Kvam herad. Arkiv: N-671 Objekt: Kommunale selskap og føretak oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Arkiv: N-671 Objekt: Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /10 KJHE Kvam eldreråd /10 KJHE Kvam heradsstyre /10 KJHE Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Kjell Helvik Arkiv: N-671 Objekt: Arkivsaknr 08/1021 Kommunale selskap og føretak oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Samandrag: Kvam herad vedtok i HST-sak 08/1021 retningslinjer for kommunalt eigarskap i selskap og føretak. Vedtaket lyder: HST-103/08 Vedtak: 1. Kvam heradsstyre vedtek at forslaget frå KS til retningsliner for kommunalt eigarskap og styring vert lagt til grunn for utarbeiding av eigarstrategiar i Kvam herad. 2. Eigarinteressene til Kvam herad er primært motivert ut frå ynskje om politisk styring og innsyn i verksemder som er viktige/kritiske for heradet. (Retningslinjene inneheld 18 punkt og ligg på Kvam herad si heimeside, Politikarnett, Reglement, adresse; For å starta opp ein gjennomgang av selskap, i samsvar med punkt 2. i retningslinjene, legg rådmannen i denne saka fram ei kort oversikt over selskap og føretak som Kvam herad har eigardel i. Punkt 2: 2. Å arbeida ut eigarskapsmeldingar - Kommunar bør gjennomføra ein politisk gjennomgang av verksemder som er organisert som sjølvstendig rettssubjekt eller interkommunale organ gjennom å arbeida ut ei eigarskapsmelding. Kvart år bør kommunestyret gå gjennom meldinga. Eigarskapsmeldinga skal klargjera strategiar og retningslinjer for dei einskilde selskapa. Eigarskap i sjølvstendig rettssubjekt, skal koma fram på ein klar måte i årsmeldinga. Ei eigarskapsmelding kan vera definert som eit overordna politisk styringsinstrument for verksemda og bør innehalda: 1. Oversikt over kva aktivitet i kommunen som er overført til selskap og samarbeid.

2 2. Politiske og juridiske styringsgrunnlag knytt til dei ulike selskaps- og samarbeidsformene 3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knytt til dei ulike selskapa, under dette også revisjon av vedtektene. Ei eigarskapsmelding vil sikra nødvendig styringssignal til selskapa og gjera ansvaret til lokalpolitikarane tydlegare. Det vil vera med å skaffa oversikt over samla verksemd i kommunen. Dei folkevalte vil få ein sjanse til å setja seg inn i det juridiske spelerommet for styring som ligg i dei ulike selskapsformene. Det vil opna informasjon om kommunale verksemder mot omverda. Gjennom ei eigarskapsmelding kan kommunen dessutan gje meir overordna styringssignal til selskapsstyret, t.d. politiske målsetjingar knytt til miljø, likestilling, etikk osv. Eigarskapsmeldinga bør reflektera det rettslege ansvaret mellom selskap og eigar. Kommunestyret skal ikkje detaljstyra selskapa gjennom eigarskapsmeldinga, men hjelpa til med til å sikra samhandling og kommunikasjon. Kommunestyre bør også vera merksam på at ved å skilja ut sjølvstendig rettssubjekt, vert arbeidsgivaransvaret til kommunen kutta, og det vert trong for ein eigen arbeidsgivarpolitikk for selskapa. Kvam herad vel i første omgang å utarbeida eigarstrategi for selskap som er viktige for Kvam herad. På lengre sikt vil det vera naturleg å arbeida ut ei samla eigarmelding. I dette dokumentet er det laga ein tabell for kvart selskap med opplysningar er henta frå offentlege informasjonskjelder. I den grad det gjennom vedtekter eller saker er uttrykt kva mål heradet har med eigarskapen, er det teke med eit kort resymé i tabellen. I mange selskap har Kvam herad berre ein minoritetsdel, og kan difor i liten grad påverka eigarstrategien. Det kan då stillast spørsmål om verdien av å eiga. I andre tilfelle er Kvam herad den dominerande eigar. Det krev ei meir omfattande drøfting for å forma ut ein god eigarstrategi. I desse tilfella vil det vera naturleg å leggja fram eigne saker for heradstyret. Kva som er rett vil primært vera motivert ut frå ynskje om politisk styring og innsyn i verksemder som er viktige/kritiske for heradet (jfr. pkt. 2 i vedtaket). Rådmannen vil oppfordra heradsstyret til å gå gjennom og vurdera retningslinjene for eigarskap, i tillegg til eigarstrategi for viktige selskap. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Alternativ 1: Kvam heradsstyre set ned ei politisk gruppe som: 1. Går gjennom eigarstrategi for kommunale selskap. 2. Går gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Alternativ 2: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei Kvam formannskap

3 Framlegg til vedtak Lars Ragvald Djupevåg, V: som rådmannen sitt framlegg til vedtak alt. 2 Røysting: Lars Ragnvald Djupevåg, V sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 9 røyster. Saksordførar: Herleif Tveit, Sp FSK-009/10 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei Kvam heradsstyre Framlegg til vedtak tilråding frå FSK Røysting: Tilråding frå FSK vart samrøystes vedteke HST-019/10 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei Kvam eldreråd Framlegg til uttale frå Merethe Gauden, V: Rådmannen sitt framlegg til vedtak alternativ 2 Framlegg til uttale frå Ole Børsheim: 1. Kvam eldreråd meiner at det viktigaste no er å gå gjennomeigarstrategien for dei selskapa der heradet har største eigardel eller er eineeigar. 2. Sjølv om Kvam herad i ein del selskap berre har ein minoritetsdel, meiner eldrerådet at ein fortsatt bør eiga desse delane.

4 3. Eldrerådet tilrår rådmannen sitt framlegg, alternativ 2: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Merethe Gauden, V trekte forslaget sitt Røysting: Framlegg til uttale frå Ole Børsheim vart samrøystes vedteke. KER-007/10 Uttale: 1. Kvam eldreråd meiner at det viktigaste no er å gå gjennomeigarstrategien for dei selskapa der heradet har største eigardel eller er eineeigar. 2. Sjølv om Kvam herad i ein del selskap berre har ein minoritetsdel, meiner eldrerådet at ein fortsatt bør eiga desse delane. 3. Eldrerådet tilrår rådmannen sitt framlegg, alternativ 2: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket.

5 Saksopplysningar: Oversikt over selskap og føretak i Kvam herad Ålvik Vekst KF - Org nr: Styret Namn Valt av. Styreleiar: Jon Klyve Kvam herad Nestleiar: Tove Pedersen Berge Kvam herad Grete Rusten Kvam herad Merethe Gauden Kvam herad Harald Inge Anderssen Kvam herad Bjørn Helge Bergesen Kvam herad Observatørar til styret: Astrid Farestveit Selsvold Kvam herad Hilde Indresøvde Hordaland fylkeskommune Rolf Middelthon-Moe Innovasjon Norge Jan Ivar Rødland Granvin herad Ålvik Vekst, Kvam KF er eit kommunalt foretak oppretta ved vedtak i Kvam herdsstyre 12. desember i vedtektene gir føljande føremål og ansvarsområde: "Ålvik Vekst KF skal vera kommunen sitt organisatoriske instrument i gjennomføringa av arbeidet med næringsmessig nyskapning- og omstilling. Ålvik Vekst skal sikra, utvikla og skapa arbeidsplassar og trivsel i Kvam herad i samarbeid med næringsliv, kommune, region og innbyggjarar. Ålvik Vekst kan etter nærare avtale og på vegne av Kvam herad utføra generell rettleiing/rådgjeving til næringslivet og etablerarar, og ivareta søknader om midlar frå omstillingsfondet. " Som ein start på dette arbeidet har Ålvik vekst fått klare signal om å prioritera arbeidet med å skapa nye lønsame arbeidsplassar i Ålvik mest mogeleg synkront med nedbemanninga ved Elkem Bjølvefossen. Prioriterte oppgåver er derfor: Vera pådrivar slik at Elkem vurderar og initierar ny aktivitet som skapar nye lønsame arbeidsplassar Aktivt søkja etter, og arbeida for ny aktivitet på dei areala Elkem har frigjort Aktivt søkja etter, og bidra til anna ny aktivitet i Ålvik og omegn

6 Kvam Bustad og Tomteselskap AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Kvam herad % Generalforsamling. Kvam formannskap er generalforsamling for Kvam bustad- og tomteselskap AS. Styreleiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Bjarte Høysæter Mabel Johansen Halldor Fosse Yngve Fløysand Reidar Tolo Kjersti Nerseth Heidi Sandven Botnen Selskapet er det første selskapet som vart oppretta etter at eigarmeldinga var vedteke. I vedtektene til selskapet er eigarmeldinga lagt til grunn. Det vert særleg vist til 2 i vedtektene: 2 Føremål Selskapet skal nyttast strategisk for å nå mål i kommuneplanen om utbygging av bustadområde og auke folketalet i kommunen. Selskapet skal vera ein reiskap som skal nyttast til tomtekjøp og sal, utvikling av tomteområde og utbygging av attraktive bustader for vidare sal. Selskapet skal aktivt leggje til rette for utvikling av naudsynt industri- og næringsareal. Selskapet skal drivast etter forretningsmessige prinsipp, men vere klår over den samfunnsfunksjon som selskapet har som ei reiskap for gjennomføring av kommunen sin nærings- og bustadpolitikk.

7 Kvam Bompengeselskap AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Hordaland Fylkeskommune 53,3% Kvam herad 46,7% Generalforsamling. Representant for Kvam herad: Ordføraren. Styreleiar Reidun Rasmussen Mjør Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Dagfinn Vik Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Jette Lunemann Hansen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Oddvar Brakestad (varaordførar) Kvam herad, med personleg vara: Lars Ragvald Djupevåg Styremedlem Astrid F. Selsvold (ordførar) Kvam herad, med personleg vara: Martin Vik Kvam heradsstyre hadde som føremål då selskapet vart oppretta: Iflg. Skipingsdokumenta: 3 Føremålet til selskapet er å arbeida for å realisera aktuelle vegprosjekt i Kvam herad ved mellom anna å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av aktuelle vegprosjekt. I HST-sak 076/05 Vurdering: Vegnettet i Kvam har ein alt for dårleg standard til å stetta dei behov innbyggjarane og næringslivet har. I handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan for perioden er det ikkje sett av statlege midlar til konkrete prosjekt i Kvam herad. Dei prosjekta som er prioritert i denne perioden er i all hovudsak spleiselag av bompengar/forskoteringar og statlege midlar. Signala frå sentrale styresmakter er at meir midlar skal gå til stamvegane og mest til dei med størst trafikk dvs. til austlandsområdet og dei største byane. Ei bompengeløysing for å forsera vegbygginga er inga ideell løysing, men dette ser ut til å vera naudsynt for å koma i gang med utbygginga i perioden og utløysa statleg medverknad i seinare periodar. Tidspunktet vil no vera det rette sidan Vossepakken ser ut til å verta ein realitet. Med bompengar på både rv.13/e16 og rv.7 vil det ikkje verka inn på vegvalet mellom Granvin og Trengereid. Administrasjonen tilrår at stiftinga av bompengeselskap vert godkjent.

8 BIR AS Org.nr Aksjekapital: 50,166 mill kr. Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Bergen Kommune (morselskap) % Askøy Kommune % Os Kommune % Osterøy Kommune % Sund Kommune % Vaksdal Kommune % Fusa Kommune % Samnanger Kommune % Kvam herad % Generalforsmlinga rep. For Kvam - Representant Vik Martin - Vararepresentant Drage Nils Daglig leiar Steinar Nævdal (f 1953) Styreleiar Arve Hæreide (f 1955) Nestleiar Marit Aksnes Aase (f 1947) Styremedlem Anne-Merete Ask (f 1966) Styremedlem Anne Grete Sælen Thue (f 1953) Styremedlem Trond Tystad (f 1965) Styremedlem Svein Austrud (f 1949) Styremedlem Gustav Bahus (f 1958) Styremedlem Espen Sandøy (f 1963) Varamedlem Ragnvald Schreuder Nilsen (f 1951) Varamedlem Thomas Olai Klementsen (f 1980) Varamedlem Siv Høgtun (f 1966) Varamedlem Eirik Haga (f 1957) Ernst & Young AS Formålet med å gå inn i selskapet vart uttrykt slik i sak 032/04 Saksopplysningar: Kvam heradsstyre vedtok i sept at Kvam skulle gå inn som medlem i BIR: HST- 095/03 Vedtak: Med grunnlag i innhenta tilbod og gjennomførde tingingar vel Kvam herad å søkja medlemskap i avfallsselskap. Medlemskap i BIR blir vurdert som det beste, og rådmannen får fullmakt til å fullføra kontraktstingingar med dette selskapet. Verdifastsetjing av Kvam herad sine aktiva er 5,7 mill, av dette skal 1 mill. nyttast til aksjekjøp i BIR a.s., resten til sletting av gjeld innanfor renovasjonsområdet for Kvam herad. Vilkår for medlemskap blir slik det framgår av tilbod, med ei praktisk gjennomføring slik at Kvam herad blir medlem så snart alle formelle vedtak/avtaler er på plass, likevel ikkje før I perioden vert renovasjonsordninga i Kvam organisert etter gjeldande renovasjonsforskrift, m.a. med separat innsamling av våtorganisk avfall. Miljøkonsekvensen ved eventuell mottak av slagg som dekkmasse skal utgreiast grundigare, og leggjast fram for heradsstyret før eventuell avtale om mottak.

9 Norheimsund Industrier AS - Org nr Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Kvam Herad % Hordaland Fylkeskommune % Fusa Kommune % Samnanger Kommune % Den Norske Bank % Jondal Kommune % Frank Mohn AS % Øystese Sanitetslag % Sparebanken Vest % Bjølvefossen ASA % Norheimsund Lions Klubb % Jondal Helselag % Hardanger Bygg AS % Strandebarm Helselag % Fjellstrand AS % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Ordføraren Vararepresentant Varaordføraren Funksjon Namn Dagleg leiar Nils Valland (f 1966) Rep for Kvam herad Styreleiar Siv Helle Prestegard (f 1954) Nestleiar Nils-Petter Borge (f 1966) Styremedlem Nils Drage (f 1959) Kvam herad Styremedlem Aase Oldervoll Naalsund (f 1950) Styremedlem Anders Vik (f 1946) Varamedlem Martin H Vik (f 1952) Kvam herad Varamedlem Olaug Karin Øystese (f 1962) Observatør Irma Helene Nilsen (f 1955) Hardanger Revisjon AS 1. Frå årsmeldinga 2007: Norheimsund Industrier er ei arbeidsmarknadsbedrift som driv mekanisk produksjon, saumproduksjon og handelsverksemd Attføringsmessig aktivitet Bedrifta er driven i samsvar med gjeldende regelverk og bransjestandardar for attføringstiltak. Som tiltaksarrangør for NAV Arbeid har verksemda i 2007 hatt mellom 26 og 27 personer på ulike attføringstiltak til ei kvar tid Verksemda mottok i 2007 frå NAV Arbeid MNOK 5,0 i inntekter frå sal av attføringstenester innen avklaring, kvalifisering, tilrettelagt arbeid, arbeidstrening og arbeid med bistand. Føremålet selskapet er å driva attføringstiltak. Det vil verta lagt fram ei eiga sak om eigarstrategi i høve til NI våren-2010.

10 Hardangerbrua AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Namn Ant aksjer Del i % Hordaland Fylkesk. (morselskap) % Granvin Herad % Bergen Kommune % Voss Kommune % Kvam Herad % Ullensvang Herad % Eidfjord Kommune % Ulvik Herad % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Brakestad Oddvar Vararepresentant Vik Martin Rollar Namn Daglig leiar Einar Lutro (f 1943) Styreleiar Einar Lutro (f 1943) Styremedlem Magnar Lussand (f 1945) Styremedlem Dagfinn Vik (f 1943) Styremedlem Solfrid Borge (f 1959) Styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik (f 1954) Styremedlem Jens Jørgen Jensen (f 1948) Styremedlem Jette Lunemann Hansen (f 1954) Varamedlem Elisabeth Eide Tharaldsen (f 1963) Varamedlem Jan Ivar Rødland (f 1961) Varamedlem Mona Haugland Hellesnes (f 1967) Varamedlem Anne Gine Hestetun (f 1962) Varamedlem Anved Johan Tveit (f 1955) Varamedlem Robert David Erlandsen (f 1955) Varamedlem Benthe Enes Bondhus (f 1956) Frank Ottar Olsen Rekneskapsførar Hardanger Økonomiservice AS Kvam herad har ingen representant i styret. Årsmelding Hardangerbrua as har som visjon levande bygder i Indre Hardanger binde Hardanger saman skape éin region i Indre Hordaland betre tilhøva for trafikken aust-vest og nord-sør styrke banda mellom Bergen og Hardanger

11 Storeholmen VTA - Org. nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Talaksjer Del i % Kvam Herad % Hordaland Fylkeskommune % Kvam og Jondal Lag Av Nfu % Samnanger Kommune % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Ordførar Vararepresentant Brakestad Oddvar Rollar Namn Rep. for Daglig leiar Steinar Langenes Styreleiar Arne A Fonneland (f 1965) Styremedlem Gudrun Skeie Langeland (f 1961) Kvam herad Styremedlem Brynjulv Ragnar Hernes (f 1943) Styremedlem Bjørn Øyri (f 1965) Styremedlem Øyvind Kvåle (f 1951) Varamedlem Ole Totland (f 1941) Varamedlem Margreta Sandvin Eiken (f 1955) Bergen og Hordaland Revisjon AS Rekneskapsførar Visma Services Norge AS Konstituert med formål: Å skapa ein arbeidsplass for yrkeshemma med så låg arbeidsevne at dei ikkje kan gjera seg nytte av andre arbeidstilbod. Ingen gjennomgang av eigarstrategi dei siste åra.

12 Kommunekraft AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Lvk % Øvrige Aksjonerar (133 Kommuner) % Av dette har Kvam herad 1/ ,31% Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Ordførar Vararepresentant Brakestad Oddvar Kontaktperson Arvid Bjarne Lillehauge (f 1944) Styreleiar Arvid Bjarne Lillehauge (f 1944) Styremedlem Magnar Lussand (f 1945) Styremedlem Kjell Idar Juvik (f 1966) Styremedlem Thorild Brandsdal Styremedlem Gunnar Tore Stenseng Varamedlem Torill Selsvold Nyborg (f 1951) Varamedlem Nils Jarl Nessa (f 1948) Varamedlem Roar Obrestad Varamedlem Øivind Tveit Beckman Lundevall Revisjon Kvam herad har ingen representant i styret. Formål (også grunnlaget for Kvam herad sin eine aksje) Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle kraft, herunder konsesjonskraft på vegne av aksjonærkommunene til best mulige kommersielle betingelser i det åpne markedet. Non-profit Kommunekraft AS eies av 126 kommuner og 8 fylkeskommuner. Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var at kommunene og fylkeskommunene anså det nødvendig å få etablert et miljø hvor kommunene og fylkeskommunene kan innhente råd og veiledning som ikke selv har egeninteresse i de avtaler som blir inngått. Kommunekraft AS' målsetting er derfor ikke et høyest mulig økonomisk overskudd for egen del. Kommunekraft AS driver "non-profit", dvs at selskapets tjenester prises slik at prisen kun dekker kostnadene ved rådgivningen overfor kommunene og ved å innhente tilbud fra aktørene i markedet. Selskapets priser til enhver tid, fremgår av selskapets standard provisjonskontrakter. Kvam herad gjer seg i dag ikkje nytte av Kommunekrafts tenester, men det kan verta aktuelt når Kvam herad skal lysa sal av konsesjonskraft.

13 Reisemål Hardanger Fjord AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Øvrige Aksjonerar % Ulvik Herad % Odda Kommune % Ullensvang Herad % Eidfjord Kommune % Kvam Herad % Hotell Ullensvang Eiendom AS % Tide ASA % Granvin Herad % Kinsarvik Fjord Hotel AS % Rica Brakanes Hotel AS % Jondal Kommune % AS Tyssefaldene/Tyssedal Hotel % Hardangertun % Hardanger Musuem % Rica Strand Hotel % Quality Hotell Vøringsfoss % Rica Ulvik Hotel % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Valland Thale Vararepresentant Vik Martin Rollar Daglig leiar Hans Jørgen Andersen (f 1964) Styreleiar Harald Inge Anderssen (f 1963) Kvam herad Nestleiar Per Ove Pedersen (f 1948) Styremedlem Inger Berit Bøyum (f 1957) Styremedlem Dag Jarle Aksnes (f 1958) Styremedlem Ole Peder Gangeskar (f 1976) Styremedlem Edmund Harris Utne (f 1942) Styremedlem Solfrid Borge (f 1959) Varamedlem Anved Johan Tveit (f 1955) Pricewaterhousecoopers AS Rekneskapsførar Visma Services Norge AS Føremål: Marknadsføringsorganisasjon for reiselivet i dei 7 Hardanger-kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik. Firmaet vart etablert i 1993, har 180 aksjeeigarar og ein aksjekapital på NOK ,-.

14 Hardangervegen AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Kvam herad ,2 %.Jondal kommune ,2 % Odda Kommune ,2 % Fjellstrand AS 125 9,1 % SUF/Samfedsel vie. Instanes 75 5,5 % Jondal Stål AS 50 3,6 % Jondal Bygg AS 50 3,6 % Herand Invest AS 50 3,6 % Anna Hammer 50 3,6 % Maritim Elektro AS 25 1,8 % Aksjeselskapel Sandven 25 1,8 % Hardanger Fiskeforedling As 25 1,8 % Ljones Gartneri 25 1,8 % Hardanger Bygg As 25 1,8 % Oddmund Skeie Entreprenør 25 1,8 % Olav Håvik, Vasselen Hytter 25 1,8 % Nils Lothe Håvik 25 1,8 % Coop Jondal 25 1,8 % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Brakestad Oddvar Vararepresentant Mo Bjarne Rollar Namn Dagleg leiar Eilev Instanes Styreleiar Gard Folkvor Styremedlem Martin Vik Kvam herad Styremedlem Sigrid Brattabø Styremedlem Ivar Myklebost Styremedlem Alf Steine Kommentar. Kvam herad teikna aksjar (jfr. HST-sak 97/98) Hovedformå I (jfr. Arkivsak , dok 12) Selskapet har som hovudformål å arbeida aktivt for realisering av ein mest mulig kort og effektiv vegforbindelse frå Odda gjennom Folgefonntunnelen og lang Jondalstunnel, til Bergen.

15 Kvam kraftverk AS - Org nr: Aksjekapital kr ,-, Selskapet sin aksjekapital er på fordelt på aksjar kvar lydande på kr ,- fullt innbetalt. 100% eigd av Kvam herad. Generalforsamling. Kvam heradsstyre er generalforsamling for Kvam Kraftverk AS. Rolle Namn Rep.for Direktør Olav Solheim Styreleiar Bjørn Skår Kvam herad Nestleiar Herleif Tveit Kvam herad Styremedlem Tone Søgaard Kvam herad Styremedlem Kjell Brunborg Dei tilsette Varamedlem Henning Øvsthus Kvam herad Varamedlem Dag Rune Mo Kvam herad Administrasjonen arbeider med ei eiga sak om eigarstrategi for Kvam kraftverk. Dette vil verta koordinert med at kraftverket arbeider med ein strategi for selskapet. Kraftverket er kjent med eigarmeldinga til Kvam herad. Strategien skal vera ferdig sommaren I vedtak HST-sak 131/00 har Kvam herad etter ein gjennomgang av selskapet sagt følgjande. HST -131/00 Vedtak: Kvam herad har gjennom eigarskap av kraftverket opparbeidd store økonomiske verdiar i tillegg til generell samfunnsnytte lokalt. 3. Kvam heradsstyre meiner at sjølv med endra konkuransevilkår og store strukturelle endringar i kraftbransjen vil ei relativt lita eining som Kvam Kraftverk også i framtida akkumulerera verdiar i tillegg til ein god utbyttepolitikk.

16 BKK - Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap - Org nr Aksjekapital kr Aksjonerar Statkraft Regional Holding AS % Bergen Kommune % Askøy Kommune % Lindås Kommune % Fjell Kommune % Sund Kommune % Kvam Herad % Meland Kommune % Radøy Kommune % Voss Kommune % Øygarden Kommune % Austrheim Kommune % Vaksdal Kommune % Gulen Kommune % Høyanger Kommune % Fedje Kommune % Masfjorden Kommune % Granvin Herad % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Ordførar Vararepresentant Brakestad Oddvar Funksjon Namn Rep.for. Daglig leiar Atle Neteland (f 1951) Kontaktperson Birger Helen Cotta Schønberg (f 1951) Styreleiar Martin Smith-Sivertsen (f 1965) Nestleiar Stein Dale (f 1962) Styremedlem Morten Bildøy (f 1970) Styremedlem Svein Davidsen Raa (f 1954) Styremedlem Hermann Saue (f 1939) Styremedlem Beate Marie Hamre Deck (f 1967) Styremedlem Eli Skrøvset (f 1965) Styremedlem Torill Selsvold Nyborg (f 1951) Styremedlem Trude Kremner (f 1973) Styremedlem Henning Villanger (f 1964) Styremedlem Mona Tunestveit Skår (f 1967) Styremedlem Anne Gine Hestetun (f 1962) Varamedlem Harald Aakerholt (f 1953) Varamedlem Tone Hernes (f 1965) Varamedlem Tom-Christer Nilsen (f 1969) Varamedlem Reidar Sekkingstad (f 1952) Varamedlem Per Kragseth (f 1936) Varamedlem Mette Nora Sætre (f 1964) Varamedlem Kristin Steenfeldt-Foss (f 1964) Varamedlem Karin Råd (f 1959) Varamedlem Jan Alne (f 1953) Varamedlem Harald Matre (f 1946) Varamedlem Astrid Farestveit Selsvold (f 1964) Kvam herad Varamedlem Arvid Wisløff (f 1966) Varamedlem Solveig Renslo (f 1961) Varamedlem Rolf Jordal Hansen (f 1946) Deloitte AS Kvam herad har ingen uttrykt strategi for kvifor dei framleis skal vera eigar av BKK-aksjar. Men det ligg inplisitt i alle budsjett og andre dokument av det ut frå ein motivasjon om utbytte og å ta vare på lokalt eigarskap av lokale ressursar

17 Jondalstunnelen AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Hordaland Fylkeskommune 52 52% Jondal kommune 12 12% Odda kommune 12 12% Kvinnherad kommune 12 12% Kvam kommune 12 12% Totalt 100 Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Ordførar Vararepresentant Ordførar Rollar Namn Rep. for Styreleiar Arne Havnerås Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Elisabeth Eide Tharalssen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Joril Christensen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Gard Folkvord Odda kommune Styremedlem Sigrid Brattabø. Jondal kommune Varamedlem Svein Johan Bakke Varamedlem Inge Børslien Varamedlem Ole Torbjørn Holmedal Deloitte AS Rekneskapsførar Consis Bergen AS Stiftingsdokumenta (underteikna av ordførarane) for Jondalstunnelen (10. januar 2006). 3 Verksemd Selskapet si verksemd er å førestå delfinansiering av tunnelsamband mellom Kvinnherad og Jondal (Jondalstunnelen). Selskapet skal vidare administrere innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtale med Statens vegvesen, jf. veglova 27, herunder også forvaltning av bompengemidlar og anna verksemd som naturleg står i tilknytning med selskapet sitt føremål.

18 Tide ASA - Org nr Aksjekapital: Kr Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (morselskap) ,47 % Sparebanken Vest Aksjer, Handel Ii ,64 % Øvrige 5842 Aksjonerar ,47 % Ytf Avd ,22 % Hagland Invest AS ,65 % Livsforsikringsselskap Strategisk ,26 % Voss Kommune ,16 % Magne Revheim ,14 % Mar-Theco AS ,13 % Egil Zahl ,12 % Kinobygg AS ,11 % Johannes Utne ,10 % Arnlaug Flesland Standal ,10 % Flesland Strassinger ,10 % Thorvald O Utne ,09 % Håvard Magnus Liland ,07 % Ingolf Arne Marifjæren ,05 % Jeanette Evensen ,04 % Øygarden Kommune ,04 % Amble Investment AS ,04 % Totalt 100,00 % Av dette har Kvam herad 0,012 % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Ordførar Vararepresentant Rollar Namn Rep. Daglig leiar Bjørn Ove Børnes (f 1948) Styreleiar Steinar Madsen (f 1967) Nestleiar Roald Georg Bergsaker (f 1942) Styremedlem Christine Rødsæther (f 1964) Styremedlem Roy Arne Rimestad (f 1958) Styremedlem Knut Ravnå (f 1948) Styremedlem Frode Sælen (f 1952) Styremedlem Marit Hilde Engeseth (f 1961) Styremedlem Hilde Drønen (f 1961) Varamedlem Sveinung Fagervik (f 1972) Varamedlem Harald Grimelund (f 1966) Varamedlem Magnar Kåre Kleveland (f 1950) Pricewaterhousecoopers AS Ingen

19 Stiftinga Hardanger og Voss Muesum - Rollar Daglig leiar Trude Hoflandsdal Letnes (f 1970) Styreleiar Lars Ragnvald Djupevåg (f 1968) Nestleiar Torunn Langmyhr Ringheim (f 1948) Styremedlem Anne Lise Brask Eriksen (f 1957) Styremedlem Torleif Ljones (f 1942) Styremedlem Jon Steinar Skeie (f 1956) Styremedlem Toralv Mikkelsen (f 1946) Styremedlem Ingunn Kristine Undrum (f 1977) Styremedlem Jan Gunnar Strand (f 1960) Styremedlem Anders Christian Geertsen (f 1978) Styremedlem Torbjørn Kaarbø (f 1952) Varamedlem Seppe Elvire Raoul Lehembre (f 1971) Varamedlem Kari Vambheim (f 1950) Varamedlem Bjørn Lingener (f 1977) Varamedlem Vally Karlstrøm (f 1959) Varamedlem Klaus Issing Rasmussen (f 1959) Varamedlem Birgit Eiken (f 1969) Varamedlem Astrid Dale Vindal (f 1955) Varamedlem Kristian Gerhard Østrem (f 1949) Varamedlem Borghild Storaas Ones (f 1950) Varamedlem Eva Cecilie Holm (f 1961) Varamedlem Lars Helge Ljone (f 1951) Varamedlem Astrid Farestveit Selsvold (f 1964) Kvam herad Geir Sveinung Lid Rekneskapsførar Kvam Rekneskapskontor AS Stiftelse Underliggende institusjoner: Granvin bygdatun - (Museum) Hardanger Folkemuseum - (Museum) - rep. For Kvam Arild Berge Merethe Gauden Agatunet, Stiftelsen - (Museum) Kunsthuset Kabuso - (Kulturhus) Kvam Bygdemuseum, Borgstova - (Museum) Voss Folkemuseum - (Museum) Hardanger Fartøyvernsenter - (Museum) -rep for Kvam herad Hallvar Alfred Totland Marie Fras Aksnes Ingebrigt Vik Museum - (Museum) - rep for Kvam herad?? Hardanger og Voss museum er ei av dei konsoliderte einingane i Hordaland, og omfattar Granvin bygdatun, Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Ingebrigt Vik Museum, Kabuso (Tusenårsstaden i Hordaland), Kvam bygdemuseum og Voss folkemuseum.

20 Hardanger Fartyvernsenter - Org nr: Rollar Styre Vararep. For dei tilsette Vararep. tilsette Namn Torbjørn Kaarbø Jorunn Sandven Solveig Valland Borghild Storaas Ones Klaus Rasmussen Stein Pedersen Jan Fredrik Paulsen Åsmund Kristiansen Cecilie Holm Valt av Kvam heradsstyre Hallvar Alfred Totland Marie Fras Aksnes Ein del av Stiftinga Hardanger og Voss Muesum (HVM). Hardanger fartøyvernsenter blei i 2007 ei eining i Hardanger og Voss museum som er ein konsolidert museumsinstitusjon beståanda av Kunsthuset Kabuso, Ingebrigt Vik museum, Kvam bygdetun, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Granvin bygdetun, Voss folkemuseum og Hardanger fartøyvernsenter. HVM er ansvarleg for drifta og har eit eige styre for dette. Det som er att på HF er eit eigarstyre som sit med ansvar for eigedom, bygg, anlegg, fartøy etc

21 Hardanger Kunstskule stifting - Org nr: Rollar Namn Rep. Frå Kvam Daglig leiar Anna Stina Næss (f 1974) Styreleiar Dag Rune Mo (f 1956) Styremedlem Jan Tjosås (f 1962) Styremedlem Svein Ove Duesund (f 1954) Styremedlem Dag Storås (f 1939) Styremedlem Lars Erik Klafstad (f 1967) Frå sak HST-084/08 ST-084/08 Vedtak: 1) Kvam herad vedtek å slutte seg til etableringa av Hardanger Kunstskule. 2) Kvam herad vedtek å stille grunnkapital på kr til rådighet for stiftinga under føresetnad av offentleg godkjenning av skulen. Beløpet vert gitt som rentefritt lån til etableringstilskot med nedbetaling over 10 år. 3) Kvam herad sin del av investeringsbudsjettet vert sett til kr ,- som må inn i budsjett for ) Det skal ikkje tilsettast ein prosjektleiar før HST har funne inndekning for ein slik stilling. Saksopplysningar: Føremålet til stiftinga er å drive privat kunstskule og ivareta eigaroppgåvene til Hardanger Kunstskule i samsvar med gjeldande lover, reglar, andre offentlege føresegner og krav for skulens verksemd. Drive med utdanning innan kunst tufta på offentlege godkjende lærarplanar. Medverke til positiv utvikling innan kunst- og kulturfeltet for Hardanger og Hordaland.

22 Kvam Bustadstifting Stifting - Org nr: Rollar Namn Rep. Frå Kvam Kontaktperson Ingunn Økland Straumstein (f 1967) Kvam herad Styreleiar Lars Ragnvald Djupevåg (f 1968) Kvam herad Styremedlem Hans Atle Soldal (f 1949) Kvam herad Styremedlem Christine Paula Nelson Aksnes (f 1946) Kvam herad Styremedlem Birger Aga (f 1967) Kvam herad Styremedlem Hildegunn Aksnes (f 1954) Kvam herad Varamedlem Bjørg Tellefsen (f 1958) Kvam herad Varamedlem Øyvinn Askeland (f 1944) Kvam herad Varamedlem Kirsten Hjartåker (f 1936) Kvam herad Varamedlem Gunhild Bråthun (f 1942) Kvam herad Forretningsfører Kvam herad Deloitte AS Kvam herad gjorde følgjande vedtak om føremålet til Kvam bustadstifting i HST-sak 117/88,

23 Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste Stifting - Org nr: Rollar Daglig leiar Morten Langeland (f 1960) Styreleiar Nils Drage (f 1959) Nestleiar Hans Hjertnes (f 1944) Styremedlem Bjørg Tellefsen (f 1958) Styremedlem Aud Mari Eitrheim (f 1957) Gry Kristin Kristiansen Revisjon og Kreativitet Rekneskapsførar Helland Rekneskap AS Rep. Valt av Kvam heradsstyre Merete Gauden, V Arne Opsahl- Engen, Krf

24 Hardangerrådet IKS - Org nr Aksjekapital Kr ,- Aksjonerar Navn Del i % Kvam Herad 26 % Odda Kommune 26 % Ullensvang Herad 14 % Eidfjord Kommune 10 % Granvin Herad 8 % Jondal Kommune 8 % Ulvik Herad 8 % Kvam formannskap Rep. på generalforsamlinga Rollar Namn Rep. Frå Kvam Dagleg leiar Leiv Anders Vambheim (f 1950) Styreleiar Toralv Mikkelsen (f 1946) Nestleiar Astrid Dale Vindal (f 1955) Styremedlem John Gunnvald Skogseth (f 1945) Varamedlem Bente Næss Vestrheim (f 1964) Varamedlem Anne Gerd Nysveen Djønne Odda Kommune Jondal Kommune Granvin Kommune Eidfjord Kommune Kvam Kommune Ullensvang Herad Ulvik Kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Rekneskapsførar Visma Services Norge AS SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr KAPITTEL 1: FØREMÅL OG LOKALISERING 1 Føremål og føresetnader Hardangerrådet IKS er eit interkommunalt selskap, oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av nr 6, med kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik som deltakarar. Hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktande samarbeid. Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd. 2 Målsetjingar Hovudmålet med det interkommunale samarbeidet er: 1. Å klarleggja og nytta ut naturlege og menneskelege ressursar og føremoner i regionen for å vidareutvikla området næringsmessig, sosialt og kulturelt. 2. Å styrkja identiteten i regionen ved å utvikla samarbeidsformer mellom kommunane, næring, skule og kultur. 3. Å gje felles fråsegner på vegne av kommunane overfor fylkesstyre- og sentralstyremakter, i saker der dette er naturleg. 4. Ei praktisk oppfølging av fylkes- og fylkesdelplanar. 5. Pådrivar for å fremja viktige regionale saker overfor styresmakter på fylkes- og statleg nivå. 6. Arbeida for at regionen vert tilført statlege og fylkeskommunale ressursar. 7. Arbeida aktivt for å lokalisera ny aktivitet inn i regionen. 8. Samordna etableringshjelp og rådgjevingsteneste for næringslivet i regionen.

25 Driftsassistanse i Hordaland - IKS Aksjekapital? Aksjonerar Navn Ant aksjer Deli % Bergen Kommune % 21 Kommuner 8, % Rollar Namn Daglig leiar Tore Andersland (f 1955) Styreleiar Arne Eikefet (f 1959) Nestleiar Ole Dan Lundekvam (f 1950) Styremedlem Signe Britt Wie (f 1958) Styremedlem Hildegunn Kvåle (f 1958) Styremedlem Øystein Havsgård (f 1958) Styremedlem Anne Kristin Rafoss (f 1963) Rep. Frå Kvam Styremedlem Per Øyvind Tveiten (f 1947) Kvam herad Varamedlem Tilla Ruud (f 1978) Varamedlem Anne Beth Ravndal (f 1961) Varamedlem Kirsti Runi Huse (f 1950) Varamedlem Roald Hovden (f 1959) Varamedlem Alf Henry Baadsvik (f 1944) Varamedlem Erik Ødegård (f 1948) Varamedlem Sandra Lee Mc Carley (f 1958) Rekneskapsførar Kvam Kommune Askøy Kommune Lindås Kommune Eidfjord Kommune Vaksdal Kommune Meland Kommune Ullensvang Herad Masfjorden Kommune Samnanger Kommune Kvinnherad Kommune Bergen Kommune Os Kommune Fjell Kommune Jondal Kommune Ulvik Kommune Sund Kommune Radøy Kommune Osterøy Kommune Fusa Kommune Voss Kommune Gulen Kommune Modalen Kommune gruppen Hordaland DA Consis Bergen AS Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

26 Selskap Representant Vararepresentant BIR AS Vik Martin, SP Drage Nils, AP BIR Klagenemnd Bjarne Mo, FrP Kjell-Arne Flotve, H BKK Ordførar, Brakestad Oddvar, H Hardanger Fartyvernsenter Totland Hallvar Alfred, V Aksnes Marie F, SP Hardanger folkemuseum Berge Arild, DU Gauden Merethe, V Hardangerbrua AS Brakestad Oddvar, H Vik Martin, Sp Hardingtinget Brakestad Oddvar, H Lars Ragnvald Djupevåg, V Hardangerrrådet Hardangervegen AS Hordaland Barnevernssamband Kvam Formannskap Brakestad Oddvar, H Siri-Ann Lillevik, DU/Thale Valland, H/Geir Mo, FrP Mo Bjarne, FrP Hordaland Konfilktråd Martin Vik, SP Hordaland og Bergen reiselivsråd Martin Vik, Sp Thale Valland, U/H Interkommunalt arkiv i Hordaland Jondalstunnelen AS Kommunekraft AS Kvam bompengeselskap AS Kvam Bustad og Tomteselskap AS Kvam kraftverk AS MælandGunvor Utne Ordførar Ordførar Ordførar Kvam Formannskap Kvam heradsstyre Andersen Ronny Ordførar Brakestad Oddvar, H Landsamanslutninga av nynorskkommunar Heidi Sandven Botnen, krf Harald Kjosås, KrF Landsamanslutninga av vasskraftkommunar Brakestad Oddvar, H Lars Ragnvald Djupevåg, V Norheimsund Industrier AS Ordførar Brakestad Oddvar, H Norsk Kulturarv Kjell Reidar Huus, DU Vik Martin, Sp Vik Martin, Sp Reisemål Hardanger Fjord AS Valland Thale, H Storeholmen VTA AS Ordførar Brakestad Oddvar, H Tide ASA Ordførar Vestnorsk Brussel-kontor Ordførar Brakestad Oddvar, H Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste - Stifting Gauden Merethe, V Opsahl-Engen Arne, krf Vurdering:

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling Kvam herad VALNEMND Møteinnkalling Møtedato: 07.12.2007 Møtestad: Rådhuset Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf. 56 55 30 00.

Detaljer

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 018/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 29.05.2009 016/09 TRUBUE Kvam formannskap 02.06.2009 030/09 TRUBUE Kvam heradsstyre 16.06.2009 054/09 TRUBUE

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.05.2009 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte vart leia av Liv Kari Eskeland Til stades: Namn Funksjon Representerer Aud Berit Alsaker Haynes Medlem

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.09.2008 078/08 LARVIK Kvam heradsstyre 14.10.2008 132/08 LARVIK Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.:

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 11.01.2005 003/05 KJHE Kvam formannskap 18.01.2005 029/05 KJHE Kvam heradsstyre 01.02.2005 004/05 KJHE

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 29.03.2011 015/11 MGAK Kvam heradsstyre 12.04.2011 029/11 MGAK Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Mali

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

Kvam herad. Utegruppe /naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage. Arkiv: N-211 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N.

Kvam herad. Utegruppe /naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage. Arkiv: N-211 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 010/10 MGAK Kvam heradsstyre 09.03.2010 020/10 MGAK Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N. Aksnes

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.04.10 030/10 LEKL Kvam heradsstyre 11.05.10 058/10 LEKL Kvam formannskap 25.05.10 032/10 LEKL Valnemnd

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-614 Objekt: Løyve til sal av alkoholholhaldig drikk i butikkar for perioden 2004-2008

Kvam herad. Arkiv: N-614 Objekt: Løyve til sal av alkoholholhaldig drikk i butikkar for perioden 2004-2008 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 21.09.04 101/04 HSOE Kvam heradsstyre 21.09.04 102/04 HSOE Avgjerd av: Saksh.: Helga Sørhus Arkiv: N-614

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Petter

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 20.02. 2014 Møtestad: Telefon/Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Kvam herad. Objekt: Samandrag: Saka var oppe til handsaming i AMU, 07.09.03 og vart teke opp direkte på møte i administrasjonsutvalet

Kvam herad. Objekt: Samandrag: Saka var oppe til handsaming i AMU, 07.09.03 og vart teke opp direkte på møte i administrasjonsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 07.09.2001 014/00 BGLI Kvam administrasjonsutval 06.06.2003 012/03 BGLI Kvam formannskap 02.12.2003

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap.

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap. FUSA KOMMUNE TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE 09.11.15 SAK NR 2/15: 1. UTVAL FOR PLAN OG MILJØ 2015-2019 Utval for plan og miljø: Aud May Boge, H, fremja forslag om høvetalsval. Det ligg difor ikkje føre

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Kvam herad. Fykse og Innstranda skule - etterbruk av skulane. Arkiv: N-132 Objekt: Avgjerd av: heradsstyret Saksh.: Jan Tjosås.

Kvam herad. Fykse og Innstranda skule - etterbruk av skulane. Arkiv: N-132 Objekt: Avgjerd av: heradsstyret Saksh.: Jan Tjosås. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.11.2009 049/09 JATJ Kvam heradsstyre 01.12.2009 105/09 JATJ Avgjerd av: heradsstyret Saksh.: Jan Tjosås

Detaljer

Resterande val til styre, råd og utval valperioden 2015-2019

Resterande val til styre, råd og utval valperioden 2015-2019 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8173-101 Saksbehandlar: Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 19.12015 Fylkestinget 08.12015 Resterande val til styre,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-102 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-102 Objekt: Kvam herad Ikkje offentleg Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.04.2009 026/09 LARVIK Kvam heradsstyre 11.05.2009 048/09 LARVIK Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/ /2181 N-460/

Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/ /2181 N-460/ ULLENSVANG HERAD Kvinnherad kommune Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/397-8 14/2181 N-460/ 20.02.2014 FOLGEFONNSENTERET - OPPRETTING AV STIFTING Vedlagt fylgjer saksutgreiing med vedtak. Med

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.01.2012 015/12 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-504, PLANID- 123820100032A

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE. i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA. Scandic Bergen City, Håkonsgt 3-5, Bergen, torsdag 11. mai 2006 kl. 1200.

Innkalling til ÅRSMØTE. i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA. Scandic Bergen City, Håkonsgt 3-5, Bergen, torsdag 11. mai 2006 kl. 1200. Innkalling til ÅRSMØTE i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Scandic Bergen City, Håkonsgt 3-5, Bergen, torsdag 11. mai 2006 kl. 1200. Årsmøtet Årsmøtet blir halde i Scandic Bergen City, Håkonsgt

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune Arkiv: K1-033 Arkivsak ID: 17/1171-6 Journalpost ID: 17/13340 Saksh.: Harald Jordal Dato: 17.08.2017 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda kommunestyre 28.08.2017 055/17 Ullensvang kommune: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO Avgjerd av: Saksh.: Elin Molven Arkiv: N- Objekt: Arkivsaknr 08/380 Inndeling

Detaljer

Harding Puls melemer, katalogoversikt

Harding Puls melemer, katalogoversikt Se kart side 80 Namn Adresse Postn./stad Faggruppe Telefon/internett Side Harding Puls melemer, katalogoversikt Aksnes Solfrid Vikøyvegen 408 5600 Norheimsund Biletkunst/formgjevar 56 55 15 94 8 56 55

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 20.05.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:20: Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 026/08-031/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Ingen vara møtte for Petter Owesen (HBL) Jordskiftedommarar - val for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020

Ingen vara møtte for Petter Owesen (HBL) Jordskiftedommarar - val for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 26.04.2016 kl. 09.30 10:10 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt gjort kjent

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret Møtedato: 30.08.2017 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 17.00 kl. 18.00 rett etter møtet i formannskapet same dag. Eventuelle forfall må meldast

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Heradsstyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 kl. 19:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL

KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL Dato: 08.03.2011 Kl.: 16:00-19:45 Stad: Kvam rådhus Saknr.: 015/11-024/11 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut Aage Vikøy

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer