Kvam herad. Kommunale selskap og føretak oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /10 KJHE Kvam eldreråd /10 KJHE Kvam heradsstyre /10 KJHE Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Kjell Helvik Arkiv: N-671 Objekt: Arkivsaknr 08/1021 Kommunale selskap og føretak oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Samandrag: Kvam herad vedtok i HST-sak 08/1021 retningslinjer for kommunalt eigarskap i selskap og føretak. Vedtaket lyder: HST-103/08 Vedtak: 1. Kvam heradsstyre vedtek at forslaget frå KS til retningsliner for kommunalt eigarskap og styring vert lagt til grunn for utarbeiding av eigarstrategiar i Kvam herad. 2. Eigarinteressene til Kvam herad er primært motivert ut frå ynskje om politisk styring og innsyn i verksemder som er viktige/kritiske for heradet. (Retningslinjene inneheld 18 punkt og ligg på Kvam herad si heimeside, Politikarnett, Reglement, adresse; For å starta opp ein gjennomgang av selskap, i samsvar med punkt 2. i retningslinjene, legg rådmannen i denne saka fram ei kort oversikt over selskap og føretak som Kvam herad har eigardel i. Punkt 2: 2. Å arbeida ut eigarskapsmeldingar - Kommunar bør gjennomføra ein politisk gjennomgang av verksemder som er organisert som sjølvstendig rettssubjekt eller interkommunale organ gjennom å arbeida ut ei eigarskapsmelding. Kvart år bør kommunestyret gå gjennom meldinga. Eigarskapsmeldinga skal klargjera strategiar og retningslinjer for dei einskilde selskapa. Eigarskap i sjølvstendig rettssubjekt, skal koma fram på ein klar måte i årsmeldinga. Ei eigarskapsmelding kan vera definert som eit overordna politisk styringsinstrument for verksemda og bør innehalda: 1. Oversikt over kva aktivitet i kommunen som er overført til selskap og samarbeid. 2. Politiske og juridiske styringsgrunnlag knytt til dei ulike selskaps- og samarbeidsformene

2 3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knytt til dei ulike selskapa, under dette også revisjon av vedtektene. Ei eigarskapsmelding vil sikra nødvendig styringssignal til selskapa og gjera ansvaret til lokalpolitikarane tydlegare. Det vil vera med å skaffa oversikt over samla verksemd i kommunen. Dei folkevalte vil få ein sjanse til å setja seg inn i det juridiske spelerommet for styring som ligg i dei ulike selskapsformene. Det vil opna informasjon om kommunale verksemder mot omverda. Gjennom ei eigarskapsmelding kan kommunen dessutan gje meir overordna styringssignal til selskapsstyret, t.d. politiske målsetjingar knytt til miljø, likestilling, etikk osv. Eigarskapsmeldinga bør reflektera det rettslege ansvaret mellom selskap og eigar. Kommunestyret skal ikkje detaljstyra selskapa gjennom eigarskapsmeldinga, men hjelpa til med til å sikra samhandling og kommunikasjon. Kommunestyre bør også vera merksam på at ved å skilja ut sjølvstendig rettssubjekt, vert arbeidsgivaransvaret til kommunen kutta, og det vert trong for ein eigen arbeidsgivarpolitikk for selskapa. Kvam herad vel i første omgang å utarbeida eigarstrategi for selskap som er viktige for Kvam herad. På lengre sikt vil det vera naturleg å arbeida ut ei samla eigarmelding. I dette dokumentet er det laga ein tabell for kvart selskap med opplysningar er henta frå offentlege informasjonskjelder. I den grad det gjennom vedtekter eller saker er uttrykt kva mål heradet har med eigarskapen, er det teke med eit kort resymé i tabellen. I mange selskap har Kvam herad berre ein minoritetsdel, og kan difor i liten grad påverka eigarstrategien. Det kan då stillast spørsmål om verdien av å eiga. I andre tilfelle er Kvam herad den dominerande eigar. Det krev ei meir omfattande drøfting for å forma ut ein god eigarstrategi. I desse tilfella vil det vera naturleg å leggja fram eigne saker for heradstyret. Kva som er rett vil primært vera motivert ut frå ynskje om politisk styring og innsyn i verksemder som er viktige/kritiske for heradet (jfr. pkt. 2 i vedtaket). Rådmannen vil oppfordra heradsstyret til å gå gjennom og vurdera retningslinjene for eigarskap, i tillegg til eigarstrategi for viktige selskap. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Alternativ 1: Kvam heradsstyre set ned ei politisk gruppe som: 1. Går gjennom eigarstrategi for kommunale selskap. 2. Går gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Alternativ 2: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei Kvam formannskap Framlegg til vedtak Lars Ragvald Djupevåg, V: som rådmannen sitt framlegg til vedtak alt. 2

3 Røysting: Lars Ragnvald Djupevåg, V sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 9 røyster. Saksordførar: Herleif Tveit, Sp FSK-009/10 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket.

4 Saksopplysningar: Oversikt over selskap og føretak i Kvam herad Ålvik Vekst KF - Org nr: Styret Namn Valt av. Styreleiar: Jon Klyve Kvam herad Nestleiar: Tove Pedersen Berge Kvam herad Grete Rusten Kvam herad Merethe Gauden Kvam herad Harald Inge Anderssen Kvam herad Bjørn Helge Bergesen Kvam herad Observatørar til styret: Astrid Farestveit Selsvold Kvam herad Hilde Indresøvde Hordaland fylkeskommune Rolf Middelthon-Moe Innovasjon Norge Jan Ivar Rødland Granvin herad Ålvik Vekst, Kvam KF er eit kommunalt foretak oppretta ved vedtak i Kvam herdsstyre 12. desember i vedtektene gir føljande føremål og ansvarsområde: "Ålvik Vekst KF skal vera kommunen sitt organisatoriske instrument i gjennomføringa av arbeidet med næringsmessig nyskapning- og omstilling. Ålvik Vekst skal sikra, utvikla og skapa arbeidsplassar og trivsel i Kvam herad i samarbeid med næringsliv, kommune, region og innbyggjarar. Ålvik Vekst kan etter nærare avtale og på vegne av Kvam herad utføra generell rettleiing/rådgjeving til næringslivet og etablerarar, og ivareta søknader om midlar frå omstillingsfondet. " Som ein start på dette arbeidet har Ålvik vekst fått klare signal om å prioritera arbeidet med å skapa nye lønsame arbeidsplassar i Ålvik mest mogeleg synkront med nedbemanninga ved Elkem Bjølvefossen. Prioriterte oppgåver er derfor: Vera pådrivar slik at Elkem vurderar og initierar ny aktivitet som skapar nye lønsame arbeidsplassar Aktivt søkja etter, og arbeida for ny aktivitet på dei areala Elkem har frigjort Aktivt søkja etter, og bidra til anna ny aktivitet i Ålvik og omegn

5 Kvam Bustad og Tomteselskap AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Kvam herad % Generalforsamling. Kvam formannskap er generalforsamling for Kvam bustad- og tomteselskap AS. Styreleiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Bjarte Høysæter Mabel Johansen Halldor Fosse Yngve Fløysand Reidar Tolo Kjersti Nerseth Heidi Sandven Botnen Selskapet er det første selskapet som vart oppretta etter at eigarmeldinga var vedteke. I vedtektene til selskapet er eigarmeldinga lagt til grunn. Det vert særleg vist til 2 i vedtektene: 2 Føremål Selskapet skal nyttast strategisk for å nå mål i kommuneplanen om utbygging av bustadområde og auke folketalet i kommunen. Selskapet skal vera ein reiskap som skal nyttast til tomtekjøp og sal, utvikling av tomteområde og utbygging av attraktive bustader for vidare sal. Selskapet skal aktivt leggje til rette for utvikling av naudsynt industri- og næringsareal. Selskapet skal drivast etter forretningsmessige prinsipp, men vere klår over den samfunnsfunksjon som selskapet har som ei reiskap for gjennomføring av kommunen sin nærings- og bustadpolitikk.

6 Kvam Bompengeselskap AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Hordaland Fylkeskommune 53,3% Kvam herad 46,7% Generalforsamling. Representant for Kvam herad: en. Styreleiar Reidun Rasmussen Mjør Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Dagfinn Vik Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Jette Lunemann Hansen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Oddvar Brakestad (varaordførar) Kvam herad, med personleg vara: Lars Ragvald Djupevåg Styremedlem Astrid F. Selsvold (ordførar) Kvam herad, med personleg vara: Martin Vik Kvam heradsstyre hadde som føremål då selskapet vart oppretta: Iflg. Skipingsdokumenta: 3 Føremålet til selskapet er å arbeida for å realisera aktuelle vegprosjekt i Kvam herad ved mellom anna å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av aktuelle vegprosjekt. I HST-sak 076/05 Vurdering: Vegnettet i Kvam har ein alt for dårleg standard til å stetta dei behov innbyggjarane og næringslivet har. I handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan for perioden er det ikkje sett av statlege midlar til konkrete prosjekt i Kvam herad. Dei prosjekta som er prioritert i denne perioden er i all hovudsak spleiselag av bompengar/forskoteringar og statlege midlar. Signala frå sentrale styresmakter er at meir midlar skal gå til stamvegane og mest til dei med størst trafikk dvs. til austlandsområdet og dei største byane. Ei bompengeløysing for å forsera vegbygginga er inga ideell løysing, men dette ser ut til å vera naudsynt for å koma i gang med utbygginga i perioden og utløysa statleg medverknad i seinare periodar. Tidspunktet vil no vera det rette sidan Vossepakken ser ut til å verta ein realitet. Med bompengar på både rv.13/e16 og rv.7 vil det ikkje verka inn på vegvalet mellom Granvin og Trengereid. Administrasjonen tilrår at stiftinga av bompengeselskap vert godkjent.

7 BIR AS Org.nr Aksjekapital: 50,166 mill kr. Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Bergen Kommune (morselskap) % Askøy Kommune % Os Kommune % Osterøy Kommune % Sund Kommune % Vaksdal Kommune % Fusa Kommune % Samnanger Kommune % Kvam herad % Generalforsmlinga rep. For Kvam - Representant Vik Martin - Vararepresentant Drage Nils Daglig leiar Steinar Nævdal (f 1953) Styreleiar Arve Hæreide (f 1955) Nestleiar Marit Aksnes Aase (f 1947) Styremedlem Anne-Merete Ask (f 1966) Styremedlem Anne Grete Sælen Thue (f 1953) Styremedlem Trond Tystad (f 1965) Styremedlem Svein Austrud (f 1949) Styremedlem Gustav Bahus (f 1958) Styremedlem Espen Sandøy (f 1963) Varamedlem Ragnvald Schreuder Nilsen (f 1951) Varamedlem Thomas Olai Klementsen (f 1980) Varamedlem Siv Høgtun (f 1966) Varamedlem Eirik Haga (f 1957) Ernst & Young AS Formålet med å gå inn i selskapet vart uttrykt slik i sak 032/04 Saksopplysningar: Kvam heradsstyre vedtok i sept at Kvam skulle gå inn som medlem i BIR: HST- 095/03 Vedtak: Med grunnlag i innhenta tilbod og gjennomførde tingingar vel Kvam herad å søkja medlemskap i avfallsselskap. Medlemskap i BIR blir vurdert som det beste, og rådmannen får fullmakt til å fullføra kontraktstingingar med dette selskapet. Verdifastsetjing av Kvam herad sine aktiva er 5,7 mill, av dette skal 1 mill. nyttast til aksjekjøp i BIR a.s., resten til sletting av gjeld innanfor renovasjonsområdet for Kvam herad. Vilkår for medlemskap blir slik det framgår av tilbod, med ei praktisk gjennomføring slik at Kvam herad blir medlem så snart alle formelle vedtak/avtaler er på plass, likevel ikkje før I perioden vert renovasjonsordninga i Kvam organisert etter gjeldande renovasjonsforskrift, m.a. med separat innsamling av våtorganisk avfall. Miljøkonsekvensen ved eventuell mottak av slagg som dekkmasse skal utgreiast grundigare, og leggjast fram for heradsstyret før eventuell avtale om mottak.

8 Norheimsund Industrier AS - Org nr Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Kvam Herad % Hordaland Fylkeskommune % Fusa Kommune % Samnanger Kommune % Den Norske Bank % Jondal Kommune % Frank Mohn AS % Øystese Sanitetslag % Sparebanken Vest % Bjølvefossen ASA % Norheimsund Lions Klubb % Jondal Helselag % Hardanger Bygg AS % Strandebarm Helselag % Fjellstrand AS % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant en Vararepresentant Varaordføraren Funksjon Namn Dagleg leiar Nils Valland (f 1966) Rep for Kvam herad Styreleiar Siv Helle Prestegard (f 1954) Nestleiar Nils-Petter Borge (f 1966) Styremedlem Nils Drage (f 1959) Kvam herad Styremedlem Aase Oldervoll Naalsund (f 1950) Styremedlem Anders Vik (f 1946) Varamedlem Martin H Vik (f 1952) Kvam herad Varamedlem Olaug Karin Øystese (f 1962) Observatør Irma Helene Nilsen (f 1955) Hardanger Revisjon AS 1. Frå årsmeldinga 2007: Norheimsund Industrier er ei arbeidsmarknadsbedrift som driv mekanisk produksjon, saumproduksjon og handelsverksemd Attføringsmessig aktivitet Bedrifta er driven i samsvar med gjeldende regelverk og bransjestandardar for attføringstiltak. Som tiltaksarrangør for NAV Arbeid har verksemda i 2007 hatt mellom 26 og 27 personer på ulike attføringstiltak til ei kvar tid Verksemda mottok i 2007 frå NAV Arbeid MNOK 5,0 i inntekter frå sal av attføringstenester innen avklaring, kvalifisering, tilrettelagt arbeid, arbeidstrening og arbeid med bistand. Føremålet selskapet er å driva attføringstiltak. Det vil verta lagt fram ei eiga sak om eigarstrategi i høve til NI våren-2010.

9 Hardangerbrua AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Namn Ant aksjer Del i % Hordaland Fylkesk. (morselskap) % Granvin Herad % Bergen Kommune % Voss Kommune % Kvam Herad % Ullensvang Herad % Eidfjord Kommune % Ulvik Herad % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Brakestad Oddvar Vararepresentant Vik Martin Rollar Namn Daglig leiar Einar Lutro (f 1943) Styreleiar Einar Lutro (f 1943) Styremedlem Magnar Lussand (f 1945) Styremedlem Dagfinn Vik (f 1943) Styremedlem Solfrid Borge (f 1959) Styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik (f 1954) Styremedlem Jens Jørgen Jensen (f 1948) Styremedlem Jette Lunemann Hansen (f 1954) Varamedlem Elisabeth Eide Tharaldsen (f 1963) Varamedlem Jan Ivar Rødland (f 1961) Varamedlem Mona Haugland Hellesnes (f 1967) Varamedlem Anne Gine Hestetun (f 1962) Varamedlem Anved Johan Tveit (f 1955) Varamedlem Robert David Erlandsen (f 1955) Varamedlem Benthe Enes Bondhus (f 1956) Frank Ottar Olsen Rekneskapsførar Hardanger Økonomiservice AS Kvam herad har ingen representant i styret. Årsmelding Hardangerbrua as har som visjon levande bygder i Indre Hardanger binde Hardanger saman skape éin region i Indre Hordaland betre tilhøva for trafikken aust-vest og nord-sør styrke banda mellom Bergen og Hardanger

10 Storeholmen VTA - Org. nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Tal aksjer Del i % Kvam Herad % Hordaland Fylkeskommune % Kvam og Jondal Lag Av Nfu % Samnanger Kommune % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Brakestad Oddvar Rollar Namn Rep. for Daglig leiar Steinar Langenes Styreleiar Arne A Fonneland (f 1965) Styremedlem Gudrun Skeie Langeland (f 1961) Kvam herad Styremedlem Brynjulv Ragnar Hernes (f 1943) Styremedlem Bjørn Øyri (f 1965) Styremedlem Øyvind Kvåle (f 1951) Varamedlem Ole Totland (f 1941) Varamedlem Margreta Sandvin Eiken (f 1955) Bergen og Hordaland Revisjon AS Rekneskapsførar Visma Services Norge AS Konstituert med formål: Å skapa ein arbeidsplass for yrkeshemma med så låg arbeidsevne at dei ikkje kan gjera seg nytte av andre arbeidstilbod. Ingen gjennomgang av eigarstrategi dei siste åra.

11 Kommunekraft AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Lvk % Øvrige Aksjonerar (133 Kommuner) % Av dette har Kvam herad 1/ ,31% Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Brakestad Oddvar Kontaktperson Arvid Bjarne Lillehauge (f 1944) Styreleiar Arvid Bjarne Lillehauge (f 1944) Styremedlem Magnar Lussand (f 1945) Styremedlem Kjell Idar Juvik (f 1966) Styremedlem Thorild Brandsdal Styremedlem Gunnar Tore Stenseng Varamedlem Torill Selsvold Nyborg (f 1951) Varamedlem Nils Jarl Nessa (f 1948) Varamedlem Roar Obrestad Varamedlem Øivind Tveit Beckman Lundevall Revisjon Kvam herad har ingen representant i styret. Formål (også grunnlaget for Kvam herad sin eine aksje) Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle kraft, herunder konsesjonskraft på vegne av aksjonærkommunene til best mulige kommersielle betingelser i det åpne markedet. Non-profit Kommunekraft AS eies av 126 kommuner og 8 fylkeskommuner. Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var at kommunene og fylkeskommunene anså det nødvendig å få etablert et miljø hvor kommunene og fylkeskommunene kan innhente råd og veiledning som ikke selv har egeninteresse i de avtaler som blir inngått. Kommunekraft AS' målsetting er derfor ikke et høyest mulig økonomisk overskudd for egen del. Kommunekraft AS driver "non-profit", dvs at selskapets tjenester prises slik at prisen kun dekker kostnadene ved rådgivningen overfor kommunene og ved å innhente tilbud fra aktørene i markedet. Selskapets priser til enhver tid, fremgår av selskapets standard provisjonskontrakter. Kvam herad gjer seg i dag ikkje nytte av Kommunekrafts tenester, men det kan verta aktuelt når Kvam herad skal lysa sal av konsesjonskraft.

12 Reisemål Hardanger Fjord AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Øvrige Aksjonerar % Ulvik Herad % Odda Kommune % Ullensvang Herad % Eidfjord Kommune % Kvam Herad % Hotell Ullensvang Eiendom AS % Tide ASA % Granvin Herad % Kinsarvik Fjord Hotel AS % Rica Brakanes Hotel AS % Jondal Kommune % AS Tyssefaldene/Tyssedal Hotel % Hardangertun % Hardanger Musuem % Rica Strand Hotel % Quality Hotell Vøringsfoss % Rica Ulvik Hotel % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Valland Thale Vararepresentant Vik Martin Rollar Daglig leiar Hans Jørgen Andersen (f 1964) Styreleiar Harald Inge Anderssen (f 1963) Kvam herad Nestleiar Per Ove Pedersen (f 1948) Styremedlem Inger Berit Bøyum (f 1957) Styremedlem Dag Jarle Aksnes (f 1958) Styremedlem Ole Peder Gangeskar (f 1976) Styremedlem Edmund Harris Utne (f 1942) Styremedlem Solfrid Borge (f 1959) Varamedlem Anved Johan Tveit (f 1955) Pricewaterhousecoopers AS Rekneskapsførar Visma Services Norge AS Føremål: Marknadsføringsorganisasjon for reiselivet i dei 7 Hardanger-kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik. Firmaet vart etablert i 1993, har 180 aksjeeigarar og ein aksjekapital på NOK ,-.

13 Hardangervegen AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Kvam herad ,2 %.Jondal kommune ,2 % Odda Kommune ,2 % Fjellstrand AS 125 9,1 % SUF/Samfedsel vie. Instanes 75 5,5 % Jondal Stål AS 50 3,6 % Jondal Bygg AS 50 3,6 % Herand Invest AS 50 3,6 % Anna Hammer 50 3,6 % Maritim Elektro AS 25 1,8 % Aksjeselskapel Sandven 25 1,8 % Hardanger Fiskeforedling As 25 1,8 % Ljones Gartneri 25 1,8 % Hardanger Bygg As 25 1,8 % Oddmund Skeie Entreprenør 25 1,8 % Olav Håvik, Vasselen Hytter 25 1,8 % Nils Lothe Håvik 25 1,8 % Coop Jondal 25 1,8 % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Brakestad Oddvar Vararepresentant Mo Bjarne Rollar Namn Dagleg leiar Eilev Instanes Styreleiar Gard Folkvor Styremedlem Martin Vik Kvam herad Styremedlem Sigrid Brattabø Styremedlem Ivar Myklebost Styremedlem Alf Steine Kommentar. Kvam herad teikna aksjar (jfr. HST-sak 97/98) Hovedformå I (jfr. Arkivsak , dok 12) Selskapet har som hovudformål å arbeida aktivt for realisering av ein mest mulig kort og effektiv vegforbindelse frå Odda gjennom Folgefonntunnelen og lang Jondalstunnel, til Bergen.

14 Kvam kraftverk AS - Org nr: Aksjekapital kr ,-, Selskapet sin aksjekapital er på fordelt på aksjar kvar lydande på kr ,- fullt innbetalt. 100% eigd av Kvam herad. Generalforsamling. Kvam heradsstyre er generalforsamling for Kvam Kraftverk AS. Rolle Namn Rep.for Direktør Olav Solheim Styreleiar Bjørn Skår Kvam herad Nestleiar Herleif Tveit Kvam herad Styremedlem Tone Søgaard Kvam herad Styremedlem Kjell Brunborg Dei tilsette Varamedlem Henning Øvsthus Kvam herad Varamedlem Dag Rune Mo Kvam herad Administrasjonen arbeider med ei eiga sak om eigarstrategi for Kvam kraftverk. Dette vil verta koordinert med at kraftverket arbeider med ein strategi for selskapet. Kraftverket er kjent med eigarmeldinga til Kvam herad. Strategien skal vera ferdig sommaren I vedtak HST-sak 131/00 har Kvam herad etter ein gjennomgang av selskapet sagt følgjande. HST -131/00 Vedtak: Kvam herad har gjennom eigarskap av kraftverket opparbeidd store økonomiske verdiar i tillegg til generell samfunnsnytte lokalt. 3. Kvam heradsstyre meiner at sjølv med endra konkuransevilkår og store strukturelle endringar i kraftbransjen vil ei relativt lita eining som Kvam Kraftverk også i framtida akkumulerera verdiar i tillegg til ein god utbyttepolitikk.

15 BKK - Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap - Org nr Aksjekapital kr Aksjonerar Statkraft Regional Holding AS % Bergen Kommune % Askøy Kommune % Lindås Kommune % Fjell Kommune % Sund Kommune % Kvam Herad % Meland Kommune % Radøy Kommune % Voss Kommune % Øygarden Kommune % Austrheim Kommune % Vaksdal Kommune % Gulen Kommune % Høyanger Kommune % Fedje Kommune % Masfjorden Kommune % Granvin Herad % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Brakestad Oddvar Funksjon Namn Rep.for. Daglig leiar Atle Neteland (f 1951) Kontaktperson Birger Helen Cotta Schønberg (f 1951) Styreleiar Martin Smith-Sivertsen (f 1965) Nestleiar Stein Dale (f 1962) Styremedlem Morten Bildøy (f 1970) Styremedlem Svein Davidsen Raa (f 1954) Styremedlem Hermann Saue (f 1939) Styremedlem Beate Marie Hamre Deck (f 1967) Styremedlem Eli Skrøvset (f 1965) Styremedlem Torill Selsvold Nyborg (f 1951) Styremedlem Trude Kremner (f 1973) Styremedlem Henning Villanger (f 1964) Styremedlem Mona Tunestveit Skår (f 1967) Styremedlem Anne Gine Hestetun (f 1962) Varamedlem Harald Aakerholt (f 1953) Varamedlem Tone Hernes (f 1965) Varamedlem Tom-Christer Nilsen (f 1969) Varamedlem Reidar Sekkingstad (f 1952) Varamedlem Per Kragseth (f 1936) Varamedlem Mette Nora Sætre (f 1964) Varamedlem Kristin Steenfeldt-Foss (f 1964) Varamedlem Karin Råd (f 1959) Varamedlem Jan Alne (f 1953) Varamedlem Harald Matre (f 1946) Varamedlem Astrid Farestveit Selsvold (f 1964) Kvam herad Varamedlem Arvid Wisløff (f 1966) Varamedlem Solveig Renslo (f 1961) Varamedlem Rolf Jordal Hansen (f 1946) Deloitte AS Kvam herad har ingen uttrykt strategi for kvifor dei framleis skal vera eigar av BKK-aksjar. Men det ligg inplisitt i alle budsjett og andre dokument av det ut frå ein motivasjon om utbytte og å ta vare på lokalt eigarskap av lokale ressursar

16 Jondalstunnelen AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Hordaland Fylkeskommune 52 52% Jondal kommune 12 12% Odda kommune 12 12% Kvinnherad kommune 12 12% Kvam kommune 12 12% Totalt 100 Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Rollar Namn Rep. for Styreleiar Arne Havnerås Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Elisabeth Eide Tharalssen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Joril Christensen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Gard Folkvord Odda kommune Styremedlem Sigrid Brattabø. Jondal kommune Varamedlem Svein Johan Bakke Varamedlem Inge Børslien Varamedlem Ole Torbjørn Holmedal Deloitte AS Rekneskapsførar Consis Bergen AS Stiftingsdokumenta (underteikna av ordførarane) for Jondalstunnelen (10. januar 2006). 3 Verksemd Selskapet si verksemd er å førestå delfinansiering av tunnelsamband mellom Kvinnherad og Jondal (Jondalstunnelen). Selskapet skal vidare administrere innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtale med Statens vegvesen, jf. veglova 27, herunder også forvaltning av bompengemidlar og anna verksemd som naturleg står i tilknytning med selskapet sitt føremål.

17 Tide ASA - Org nr Aksjekapital: Kr Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (morselskap) ,47 % Sparebanken Vest Aksjer, Handel Ii ,64 % Øvrige 5842 Aksjonerar ,47 % Ytf Avd ,22 % Hagland Invest AS ,65 % Livsforsikringsselskap Strategisk ,26 % Voss Kommune ,16 % Magne Revheim ,14 % Mar-Theco AS ,13 % Egil Zahl ,12 % Kinobygg AS ,11 % Johannes Utne ,10 % Arnlaug Flesland Standal ,10 % Flesland Strassinger ,10 % Thorvald O Utne ,09 % Håvard Magnus Liland ,07 % Ingolf Arne Marifjæren ,05 % Jeanette Evensen ,04 % Øygarden Kommune ,04 % Amble Investment AS ,04 % Totalt 100,00 % Av dette har Kvam herad 0,012 % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Rollar Namn Rep. Daglig leiar Bjørn Ove Børnes (f 1948) Styreleiar Steinar Madsen (f 1967) Nestleiar Roald Georg Bergsaker (f 1942) Styremedlem Christine Rødsæther (f 1964) Styremedlem Roy Arne Rimestad (f 1958) Styremedlem Knut Ravnå (f 1948) Styremedlem Frode Sælen (f 1952) Styremedlem Marit Hilde Engeseth (f 1961) Styremedlem Hilde Drønen (f 1961) Varamedlem Sveinung Fagervik (f 1972) Varamedlem Harald Grimelund (f 1966) Varamedlem Magnar Kåre Kleveland (f 1950) Pricewaterhousecoopers AS Ingen

18 Stiftinga Hardanger og Voss Muesum - Rollar Daglig leiar Trude Hoflandsdal Letnes (f 1970) Styreleiar Lars Ragnvald Djupevåg (f 1968) Nestleiar Torunn Langmyhr Ringheim (f 1948) Styremedlem Anne Lise Brask Eriksen (f 1957) Styremedlem Torleif Ljones (f 1942) Styremedlem Jon Steinar Skeie (f 1956) Styremedlem Toralv Mikkelsen (f 1946) Styremedlem Ingunn Kristine Undrum (f 1977) Styremedlem Jan Gunnar Strand (f 1960) Styremedlem Anders Christian Geertsen (f 1978) Styremedlem Torbjørn Kaarbø (f 1952) Varamedlem Seppe Elvire Raoul Lehembre (f 1971) Varamedlem Kari Vambheim (f 1950) Varamedlem Bjørn Lingener (f 1977) Varamedlem Vally Karlstrøm (f 1959) Varamedlem Klaus Issing Rasmussen (f 1959) Varamedlem Birgit Eiken (f 1969) Varamedlem Astrid Dale Vindal (f 1955) Varamedlem Kristian Gerhard Østrem (f 1949) Varamedlem Borghild Storaas Ones (f 1950) Varamedlem Eva Cecilie Holm (f 1961) Varamedlem Lars Helge Ljone (f 1951) Varamedlem Astrid Farestveit Selsvold (f 1964) Kvam herad Geir Sveinung Lid Rekneskapsførar Kvam Rekneskapskontor AS Stiftelse Underliggende institusjoner: Granvin bygdatun - (Museum) Hardanger Folkemuseum - (Museum) - rep. For Kvam Arild Berge Merethe Gauden Agatunet, Stiftelsen - (Museum) Kunsthuset Kabuso - (Kulturhus) Kvam Bygdemuseum, Borgstova - (Museum) Voss Folkemuseum - (Museum) Hardanger Fartøyvernsenter - (Museum) -rep for Kvam herad Hallvar Alfred Totland Marie Fras Aksnes Ingebrigt Vik Museum - (Museum) - rep for Kvam herad?? Hardanger og Voss museum er ei av dei konsoliderte einingane i Hordaland, og omfattar Granvin bygdatun, Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Ingebrigt Vik Museum, Kabuso (Tusenårsstaden i Hordaland), Kvam bygdemuseum og Voss folkemuseum.

19 Hardanger Fartyvernsenter - Org nr: Rollar Styre Vararep. For dei tilsette Vararep. tilsette Namn Torbjørn Kaarbø Jorunn Sandven Solveig Valland Borghild Storaas Ones Klaus Rasmussen Stein Pedersen Jan Fredrik Paulsen Åsmund Kristiansen Cecilie Holm Valt av Kvam heradsstyre Hallvar Alfred Totland Marie Fras Aksnes Ein del av Stiftinga Hardanger og Voss Muesum (HVM). Hardanger fartøyvernsenter blei i 2007 ei eining i Hardanger og Voss museum som er ein konsolidert museumsinstitusjon beståanda av Kunsthuset Kabuso, Ingebrigt Vik museum, Kvam bygdetun, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Granvin bygdetun, Voss folkemuseum og Hardanger fartøyvernsenter. HVM er ansvarleg for drifta og har eit eige styre for dette. Det som er att på HF er eit eigarstyre som sit med ansvar for eigedom, bygg, anlegg, fartøy etc

20 Hardanger Kunstskule stifting - Org nr: Rollar Namn Rep. Frå Kvam Daglig leiar Anna Stina Næss (f 1974) Styreleiar Dag Rune Mo (f 1956) Styremedlem Jan Tjosås (f 1962) Styremedlem Svein Ove Duesund (f 1954) Styremedlem Dag Storås (f 1939) Styremedlem Lars Erik Klafstad (f 1967) Frå sak HST-084/08 ST-084/08 Vedtak: 1) Kvam herad vedtek å slutte seg til etableringa av Hardanger Kunstskule. 2) Kvam herad vedtek å stille grunnkapital på kr til rådighet for stiftinga under føresetnad av offentleg godkjenning av skulen. Beløpet vert gitt som rentefritt lån til etableringstilskot med nedbetaling over 10 år. 3) Kvam herad sin del av investeringsbudsjettet vert sett til kr ,- som må inn i budsjett for ) Det skal ikkje tilsettast ein prosjektleiar før HST har funne inndekning for ein slik stilling. Saksopplysningar: Føremålet til stiftinga er å drive privat kunstskule og ivareta eigaroppgåvene til Hardanger Kunstskule i samsvar med gjeldande lover, reglar, andre offentlege føresegner og krav for skulens verksemd. Drive med utdanning innan kunst tufta på offentlege godkjende lærarplanar. Medverke til positiv utvikling innan kunst- og kulturfeltet for Hardanger og Hordaland.

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss.

Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Årsmelding 2011 Hardangerbrua As vart stifta 8.januar 1987 av kommunane: Bergen, Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss. Selskapet sin føremålsparagraf: Selskapets formål er bygging av bro over

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Eierskapsmelding 2014

Eierskapsmelding 2014 Eierskapsmelding 2014 Sel kommune 1 2 1.0 INNHOLD 1.0 INNHOLD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 DEL I - Målsetting for eierskapsmeldingen... 5 3.1 Eierskapsstrategi:... 5 4.0 Retningslinjer for eierskap, ledelse

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer