Kvam herad. Kommunale selskap og føretak oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap /10 KJHE Kvam eldreråd /10 KJHE Kvam heradsstyre /10 KJHE Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Kjell Helvik Arkiv: N-671 Objekt: Arkivsaknr 08/1021 Kommunale selskap og føretak oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Samandrag: Kvam herad vedtok i HST-sak 08/1021 retningslinjer for kommunalt eigarskap i selskap og føretak. Vedtaket lyder: HST-103/08 Vedtak: 1. Kvam heradsstyre vedtek at forslaget frå KS til retningsliner for kommunalt eigarskap og styring vert lagt til grunn for utarbeiding av eigarstrategiar i Kvam herad. 2. Eigarinteressene til Kvam herad er primært motivert ut frå ynskje om politisk styring og innsyn i verksemder som er viktige/kritiske for heradet. (Retningslinjene inneheld 18 punkt og ligg på Kvam herad si heimeside, Politikarnett, Reglement, adresse; For å starta opp ein gjennomgang av selskap, i samsvar med punkt 2. i retningslinjene, legg rådmannen i denne saka fram ei kort oversikt over selskap og føretak som Kvam herad har eigardel i. Punkt 2: 2. Å arbeida ut eigarskapsmeldingar - Kommunar bør gjennomføra ein politisk gjennomgang av verksemder som er organisert som sjølvstendig rettssubjekt eller interkommunale organ gjennom å arbeida ut ei eigarskapsmelding. Kvart år bør kommunestyret gå gjennom meldinga. Eigarskapsmeldinga skal klargjera strategiar og retningslinjer for dei einskilde selskapa. Eigarskap i sjølvstendig rettssubjekt, skal koma fram på ein klar måte i årsmeldinga. Ei eigarskapsmelding kan vera definert som eit overordna politisk styringsinstrument for verksemda og bør innehalda: 1. Oversikt over kva aktivitet i kommunen som er overført til selskap og samarbeid. 2. Politiske og juridiske styringsgrunnlag knytt til dei ulike selskaps- og samarbeidsformene

2 3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knytt til dei ulike selskapa, under dette også revisjon av vedtektene. Ei eigarskapsmelding vil sikra nødvendig styringssignal til selskapa og gjera ansvaret til lokalpolitikarane tydlegare. Det vil vera med å skaffa oversikt over samla verksemd i kommunen. Dei folkevalte vil få ein sjanse til å setja seg inn i det juridiske spelerommet for styring som ligg i dei ulike selskapsformene. Det vil opna informasjon om kommunale verksemder mot omverda. Gjennom ei eigarskapsmelding kan kommunen dessutan gje meir overordna styringssignal til selskapsstyret, t.d. politiske målsetjingar knytt til miljø, likestilling, etikk osv. Eigarskapsmeldinga bør reflektera det rettslege ansvaret mellom selskap og eigar. Kommunestyret skal ikkje detaljstyra selskapa gjennom eigarskapsmeldinga, men hjelpa til med til å sikra samhandling og kommunikasjon. Kommunestyre bør også vera merksam på at ved å skilja ut sjølvstendig rettssubjekt, vert arbeidsgivaransvaret til kommunen kutta, og det vert trong for ein eigen arbeidsgivarpolitikk for selskapa. Kvam herad vel i første omgang å utarbeida eigarstrategi for selskap som er viktige for Kvam herad. På lengre sikt vil det vera naturleg å arbeida ut ei samla eigarmelding. I dette dokumentet er det laga ein tabell for kvart selskap med opplysningar er henta frå offentlege informasjonskjelder. I den grad det gjennom vedtekter eller saker er uttrykt kva mål heradet har med eigarskapen, er det teke med eit kort resymé i tabellen. I mange selskap har Kvam herad berre ein minoritetsdel, og kan difor i liten grad påverka eigarstrategien. Det kan då stillast spørsmål om verdien av å eiga. I andre tilfelle er Kvam herad den dominerande eigar. Det krev ei meir omfattande drøfting for å forma ut ein god eigarstrategi. I desse tilfella vil det vera naturleg å leggja fram eigne saker for heradstyret. Kva som er rett vil primært vera motivert ut frå ynskje om politisk styring og innsyn i verksemder som er viktige/kritiske for heradet (jfr. pkt. 2 i vedtaket). Rådmannen vil oppfordra heradsstyret til å gå gjennom og vurdera retningslinjene for eigarskap, i tillegg til eigarstrategi for viktige selskap. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Alternativ 1: Kvam heradsstyre set ned ei politisk gruppe som: 1. Går gjennom eigarstrategi for kommunale selskap. 2. Går gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Alternativ 2: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei Kvam formannskap Framlegg til vedtak Lars Ragvald Djupevåg, V: som rådmannen sitt framlegg til vedtak alt. 2

3 Røysting: Lars Ragnvald Djupevåg, V sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke med 9 røyster. Saksordførar: Herleif Tveit, Sp FSK-009/10 Vedtak: Kvam heradsstyre vedtek at rådmannen skal: 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket.

4 Saksopplysningar: Oversikt over selskap og føretak i Kvam herad Ålvik Vekst KF - Org nr: Styret Namn Valt av. Styreleiar: Jon Klyve Kvam herad Nestleiar: Tove Pedersen Berge Kvam herad Grete Rusten Kvam herad Merethe Gauden Kvam herad Harald Inge Anderssen Kvam herad Bjørn Helge Bergesen Kvam herad Observatørar til styret: Astrid Farestveit Selsvold Kvam herad Hilde Indresøvde Hordaland fylkeskommune Rolf Middelthon-Moe Innovasjon Norge Jan Ivar Rødland Granvin herad Ålvik Vekst, Kvam KF er eit kommunalt foretak oppretta ved vedtak i Kvam herdsstyre 12. desember i vedtektene gir føljande føremål og ansvarsområde: "Ålvik Vekst KF skal vera kommunen sitt organisatoriske instrument i gjennomføringa av arbeidet med næringsmessig nyskapning- og omstilling. Ålvik Vekst skal sikra, utvikla og skapa arbeidsplassar og trivsel i Kvam herad i samarbeid med næringsliv, kommune, region og innbyggjarar. Ålvik Vekst kan etter nærare avtale og på vegne av Kvam herad utføra generell rettleiing/rådgjeving til næringslivet og etablerarar, og ivareta søknader om midlar frå omstillingsfondet. " Som ein start på dette arbeidet har Ålvik vekst fått klare signal om å prioritera arbeidet med å skapa nye lønsame arbeidsplassar i Ålvik mest mogeleg synkront med nedbemanninga ved Elkem Bjølvefossen. Prioriterte oppgåver er derfor: Vera pådrivar slik at Elkem vurderar og initierar ny aktivitet som skapar nye lønsame arbeidsplassar Aktivt søkja etter, og arbeida for ny aktivitet på dei areala Elkem har frigjort Aktivt søkja etter, og bidra til anna ny aktivitet i Ålvik og omegn

5 Kvam Bustad og Tomteselskap AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Kvam herad % Generalforsamling. Kvam formannskap er generalforsamling for Kvam bustad- og tomteselskap AS. Styreleiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Bjarte Høysæter Mabel Johansen Halldor Fosse Yngve Fløysand Reidar Tolo Kjersti Nerseth Heidi Sandven Botnen Selskapet er det første selskapet som vart oppretta etter at eigarmeldinga var vedteke. I vedtektene til selskapet er eigarmeldinga lagt til grunn. Det vert særleg vist til 2 i vedtektene: 2 Føremål Selskapet skal nyttast strategisk for å nå mål i kommuneplanen om utbygging av bustadområde og auke folketalet i kommunen. Selskapet skal vera ein reiskap som skal nyttast til tomtekjøp og sal, utvikling av tomteområde og utbygging av attraktive bustader for vidare sal. Selskapet skal aktivt leggje til rette for utvikling av naudsynt industri- og næringsareal. Selskapet skal drivast etter forretningsmessige prinsipp, men vere klår over den samfunnsfunksjon som selskapet har som ei reiskap for gjennomføring av kommunen sin nærings- og bustadpolitikk.

6 Kvam Bompengeselskap AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Hordaland Fylkeskommune 53,3% Kvam herad 46,7% Generalforsamling. Representant for Kvam herad: en. Styreleiar Reidun Rasmussen Mjør Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Dagfinn Vik Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Jette Lunemann Hansen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Oddvar Brakestad (varaordførar) Kvam herad, med personleg vara: Lars Ragvald Djupevåg Styremedlem Astrid F. Selsvold (ordførar) Kvam herad, med personleg vara: Martin Vik Kvam heradsstyre hadde som føremål då selskapet vart oppretta: Iflg. Skipingsdokumenta: 3 Føremålet til selskapet er å arbeida for å realisera aktuelle vegprosjekt i Kvam herad ved mellom anna å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av aktuelle vegprosjekt. I HST-sak 076/05 Vurdering: Vegnettet i Kvam har ein alt for dårleg standard til å stetta dei behov innbyggjarane og næringslivet har. I handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan for perioden er det ikkje sett av statlege midlar til konkrete prosjekt i Kvam herad. Dei prosjekta som er prioritert i denne perioden er i all hovudsak spleiselag av bompengar/forskoteringar og statlege midlar. Signala frå sentrale styresmakter er at meir midlar skal gå til stamvegane og mest til dei med størst trafikk dvs. til austlandsområdet og dei største byane. Ei bompengeløysing for å forsera vegbygginga er inga ideell løysing, men dette ser ut til å vera naudsynt for å koma i gang med utbygginga i perioden og utløysa statleg medverknad i seinare periodar. Tidspunktet vil no vera det rette sidan Vossepakken ser ut til å verta ein realitet. Med bompengar på både rv.13/e16 og rv.7 vil det ikkje verka inn på vegvalet mellom Granvin og Trengereid. Administrasjonen tilrår at stiftinga av bompengeselskap vert godkjent.

7 BIR AS Org.nr Aksjekapital: 50,166 mill kr. Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Bergen Kommune (morselskap) % Askøy Kommune % Os Kommune % Osterøy Kommune % Sund Kommune % Vaksdal Kommune % Fusa Kommune % Samnanger Kommune % Kvam herad % Generalforsmlinga rep. For Kvam - Representant Vik Martin - Vararepresentant Drage Nils Daglig leiar Steinar Nævdal (f 1953) Styreleiar Arve Hæreide (f 1955) Nestleiar Marit Aksnes Aase (f 1947) Styremedlem Anne-Merete Ask (f 1966) Styremedlem Anne Grete Sælen Thue (f 1953) Styremedlem Trond Tystad (f 1965) Styremedlem Svein Austrud (f 1949) Styremedlem Gustav Bahus (f 1958) Styremedlem Espen Sandøy (f 1963) Varamedlem Ragnvald Schreuder Nilsen (f 1951) Varamedlem Thomas Olai Klementsen (f 1980) Varamedlem Siv Høgtun (f 1966) Varamedlem Eirik Haga (f 1957) Ernst & Young AS Formålet med å gå inn i selskapet vart uttrykt slik i sak 032/04 Saksopplysningar: Kvam heradsstyre vedtok i sept at Kvam skulle gå inn som medlem i BIR: HST- 095/03 Vedtak: Med grunnlag i innhenta tilbod og gjennomførde tingingar vel Kvam herad å søkja medlemskap i avfallsselskap. Medlemskap i BIR blir vurdert som det beste, og rådmannen får fullmakt til å fullføra kontraktstingingar med dette selskapet. Verdifastsetjing av Kvam herad sine aktiva er 5,7 mill, av dette skal 1 mill. nyttast til aksjekjøp i BIR a.s., resten til sletting av gjeld innanfor renovasjonsområdet for Kvam herad. Vilkår for medlemskap blir slik det framgår av tilbod, med ei praktisk gjennomføring slik at Kvam herad blir medlem så snart alle formelle vedtak/avtaler er på plass, likevel ikkje før I perioden vert renovasjonsordninga i Kvam organisert etter gjeldande renovasjonsforskrift, m.a. med separat innsamling av våtorganisk avfall. Miljøkonsekvensen ved eventuell mottak av slagg som dekkmasse skal utgreiast grundigare, og leggjast fram for heradsstyret før eventuell avtale om mottak.

8 Norheimsund Industrier AS - Org nr Aksjekapital: Kr ,- Aksje-eigarar Tal aksjar Eigardeler Kvam Herad % Hordaland Fylkeskommune % Fusa Kommune % Samnanger Kommune % Den Norske Bank % Jondal Kommune % Frank Mohn AS % Øystese Sanitetslag % Sparebanken Vest % Bjølvefossen ASA % Norheimsund Lions Klubb % Jondal Helselag % Hardanger Bygg AS % Strandebarm Helselag % Fjellstrand AS % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant en Vararepresentant Varaordføraren Funksjon Namn Dagleg leiar Nils Valland (f 1966) Rep for Kvam herad Styreleiar Siv Helle Prestegard (f 1954) Nestleiar Nils-Petter Borge (f 1966) Styremedlem Nils Drage (f 1959) Kvam herad Styremedlem Aase Oldervoll Naalsund (f 1950) Styremedlem Anders Vik (f 1946) Varamedlem Martin H Vik (f 1952) Kvam herad Varamedlem Olaug Karin Øystese (f 1962) Observatør Irma Helene Nilsen (f 1955) Hardanger Revisjon AS 1. Frå årsmeldinga 2007: Norheimsund Industrier er ei arbeidsmarknadsbedrift som driv mekanisk produksjon, saumproduksjon og handelsverksemd Attføringsmessig aktivitet Bedrifta er driven i samsvar med gjeldende regelverk og bransjestandardar for attføringstiltak. Som tiltaksarrangør for NAV Arbeid har verksemda i 2007 hatt mellom 26 og 27 personer på ulike attføringstiltak til ei kvar tid Verksemda mottok i 2007 frå NAV Arbeid MNOK 5,0 i inntekter frå sal av attføringstenester innen avklaring, kvalifisering, tilrettelagt arbeid, arbeidstrening og arbeid med bistand. Føremålet selskapet er å driva attføringstiltak. Det vil verta lagt fram ei eiga sak om eigarstrategi i høve til NI våren-2010.

9 Hardangerbrua AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Namn Ant aksjer Del i % Hordaland Fylkesk. (morselskap) % Granvin Herad % Bergen Kommune % Voss Kommune % Kvam Herad % Ullensvang Herad % Eidfjord Kommune % Ulvik Herad % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Brakestad Oddvar Vararepresentant Vik Martin Rollar Namn Daglig leiar Einar Lutro (f 1943) Styreleiar Einar Lutro (f 1943) Styremedlem Magnar Lussand (f 1945) Styremedlem Dagfinn Vik (f 1943) Styremedlem Solfrid Borge (f 1959) Styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik (f 1954) Styremedlem Jens Jørgen Jensen (f 1948) Styremedlem Jette Lunemann Hansen (f 1954) Varamedlem Elisabeth Eide Tharaldsen (f 1963) Varamedlem Jan Ivar Rødland (f 1961) Varamedlem Mona Haugland Hellesnes (f 1967) Varamedlem Anne Gine Hestetun (f 1962) Varamedlem Anved Johan Tveit (f 1955) Varamedlem Robert David Erlandsen (f 1955) Varamedlem Benthe Enes Bondhus (f 1956) Frank Ottar Olsen Rekneskapsførar Hardanger Økonomiservice AS Kvam herad har ingen representant i styret. Årsmelding Hardangerbrua as har som visjon levande bygder i Indre Hardanger binde Hardanger saman skape éin region i Indre Hordaland betre tilhøva for trafikken aust-vest og nord-sør styrke banda mellom Bergen og Hardanger

10 Storeholmen VTA - Org. nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Tal aksjer Del i % Kvam Herad % Hordaland Fylkeskommune % Kvam og Jondal Lag Av Nfu % Samnanger Kommune % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Brakestad Oddvar Rollar Namn Rep. for Daglig leiar Steinar Langenes Styreleiar Arne A Fonneland (f 1965) Styremedlem Gudrun Skeie Langeland (f 1961) Kvam herad Styremedlem Brynjulv Ragnar Hernes (f 1943) Styremedlem Bjørn Øyri (f 1965) Styremedlem Øyvind Kvåle (f 1951) Varamedlem Ole Totland (f 1941) Varamedlem Margreta Sandvin Eiken (f 1955) Bergen og Hordaland Revisjon AS Rekneskapsførar Visma Services Norge AS Konstituert med formål: Å skapa ein arbeidsplass for yrkeshemma med så låg arbeidsevne at dei ikkje kan gjera seg nytte av andre arbeidstilbod. Ingen gjennomgang av eigarstrategi dei siste åra.

11 Kommunekraft AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Lvk % Øvrige Aksjonerar (133 Kommuner) % Av dette har Kvam herad 1/ ,31% Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Brakestad Oddvar Kontaktperson Arvid Bjarne Lillehauge (f 1944) Styreleiar Arvid Bjarne Lillehauge (f 1944) Styremedlem Magnar Lussand (f 1945) Styremedlem Kjell Idar Juvik (f 1966) Styremedlem Thorild Brandsdal Styremedlem Gunnar Tore Stenseng Varamedlem Torill Selsvold Nyborg (f 1951) Varamedlem Nils Jarl Nessa (f 1948) Varamedlem Roar Obrestad Varamedlem Øivind Tveit Beckman Lundevall Revisjon Kvam herad har ingen representant i styret. Formål (også grunnlaget for Kvam herad sin eine aksje) Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle kraft, herunder konsesjonskraft på vegne av aksjonærkommunene til best mulige kommersielle betingelser i det åpne markedet. Non-profit Kommunekraft AS eies av 126 kommuner og 8 fylkeskommuner. Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var at kommunene og fylkeskommunene anså det nødvendig å få etablert et miljø hvor kommunene og fylkeskommunene kan innhente råd og veiledning som ikke selv har egeninteresse i de avtaler som blir inngått. Kommunekraft AS' målsetting er derfor ikke et høyest mulig økonomisk overskudd for egen del. Kommunekraft AS driver "non-profit", dvs at selskapets tjenester prises slik at prisen kun dekker kostnadene ved rådgivningen overfor kommunene og ved å innhente tilbud fra aktørene i markedet. Selskapets priser til enhver tid, fremgår av selskapets standard provisjonskontrakter. Kvam herad gjer seg i dag ikkje nytte av Kommunekrafts tenester, men det kan verta aktuelt når Kvam herad skal lysa sal av konsesjonskraft.

12 Reisemål Hardanger Fjord AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Øvrige Aksjonerar % Ulvik Herad % Odda Kommune % Ullensvang Herad % Eidfjord Kommune % Kvam Herad % Hotell Ullensvang Eiendom AS % Tide ASA % Granvin Herad % Kinsarvik Fjord Hotel AS % Rica Brakanes Hotel AS % Jondal Kommune % AS Tyssefaldene/Tyssedal Hotel % Hardangertun % Hardanger Musuem % Rica Strand Hotel % Quality Hotell Vøringsfoss % Rica Ulvik Hotel % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Valland Thale Vararepresentant Vik Martin Rollar Daglig leiar Hans Jørgen Andersen (f 1964) Styreleiar Harald Inge Anderssen (f 1963) Kvam herad Nestleiar Per Ove Pedersen (f 1948) Styremedlem Inger Berit Bøyum (f 1957) Styremedlem Dag Jarle Aksnes (f 1958) Styremedlem Ole Peder Gangeskar (f 1976) Styremedlem Edmund Harris Utne (f 1942) Styremedlem Solfrid Borge (f 1959) Varamedlem Anved Johan Tveit (f 1955) Pricewaterhousecoopers AS Rekneskapsførar Visma Services Norge AS Føremål: Marknadsføringsorganisasjon for reiselivet i dei 7 Hardanger-kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik. Firmaet vart etablert i 1993, har 180 aksjeeigarar og ein aksjekapital på NOK ,-.

13 Hardangervegen AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Kvam herad ,2 %.Jondal kommune ,2 % Odda Kommune ,2 % Fjellstrand AS 125 9,1 % SUF/Samfedsel vie. Instanes 75 5,5 % Jondal Stål AS 50 3,6 % Jondal Bygg AS 50 3,6 % Herand Invest AS 50 3,6 % Anna Hammer 50 3,6 % Maritim Elektro AS 25 1,8 % Aksjeselskapel Sandven 25 1,8 % Hardanger Fiskeforedling As 25 1,8 % Ljones Gartneri 25 1,8 % Hardanger Bygg As 25 1,8 % Oddmund Skeie Entreprenør 25 1,8 % Olav Håvik, Vasselen Hytter 25 1,8 % Nils Lothe Håvik 25 1,8 % Coop Jondal 25 1,8 % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Brakestad Oddvar Vararepresentant Mo Bjarne Rollar Namn Dagleg leiar Eilev Instanes Styreleiar Gard Folkvor Styremedlem Martin Vik Kvam herad Styremedlem Sigrid Brattabø Styremedlem Ivar Myklebost Styremedlem Alf Steine Kommentar. Kvam herad teikna aksjar (jfr. HST-sak 97/98) Hovedformå I (jfr. Arkivsak , dok 12) Selskapet har som hovudformål å arbeida aktivt for realisering av ein mest mulig kort og effektiv vegforbindelse frå Odda gjennom Folgefonntunnelen og lang Jondalstunnel, til Bergen.

14 Kvam kraftverk AS - Org nr: Aksjekapital kr ,-, Selskapet sin aksjekapital er på fordelt på aksjar kvar lydande på kr ,- fullt innbetalt. 100% eigd av Kvam herad. Generalforsamling. Kvam heradsstyre er generalforsamling for Kvam Kraftverk AS. Rolle Namn Rep.for Direktør Olav Solheim Styreleiar Bjørn Skår Kvam herad Nestleiar Herleif Tveit Kvam herad Styremedlem Tone Søgaard Kvam herad Styremedlem Kjell Brunborg Dei tilsette Varamedlem Henning Øvsthus Kvam herad Varamedlem Dag Rune Mo Kvam herad Administrasjonen arbeider med ei eiga sak om eigarstrategi for Kvam kraftverk. Dette vil verta koordinert med at kraftverket arbeider med ein strategi for selskapet. Kraftverket er kjent med eigarmeldinga til Kvam herad. Strategien skal vera ferdig sommaren I vedtak HST-sak 131/00 har Kvam herad etter ein gjennomgang av selskapet sagt følgjande. HST -131/00 Vedtak: Kvam herad har gjennom eigarskap av kraftverket opparbeidd store økonomiske verdiar i tillegg til generell samfunnsnytte lokalt. 3. Kvam heradsstyre meiner at sjølv med endra konkuransevilkår og store strukturelle endringar i kraftbransjen vil ei relativt lita eining som Kvam Kraftverk også i framtida akkumulerera verdiar i tillegg til ein god utbyttepolitikk.

15 BKK - Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap - Org nr Aksjekapital kr Aksjonerar Statkraft Regional Holding AS % Bergen Kommune % Askøy Kommune % Lindås Kommune % Fjell Kommune % Sund Kommune % Kvam Herad % Meland Kommune % Radøy Kommune % Voss Kommune % Øygarden Kommune % Austrheim Kommune % Vaksdal Kommune % Gulen Kommune % Høyanger Kommune % Fedje Kommune % Masfjorden Kommune % Granvin Herad % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Brakestad Oddvar Funksjon Namn Rep.for. Daglig leiar Atle Neteland (f 1951) Kontaktperson Birger Helen Cotta Schønberg (f 1951) Styreleiar Martin Smith-Sivertsen (f 1965) Nestleiar Stein Dale (f 1962) Styremedlem Morten Bildøy (f 1970) Styremedlem Svein Davidsen Raa (f 1954) Styremedlem Hermann Saue (f 1939) Styremedlem Beate Marie Hamre Deck (f 1967) Styremedlem Eli Skrøvset (f 1965) Styremedlem Torill Selsvold Nyborg (f 1951) Styremedlem Trude Kremner (f 1973) Styremedlem Henning Villanger (f 1964) Styremedlem Mona Tunestveit Skår (f 1967) Styremedlem Anne Gine Hestetun (f 1962) Varamedlem Harald Aakerholt (f 1953) Varamedlem Tone Hernes (f 1965) Varamedlem Tom-Christer Nilsen (f 1969) Varamedlem Reidar Sekkingstad (f 1952) Varamedlem Per Kragseth (f 1936) Varamedlem Mette Nora Sætre (f 1964) Varamedlem Kristin Steenfeldt-Foss (f 1964) Varamedlem Karin Råd (f 1959) Varamedlem Jan Alne (f 1953) Varamedlem Harald Matre (f 1946) Varamedlem Astrid Farestveit Selsvold (f 1964) Kvam herad Varamedlem Arvid Wisløff (f 1966) Varamedlem Solveig Renslo (f 1961) Varamedlem Rolf Jordal Hansen (f 1946) Deloitte AS Kvam herad har ingen uttrykt strategi for kvifor dei framleis skal vera eigar av BKK-aksjar. Men det ligg inplisitt i alle budsjett og andre dokument av det ut frå ein motivasjon om utbytte og å ta vare på lokalt eigarskap av lokale ressursar

16 Jondalstunnelen AS - Org nr: Aksjekapital: Kr ,- Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Hordaland Fylkeskommune 52 52% Jondal kommune 12 12% Odda kommune 12 12% Kvinnherad kommune 12 12% Kvam kommune 12 12% Totalt 100 Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Rollar Namn Rep. for Styreleiar Arne Havnerås Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Elisabeth Eide Tharalssen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Joril Christensen Hordaland Fylkeskommune Styremedlem Gard Folkvord Odda kommune Styremedlem Sigrid Brattabø. Jondal kommune Varamedlem Svein Johan Bakke Varamedlem Inge Børslien Varamedlem Ole Torbjørn Holmedal Deloitte AS Rekneskapsførar Consis Bergen AS Stiftingsdokumenta (underteikna av ordførarane) for Jondalstunnelen (10. januar 2006). 3 Verksemd Selskapet si verksemd er å førestå delfinansiering av tunnelsamband mellom Kvinnherad og Jondal (Jondalstunnelen). Selskapet skal vidare administrere innkrevjing av bompengar i samsvar med samtykke frå Stortinget og avtale med Statens vegvesen, jf. veglova 27, herunder også forvaltning av bompengemidlar og anna verksemd som naturleg står i tilknytning med selskapet sitt føremål.

17 Tide ASA - Org nr Aksjekapital: Kr Aksjonerar Navn Ant aksjer Del i % Det Stavangerske Dampskibsselskab AS (morselskap) ,47 % Sparebanken Vest Aksjer, Handel Ii ,64 % Øvrige 5842 Aksjonerar ,47 % Ytf Avd ,22 % Hagland Invest AS ,65 % Livsforsikringsselskap Strategisk ,26 % Voss Kommune ,16 % Magne Revheim ,14 % Mar-Theco AS ,13 % Egil Zahl ,12 % Kinobygg AS ,11 % Johannes Utne ,10 % Arnlaug Flesland Standal ,10 % Flesland Strassinger ,10 % Thorvald O Utne ,09 % Håvard Magnus Liland ,07 % Ingolf Arne Marifjæren ,05 % Jeanette Evensen ,04 % Øygarden Kommune ,04 % Amble Investment AS ,04 % Totalt 100,00 % Av dette har Kvam herad 0,012 % Generalforsamling rep. For Kvam herad Representant Vararepresentant Rollar Namn Rep. Daglig leiar Bjørn Ove Børnes (f 1948) Styreleiar Steinar Madsen (f 1967) Nestleiar Roald Georg Bergsaker (f 1942) Styremedlem Christine Rødsæther (f 1964) Styremedlem Roy Arne Rimestad (f 1958) Styremedlem Knut Ravnå (f 1948) Styremedlem Frode Sælen (f 1952) Styremedlem Marit Hilde Engeseth (f 1961) Styremedlem Hilde Drønen (f 1961) Varamedlem Sveinung Fagervik (f 1972) Varamedlem Harald Grimelund (f 1966) Varamedlem Magnar Kåre Kleveland (f 1950) Pricewaterhousecoopers AS Ingen

18 Stiftinga Hardanger og Voss Muesum - Rollar Daglig leiar Trude Hoflandsdal Letnes (f 1970) Styreleiar Lars Ragnvald Djupevåg (f 1968) Nestleiar Torunn Langmyhr Ringheim (f 1948) Styremedlem Anne Lise Brask Eriksen (f 1957) Styremedlem Torleif Ljones (f 1942) Styremedlem Jon Steinar Skeie (f 1956) Styremedlem Toralv Mikkelsen (f 1946) Styremedlem Ingunn Kristine Undrum (f 1977) Styremedlem Jan Gunnar Strand (f 1960) Styremedlem Anders Christian Geertsen (f 1978) Styremedlem Torbjørn Kaarbø (f 1952) Varamedlem Seppe Elvire Raoul Lehembre (f 1971) Varamedlem Kari Vambheim (f 1950) Varamedlem Bjørn Lingener (f 1977) Varamedlem Vally Karlstrøm (f 1959) Varamedlem Klaus Issing Rasmussen (f 1959) Varamedlem Birgit Eiken (f 1969) Varamedlem Astrid Dale Vindal (f 1955) Varamedlem Kristian Gerhard Østrem (f 1949) Varamedlem Borghild Storaas Ones (f 1950) Varamedlem Eva Cecilie Holm (f 1961) Varamedlem Lars Helge Ljone (f 1951) Varamedlem Astrid Farestveit Selsvold (f 1964) Kvam herad Geir Sveinung Lid Rekneskapsførar Kvam Rekneskapskontor AS Stiftelse Underliggende institusjoner: Granvin bygdatun - (Museum) Hardanger Folkemuseum - (Museum) - rep. For Kvam Arild Berge Merethe Gauden Agatunet, Stiftelsen - (Museum) Kunsthuset Kabuso - (Kulturhus) Kvam Bygdemuseum, Borgstova - (Museum) Voss Folkemuseum - (Museum) Hardanger Fartøyvernsenter - (Museum) -rep for Kvam herad Hallvar Alfred Totland Marie Fras Aksnes Ingebrigt Vik Museum - (Museum) - rep for Kvam herad?? Hardanger og Voss museum er ei av dei konsoliderte einingane i Hordaland, og omfattar Granvin bygdatun, Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Ingebrigt Vik Museum, Kabuso (Tusenårsstaden i Hordaland), Kvam bygdemuseum og Voss folkemuseum.

19 Hardanger Fartyvernsenter - Org nr: Rollar Styre Vararep. For dei tilsette Vararep. tilsette Namn Torbjørn Kaarbø Jorunn Sandven Solveig Valland Borghild Storaas Ones Klaus Rasmussen Stein Pedersen Jan Fredrik Paulsen Åsmund Kristiansen Cecilie Holm Valt av Kvam heradsstyre Hallvar Alfred Totland Marie Fras Aksnes Ein del av Stiftinga Hardanger og Voss Muesum (HVM). Hardanger fartøyvernsenter blei i 2007 ei eining i Hardanger og Voss museum som er ein konsolidert museumsinstitusjon beståanda av Kunsthuset Kabuso, Ingebrigt Vik museum, Kvam bygdetun, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Granvin bygdetun, Voss folkemuseum og Hardanger fartøyvernsenter. HVM er ansvarleg for drifta og har eit eige styre for dette. Det som er att på HF er eit eigarstyre som sit med ansvar for eigedom, bygg, anlegg, fartøy etc

20 Hardanger Kunstskule stifting - Org nr: Rollar Namn Rep. Frå Kvam Daglig leiar Anna Stina Næss (f 1974) Styreleiar Dag Rune Mo (f 1956) Styremedlem Jan Tjosås (f 1962) Styremedlem Svein Ove Duesund (f 1954) Styremedlem Dag Storås (f 1939) Styremedlem Lars Erik Klafstad (f 1967) Frå sak HST-084/08 ST-084/08 Vedtak: 1) Kvam herad vedtek å slutte seg til etableringa av Hardanger Kunstskule. 2) Kvam herad vedtek å stille grunnkapital på kr til rådighet for stiftinga under føresetnad av offentleg godkjenning av skulen. Beløpet vert gitt som rentefritt lån til etableringstilskot med nedbetaling over 10 år. 3) Kvam herad sin del av investeringsbudsjettet vert sett til kr ,- som må inn i budsjett for ) Det skal ikkje tilsettast ein prosjektleiar før HST har funne inndekning for ein slik stilling. Saksopplysningar: Føremålet til stiftinga er å drive privat kunstskule og ivareta eigaroppgåvene til Hardanger Kunstskule i samsvar med gjeldande lover, reglar, andre offentlege føresegner og krav for skulens verksemd. Drive med utdanning innan kunst tufta på offentlege godkjende lærarplanar. Medverke til positiv utvikling innan kunst- og kulturfeltet for Hardanger og Hordaland.

Kvam herad. Arkiv: N-671 Objekt: Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar

Kvam herad. Arkiv: N-671 Objekt: Kommunale selskap og føretak 2010 - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 009/10 KJHE Kvam eldreråd 19.02.2010 007/10 KJHE Kvam heradsstyre 09.03.2010 019/10 KJHE Avgjerd

Detaljer

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling Kvam herad VALNEMND Møteinnkalling Møtedato: 07.12.2007 Møtestad: Rådhuset Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf. 56 55 30 00.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen

Kvam herad. Innløysing av grunn til gangveg i Norheimsund - Strandvegen Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 29.05.2009 016/09 TRUBUE Kvam formannskap 02.06.2009 030/09 TRUBUE Kvam heradsstyre 16.06.2009 054/09 TRUBUE

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.09.2008 078/08 LARVIK Kvam heradsstyre 14.10.2008 132/08 LARVIK Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Retningsliner for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagane i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 29.03.2011 015/11 MGAK Kvam heradsstyre 12.04.2011 029/11 MGAK Avgjerd av: Heradsstyret Saksh.: Mali

Detaljer

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.04.10 030/10 LEKL Kvam heradsstyre 11.05.10 058/10 LEKL Kvam formannskap 25.05.10 032/10 LEKL Valnemnd

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 28.01.2009 005/09 TRUBUE Avgjerd av: Saksh.: Trude Birknes Buene Arkiv: N-585, JNR-

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 14.05.2009 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte vart leia av Liv Kari Eskeland Til stades: Namn Funksjon Representerer Aud Berit Alsaker Haynes Medlem

Detaljer

Kvam herad. Fykse og Innstranda skule - etterbruk av skulane. Arkiv: N-132 Objekt: Avgjerd av: heradsstyret Saksh.: Jan Tjosås.

Kvam herad. Fykse og Innstranda skule - etterbruk av skulane. Arkiv: N-132 Objekt: Avgjerd av: heradsstyret Saksh.: Jan Tjosås. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 24.11.2009 049/09 JATJ Kvam heradsstyre 01.12.2009 105/09 JATJ Avgjerd av: heradsstyret Saksh.: Jan Tjosås

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.01.2012 015/12 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-504, PLANID- 123820100032A

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 28.08.2017 Møtetid: Kl. 12:00-15:30 Møtestad: Meieriet, Odda Saksnr.: 65/2017 67/2015 Medlemmer: Instebø, Trond Utne, Sigrid Johanne Velure, Amund

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.12.2009 Tid: 14:00-16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Liv Kari Eskeland Leif-Steinar Alfsvåg delar av sak 82/09 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 09.09.2010 Møtestad Eide Marine Services, Halsnøy Møtetid 10:00 Møtestart 10:00-11.30 Informasjon om Eide Marine Services As v\ Georg Eide

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/ /2181 N-460/

Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/ /2181 N-460/ ULLENSVANG HERAD Kvinnherad kommune Dykkar ref. Vår ref. J.post id Arkiv Dato: 13/397-8 14/2181 N-460/ 20.02.2014 FOLGEFONNSENTERET - OPPRETTING AV STIFTING Vedlagt fylgjer saksutgreiing med vedtak. Med

Detaljer

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap.

TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE SAK NR 2/15: Valnemnda har elles slutta seg til framlegg om avtaleval fremja av ordførar Atle Kvåle, Ap. FUSA KOMMUNE TILRÅDING FRÅ VALNEMNDA I MØTE 09.11.15 SAK NR 2/15: 1. UTVAL FOR PLAN OG MILJØ 2015-2019 Utval for plan og miljø: Aud May Boge, H, fremja forslag om høvetalsval. Det ligg difor ikkje føre

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Harkestad Jondal 49 50 48 147 161,- 2. Eirik Hylland Aurland 48 50 49 147 122,- 2. Lasse Hylland Aurland 49 50 48 147 122,- 4. Sverre Måkestad Tørvikbygd 49

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret Møtedato: 30.08.2017 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 17.00 kl. 18.00 rett etter møtet i formannskapet same dag. Eventuelle forfall må meldast

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-614 Objekt: Løyve til sal av alkoholholhaldig drikk i butikkar for perioden 2004-2008

Kvam herad. Arkiv: N-614 Objekt: Løyve til sal av alkoholholhaldig drikk i butikkar for perioden 2004-2008 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 21.09.04 101/04 HSOE Kvam heradsstyre 21.09.04 102/04 HSOE Avgjerd av: Saksh.: Helga Sørhus Arkiv: N-614

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune Arkiv: K1-033 Arkivsak ID: 17/1171-6 Journalpost ID: 17/13340 Saksh.: Harald Jordal Dato: 17.08.2017 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda kommunestyre 28.08.2017 055/17 Ullensvang kommune: Etablering

Detaljer

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim 2014 Hardangerkonferansen Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid 2014 Hardangerkonferansen 12.-13. november 2014 Brakanes Hotel Ulvik i Hardanger NHO sitt NæringsNM for 2013 viser at Hardanger

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 31.01.2013 Møtet starta 14:00 Møtet slutta 17:55 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 20.02. 2014 Møtestad: Telefon/Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Harding Puls melemer, katalogoversikt

Harding Puls melemer, katalogoversikt Se kart side 80 Namn Adresse Postn./stad Faggruppe Telefon/internett Side Harding Puls melemer, katalogoversikt Aksnes Solfrid Vikøyvegen 408 5600 Norheimsund Biletkunst/formgjevar 56 55 15 94 8 56 55

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 15.05.2017 Møtested: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12:00-13:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Jarle Landås Radøy Rådmann Kari Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 14.04.2016 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2007 Tid: 14.00-15.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene. Møtet

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre /08 JONE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 16.12.2008 166/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-634 Objekt: Arkivsaknr 08/193 Høyringsuttale

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for eradsstyret Møtedato: 27.05.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - eradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 18:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Medlem AP Åshild Vik Medlem SV Sindre Kvangarsnes Medlem FRP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Magnar Sunde Medlem AP Åshild Vik Medlem SV Sindre Kvangarsnes Medlem FRP Utval: Valnemnda Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: 21.06.2017 Tid: 13:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Hild Våge Leiar AP Sølvi Dimmen Medlem SP Fride Schjølberg

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 11.01.2005 003/05 KJHE Kvam formannskap 18.01.2005 029/05 KJHE Kvam heradsstyre 01.02.2005 004/05 KJHE

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10: Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 23.04.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 12.30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Synnøve Solbakken Ordførar

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2011 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 017/11-025/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen,

Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Driftsassistansen I Hordaland- vann og Avløp IKS(DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane/va-foretakene er Austevoll, Askøy, Bergen, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam,

Detaljer

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 002/10 LARVIK Kvam formannskap 26.01.2010 004/10 LARVIK Kvam heradsstyre 09.02.2010

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-13:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet OLHE Avgjerd av: Saksh.: Olav Helleve Frikjøpsordning for parkering. Arkiv: N-135 Objekt:

Detaljer

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/11-13 Innkallingsdato: 28.10.2013 Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Norheimsund kyrkje Møtetid: 15.00 til 16.00 Medlemer tilstades på møtet 7: Hans Atle

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer