HELSE OG OMSORGSTENESTENE I VOSS KOMMUNE KVALITETSSTANDARD OG TILDELINGSKRITERIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE OG OMSORGSTENESTENE I VOSS KOMMUNE KVALITETSSTANDARD OG TILDELINGSKRITERIER"

Transkript

1 HELSE OG OMSORGSTENESTENE I VOSS KOMMUNE KVALITETSSTANDARD OG TILDELINGSKRITERIER Gjeld frå

2 Innhald 1. Generelle betraktningar og begrepsavklaringar knytt til helse- og omsorgstenestene i Voss kommune Søknadsprosessen Grunnleggjande prinsipp for tenesteutforming Målsetting Voss kommune helse- og omsorgstenestetilbod Samtykke Prinsipp for sakshandsaming Klage Forventningar til tildelingskontoret/tenesteyter Forventningar til søjkar/brukar Viktige lovgrunnlag for dei kommunale tenestene Tryggleiksalarm Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for tildeling Vilkår for leige av tryggleiksalarm Kvalitetskrav til tenesta tryggleiksalarm Forventningar til tenesteytar Forventningar til brukar Praktiske opplysningar Matombringing Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for tildeling Vilkår for å abonnera på ordninga Tenesta sitt innhald Forventningar til tenesteyter Forventningar og forpliktingar til brukarane Praktiske opplysningar Transporttenesta for rørslehemma TT-kort Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for brukargodkjenning Kriteriar som ikkje gir grunnlag for godkjenning Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Forventningar til brukarane Praktiske opplysningar Klage Praktisk bistand daglige gjeremål (heimehjelp og miljøarbeid) og støttekontakt Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for tildeling Tenestene sitt innhald Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Forventningar til brukarane

3 6.7 Oppgåver som ikkje inngår i praktisk bistand Kommunale vilkår Praktiske opplysningar Spesielt for brukarstyrt personlig assistanse (BPA) Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for tildeling Tenesta sitt innhald Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Forventningar til brukarane Kommunale vilkår Praktiske opplysningar Ledsagarbevis Lovgrunnlag Målsetting Kriterier for tildeling Tenesta sitt innhald Forventningar til tildelingskontoret Forventningar til brukarane Praktiske opplysningar Helsetenester i heimen Lovgrunnlag Målsetting Kriterier for tildeling Standard for tenesta Personlig stell og omsorg Ernæring Tilsyn Kvardagsrehabilitering Administrering av medikament Handsaming av sår Ta prøvar, undersøkingar, injeksjonar o.l Omsorg ved livets slutt Medisinsk ansvarlegheit Psykiske helsetenester Miljøterapi rus Oppgåver som ikkje inngår i tenesta Forventningar til tildelingskontoret/tenesteyter Forventningar til brukar Praktiske opplysningar Førebyggande heimebesøk Generelt Målsetting Tenesteinnhald Forventningar til tildelingskontoret/tenesteyter Dagaktivitetstilbod Lovgrunnlag Målsetting Kriterier for tildeling av tenesta Skildring av tilbodet

4 11.5 Forventningar av tildelingskontor/tenesteyter Omsorgsbustad Lovgrunnlag Generelt Målsetting Kriterier for tildeling av omsorgsbustad Praktiske opplysningar Forventningar til søkar Behandling av søknad, venteliste og tildeling, klage Omsorgsløn Lovgrunnlag Målsetting Kriterier for tildeling Vurdering Omfang og avgrensingar Løning Klage Avlastning i kommunal bustad eller privat heim Lovgrunnlag Målsetting Kriterier for tildeling av tenesta Tenesta sitt innhald Forventningar til tildelingskontor/tenesteytar Forventningar til brukar/føresette Kommunale vilkår Praktiske opplysningar Korttidsopphald for avlastning i institusjon Lovgrunnlag Målsetting Kriterier for tildeling av tenesta Tenesta sitt innhald Forventningar til tenesteyter Forventningar til brukar Praktiske opplysningar Korttidsopphald i institusjon Lovgrunnlag Målsetting Kriterier for tildeling av tenesta Tenesta sitt innhald Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Forventningar til brukar/pårørande Praktiske opplysningar Utgreiing av demens Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for tildeling av tenesta Tenesta sitt innhald Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Forventningar til brukar/pårørande Plass på aldersheim

5 17.1 Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for tildeling av tenesta Tenesteinnhald Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Forventningar til brukar/pårørande Praktiske opplysningar Langtidsopphald i sjukeheim Lovgrunnlag Målsetting Kriteriar for tildeling av tenesta Tenesta sitt innhald Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Forventningar til brukar/pårørande Kommunale vilkår Praktiske opplysningar Oppfølging av kreftpasientar Generelt Målgruppe Tenesteinnhald og kreftkoordinatoren si rolle Praktiske opplysningar

6 1. Generelle betraktningar og begrepsavklaringar knytt til helse- og omsorgstenestene i Voss kommune Kommunalavdeling helse og omsorg har i løpet av dei siste månadene gjennomført ein omfattande målsettingsprosess. Denne prosessen inngår i eit større og viktig kommunikasjons- og haldningsarbeid, og som skal vera med på å utvikle ein felles forståing for kommunalavdelinga sine mål og ressursutnytting. Dette skal igjen gi nødvendig tryggleik og informasjon om tenesteinnhald, tildelingskriteriar, krav og forventningar til både tenesteutøvar, brukarar samt pårørande. Hovudmålet til Kommunalavdeling helse og omsorg er at me skal levera tenester av god kvalitet gjennom kompetente medarbeidarar og brukardeltaking. I samsvar med til kommunen sin omsorgsplan er det vidare eit overordna mål at alle skal føla seg trygge på at dei får nødvendige helse- og omsorgstenester med rett kvalitet når dei har behov for dette. Dette skal skje innan gitte økonomiske rammer. Tenester av god kvalitet defineras i St.meld.10, God kvalitet-trygge tenester som: Verksame Trygge og sikre Involvere brukarane og gi dei innflytelse Er samordna og prega av kontinuitet Utnyttar ressursane på ein god måte Vera tilgjengelege og rettferdig fordelt. Dokumentet er rettleiande, og ikkje juridisk bindande. Dette dokumentet er vidare meint til å gi eit innblikk i dei ulike helse- og omsorgstenestane i Voss kommune, samt gi nokre presiseringar på korleis kommunen tildeler dei ulike tenestene i omsorgstrappa til våre innbyggjarar. Ein ynskjer soleies å skape ei felles forståing for nivået på tenesteytinga med bakgrunn i myndigheitskrav, faglege og juridiske vurderingar og politiske prioriteringar. Det er kommunane, gjennom desentralisering og utvikling av lokalt sjølvstyre, som har fått ein viktig rolle i fordelinga av lokale helse- og omsorgstenester. Kommunane har soleies eit overordna ansvar for at tilbodet vert organisert på ein heilskapleg måte, at tenestene tilfredsstillar nødvendige kvalitetskrav og at tenestene til ein kvar tid vert tildelt på eit rettferdig grunnlag. Kommunane har planleggings- og driftsansvaret for tenestane, her under det faglege og økonomiske ansvaret, samt arbeidsgjevaransvaret for dei som arbeidar innafor 6

7 tenestene. I samsvar med internkontroll-forskrifta må kommunane sørgja for systematiske tiltak som sikrar at verksemda sine aktivitetar vert planlagde, organisert, utført og vedlikehaldne i samsvar med dei krav som er fastsatt i helse- og omsorgstenestelovgivinga. Helse - og omsorgstenestelova 3-1 slår fast kommunane sitt ansvar: «Kommunens overordna ansvar for helse- og. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold. 1-1.Lovens formål Lovens formål er særlig å: 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet vert tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.» Kommunens «sørgja for ansvar» etter første ledd inneberer plikt til å planlegga, gjennomføra, evaluera og korrigera verksemda, slik at Tenesta sitt omfang og innhald er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.» Fleire av tenestemottakarar som har eit særskilt behov for at helse- og omsorgstenestane samhandlar, har det til felles at dei har eit behandlings- og omsorgsbehov som ingen av dei sjølvstendige tenesteytarane kan tilfredsstilla åleine. Det er soleis viktig å utvikle heilskaplege tenester som er lett tilgjengelige, individuelt tilpassa, koordinerte og samanhengande. Samhandlingsreforma er med på å mogeleggjera ivaretaking av pasientane sine behov for koordinerte tenester. Det føreset god samhandling mellom dei ulike 7

8 tenestene både internt og eksternt. Det er difor eit mål at tenestemottakarane møter ein heilskapleg helse- og omsorgsteneste som er godt samordna, prega av kontinuitet og robustheit og god flyt mellom dei ulike tiltakskjedene. I krysninga mellom lovpålagte krav for fleire av helse- og omsorgstenestene, politiske prioriteringar og avgrensa økonomiske rammer, er det svært viktig å tydeleggjera rutinar og praksis for tildeling av hensiktsmessige tenester som svarer til behova til ei kvar tid. Saksbehandling av alle søknader på helse- og omsorgstenester vert gjennomført i tråd med dei retningslinjer som fylgjer av Lov om behandlingsmåten i forvaltnings-saker (Fvl), IS 1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleieog omsorgstenester, samt dette dokumentet. Behova vert kartlagd, og dersom søkjar har krav på tenester, skal tenestene som vert bydd vera fagleg forsvarlege. Avgjerd om tildeling av helse- og omsorgstenester vert rekna som enkeltvedtak slik at forvaltningslova sine reglar kjem til nytte. Med enkeltvedtak meiner ein avgjerd som gjeld rettar eller plikter til ein eller fleire bestemte personar, jf. Forvaltningslovens 2 b. Kvalitetsstandarden skal evaluerast og oppdaterast 1 gang pr. år i samband med budsjettprosessen i kommunen, seinast 31. desember kvart år. 1.1 Søknadsprosessen Søkjar er sjølve tenestemottakaren. Dersom tenestemottakar ikkje er i stand til å søkja sjølv skal det føreliggja fullmakt, og årsaka til dette skal skildrast nærmare. Dersom det er mogeleg skal den det vert søkt for sjølv uttala seg om sitt behov for teneste. (Link for søknadsskjema) I tillegg til søknaden må medisinske opplysningar frå lege/sjukehus leggjast fram før saka kan behandlast. Etter at søknaden med all naudsynt dokumentasjon er motteken og seinast innan 3 veker, vil Tildelingskontoret ta direkte kontakt med søkar for å avtala heimebesøk eller samtale på kontoret. Dette som eit naudsynt ledd i det å avklara søkjar sine eigne ressursar og aktiv deltaking i forhold til behovet for hjelp. 1.2 Grunnleggande prinsipp for tenesteutforming All tenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressursar og moglegheiter for aktiv deltaking, og føre til at brukaren opprettheld eller får tilbake størst mogeleg grad av eigenmeistring. 8

9 Voss kommune skal streva etter å tilretteleggja tenester slik at brukaren kan bu heime lengst mogeleg. Våre tenesteytarar skal bidra til stimulering av eigen læring, motivasjon, auka funksjons- og meistringsevne, likeverd og deltaking for våre tenestemottakarar. Voss kommune skal ha fleksible, trygge og tilstrekkelege tenester med stor grad av brukardeltaking. 1.3 Målsetting Sikra søkjar ei individuell, tverrfagleg og rettferdig vurdering av behova for helse- og omsorgstenester. Tildela rett hjelp til rett tid på rett stad, i rett mengde, med mål om å supplera/støtta opp om den enkelte sine eigne ressursar og mestringsevne til å møte dagliglivet sine utfordringar, både i og utanfor heimen. Brukar skal få bu lengst mogeleg i eigen bustad. Utføre tenester med god kvalitet. Utnytta ressursane på ein god og effektiv måte. Tildele tenester i tråd med BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) og innafor gitte økonomiske rammer. Tenestetype og omfang på tenester vert tildelt etter at det er vurdert om rettskrav på tenesta er oppfylt. 1.4 Voss kommune helse- og omsorgstenestetilbod Omsorgstrappa, jf. omsorgsplanen er med på å definera dei ulike tenestetilbod i Voss kommune: Tryggleiksalarm Utkøyring av mat TT-kort Personleg assistanse her under praktisk bistand, opplæring og støttekontakt Brukarstyrt personleg assistanse Ledsagerbevis 9

10 Helsetenester i heimen så som heimesjukepleie og psykisk helsearbeid Kvardagsrehabilitering Dagtilbod Omsorgsbustad (sjølve tildelinga vert utført frå bustadkontoret, medan tildelingskontoret gir fagleg uttale/ behovsvurdering) Avlastning Tryggleiksplass Omsorgsløn (yting) Korttidsopphald i institusjon Langtidsopphald i institusjon 1.5 Samtykke Det skal ligga føre informert samtykke frå søkjar, eller samtykke frå pårørande /hjelpeverge der søkar sjølv ikkje er i stand til å gi informert samtykke på grunn av sin helsetilstand. Dersom søkjar ikkje har samtykkekompetanse, har pasienten sine nærmaste pårørande rett til å medverka saman med pasienten. Søkjars/tenestemottakar sin samtykkekompetanse skal dokumenterast (Lov om pasient- og brukarrettigheter kap.4). 10

11 1.6 Prinsipp for sakshandsaming Ved motteken førespurnad skal det raskt og seinast innan 3 veker avklarast kva for tenester som er aktuelle i forhold til behov. Saksbehandlar har rådgjevingsplikt kva gjelder tenestetilbodet. Når tenestebehovet skal vurderast skal det takast utgangspunkt i kva den enkelte klarar sjølv, og kva som skal til for at brukar vinn tilbake eller opprettheld størst mogeleg grad av eigenmeistring. Det er nødvendig å avklara søkar sine eigne ressursar i forhold til behov for hjelp. IPLOS informasjonsbrosjyre skal gis til alle søkarar og verta gjennomgått ved behov. Søker/tenestemottakar skal få tenester basert på vurderingar iht. gjeldande lovverk, individuell og tverrfagleg vurdering samt vedtekne standardar. Det vert lagt vekt på brukardeltaking i tilrettelegginga av tenestane. Det vert føreteke IPLOS- kartlegging som beskriv ressursar og bistandsbehov til dei som søkjer eller mottek omsorgstenester. Det er å sjå på som minimum kartlegging. Annan kartlegging vert vurdert i forhold kva tenester det er søkt om. Det vert vidare føretek ei vurdering av søkjar/tenestemottakar sitt behov for helsehjelp. Det er ikkje krav til enkeltvedtak for tenester som truleg vil vara mindre enn 14 dagar. I dei tilfella vert det fatta ei «avgjerd» om tenesta. IPLOS skal likevel registrerats og dokumenterast. All datainnsamling vert dokumentert og teken med i vurderinga av tenestebehov. Søkjar/tenestemottakar skal i møte med Kommunalavdeling helse og omsorg få god informasjon om tenester, rettar og plikter samt god service prega av tilgjengelegheit og imøtekomande personell. Saksbehandlinga fyl Forvaltningslova. Søknader og personlege opplysningar vert behandla konfidensielt, og vert omfatta av saksbehandlar si teieplikt. Tildelingskontoret tek kontakt med søkjar/tenestemottakar for å avtala kartleggingsbesøk. Vanlegvis vert dette gjort ved heimebesøk eller ved besøk der søkjar/tenestemottakar oppheld seg. Dersom søkjar bur i ein annan kommune vert det henta inn opplysningar frå bustadkommunen. 11

12 Ved behov for nødvendig helsehjelp etter sjukehusinnlegging eller akutt behov for nødvendig helsehjelp utan sjukehusinnlegging, vil tildelingskontoret saman med tenesteutførar koma fram til tiltak som skal setjast i verk. Dersom behovet er forventa å vara lenger enn 2 veker, må det fattast vedtak om tildeling av tenester i etterkant. Søkjar/tenestemottakar som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få tilbod om individuell plan, jf. Helse- og omsorgstenesteloven (HOL) 7-1. Vedtak om tenester vert fortløpande og minimum ein gang for året evaluert av tenesteytar. Ved endring av behov vert det gitt melding til tildelingskontoret som vurderer trong for endring av tenestemengde eller type og fattar endringsvedtak. 1.7 Klage Søkjar vil få tilsendt skriftleg svar på sin søknad som inneheld opplysningar om vedtaket som er fatta samt klageadgang og aktuelle tidsfristar. Alle enkeltvedtak om tenestetype, innhald og omfang kan klagast på innan tidsfristen. Klagen vert å senda tildelingskontoret. Dersom tildelingskontoret opprettheld vedtaket vert klagen sendt vidare til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjerd. Klage på tenesteutføring, kvalitet eller helsepersonell skal gå til verksemds- /områdeleiar for tenesta. 1.8 Forventningar til tildelingskontoret/tenesteyter Dette er felles for alle tenestene. Meir utfyllande forventningar er omtalt under kvart enkelt tenestetilbod. Gir relevant informasjon om tenester innan helse-, rehabilitering- og omsorgstenesta i Voss kommune. Teieplikta vert overhalden. Møter brukaren med respekt og venlegheit. Tilsette i heimetenesta har ID-kort. Heilskapleg behov for hjelp vert kartlagt saman med søker / tenestemottakar og eventuelt pårørande. Tildelingskontoret behandlar søknaden og tildeler tenester etter ei individuell og tverrfagleg vurdering. Tildelingskontoret utarbeidar skriftleg vedtak med tenesteskildring og omfang. Tenestane vert utført i tråd med vedtaket. 12

13 Dei tenestane som vert ytt, skal vera fagleg forsvarlege og tilstrekkeleg for å dekkja grunnleggjande behov. Eventuelle klager vert tekne på alvor. Tenestetilbodet vert revurdert ved endring av behov/funksjonsnivå, og elles ein gang per år. 1.9 Forventningar til søker/brukar Dette er felles for alle tenestane. Meir utfyllande forventningar er omtalt under kvart enkelt tenestetilbod. Skaffa til vege nødvendige opplysningar og/eller fullmakt for henting av opplysningar som er relevante for tildeling og utføring av tenester. Gjer seg kjent med innhaldet i vedtaket. Dersom det er husdyr i heimen, skal det sikrast at desse ikkje er til sjenanse for tenesteytar. Om det vert røykt i heimen, skal det sikrast god utlufting før tilsette kjem. Pliktar å gi beskjed om endring av behov til tildelingskontoret eller tjenesteyter. Ikkje kontakta tenesteyter i fritida. Melde frå til tildelingskontoret eller tenesteyter/verksemds-/områdeleiar om behov for informasjon, råd, rettleiing eller eventuelt klage. Opphald i institusjonen må vera ynskt, og det må vera behov for heildøgns omsorg og behandling. (Gjeld ved opphald i institusjon.) 2 Viktig lovgrunnlag for dei kommunale tenestene Fylgjande lovverk dannar ramma for dei kommunale tenestane: Lov om Helse- og omsorgstenester 3-1 (HOL). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven (Fvl.)). Lov om brukar- og pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven (Pasrl.)). Lov om helsepersonell (Helsepersonellova (Hlspl.)). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstenestane (Kvalitetsforskrifta). Forskrift om en verdig eldreomsorg Forskrift om IPLOS-registeret Veileiar IS-1040 (2006) Saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstenester Veileiar IS-1183 (2004) Korleis halde orden i eige hus, Internkontroll i sosial og helsetenesta 13

14 3 Tryggleiksalarm 3.1 Lovgrunnlag Dette er ikkje ei lovpålagt teneste. Ved søknad skal enkeltvedtak fattast. Vert tryggleiksalarm vurdert som ei nødvendig teneste vert det gitt vedtak på tildeling som ein del av praktisk bistand med heimel i Helse- og omsorgstenesteloven 3-2 punkt 6, bokstav b. 3.2 Målsetting Tryggleiksalarm skal vera eit bidrag til at brukarane kan bu heime eller i omsorgsbustad så lenge som mogeleg. Tryggleiksalarm skal bidra til auka tryggleik i livssituasjonen. I ein akuttsituasjon skal brukar ved hjelp av tryggleiksalarm ha mogelegheit for å tilkalla hjelp. All tildeling av tenester vert gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell og tverrfagleg vurdering. 3.3 Kriterier for tildeling Det må vera ein søknad. Brukar må ha eigen fasttelefon. Brukar må kunne forstå tryggleiksalarmen sin funksjon. Einslege vert prioritert, men for søkjarar i ein familiesituasjon skal familien sin totalsituasjon verta vektlagt. Brukar har redusert rørsleevne med fare for fallulykker. Brukar føler stor grad av utryggleik. Brukar har kronisk sjukdom som hindrar bruk av vanlig telefon. Brukar har alvorlig sjukdom der behovet for fagleg bistand frå helsepersonell/akutt hjelpebehov kan oppstå. Brukar har teknisk utstyr (eks. seng, rullestol og liknande) som kan svikta, og som kan føra til behov for hjelp utanfor rekkevidde av vanlig telefon. 3.4 Vilkår for leige av tryggleiksalarm Brukarar av tryggleiksalarm er kopla mot heimetenestene/sjukehuset som vidareformidlar alarmen til rett instans. 14

15 Brukar må betala månadsleige for tryggleiksalarm. Vedlikehald og reparasjonar som fylgje av vanlig bruk vert dekka gjennom månadsleiga. Brukar må sjølv betale skade som skuldast aktløyse. Voss kommune tek atterhald om retten til å inndra tryggleiksalarmar som ikkje vert brukt i tråd med tildelinga. Brukar må ha fasttelefonlinje og sjølv dekkja kostnader for denne. Brukar eller deira pårørande syter for framkomeleg veg til bustaden. 3.5 Kvalitetskrav til tenesta tryggleiksalarm Mogelegheit for å tilkalle hjelp 24 timar i døgnet. Brukar vert gitt opplæring i bruk av alarmen. Når brukaren har behov for hjelp, skal denne vera på plass så raskt som mogeleg. 3.6 Forventningar til tenesteytar Opplæring i bruk av alarmen. Telefonisk kontakt eller bistand frå helsepersonell ved utløyst alarm. Test av alarm i samsvar med til rutine. 3.7 Forventningar til brukar Gjer seg kjend med innhaldet i vedtaket. Alarmen vert nyttast når uventa situasjonar oppstår. Alarmen skal berast heile døgnet. Brukar varslar vaktsentral ved lengre fråvær. Alarmen vert behandla forsvarleg. Samtykke til at nøkkelboks vert montert på utsida av huset for innlåsing av husnøkkel. 3.8 Praktiske opplysningar Det vert betalt leige for alarmen. Leiga vert fastsett årleg av kommunestyret. 15

16 4 Matombringing 4.1 Lovgrunnlag Dette er ikkje ei lovpålagt teneste. Ved søknad skal enkeltvedtak fattast. Vedtaket skal innehalda opplysningar om søknaden vert tildelt heilt eller delvis som ein del av praktisk bistand med heimel i Helse- og omsorgstenesteloven 3-2 punkt 6, bokstav b. 4.2 Målsetting Eldre eller funksjonshemma som bur heime og har problem med å få laga middag sjølv, kan få maten køyrd til seg. Tilbodet består av middag som vert bringa ein eller fleire dagar i veka. Tenesta skal vera eit supplement for å dekkja ernæringsbehovet til innbyggarar som av ulike årsaker ikkje er i stand til å dekka dette behovet fullt ut sjølv, og på den måten førebyggja feilernæring og sjukdom. 4.3 Kriterier for tildeling Det må føreliggja søknad frå brukar. Brukar må opphalda seg i kommunen. Heimebuande med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. All tildeling av tenester vert gjort med bakgrunn i kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell/tverrfagleg vurdering. 4.4 Vilkår for å abonnera på ordninga Abonnenten må forplikta seg til minimum 3 porsjonar per veke. 4.5 Tenesta sitt innhald Maten som vert produsert etter kok-kjøl prinsippet vert køyrt ut til brukar ein eller fleire gonger i veka etter vedtak. Tal dagar framkjem i vedtaket. Behov for å auka eller redusera tal dagar med matleveranse må avklarast med tildelingskontoret. Det vert laga meny for 6 veker av gongen. Det vert gitt mogelegheit til å eta ved Velferdsentralen. Diettmat vert levert dersom det er medisinske årsaker til det. 16

17 4.6 Forventningar til tenesteyter Middag vert levert i samsvar med vedtak. 4.7 Forventningar og forpliktingar til brukarane Gjer seg kjend med innhaldet i vedtaket. Avbestilling må skje seinast kl. tolv, den 5. virkedag før levering. Det vert fakturert for middag som ikkje er avbestilt innan fristen. Brukar må vera tilstade ved levering eller syta for at nokon tek i mot maten. 4.8 Praktiske opplysningar Pris per porsjon vert vedteke årleg av kommunestyret og vert å finna her: Betalingssatsar pleietenester Faktura vert sendt ut på etterskot etter kvar månad. 5 Transporttenesta for rørslehemma TT-kort 5.1 Lovgrunnlag Dette er ikkje ei lovpålagt teneste, men eit tilbod frå Voss kommune/ Hordaland fylkeskommune. 5.2 Målsetting Motverka isolasjon og bidra til auka livskvalitet for rørslehemma. Ihht. reglement for bruk av TT-ordninga i Hordaland, er ordninga eit transporttilbod til personar som på grunn av rørslehemming har store vanskar med å nytta ordinære kollektive transportmidlar. Transporttilbodet skal gjelda personar som er varig rørslehemma. Ordninga skal bidra til at dei skal kunna leva eit så aktivt liv som mogeleg. Brukar mottek verdikupongar som berre er gyldige saman med brukarkortet. Brukar må i tillegg betala ein eigenandel av transportkostnadene. Alle godkjende brukarar kan ha med seg ein ledsagar gratis dersom brukar ikkje kan reisa åleine 5.3 Kriterier for brukargodkjenning 17

18 Søkjer må ha bustadadresse i kommunen. Søkjarar kan godkjennast ut frå varig fysisk eller psykisk rørslehemming. Med varig vert det mein minimum to år. Det skal vera ei direkte samanheng mellom den varige rørslehemminga og den manglande evna til å nytta seg av det ordinære kollektivtilbodet. Søkjarar må ha eit individuelt transportbehov og vera i stand til å nytta seg av transporttilbodet. Fylgjande rørslehemming kan gi grunnlag for godkjenning, når andre føresetnadar er oppfylt: o Blinde og sterkt svaksynte. o Personar som er heilt avhengig av rullestol. o Andre sterkt rørslehemma brukarar, etter særleg vurdering. Godkjenning kan verta gitt for eitt år og kan verta oppheva dersom ein TT brukar ikkje lenger oppfyller godkjenningskriteria. Personar som er godkjend som TT-brukarar, men som ikkje nyttar seg av ordninga over tid, kan verta fjerna frå ordninga. 5.4 Kriterier som ikkje gir grunnlag for godkjenning Mangel på kollektivtilbod på heimstaden er ikkje grunn til å bli godkjend som TT-brukar. Naturleg alderdomssvekking er ikkje åleine grunn for å bli godkjend som brukar. Tidsavgrensa rørslehemming, her under også kronisk rørslehemming som er knytt til berre delar av året er ikkje grunn til å bli godkjend som TTbrukar. TT ordninga er ei individuell ordning, og brukarrettigheit kan ikkje tildelast til ein institusjon. Bebuarar på institusjonar kan godkjennast på individuelt grunnlag dersom dei elles tilfredsstillar kriteriane. Personar med bil i husstanden får ¾ av full kvote. Personar som har fått stønad til bil etter lov om folketrygd vert berre godkjend dersom personen er rullestolbrukar eller er blind/sterkt svaksynt. Personar under 9 år kan ikkje godkjennast som TT brukar. 5.5 Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Søknaden vert behandla av ei fylkeskommunal legenemnd ut i frå retningslinjer gitt frå Hordaland fylkeskommune. 18

19 Skriftleg vedtak vert sendt ut frå tildelingskontoret. Avslag på søknad vert sendt ut frå Hordaland fylkeskommune. Ved utløpsdato på vedtaket må det sendast inn ny søknad. 5.6 Forventningar til brukarane Gir oss nødvendige opplysningar ihht. søknad. Gjer seg kjend med innhaldet i retningslinjene. 5.7 Praktiske opplysningar Transporttenesta er eit fylkeskommunalt tilbod og den enkelte kommune vert tildelt eit visst tal heimlar. Retningslinjene er vedtatt av Hordaland fylkeskommune, medan Tildelingskontoret behandlar alle søknader ihht. desse. Brukarkort vert utsendt av Hordaland fylkeskommune. Talet på godkjende brukarar er 3,4 % av folketalet i kommunen. 5.8 Klage Klager på vedtak (avslag) vert retta til Hordaland fylkeskommune og vert behandla som klage på enkeltvedtak etter forvaltningslovens Praktisk bistand daglege gjeremål (heimehjelp og miljøarbeid) og støttekontakt 6.1 Lovgrunnlag Personleg assistanse, her under praktisk bistand, opplæring og støttekontakt er heimla i helse- og omsorgstenesteloven 3-2 punkt 6, bokstav b. 6.2 Målsetting Praktisk bistand/opplæring skal bidra til at den som mottek tenesta vert mest mogeleg sjølvhjelpen i dagleglivet og/eller får hjelp til daglege gjeremål for å kunna bu i eigen bustad så lenge som mogeleg. Det vert vurdert fortløpande om tenestemottakar kan utføra meir av arbeidsoppgåvene. 19

20 Dei som ikkje kan ta omsorg for seg sjølv eller som er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å greia dagleglivet sine gjeremål, har krav på praktisk bistand. Etter samtale med søkjaren bestemmer kommunen kva for tenester som skal verta gitt. Støttekontakt skal bidra til at den som mottek tenesta får ein meiningsfull fritid og samvær med andre. 6.3 Kriterier for tildeling Dei som ikkje kan yta omsorg for seg sjølv eller som er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å klara dagliglivet sine gjeremål, har krav på praktisk bistand. Det skal føreliggja eventuelle helseopplysningar som tilseier at søkjar ikkje kan ivareta eigenomsorg eller er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å klara dagleglivets gjeremål. Etter samtale med søkjaren bestemmer kommunen kva for tenester som skal verta gitt. 6.4 Tenestene sitt innhald All tildeling av tenester vert gjort med bakgrunn av ei kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell og tverrfagleg vurdering. Praktisk bistand opplæring/daglege gjeremål, miljøarbeid : Tenesta omfattar hjelp til eigenomsorg, personleg stell og personretta praktisk bistand. Den skal bidra til at brukar vetrt mest mogeleg sjølvhjelpen i dagleglivet. Påminning, motivering, rettleiing i personleg levesett, dagleg kosthald m.m. Påminning, motivering og rettleiing til planlegging av daglege aktiviteter Påminning, motivering og rettleiing i daglig reinhald og stell av bustad Rettleiing og hjelp til dagleg økonomistyring etter avtale med hjelpeverge Motivering, rettleiing og hjelp til sosiale aktivitetar. Nødvendig reinhald: Alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk; golvvask, støvsuging og vask av bad/wc Støvtørking - behovsprøvd Bistand til oppvask normalt ein til to gonger i veka Bistand til innvendig vask av kjøleskap og mikrobylgjeomn ved behov Bistand til vask av klede i vaskemaskin normalt kvar 14. dag Skift av sengeklede 20

21 For reingjering, klesvask og skift av sengeklede er minstestandard utmåling i tid 1,5 time kvar 3. veke. I spesielle tilfelle (helsemessige årsaker hos søkjar, dårlig tilrettelagt bustad eller der du sjølv kan utføra delar av arbeidet) kan standard fråvikast i tid og innhald. Det skal då grunngjevast fagleg. Nødvendige ærend: Bistand til å bestilla inn nødvendige hushaldningsvarer ved bruk av konto på butikk Bistand til å henta inn brensel der det er lett tilgjengelig for tenesteytar Ernæring: Varm eller kald middag for oppvarming i heimen, levert på døra Kan få tilbod om tilrettelegging/smørjing av brødmat. Anna: Planlegging av daglege gjeremål ved bruk av for eksempel dagplan eller vekeplan. Hjelp med økonomi; me hjelper deg med å få verge som kan ivareta dette etter behov Opplæring i sosiale ferdigheiter nettverksbygging. Bistand til å koma i gang med arbeid, dagtilbod og fritidsaktivitetar. Butrening Opplæring i ADL Støttekontakt: Gi bistand til deltaking i ulike aktivitetar/fritidsaktivitetar. Gi bistand til deltaking i sosiale og/eller åndelege aktivitetar. Bidra til at brukar får ei meiningsfull fritid og samvær med andre. 6.5 Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Søkjaren sitt behov vert kartlagt ved heimebesøk. Vedtak om tenester vil verta evaluert minst ein gang per år eller oftare dersom det skjer endringar i brukaren sin helsetilstand/funksjonsnivå. Målet med tenesta vert avklart saman med brukar og skal koma fram i vedtaket. Tenesta vert vurdert saman med andre tenestetilbod. Det vert forstøkt at brukar får færrast mogeleg tenesteytarar. Tenesta vert gitt til avtalt dag og klokkeslett. 21

22 Dersom tenesteyter er hindra frå å møte til avtalt tid (avvik på meir enn 30 minutt), må det meldas til brukar snarast mogeleg, og seinast innan hjelpa skulle vore gitt. Dersom hjelpa unntaksvis ikkje vert gitt til avtalt dag, vil det verta tilbydd hjelp innan 2 virkedagar før/etter opphavleg avtale. Du får tilbod om byte av dag dersom avtalt dag fell på ein heilag/høgtidsdag. Du får då tilbod om å få utført tenesta innan 2 virkedagar før/etter opphavleg avtale. Det skal vera mogeleg å byta dag, så lenge me får melding om dette innan 1 veke på førehand. Bistand til å skaffe personlige assistentar (BPA). 6.6 Forventningar til brukarane Det vil alltid verta vurdert slik at det brukaren kan utføra sjølv, skal brukaren gjera sjølv så langt det er mogeleg. For eksempel dersom brukaren sjølv kan tørka støv med hjelp av eit hjelpemiddel, for eksempel vasketralle, vert det ikkje tildelt hjelp til å tørke støv. Brukar gjer seg kjend med innhaldet i vedtaket. Brukar er til stade når tenesteytar utfører praktisk bistand. Elles må det meldast frå seinast dagen før. Når brukar mottek tenester i heimen vert heimen automatisk tenesteytar sin arbeidsplass. Det vert forventa at brukar bidreg til å skape ein god arbeidsplass for tenesteyter jf. vedtektene i Arbeidsmiljølova. Brukar har nødvendig utstyr som skal ha standard tilsvarande det ein har i ein norsk heim. Gir beskjed innen 1 veke på førehand dersom det er ynskje om å avlysa besøket/byta dag. Ved akutte situasjonar må det verta gitt snarleg beskjed. Heimen er lagt til rette for at heimehjelparen får ein god arbeidsplass, evt. tek initiativ til/tek i mot hjelp til utbedring av bustad. Fungerar som arbeidsleiar iht. Arbeidsmiljølovens vedtak om eit godt arbeidsmiljø. Reinhald vert normalt ikkje utført når det er besøkjande til stade. 6.7 Oppgåver som ikkje inngår i praktisk bistand Stryking av klede. Reingjering av område over skulderhøgd eller rom som ikkje er i bruk. Hagearbeid som stell av blomster, plenklypping og/eller raking. 22

23 Storreingjering av tak og vegger, vask av vindauge, boning av golv, lufting av store/tunge tepper, pussing av sølvtøy/kopar, innvendig vask av skap, skifting av dobbeltvindauge etc. Baka Rydda og vaska opp etter friske pårørande eller besøkjande. Hjelp til kjæledyrhald. Frakting av bos. Gjera i stand til høgtider. Kan i spesielle tilfelle avtalast innafor tilmålt tid der brukar bur åleine og ikkje har pårørande i nærleiken. Tenesteytar har ikkje høve til å nytta brukaren sitt bankkort for kontantuttak eller handel. Tenesteytar skal heller ikkje handtera brukaren sine kontantar. Flytting av møblar. 6.8 Kommunale vilkår Møblar og utstyr i heimen må ttilpassas ny livssituasjon. 6.9 Praktiske opplysningar Eigenbetaling, iht. Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester, skjer på grunnlag av netto inntekt av samla skattbar inntekt for husstanden (ektefelle/sambuar, heimebuande barn) før særfrådrag. Inntektsgrensa vert justert etter grunnbeløpet i folketrygda. Satsar for eigenbetaling vert vedtekne av kommunestyret kvart år. Beløpet kjem fram også i vedtak om tenester. I vedtaket vert det skildra innhald og tidsbruk for tildelt hjelp og bistand. Det er ingen eigenandel på miljøarbeidstenester. 7 Spesielt for brukarstyrt personlig assistanse (BPA) Brukarstyrt personlig assistanse (BPA) er ein alternativ organisering av praktisk og personleg assistanse (pkt. 6) til menneske som grunna nedsett funksjonsevne er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å klara dagleglivet sine gjeremål, både i og utanfor heimen. 7.1 Lovgrunnlag 23

24 Brukarstyrt personlig assistanse er heimla i HOL 3-8, jfr. 3-2 punkt 6, bokstav b. 7.2 Målsetting BPA skal sikra at den enkelte får mogelegheit til å leva og bu sjølvstendig samt ha eit meiningsfylt tilvere i fellesskap med andre, jfr. HOL 1-1 punkt 3. BPA vert vurdert der bistandsbehovet er så omfattande eller av ein slik karakter at alternativ bistand gjennom andre tenester er lite føremålstenleg. 7.3 Kriterier for tildeling Det er ein føresetnad at søkar sin grad av funksjonssvikt og bistandsbehov er av ein slik karakter at det er meir føremålstenleg å organisera tenesta ved hjelp av BPA enn meir tradisjonelle tenester. Brukar har rollen som arbeidsleiar og tek på seg større ansvar for organisering og innhald i forhold til sine behov. Det må derfor vurderast om søkjar sin funksjonshemming er til hinder for å utøva nødvendig brukarstyring. Brukar skal ha eigeninnsikt og ressursar til eit aktivt liv i og utanfor bustaden. 7.4 Tenesta sitt innhald All tildeling av tenester vert gjort med bakgrunn av ein kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell og tverrfagleg vurdering. BPA vert tildelt for praktisk bistand og eventuelt opplæring i hushaldningsoppgåver og personleg bistand, i og utanfor heimen. Det skal vera reell brukarstyring og brukaren sine ynskjer og behov vert vektlagt. Brukar leiar arbeidet og tek sjølv ansvar for kva oppgåver som skal utførast, kvar og når dei skal utførast, innafor tildelt timeramme. 1. BPA kan kombinerast med andre tenester, f. eks. sjukepleiefagleg bistand. Det avgjerande er kva som er den mest føremålstenlege hjelpa. Dersom brukar ikkje er i stand til å ivareta arbeidsleiarrollen, kan det likevel tildeles BPA, men då må ein annan nærståande person ha rolla som arbeidsleiar. Oppgåva med å vera assistert arbeidsleiar utløyser ikkje lønskompensasjon. 24

25 2. Dersom assisterande arbeidsleiar ikkje kan fungere i dagleg arbeidsleiing over ein periode, pga. ferie eller anna, kan det bli nødvendig at brukar får tildelt tenester på annen måte enn BPA, for eksempel bistand frå heimebaserte tenester. 7.5 Forventningar til tildelingskontor/tenesteyter Søkjaren sitt behov vert kartlagt ved heimebesøk. Vedtak om tenester vil verta evaluert minst ein gang per år eller oftare dersom det skjer endringar i brukaren sin helsetilstand/funksjonsnivå. Målet med tenesta vert avklara saman med brukar og skal koma fram i vedtaket. Tenesta vert vurdert saman med og/eller i staden for andre tenestetilbod. Bistand til å skaffe personlige assistentar (BPA). 7.6 Forventningar til brukarane Det vil alltid verta vurdert slik at det brukaren kan utføre sjølv, skal brukaren gjera sjølv så langt det er mogeleg. Brukar gjer seg kjend med innhaldet i vedtaket. Når brukar mottek tenester i heimen vert heimen automatisk tenesteytar sin arbeidsplass. Det er forventa at brukar bidreg til å skapa ein god arbeidsplass for tenesteytar jf. Vedtaka i Arbeidsmiljøloven. Brukar har nødvendig utstyr som er forventa som standard i norske heimar. Gir beskjed snarast mogeleg dersom det oppstår akutte situasjonar som gjer at brukar ikkje kan ta imot hjelpa. Heimen er lagt til rette for at assistenten får ein god arbeidsplass, evt. tek initiativ til/ter i mot hjelp til utbetring av bustad. Fungerer som arbeidsleiar ihht. Arbeidsmiljølovens vedtak om eit godt arbeidsmiljø. 7.7 Kommunale vilkår Møblar og utstyr i heimen vert tilpassa ny livssituasjon. 7.8 Praktiske opplysningar 25

26 Eigenbetaling skjer på grunnlag av netto inntekt av samla skattbar inntekt for husstanden (ektefelle/sambuar, heimebuande barn) før særfrådrag, jf. Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester. Inntektsgrensa vert justert etter grunnbeløpet i folketrygda. Satsar for eigenbetaling vert vedtekne av kommunestyret kvart år. 8 Ledsagarbevis 8.1 Lovgrunnlag Dette er ikkje ei lovpålagt teneste, men ei teneste vedteken av Hordaland fylkeskommune. 8.2 Målsetting Motverka isolasjon og bidra til auka livskvalitet for funksjonshemma. 8.3 Kriterier for tildeling Menneske med fysisk eller psykisk funksjonshemming som har behov for ledsagar ved for eksempel kinobesøk, kulturelle arrangement etc. Tildeling av tenesta vert gjort med bakgrunn i legeerklæring og ut frå Hordaland fylkeskommune sine retningslinjer. 8.4 Tenesta sitt innhald Ledsagerbevis er eit dokument utforma som eit kort som utstedast til den funksjonshemma. Beviset kan visast ved inngang til for eksempel kino og andre kulturelle arrangement, då det kan gi ledsagar gratis inngang, evt. redusert pris. 8.5 Forventningar til tildelingskontoret Tildelingskontoret behandlar søknaden. Skriftlig vedtak og ledsagerbevis, tenesteskildring, retningslinjer frå Hordaland fylkeskommune og informasjonshefte vert sendt ut. Ny vurdering av vedtak må gjerast ved endring av behov og etter kontakt frå brukar. 26

27 8.6 Forventningar til brukarane Skaffa nødvendige opplysningar ihht. søknad, passfoto og uttale frå lege. Gjera seg kjend med innhaldet i vedtaket Ter kontakt ved behov for informasjon, råd, rettleiing og evt. klage. Ter sjølv kontakt ved endring av eigen situasjon. Sender ny søknad med passfoto og legeopplysningar i god tid før kortet sin utløpsdato. 8.7 Praktiske opplysningar Tenesta er gratis Saksbehandlingstid 1-4 veker 9 Helsetenester i heimen 9.1 Lovgrunnlag Helsetenester i heimen er heimla i Helse- og omsorgstenesteloven 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a og omfattar ulike helsetenester som vert ytt i heimen, her under sjukepleie, miljøarbeidarteneste og psykisk helseteneste. 9.2 Målsetting Brukar vert buande heime med nødvendig helsehjelp og får ivareteke grunnleggjande behov ved kort- eller langvarig funksjonssvikt. Førebyggja behov for heildøgns bustadtilbod ved å leggja til rette for at brukarane kan få bu lengst mogeleg i eigen heim. Brukar vil kunne få rettleiing og opplæring som gjer at vedkommande i størst mogeleg grad vert sjølvhjelpen i forhold til dagliglivet sine ulike gjeremål. Den som mottek tenesta skal klara mest mogeleg sjølv og bli minst mogeleg avhengig av hjelp. 9.3 Kriterier for tildeling All tildeling av tenester vert gjort med bakgrunn i ein kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), helsetilstand og etter individuell og tverrfagleg vurdering. 27

28 Helsetenester i heimen vert tildelt dei som oppheld seg i kommunen og som fyller vilkåra for å få nødvendige helse- og omsorgstenester. Tenesta vert tildelt for å hjelpa den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikkje greier å ivareta eigen livssituasjon eller helse på ein forsvarleg måte. Det vert vurdert om brukar må ha hjelp av helsefagleg personell til: personlig stell og hygiene rørsle og mobilitet oppretthalda ernærings- og væskebalanse nødvendig aktivitet, søvn og kvile respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering. Vidare vert det vurdert om ein har behov for: hjelpemidlar rehabilitering psykisk helsearbeid miljøarbeid 9.4 Standard for tenesta Personleg stell og omsorg Bistand til å stå opp og leggja seg og ivareta personleg hygiene. Bistand til dusj samt hårvask. I samband med dusj vert det ytt bistand til å klyppa negl ved behov, men stell av vanskelege negl må skje hjå fotpleiar. Opplæring i bruk av inkontinent utstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av urinkateter Ernæring Kan få tilbod om tilrettelegging/smørjing av brødmat. Bistand til oppvarming av ferdig laga middagsmat. Må sørgja for mat i heimen, sjå matombringing. Dette inneber ikkje handling av matvarer. Kartlegging og oppfylging i forhold til ernæringsrisiko Tilsyn Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfylging frå tenesteytar skal ha ei klar konkret hensikt og vera fagleg grunna. 28

29 For brukar med tryggleiksalarm vert det i utgangspunktet ikkje tildelt tilsynsbesøk Kvardagsrehabilitering Kvardagsrehabilitering er eit tidsavgrensa tilbod om systematisk, tilpassa trening og rehabilitering til meistring av eige liv i eigen heim. Det er eit tilbod til bebuarar i kommunen som har opplevd redusert funksjon i ein eller fleire daglege gjeremål, som har ynskje om å meistre kvardagen igjen. Kombinasjonen av profesjonell hjelp og brukaren sin eigeninnsats mogleggjer betre funksjons- og mestringsevne, sjølvstendigheit, sosial og samfunnsdeltaking. Tilbodet gjeld vaksne over 18 år som bur i eigen heim. Søkjar må ha eit aktivitetsproblem og/eller ei funksjonsnedsetting som gjer kvardagen vanskeleg å meistra. Søkjar må ha eit rehabiliteringsbehov som ikkje krev opphald i institusjon. Det må finnast eit rehabiliteringspotensiale som inneber at søkjar responderer på den trening/stimuli som tenesta inneheld. Funksjonsnedsetjinga må ikkje vera av ein slik art at søkjar må ha trening dagleg eller fleire gonger pr. dag over lang tid, men at tenesta kan verta gitt som eit dagtilbod. Det skal utformast klart hovudmål og delmål for rehabiliteringa i samarbeid med brukar. Kvardagsrehabiliteringstilbodet gjeld inntil 3 månader frå start. Tilbodet skal vurderast fortløpande og avsluttast så snart målsettinga er oppnådd Administrering av medikament Hovudregelen er at brukar bør ta hand om medisinane sine sjølv. Brukar som har stabil medisinering må nytta seg av multidose. Bistand til å administrera medisin (levera resept på apotek, henta medisin, gjera i stand og levera ut vekedosett) kan tildelast når: Brukar har nedsett hukommelse/vurderingsevne. Brukar har betydeleg nedsett funksjonsevne. Brukar ikkje får administrera medisinane sjølv Handsaming av sår 29

30 Det kan utførast sårstell i heimen dersom det medfører stor bry for brukar å koma seg til legekontor og når det føreligg fagleg grunngjeving frå lege på at sårstell må utførast av helsepersonell. Sår skal som hovudregel vera vurdert av lege Ta prøvar, undersøkingar, injeksjonar o.l. Vert ikkje utført til dei som kan oppsøkja legekontoret sjølv. Dei tenester som brukar kan få tilbod om andre stader, vil hovudsakeleg ikkje verta tilbydd. Eksempel er ulike typar blodprøver, injeksjonar som f. eks. B 12, influensavaksine o.l. Brukar eller pårørande må bestilla drosje for at brukar skal kunne koma seg til lege. Dersom det av helsemessige grunnar ikkje let seg gjera at brukar kan få utført desse tenestane hjå lege, må det liggja føre ein søknad på tenesta. Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkingar som vert gjort som ledd i ein observasjon. Dette skal grunngjevast fagleg og vera tidsavgrensa Omsorg ved livets slutt Dett vert gitt mogelegheit for at brukar som ynskjer det, får dø i heimen, omgitt av sine næraste. I desse tilfella skal fylgjande vektleggjast: Brukaren skal sikrast best mogeleg pleie og stell gjennom færrast mogeleg personar å forholda seg til. Brukarensine ynskjer og behov skal så langt som mogeleg imøtekommast. Sikre at pårørande får nødvendig hjelp og støtte. Det vert avklart samhandling med behandlande sjukehus og/eller fastlege. Det kan verta gitt tilbod om smerte- og symptomlindrande behandling Medisinsk ansvarlegheit Ved behov for observasjon, vurdering og oppfølging av medisinsk behandling, skal det alltid føreliggja medisinsk vurdering frå lege. Dersom dette manglar, skal tildelingskontor/tenesteytar syta for at pasienten får nødvendig legetilsyn Psykiske helsetenester Brukar med korte, forbigåande eller langvarige/kroniske psykiske lidingar kan ta i mot psykiske helsetenester. 30

31 Med psykiske helsetenester vert det meint planlagde prosessar med klare mål, der det kan vera fleire aktørar/profesjonar som samarbeider med tenestemottakar om å oppnå best mogeleg funksjons- og mestringsevne, sjølvstende, sosial- og samfunnsdeltaking. Søkar må ha utfordringar knytt til psykisk helse Miljøterapi rus Tilpassa oppfylgjing av rusavhengige. Med rus vert det meint avhengigheit/problematisk bruk av alkohol, illegale rusmidlar og/eller føreskrivne medikament. Avklara motivasjon for endring. Bustadsosialt arbeid. Tett oppfølging ved behov. 9.5 Oppgåver som ikkje inngår i tenesta Brukar som treng akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal visast til spesialisthelsetenesta. Fylgje til lege og korttidsopphald på sjukeheim. Skyss/transport i bil. Alkometer. 9.6 Forventningar til tildelingskontoret/tenesteyter Når søknad er motteken vil tildelingskontor ta kontakt for avtale om heimebesøk eller samtale. Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelpa verta sett i gang og kartlegging vil verta utført etterpå. Vedtak vert fatta så snart som mogeleg. Brukar får beskjed seinast same dag dersom avtalar må endrast. Tenesteytar vil samarbeida med brukar om utføring av tenesta. Tenesta vert organisert på ein slik måte at det vert freista å ha færrast mogeleg tenesteytarar, det vil sei primærsjukepleie. Alle som mottek helsetenester i heimen ein gang i månaden, i meir enn 3 månader har rett til fri tannbehandling ved offentleg tannklinikk. Personar med rusavhengigheit har rett til tannbehandling ved offentlig tannklinikk. Personalet har ikkje høve til å ta i mot personlege gåver. 31

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE - OG OMSORGSTENESTER I GOL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE - OG OMSORGSTENESTER I GOL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE - OG OMSORGSTENESTER I GOL KOMMUNE Vedteke i Gol kommunestyre Gjeld frå 1.1.2015 Innhald 1 Kvalitetsstandard for helse og omsorgstenesta i Gol kommune.... 6 1.1. Søknad... 7

Detaljer

INFORMASJON OM HEIMETENESTER I FUSA KOMMUNE

INFORMASJON OM HEIMETENESTER I FUSA KOMMUNE FUSA KOMMUNE Eining Heimetenester INFORMASJON OM HEIMETENESTER I FUSA KOMMUNE Eining heimetenester yter heimetenester etter lov om helsetenester i kommunane, lov om sosial omsorg og etter kommunale retningslinjer,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune.

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Heimel: Vedteken i Fitjar kommune ved kommunestyret [21. juni 2017] med heimel i lov 24. juni 2011

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar,

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, Vinje kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, kriterier og venteliste. 1 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG VENTELISTER FOR TOKKE KOMMUNE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Tenestestandard for helse og omsorgstenestene i Førde kommune Førde kommune ein drivkraft med mennesak i sentrum

Tenestestandard for helse og omsorgstenestene i Førde kommune Førde kommune ein drivkraft med mennesak i sentrum Førde kommune Tenestestandard for helse og omsorgstenestene i Førde kommune Førde kommune ein drivkraft med mennesak i sentrum 2 Innhold 1.0 Mål med helse -og omsorgstenestene i Førde kommune... 7 1.1

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. F Ø R E M Å L Sikre heildøgns helsehjelp til brukarar som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sjukepleie.

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER ULVIK HERAD KOMMUNAL FORSKRIFT FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER INNHALDSLISTE Kap 1 Føremål, lovgrunnlag, definisjon

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTENESTER

SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTENESTER Odda kommune Tildelingskontoret Opheimsgata 31 5750 Odda Telefon: 53 65 47 16 / 53 65 47 12. E-post: tildelingskontor@odda.kommune.no SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTENESTER Opplysningar om søkaren Etternavn:

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. F Ø R E M Å L Sikre heildøgns helsehjelp til brukarar som har et tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering

Detaljer

Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad

Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad GAULAR KOMMUNE Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad Høyringsutkast til forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heiledøgns

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003.

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. Fastsett av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal i møte 25. november 1987, med siste endringar

Detaljer

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent MODALEN KOMMUNE Telefon: 56 59 90 90 Pleie- og omsorgstenesta 5720 MODALEN E-post: postmottak@.kommune.no Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Nettverksamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Skei i Jølster

Detaljer

TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE

TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE RETNINGSLINJER GJELD FRÅ 01.01.2018 1. Formål Transportteneste for funksjonshemma, TT-ordninga, er eit tilbod om drosjetransport til personar busett i Sogn og

Detaljer

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg 06.02.18. Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Innhold KAPITTEL 1. INNLEIANDE REGLAR... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER ULVIK HERAD KOMMUNAL FORSKRIFT FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER INNHALDSLISTE Kap 1 Føremål, lovgrunnlag, definisjon

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphald i sjukeheim - kriterie og venteliste

Forslag til forskrift om rett til opphald i sjukeheim - kriterie og venteliste Arkiv: K2 - H00, K3 - &00 JournalpostID: 17/1405 Sakshandsamar: Helle, Stein Dato: 01.03.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 005/17 Komité helse og omsorg 08.03.2017 014/17 Kommunestyret 08.03.2017

Detaljer

Søknad om tenester frå pleie- og omsorgsavdelingane i Eid kommune

Søknad om tenester frå pleie- og omsorgsavdelingane i Eid kommune EID KOMMUNE Rådhusvegen 11 6770 Nordfjordeid Tlf. 57885800 Søknad om tenester frå pleie- og omsorgsavdelingane i Eid kommune Opplysingar om søkjar Opplysningar om søkjar vert registrert i kommunen sitt

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. FORMÅL Sikre heildøgns helsehjelp til dei som ikkje får ivareteke eigenomsorg i eigen heim. 2. LOVGRUNNLAG Lov om helse- og omsorgstjenester 3-2, pkt.

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE 1. Formål Retningslinene skal bidra til å sikre rettstryggleiken for dei som søkjer kommunal bustad i Vinje kommune. 2. Virkeområde Retningslinene

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 19.11.2015 113/15 RY Kommunestyret 17.12.2015 056/15 RY Avgjerd av: Saksansv.: Randi Ytrehus Arkiv: K1-231

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Søknad om tenester frå Helse - og omsorgseininga i Selje kommune. 1.Opplysningar om søkjar.

Søknad om tenester frå Helse - og omsorgseininga i Selje kommune. 1.Opplysningar om søkjar. SELJE KOMMUNE Helse- og omsorgseininga 6740 Selje Telefon Telefax E-post 57 85 85 00 57 85 85 01 post@selje.kommune.no Dato 17.02.2012 Søknad om tenester frå Helse - og omsorgseininga i Selje kommune.

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Hjelp Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Innhald 1.1 Innleiing... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Omfang... 2 1.3 Bakgrunn... 2 2.1 Ansvar

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER BØMLO KOMMUNE

TENESTESTANDARD FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER BØMLO KOMMUNE TENESTESTANDARD FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER I BØMLO Vedteke av kommunestyret 19.09.2005 Side 2 (20) INNHALD Side Innleiing 3 Kontakt for informasjon og søknadsskjema 3 DEN EINSKILDE TENESTESTANDARD:

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Voss kommune. Strategidokument

Voss kommune. Strategidokument Voss kommune Strategidokument Rammevilkår Balansen mellom høge krav og forventingar, og avgrensa tilgang på ressursar gir behov for tydelege prinsipp Brukarar Prinsipp for utforming av framtidig tenesteportefølje

Detaljer

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/ /612 Faste saker 002/ /436 Uttale frå eldrerådet p

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/ /612 Faste saker 002/ /436 Uttale frå eldrerådet p 1 av 10 SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Eldrerådet Møtedato 29.05.2017 Møtetid: Kl. 13:00-15:00 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE

TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE Omsorg TENESTESTANDARD BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTANSE 1. FORMÅL Brukarstyrt personleg assistanse er ei samordning av tenester som skal gje personar med omfattande og varige behov for tenestar, praktisk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2018 BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

Masfjorden kommune Helse- og omsorgstenesta. Retningsliner for tildeling av omsorgsbustad

Masfjorden kommune Helse- og omsorgstenesta. Retningsliner for tildeling av omsorgsbustad Masfjorden kommune Helse- og omsorgstenesta Retningsliner for tildeling av omsorgsbustad 1 Innhald Kapittel 1 Innleiande reglar... 3 1. Føremål... 3 2. Verkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsbustad målgruppe

Detaljer

Kvalitetsstandard Helsehjelp i hjemmet

Kvalitetsstandard Helsehjelp i hjemmet Dokumenttype: Revideres av: Godkjent av: Dokumentansvarlig enhet: Prosedyre Sissel Beathe Lund [Godkjent av] Koordinerende fellestjenester Dokumentnummer: Versjon: Godkjent dato: Prosesseier: RMKS-32-3847

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Flora kommune: Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester

Flora kommune: Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester Dette dokumentet er eit verktøy for tenestene, sakshandsamarar og tildelingsnemnd i handsaming og vurdering av meldt behov og søknader, til å ta avgjerd om eventuell tenesteyting. Første gang vedteke av

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer