Felles korpstur til Brønnøysund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles korpstur til Brønnøysund"

Transkript

1 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG Felles korpstur til Brønnøysund Midt i juni samlet alle 4 korpsene i Lurøy seg til ett felleskorps for å dra på korpsstevne i Brønnøysund. Forventningen og spenningen var stor da vi entret hurtigruta i Sandnessjøen for å segle leia et stykke sørover. Lurøy felleskorps Det store felleskorpset besto av rundt 60 musikere fra Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy og Lurøy innland. Med på ferden var dirigentene Chris Eva og Terje Løkken, samt reiseledere fra de ulike korpsene. Lurøy felleskorps samlet etter at vi kom ned fra konserten i Torghatthølet Reportoar På forhånd hadde hvert enkelt korps øvd inn et felles reportoar, og med helgesamlinger både på høsten og våren, var vi høvelig godt samspilte. Slike samlinger med fellesspilling er populære, og så får jo folket i den bygda vi er i litt ekstra korpsmusikk å glede seg over. Forts side 10

2 2 Ordførerens spalte Vel overstått sommer! Ja, hvilken fabelaktig sommer vi fikk i år! Den værmessig beste i vårt distrikt, ikke bare i manns minne, men også siden langt inn på 1800-tallet da Meteorologisk Institutt startet værregistreringene. Det er virkelig godt å kunne kjenne at batteriene er ordentlig oppladet foran vinteren. Måtte vi derfor kunne få oppleve maken også senere år! Arealdelen av kommuneplanen Kommunene er lovpålagt å ha kommuneplan. Denne skal bestå av mange deler. En av dem er å planlegge den fremtidige disponering av kommunens arealer på land og helst også på sjø. En vedtatt arealplan er et strengt styringsverktøy som bare når det fremkommer særlig tungtveiende grunner kan dispenseres fra. Her avsettes områder til boliger, landbruk, næringsvirksomhet forøvrig, offentlige bygninger, naust, hytter, friområder, havner, samferdselsårer m.m. Kommuneplanens arealdel i Lurøy ble vedtatt i Etter denne tid er soneplaner for de største bosettingsområdene i kommunen vedtatt og lagt inn som delplaner i kommuneplanen. Det samme gjelder også for en del havneplaner. Grunneiere, næringsdrivende og andre, får stadig endrede behov for arealutnyttelse. Ikke sjelden kommer disse i strid med den vedtatte plan. Da ikke alle dispensasjonssøknader er blitt innvilget, har dette medført for å si det mildt mange frustrasjoner. Begrunnelsen for mange av avslagene er at en nå snart skal rullere arealdelen, og at forslag til mere perifere omdisponeringer da kan tas som en del av den nye plandiskusjonen. I 1995 ble det utarbeidet forslag til en egen kystsoneplan for kommunen. På grunn av sterk uenighet mellom fagdepartement på sentralt nivå om grensenivå mellom diverse lover, valgte kommunen å avvente vedtak for godkjenning av denne. Planen ble imidlertid bearbeidet fram til år 2000 da kommunestyret vedtok denne. De aktuelle fylkesorgan kunne imidlertid ikke godkjenne planen pga den forenklede prosessen som lå til grunn for planen. Samme år vedtok kommunestyret at ved rullering av kommunens arealplan skal sjøarealene inngå som en integrert del av denne planen. Oppstart av planarbeidet er nå i gang. Kunngjøringer er foretatt til de berørte statlige- og fylkeskommunale instanser. Det samme er gjort til fiskarlag, oppdrettere og lokalutvalg. Det er lagt opp til at lokalutvalgene får en svært viktig og koordinerende oppgave med planprosessene innen det enkelte bygdesamfunn. Planens hovedmålsetning vil være: Å skape grunnlag for best mulig forvaltning av våre naturressurser. Å hindre eller avdekke brukerkonflikter. Å tilpasse ressursbruken til overordnede politiske målsettinger. Som sagt er planarbeidet kommet i gang. Den nye planen vil trolig bli behandlet i kommunestyret i mars Etter dette blir det mange år før ny rullering av denne del av planen blir foretatt. Planen som altså skal være det viktigste styringsverktøy for disponering og sikring av arealressursene i kommunen vår. Det er derfor særdeles viktig at alle berørte parter og enkeltpersoner tar del i planarbeidet med synspunkt og krav! Er det behov for nærmere informasjon om dette arbeidet, så ta kontakt med plan- og kulturleder Rune Bang eller noen av medlemmene i ditt lokalutvalg. Soneplan/stedsutvikling Lovund Lovund er det eneste definerte tettstedet i kommunen. Den sterkt økende og positive næringsutviklinga på stedet de senere år, har medført stor befolkningsvekst. Den økte byggeaktiviteten har medført knapphet på arealer og stort press på gjenværende grøntområder. Likeså har det satt stort press på utbygd infrastruktur som vann, kloakk og trafikale forhold m.m. I mange tilfeller har kommunen drevet brannslokking for å imøtekomme behovene, delvis ved kortsiktige løsninger som kanskje i neste omgang må omarbeides. I erkjennelse av dette har kommunen søkt bistand av Husbanken og fylkeskommunen om faglig hjelp i gjennomføringen av en stedsutviklingsprogram for Lovund. Begge instanser har vært meget positivt innstilt. Ja, Husbanken har sågar bevilget et mindre beløp til gjennomføringen av dette utviklingsarbeidet. I august i år ble arbeidet satt i gang ved et oppstartseminar. Det legges opp til et gjennomgripende og grundig arbeide med medvirkning fra Husbanken, fylket, kommunen og ikke minst befolkninga på Lovund. Stedsutviklingsprosessen vil munne ut i en utviklingsplan med handlingsprogram og en reguleringsplan. Jeg regner med og håper at planene kan behandles i kommunestyrets juni-møte til neste år. Privat næringsliv Det er en glede for meg å kunne registrere de mange private foretak som blomstrer opp i Lurøy. Mange av disse er mindre bedrifter igangsatt av lokale gründere som har sett muligheten til å lage egen sysselsetting. Til dette trengs både kreativitet, pågangsmot og god arbeidsmoral. Disse trenger all den støtte og oppbacking vi alle kan gi. På ettersommeren var jeg i en mindre kommune (12000 innbyggere ) i Finland. Kommunen Lapoa er kjent som en av de mest fremgangsrike kommuner i landet når det gjelder bedriftsetablering og sysselsetting. Her var det i de senere år etablert en rekke mindre foretak.. Ja, i dag har kommunen over 800 i hovedsak en -og tomannsbedrifter som næringsmessig utfylte hverandre. Kommunens ordfører poengterte sterkt at dette hadde en ikke fått til uten den fremherskende etablererkulturen der samarbeid, fleksibilitet, nytenking og produktutvikling var helt avgjørende. Det er sterkt å håpe på at en slik kultur også kan vokse i alle kretser hos oss. Dere etablerere representerer i så måte de gode idealer for næringsutviklingen i Lurøy. Kort om Kommunenes Sentralforbund Da jeg har fått flere spørsmål om min befatning med Kommunenes Sentralforbund (heretter benevnt KS) og for-

3 3 Trænas storstue Jeg var blant de heldige som fikk delta under åpninga av Trænahallen andre helga i august. Og for ei helg! Pent og varmt vær satte ei ekstra fin ramme omkring et vellykket arrangement. målet med organisasjonen, er dette muligens av allmen interesse. KS er kommunenes, fylkeskommunenes og kommunalt eide bedrifters arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Organisasjonens virksomhet finansieres i all hovedsak av en medlemskontigent, med tillegg av betalte tjenester for spesielle oppdrag. KS har følgende oppgaver: Være en effektiv arbeidsgiverorganisasjon. Samordne kommunenes og fylkeskommunenes krav overfor statlige myndigheter for å påvirke kommunesektorens rammebetingelser. Drive et aktivt faglig utviklings- og analysearbeid som bidrar til en effektiv kommunesektor preget av kvalitet. Følge utviklingen på viktige områder og gi informasjon av betydning for kommunenes virksomhet og drift. Drive rådgivingsvirksomhet overfor medlemmene. Organisasjonen har en valgt sentral ledelse, samt en ledelse innen hver fylkeskommune. I denne kommunestyreperioden er undertegnede styreleder i et styre på 7 som representerer de 45 kommunene i Nordland samt Nordland fylkeskommune. Likeså er jeg medlem av KS`s landsstyre. Både sentralt i Oslo og på fylkesnivå har organisasjonen et administrativt nivå. De styrende organer har jevnlige møter med vedtak på saker som blir tatt opp av medlemmene og også statlige instanser. Likeså har organisasjonen jevnlige møter med Regjeringen (konsultasjoner) og Stortingets organer. KS som organisasjon er den tunge pådriver for at kommunene skal settes i stand til å drive de kommunale tjenester som er pålagt av sentrale myndigheter. Kampen for få ressurser som står i forhold til de pålegg om tjenester som skal utføres er derfor meget sentral. Slikt sett er derfor KS en sentral interesseorganisasjon for alle enkeltmennesker som har behov for kommunale tjenester. Som ordfører er mitt sentrale verv i denne organisasjonen både givende for meg og jeg tror også til nytte for alle lurøyfjerdinger. Kunnskaper om kommunen vår, problemene våre, men også de muligheter vi har er etter hvert blitt godt kjent både regionalt som sentralt i landet. Sleneset, Steinar Joakimsen Lørdag formiddag var det invitert til klassisk sang sunget av Karl Erik Harr s samboer Aud Nyegård. Hun presenterte sanger som spente fra Petter Dass, via Magnus Brostrup Landstad og til Johan Sebastian Bach. Nydelig framført i et varmt og fortettet Petter Dass kapell med svært spesiell akustikk og klang. Lenger utpå dagen var rundt 350 mennesker samlet til åpningsseremoni for Trænas storstue Trænahallen. Taler og gaveoverrekkelser endte opp med et gedigent kaffeselskap med marsipankake over en lav sko. I kveldinga var turen kommet til Halvdan Sivertsen. Det gikk nøyaktig 10 sekunder før han hadde publikum i sin hule hånd. Stemningen var upåklagelig - iscenesatt av en stor visekunstner. Han har nemlig evnen til å veksle mellom humor og alvor på en måte som mange kan misunne ham. Lørdagskvelden ble avrundet med dansefest, der Swingkaillan slo an tonen for et godt besøkt dansegolv. Min drøm Jeg har en drøm som stadig dukker opp i hodet mitt. Drømmen handler om hvordan vi kan få til ei slik storstue i Lurøy?! Etter å ha bearbeidet mine drømmer har jeg følgende forslag som jeg vil framføre i all beskjedenhet: Vi bygger ei lekter på 100 m x 60 m, og oppå lekteren setter vi vår egen mobile Lurøyhall. Den skal inneholde idrettshall, garderober og de fasiliteter som hører til. Scenen (les baugen) formes som en halvsirkulær som kan kobles av og brukes til sommerfestivaler rundt omkring i kommunen eller leies ut til store arrangementer på Helgeland. Den kan kobles til ei dertil egnet strand, og vips så har vi et ferdig festivalområde! Jeg ser for meg store konserter med kor, korps, grupper, orkester og visesangere, og ikke å forglemme turneringer innen forskjellige idrettsgrener noe som utvilsom vil høyne kulturen i kommunen. Den mobile Lurøyhallen kommer uten tvil til å danke ut storstuer som Colloseum, Royal Albert Hall og Holmenkollen på grunn av sin originalitet. Konseptet er ikke patentert, så jeg frykter med denne offentliggjørelsen at noen kommer til å stjele idéen og omsette den før oss. Den mobile Lurøyhallen vil helt sikkert koste millioner kroner. Så spørs det om vi kan trekke med oss storinvestorer i Røkke-klassen som ser den enorme muligheten som ligger i et slikt prosjekt. Herved er idéen lansert.

4 4 Svidd neger Kølsvart komedie med blodig alvor Tekst: Cato Rødsand Ett av innslagene i «Svidd neger» blir dette strykeorkesteret, som består av f.v. Georg Eichsteller, Vebjørn Johansen, Leif Kyrre Karlsen, Tommy Olufsen og Torfinn Nilsen. For anledningen er de kledd i kjole og hvitt - Foto: filmfolkene. I løpet av 5-6 hektiske uker i juli og august gjorde Filmfalken sine råopptak til filmen med den omdiskuterte tittelen Svidd neger. Opptakene ble gjort på location Stokksvik på Onøy, og premieren er fastlagt til påsken Helsprø komedie Regissør Erik Smith Meyer sa i sommer til Helgeland Arbeiderblad at dette blir en kølsvart komedie, en slags nordnorsk Monty Pyton. Blodig alvor, men komisk. Filmen handler om Anna som bor med sin far på et grisgrendt sted i Nord- Norge. Karl har i sin tid tatt livet av sin tidligere kone, samt kastet hennes nyfødte negerbaby på sjøen, i sinne over at hun åpenbart har vært utro. Nå hjemsøkes han av hennes spøkelse og drikker seg fra sans og samling. Anna ønsker seg en mann, men det er ikke mange å velge i der ute i havgapet helt til det viser seg at en annen liten familie bor på den andre siden av fjellet. Det dreier seg om en alkoholisert enke på Karls alder, hennes sønn Peder og hennes svarte adoptivsønn Kjell. Skjønn natur Opptakene foregikk i det beste sommerværet vi har hatt på lenge. Det ble så sterkt lys, at mesteparten av opptakene ble gjort mellom 0100 og 0700 på natta. En del blinkskudd kan vi regne med, da værgudene kunne presentere seg fra sin beste side i en storslagen og skjønn natur. Bak filmen Erik Smith Meyer er regissør for filmen Svidd neger. Han har tidligere regissert kortfilmen SVEITS som fikk hovedprisen for beste kortfilm ved mannheim- Heidelberg filmfestival november Erling Falch ved Filmfalken er produsent og Stein Elvestad manusforfatter. Elvestad er scenograf, skuespiller og manusforfatter. Han har bl.a. medvirket i oppsetningen Rocky, En gal manns dagbok og Jesus menneskesønnen. Han er også kjent fra NRK s barne-tv Heismann Hå. Han er for tiden ansatt ved Nordland Teater. Lokale innslag Mye skal klaffe når mange mennesker kobles sammen for å spille inn film. Transport, matlaging, overnatting, spesialeffekter og framskaffing av varer og utstyr. Bygda tjente nok samla en god slant på Filmfalkens tilstedeværelse, og forholdet mellom lokalbefolkningen og filmfolkene var upåklagelig. En rekke personer ble også hyret som statister. Både sangkor og strykeorkester blir å se i filmen, og inntektene av disse jobbene går til kor og korps i bygda. Alle som har vært med på prosjektet er spente på resultatet. Om det blir førpremiere på Onøy vet vi ikke, men mange presser på for å få det til.

5 Location Stokksvik en tidlig morgen i august, hvor de medvirkende får servert lunsj klokka 0730 om morgenen -Foto: Torfinn Nilsen. 5

6 6 TV-aksjonen «et nytt liv» NRK s TV-aksjon er i år tildelt Atlasalliansen, og aksjonsdagen er fastsatt til søndag 20. oktober Atlas-alliansen representerer 20 års erfaring med bistand til funksjonshemmede i de fattigste områdene i verden. En sterk allianse Atlas-alliansen består av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Autismeforeningen, Ryggmargsbrokkforeningen, Norges Døveforbund og Stiftelsen Signo (Hjemmet for døve). Til sammen har organisasjonene medlemmer. Hva går pengene til? Pengene som kommer inn i årets aksjon skal brukes til rehabilitering, demokratibygging og bekjempelse av tuberkulose. TV-aksjonen skal bidra til at svært mange mennesker rundt om i verden får mulighet til å leve et fullverdig liv, med økt livskvalitet, og håp om en bedre fremtid for seg selv og sine nærmeste. Aksjonskomiteene i Lurøy fortsetter I Lurøy er den kommunale aksjonskomitéen gjenvalgt og består av Cato Rødsand (leder), Solfrid Bentzen, Anders Olsen (representant for innsamlingsbanken/sbr) og Tormod Remøy. Ellers fungerer lokalutvalgene som lokale komitéer ute i kretsene. Lurøy formannskap har allerede bevilget kr 2.100,- til årets TV-aksjon. Bøssebærere Vi har bestilt materiell til 60 bøssebærere fordelt på 8 kretser i Lurøy kommune. Så snart dette materiellet kommer, vil det bli pakket og videresendt til lokalutvalgssekretærene. Det skulle vel ikke være så vanskelig å skaffe bøssebærere nok til kun 2 timers innsamling denne søndagen. Bøssene ligger lagret ved lokalutvalgskontorene. Ta kontakt med lokalutvalgsekretæren i din krets og hør om de har fått nok bøssebærere. Ring omkring i god tid Et fåtall bedrifter har fått skriv fra TVaksjonen i Nordland med oppfordring til å gi et beløp. Vi oppfordrer imidlertid alle bedrifter/butikker/annet næringsliv, idrettslag, ungdomslag, politiske partier til å bidra med et beløp under årets TV-aksjon! Pengebeløp kan sendes til TV-aksjonens kontonummer i Sparebanken Rana: Har du ikke fått annen henvendelse, kan du ringe banken mellom kl 1800 og 2000 på aksjonsdagen. Lurøy nesten på topp i Nordland! Folket i Lurøy er kjent for sin giverglede. I fjor hoppet vi to plasser opp i ligaen over de beste giverne i Nordland. Nå er det kun Træna som ligger foran av alle 45 kommunene i fylket. Vi skal i hvert fall beholde 2. plassen fra i fjor, om ikke puste Trænværingene skikkelig i nakken! TV-AKSJONSKOMITÉEN I LURØY Cato Rødsand, leder Yrkesmessa 20 Den andre yrkesmessa i Lurøy gikk av stabelen på Lovund 18. september. Foreløpige tilbakemeldingene viser at de 200 gjestene er godt fornøyd med avviklinga av årets messe. Besøkte baser Målgruppen var rundt 130 elever fra grunnskoler og videregående skoler. Disse alternerte mellom 6 ulike baser i bygda, der det lokale næringsliv og tilreisende fikk presentert seg i sitt eget miljø. Utstillere utenfra var samlet på skolen. Elever og lærer fra KVN på Nesna slår av en prat med skipper Rune Johansen og mannskap Petter Thomassen om bord i Lovundværing. Med ryggen til står pensjonist Karlof Thomassen og bivåner det hele. God lunsj All ros til elever og lærere fra Kongsvegen videregående skole som sto for koking og servering til alle deltakerne.

7 7 Svar på etterlysning KLIPP FRA FORTIDEN Nanna Hansen er på telefonen fra Konsvik og vil gjerne komme med ei oppklaring til ett av bildene Turid Andresen sendte inn til forrige nummer av Steinkjerringa. Du ser, dette er jo slektninger av mannen min, sier Nanna. Hvem var egentlig menneskene rundt kaffebordet i stua? F.v. Marie Eliassen (faren het Jakob og var forstander i frikirka), Elias Johansen fra Myken og Elen Johansen (var svigerforeldre til Marie Eliassen), Anna Olsen (g.m. Olav Emausen fra Lovund, bodde i Sjona), Agnes g. Risvik (var hushjelp). Bak står Lilly Ulriksen (butikkdame). Dette bildet er tatt i stua hos Johan og Marie Eliassen fra Myken og kan være fotografert rundt Opplysningene er sjekket med datter Maria Hansen, som nå er vel 80 år. Dette bildet har vi fått tilsendt av Gunvor Grønning fra Onøy. Hun skriver at hun har arvet et gammelt bilde som hun tror er av det første helselaget på Onøy/Lurøy. Hun sier at hun kjente igjen nesten alle damene, som nok er døde nå, bortsett fra Åse Arntzen (nest ytterst til høyre i bakerste rekke). Prosjektmidler kultur Lurøy kommune har årlig avsatt kr ,- til å støtte kulturelle aktiviteter innen foreningslivet, hvorav kr ,- fordeles ut til de enkelte lokalutvalg for kretsvis tildeling. Resten av midlene, kr ,- beholdes som en sentralpott hvor Tilsyns- og rettighetsstyret står for tildelingen etter søknad. 02 på Lovund Tekst og foto: Cato Rødsand De hadde nemlig adoptert Lovund Rorbuhotell og disket opp med det deiligste koldtbord man kan tenke seg. Jeg er virkelig imponert, sier hotellvert Torgrim Olaisen. Hele skolen kom Alle elever og lærere fra Meløy videregående skole avd. Inndyr hadde tatt turen til yrkesmessa på Lovund. De kom sjøveien i skoleskipet Salthammer, som opprinnelig hørte til på Lovund. Linjene naturbruk og fiske og fangst skapte mye blest om framtidige yrker innen oppdrett og fiskeri. Mer om messa I julenummeret kommer vi sterkere tilbake med stoff fra yrkesmessa. Da har vi forhåpentligvis fått inn alle evalueringsskjemaene og kan berette mer om deltakernes dom. Skrivekonkurranse I forbindelse med årets yrkesmesse, var det på forhånd lyst ut en skrivekonkurranse for elevene i 9. og 10. klasse i Lurøy. Deltakelsen kunne vært mye bedre, men en jury vurderte tekstene, og Gina Tøllefsen 10. klasse ved Lovund skole fikk overrakt en gavesjekk på 500 kroner for vinnerbidraget. Det kan du lese på side 9. - Onøy/Lurøy Sangkor Konserter m/ musikere kr 3.000,- - Lovund Dykkerklubb Arrangere fridykkerkurs kr 8.000,- - Moflag skoles musikkorps Fellesarrangementer/repr. kr 6.000,- - Lurøy prestekontor Garanti kirkekonsert kr 5.000,- - Lurøy/Træna-serien Sponsommidler premier kr 8.000,- - Lurøy Musikkskole Lysanlegg kr 2.000,- - Helgeland Kulturforum Medlemskontingent kr 2.100,- Gjenværende beløp avsettes som underskuddsgaranti i sammenheng med konserter, skoleforestillinger m.m. for inneværende år og disponeres etter behov av plan og kulturleder. Følgende fikk tilskudd fra fellespotten av kulturmidler i 2002:

8 8 BESØK FRA HESTMANNØY SKOLE Tekst og foto: Cato Rødsand Sist i september fikk Lurøy kommune flott besøk fra Hestmannøy skole. Alle fire elevene og en av lærerne hadde tatt turen over fjorden for å se nærmere på kommunale bygg og tjenester, kirka og kystmuseet. Været var ikke det aller beste, men det tok gjestene med godt humør. Dagen startet med omvisning på Salta, der bibliotek, kirkekontor og oppvekstetaten fikk vist seg fram. Her fikk gjestene være med på en kort videokonferanse koblet opp mot fylkesbiblioteket på Mo i Rana. Uten at det var planlagt, havnet vi oppi et møte mellom 4 kommuner, og det var jo artig å få med seg. Det var sikkert interessant for elevene å få se de Her er de 4 elevene og deres lærer samlet under omvisningen på kirkekontoret. F.v. Marte Mathisen, Maria Isachsen, lærer Mona Lauritsen, Anders Isachsen og Ronny Mathisen mulighetene som ligger i bredbånd-teknologien. Etter dette gikk turen til Lurøy kirke, der sokneprest Tormod Remøy var omviser og fortalte om kirkas historie gjennom nesten to hundre år. Turen gikk videre til Kystmuseet på Lurøy, der elevene fikk en god porsjon lokalhistorie, idet Bjørn Jakobsen gaidet gjengen rundt i tre etasjer med utstillinger. Matpausen var lagt til toppetasjen i kommunehuset på Lurøy, hvor de også fikk en titt innom formannskapskontoret. Helt til slutt fikk elever og lærer fra Hestmannøy omvisning på det tredje kommunehuset, som inneholder administrasjon av helse, sosial og omsorg. En hektisk formiddag var over da vi skysset de fem gjestene til kaia, hvor de gikk om bord i M/S Lurøyprinsessen for å dra heim. To av elevene har prosjektarbeid om Lurøy, mens de to andre arbeider med Rødøy. En tur til Vågaholmen og omegn var allerede unnagjort tidligere. Vi kan ikke annet enn takke for besøket og interessen de viste, og samtidig ønske velkommen tilbake en annen gang. Autorisert regnskapskontor TOTAL REGNSKAP Regnskap Lønn Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

9 «Lurøy slik jeg vil ha det» Ved Gina Tøllefsen, 10. klasse Lovund skole 9 Jeg går i 10. klasse ved Lovund skole og har en del tanker om framtida: Etter grunnskolen skal jeg gå på videregående og få meg en utdannelse, og etter det må jeg vel finne meg en jobb. Jeg vet ikke hvilken skole jeg skal søke på om ett år, så da vet jeg i alle fall ikke hva jeg vil jobbe som når jeg blir voksen. Om jeg blir boende på Lovund, eller ikke, har jeg ikke tenkt så mye på. Hvis jeg skulle bli boende her så ville det vært p.g.a. familie, venner og det gode miljøet her. Det er jo ikke det at jeg ikke liker å bo her, for det gjør jeg! Jeg er glad for at jeg bor her på Lovund, at jeg bor i Lurøy kommune. Det er jo en del ting som mangler her, men jeg har da klart å overleve så langt! Det som er bra med å bo her er bl.a. korte avstander. Vi trenger ikke å kjøre buss eller få foreldre til å kjøre oss hvis vi skal besøke venner. Jeg tror det er spesielt viktig å ha venner i nærheten av seg når man går i ungdomsskolen. Venner er vel en av de viktigste tingene i ungdomstida. Vi slipper «storbyproblemer» som motepress og eksos. Vi har en vakker natur hvor det er fint å gå turer og hvor barn kan klatre i steinene, leke og ha det morsomt. Vi bor i nærheten av vann, og det er positivt for de som liker å bade, kjøre båt, stå på vannski, dukke og lignende. Det som også er veldig bra med Lurøy kommune er at de arrangerer forskjellige treff, som for eksempel «lev i lag.» Da har vi en sjanse til å bli bedre kjent med jevnaldrende ungdom i kommunen. Og det er jo veldig bra. Fotballturneringene er også fine. Det er hyggelig at barn og ungdom har sjansen til å treffes og å bli kjent med andre fotballinteresserte. Men som sagt; det er jo en del ting som «mangler» Nå som jeg er ung, er det jo noen ting som jeg skulle ønske at vi hadde hatt her på Lovund. For eksempel kafé og fritidsklubb. Da hadde vi hatt andre steder å henge enn på butikken. Det hadde også vært koselig med en kino, for hvis vi likte noen kunne vi jo be dem med ut! Da vi diskuterte hva vi savnet her på Lovund, var det en del som sa klesbutikker. Jeg synes ikke vi burde få klesbutikker her fordi da kan det hende at det ville blitt motepress her også. Og når det ikke er klesbutikker her, blir det jo ekstra kos å få dra til en by! Selv om det er litt dyrt å reise Men basseng skulle vi jo egentlig ha hatt her! Vi som bor så og si midt i havet burde jo ha et basseng. For det er jo veldig lurt å kunne svømme når vi bor på ei øy! Enkelte tenker vel at vi bare kan lære oss å svømme i havet, men det er så kaldt at det er så vidt vi gidder å bade i det Vi burde også få flere fritidsaktiviteter. Sånn som håndball, aerobic, basketball og lignende. Det er ganske kjedelig med bare fotball og squash. Men det er egentlig ikke noe kommunen kan gjøre noe med. Det vi trenger er en trener som kan noe av dette, men han/hun skal jo tjene penger på det. Da er ikke akkurat Lurøy kommune den rette plassen å jobbe. De jobber vel helst på større plasser, plasser hvor det bor flere folk. Og det er ikke så lett å få frivillige til å stille opp. På fotballtreningene våre er det frivillige som stiller opp, - når de stiller opp!!! Det er nemlig ikke alltid de kommer... Når jeg blir voksen, får jeg sikkert barn, og da stiller jeg en del krav til hva slags miljø de skal vokse opp i. Trygghet er viktig. Jeg vil for eksempel helst slippe å bekymre meg for barna når de drar til skolen. Barna skal ha en trygg skolevei, og lærere skal være flinke til å passe 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene på at det ikke foregår mobbing på skolen. Det bør ikke være mye gjengkriminalitet hvor mine barn skal vokse opp. Heller ikke narkomiljø. Så langt passer jo egentlig denne beskrivelsen godt til Lurøy kommune, i alle fall Lovund Mine barn skal også ha gode muligheter til å være fysisk aktive. Det vil si at de bør ha flere muligheter til å være aktive enn bare å spille fotball eller squash. Barna mine bør ha flere venner på samme alder der vi skal bo. Det er ganske viktig når de skal begynne på skolen. Det er ikke noe morsomt å være alene i en klasse, og i stort sett alle skolebøker er det oppgaver hvor man skal jobbe sammen med andre elever Jeg vet dette fordi jeg selv har gått alene i min klasse gjennom nesten hele grunnskolen. Hvis jeg skulle bosette meg og stifte familie her, burde det bli noen flere tilbud her i framtida. Sånn som flere fritidsaktiviteter for barna mine, en fritidsklubb og lekepark. Barn bør være aktive, ikke sitte inne og spille data eller se på tv hele tiden. Vi skulle også ha fått en minibank her på øya. Det hadde vært veldig kjekt. Ellers er jeg vel egentlig ganske så fornøyd med sånn som det er! TROR jeg! er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

10 10 Felles korpstur til Brønnøysund «Steinbiten» Hele 17 innsendte løsninger på Steinbiten 2/2002, men to av dem hadde dessverre en liten feil. Men mist ikke motet av den grunn. Hovedpremien denne gangen går til Olga Zakariassen, 8730 Bratland. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2002 svidd inn på speilet. Pramma er sponset av BraPro. I tillegg får Lill-Tove Olsen, 8743 Indre Kvarøy og Kjellrun Einarsen, 8766 Lurøy hver sin eske konfekt. Konfekten er sponset av J. Hansen AS på Tonnes og Joker Lovund. Her har du riktig løsning av Steinbiten nr. 2/2002: Forts fra forside Initiativ og samarbeid Initiativet til fellessamlingene og turen oppsto i et møte mellom musikkskolen og representanter for de fire korpsene. Foruten prosjektmidler fra Lurøy kommune, har hvert av korpsene spyttet i kassen, slik at turen kunne realiseres. Representasjonsoppgaver Felleskorpset fikk virkelig vist seg fram i løpet av ei hektisk helg. Marsjering i gatene, spilling på hurtigrutekaiet, huskonsert ved sykehjemmet og promenadekonsert på Schrøders plass i Brønnøysund sentrum. Men det som gjorde sterkest inntrykk på alle, var å få konsertere i Torghatthølet; en meget spesiell opplevelse. Flere turer På heimturen hadde vi planleggingsmøte for sesongen 2002/03 og det videre korpssamarbeidet i Lurøy. Samlingene er planlagt, og får vi det til, blir det felles korpstur også til våren. Tekst: Cato Rødsand Foto: Per Asle Pedersen DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: posten

11 «Steinbiten» X-ord med ny vri 11 Det er fortsatt god respons på Steinbiten, og denne gangen kom det inn 17 løsninger. Redaktøren har vridd sitt hode for å få til et x-ord. Jeg lover at det bare blir en midlertidig ordning, inntil Thor Kenneth er på plass igjen! Kvess blyanten og ta opp kampen mot en ny Steinbit. Løsningen sendes til Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 15. november Har du riktig løsning, er du med i trekningen av 3 flotte premier. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn. VANNRETT: 1. Gir 5. Elv 9. Stille 11. Tidligere 12. Forkortelse 13. Ortografisk tegn 14. For alltid 15. Ha 17. Hellig 18. Forbund 21. Sted (omv.) 22. Overdreven patos 25. Leker 26. Gml. tre 27. Like 29. Bannskap 33. Type tvillinger 34. Kvinnenavn 35. Mesterskap 36. Land (omv.) 38. Spise (omv.) 40. Klagesang 43. Pronomen 44. Bøyer Navn: Adresse: LODDRETT: 1. På Lovund 18/ I time 3. Elektrisitet 4. Sjøuttrykk 5. Elv 6. Dial. utvei 7. Er kroater 8. Nasjonal Samling 10. Bygd 16. Union 19. Redderen 20. Nøyaktig gjengivelse 23. Lovlydig 24. Kallenavn 28. Operasjon Dagsverk 30. Bleiene 31. Smile 32. Utløp 37. Respekt 38. Mesterskap 39. Bindeord 41. Elektrisitet 42. Urolig iver

12 12 Moflag skole: En annerledes dag for ungdomsskoleelevene Tekst og foto: Cato Rødsand Trial og vannsport sto på timeplanen da ungdomsskoleelevene ved Moflag skole dro til Lunderøya en av de første skoledagene i august. Oppvekstetaten ble med på turen, som foregikk i overskyet vær og 13 varmegrader. Sommeren var på hell. Skoleskip På farkosten skal godtfolk kjennes, heter det. Og Moflag skole har i flere år hatt eget skoleskip liggende, bare 10 minutters gange fra skolen. Den store redningsbåten overtok skolen da fiske og fangst linja ved Kongsvegen ble nedlagt, og siden har den vært flittig brukt til skoleturer og aktiviteter på havet. Trial på kjøreplanen Lærer Magne Olav Strand har mopedopplæringa på skolen, og både han og elevene var spente på hvordan trialkjøringa skulle gå etter bare et par timer på moped. Timeplan ble bytta ut med kjøreplan, og med hjelm og gode sko gikk kjøringa forbausende godt både blant jenter og gutter. Noen av elevene hadde tydeligvis prøvd trial før og viste svært gode kjøreferdigheter. Trialklubben er ganske nyoppstartet, og har eget område på Lunderøya hvor det kjøres både i fjæra og over bergnabber. De 18 medlemmene i klubben har 3 sykler til disposisjon, men de har planer om å anskaffe flere når økonomien tillater det. Syklene står lagret i ei gammel hytte som ikke er i bruk, og som fungerer som et slags klubblokale. Vannsport Mens den ene gruppa kjørte trial, drev den andre med vannsport nede ved sjøen. Lærer Kenneth Johansen hadde fylt opp bensintankene før turen startet fra Odda, og elevene var ivrige etter å prøve både wakeboard og vannski. Det ser lett ut, men det skal en del forsøk til før teknikken sitter. I den kaldes sjøen kan elevene prise seg lykkelig for at de hadde et par våtdrakter å dele på. Klokka 1400 denne dagen returnerte en sliten gjeng med stive lårmuskler og litt erfaring rikere både når det gjelder balanse, styrke og teknikk. Daniel ligger klar for ei økt med wakebord, mens lærer Kenneth Johansen ordner med slepetau og motorkraft. En sliten men lykkelig Jim Anders etter en tur på vannski. Jim Anders utfordrer balansen. Daniel og Jim Anders følger instruktør Magne Olav Strand. Her terpes grunnleggende ferdigheter i lavt gir.

13 13 NY HENVENDELSE FRA USA Denne mailen fikk redaksjonen i sommer. Er det noen som kan hjelpe Herbert med å finne sine slektninger, så kan dere gi beskjed til oss, og vi kan videreformidle informasjonen til USA. Dear Mr. Rodsand: I am Herbert V. von Goetz, son of Ruth Carolyn Lund-von Goetz, and grandson of Isak Hedlund Karlsson (Lund) born 26th of July We have been in conversation with Graham Lund who we understand visited you in 2000 and he is the one who gave us your name. We are hoping that you or someone else may be able to help us trace my grandfather s origin. My wife, Mary, and I were planning on going to Europe next May. In planning that trip, we offered to take my mother to Norway so that she could visit relatives and the site where her father was born. That trip is planned for the end of May, Any help you could give us would be greatly appreciated. Sincerest regards, Herb von Goetz U. L. HAVBÅRA TAKKER U. L. Havbåra på Onøy vil med dette takke Ole Johannessen for sponsing av vei opp til utbygget på Fagertun. Takker også for hjelp med både utbygget og annet. Vi vil også takke Yngve Bentzen og Håkon Lund AS for sponsing av grus til parkeringsplassen. Likeså lokalutvalget for midler til utbedring av parkeringsplassen. Nargtind AS får også en takk for sponsing av nye, gjeve kaffekanner. Sist, men ikke minst, vil laget takke alle de som har stilt opp på dugnad i det siste. Det har gjort at ungdomshuset holdes vedlike og kan benyttes av alle til enhver anledning. LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Postboks Træna Tlf: Fax: Nettside: - et selskap i SpareBank 1 Ingrid Walnum Banksjef Jan-Erik Paulsen Rådgiver Ellinor Johansen Rådgiver Bente Fagerheim Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Signe Remmen Kundebehandler MÅNEDLIG SPAREAVTALE Penger spart er penger tjent!! Flere og flere innser behovet for å legge penger til side og vi tilbyr alle former for sparing. Det mest populære nå er månedlige spareavtaler i ODIN-fond. Inngå spareavtale nå! ring en av våre rådgivere på tlf FORSIKRING Nærmer det seg hovedforfall på dine forsikringer? Er du og din familie tilstrekkelig forsikret? Vi tilbyr alle former for forsikring: barne- og ungdomsforsikring personforsikring skadeforsikring LO-FAVØR Som LO-medlem har du mange fordeler hos oss i Sparebanken Nord-Norge. Vi er LO-banken! Ta kontakt for en uforpliktende samtale om bank- og forsikringstjenster.

14 14 Ortodoks korsang i Lurøy kirke The Chamber Choir of Orthodox Sacred Music besøkte Lurøy kirke i slutten av august i år. Koret besto av tre kvinner og tre menn, samt dirigent Valery Petrov, og de maktet å synge seg inn i hjertene til de 40 tilhørerne denne kvelden. Koret kommer fra Tallinn i Estland og ble grunnlagt i 1989 av dirigent Valeri Petrov. Alle koristene er profesjonelle musikere. Koret har vunnet mange internasjonale priser og har konsertert både i Russland, Sverige, Finland, Ungarn, Polen og Norge. Koret har gitt ut 3 CD-plater. Det er sjelden å høre en slik stemmeprakt på våre kanter. Sangerne hadde full kontroll på det de gjorde, og vi kunne bare nyte den absolutte korklangen. Etter 11 sanger fikk koret først avslutte etter et par ekstranummer. Med sine rød- og grønnfargede kapper gjorde de 7 sangerne et sakralt inntrykk på oss alle. CR EL-sjekken Hvor brannsikkert er huset du bor i? Sett dere sammen barn og voksne og svar på spørsmålene! Nei Ja Sjekker dere at komfyren er skrudd av når dere forlater huset eller legger dere? Trekker dere alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater som kaffetrakter? Er dere klar over faren ved å tildekke stråleovner? Passer dere på at dere aldri bruker sterkere pære enn det lampen er beregnet for? Er det alltid noen tilstede når vaskemaskinen eller tørketrommelen er i bruk? Renser dere lo-filteret i tørketrommelen etter bruk? Har dere nok stikkontakter så dere slipper å bruke skjøteledninger og dobbelt-kontakter? Har dere skrusikringer? Trekker dere dem til minst en gang i året? Har dere fastmonterte ovner og lamper på barnerommet? Sjekker dere stikkontakter og støpsel for svimerker? Sjekker dere støpslet til komfyren for svimerker årlig? Tester dere røykvarsleren en gang i måneden? Skifter dere batteri i røykvarsleren årlig? Har dere håndslokkeapparat eller husbrannslange? Har gardinene god nok avstand til ovnen? Er alle lysestaker av ubrennbart materiale? Har dere ekstra røykvarsler i barnerommet? Har dere sikringsplugger i stikkontaktene? Har dere fjernet duker som kan tette lufteåpningene på TV-apparatet? Slår dere alltid av TV en med nettbryteren før dere legger dere eller reiser bort? Følger dere alltid bruksanvisning for elektriske apparater? VED BRANN RING 110

15 Merking av oppstillingsfelt fergeleiene 15 Tekst & foto: Cato Rødsand I sommer ble oppstillingsplassene på fergeleiene på Onøy, Sleneset og Lovund merket. Det var firmaet S. Aufles Vegmerking fra Mosjøen som gjorde jobben for Statens Vegvesen. Hurtigtørkende masse I oppmerkinga ble det brukt termoplastisk masse som tørket etter bare 5 minutter, opplyste Steinar Aufles i firmaet Aufles Vegmerking. Han og broren Tore skrøt av det fine sommerværet mens arbeidet pågikk. System i oppstillinga Nå kan reisende og trafikkanter til og fra øyene i Lurøy glede seg over mer system i fergekøene. Til tider har dette vært tilfeldig. Nå blir det bedre, i hvert fall på årstider der merkene er synlige.

16 16 Lurøy/Træna serien 2002 Tekst & foto: Cato Rødsand Miniputtene fra Lovund har sikkert bestemt seg for å ta skalpen på Konsvik når de blir seniorer! Mellom fotballbanene og kampene blir det rikelig tid til å prate kjenning. Turneringsfotballen i L/T-serien er over for i år. Tilbake sitter nærmere 200 aktive medlemmer med gode minner fra fire uforglemmelige helger i Lurøy og Træna. I denne lille reportasjen får du ikke vite verken resultater eller målforskjeller. Her dveler vi imidlertid ved hvor utrolig heldig det går an å være strålende vær gjennom alle turneringshelgene. Og vi glemmer heller ikke hvor viktig dette tiltaket er; her treffer man nye venner, får ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler sett nye plasser og blitt sveiset sammen på en flott måte. Måtte alle positive krefter holde liv i L/T-serien i årene framover! Lurøy trygdekontor informerer Fra og med september 2002 blir sykepenger utbetalt kun den siste i hver måned fra Trygdeetaten, opplyser trygdesjef for Nesna og Lurøy, Marie Hauknes.

17 17 Mer uteservering på Fjærkroa Tekst og foto: Cato Rødsand Sommeren 2002 glemmer vi ikke så lett. Kafévert Merete Markussen på Fjærkroa på Sleneset fikk utnytta sesongen ved å flytte mer av serveringa ut i varmen. Balkongen ble utvidet og bygd langs med hele fasaden mot havet, og dertil egnede bord med benker satt ut. Så ble det satt inn skyvedør fra kaféen, ei praktisk og populær løsning for de besøkende. Får vi en like fin sommer til neste år, har investeringen virkelig vært lønnsom. Kafévert Merete Markussen i døra ut til nybalkongen med uteservering på Fjærkroa. Nytt om gamle «Lurøy-nytt» Tekst og foto: Cato Rødsand Da sekretær Karin S. Olufsen på formannskapskontoret holdt rydding i gamle papirer her forleden, dukket det opp ei gammel sak fra begynnelsen av 70-tallet. Av papirene kan det se ut som dette kan være en slags forløper til dagens informasjonsavis Steinkjerringa/Menighetsblad for Lurøy og Træna. Vi konstaterer at administrasjonen også for snart 30 år siden syntes det var viktig med kommunal informasjon ut til folket. Lurøy Formannskap gjorde i F-sak 245/74 følgende vedtak: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret at Kr ,- stilles til disposisjon for kulturnemnda til dekning av utgiften ved utgivelse av Lurøynytt. Til dekning av beløpet opprettes på budsjettet ny post og kr ,- overføres til denne post fra psot Lurøy formannskapskontor, den 29. april Gunnar Lind, kontorsjef (sign.) Foranledningen var et brev av 2. april 1974 fra formannen i kulturnemnda, Kåre Roland. Han skrev: På kulturnemndas møte 4/10-73 gikk nemnda inn for Lurøy-nytt som et tillegg til Menighetsblad for Lurøy og Træna. I den forbindelse skrev nemnda v/ formannen til Lurøy formannskap med anmodning om å sette av en sum, på budsjettet, til dette formål. Dette er ikke gjort men under budsjettbehandlingen opplyste kommunesekretær Rye at det kunne skaffes midler til veie gjennom den gamle budsjettpost 14al. ( ) På kulturnemndas møte i dag er saken behandlet på nytt, og nemnda vedtok på nytt å henvende seg til formannskapet med anmodning om å skaffe til veie kr 2.000,- for formålet, som er det beløp som er nødvendig for det første året framover. I sitt saksframlegg skriver kontorsjef Lind også følgende: Kontorsjefen stiller seg positiv til det initiativ som ligger til grunn for planene om et informasjonsblad. Da dette må formodes å bli en forsøksordning i første omgang, vil imidlertid kontorsjefen foreslå at det foreløpig bare stilles kr ,- til disposisjon inntil man ser hvordan ordningen virker. Deretter vil man kunne komme tilbake med en ny søknad. Dagens redaktør av Menighetsbladet, Torfinn Nilsen, kan erindre at det var en del som ble trykket i menighetsbladet. Blant annet skrev Kåre Roland en artikkelserie helt til i 1977 om skolehistorien i Lurøy.

18 18 TRAPPER?? Det lager vi i alle varianter Flere forskjellige rekkverkstyper Ring idag å få brosjyre og pris 8743 Indre Kvarøy Telefon Telefax GRAFISK FORMGIVNING TRYKKSAKER INTERNETT TJENESTER Når kvalitet og rask levering teller Rønnes Trykk AS Kirkegt Mosjøen Telefon Telefax: Mobil: vi er medeier i A1 Grafisk Nettverk - en landsdekkende leverandør av grafiske tjenester En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

19 19 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

20 20 Mange solsikker Tekst: Cato Rødsand Foto: Torfinn Nilsen Informasjon Benedicte Svensson og Helen Reløy Sund koste seg med solsikker på gården i sommer. Av og til kan man ikke motstå fristelsen til å gjøre andre et pek eller som vi sier det i Lurøy å gjer kjelter. Her på vårparten fikk nemlig en gårdbruker på Onøy et artig innfall han ville spille sin gode venn et skikkelig puss. Og det endte opp med følgende solsikke-historie. Han fant omlag 1 kilo gamle solsikkefrø, som sikkert ikke var gagn i. Likevel blandet han dem med havre og la i såmaskinen. Den 4 mål store enga ble innsådd, og utover sommeren oppdaget den gode vennen at åkeren var så merkelig. Store, grove planter med uvanlig kraftige stengler og bladprakt skaut opp over hele enga. Ved nærmere ettersyn, viste det seg å være solsikkeplanter i store mengder hele åkeren var full! Det hele er et syn for øyet. De vakre solsikkene står tett i tett med en høyde på 1,5 2 meter. Bruk Refleks i høst! Gårdbruker Bent-Harald Sund var den som utførte kjelteret og verten for solsikkene er hans gode venn Sigurd Martin Reløy i Birkeneset på Onøy. Sund poengterer at det hele var en spøk, noe Reløy bare kan le av i ettertid. Til slutt måtte graset gi tapt og havnet i siloen. Fakta om solsikke Helianthus annuus, inntil 4 meter ruhåret plante med opprett vekst. Inntil 40 cm brede blomsterkurver med gule og brune blomster. Fruktene inneholder solsikkeolje, som brukes som matolje eller i teknisk øyemed. Sliten og utbrent Angst og depresjoner Øresus og hørselsproblemer Lymfedrenasje Kroppsbalansering Reiduns Naturterapi 8740 Nord-Solvær Timebestilling tlf Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag 1450 Abbonnement utenfor Lurøy: kr. 50,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand (ansvarlig redaktør) Karl-Ole Olsen Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy TRYKK: RØNNES TRYKK AS HVORDAN HAR DU DET? JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR Muskel- og leddsmerter Hodepine, bihuleproblemer og migrene Astma, allergier og luftveisproblemer Avslapping og velvære MANUELL BEHANDLING AV HELE KROPPEN INGEN APPARATER polaritetsterapaut naturmedisink aromaterapaut

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken»

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken» Marsnytt på Månen. Ruben Tobias leker i kjøkkenkroken da pappaen hans kommer for å hente. «Spise is», sier Ruben Tobias og på den måten spør han om pappa vi ha. «Kan jeg få?» spør pappa. Ruben Tobias bøyer

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE MAI 2011 Hei alle sammen! Så er mai måned også forbi og sommeren er ikke langt borte. I mai måned har vi holdt på med 17.mai aktiviteter og hatt fokus på fargene rødt, hvitt

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

VÅRKONSERT OG MINISEMINAR

VÅRKONSERT OG MINISEMINAR VÅRKONSERT OG MINISEMINAR Hobøl Skolekorps inviterte til vårkonsert den siste helgen i april. Helgen startet med seminar på lørdag. Dette var et seminar hvor vi kombinerte forberedelser til både konsert

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer