Felles korpstur til Brønnøysund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles korpstur til Brønnøysund"

Transkript

1 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG Felles korpstur til Brønnøysund Midt i juni samlet alle 4 korpsene i Lurøy seg til ett felleskorps for å dra på korpsstevne i Brønnøysund. Forventningen og spenningen var stor da vi entret hurtigruta i Sandnessjøen for å segle leia et stykke sørover. Lurøy felleskorps Det store felleskorpset besto av rundt 60 musikere fra Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy og Lurøy innland. Med på ferden var dirigentene Chris Eva og Terje Løkken, samt reiseledere fra de ulike korpsene. Lurøy felleskorps samlet etter at vi kom ned fra konserten i Torghatthølet Reportoar På forhånd hadde hvert enkelt korps øvd inn et felles reportoar, og med helgesamlinger både på høsten og våren, var vi høvelig godt samspilte. Slike samlinger med fellesspilling er populære, og så får jo folket i den bygda vi er i litt ekstra korpsmusikk å glede seg over. Forts side 10

2 2 Ordførerens spalte Vel overstått sommer! Ja, hvilken fabelaktig sommer vi fikk i år! Den værmessig beste i vårt distrikt, ikke bare i manns minne, men også siden langt inn på 1800-tallet da Meteorologisk Institutt startet værregistreringene. Det er virkelig godt å kunne kjenne at batteriene er ordentlig oppladet foran vinteren. Måtte vi derfor kunne få oppleve maken også senere år! Arealdelen av kommuneplanen Kommunene er lovpålagt å ha kommuneplan. Denne skal bestå av mange deler. En av dem er å planlegge den fremtidige disponering av kommunens arealer på land og helst også på sjø. En vedtatt arealplan er et strengt styringsverktøy som bare når det fremkommer særlig tungtveiende grunner kan dispenseres fra. Her avsettes områder til boliger, landbruk, næringsvirksomhet forøvrig, offentlige bygninger, naust, hytter, friområder, havner, samferdselsårer m.m. Kommuneplanens arealdel i Lurøy ble vedtatt i Etter denne tid er soneplaner for de største bosettingsområdene i kommunen vedtatt og lagt inn som delplaner i kommuneplanen. Det samme gjelder også for en del havneplaner. Grunneiere, næringsdrivende og andre, får stadig endrede behov for arealutnyttelse. Ikke sjelden kommer disse i strid med den vedtatte plan. Da ikke alle dispensasjonssøknader er blitt innvilget, har dette medført for å si det mildt mange frustrasjoner. Begrunnelsen for mange av avslagene er at en nå snart skal rullere arealdelen, og at forslag til mere perifere omdisponeringer da kan tas som en del av den nye plandiskusjonen. I 1995 ble det utarbeidet forslag til en egen kystsoneplan for kommunen. På grunn av sterk uenighet mellom fagdepartement på sentralt nivå om grensenivå mellom diverse lover, valgte kommunen å avvente vedtak for godkjenning av denne. Planen ble imidlertid bearbeidet fram til år 2000 da kommunestyret vedtok denne. De aktuelle fylkesorgan kunne imidlertid ikke godkjenne planen pga den forenklede prosessen som lå til grunn for planen. Samme år vedtok kommunestyret at ved rullering av kommunens arealplan skal sjøarealene inngå som en integrert del av denne planen. Oppstart av planarbeidet er nå i gang. Kunngjøringer er foretatt til de berørte statlige- og fylkeskommunale instanser. Det samme er gjort til fiskarlag, oppdrettere og lokalutvalg. Det er lagt opp til at lokalutvalgene får en svært viktig og koordinerende oppgave med planprosessene innen det enkelte bygdesamfunn. Planens hovedmålsetning vil være: Å skape grunnlag for best mulig forvaltning av våre naturressurser. Å hindre eller avdekke brukerkonflikter. Å tilpasse ressursbruken til overordnede politiske målsettinger. Som sagt er planarbeidet kommet i gang. Den nye planen vil trolig bli behandlet i kommunestyret i mars Etter dette blir det mange år før ny rullering av denne del av planen blir foretatt. Planen som altså skal være det viktigste styringsverktøy for disponering og sikring av arealressursene i kommunen vår. Det er derfor særdeles viktig at alle berørte parter og enkeltpersoner tar del i planarbeidet med synspunkt og krav! Er det behov for nærmere informasjon om dette arbeidet, så ta kontakt med plan- og kulturleder Rune Bang eller noen av medlemmene i ditt lokalutvalg. Soneplan/stedsutvikling Lovund Lovund er det eneste definerte tettstedet i kommunen. Den sterkt økende og positive næringsutviklinga på stedet de senere år, har medført stor befolkningsvekst. Den økte byggeaktiviteten har medført knapphet på arealer og stort press på gjenværende grøntområder. Likeså har det satt stort press på utbygd infrastruktur som vann, kloakk og trafikale forhold m.m. I mange tilfeller har kommunen drevet brannslokking for å imøtekomme behovene, delvis ved kortsiktige løsninger som kanskje i neste omgang må omarbeides. I erkjennelse av dette har kommunen søkt bistand av Husbanken og fylkeskommunen om faglig hjelp i gjennomføringen av en stedsutviklingsprogram for Lovund. Begge instanser har vært meget positivt innstilt. Ja, Husbanken har sågar bevilget et mindre beløp til gjennomføringen av dette utviklingsarbeidet. I august i år ble arbeidet satt i gang ved et oppstartseminar. Det legges opp til et gjennomgripende og grundig arbeide med medvirkning fra Husbanken, fylket, kommunen og ikke minst befolkninga på Lovund. Stedsutviklingsprosessen vil munne ut i en utviklingsplan med handlingsprogram og en reguleringsplan. Jeg regner med og håper at planene kan behandles i kommunestyrets juni-møte til neste år. Privat næringsliv Det er en glede for meg å kunne registrere de mange private foretak som blomstrer opp i Lurøy. Mange av disse er mindre bedrifter igangsatt av lokale gründere som har sett muligheten til å lage egen sysselsetting. Til dette trengs både kreativitet, pågangsmot og god arbeidsmoral. Disse trenger all den støtte og oppbacking vi alle kan gi. På ettersommeren var jeg i en mindre kommune (12000 innbyggere ) i Finland. Kommunen Lapoa er kjent som en av de mest fremgangsrike kommuner i landet når det gjelder bedriftsetablering og sysselsetting. Her var det i de senere år etablert en rekke mindre foretak.. Ja, i dag har kommunen over 800 i hovedsak en -og tomannsbedrifter som næringsmessig utfylte hverandre. Kommunens ordfører poengterte sterkt at dette hadde en ikke fått til uten den fremherskende etablererkulturen der samarbeid, fleksibilitet, nytenking og produktutvikling var helt avgjørende. Det er sterkt å håpe på at en slik kultur også kan vokse i alle kretser hos oss. Dere etablerere representerer i så måte de gode idealer for næringsutviklingen i Lurøy. Kort om Kommunenes Sentralforbund Da jeg har fått flere spørsmål om min befatning med Kommunenes Sentralforbund (heretter benevnt KS) og for-

3 3 Trænas storstue Jeg var blant de heldige som fikk delta under åpninga av Trænahallen andre helga i august. Og for ei helg! Pent og varmt vær satte ei ekstra fin ramme omkring et vellykket arrangement. målet med organisasjonen, er dette muligens av allmen interesse. KS er kommunenes, fylkeskommunenes og kommunalt eide bedrifters arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Organisasjonens virksomhet finansieres i all hovedsak av en medlemskontigent, med tillegg av betalte tjenester for spesielle oppdrag. KS har følgende oppgaver: Være en effektiv arbeidsgiverorganisasjon. Samordne kommunenes og fylkeskommunenes krav overfor statlige myndigheter for å påvirke kommunesektorens rammebetingelser. Drive et aktivt faglig utviklings- og analysearbeid som bidrar til en effektiv kommunesektor preget av kvalitet. Følge utviklingen på viktige områder og gi informasjon av betydning for kommunenes virksomhet og drift. Drive rådgivingsvirksomhet overfor medlemmene. Organisasjonen har en valgt sentral ledelse, samt en ledelse innen hver fylkeskommune. I denne kommunestyreperioden er undertegnede styreleder i et styre på 7 som representerer de 45 kommunene i Nordland samt Nordland fylkeskommune. Likeså er jeg medlem av KS`s landsstyre. Både sentralt i Oslo og på fylkesnivå har organisasjonen et administrativt nivå. De styrende organer har jevnlige møter med vedtak på saker som blir tatt opp av medlemmene og også statlige instanser. Likeså har organisasjonen jevnlige møter med Regjeringen (konsultasjoner) og Stortingets organer. KS som organisasjon er den tunge pådriver for at kommunene skal settes i stand til å drive de kommunale tjenester som er pålagt av sentrale myndigheter. Kampen for få ressurser som står i forhold til de pålegg om tjenester som skal utføres er derfor meget sentral. Slikt sett er derfor KS en sentral interesseorganisasjon for alle enkeltmennesker som har behov for kommunale tjenester. Som ordfører er mitt sentrale verv i denne organisasjonen både givende for meg og jeg tror også til nytte for alle lurøyfjerdinger. Kunnskaper om kommunen vår, problemene våre, men også de muligheter vi har er etter hvert blitt godt kjent både regionalt som sentralt i landet. Sleneset, Steinar Joakimsen Lørdag formiddag var det invitert til klassisk sang sunget av Karl Erik Harr s samboer Aud Nyegård. Hun presenterte sanger som spente fra Petter Dass, via Magnus Brostrup Landstad og til Johan Sebastian Bach. Nydelig framført i et varmt og fortettet Petter Dass kapell med svært spesiell akustikk og klang. Lenger utpå dagen var rundt 350 mennesker samlet til åpningsseremoni for Trænas storstue Trænahallen. Taler og gaveoverrekkelser endte opp med et gedigent kaffeselskap med marsipankake over en lav sko. I kveldinga var turen kommet til Halvdan Sivertsen. Det gikk nøyaktig 10 sekunder før han hadde publikum i sin hule hånd. Stemningen var upåklagelig - iscenesatt av en stor visekunstner. Han har nemlig evnen til å veksle mellom humor og alvor på en måte som mange kan misunne ham. Lørdagskvelden ble avrundet med dansefest, der Swingkaillan slo an tonen for et godt besøkt dansegolv. Min drøm Jeg har en drøm som stadig dukker opp i hodet mitt. Drømmen handler om hvordan vi kan få til ei slik storstue i Lurøy?! Etter å ha bearbeidet mine drømmer har jeg følgende forslag som jeg vil framføre i all beskjedenhet: Vi bygger ei lekter på 100 m x 60 m, og oppå lekteren setter vi vår egen mobile Lurøyhall. Den skal inneholde idrettshall, garderober og de fasiliteter som hører til. Scenen (les baugen) formes som en halvsirkulær som kan kobles av og brukes til sommerfestivaler rundt omkring i kommunen eller leies ut til store arrangementer på Helgeland. Den kan kobles til ei dertil egnet strand, og vips så har vi et ferdig festivalområde! Jeg ser for meg store konserter med kor, korps, grupper, orkester og visesangere, og ikke å forglemme turneringer innen forskjellige idrettsgrener noe som utvilsom vil høyne kulturen i kommunen. Den mobile Lurøyhallen kommer uten tvil til å danke ut storstuer som Colloseum, Royal Albert Hall og Holmenkollen på grunn av sin originalitet. Konseptet er ikke patentert, så jeg frykter med denne offentliggjørelsen at noen kommer til å stjele idéen og omsette den før oss. Den mobile Lurøyhallen vil helt sikkert koste millioner kroner. Så spørs det om vi kan trekke med oss storinvestorer i Røkke-klassen som ser den enorme muligheten som ligger i et slikt prosjekt. Herved er idéen lansert.

4 4 Svidd neger Kølsvart komedie med blodig alvor Tekst: Cato Rødsand Ett av innslagene i «Svidd neger» blir dette strykeorkesteret, som består av f.v. Georg Eichsteller, Vebjørn Johansen, Leif Kyrre Karlsen, Tommy Olufsen og Torfinn Nilsen. For anledningen er de kledd i kjole og hvitt - Foto: filmfolkene. I løpet av 5-6 hektiske uker i juli og august gjorde Filmfalken sine råopptak til filmen med den omdiskuterte tittelen Svidd neger. Opptakene ble gjort på location Stokksvik på Onøy, og premieren er fastlagt til påsken Helsprø komedie Regissør Erik Smith Meyer sa i sommer til Helgeland Arbeiderblad at dette blir en kølsvart komedie, en slags nordnorsk Monty Pyton. Blodig alvor, men komisk. Filmen handler om Anna som bor med sin far på et grisgrendt sted i Nord- Norge. Karl har i sin tid tatt livet av sin tidligere kone, samt kastet hennes nyfødte negerbaby på sjøen, i sinne over at hun åpenbart har vært utro. Nå hjemsøkes han av hennes spøkelse og drikker seg fra sans og samling. Anna ønsker seg en mann, men det er ikke mange å velge i der ute i havgapet helt til det viser seg at en annen liten familie bor på den andre siden av fjellet. Det dreier seg om en alkoholisert enke på Karls alder, hennes sønn Peder og hennes svarte adoptivsønn Kjell. Skjønn natur Opptakene foregikk i det beste sommerværet vi har hatt på lenge. Det ble så sterkt lys, at mesteparten av opptakene ble gjort mellom 0100 og 0700 på natta. En del blinkskudd kan vi regne med, da værgudene kunne presentere seg fra sin beste side i en storslagen og skjønn natur. Bak filmen Erik Smith Meyer er regissør for filmen Svidd neger. Han har tidligere regissert kortfilmen SVEITS som fikk hovedprisen for beste kortfilm ved mannheim- Heidelberg filmfestival november Erling Falch ved Filmfalken er produsent og Stein Elvestad manusforfatter. Elvestad er scenograf, skuespiller og manusforfatter. Han har bl.a. medvirket i oppsetningen Rocky, En gal manns dagbok og Jesus menneskesønnen. Han er også kjent fra NRK s barne-tv Heismann Hå. Han er for tiden ansatt ved Nordland Teater. Lokale innslag Mye skal klaffe når mange mennesker kobles sammen for å spille inn film. Transport, matlaging, overnatting, spesialeffekter og framskaffing av varer og utstyr. Bygda tjente nok samla en god slant på Filmfalkens tilstedeværelse, og forholdet mellom lokalbefolkningen og filmfolkene var upåklagelig. En rekke personer ble også hyret som statister. Både sangkor og strykeorkester blir å se i filmen, og inntektene av disse jobbene går til kor og korps i bygda. Alle som har vært med på prosjektet er spente på resultatet. Om det blir førpremiere på Onøy vet vi ikke, men mange presser på for å få det til.

5 Location Stokksvik en tidlig morgen i august, hvor de medvirkende får servert lunsj klokka 0730 om morgenen -Foto: Torfinn Nilsen. 5

6 6 TV-aksjonen «et nytt liv» NRK s TV-aksjon er i år tildelt Atlasalliansen, og aksjonsdagen er fastsatt til søndag 20. oktober Atlas-alliansen representerer 20 års erfaring med bistand til funksjonshemmede i de fattigste områdene i verden. En sterk allianse Atlas-alliansen består av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Autismeforeningen, Ryggmargsbrokkforeningen, Norges Døveforbund og Stiftelsen Signo (Hjemmet for døve). Til sammen har organisasjonene medlemmer. Hva går pengene til? Pengene som kommer inn i årets aksjon skal brukes til rehabilitering, demokratibygging og bekjempelse av tuberkulose. TV-aksjonen skal bidra til at svært mange mennesker rundt om i verden får mulighet til å leve et fullverdig liv, med økt livskvalitet, og håp om en bedre fremtid for seg selv og sine nærmeste. Aksjonskomiteene i Lurøy fortsetter I Lurøy er den kommunale aksjonskomitéen gjenvalgt og består av Cato Rødsand (leder), Solfrid Bentzen, Anders Olsen (representant for innsamlingsbanken/sbr) og Tormod Remøy. Ellers fungerer lokalutvalgene som lokale komitéer ute i kretsene. Lurøy formannskap har allerede bevilget kr 2.100,- til årets TV-aksjon. Bøssebærere Vi har bestilt materiell til 60 bøssebærere fordelt på 8 kretser i Lurøy kommune. Så snart dette materiellet kommer, vil det bli pakket og videresendt til lokalutvalgssekretærene. Det skulle vel ikke være så vanskelig å skaffe bøssebærere nok til kun 2 timers innsamling denne søndagen. Bøssene ligger lagret ved lokalutvalgskontorene. Ta kontakt med lokalutvalgsekretæren i din krets og hør om de har fått nok bøssebærere. Ring omkring i god tid Et fåtall bedrifter har fått skriv fra TVaksjonen i Nordland med oppfordring til å gi et beløp. Vi oppfordrer imidlertid alle bedrifter/butikker/annet næringsliv, idrettslag, ungdomslag, politiske partier til å bidra med et beløp under årets TV-aksjon! Pengebeløp kan sendes til TV-aksjonens kontonummer i Sparebanken Rana: Har du ikke fått annen henvendelse, kan du ringe banken mellom kl 1800 og 2000 på aksjonsdagen. Lurøy nesten på topp i Nordland! Folket i Lurøy er kjent for sin giverglede. I fjor hoppet vi to plasser opp i ligaen over de beste giverne i Nordland. Nå er det kun Træna som ligger foran av alle 45 kommunene i fylket. Vi skal i hvert fall beholde 2. plassen fra i fjor, om ikke puste Trænværingene skikkelig i nakken! TV-AKSJONSKOMITÉEN I LURØY Cato Rødsand, leder Yrkesmessa 20 Den andre yrkesmessa i Lurøy gikk av stabelen på Lovund 18. september. Foreløpige tilbakemeldingene viser at de 200 gjestene er godt fornøyd med avviklinga av årets messe. Besøkte baser Målgruppen var rundt 130 elever fra grunnskoler og videregående skoler. Disse alternerte mellom 6 ulike baser i bygda, der det lokale næringsliv og tilreisende fikk presentert seg i sitt eget miljø. Utstillere utenfra var samlet på skolen. Elever og lærer fra KVN på Nesna slår av en prat med skipper Rune Johansen og mannskap Petter Thomassen om bord i Lovundværing. Med ryggen til står pensjonist Karlof Thomassen og bivåner det hele. God lunsj All ros til elever og lærere fra Kongsvegen videregående skole som sto for koking og servering til alle deltakerne.

7 7 Svar på etterlysning KLIPP FRA FORTIDEN Nanna Hansen er på telefonen fra Konsvik og vil gjerne komme med ei oppklaring til ett av bildene Turid Andresen sendte inn til forrige nummer av Steinkjerringa. Du ser, dette er jo slektninger av mannen min, sier Nanna. Hvem var egentlig menneskene rundt kaffebordet i stua? F.v. Marie Eliassen (faren het Jakob og var forstander i frikirka), Elias Johansen fra Myken og Elen Johansen (var svigerforeldre til Marie Eliassen), Anna Olsen (g.m. Olav Emausen fra Lovund, bodde i Sjona), Agnes g. Risvik (var hushjelp). Bak står Lilly Ulriksen (butikkdame). Dette bildet er tatt i stua hos Johan og Marie Eliassen fra Myken og kan være fotografert rundt Opplysningene er sjekket med datter Maria Hansen, som nå er vel 80 år. Dette bildet har vi fått tilsendt av Gunvor Grønning fra Onøy. Hun skriver at hun har arvet et gammelt bilde som hun tror er av det første helselaget på Onøy/Lurøy. Hun sier at hun kjente igjen nesten alle damene, som nok er døde nå, bortsett fra Åse Arntzen (nest ytterst til høyre i bakerste rekke). Prosjektmidler kultur Lurøy kommune har årlig avsatt kr ,- til å støtte kulturelle aktiviteter innen foreningslivet, hvorav kr ,- fordeles ut til de enkelte lokalutvalg for kretsvis tildeling. Resten av midlene, kr ,- beholdes som en sentralpott hvor Tilsyns- og rettighetsstyret står for tildelingen etter søknad. 02 på Lovund Tekst og foto: Cato Rødsand De hadde nemlig adoptert Lovund Rorbuhotell og disket opp med det deiligste koldtbord man kan tenke seg. Jeg er virkelig imponert, sier hotellvert Torgrim Olaisen. Hele skolen kom Alle elever og lærere fra Meløy videregående skole avd. Inndyr hadde tatt turen til yrkesmessa på Lovund. De kom sjøveien i skoleskipet Salthammer, som opprinnelig hørte til på Lovund. Linjene naturbruk og fiske og fangst skapte mye blest om framtidige yrker innen oppdrett og fiskeri. Mer om messa I julenummeret kommer vi sterkere tilbake med stoff fra yrkesmessa. Da har vi forhåpentligvis fått inn alle evalueringsskjemaene og kan berette mer om deltakernes dom. Skrivekonkurranse I forbindelse med årets yrkesmesse, var det på forhånd lyst ut en skrivekonkurranse for elevene i 9. og 10. klasse i Lurøy. Deltakelsen kunne vært mye bedre, men en jury vurderte tekstene, og Gina Tøllefsen 10. klasse ved Lovund skole fikk overrakt en gavesjekk på 500 kroner for vinnerbidraget. Det kan du lese på side 9. - Onøy/Lurøy Sangkor Konserter m/ musikere kr 3.000,- - Lovund Dykkerklubb Arrangere fridykkerkurs kr 8.000,- - Moflag skoles musikkorps Fellesarrangementer/repr. kr 6.000,- - Lurøy prestekontor Garanti kirkekonsert kr 5.000,- - Lurøy/Træna-serien Sponsommidler premier kr 8.000,- - Lurøy Musikkskole Lysanlegg kr 2.000,- - Helgeland Kulturforum Medlemskontingent kr 2.100,- Gjenværende beløp avsettes som underskuddsgaranti i sammenheng med konserter, skoleforestillinger m.m. for inneværende år og disponeres etter behov av plan og kulturleder. Følgende fikk tilskudd fra fellespotten av kulturmidler i 2002:

8 8 BESØK FRA HESTMANNØY SKOLE Tekst og foto: Cato Rødsand Sist i september fikk Lurøy kommune flott besøk fra Hestmannøy skole. Alle fire elevene og en av lærerne hadde tatt turen over fjorden for å se nærmere på kommunale bygg og tjenester, kirka og kystmuseet. Været var ikke det aller beste, men det tok gjestene med godt humør. Dagen startet med omvisning på Salta, der bibliotek, kirkekontor og oppvekstetaten fikk vist seg fram. Her fikk gjestene være med på en kort videokonferanse koblet opp mot fylkesbiblioteket på Mo i Rana. Uten at det var planlagt, havnet vi oppi et møte mellom 4 kommuner, og det var jo artig å få med seg. Det var sikkert interessant for elevene å få se de Her er de 4 elevene og deres lærer samlet under omvisningen på kirkekontoret. F.v. Marte Mathisen, Maria Isachsen, lærer Mona Lauritsen, Anders Isachsen og Ronny Mathisen mulighetene som ligger i bredbånd-teknologien. Etter dette gikk turen til Lurøy kirke, der sokneprest Tormod Remøy var omviser og fortalte om kirkas historie gjennom nesten to hundre år. Turen gikk videre til Kystmuseet på Lurøy, der elevene fikk en god porsjon lokalhistorie, idet Bjørn Jakobsen gaidet gjengen rundt i tre etasjer med utstillinger. Matpausen var lagt til toppetasjen i kommunehuset på Lurøy, hvor de også fikk en titt innom formannskapskontoret. Helt til slutt fikk elever og lærer fra Hestmannøy omvisning på det tredje kommunehuset, som inneholder administrasjon av helse, sosial og omsorg. En hektisk formiddag var over da vi skysset de fem gjestene til kaia, hvor de gikk om bord i M/S Lurøyprinsessen for å dra heim. To av elevene har prosjektarbeid om Lurøy, mens de to andre arbeider med Rødøy. En tur til Vågaholmen og omegn var allerede unnagjort tidligere. Vi kan ikke annet enn takke for besøket og interessen de viste, og samtidig ønske velkommen tilbake en annen gang. Autorisert regnskapskontor TOTAL REGNSKAP Regnskap Lønn Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

9 «Lurøy slik jeg vil ha det» Ved Gina Tøllefsen, 10. klasse Lovund skole 9 Jeg går i 10. klasse ved Lovund skole og har en del tanker om framtida: Etter grunnskolen skal jeg gå på videregående og få meg en utdannelse, og etter det må jeg vel finne meg en jobb. Jeg vet ikke hvilken skole jeg skal søke på om ett år, så da vet jeg i alle fall ikke hva jeg vil jobbe som når jeg blir voksen. Om jeg blir boende på Lovund, eller ikke, har jeg ikke tenkt så mye på. Hvis jeg skulle bli boende her så ville det vært p.g.a. familie, venner og det gode miljøet her. Det er jo ikke det at jeg ikke liker å bo her, for det gjør jeg! Jeg er glad for at jeg bor her på Lovund, at jeg bor i Lurøy kommune. Det er jo en del ting som mangler her, men jeg har da klart å overleve så langt! Det som er bra med å bo her er bl.a. korte avstander. Vi trenger ikke å kjøre buss eller få foreldre til å kjøre oss hvis vi skal besøke venner. Jeg tror det er spesielt viktig å ha venner i nærheten av seg når man går i ungdomsskolen. Venner er vel en av de viktigste tingene i ungdomstida. Vi slipper «storbyproblemer» som motepress og eksos. Vi har en vakker natur hvor det er fint å gå turer og hvor barn kan klatre i steinene, leke og ha det morsomt. Vi bor i nærheten av vann, og det er positivt for de som liker å bade, kjøre båt, stå på vannski, dukke og lignende. Det som også er veldig bra med Lurøy kommune er at de arrangerer forskjellige treff, som for eksempel «lev i lag.» Da har vi en sjanse til å bli bedre kjent med jevnaldrende ungdom i kommunen. Og det er jo veldig bra. Fotballturneringene er også fine. Det er hyggelig at barn og ungdom har sjansen til å treffes og å bli kjent med andre fotballinteresserte. Men som sagt; det er jo en del ting som «mangler» Nå som jeg er ung, er det jo noen ting som jeg skulle ønske at vi hadde hatt her på Lovund. For eksempel kafé og fritidsklubb. Da hadde vi hatt andre steder å henge enn på butikken. Det hadde også vært koselig med en kino, for hvis vi likte noen kunne vi jo be dem med ut! Da vi diskuterte hva vi savnet her på Lovund, var det en del som sa klesbutikker. Jeg synes ikke vi burde få klesbutikker her fordi da kan det hende at det ville blitt motepress her også. Og når det ikke er klesbutikker her, blir det jo ekstra kos å få dra til en by! Selv om det er litt dyrt å reise Men basseng skulle vi jo egentlig ha hatt her! Vi som bor så og si midt i havet burde jo ha et basseng. For det er jo veldig lurt å kunne svømme når vi bor på ei øy! Enkelte tenker vel at vi bare kan lære oss å svømme i havet, men det er så kaldt at det er så vidt vi gidder å bade i det Vi burde også få flere fritidsaktiviteter. Sånn som håndball, aerobic, basketball og lignende. Det er ganske kjedelig med bare fotball og squash. Men det er egentlig ikke noe kommunen kan gjøre noe med. Det vi trenger er en trener som kan noe av dette, men han/hun skal jo tjene penger på det. Da er ikke akkurat Lurøy kommune den rette plassen å jobbe. De jobber vel helst på større plasser, plasser hvor det bor flere folk. Og det er ikke så lett å få frivillige til å stille opp. På fotballtreningene våre er det frivillige som stiller opp, - når de stiller opp!!! Det er nemlig ikke alltid de kommer... Når jeg blir voksen, får jeg sikkert barn, og da stiller jeg en del krav til hva slags miljø de skal vokse opp i. Trygghet er viktig. Jeg vil for eksempel helst slippe å bekymre meg for barna når de drar til skolen. Barna skal ha en trygg skolevei, og lærere skal være flinke til å passe 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene på at det ikke foregår mobbing på skolen. Det bør ikke være mye gjengkriminalitet hvor mine barn skal vokse opp. Heller ikke narkomiljø. Så langt passer jo egentlig denne beskrivelsen godt til Lurøy kommune, i alle fall Lovund Mine barn skal også ha gode muligheter til å være fysisk aktive. Det vil si at de bør ha flere muligheter til å være aktive enn bare å spille fotball eller squash. Barna mine bør ha flere venner på samme alder der vi skal bo. Det er ganske viktig når de skal begynne på skolen. Det er ikke noe morsomt å være alene i en klasse, og i stort sett alle skolebøker er det oppgaver hvor man skal jobbe sammen med andre elever Jeg vet dette fordi jeg selv har gått alene i min klasse gjennom nesten hele grunnskolen. Hvis jeg skulle bosette meg og stifte familie her, burde det bli noen flere tilbud her i framtida. Sånn som flere fritidsaktiviteter for barna mine, en fritidsklubb og lekepark. Barn bør være aktive, ikke sitte inne og spille data eller se på tv hele tiden. Vi skulle også ha fått en minibank her på øya. Det hadde vært veldig kjekt. Ellers er jeg vel egentlig ganske så fornøyd med sånn som det er! TROR jeg! er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

10 10 Felles korpstur til Brønnøysund «Steinbiten» Hele 17 innsendte løsninger på Steinbiten 2/2002, men to av dem hadde dessverre en liten feil. Men mist ikke motet av den grunn. Hovedpremien denne gangen går til Olga Zakariassen, 8730 Bratland. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2002 svidd inn på speilet. Pramma er sponset av BraPro. I tillegg får Lill-Tove Olsen, 8743 Indre Kvarøy og Kjellrun Einarsen, 8766 Lurøy hver sin eske konfekt. Konfekten er sponset av J. Hansen AS på Tonnes og Joker Lovund. Her har du riktig løsning av Steinbiten nr. 2/2002: Forts fra forside Initiativ og samarbeid Initiativet til fellessamlingene og turen oppsto i et møte mellom musikkskolen og representanter for de fire korpsene. Foruten prosjektmidler fra Lurøy kommune, har hvert av korpsene spyttet i kassen, slik at turen kunne realiseres. Representasjonsoppgaver Felleskorpset fikk virkelig vist seg fram i løpet av ei hektisk helg. Marsjering i gatene, spilling på hurtigrutekaiet, huskonsert ved sykehjemmet og promenadekonsert på Schrøders plass i Brønnøysund sentrum. Men det som gjorde sterkest inntrykk på alle, var å få konsertere i Torghatthølet; en meget spesiell opplevelse. Flere turer På heimturen hadde vi planleggingsmøte for sesongen 2002/03 og det videre korpssamarbeidet i Lurøy. Samlingene er planlagt, og får vi det til, blir det felles korpstur også til våren. Tekst: Cato Rødsand Foto: Per Asle Pedersen DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: posten

11 «Steinbiten» X-ord med ny vri 11 Det er fortsatt god respons på Steinbiten, og denne gangen kom det inn 17 løsninger. Redaktøren har vridd sitt hode for å få til et x-ord. Jeg lover at det bare blir en midlertidig ordning, inntil Thor Kenneth er på plass igjen! Kvess blyanten og ta opp kampen mot en ny Steinbit. Løsningen sendes til Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 15. november Har du riktig løsning, er du med i trekningen av 3 flotte premier. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn. VANNRETT: 1. Gir 5. Elv 9. Stille 11. Tidligere 12. Forkortelse 13. Ortografisk tegn 14. For alltid 15. Ha 17. Hellig 18. Forbund 21. Sted (omv.) 22. Overdreven patos 25. Leker 26. Gml. tre 27. Like 29. Bannskap 33. Type tvillinger 34. Kvinnenavn 35. Mesterskap 36. Land (omv.) 38. Spise (omv.) 40. Klagesang 43. Pronomen 44. Bøyer Navn: Adresse: LODDRETT: 1. På Lovund 18/ I time 3. Elektrisitet 4. Sjøuttrykk 5. Elv 6. Dial. utvei 7. Er kroater 8. Nasjonal Samling 10. Bygd 16. Union 19. Redderen 20. Nøyaktig gjengivelse 23. Lovlydig 24. Kallenavn 28. Operasjon Dagsverk 30. Bleiene 31. Smile 32. Utløp 37. Respekt 38. Mesterskap 39. Bindeord 41. Elektrisitet 42. Urolig iver

12 12 Moflag skole: En annerledes dag for ungdomsskoleelevene Tekst og foto: Cato Rødsand Trial og vannsport sto på timeplanen da ungdomsskoleelevene ved Moflag skole dro til Lunderøya en av de første skoledagene i august. Oppvekstetaten ble med på turen, som foregikk i overskyet vær og 13 varmegrader. Sommeren var på hell. Skoleskip På farkosten skal godtfolk kjennes, heter det. Og Moflag skole har i flere år hatt eget skoleskip liggende, bare 10 minutters gange fra skolen. Den store redningsbåten overtok skolen da fiske og fangst linja ved Kongsvegen ble nedlagt, og siden har den vært flittig brukt til skoleturer og aktiviteter på havet. Trial på kjøreplanen Lærer Magne Olav Strand har mopedopplæringa på skolen, og både han og elevene var spente på hvordan trialkjøringa skulle gå etter bare et par timer på moped. Timeplan ble bytta ut med kjøreplan, og med hjelm og gode sko gikk kjøringa forbausende godt både blant jenter og gutter. Noen av elevene hadde tydeligvis prøvd trial før og viste svært gode kjøreferdigheter. Trialklubben er ganske nyoppstartet, og har eget område på Lunderøya hvor det kjøres både i fjæra og over bergnabber. De 18 medlemmene i klubben har 3 sykler til disposisjon, men de har planer om å anskaffe flere når økonomien tillater det. Syklene står lagret i ei gammel hytte som ikke er i bruk, og som fungerer som et slags klubblokale. Vannsport Mens den ene gruppa kjørte trial, drev den andre med vannsport nede ved sjøen. Lærer Kenneth Johansen hadde fylt opp bensintankene før turen startet fra Odda, og elevene var ivrige etter å prøve både wakeboard og vannski. Det ser lett ut, men det skal en del forsøk til før teknikken sitter. I den kaldes sjøen kan elevene prise seg lykkelig for at de hadde et par våtdrakter å dele på. Klokka 1400 denne dagen returnerte en sliten gjeng med stive lårmuskler og litt erfaring rikere både når det gjelder balanse, styrke og teknikk. Daniel ligger klar for ei økt med wakebord, mens lærer Kenneth Johansen ordner med slepetau og motorkraft. En sliten men lykkelig Jim Anders etter en tur på vannski. Jim Anders utfordrer balansen. Daniel og Jim Anders følger instruktør Magne Olav Strand. Her terpes grunnleggende ferdigheter i lavt gir.

13 13 NY HENVENDELSE FRA USA Denne mailen fikk redaksjonen i sommer. Er det noen som kan hjelpe Herbert med å finne sine slektninger, så kan dere gi beskjed til oss, og vi kan videreformidle informasjonen til USA. Dear Mr. Rodsand: I am Herbert V. von Goetz, son of Ruth Carolyn Lund-von Goetz, and grandson of Isak Hedlund Karlsson (Lund) born 26th of July We have been in conversation with Graham Lund who we understand visited you in 2000 and he is the one who gave us your name. We are hoping that you or someone else may be able to help us trace my grandfather s origin. My wife, Mary, and I were planning on going to Europe next May. In planning that trip, we offered to take my mother to Norway so that she could visit relatives and the site where her father was born. That trip is planned for the end of May, Any help you could give us would be greatly appreciated. Sincerest regards, Herb von Goetz U. L. HAVBÅRA TAKKER U. L. Havbåra på Onøy vil med dette takke Ole Johannessen for sponsing av vei opp til utbygget på Fagertun. Takker også for hjelp med både utbygget og annet. Vi vil også takke Yngve Bentzen og Håkon Lund AS for sponsing av grus til parkeringsplassen. Likeså lokalutvalget for midler til utbedring av parkeringsplassen. Nargtind AS får også en takk for sponsing av nye, gjeve kaffekanner. Sist, men ikke minst, vil laget takke alle de som har stilt opp på dugnad i det siste. Det har gjort at ungdomshuset holdes vedlike og kan benyttes av alle til enhver anledning. LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Postboks Træna Tlf: Fax: Nettside: - et selskap i SpareBank 1 Ingrid Walnum Banksjef Jan-Erik Paulsen Rådgiver Ellinor Johansen Rådgiver Bente Fagerheim Rådgiver Jan Ove Styve Rådgiver Signe Remmen Kundebehandler MÅNEDLIG SPAREAVTALE Penger spart er penger tjent!! Flere og flere innser behovet for å legge penger til side og vi tilbyr alle former for sparing. Det mest populære nå er månedlige spareavtaler i ODIN-fond. Inngå spareavtale nå! ring en av våre rådgivere på tlf FORSIKRING Nærmer det seg hovedforfall på dine forsikringer? Er du og din familie tilstrekkelig forsikret? Vi tilbyr alle former for forsikring: barne- og ungdomsforsikring personforsikring skadeforsikring LO-FAVØR Som LO-medlem har du mange fordeler hos oss i Sparebanken Nord-Norge. Vi er LO-banken! Ta kontakt for en uforpliktende samtale om bank- og forsikringstjenster.

14 14 Ortodoks korsang i Lurøy kirke The Chamber Choir of Orthodox Sacred Music besøkte Lurøy kirke i slutten av august i år. Koret besto av tre kvinner og tre menn, samt dirigent Valery Petrov, og de maktet å synge seg inn i hjertene til de 40 tilhørerne denne kvelden. Koret kommer fra Tallinn i Estland og ble grunnlagt i 1989 av dirigent Valeri Petrov. Alle koristene er profesjonelle musikere. Koret har vunnet mange internasjonale priser og har konsertert både i Russland, Sverige, Finland, Ungarn, Polen og Norge. Koret har gitt ut 3 CD-plater. Det er sjelden å høre en slik stemmeprakt på våre kanter. Sangerne hadde full kontroll på det de gjorde, og vi kunne bare nyte den absolutte korklangen. Etter 11 sanger fikk koret først avslutte etter et par ekstranummer. Med sine rød- og grønnfargede kapper gjorde de 7 sangerne et sakralt inntrykk på oss alle. CR EL-sjekken Hvor brannsikkert er huset du bor i? Sett dere sammen barn og voksne og svar på spørsmålene! Nei Ja Sjekker dere at komfyren er skrudd av når dere forlater huset eller legger dere? Trekker dere alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater som kaffetrakter? Er dere klar over faren ved å tildekke stråleovner? Passer dere på at dere aldri bruker sterkere pære enn det lampen er beregnet for? Er det alltid noen tilstede når vaskemaskinen eller tørketrommelen er i bruk? Renser dere lo-filteret i tørketrommelen etter bruk? Har dere nok stikkontakter så dere slipper å bruke skjøteledninger og dobbelt-kontakter? Har dere skrusikringer? Trekker dere dem til minst en gang i året? Har dere fastmonterte ovner og lamper på barnerommet? Sjekker dere stikkontakter og støpsel for svimerker? Sjekker dere støpslet til komfyren for svimerker årlig? Tester dere røykvarsleren en gang i måneden? Skifter dere batteri i røykvarsleren årlig? Har dere håndslokkeapparat eller husbrannslange? Har gardinene god nok avstand til ovnen? Er alle lysestaker av ubrennbart materiale? Har dere ekstra røykvarsler i barnerommet? Har dere sikringsplugger i stikkontaktene? Har dere fjernet duker som kan tette lufteåpningene på TV-apparatet? Slår dere alltid av TV en med nettbryteren før dere legger dere eller reiser bort? Følger dere alltid bruksanvisning for elektriske apparater? VED BRANN RING 110

15 Merking av oppstillingsfelt fergeleiene 15 Tekst & foto: Cato Rødsand I sommer ble oppstillingsplassene på fergeleiene på Onøy, Sleneset og Lovund merket. Det var firmaet S. Aufles Vegmerking fra Mosjøen som gjorde jobben for Statens Vegvesen. Hurtigtørkende masse I oppmerkinga ble det brukt termoplastisk masse som tørket etter bare 5 minutter, opplyste Steinar Aufles i firmaet Aufles Vegmerking. Han og broren Tore skrøt av det fine sommerværet mens arbeidet pågikk. System i oppstillinga Nå kan reisende og trafikkanter til og fra øyene i Lurøy glede seg over mer system i fergekøene. Til tider har dette vært tilfeldig. Nå blir det bedre, i hvert fall på årstider der merkene er synlige.

16 16 Lurøy/Træna serien 2002 Tekst & foto: Cato Rødsand Miniputtene fra Lovund har sikkert bestemt seg for å ta skalpen på Konsvik når de blir seniorer! Mellom fotballbanene og kampene blir det rikelig tid til å prate kjenning. Turneringsfotballen i L/T-serien er over for i år. Tilbake sitter nærmere 200 aktive medlemmer med gode minner fra fire uforglemmelige helger i Lurøy og Træna. I denne lille reportasjen får du ikke vite verken resultater eller målforskjeller. Her dveler vi imidlertid ved hvor utrolig heldig det går an å være strålende vær gjennom alle turneringshelgene. Og vi glemmer heller ikke hvor viktig dette tiltaket er; her treffer man nye venner, får ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler sett nye plasser og blitt sveiset sammen på en flott måte. Måtte alle positive krefter holde liv i L/T-serien i årene framover! Lurøy trygdekontor informerer Fra og med september 2002 blir sykepenger utbetalt kun den siste i hver måned fra Trygdeetaten, opplyser trygdesjef for Nesna og Lurøy, Marie Hauknes.

17 17 Mer uteservering på Fjærkroa Tekst og foto: Cato Rødsand Sommeren 2002 glemmer vi ikke så lett. Kafévert Merete Markussen på Fjærkroa på Sleneset fikk utnytta sesongen ved å flytte mer av serveringa ut i varmen. Balkongen ble utvidet og bygd langs med hele fasaden mot havet, og dertil egnede bord med benker satt ut. Så ble det satt inn skyvedør fra kaféen, ei praktisk og populær løsning for de besøkende. Får vi en like fin sommer til neste år, har investeringen virkelig vært lønnsom. Kafévert Merete Markussen i døra ut til nybalkongen med uteservering på Fjærkroa. Nytt om gamle «Lurøy-nytt» Tekst og foto: Cato Rødsand Da sekretær Karin S. Olufsen på formannskapskontoret holdt rydding i gamle papirer her forleden, dukket det opp ei gammel sak fra begynnelsen av 70-tallet. Av papirene kan det se ut som dette kan være en slags forløper til dagens informasjonsavis Steinkjerringa/Menighetsblad for Lurøy og Træna. Vi konstaterer at administrasjonen også for snart 30 år siden syntes det var viktig med kommunal informasjon ut til folket. Lurøy Formannskap gjorde i F-sak 245/74 følgende vedtak: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret at Kr ,- stilles til disposisjon for kulturnemnda til dekning av utgiften ved utgivelse av Lurøynytt. Til dekning av beløpet opprettes på budsjettet ny post og kr ,- overføres til denne post fra psot Lurøy formannskapskontor, den 29. april Gunnar Lind, kontorsjef (sign.) Foranledningen var et brev av 2. april 1974 fra formannen i kulturnemnda, Kåre Roland. Han skrev: På kulturnemndas møte 4/10-73 gikk nemnda inn for Lurøy-nytt som et tillegg til Menighetsblad for Lurøy og Træna. I den forbindelse skrev nemnda v/ formannen til Lurøy formannskap med anmodning om å sette av en sum, på budsjettet, til dette formål. Dette er ikke gjort men under budsjettbehandlingen opplyste kommunesekretær Rye at det kunne skaffes midler til veie gjennom den gamle budsjettpost 14al. ( ) På kulturnemndas møte i dag er saken behandlet på nytt, og nemnda vedtok på nytt å henvende seg til formannskapet med anmodning om å skaffe til veie kr 2.000,- for formålet, som er det beløp som er nødvendig for det første året framover. I sitt saksframlegg skriver kontorsjef Lind også følgende: Kontorsjefen stiller seg positiv til det initiativ som ligger til grunn for planene om et informasjonsblad. Da dette må formodes å bli en forsøksordning i første omgang, vil imidlertid kontorsjefen foreslå at det foreløpig bare stilles kr ,- til disposisjon inntil man ser hvordan ordningen virker. Deretter vil man kunne komme tilbake med en ny søknad. Dagens redaktør av Menighetsbladet, Torfinn Nilsen, kan erindre at det var en del som ble trykket i menighetsbladet. Blant annet skrev Kåre Roland en artikkelserie helt til i 1977 om skolehistorien i Lurøy.

18 18 TRAPPER?? Det lager vi i alle varianter Flere forskjellige rekkverkstyper Ring idag å få brosjyre og pris 8743 Indre Kvarøy Telefon Telefax GRAFISK FORMGIVNING TRYKKSAKER INTERNETT TJENESTER Når kvalitet og rask levering teller Rønnes Trykk AS Kirkegt Mosjøen Telefon Telefax: Mobil: vi er medeier i A1 Grafisk Nettverk - en landsdekkende leverandør av grafiske tjenester En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

19 19 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

20 20 Mange solsikker Tekst: Cato Rødsand Foto: Torfinn Nilsen Informasjon Benedicte Svensson og Helen Reløy Sund koste seg med solsikker på gården i sommer. Av og til kan man ikke motstå fristelsen til å gjøre andre et pek eller som vi sier det i Lurøy å gjer kjelter. Her på vårparten fikk nemlig en gårdbruker på Onøy et artig innfall han ville spille sin gode venn et skikkelig puss. Og det endte opp med følgende solsikke-historie. Han fant omlag 1 kilo gamle solsikkefrø, som sikkert ikke var gagn i. Likevel blandet han dem med havre og la i såmaskinen. Den 4 mål store enga ble innsådd, og utover sommeren oppdaget den gode vennen at åkeren var så merkelig. Store, grove planter med uvanlig kraftige stengler og bladprakt skaut opp over hele enga. Ved nærmere ettersyn, viste det seg å være solsikkeplanter i store mengder hele åkeren var full! Det hele er et syn for øyet. De vakre solsikkene står tett i tett med en høyde på 1,5 2 meter. Bruk Refleks i høst! Gårdbruker Bent-Harald Sund var den som utførte kjelteret og verten for solsikkene er hans gode venn Sigurd Martin Reløy i Birkeneset på Onøy. Sund poengterer at det hele var en spøk, noe Reløy bare kan le av i ettertid. Til slutt måtte graset gi tapt og havnet i siloen. Fakta om solsikke Helianthus annuus, inntil 4 meter ruhåret plante med opprett vekst. Inntil 40 cm brede blomsterkurver med gule og brune blomster. Fruktene inneholder solsikkeolje, som brukes som matolje eller i teknisk øyemed. Sliten og utbrent Angst og depresjoner Øresus og hørselsproblemer Lymfedrenasje Kroppsbalansering Reiduns Naturterapi 8740 Nord-Solvær Timebestilling tlf Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag 1450 Abbonnement utenfor Lurøy: kr. 50,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand (ansvarlig redaktør) Karl-Ole Olsen Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy TRYKK: RØNNES TRYKK AS HVORDAN HAR DU DET? JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR Muskel- og leddsmerter Hodepine, bihuleproblemer og migrene Astma, allergier og luftveisproblemer Avslapping og velvære MANUELL BEHANDLING AV HELE KROPPEN INGEN APPARATER polaritetsterapaut naturmedisink aromaterapaut

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer