På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar"

Transkript

1 På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen Fjellvettregel nr. 4 Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar

2

3 TORHEIM Turar i Heggjadalen er omtalte av Olav Heggen 27. FUREFJERDING / STRANDASETRA Køyr frå Eid til Fossebakken 5 km, ta til venstre mot Navelsaker. Finn gardsvegen mot Furefjerding, ca. 3 km før Navelsaker. Gardsvegen til Furefjerding er reine Trollstigvegen med flott utsikt. Ring gjerne og snakk med grunneigarane om å få lov til å parkere på tunet: Ida og Arne Knut Ohrvik. Betal gjerne ei lita parkeringsavgift. Tid: 1 t. Høgd: 458 m.o.h. Gå vestover marka frå gardstunet og vidare på sti og traktorveg til Ytre Furefjerding, knapt 2 km i i flatt og idyllisk skogsterreng. På Ytre Furefjerding budde fjellbonden, lokalpolitikaren og skribenten Johan O. Lillestøl og kona Pernille til langt ut på 1980-talet. Berre dei siste 4-5 åra hadde dei elektrisk kraft innlagt. Du finn ein nedfallen fjøs på oppsida og finn stien. Følg den m. vestover. Stien dreiar så rundt og austover opp på eit høgdedrag. Her er tydeleg sti vidare nordover. Etter kort tid møter ein på skogsveg som går like til Strandasetra. Dette er ein lett og fin tur, utan mykje stigning. Dersom du ønskjer, kan du gå ned til Strand. Her er god traktorveg. Drive from Eid to Fossebakken 5 km, then turn left towards Navelsaker. You will find a farm road on the way to Furefjerding, around 3 km before Navelsaker. Request permission for parking from landowner. A small parking fee should be paid. TIME: 1 hr HEIGHT: 458 m above sea level Walk towards the west over fields from the farmyard then continue on a path and farm track to Ytre Furefjerding a stretch of just under 2 km on flat ground and through idyllic forests. You will find the path close by a ruined barn. Follow the path for m heading west. The path then turns east and starts to climb. From here, you can clearly see a path heading north. After a while, you meet a forest track which takes you all the way to Strandasetra. This is a pleasant, easy walk without too much climbing. You can also walk down to Strand on a good farm track. 28. ÅSEBØNAKKEN Køyr same veg som til Heggjabygda, men køyr berre til Åsebøstøl, ca. 14 km frå Eid. Det er ein lunneplass på Reset mellom Åsebøstøl og Åsebø på fylkesvegen til Heggjabygda. Tid: 0,5 t. Høgd: 349 m.o.h. Gå tilbake på fylkesvegen ca. 200 m og finn sti austover ved slutten av glidekanten ca. 100 m frå felåset ved dyrkamarka på Åsebøstøl. Følg stien tett under kanten på Demnehaugen. Stien kjem heilt opp på kanten av høgdedraget mot Åsebø, følg dette ca m til terrenget flatar ut nord for Kupeskaret. Her treff du kanten av eit granfelt. Dette følgjer du sørover eit lite stykke. I Kupeskaret treffer ein skogsvegen som kjem bratt opp frå Åsebøstøl. Denne dreiar no vestover og rundar vestsida av Nakken like under toppen. Flott utsyn vestover Hornindalsvatnet. Skogsvegen sluttar ca. 100 m. frå toppen. Frå toppen har ein fin utsikt mot Heggjadalen og bygdene kring Hornindalsvatnet. Åsebønakken har frå gamal tid vore veteplass. Til ganske nyleg synte det restar etter vetestova. I 1904 reiste bygdefolket ein ca. 4 m høg bautastein til minne om dette. Steinen står like ved der vetestova stod. Det vart arrangert eit stort 100-årsjubileum der i Like søraust for toppen er det eit høgt stup. Nokre meter frå kanten er ei Åkernesrenne i miniatyr som følgjer kanten på hammaren i fleire 10-tals meter. Sprekk i fjellet syner tydeleg, og er opp mot 1 meter brei somme stader. 5 6 Foto: Åse H. Åsebøstøl.

4 28. ÅSEBØNAKKEN rive the same route as for Heggjabygda, but stop at Åsebøstøl, approx. 14 km from Eid. There is a log pile at Reset between Åsebøstøl and Åsebø on the main road to Heggjabygda. TIME: 0.5 hrs HEIGHT: 349 m above sea level Walk back to the main road for approx. 200 m where you will find a path which takes you east at the end of the road edge around 100 m from the fenced grazing at Åsebøstøl. Follow the path which runs closely along the edge of Demnehaugen and climbs up to the edge of the 29. BLÅFJELL / KRÅHORNET high ground at Åsebø. Continue for around m until the ground becomes flat again north of Kupeskaret. Here you will meet the edge of a pine forest. Follow this south for a short while. In Kupeskaret, you find a forest track which climbs steeply up from Åsebøstøl. This turns west and circles the west side of Nakken, just under the top. Wonderful views of Hornindalsvatnet lake. The forest track ends around 100 m from the top. There is a sheer precipice just south-east of the top. A few metres from the edge, you will see a miniature ditch which follows the edge of the precipice for a good distance. The crevice in the rock is clearly visible and is up to 1 metre in width at parts. Køyr same veg som til Åsebønakken. Køyr vidare til Osen ved Setrevatnet, ca. 19 km aust for Nordfjordeid på vegen over Heggjadalen. Tid: 2, 5 t. Høgd: 861 m.o.h. Start frå fylkesvegen og gå over brua ved utløpsosen av Setrevatnet. Ved nausta på andre sida av brua følgjer du tydeleg sti sørover nokre hundre meter til du kjem på toppen av skaret. Her dreiar du av mot vest, og følgjer høgste ryggen oppover. Ved Lagmannen kjem ein over tregrensa og har flott utsikt nordover Heggjadalen og sørover mot Heggjabygda og Hornindalsvatnet. Namnet Lagmannen kjem frå ein grensetvist Foto: Håkon Frislid mellom gardane Heggen og Frislid. I 1704 vart saka avgjord ved dom. Segna seier at Lagmannen stod på Lagmannsflata og gjorde seg opp ei formeining om saka. Her er og ein fin spelplass for orre og tiur. Vidare går turen i ei jamn stigning til Blåfjell, 758 m. over havet. Frå Blåfjell kan du gå nordover gjennom Lindvikskaret, og nå toppen på Kråhornet 861 m over havet. Eit alternativ er å gå vestover frå Blåfjellet, krysse høgspentlina ved Lisjevatnet, og fylgje ryggen vidare sørover Høgefjellet til kanten på Hestefjellet. Høgt og bratt ned til Hornindalsvatnet. Du kan så gå vidare nedover i søraustleg retning til du treffer skogsvegen på Åsebøstøl. Den kan du fylgje ned til vegen på Reset mellom Åsebøstøl og Åsebø. Dette er ein lett og fin tur. Drive the same route as for Åsebønakken, then continue to Osen beside Setrevatnet lake, approx. 19 km east of Nordfjordeid on the road over Heggjadalen. TIME: 2.5 hrs HEIGHT: 861 m above sea level Start from the main road and walk over the bridge which crosses the mouth of the river into Setrevatnet lake. On the other side of the bridge is a boathouse where you will find a clear path. Follow this south several hundred metres until you reach the top of the pass. Turn west here and climb up the highest ridge. At Lagmannen you come out of the timber line and have wonderful views north into Heggjadalen valley and south to Heggjabygda and Hornindalsvatnet lake. From here, you climb steadily to Blåfjell, 758 metres above sea level. From Blåfjell, you can continue north over the Lindvikskaret pass and up to the top of Kråhornet, 861 m above sea level. Alternatively, you can turn west from Blåfjell, crossing the high tension line at Lisjevatnet lake and following the ridge south over Høgefjellet to the edge of Hestefjellet. The descent to Hornindalsvatnet lake is steep. You can then continue to descend in a south-easterly direction until you meet the forest track at Åsebøstøl. Follow this down to the road at Reset between Åsebøstøl and Åsebø. A pleasant, easy walk. 7 8

5 31. SUNNDALSNIPA 30. NAVLETUVA / SNØTUVA Køyr same vegen som til Blåfjell, men køyr vidare til parkeringsplassen ved Røde Korshytta, 1 km over grensa til Volda. Ca. 24 km aust for Nordfjordeid. Tid: 2,5-3 t. Høgd: 1116 m.o.h. Finn sti på andre sida av vegen ved Røde-Kors hytta. Gå i søraustleg retning til Melheimstjønna i Botnen. Følg så elva som kjem fra Navledalstjønna og fortset i same retning til toppen av den karakteristiske Navletuva. Frå toppen der har du flott utsyn over Hornindalsvatnet og mot indre Nordfjord. Du ser rett ned på gardane i Navelsaker. Du kan følgje venstre sida av elva vidare opp til toppen på Snøtuva, som er grensefjell mellom Eid, 9 Volda og Hornindal. Dette er ein lett og fin tur med jamn stigning. Svært fint å gå der på ski om vinteren. Drive the same route as for Blåfjell but continue to the carpark at the Red Cross cabin, 1 km over the border to Volda. Approx. 24 km east of Nordfjordeid. TIME: hrs HEIGHT: 1116 m above sea level You find the path on the other side of the road from the Red Cross cabin. Walk south-east to Melheimstjønna in Botnen. Follow the river until you reach Navledalstjønna and continue in the same direction to the top of the characteristic Navletuva. From here, you have wonderful views of Hornindalsvatnet lake and the innermost stretches of Nordfjord. You can follow the left bank of the river up to the top of Snøtuva, a top which borders Eid, Volda and Hornindal. This is a pleasant, easy walk with a gradual climb. Great for cross-country skiing in the winter. Køyr same vegen som til Navletuva. Køyr til bommen på vegen til Grøndalsstøylen, 1 km over grensa til Møre, ca. 24 km aust for Nordfjordeid. (Ligg i Volda kommune). Tid: 2,5 3 t. Høgd: 1396 m.o.h. Følg bomvegen ca. 200 m til demninga på Grøndalsvatnet. Finn stien på høgre sida på elva som kjem frå Lisjevassdalsvatnet. Gå vidare i same retning, og følg den smale ryggen opp siste stigninga til topp-platået, og gå inn til varden som står heilt på kanten ned mot Sunndalen. Svært luftig med ca m rett ned til vatnet i Sunndalen. Fantastisk utsyn frå det mest alpine fjellet på desse kantar. Drive the same route as for Navletuva. Drive to the barrier on the road to Grøndalsstøylen, 1 km over the border to Møre, approx. 24 km east of Nordfjordeid (in Volda municipality). TIME: hrs HEIGHT: 1396 m above sea level Follow the road behind the barrier for around 200 m to the dam on Grøndalsvatnet lake. You will find the path on the right bank of the river running down from Lisjevassdalsvatnet lake. Continue in the same direction and follow the narrow ridge up the last ascent to the top for some distance, then walk up to the cairn which is situated on the edge looking down to Sunndalen. 10

6 33. RAUDGRØTSEGGJA Parkeringsplass ca. 1 km frå fylkesgrensa på fylkesveg 654 over Heggjadalen. Tid: 1,5 t. Høgd: 864 m.o.h. Parking approx. 1 km from the regional border on road no. 654 over Heggjadalen. TIME: 1.5 hrs HEIGHT: 864 m above sea level Follow the forest track to the end. Continue in the same direction to the edge of Raudgrøtsdalen valley. Continue towards two marked olivine rocks under the steepest edge. Turn towards the top heading in a more southerly direction. 32. KYRKJEFJELLET Køyr same veg som til Sunndalsnipa. Tid: 3 t. Høgd: 1482 m.o.h. Heile turen ligg i Volda kommune, men sidan denne turen blir mykje brukt av bebuarane i Eid kommune, har vi valt å ta den med. Følg vegen til Grøndalsstøylen, og finn stien nordaust for setra. Stien dreiar nordover, og går på austsida av elva som kjem frå Fantekrålvatnet i Bygdaskaret. Oppe ved Fantekrålsvatnet kryssar du bekken og tek bratte ryggen opp mot nordaust. Her er delvis sti og delvis vardar, men lett å finne vegen. Oppe på kanten dreiar du nesten rett mot nord. Derifrå ser du tydeleg kvar du skal gå, og finn lett vegen sjølv. Her ligg ofte snø til langt ut på sommaren. Siste oppstigninga mot toppen kan du dreie litt av mot aust og kome mot varden meir frå nordaust. Går ein rett på varden, treffer ein ei grov og bratt ur like under toppen. Frå toppen kan ein på klare dagar sjå heilt til Sunnmørsalpene og øyane kring Ålesund. På denne turen skal du vere klar over at det lett kan skje verforandringar. Ha difor med ekstra klede, mat, drikke og kart og kompass. Her er fint å gå på ski om vinteren. See hike no. 31. TIME: 3 hrs HEIGHT: 1482 m above sea level Follow the road to Grøndalsstøylen and you will find the path north-east of the mountain farm. The path heads north and follows the east bank of the river running down from Fantekrålvatnet lake in Bygdaskaret. Once you reach the lake, cross the stream and climb the steep ridge heading north-east. There is a path in parts and when the path disappears, you follow the small cairns. Route finding can be difficult here. Once you reach the edge, turn almost directly north. From here, the route is easy to see. There is often snow here until late summer. On the last climb to the top, you can turn slightly eastwards and reach the cairn from the north-east. If you walk directly up to the cairn, you will come across a rough and steep gulley just under the peak. Please note that the weather can change rapidly in this area. Be sure to pack extra clothing, food, drink, map and compass. A great trip for skiing in the winter. Følg skogsveg til enden. Gå vidare i same retning til kanten av Raudgrøtsdalen. Gå vidare i retning av to markerte knausar av olivin under brattaste eggja. Drei av mot toppen i meir sørleg retning. Frå toppen ser ein karakteristiske toppar som Jakta 1594 m og andre toppar på Sunnmøre, bl.a. Kyrkjefjellet rett over dalen mot nord. Det er eit flott utsyn mot Hornindalsvatnet og fjella austover mot Jostedalsbreen. Foto: Håkon Frislid

7 34. HATTEMAKAREN Følg same veg som til Raudgrøteggja. Parkering ca. 1 km frå fylkesgrensa på fylkesvegen over Heggjadalen, ca. 22 km frå Eid. Tid: 1,5 2 t. Høgd: 893 m.o.h. Følg sti i nordleg retning over dalen, og følg Møreelva gjennom Åseskaret og heilt opp til Lisjevatnet på 721 m. Sjå på elva som kjem rett ut av botnen av morena som dannar vatnet. Det finst ikkje utløpsos på vatnet, som kjem ut gjennom ura. Gå vidare på austsida av vatnet og opp på ryggen mot Hattemakarskaret. Derifrå kan du gå rett mot toppen. Flott utsyn til alle kantar. Follow the same road as for Raudgrøteggja. Park approx. 1 km from the regional border on the main road over Heggjadalen, approx. 22 km from Eid. TIME: hrs Height: 893 m above sea level Follow the path heading north through the valley, and follow the Møreelva river through Åseskaret pass and up to Lisjevatnet lake at 721 m above sea level. Here you can see how the river flows directly out of the bottom of the moraine and has formed the lake. The lake has no mouth but comes directly out of the scree. Continue on the east bank of the lake and climb up the ridge towards Hattemakarskaret pass. From there, you can walk directly to the top. 35. KVITEGGJA Foto: Håkon Frislid Køyr same vegen som til Hattemakaren. Parkeringsplass ca. 1 km frå fylkesgrensa. Tid: 2 t. Høgd: 1114 m.o.h. Følg sti i nordleg retning over dalen og opp langs Møreelva til Åseskaret og vidare til Lisjevassdalsbakken. Drei vestover, og gå opp ryggen til Dyraksla. Følg deretter austre ryggen av Kviteggja opp til toppen. Frå toppen er det flott utsyn over Heggjadalen. Du ser og mange flotte fjell på Sunnmøre, og også austover mot Jostedalsbreen, bl.a. Skåla. Fin tur i lett terreng. Drive the same route as for Hattemakaren. Parking approx. 1 km from the regional border. TIME: 2 hrs HEIGHT: 1114 m above sea level Follow the path heading north through the valley and climb along the bank of the Møreelva river to Åseskaret pass then continue to Lisjevassdalsbakken. Turn west and climb the ridge to Dyraksla. Then follow the eastern ridge of Kviteggja to the top. A pleasant walk on easy ground

8 Drive towards Heggjadalen to Sagebakken, approx. 1.5 km from the junction at Heggja and approx. 18 km from Nordfjordeid. You can park at the log pile just off the main road. TIME: hrs HEIGHT: Drakefjellet 772 m above sea level, Raudgrøtseggja 864 m above sea level The hike starts on forest track heading northeast. Pass the river running down from Heggjafjellet. Follow the left-hand forest track until it ends, approx. 100 m up from the river. Follow the path up to Knutesvamyra. Halfway up the marshy land, turn south and climb up to Hornet. From here, there is a clear path heading north-east along the high ground. This is easy ground with sparse birch. At the timber line on the highest of the Styggholene, the ground becomes flat and you head eastwards to the top of Drakefjellet. You can choose to continue over rolling ground with a gradual climb for approx. 2 km north-east to Raudgrøtseggja. Utsyn over Heggjadalen frå Sunndalsnipa. Raudgrøtseggja, vatna, Frislidhornet m.m. Foto: Odd Harald Heggen. 36. DRAKEFJELLET / RAUDGRØTSEGGJA Køyr mot Heggjadalen til Sagebakken ca. 1,5 km frå krysset på Heggja. Avstand frå Nordfjordeid ca. 18 km. Det er høve til å parkere på velteplass som ligg like inn til fylkesvegen. Tid: 1,5-2 t. Høgd: Drakefjellet 772 m.o.h., Raudgrøtseggja 864 m.o.h. Turen startar ved skogsveg som går i nordaustleg retning opp lia. Gå forbi elva som kjem frå Heggjafjellet. Følg venstre skogsveg til han sluttar, ca. 100 m opp for elva. Følg sti oppover til 15 Foto: Odd Harald Heggen. Knutesvamyra. Halvvegs oppe på myra dreiar du sørover, og går opp til Hornet. Flott utsiktsplass. Følg tydeleg sti nordaustover langs høgdedraget. Lett terreng med glissen bjørkeskog. Heile tida med flott utsyn over Hornindalsvatnet. Ved tregrensa på høgste Styggholene flatar terrenget meir ut austover til toppen på Drakefjellet. Om du vil, kan du fortsetje i småkupert terreng med lett stigning ca. 2 km nordaustover til Raudgrøtseggja. På Heggjafjellet, eller Høystøldalen, vart det heilt til etter krigen drive utmarksslått. Kvar gard på Heggja hadde sin høylade, og kvar sommar vart her drive slått i fleire veker. 16

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 3 Vis respekt for veret og vermeldinga TORHEIM Turar i området frå Holmøyvik til Skauset er omtalte av Lars Birger Holmøyvik 21. RANDASAGA Holmøyvik ved Hjelle Snikkerverksted,

Detaljer

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM TORHEIM NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM Fjellvettregel nr. 7 Gå ikkje aleine 1 NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM The walk starts on forest track from the gate at the carpark. The track takes you to a river (300

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig Foto: Jorunn Breiteig. Fjellvettregel nr. 9 Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig 2 65. EIKÅS - MYRANE - SVARTEVATNET - BLÅFJELLET Turar frå Kjølsdalen er omtalte av Jorunn Breiteig og

Detaljer

HJELLE - STIGEDALEN - BJØRLO

HJELLE - STIGEDALEN - BJØRLO Fjellvettregel nr. 5 Lytt til erfarne fjellfolk Drive to Norbrua, approx. 5 km from Nordfjordeid towards Stryn. TIME: 1 hr HEIGHT: Approx. 420 m above sea level Walk several hundred metres in a westerly

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng Her har du og mange startmulegheiter. Dersom du parkerer nedanfor Finneberg, fylgjer du stølsvegen opp til Slidrestølane, vidare traktorvegen som går over til Volbu. NB! Sjå

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen.

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen. Bispen Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av. Her sett fra Isterdalen. En flott alpin topp med fantastisk utsikt. I topp-partiet er det luftig og mye ur,

Detaljer

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh)

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh) 1 Kvithøvd (1001 moh) Parkerer ned for Finneberg, følg stølsvegen opp til Slidrestøladn. Vidare følgjer du traktorvegen som går over til Volbu til denne flatar ut. Her står det skilta til Kvithøvd inn

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Turmål. Kvithøvd. Vil du legg inn koordinatane på GPS er dei: Nord: Aust: kartformat EUREF89 (WGS84)

Turmål. Kvithøvd. Vil du legg inn koordinatane på GPS er dei: Nord: Aust: kartformat EUREF89 (WGS84) Turmål Kvithøvd Her har du og mange startmulegheiter. Dersom du parkerer nedanfor Finneberg, fylgjer du stølsvegen opp til Slidrestølane, vidare traktorvegen som går over til Volbu. NB! Sjå etter små turmålpiler.

Detaljer

GJEMNES KOMMUNE KULTURAVDELINGA

GJEMNES KOMMUNE KULTURAVDELINGA 10 turmål i Gjemnes Storlandet Stokknoken 811 m.o.h. Nord: 6980720.43 Øst: 434554.43 Skogsveg ca 300 m før Maihaugen i retning Høgset. Parker ved Maihaugen, eller i enden av skogsvegen(ved bom) Middels

Detaljer

10 på Topp i Nordreisa

10 på Topp i Nordreisa Foto: Inger Lill Løkås Pedersen 10 på Topp i ordreisa Ten great Walks in ordreisa Velkommen inn i ordreisanaturen! 10 på Topp ordreisa er ment å være et tiltak som gir alle brukere gode naturopplevelser

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING Sjutoppsturen FAKTA Startpunkt: Rosenlund Trimpoeng: 4 + 3 + 10 + 3 + 5 = 25 Målstad: Rosenlund Høgdeendring totalt: + 1007 m, - 1007 m Trimpostar på turen: Kletten, Kulen, Total løypelengd: 15 km Rinden,

Detaljer

Furunebba. Sunndalsøra

Furunebba. Sunndalsøra Furunebba Sunndalsøra Furunebba (1516 moh) er et av de store fjellene som henger over Sunndalsøra. De tunge stigningene i solsiden tilsier at turen bør gjøres i kjølig høstluft. Underveis passerer du fylkets

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

5 på topp i Storfjord

5 på topp i Storfjord 5 på topp i Storfjord 5 på topp Storfjord tar deg opp til 5 fine topper i kommunen, alle over 1000 meters høyde over havet. Turene har varierende lenge og terreng, men alle har sikre traséer opp. Med sikker

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

10 Jamtfjelltinden/Njaarkensnjurhtjie Meget krevende

10 Jamtfjelltinden/Njaarkensnjurhtjie Meget krevende 2016 FJELLTRIMMEN I VEFSN Brurskanken var Fjelltrimpost i 2013. 1447 moh. Foto: Svein Aarsnes Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Postnavn Øyfjellet, Stortuva Tolvtuva/Dalvese Nordåsen Litjskardvatnet/ Dårretjenjaevrie

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

STI GJENNOM LERKESKOG

STI GJENNOM LERKESKOG Turstiar frå Eikesdalsvegen i Øvre Vats: 1. Thorsgruva 7. Eikås/Bjoa 2. Dyrhaug (260 mo.h.) 8. Vikebygd 3. Ørnaberget (340m.o.h.) 9. Morgonsvatnet (500m.o.h.) 4. Stemmetjørna (300m.o.h.) 10. Ulserhaug

Detaljer

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt Ti-på-topp 10 -topper Gapahuken på Brunåsen 1 poeng Næring Tyttebærfjellet Kjelleren Himmelrike Langmyrheia Braknesheia Nås-nibben Toskefjell Fiskeplass ved Korsvann dato dato dato dato dato dato dato

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue.

Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue. 1 Fjellsenden (920 moh) Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue. Nord: 6782865 Aust: 493101 kartformat EUREF89 (WGS84) 2 Kvithøvd

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

Gullsteinvollen. Lys og trivelig stue/kjøkken på Gullsteinvollen.

Gullsteinvollen. Lys og trivelig stue/kjøkken på Gullsteinvollen. 3 Selvbetjent og kan brukes hele året. 14 sengeplasser på soverom + 2 ekstra på stue + 3 hemser. Hytta er låst med standard DNT-nøkkel. Vann er tilgjengelig i spring ved hytta. Om vinteren hentes vann

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Børvatnet - Misvær. Børvatnet - Misvær. Børvatnet - Misvær. Blåfjell. 1. Bedre tynt enn aldri... 5

Børvatnet - Misvær. Børvatnet - Misvær. Børvatnet - Misvær. Blåfjell. 1. Bedre tynt enn aldri... 5 (Kartblad 2029-2) Langs riksveg 812 mot Misvær er det ein del svært spennande is. Kartet under viser kor dei viktigaste godbitane ligg. Tilkomst: Med bil frå Bodø til Tverlandet RV 80 (18 km). Ta av mot

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 26.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Bakkeelva kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd KJENTMANNSPOSTER I NESSET 2010 Turmål: Vistdal - Svarttinden Koordinat: Alle opplysningene ble oversendt i 2009 - Høyde 1094 m : 1. Følg skogsvei fra lunningsplassen på Nerland ca 400 meter frem til veikryss.

Detaljer

Lakselvbukt og Lakselvdalen

Lakselvbukt og Lakselvdalen Lakselvbukt og Lakselvdalen Trimpostkasser Lakselvbukt og Lakselvdalen. Et eget turorienterings-kart er utgitt av Ullsfjord Sportsklubb og kan kjøpes på Samvirkelaget i Lakselvbukt. http://www.tromso.kommune.no/lyngsfjellan-turbeskrivelser.4545933-121464.html

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

6039 Langevåg Langevåg, Ålesund, Oslo 09.08.12

6039 Langevåg Langevåg, Ålesund, Oslo 09.08.12 Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg Langevåg, Ålesund, Oslo 09.08.12 INNSPEL TIL KOMMANDE RULLERING AV AREALPLANEN I 2012. OMRÅDE: MOLVÆRSHAMNA I LANGEVÅG For å verne kulturminneverdiane i Molværshamna

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Luster hundeklubb sine trimpostar 2010

Luster hundeklubb sine trimpostar 2010 Luster hundeklubb sine trimpostar 2010 1: Molden Fjelltopp, utsiktspunkt 2: "Spegelen" på Indre-Hafslo Fjelltopp, utsiktspunkt 3: Vardanosi i Fortun Fjelltopp, utsiktspunkt 4: Gamle kongevegen ned Årøyane

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Ut på tur i Vindafjord

Ut på tur i Vindafjord Ut på tur i Vindafjord 2016 Turkart og informasjon finn ein på www.vindafjord.kommune.no (kultur og fritid - friluftsliv) Foto Dagny Nernes 9 turar: Vikebygd Sætrafjellet 524 m.o.h. Denne turen går frå

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Postvegen. Nordfjellet. Onarheimslia PÅ TUR. Populære turløyper i nærområdet

Postvegen. Nordfjellet. Onarheimslia PÅ TUR. Populære turløyper i nærområdet Postvegen Nordfjellet Onarheimslia PÅ TUR Populære turløyper i nærområdet PÅ TUR Storslagen natur like utanfor stovedøra Bedriftsidrettslaget har opp gjennom dei siste 10 åra vore med på å gi ut fleire

Detaljer

Førehandsgodkjenning av planar for prosjekt tursti «Venjesdalen «- Romsdalseggen

Førehandsgodkjenning av planar for prosjekt tursti «Venjesdalen «- Romsdalseggen Førehandsgodkjenning av planar for prosjekt tursti «Venjesdalen «- Romsdalseggen Tursti Romsdalseggen er 19.06.2012 innmeldt av Molde og Romsdal turistforening (MRT) til kommunedelplan for idrett og fysisk

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Base Camp 2010. Rondane. 10.-15. august. DNT fjellsport Arendal

Base Camp 2010. Rondane. 10.-15. august. DNT fjellsport Arendal Base Camp 2010 Rondane 10.-15. august DNT fjellsport Arendal Turprogram Dag 1 (tirsdag): Grimstad - Hafjell Grimstad Hafjell (48 mil / 8 t) Avreise fra Harebakken bussterminal kl. 16:30 presis (minibuss

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Norsk Needlework. Celebrating 200 years of Norwegian Constitution. Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014

Norsk Needlework. Celebrating 200 years of Norwegian Constitution. Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014 Norsk Needlework M8 Cynthia Wasner Celebrating 200 years of Norwegian Constitution Norsk Skjold Votter Grunnlovsjubileet 2014 Shield of Norway Mittens Size: Women s Medium- Man s Medium Sport weight wool

Detaljer

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Akvator Turid Verdal Dato: 2. april 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20130143-01-TN Skredfarevurdering,

Detaljer

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m Introduction Information and names are taken from the Norwegian Statens Kartverk topografisk hovedkartserie M711, which is a series of 1:50 000 maps covering the entire country and also from the latest

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

Utsikt fra Kattabergsfjell, tur 6. Foto: Thomas Førde

Utsikt fra Kattabergsfjell, tur 6. Foto: Thomas Førde 2008 Utsikt fra Kattabergsfjell, tur 6. Foto: Thomas Førde DnB NOR-turen er et landsomfattende samarbeid mellom DnB NOR og Norges Orienteringsforbund. Informasjon og deltagerregistrering finner du på.

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra 5,41 km

Detaljer

Gildrehammaren (300 moh), Klepp

Gildrehammaren (300 moh), Klepp 1 Gildrehammaren (300 moh), Klepp Gildrehammaren ligg like bak Kometland på Klepp. Det er eit flott, men for svært mange, ukjent utsiktspunkt. Det er greit å finne stien til Gildrehammaren. Start øvst

Detaljer

Bli med i konkurransen Turmål i Ålesund og omegn! Alle som har funnet minst fem turkoder er med i trekninga av fine premier.

Bli med i konkurransen Turmål i Ålesund og omegn! Alle som har funnet minst fem turkoder er med i trekninga av fine premier. ålesund kommune Bli med i konkurransen Turmål i Ålesund og omegn! Alle som har funnet minst fem turkoder er med i trekninga av fine premier. Konkurransen varer fra og med mai til og med oktober. Konkurransen

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Bli med TIL TOPPS Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Påmeldingsfrist: 1. mars 2016 Bli med Til Topps Tur er best sammen med andre. I år vil vi derfor invitere alle lokalforeninger

Detaljer

SIGNES VOTTAR. strikketeigen.com

SIGNES VOTTAR. strikketeigen.com SIGNES VOTTAR Lusevottar med konststrikka kant, middels damestorleik. Strikkinga kan varierast på mange måtar. I denne oppskrifta er det strikka kile til tommelen for å få god passform. Mønsteret er i

Detaljer