Hb025 / Hb026 Prosesskoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hb025 / Hb026 Prosesskoden"

Transkript

1 Kurs arrangert av RIF Skøyen, 24. oktober 2013 Hb025 / Hb026 Prosesskoden Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet 1

2 bare så det er sagt Dette innlegget er ikke et offisielt eller på annen måte styrende dokument fra Vegdirektoratet. De tema som tas opp er omtalt på generelt grunnlag - det kan av pedagogiske grunner forekomme ufullstendige eller upresise framstillinger. Innlegget kan ikke brukes i tolkningsøyemed i enkeltsaker.

3 å gjøre de gode intensjoner til virkelighet Kompetanse innen vegteknologi og annet - bygge vellykkede vegkonstruksjoner, dette henger sammen men blir ingenting av hvis man ikke greier å lage en bestilling for den som skal utføre arbeidet og blir problematisk hvis den som skal utføre arbeidet ikke forstår bestillingen!

4 .Felles forståelse av oppgaven? Klarhet er byggherrens ansvar og vi utfordres kontinuerlig på klarhet! Klare og entydige dokumenter er konfliktforebyggende!

5 Formål med Prosesskoden Sikrer ensartet og god praksis i Statens vegvesens entrepriser gjennom standard beskrivelsestekster. Skaper felles forståelse av oppgaven og gjenkjennelighet: Arbeidsbeskrivelser, krav, måleregler for oppgjør. Brukes av Statens vegvesen i økonomioppfølging.

6 Håndbok 066 (redigert etter NS 3450) Prosjektdokumenter for bygg og anlegg A Prosjektinformasjon NS 8406:2009 C2:Felles for alle kontraktmaler i Vegvesenet C3: Mal for den enkelte typen kontrakt (Bygging, Drift,.). Den prosjekterende tilpasser så teksten til det enkelte prosjekt innen visse interne regler. A0 A1 A2 A3 Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 B2 B3 Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler C Kontraktsbestemmelser C1 C2 C3 C4 Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument D Beskrivende del D1 D2 Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter E Svardokumenter E1 E2 E3 E4 E5 Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema 7

7 Samspill mellom beskrivelse og andre kapitler Eksempel: Be om pris på Prosesskoden: dette nivået 12.1 Rigg og midlertidige bygninger Tilrigging Drift av rigg og midlertidige bygninger Nedrigging..fordi : Tilrigging: Her settes inn en øvre grense i konkurransegrunnlaget (beløp, kr.) i kap. B3-7 Taktisk prising. iht. ny håndbok 066 av juni 2013

8 Håndbok 025 og 026, Prosesskoden

9 Oppdateringer av Prosesskoden 13 år 5 år 1-2 år?

10 Oppdateringen Formål: Implementere og oppdatere iht. utvikling av teknologi og nye krav innen flere områder Forbedring av klarhet, rydding i prosess-struktur og språk etter behov Ikke endret: Toleranser. Prøving og kontroll Beskrivelsestekstene i håndbok 026 Lite endret: Hovedprosess 4-Grøfter, kummer og rør

11 Ved bruk av ny prosesskode, husk: Det kan være en god del endringer, ikke regn med stort sett likt! Nye prosessnummer finnes, noen er strøket/endret. Kan ha samme prosessnummer og navn, men justert innhold og måleregel Endringslogg ble forsøkt utarbeidet, men ble for uoversiktlig pga volumet. Hyppigere oppdateringer vil gjøre det mulig å presentere endringslogg.

12 Grunnlag i andre håndbøker - et utvalg Sprengning og masseflytting (Hb018, Hb016 ) Tunneler (Hb021 ) Grøfter, kummer og rør (Hb018 ) Vegfundament (Hb018 ) Vegdekke (Hb018 ) Vegutstyr og miljøtiltak (Hb018, Hb051 )

13 Hb018 vs. Prosesskoden en utfordring Generelt: Prosesskoden gjelder foran de dokumentene den henviser til (Standarder, håndbøker, normaler). For en del prosesser henter Hb025 krav fra Hb018. utfordring at Hb018 inneholder alternativer, begrunnelser, dimensjonerings-metoder, nyttige råd, etc., som ikke har noen plass i en kontrakt. Da må det ikke være tvil om hvor entreprenøren skal finne tekst og tall presise henvisninger!

14 Innledning (de første sidene av håndboka) 1. Bruksområder for prosesskoden 2. Oppbygging/ redigering 3. Sted- og elementkode 4. Bruk av prosesskoden ved tilbud 5. Hierarkisk oppbygging av prosesser 6. Forhold til andre dokumenter 7. Mengdeangivelser 8. Grunnlag for kostnadsregistrering 9. Enheter 10.Terminologi 11. Oversikt over prosesser

15 Kontroll (kap. 4.5) Krav til material- og utførelseskontroll er angitt i kontraktsbestemmelsene (jf. NS 8406 pkt 14 og håndbok 066 pkt. C3.2), og i Prosesskoden, prosess 11.4 i beskrivelse eller i spesielle kontraktsbestemmelser ev. i egen kontrollinstruks ev. i håndbok 018-Vegbygging Toleranser gitt i pkt d) og prøving/kontroll gitt i e) i de respektive prosesser «Toleranser skal ikke utnyttes ensidig»

16 Utførelsesmetoder (kap.4.4) Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

17 Prisgrunnlag og måleregler (kap.4.3) Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle ytelser som er nødvendige for å levere delarbeidene iht prosjektdokumentenes krav. materialer og hjelpemidler arbeidslønn sosiale utgifter transport mellomlagring redskaper, verktøy, maskiner stillaser og provisorier administrasjon og fortjeneste forsikringer/dekning av risiko, sikkerhetsstillelse, provisjoner, kapitalkostnader sikkerhetstiltak krevd dokumentasjon samsvarserklæringer med tilhørende dokumentasjon med mindre disse ytelsene spesifiseres separat i egne prosesser.

18 Sikkerhetstiltak skal være inkludert i enhetsprisene! men husk. Der risikovurderingen i fbm. SHA-planen viser risikofylt arbeid plikter byggherren å beskrive forebyggende tiltak. Byggherreforskriften lister opp konkrete forhold som skal vurderes ( 8): Arbeid på steder med passerende trafikk og arbeid med fare for ras og synk i gjørme er 2 av 16 eksempler på slike. Byggherren har påseeransvar for oppfølging av entreprenøren under gjennomføringen.

19 Praktisering - grøftekasser Der entreprenøren ikke har et reelt valg mellom å slake ut skråningen eller bruke grøftekasser skal vi beskrive grøftekasser. Eksempler: Svært bløt grunn eller for trangt til å slake ut skråningen Stikkord: Forutsigbarhet.

20 Praktisering - trafikk Entreprenøren lager arbeidsvarslingplan som passer egen arbeidsplan og risikovurdering, ref. Arbeid på veg (håndbok 051), og får arbeidsvarslingplanen godkjent av myndighet. Oppgjør i Prosesskoden er i rundsum (RS). På store, kompliserte anlegg med faseplaner mv. bør disse planene prosjekteres, og mengder angis for oppgjør på enhetspris.

21 Praktisering trafikk(2) - nyhet Vi ønsker å skille ut de tyngste (=dyreste) metodene og la disse bli oppgjort på variable mengder (enhetspris) i stedet for rund sum. I praksis gjelder dette langsgående sperring (klassene T1, T2 og T3). Dette iverksettes snarlig gjennom oppdatering av databasefil for program-verktøyet, og blir da å finne i «Anbefalt spesiell beskrivelse» Tas så inn ved neste oppdatering av Prosesskoden

22 Den prosjekterendes plikter! Byggherreforskriften 17 Prosjekterende skal risikovurdere og ivareta hensynet til HMS gjennom valg av løsninger. Prosjekterende skal dokumentere forhold som kan ha betydning for framtidige arbeider Prosjekterende skal beskrive spesifikke tiltak og varsle byggherren der det kan oppstå risikoforhold.

23 Prosesskodens oppbygning Består av 9 hovedprosesser, tall fra 1 til 9 Hver hovedprosess er underinndelt i prosesser ved tilføyelser av ett eller flere siffer etter hovedprosessnummeret Få sifre = høyt nivå Mange sifre = lavere nivå

24 Hovedprosesser (høyeste nivå) 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader 2. Sprengning og masseflytting 3. Tunneler 4. Grøfter, kummer og rør 5. Vegfundament 6. Vegdekke 7. Vegutstyr og miljøtiltak 8. Bruer og kaier (inngår i hb 026) 9. Til bruk for drift og vedlikehold

25 Hierarkisk oppbygd, eksempel: HP5 Vegfundament 54 Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer 54.1 Bærelag av knust grus, Gk Bærelag av knust grus, Gk, fra linjen eller sidetak Økende detaljeringsgrad på lavere nivå (flere siffer)

26 Hierarki, eksempel 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser mannskap maskin med korg kran med korg

27 Disposisjon innen en prosess Spesifiserende tekster for hver enkelt av prosessene er bygd opp slik: a) Omfang b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving, kontroll x) Mengderegler De færreste prosesser inneholder alle disse bokstavene For all punkter a) e) vil tegninger og spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen i prosessen.

28 .Omfanget a) her kan det lett bli konfliktstoff Arbeidets omfang a) beskriver hva ytelsen skal omfatte for den enhetsprisen som betales. Vi utfordres kontinuerlig på klarhet særlig aktuelt for omfanget!

29 Hierarkiet i Prosesskoden Når byggherren ber om pris på et gitt nivå, gjelder tekst angitt på høyere nivå som del av beskrivelsen, etter visse regler

30 Vi ber om pris: Hvor står beskrivelsen? 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk PRIS (time) Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser PRIS (m 3 ) mannskap PRIS (time) maskin med korg PRIS (time) kran med korg

31 Vi ber om pris: Hvor står beskrivelsen? 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk PRIS (time) Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser PRIS (m 3 ) mannskap PRIS (time) maskin med korg PRIS (time) kran med korg

32 Innledende tekst (kap. 5) Hierarkisk oppbygging av prosesser «Arbeidets omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også på lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt avgrensende tekst om samme emne på lavere nivå.» «Materialkrav, utførelse, kontroll, toleranser og mengderegel angitt på et høyere nivå gjelder også for lavere nivå. Unntak fra dette er når beskrivelse på høyere nivå er erstattet med, eller står i motstrid til, spesifikasjon på lavere nivå.»

33 .Gyldighetsområdene for a) til e) xx omfang utførelse prøving/kontr. materialer toleranser Høyt nivå a) b) c) d) e) (få siffer)? xx.x Lavere nivå a) b) c) d) e) (mer detaljert)? xx.xx Enda lavere nivå a) (enda mer detaljert) b) c) d) e)

34 og slik må det være: Underinndeling! 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser mannskap maskin med korg kran med korg

35 Prinsipp for underinndeling: A og B A: 42.3 Rørgrøft i berg = Avdekking og Sprengning/oppgraving og Fiberduk og Fundament/omfylling og Gjenfylling og Fjerning av overskuddsmasser B: 43 Rørledninger = 43.1 Drensledning eller 43.2 Overvannsledning eller 43.3 Spillvannsledning (alternative utførelser) Eksemplene i innledende tekst kap. 2.2 er «pusset opp» litt i 2012-utgaven.

36 Hierarki, underinndeling både A og B 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser mannskap maskin med korg kran med korg

37 Detaljeringsnivå, valg av prosess og nivå Må i alle fall være detaljert nok til at mengdevariasjoner kan gjøres opp uten problemer. Her påvirkes også risiko. Prisbærer Eksempel: 36.3 Ventilasjon (RS) Kabelfremføring (meter) Impulsventilatorer (stk) Sjaktventilatorer (stk) Overvåking av tunnelluft (RS) her eller her, ikke på begge!

38 Litt fra innledende kap. Mengdeangivelser (kap. 7.1 og 7.2) Målegrunnlag Tilstand Fast Løs Anbragt Prosjektert (pf) (pa) Utført (uf) (ul) (ua) Prosjektert mengde (p) er mengden innenfor den måleavgrensing som ligger til grunn for utførelsen av arbeidet. Utført mengde (u) er mengden innenfor den måleavgrensing som det ferdige produkt virkelig har fått etter utførelsen.

39 Litt fra innledende kap. Mengdeangivelser (kap. 7.1 og 7.2) Prosjektert mengde (p) - Utført mengde (u)? De aller fleste mengder angitt i Prosesskoden er prosjekterte mengder

40 Definisjoner for tilstand (kap. 7.1) Fast tilstand (f) den tilstand materialene er i før løsgjøring eller opplastning. Løs tilstand (l) den tilstand materialene er i etter opplasting på transportmiddel, før transport. Den gjelder også transport i skuffe e.l. Anbrakt tilstand (a) den tilstand materialene er i når de er plassert og bearbeidet.

41 Eksempel på volum omregningsfaktor for sprengt stein 1,0 1,6 1, fast løst komprimert

42 Veil. omregningsfaktorer (kap. 7.4) Type masse Omregningsfaktor* ift teoretisk fast masse Teoretisk Fast Løs Anbrakt Tunnelstein og stein fra grøft 1,0 1,8 1,5 Øvrig sprengstein 1,0 1,6 1,4 Morene, sand, grus 1,0 1,25 1,1 Leire, silt 1,0 1,15 1,0 * Dette er gjennomsnittstall som vil variere noe med blant annet sprengningsmetode og bergart. Overberg er inkludert.

43 Veiledende omregningsfaktorer (kap. 7.4) NB! Omregningsfaktorene er ikke en åpning for å måle volum i anbrakt tilstand - for så å tilbakeregne til fast volum - i de tilfeller måleregelen er fast volum på uttaksstedet!

44 Måles som faste m 3 HER pf m 3 Pros.26.1 Sprengt stein fra skjæring til fylling i linjen a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). fylling i linjen, Fyllplass, etc.

45 25 Masseflytting av jord Fra skjæring målt her! Linjen 25.1 Fyllplass til motfylling/bakkeplanering 25.3 til lager for bearbeiding 25.4 til støyvoll, ledevoll etc. (pa!)

46 26 Masseflytting av sprengt stein Fra skjæring målt her! Linjen 26.1 Fyllplass til motfylling 26.3 til lager for bearbeiding 26.4 til støyvoll, ledevoll etc. (pa!)

47 32.2 Opplasting i tunnel, transport og utlegging regnet fra tunnelmunning til endelig plassering Linjen fra stuff regnet til tunnelmunning målt her! Fyllplass til motfylling til lager for bearbeiding til støyvoll, ledevoll etc. (pa!)

48 Pros.26.4 Sprengt stein til støyvoll, ledevoll, mm. Måles som prosjektert anbrakt m 3 HER x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. pa m 3 støyvoll

49 Mellomlagring av masser Det er ryddet i mellomlagring av masser: Nevnes ikke i oppramsingen av omfang nede på den enkelte masseflyttingsprosess. Skrevet på høyt nivå i masseflyttingsprosessene: «Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen» Det betyr at prosjekterende bør avstå fra å ramse opp mellomlagring i spesiell beskrivelse på masseflyttingsprosessene.

50 Den spesielle beskrivelsen

51 Den spesielle beskrivelsen noen råd og vink ( og litt om hva vi sliter med ) Utfordringen er å skape klarhet!

52 Spesiell beskrivelse Skrives inn av den prosjekterende for presiseringer og tilpasninger til lokale forhold, men... Det skal føres restriktiv praksis med hensyn til å gi prosessene annet innhold enn det standardiserte. (Husk: Gjenkjennbarhet, og Prosesskodens formål mht økonomioppfølging, rapportering og erfaringsoverføring!)

53 Kap. D1, første avsnitt, framside: «Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til standard arbeidsbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell arbeidsbeskrivelse foran bestemmelsene i standard arbeidsbeskrivelse. Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag: Vær påpasselig med at spesiell beskrivelse kun angir avvikene eller tilleggene i forhold til generell beskrivelse.» Hb025/026 innledende tekst, kap. 4.2: «Det forutsettes at konkurransegrunnlaget kap. D1 «Beskrivelse og mengde-fortegnelse» etter behov suppleres med en spesiell beskrivelse hvor det tas med tilføyelser, unntak og endringer i forhold til Prosesskodens formuleringer.»

54 Omfang a) tilpasning til prosjektet Prosesskoden bruker «Omfatter» for å beskrive arbeidsoperasjoner/leveranser/kostnader. I de noen tilfeller må det også sies noe om bruksområdet for prosessen, stedsangivelse eller forutsetninger for at prosessen skal brukes. Da er «Gjelder» et nyttig begrep. men du bør unngå bruk av «gjelder» for omtale av arbeidsoperasjoner/leveranser/kostnader.

55 Eksempel: Går antakelig bra, men kan forbedres

56 Eksempel: Enkel fix: c) Graving skal utføres til fjell

57 Omfang a) tilpasning til prosjektet Må det trekkes fra noe omfang? Må det legges til noe omfang? og hvis dette er betydelig så bør du vurdere å lage en ny, egendefinert prosess med «9-tallet» i kodenummeret.

58 Omfang a) tilpasning til prosjektet Råd for god praksis «Gjelder» for å omtale steder, gyldighetsområde, forutsetninger for anvendelse av prosessen «Omfatter» for å omtale arbeidsoperasjoner, leveranser, kostnader «Omfatter også» legge omfang til standardteksten «Omfatter ikke» trekke omfang fra standardteksten «Omfatter..» regn med at du må starte fra scratch Du kommer veldig langt med bare disse to begrepene!

59 Spesiell beskrivelse i a) Forsiktighetsregel: «Omfatter» brukt alene bør du som din egen forsiktighetsregel tolke slik at du bør skrive helt nytt omfang og da ta med alt av omfang i din egen spesielle beskrivelse. Det kan ellers bli i overkant vanskelig å skape klarhet. dessuten : Ordbruken gir også risiko for at du gjentar standardteksten, og det er ikke ønskelig.

60 Råd for spesiell beskrivelse Ikke kast deg over skriving av spesiell beskrivelse, les standardteksten først! 1. Skaff deg oversikt i den aktuelle delen av Hb025, kanskje det finnes en anvendelig prosess i standardteksten? Ta frem boka! 2. Hva er gyldig omfang og krav, dekker dette behovet? NÅ kan du begynne å vurdere spesiell beskrivelse! Tilslutt: Kjør en «sanering» av hele dokumentet for å se om det er noe spesiell beskrivelse som kan fjernes en nyttig øvelse.

61 Begreper og håndtering av omfang a) i spesiell beskrivelse Ikke sats på variert språkbruk, dette er ikke stedet for slikt! «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal»!

62 Noen begrep å merke seg «Levering» betyr innkjøp, transport og alle nødvendige arbeider og kostnader for å bringe et materiale helt fram til bruksstedet. (brukes ofte for å få med innkjøp) «Eventuelt» kan være plagsomt: Bør som en forsiktighetsregel presiseres i spesiell tekst hvis «ev.» ligger i gyldig omfang på prisbærende prosess. Tenk på klarheten hvis du har med «ev.» i oppramsinger.

63 Tallet 9 i prosesskoden (kap. 2.4) Tallet 9 brukt i andre eller høyere siffer er reservert for egendefinerte prosesser, "øvrige arbeider : For arbeider som er nødvendig for å få et komplett produkt, men som det ikke er angitt egen prosess for (prinsipp A) For andre alternativer enn de som er gitt eget prosessnummer (prinsipp B) Tallet 9 er ikke vist i prosesskoden, men tas i bruk etter behov

64 .Hva sliter vi med i dag? Altfor mye skriving av spesiell beskrivelsestekst! kanskje pga utgåtte krav, noen uhensiktsmessige prosesser og kanskje for mange gamle kok?... Nå etter 2012-oppdateringen har vi sjansen til å kaste alle gamle kok og favorittformuleringer de er IKKE lenger trygge å bruke!

65 .Hva sliter vi med i dag? For stor grad av detaljering, dvs. legger prisbærer på unødig lavt nivå. Det er Prosesskodens prinsipp at byggherren kan velge detaljeringsgrad! Ny setning i innledende kap. 5: «Byggherren velger detaljeringsgrad iht. hva som er hensiktsmessig.» Her må konsulent/ressursavdeling og prosjektets folk kommunisere og bli enige om nivå!

66 Endring av måleregelen To viktige forhold:.hva sliter vi med i dag? 1. Endret måleregel i standardtekstens prosesser kan «lure» kalkulasjonsverktøy hos tilbyderen. (Internt Statens vegvesen: Fravikssøknad) 2. Ny måleregel i egendefinert prosess. Forsiktig:.kan komme i skade for å vri risikoforholdene i kontrakten, og det skal vi ikke gjøre!

67 .Måleregelen styrer risiko Endring av måleregelen i egendefinert prosess, eksempler på risikovridning: Overgang fra «prosjektert» til «utført» mengde overfører risiko til byggherren Overgang fra måleenhet m3 til meter for å grave ei grøft du ikke vet dybden av, overfører risiko til entreprenøren Overgang fra målt mengde (eksempel m3) til rund sum RS overfører risiko til entreprenøren.

68 Hva sliter vi med i dag? Uheldig praksis i Kap. D1 forsiden: Her bør man ikke legge inn beskrivelsestekst

69 .Bokstav for teksten a-b-c-d-e-x omfang-materialer-utførelse-toleranser-kontroll-mengder Bruk riktig bokstav for typen tekst (krav) Ikke slå sammen bokstaver! - men kanskje i et nødstilfelle: b) c) Ikke slå sammen a) c)

70 .Hva er en dårlig start? FY-liste: Skrive kontraktsbestemmelser og henvisning til lover og forskrifter inn i beskrivelsen. Lage unødig egendefinerte prosesser: Finner ikke ut at det faktisk eksisterer en prosess for jobben som skal bestilles (dvs. bruker GAMLE KOK!?) Finner ikke ut hva som er gyldig omfang og gyldig måleregel for den aktuelle prosessen. Leser ikke standardteksten: Gjentar standardteksten (dvs. bruker GAMLE KOK!?)

71 Råd for spesiell beskrivelse Ikke kast deg over skriving av spesiell beskrivelse, les standardteksten først! Skaff deg oversikt i den aktuelle delen av Hb025, kanskje det finnes en anvendelig prosess i standardteksten? Ta frem boka! Hva er gyldig omfang? Hva ønsker/trenger jeg? NÅ kan du begynne å vurdere spesiell beskrivelse! Tilslutt: Kjør en «sanering» av hele dokumentet for å se om det er noe spesiell beskrivelse som kan fjernes en nyttig øvelse!

72 Hva sliter vi med i dag? Urealistiske mengder, «kjekt og ha» - prosesser Prosesser som man ikke er sikker på om det blir noen utførelse av og som legges inn med en liten mengde «for å få en pris» = en uting Mengder skal være realistiske. Korrekte mengder er viktig!

73 Problem:.Bruk av sted- og elementkoder Å dele opp i sted/element fører til stor detaljeringsgrad ofte overdrevet detaljering! Dette kan skape problemer under gjennomføringen. Begrens oppdelingen. Les håndbok 026, kap. 13.3: «For redigering av konkurransegrunnlag, bør inndelingen i elementer begrenses til det strengt nødvendigste»

74 Redigering av prosess element Prosess med mengde pr element Prosess Element 1 Element 2 eller Element med tilhørende prosesser Element Prosess 1 Prosess 2 Elementsortering kan føre til at konkurransegrunnlaget «eser ut» og blir uklare.

75 Programverktøy (GPROG i Statens vegvesen i dag) Vi har tatt i bruk funksjonalitet som kommuniserer med den prosjekterende under utarbeidelsen av beskrivelsen. Formål: Gjøre den prosjekterende oppmerksom på krav i Hb018 og gjøre det lettere å finne fram til riktig referanse for beslutninger om metode/materialer.

76 Eksempler på prosesser

77 Prosesser for lys, vann og ventilasjon i tunnel Arbeidslys: Ventilasjon: Prosess 32.1 (sprengning) NY: Prosess 32.3 Prosess 32.4 Vannlensing: Prosess 32.1 (sprengning) Prosess 32.4 Gjennomslag Permanent anlegg i drift

78 Prosesser for lys, vann og ventilasjon i tunnel Nytt: Lys maks 100 m bak stuff (før: 200 m) Arbeidslys: NY: Prosess 32.3 Ventilasjon: Prosess 32.1 (sprengning) Prosess 32.4 Vannlensing: Prosess 32.1 (sprengning) Prosess 32.4 Gjennomslag Permanent anlegg i drift

79 Nytt krav, grøftesprengning i tunnel Grøfter og kumutvidelser (sprengning & fjerne masse) (Krav: Skal sprenges som egen operasjon) Grøfter (meter, grøftelengde) Kumutvidelser (stk) Tverrgrøfter (meter, grøftelengde)

80 Nye prosesser: Sålerensk i tunnel Sålerensk under teoretisk sprengingsprofil Sålerensk grov (0,20 m 3 overmasse pr. m 2 ) Sålerensk fin (0,05 m 3 overmasse pr. m 2 ) Tilbakefylling etter sålerensk (alle oppgjør i m 2 )

81 Fjerning av renskemasser i tunnel, oppgjør Driftsrensk med maskin (del av sprengepros. 32.1) Masse: Medtatt på masseutkjøringen (32.2) Driftsrensk med spett (33.11) Masse: Medtatt på masseutkjøringen (32.2) Sluttrensk (33.12) Masse: Inkludert i prosessen

82 Fjerning av renskemasser (i dagen), oppgjør Rensk av bergoverflate før sprengning (21) Masse: Medtatt på graveprosessene (25) Driftsrensk ved sprengning (22) Masse: Medtatt på masseutkjøringen (26) Sikringsrensk (23.1, underprosesser 23.11, 23.12, 23.13) Masse: Egen underprosess (23.14)

83 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall i skjæring (fig 7.5) Tegnforklaring: 1 Teoretisk sprengningsprofil (prosjektert kontur) 2 Utført kontur 3 Skravert: Geologisk betinget utfall utover 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil 4 Linje 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil

84 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall ved sprengning under dagen (fig 7.6) Tegnforklaring: 1 Teoretisk sprengningsprofil (prosjektert kontur) 2 Utført kontur 3 Skravert: Geologisk betinget utfall utover 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil 4 Linje 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil

85 Eks.: pros 21.2 Vegetasjonsrydding ift pros 21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke 21.2 Vegetasjonsrydding a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, fremkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i spesiell beskrivelse, rydding og fjerning av buskas og hogstavfall, riving og fjerning av stubber og røtter. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess x) Areal måles som horisontalprojeksjon. Enhet: m Avtaking av vegetasjonsdekke a) Omfatter fjerning av vegetasjonsdekke og matjord, inklusiv graving, opplasting, transport og tipping, overalt hvor de finnes innen vegområdet, og på arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp. x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

86 2007-versjon: 27 Masseflytting av blandede masser og bearbeiding av masser 27.1 Blandede masser i linjen 27.2 Blandede masser fra sidetak 27.3 Blandede masser fra depot 27.4 Filtersand (grus) under og i fylling 27.5 Bearbeiding av rene masser 27.6 Bearbeiding av forurensede masser og drift av depot 27.7 Leverings- og behandlingsgebyr for masser for rene masser for forurensede masser

87 27 Masseflytting 2012-versjon: av blandede masser og bearbeiding av Diverse masser linjen 27.1 Blandede masser i linjen 27.2 Blandede masser fra sidetak 27.3 Blandede masser fra depot 27.1 Filtersand (grus) under og i fylling 27.5 Bearbeiding av rene masser 27.6 Bearbeiding av forurensede masser og drift av depot 27.2 Demolering av blokker i løsmasser 27.7 Leverings- og behandlingsgebyr, forurensede masser for rene masser til motfylling/bakkeplanering til lager støyvoll, ledevoll.. (pa m 3 ) til fyllplass fra sidetak/lager til linjen 25.7 Myr og andre ubrukbare masser

88 Bearbeiding av jordmasser Hvis man skal bekjempe uønskede arter i jordmasser finnes det egen prosess for dette Demolering av blokker i løsmasser har egen prosess Merk: Demolering av blokker i sprengt stein har ikke egen prosess og skal heller ikke ha det! Dersom det skal demoleres blokker som entreprenøren ikke har produsert ved egen sprengning (overtatt lagerhaug) bør dette beskrives under 27.2.

89 Prinsipp om bearbeiding av masser Kostnaden for bearbeiding av masser (pigging, sortering, knusing, sikting, etc ) følger kostnaden for konstruksjonen hvor massen skal brukes. Oppgjør som anbrakte mengde i konstruksjonen. Eksempler: Overbygningsmaterialer (HP 5) Murer av naturstein (71.1) Det er praktisk å la uttak og transport til stedet for massebearbeiding ligge på masseflyttingsprosessene HP2 og HP3. Oppgjør i faste m3 på uttaksstedet.

90 Trykkfeil om bearbeiding av masser NB: Trykkfeil om bearbeiding av masser i prosess 47.7-Erosjonsforebyggende tiltak, terskler og sedimentasjonsbasseng. Feil prosesshenvisning og feil i prinsipp for hvor kostnaden skal ligge. Anbefaler å legge inn spesiell beskrivelse: a) *** Omfatter også bearbeiding av materialene samt opplasting og transport fra lager for bearbeiding. Uttak og transport til lager for bearbeiding er medtatt under hovedprosess 2 og 3. (rettes midlertidig i G-Prog, vha. anbefalt spesiell beskrivelse)

91 .Forsterkningslag - sprengt stein 53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult (m 3 ) Underprosesser for hhv.: 22/90mm - 22/120mm - 22/180mm - «andre» 53.3 Forkiling av forsterkningslag (m 2 ) knust asfalt Ak Krav, høytrafikkveg, trafikkgruppe D, E, F steinmaterialer Fk med redusert finstoffinnhold (0/32 mm med f3 finstoffkategori) steinmaterialer Fk Tillatt for tr.gruppe A, B, C

92 10 råd for kap D1 1. Vegvesenet bruker prosesskoden; ikke innfør NS Element-sortert beskrivelse blir tykk, vurder kritisk om ikke prosesssortert er bedre! 3. Spesifisering tilpasses behov, ikke mer detaljert enn nødvendig 4. Ikke lag spesiell beskrivelse for noe som allerede er beskrevet i generell beskrivelse i prosesskoden 5. Ikke utvikle kok som lever sitt eget liv ift prosesskoden! 6. Ikke lag nye prosesser for ytelser som er inkludert, f. eks snørydding 7. Pass på betydningen av a), b),, x) i prosessbeskrivelsen 8. Sikkerhetstiltak er inkludert i prisene, ref tilbudsskjema 9. Vurder gjenbruk av materialer ved beskrivelse av prosesser 10. Før prosesser til summasjon (gir konkurranse)

93 Felles forståelse av oppgaven? Klarhet = konfliktforebygging

94 Lykke til! Innspill til Prosesskoden ønskes! /

95 Eks. lærestoff: Dypsprengning del av fig. 226 I Håndbok 018

96 Eksempel: Sprengt stein, overberg ved dypsprengning Prosess 22.1 Sprengning, fast volum 2300 m 3 fast volum, 2000 m 3 fast volum, V = 300 m 3 Prosjektert sprengningsprofil Skissen er ikke riktig målsatt, kun en illustrasjon

Vegteknologikurs, Trondheim, høsten Prosesskoden. Hb R761 / Hb R762. Rolf Johansen Byggherreseksjonen Vegdirektoratet.

Vegteknologikurs, Trondheim, høsten Prosesskoden. Hb R761 / Hb R762. Rolf Johansen Byggherreseksjonen Vegdirektoratet. Vegteknologikurs, Trondheim, høsten 2016 Prosesskoden Hb R761 / Hb R762 Rolf Johansen Byggherreseksjonen Vegdirektoratet rolf_johansen@vegvesen.no å gjøre de gode intensjoner til virkelighet kompetanse

Detaljer

Oppdatering av Prosesskoden

Oppdatering av Prosesskoden Oppdatering av Prosesskoden Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Rolf Johansen Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Formål med Prosesskoden Prosesskoden «gjør virkelighet av» Statens

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Prosesskoden - Statens vegvesens bestillingsverktøy for entrepriser Retningslinjer og

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del Statens vegvesen Region midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL JERNBANEVERKETS PROSESSKODE

BRUKERVEILEDNING TIL JERNBANEVERKETS PROSESSKODE BRUKERVEILEDNING TIL JERNBANEVERKETS PROSESSKODE 1. OPPBYGGING OG REDIGERING AV PROSESSKODEN 2 2. BRUK AV PROSESSKODEN 3 3. FORHOLDET TIL ANDRE DOKUMENTER 8 4. MENGDEANGIVELSER 9 5. BRUK AV PROSESSKODEN

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Norsk Vann og SSTT Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Gravefrie løsninger kan i NS3420 deles i 2 kategorier 1) Etablering av nye ledninger ved boring eller

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Fv.48 Lundssvingane Side D1-1

Norconsult AS Prosjekt: Fv.48 Lundssvingane Side D1-1 Prosjekt: Fv.48 Lundssvingane Side -1 Sted : Sjøfylling 12 12.5 12.51 12.513 Sjøfylling RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER MILJØTILTAK I BYGGEFASEN Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061 Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Vadheim- Drensgrøft og møteplasser A0 Forside og innholdsliste 2012-04-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Håndbok 018 Vegbygging

Håndbok 018 Vegbygging Håndbok 018 Vegbygging Endringer på gang Framtidig struktur Terje Lindland, Vegdirektoratet Vegteknologiseksjonen Innhold Generelt om vegnormaler Generelt om håndbok 018 Framtidig struktur Oppdatering

Detaljer

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad Anleggsdagene 2013 Motstrid mellom kode og tekst Onsdag 23. januar kl. 14.45 Advokat Erling M. Erstad Utfordringen Særlig hvor beskrivelsen bygger enten på NS 3420 eller Håndbok 025 Kode og tekst Forsøkt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon.

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Statens vegvesen Region øst, Romerike distrikt A0-1 Prosjeknavn: Innfartsparkeringsplasser Parsell: Leirsund stasjon,hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. A0 Forside og innholdsliste 2014-04-22

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag

Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag Tilbudskonferanse Fjellsikring Sør-Trøndelag 2016-2017 Generell info Fjellsikring Sør-Trøndelag 2016-2017 er en enhetspriskontrakt for fjellsikringsarbeider på riks - og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

Steinmaterialer. Hva kommer av endringer i Håndbok 018 Vegbygging? Terje Lindland, Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen

Steinmaterialer. Hva kommer av endringer i Håndbok 018 Vegbygging? Terje Lindland, Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Hva kommer av endringer i Håndbok 018 Vegbygging? Steinmaterialer Terje Lindland, Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Teknologidagene Seminar Varige veger 24. oktober 2013 Håndbok 018 Vegbygging Ny

Detaljer

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet HB 066 - Konkurransegrunnlag Status v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 1 Oppdatering av Håndbok 066 i 2 trinn Oppdatering februar 2010 Klargjøre hvem byggherren

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg, forarbeider TILBUDSKONFERANSE

E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg, forarbeider TILBUDSKONFERANSE TILBUDSKONFERANSE A Prosjektinformasjon B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav C Kontraktsbestemmelser D Beskrivende del D1 Beskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter E Svardokumenter A1 Dokumentliste

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

Finnsnes Fjernvarme AS Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Finnsnes Fjernvarme AS Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side 02-1 Kapittel: 02 Fjernvarme 02.1.17 FS2.333199122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 500 Type lag: Bærelag av knust grus, gk

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Rt. 2012 s. 1729 Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Sakens problemstilling: Skulle Mika ha ekstra vederlag for levering av

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg, hovedentreprise TILBUDSKONFERANSE

E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg, hovedentreprise TILBUDSKONFERANSE TILBUDSKONFERANSE A Prosjektinformasjon B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav C Kontraktsbestemmelser D Beskrivende del D1 Beskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter E Svardokumenter A2 Innbydelse

Detaljer

Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring

Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring Spørsmål: VS: Doffin: Dokumentendringer er utført i kunngjøring - 2014026044 Jeg mottok i går mail om endringer i vedlagte kunngjøring. I kunngjøringen ser det ut for at de aller fleste dokumentene i konkurransegrunnlaget

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Håndbøker fra Statens vegvesen Nytt nummersystem Fra 1. juni 2014 fikk alle håndbøker fra Statens vegvesen nytt nummer. For de fleste

Detaljer

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Mulige juridiske utfordringer av advokat Thomas Kollerød, MEF Hva skal omtales? Sammenhengen mellom NS 3420 systemet og alminnelige juridiske

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

OPSJON 2 Ferdig fortau langs Fylkesvegen, Veg 79000, m/kantstein Suplement skilt for komplett anlegg

OPSJON 2 Ferdig fortau langs Fylkesvegen, Veg 79000, m/kantstein Suplement skilt for komplett anlegg SFE Nett as D1-1 D1 Beskrivelse OPSJON 2 Ferdig fortau langs Fylkesvegen, Veg 79000, m/kantstein Suplement skilt for komplett anlegg I tillegg til teikningshefte til hovudkonkurransen, vert det vist til

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard beskrivelsestekster

Detaljer

Hovedprosess 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader. Roald Tystad MEF. Årskonferanse NKF 27.2.14

Hovedprosess 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader. Roald Tystad MEF. Årskonferanse NKF 27.2.14 Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader Roald Tystad MEF MASKINETREPRENØRENES FORBUND Etablert: 1945 Medlemmer: 1959 Omsetning: 59,6 milliarder Antall ansatte: 26.000 Arbeidsområder:

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Prosess og konkurranseform. Møte med Entreprenører. 18. august 2014

Vegpakke E6 Helgeland. Prosess og konkurranseform. Møte med Entreprenører. 18. august 2014 Vegpakke E6 Helgeland Prosess og konkurranseform Møte med Entreprenører 18. august 2014 Vegpakke E6 Helgeland Totalt 262 km lang strekning 142 km skal utbedres eller bygges nytt 62 km Helgeland nord (Korgen

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015 Vegpakke E6 Helgeland Orientering om prosjektet 18. juni 2015 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Årets dom. LE Tolkning av Statens vegvesens prosesskode

Årets dom. LE Tolkning av Statens vegvesens prosesskode Årets dom. LE-2016-82204. Tolkning av Statens vegvesens prosesskode 1_Tittellysbilde Advokat Andreas Rostveit Årets dom. LE-2016-82204. Tolkning av Statens vegvesens prosesskode 2 Tolkning av entreprisekontrakter

Detaljer

Årets dom. LE Tolkning av Statens vegvesens prosesskode

Årets dom. LE Tolkning av Statens vegvesens prosesskode Årets dom. LE-2016-82204. Tolkning av Statens vegvesens prosesskode Advokat Andreas Rostveit 1_Tittellysbilde Årets dom. LE-2016-82204. Tolkning av Statens vegvesens prosesskode 2 Tolkning av entreprisekontrakter

Detaljer

Sweco Norge AS 04.03.2013 Prosjekt: IKEA RINGSAKER Side E2.1

Sweco Norge AS 04.03.2013 Prosjekt: IKEA RINGSAKER Side E2.1 Prosjekt: IKEA RINGSAKER Side E2.1 Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord Omfatter fjerning

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: Fv 32 omkjøringsvei. Sted : Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: Fv 32 omkjøringsvei. Sted : Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh. Side E1 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og

Detaljer

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, mai 1998 ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Side 1 Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Anbudet sendes til: Adresse: Anbudsfrist: Jeg/vi gir anbud

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 025 Desember 2012 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer 13. 06. 2017 Bård Nyland - Prosjektleder E6 Helgeland Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer Betongsamling Mo i Rana 7. juni 2017 Tema Innledning Gjennomføringsmodeller

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Statsbygg D1-1 K200 K200 D Beskrivende del D1 Beskrivelse 28.05.2014

Statsbygg D1-1 K200 K200 D Beskrivende del D1 Beskrivelse 28.05.2014 Statsbygg D1-1 Sted Felles: 11 Felles 11.2 Felles ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle

Detaljer

Hovedprosess 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader. Trond Dahlum Søbstad AS

Hovedprosess 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader. Trond Dahlum Søbstad AS Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader Trond Dahlum Søbstad AS Søbstad AS Etablert: 1965 Ansatte: 140 Omsetning: 280 mill. kr 2012 Arbeidsområder: VVA Anleggsgartnerarbeider Betongarbeider

Detaljer

Håndbok 025. Prosesskode 1. Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1 7

Håndbok 025. Prosesskode 1. Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1 7 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1 7 2007 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer) i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

B.3.2 MENGDEBESKRIVELSE

B.3.2 MENGDEBESKRIVELSE Drammen kommune VNI 12/349 - Rehabilitering og reparasjon av veier, forarbeider asfalt B.3.2 MENGDEBESKRIVELSE Side 1 L:\P\10699\20\Beskriv\Beskrivelse - forarbeider asfaltering\vni-forarbeider asfaltering\12_349

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Kvernmoen - kapittel D

Kvernmoen - kapittel D Kvernmoen - kapittel D MENGDEBESKRIVELSE De spesifiserende tekstene for prosessene er bygd etter følgende generelle disposisjon: a) Omfang b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving, kontroll

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane

Statens vegvesen. Referat. Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane Statens vegvesen Referat Dato: Tid: 11.00 Referent: John Tenden Saksbehandler/telefon: Bernhard Langer / 97552656 Vår dato: 20.01.2017 Vår referanse: 15/224811-7 Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 09.11.2017 Nils Uthus Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor

Detaljer