Hb025 / Hb026 Prosesskoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hb025 / Hb026 Prosesskoden"

Transkript

1 Kurs arrangert av RIF Skøyen, 24. oktober 2013 Hb025 / Hb026 Prosesskoden Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet 1

2 bare så det er sagt Dette innlegget er ikke et offisielt eller på annen måte styrende dokument fra Vegdirektoratet. De tema som tas opp er omtalt på generelt grunnlag - det kan av pedagogiske grunner forekomme ufullstendige eller upresise framstillinger. Innlegget kan ikke brukes i tolkningsøyemed i enkeltsaker.

3 å gjøre de gode intensjoner til virkelighet Kompetanse innen vegteknologi og annet - bygge vellykkede vegkonstruksjoner, dette henger sammen men blir ingenting av hvis man ikke greier å lage en bestilling for den som skal utføre arbeidet og blir problematisk hvis den som skal utføre arbeidet ikke forstår bestillingen!

4 .Felles forståelse av oppgaven? Klarhet er byggherrens ansvar og vi utfordres kontinuerlig på klarhet! Klare og entydige dokumenter er konfliktforebyggende!

5 Formål med Prosesskoden Sikrer ensartet og god praksis i Statens vegvesens entrepriser gjennom standard beskrivelsestekster. Skaper felles forståelse av oppgaven og gjenkjennelighet: Arbeidsbeskrivelser, krav, måleregler for oppgjør. Brukes av Statens vegvesen i økonomioppfølging.

6 Håndbok 066 (redigert etter NS 3450) Prosjektdokumenter for bygg og anlegg A Prosjektinformasjon NS 8406:2009 C2:Felles for alle kontraktmaler i Vegvesenet C3: Mal for den enkelte typen kontrakt (Bygging, Drift,.). Den prosjekterende tilpasser så teksten til det enkelte prosjekt innen visse interne regler. A0 A1 A2 A3 Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 B2 B3 Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler C Kontraktsbestemmelser C1 C2 C3 C4 Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument D Beskrivende del D1 D2 Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter E Svardokumenter E1 E2 E3 E4 E5 Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema 7

7 Samspill mellom beskrivelse og andre kapitler Eksempel: Be om pris på Prosesskoden: dette nivået 12.1 Rigg og midlertidige bygninger Tilrigging Drift av rigg og midlertidige bygninger Nedrigging..fordi : Tilrigging: Her settes inn en øvre grense i konkurransegrunnlaget (beløp, kr.) i kap. B3-7 Taktisk prising. iht. ny håndbok 066 av juni 2013

8 Håndbok 025 og 026, Prosesskoden

9 Oppdateringer av Prosesskoden 13 år 5 år 1-2 år?

10 Oppdateringen Formål: Implementere og oppdatere iht. utvikling av teknologi og nye krav innen flere områder Forbedring av klarhet, rydding i prosess-struktur og språk etter behov Ikke endret: Toleranser. Prøving og kontroll Beskrivelsestekstene i håndbok 026 Lite endret: Hovedprosess 4-Grøfter, kummer og rør

11 Ved bruk av ny prosesskode, husk: Det kan være en god del endringer, ikke regn med stort sett likt! Nye prosessnummer finnes, noen er strøket/endret. Kan ha samme prosessnummer og navn, men justert innhold og måleregel Endringslogg ble forsøkt utarbeidet, men ble for uoversiktlig pga volumet. Hyppigere oppdateringer vil gjøre det mulig å presentere endringslogg.

12 Grunnlag i andre håndbøker - et utvalg Sprengning og masseflytting (Hb018, Hb016 ) Tunneler (Hb021 ) Grøfter, kummer og rør (Hb018 ) Vegfundament (Hb018 ) Vegdekke (Hb018 ) Vegutstyr og miljøtiltak (Hb018, Hb051 )

13 Hb018 vs. Prosesskoden en utfordring Generelt: Prosesskoden gjelder foran de dokumentene den henviser til (Standarder, håndbøker, normaler). For en del prosesser henter Hb025 krav fra Hb018. utfordring at Hb018 inneholder alternativer, begrunnelser, dimensjonerings-metoder, nyttige råd, etc., som ikke har noen plass i en kontrakt. Da må det ikke være tvil om hvor entreprenøren skal finne tekst og tall presise henvisninger!

14 Innledning (de første sidene av håndboka) 1. Bruksområder for prosesskoden 2. Oppbygging/ redigering 3. Sted- og elementkode 4. Bruk av prosesskoden ved tilbud 5. Hierarkisk oppbygging av prosesser 6. Forhold til andre dokumenter 7. Mengdeangivelser 8. Grunnlag for kostnadsregistrering 9. Enheter 10.Terminologi 11. Oversikt over prosesser

15 Kontroll (kap. 4.5) Krav til material- og utførelseskontroll er angitt i kontraktsbestemmelsene (jf. NS 8406 pkt 14 og håndbok 066 pkt. C3.2), og i Prosesskoden, prosess 11.4 i beskrivelse eller i spesielle kontraktsbestemmelser ev. i egen kontrollinstruks ev. i håndbok 018-Vegbygging Toleranser gitt i pkt d) og prøving/kontroll gitt i e) i de respektive prosesser «Toleranser skal ikke utnyttes ensidig»

16 Utførelsesmetoder (kap.4.4) Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

17 Prisgrunnlag og måleregler (kap.4.3) Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle ytelser som er nødvendige for å levere delarbeidene iht prosjektdokumentenes krav. materialer og hjelpemidler arbeidslønn sosiale utgifter transport mellomlagring redskaper, verktøy, maskiner stillaser og provisorier administrasjon og fortjeneste forsikringer/dekning av risiko, sikkerhetsstillelse, provisjoner, kapitalkostnader sikkerhetstiltak krevd dokumentasjon samsvarserklæringer med tilhørende dokumentasjon med mindre disse ytelsene spesifiseres separat i egne prosesser.

18 Sikkerhetstiltak skal være inkludert i enhetsprisene! men husk. Der risikovurderingen i fbm. SHA-planen viser risikofylt arbeid plikter byggherren å beskrive forebyggende tiltak. Byggherreforskriften lister opp konkrete forhold som skal vurderes ( 8): Arbeid på steder med passerende trafikk og arbeid med fare for ras og synk i gjørme er 2 av 16 eksempler på slike. Byggherren har påseeransvar for oppfølging av entreprenøren under gjennomføringen.

19 Praktisering - grøftekasser Der entreprenøren ikke har et reelt valg mellom å slake ut skråningen eller bruke grøftekasser skal vi beskrive grøftekasser. Eksempler: Svært bløt grunn eller for trangt til å slake ut skråningen Stikkord: Forutsigbarhet.

20 Praktisering - trafikk Entreprenøren lager arbeidsvarslingplan som passer egen arbeidsplan og risikovurdering, ref. Arbeid på veg (håndbok 051), og får arbeidsvarslingplanen godkjent av myndighet. Oppgjør i Prosesskoden er i rundsum (RS). På store, kompliserte anlegg med faseplaner mv. bør disse planene prosjekteres, og mengder angis for oppgjør på enhetspris.

21 Praktisering trafikk(2) - nyhet Vi ønsker å skille ut de tyngste (=dyreste) metodene og la disse bli oppgjort på variable mengder (enhetspris) i stedet for rund sum. I praksis gjelder dette langsgående sperring (klassene T1, T2 og T3). Dette iverksettes snarlig gjennom oppdatering av databasefil for program-verktøyet, og blir da å finne i «Anbefalt spesiell beskrivelse» Tas så inn ved neste oppdatering av Prosesskoden

22 Den prosjekterendes plikter! Byggherreforskriften 17 Prosjekterende skal risikovurdere og ivareta hensynet til HMS gjennom valg av løsninger. Prosjekterende skal dokumentere forhold som kan ha betydning for framtidige arbeider Prosjekterende skal beskrive spesifikke tiltak og varsle byggherren der det kan oppstå risikoforhold.

23 Prosesskodens oppbygning Består av 9 hovedprosesser, tall fra 1 til 9 Hver hovedprosess er underinndelt i prosesser ved tilføyelser av ett eller flere siffer etter hovedprosessnummeret Få sifre = høyt nivå Mange sifre = lavere nivå

24 Hovedprosesser (høyeste nivå) 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader 2. Sprengning og masseflytting 3. Tunneler 4. Grøfter, kummer og rør 5. Vegfundament 6. Vegdekke 7. Vegutstyr og miljøtiltak 8. Bruer og kaier (inngår i hb 026) 9. Til bruk for drift og vedlikehold

25 Hierarkisk oppbygd, eksempel: HP5 Vegfundament 54 Bærelag av mekanisk stabiliserte materialer 54.1 Bærelag av knust grus, Gk Bærelag av knust grus, Gk, fra linjen eller sidetak Økende detaljeringsgrad på lavere nivå (flere siffer)

26 Hierarki, eksempel 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser mannskap maskin med korg kran med korg

27 Disposisjon innen en prosess Spesifiserende tekster for hver enkelt av prosessene er bygd opp slik: a) Omfang b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving, kontroll x) Mengderegler De færreste prosesser inneholder alle disse bokstavene For all punkter a) e) vil tegninger og spesiell beskrivelse kunne utfylle spesifikasjonen i prosessen.

28 .Omfanget a) her kan det lett bli konfliktstoff Arbeidets omfang a) beskriver hva ytelsen skal omfatte for den enhetsprisen som betales. Vi utfordres kontinuerlig på klarhet særlig aktuelt for omfanget!

29 Hierarkiet i Prosesskoden Når byggherren ber om pris på et gitt nivå, gjelder tekst angitt på høyere nivå som del av beskrivelsen, etter visse regler

30 Vi ber om pris: Hvor står beskrivelsen? 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk PRIS (time) Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser PRIS (m 3 ) mannskap PRIS (time) maskin med korg PRIS (time) kran med korg

31 Vi ber om pris: Hvor står beskrivelsen? 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk PRIS (time) Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser PRIS (m 3 ) mannskap PRIS (time) maskin med korg PRIS (time) kran med korg

32 Innledende tekst (kap. 5) Hierarkisk oppbygging av prosesser «Arbeidets omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også på lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt avgrensende tekst om samme emne på lavere nivå.» «Materialkrav, utførelse, kontroll, toleranser og mengderegel angitt på et høyere nivå gjelder også for lavere nivå. Unntak fra dette er når beskrivelse på høyere nivå er erstattet med, eller står i motstrid til, spesifikasjon på lavere nivå.»

33 .Gyldighetsområdene for a) til e) xx omfang utførelse prøving/kontr. materialer toleranser Høyt nivå a) b) c) d) e) (få siffer)? xx.x Lavere nivå a) b) c) d) e) (mer detaljert)? xx.xx Enda lavere nivå a) (enda mer detaljert) b) c) d) e)

34 og slik må det være: Underinndeling! 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser mannskap maskin med korg kran med korg

35 Prinsipp for underinndeling: A og B A: 42.3 Rørgrøft i berg = Avdekking og Sprengning/oppgraving og Fiberduk og Fundament/omfylling og Gjenfylling og Fjerning av overskuddsmasser B: 43 Rørledninger = 43.1 Drensledning eller 43.2 Overvannsledning eller 43.3 Spillvannsledning (alternative utførelser) Eksemplene i innledende tekst kap. 2.2 er «pusset opp» litt i 2012-utgaven.

36 Hierarki, underinndeling både A og B 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 Rensk av skjæring i berg, fjerning av renske-masse 23.2 Bolter 23.3 Sikring med bånd og nett 23.4 Sikring med sprøytebetong Spylerensk Maskinrensk Spettrensk Fjerning av nedrenskede masser mannskap maskin med korg kran med korg

37 Detaljeringsnivå, valg av prosess og nivå Må i alle fall være detaljert nok til at mengdevariasjoner kan gjøres opp uten problemer. Her påvirkes også risiko. Prisbærer Eksempel: 36.3 Ventilasjon (RS) Kabelfremføring (meter) Impulsventilatorer (stk) Sjaktventilatorer (stk) Overvåking av tunnelluft (RS) her eller her, ikke på begge!

38 Litt fra innledende kap. Mengdeangivelser (kap. 7.1 og 7.2) Målegrunnlag Tilstand Fast Løs Anbragt Prosjektert (pf) (pa) Utført (uf) (ul) (ua) Prosjektert mengde (p) er mengden innenfor den måleavgrensing som ligger til grunn for utførelsen av arbeidet. Utført mengde (u) er mengden innenfor den måleavgrensing som det ferdige produkt virkelig har fått etter utførelsen.

39 Litt fra innledende kap. Mengdeangivelser (kap. 7.1 og 7.2) Prosjektert mengde (p) - Utført mengde (u)? De aller fleste mengder angitt i Prosesskoden er prosjekterte mengder

40 Definisjoner for tilstand (kap. 7.1) Fast tilstand (f) den tilstand materialene er i før løsgjøring eller opplastning. Løs tilstand (l) den tilstand materialene er i etter opplasting på transportmiddel, før transport. Den gjelder også transport i skuffe e.l. Anbrakt tilstand (a) den tilstand materialene er i når de er plassert og bearbeidet.

41 Eksempel på volum omregningsfaktor for sprengt stein 1,0 1,6 1, fast løst komprimert

42 Veil. omregningsfaktorer (kap. 7.4) Type masse Omregningsfaktor* ift teoretisk fast masse Teoretisk Fast Løs Anbrakt Tunnelstein og stein fra grøft 1,0 1,8 1,5 Øvrig sprengstein 1,0 1,6 1,4 Morene, sand, grus 1,0 1,25 1,1 Leire, silt 1,0 1,15 1,0 * Dette er gjennomsnittstall som vil variere noe med blant annet sprengningsmetode og bergart. Overberg er inkludert.

43 Veiledende omregningsfaktorer (kap. 7.4) NB! Omregningsfaktorene er ikke en åpning for å måle volum i anbrakt tilstand - for så å tilbakeregne til fast volum - i de tilfeller måleregelen er fast volum på uttaksstedet!

44 Måles som faste m 3 HER pf m 3 Pros.26.1 Sprengt stein fra skjæring til fylling i linjen a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). fylling i linjen, Fyllplass, etc.

45 25 Masseflytting av jord Fra skjæring målt her! Linjen 25.1 Fyllplass til motfylling/bakkeplanering 25.3 til lager for bearbeiding 25.4 til støyvoll, ledevoll etc. (pa!)

46 26 Masseflytting av sprengt stein Fra skjæring målt her! Linjen 26.1 Fyllplass til motfylling 26.3 til lager for bearbeiding 26.4 til støyvoll, ledevoll etc. (pa!)

47 32.2 Opplasting i tunnel, transport og utlegging regnet fra tunnelmunning til endelig plassering Linjen fra stuff regnet til tunnelmunning målt her! Fyllplass til motfylling til lager for bearbeiding til støyvoll, ledevoll etc. (pa!)

48 Pros.26.4 Sprengt stein til støyvoll, ledevoll, mm. Måles som prosjektert anbrakt m 3 HER x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. pa m 3 støyvoll

49 Mellomlagring av masser Det er ryddet i mellomlagring av masser: Nevnes ikke i oppramsingen av omfang nede på den enkelte masseflyttingsprosess. Skrevet på høyt nivå i masseflyttingsprosessene: «Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen» Det betyr at prosjekterende bør avstå fra å ramse opp mellomlagring i spesiell beskrivelse på masseflyttingsprosessene.

50 Den spesielle beskrivelsen

51 Den spesielle beskrivelsen noen råd og vink ( og litt om hva vi sliter med ) Utfordringen er å skape klarhet!

52 Spesiell beskrivelse Skrives inn av den prosjekterende for presiseringer og tilpasninger til lokale forhold, men... Det skal føres restriktiv praksis med hensyn til å gi prosessene annet innhold enn det standardiserte. (Husk: Gjenkjennbarhet, og Prosesskodens formål mht økonomioppfølging, rapportering og erfaringsoverføring!)

53 Kap. D1, første avsnitt, framside: «Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til standard arbeidsbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell arbeidsbeskrivelse foran bestemmelsene i standard arbeidsbeskrivelse. Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag: Vær påpasselig med at spesiell beskrivelse kun angir avvikene eller tilleggene i forhold til generell beskrivelse.» Hb025/026 innledende tekst, kap. 4.2: «Det forutsettes at konkurransegrunnlaget kap. D1 «Beskrivelse og mengde-fortegnelse» etter behov suppleres med en spesiell beskrivelse hvor det tas med tilføyelser, unntak og endringer i forhold til Prosesskodens formuleringer.»

54 Omfang a) tilpasning til prosjektet Prosesskoden bruker «Omfatter» for å beskrive arbeidsoperasjoner/leveranser/kostnader. I de noen tilfeller må det også sies noe om bruksområdet for prosessen, stedsangivelse eller forutsetninger for at prosessen skal brukes. Da er «Gjelder» et nyttig begrep. men du bør unngå bruk av «gjelder» for omtale av arbeidsoperasjoner/leveranser/kostnader.

55 Eksempel: Går antakelig bra, men kan forbedres

56 Eksempel: Enkel fix: c) Graving skal utføres til fjell

57 Omfang a) tilpasning til prosjektet Må det trekkes fra noe omfang? Må det legges til noe omfang? og hvis dette er betydelig så bør du vurdere å lage en ny, egendefinert prosess med «9-tallet» i kodenummeret.

58 Omfang a) tilpasning til prosjektet Råd for god praksis «Gjelder» for å omtale steder, gyldighetsområde, forutsetninger for anvendelse av prosessen «Omfatter» for å omtale arbeidsoperasjoner, leveranser, kostnader «Omfatter også» legge omfang til standardteksten «Omfatter ikke» trekke omfang fra standardteksten «Omfatter..» regn med at du må starte fra scratch Du kommer veldig langt med bare disse to begrepene!

59 Spesiell beskrivelse i a) Forsiktighetsregel: «Omfatter» brukt alene bør du som din egen forsiktighetsregel tolke slik at du bør skrive helt nytt omfang og da ta med alt av omfang i din egen spesielle beskrivelse. Det kan ellers bli i overkant vanskelig å skape klarhet. dessuten : Ordbruken gir også risiko for at du gjentar standardteksten, og det er ikke ønskelig.

60 Råd for spesiell beskrivelse Ikke kast deg over skriving av spesiell beskrivelse, les standardteksten først! 1. Skaff deg oversikt i den aktuelle delen av Hb025, kanskje det finnes en anvendelig prosess i standardteksten? Ta frem boka! 2. Hva er gyldig omfang og krav, dekker dette behovet? NÅ kan du begynne å vurdere spesiell beskrivelse! Tilslutt: Kjør en «sanering» av hele dokumentet for å se om det er noe spesiell beskrivelse som kan fjernes en nyttig øvelse.

61 Begreper og håndtering av omfang a) i spesiell beskrivelse Ikke sats på variert språkbruk, dette er ikke stedet for slikt! «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal» «skal»!

62 Noen begrep å merke seg «Levering» betyr innkjøp, transport og alle nødvendige arbeider og kostnader for å bringe et materiale helt fram til bruksstedet. (brukes ofte for å få med innkjøp) «Eventuelt» kan være plagsomt: Bør som en forsiktighetsregel presiseres i spesiell tekst hvis «ev.» ligger i gyldig omfang på prisbærende prosess. Tenk på klarheten hvis du har med «ev.» i oppramsinger.

63 Tallet 9 i prosesskoden (kap. 2.4) Tallet 9 brukt i andre eller høyere siffer er reservert for egendefinerte prosesser, "øvrige arbeider : For arbeider som er nødvendig for å få et komplett produkt, men som det ikke er angitt egen prosess for (prinsipp A) For andre alternativer enn de som er gitt eget prosessnummer (prinsipp B) Tallet 9 er ikke vist i prosesskoden, men tas i bruk etter behov

64 .Hva sliter vi med i dag? Altfor mye skriving av spesiell beskrivelsestekst! kanskje pga utgåtte krav, noen uhensiktsmessige prosesser og kanskje for mange gamle kok?... Nå etter 2012-oppdateringen har vi sjansen til å kaste alle gamle kok og favorittformuleringer de er IKKE lenger trygge å bruke!

65 .Hva sliter vi med i dag? For stor grad av detaljering, dvs. legger prisbærer på unødig lavt nivå. Det er Prosesskodens prinsipp at byggherren kan velge detaljeringsgrad! Ny setning i innledende kap. 5: «Byggherren velger detaljeringsgrad iht. hva som er hensiktsmessig.» Her må konsulent/ressursavdeling og prosjektets folk kommunisere og bli enige om nivå!

66 Endring av måleregelen To viktige forhold:.hva sliter vi med i dag? 1. Endret måleregel i standardtekstens prosesser kan «lure» kalkulasjonsverktøy hos tilbyderen. (Internt Statens vegvesen: Fravikssøknad) 2. Ny måleregel i egendefinert prosess. Forsiktig:.kan komme i skade for å vri risikoforholdene i kontrakten, og det skal vi ikke gjøre!

67 .Måleregelen styrer risiko Endring av måleregelen i egendefinert prosess, eksempler på risikovridning: Overgang fra «prosjektert» til «utført» mengde overfører risiko til byggherren Overgang fra måleenhet m3 til meter for å grave ei grøft du ikke vet dybden av, overfører risiko til entreprenøren Overgang fra målt mengde (eksempel m3) til rund sum RS overfører risiko til entreprenøren.

68 Hva sliter vi med i dag? Uheldig praksis i Kap. D1 forsiden: Her bør man ikke legge inn beskrivelsestekst

69 .Bokstav for teksten a-b-c-d-e-x omfang-materialer-utførelse-toleranser-kontroll-mengder Bruk riktig bokstav for typen tekst (krav) Ikke slå sammen bokstaver! - men kanskje i et nødstilfelle: b) c) Ikke slå sammen a) c)

70 .Hva er en dårlig start? FY-liste: Skrive kontraktsbestemmelser og henvisning til lover og forskrifter inn i beskrivelsen. Lage unødig egendefinerte prosesser: Finner ikke ut at det faktisk eksisterer en prosess for jobben som skal bestilles (dvs. bruker GAMLE KOK!?) Finner ikke ut hva som er gyldig omfang og gyldig måleregel for den aktuelle prosessen. Leser ikke standardteksten: Gjentar standardteksten (dvs. bruker GAMLE KOK!?)

71 Råd for spesiell beskrivelse Ikke kast deg over skriving av spesiell beskrivelse, les standardteksten først! Skaff deg oversikt i den aktuelle delen av Hb025, kanskje det finnes en anvendelig prosess i standardteksten? Ta frem boka! Hva er gyldig omfang? Hva ønsker/trenger jeg? NÅ kan du begynne å vurdere spesiell beskrivelse! Tilslutt: Kjør en «sanering» av hele dokumentet for å se om det er noe spesiell beskrivelse som kan fjernes en nyttig øvelse!

72 Hva sliter vi med i dag? Urealistiske mengder, «kjekt og ha» - prosesser Prosesser som man ikke er sikker på om det blir noen utførelse av og som legges inn med en liten mengde «for å få en pris» = en uting Mengder skal være realistiske. Korrekte mengder er viktig!

73 Problem:.Bruk av sted- og elementkoder Å dele opp i sted/element fører til stor detaljeringsgrad ofte overdrevet detaljering! Dette kan skape problemer under gjennomføringen. Begrens oppdelingen. Les håndbok 026, kap. 13.3: «For redigering av konkurransegrunnlag, bør inndelingen i elementer begrenses til det strengt nødvendigste»

74 Redigering av prosess element Prosess med mengde pr element Prosess Element 1 Element 2 eller Element med tilhørende prosesser Element Prosess 1 Prosess 2 Elementsortering kan føre til at konkurransegrunnlaget «eser ut» og blir uklare.

75 Programverktøy (GPROG i Statens vegvesen i dag) Vi har tatt i bruk funksjonalitet som kommuniserer med den prosjekterende under utarbeidelsen av beskrivelsen. Formål: Gjøre den prosjekterende oppmerksom på krav i Hb018 og gjøre det lettere å finne fram til riktig referanse for beslutninger om metode/materialer.

76 Eksempler på prosesser

77 Prosesser for lys, vann og ventilasjon i tunnel Arbeidslys: Ventilasjon: Prosess 32.1 (sprengning) NY: Prosess 32.3 Prosess 32.4 Vannlensing: Prosess 32.1 (sprengning) Prosess 32.4 Gjennomslag Permanent anlegg i drift

78 Prosesser for lys, vann og ventilasjon i tunnel Nytt: Lys maks 100 m bak stuff (før: 200 m) Arbeidslys: NY: Prosess 32.3 Ventilasjon: Prosess 32.1 (sprengning) Prosess 32.4 Vannlensing: Prosess 32.1 (sprengning) Prosess 32.4 Gjennomslag Permanent anlegg i drift

79 Nytt krav, grøftesprengning i tunnel Grøfter og kumutvidelser (sprengning & fjerne masse) (Krav: Skal sprenges som egen operasjon) Grøfter (meter, grøftelengde) Kumutvidelser (stk) Tverrgrøfter (meter, grøftelengde)

80 Nye prosesser: Sålerensk i tunnel Sålerensk under teoretisk sprengingsprofil Sålerensk grov (0,20 m 3 overmasse pr. m 2 ) Sålerensk fin (0,05 m 3 overmasse pr. m 2 ) Tilbakefylling etter sålerensk (alle oppgjør i m 2 )

81 Fjerning av renskemasser i tunnel, oppgjør Driftsrensk med maskin (del av sprengepros. 32.1) Masse: Medtatt på masseutkjøringen (32.2) Driftsrensk med spett (33.11) Masse: Medtatt på masseutkjøringen (32.2) Sluttrensk (33.12) Masse: Inkludert i prosessen

82 Fjerning av renskemasser (i dagen), oppgjør Rensk av bergoverflate før sprengning (21) Masse: Medtatt på graveprosessene (25) Driftsrensk ved sprengning (22) Masse: Medtatt på masseutkjøringen (26) Sikringsrensk (23.1, underprosesser 23.11, 23.12, 23.13) Masse: Egen underprosess (23.14)

83 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall i skjæring (fig 7.5) Tegnforklaring: 1 Teoretisk sprengningsprofil (prosjektert kontur) 2 Utført kontur 3 Skravert: Geologisk betinget utfall utover 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil 4 Linje 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil

84 Prinsippskisse for volum av overberg/utfall ved sprengning under dagen (fig 7.6) Tegnforklaring: 1 Teoretisk sprengningsprofil (prosjektert kontur) 2 Utført kontur 3 Skravert: Geologisk betinget utfall utover 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil 4 Linje 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil

85 Eks.: pros 21.2 Vegetasjonsrydding ift pros 21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke 21.2 Vegetasjonsrydding a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, fremkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i spesiell beskrivelse, rydding og fjerning av buskas og hogstavfall, riving og fjerning av stubber og røtter. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess x) Areal måles som horisontalprojeksjon. Enhet: m Avtaking av vegetasjonsdekke a) Omfatter fjerning av vegetasjonsdekke og matjord, inklusiv graving, opplasting, transport og tipping, overalt hvor de finnes innen vegområdet, og på arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp. x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3.

86 2007-versjon: 27 Masseflytting av blandede masser og bearbeiding av masser 27.1 Blandede masser i linjen 27.2 Blandede masser fra sidetak 27.3 Blandede masser fra depot 27.4 Filtersand (grus) under og i fylling 27.5 Bearbeiding av rene masser 27.6 Bearbeiding av forurensede masser og drift av depot 27.7 Leverings- og behandlingsgebyr for masser for rene masser for forurensede masser

87 27 Masseflytting 2012-versjon: av blandede masser og bearbeiding av Diverse masser linjen 27.1 Blandede masser i linjen 27.2 Blandede masser fra sidetak 27.3 Blandede masser fra depot 27.1 Filtersand (grus) under og i fylling 27.5 Bearbeiding av rene masser 27.6 Bearbeiding av forurensede masser og drift av depot 27.2 Demolering av blokker i løsmasser 27.7 Leverings- og behandlingsgebyr, forurensede masser for rene masser til motfylling/bakkeplanering til lager støyvoll, ledevoll.. (pa m 3 ) til fyllplass fra sidetak/lager til linjen 25.7 Myr og andre ubrukbare masser

88 Bearbeiding av jordmasser Hvis man skal bekjempe uønskede arter i jordmasser finnes det egen prosess for dette Demolering av blokker i løsmasser har egen prosess Merk: Demolering av blokker i sprengt stein har ikke egen prosess og skal heller ikke ha det! Dersom det skal demoleres blokker som entreprenøren ikke har produsert ved egen sprengning (overtatt lagerhaug) bør dette beskrives under 27.2.

89 Prinsipp om bearbeiding av masser Kostnaden for bearbeiding av masser (pigging, sortering, knusing, sikting, etc ) følger kostnaden for konstruksjonen hvor massen skal brukes. Oppgjør som anbrakte mengde i konstruksjonen. Eksempler: Overbygningsmaterialer (HP 5) Murer av naturstein (71.1) Det er praktisk å la uttak og transport til stedet for massebearbeiding ligge på masseflyttingsprosessene HP2 og HP3. Oppgjør i faste m3 på uttaksstedet.

90 Trykkfeil om bearbeiding av masser NB: Trykkfeil om bearbeiding av masser i prosess 47.7-Erosjonsforebyggende tiltak, terskler og sedimentasjonsbasseng. Feil prosesshenvisning og feil i prinsipp for hvor kostnaden skal ligge. Anbefaler å legge inn spesiell beskrivelse: a) *** Omfatter også bearbeiding av materialene samt opplasting og transport fra lager for bearbeiding. Uttak og transport til lager for bearbeiding er medtatt under hovedprosess 2 og 3. (rettes midlertidig i G-Prog, vha. anbefalt spesiell beskrivelse)

91 .Forsterkningslag - sprengt stein 53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult (m 3 ) Underprosesser for hhv.: 22/90mm - 22/120mm - 22/180mm - «andre» 53.3 Forkiling av forsterkningslag (m 2 ) knust asfalt Ak Krav, høytrafikkveg, trafikkgruppe D, E, F steinmaterialer Fk med redusert finstoffinnhold (0/32 mm med f3 finstoffkategori) steinmaterialer Fk Tillatt for tr.gruppe A, B, C

92 10 råd for kap D1 1. Vegvesenet bruker prosesskoden; ikke innfør NS Element-sortert beskrivelse blir tykk, vurder kritisk om ikke prosesssortert er bedre! 3. Spesifisering tilpasses behov, ikke mer detaljert enn nødvendig 4. Ikke lag spesiell beskrivelse for noe som allerede er beskrevet i generell beskrivelse i prosesskoden 5. Ikke utvikle kok som lever sitt eget liv ift prosesskoden! 6. Ikke lag nye prosesser for ytelser som er inkludert, f. eks snørydding 7. Pass på betydningen av a), b),, x) i prosessbeskrivelsen 8. Sikkerhetstiltak er inkludert i prisene, ref tilbudsskjema 9. Vurder gjenbruk av materialer ved beskrivelse av prosesser 10. Før prosesser til summasjon (gir konkurranse)

93 Felles forståelse av oppgaven? Klarhet = konfliktforebygging

94 Lykke til! Innspill til Prosesskoden ønskes! /

95 Eks. lærestoff: Dypsprengning del av fig. 226 I Håndbok 018

96 Eksempel: Sprengt stein, overberg ved dypsprengning Prosess 22.1 Sprengning, fast volum 2300 m 3 fast volum, 2000 m 3 fast volum, V = 300 m 3 Prosjektert sprengningsprofil Skissen er ikke riktig målsatt, kun en illustrasjon

Oppdatering av Prosesskoden

Oppdatering av Prosesskoden Oppdatering av Prosesskoden Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Rolf Johansen Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Formål med Prosesskoden Prosesskoden «gjør virkelighet av» Statens

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet

Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Arctic Entrepreneur 2015, Vegbyggerdagen Prosesskoden hva er nytt? Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Prosesskoden - Statens vegvesens bestillingsverktøy for entrepriser Retningslinjer og

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL JERNBANEVERKETS PROSESSKODE

BRUKERVEILEDNING TIL JERNBANEVERKETS PROSESSKODE BRUKERVEILEDNING TIL JERNBANEVERKETS PROSESSKODE 1. OPPBYGGING OG REDIGERING AV PROSESSKODEN 2 2. BRUK AV PROSESSKODEN 3 3. FORHOLDET TIL ANDRE DOKUMENTER 8 4. MENGDEANGIVELSER 9 5. BRUK AV PROSESSKODEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad

Anleggsdagene 2013. Motstrid mellom kode og tekst. Onsdag 23. januar kl. 14.45. Advokat Erling M. Erstad Anleggsdagene 2013 Motstrid mellom kode og tekst Onsdag 23. januar kl. 14.45 Advokat Erling M. Erstad Utfordringen Særlig hvor beskrivelsen bygger enten på NS 3420 eller Håndbok 025 Kode og tekst Forsøkt

Detaljer

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet HB 066 - Konkurransegrunnlag Status v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 1 Oppdatering av Håndbok 066 i 2 trinn Oppdatering februar 2010 Klargjøre hvem byggherren

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

KONTROLLPLAN for entreprenør

KONTROLLPLAN for entreprenør Statens vegvesen Region vest Prosjektnr: PROFn: Arkivref: KONTROLLPLAN for entreprenør PROSJEKT : Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansvarlig: Kontroll av prosess Krav/Spesifikasjoner Kontrollfrekvens Ansvarlig

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Hovedprosess 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader. Roald Tystad MEF. Årskonferanse NKF 27.2.14

Hovedprosess 1. Forberedende tiltak og generelle kostnader. Roald Tystad MEF. Årskonferanse NKF 27.2.14 Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader Roald Tystad MEF MASKINETREPRENØRENES FORBUND Etablert: 1945 Medlemmer: 1959 Omsetning: 59,6 milliarder Antall ansatte: 26.000 Arbeidsområder:

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Håndbok 025. Prosesskode 1. Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1 7

Håndbok 025. Prosesskode 1. Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1 7 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1 7 2007 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer) i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Mulige juridiske utfordringer av advokat Thomas Kollerød, MEF Hva skal omtales? Sammenhengen mellom NS 3420 systemet og alminnelige juridiske

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Håndbøker fra Statens vegvesen Nytt nummersystem Fra 1. juni 2014 fikk alle håndbøker fra Statens vegvesen nytt nummer. For de fleste

Detaljer

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 025 Desember 2012 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015

Vegpakke E6 Helgeland. Orientering om prosjektet. 18. juni 2015 Vegpakke E6 Helgeland Orientering om prosjektet 18. juni 2015 E6 Helgeland - utfordringer Smal veg Svingete veg Flaskehalser Dårlig bæreevne Telehiv Mange avkjørsler Lite effektiv transport Store kostnader

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Sweco Norge AS 04.03.2013 Prosjekt: IKEA RINGSAKER Side E2.1

Sweco Norge AS 04.03.2013 Prosjekt: IKEA RINGSAKER Side E2.1 Prosjekt: IKEA RINGSAKER Side E2.1 Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord Omfatter fjerning

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Statsbygg D1-1 K200 K200 D Beskrivende del D1 Beskrivelse 28.05.2014

Statsbygg D1-1 K200 K200 D Beskrivende del D1 Beskrivelse 28.05.2014 Statsbygg D1-1 Sted Felles: 11 Felles 11.2 Felles ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle

Detaljer

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, mai 1998 ANBUD FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Side 1 Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Anbudet sendes til: Adresse: Anbudsfrist: Jeg/vi gir anbud

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Mål. Ikke ras på stuff. Ikke behov for rehabilitering av bergsikring

Mål. Ikke ras på stuff. Ikke behov for rehabilitering av bergsikring Mål Ikke ras på stuff Ikke behov for rehabilitering av bergsikring Tiltak Hb 025 Prosesskoden - revisjon NA rundskriv 2007/3 Forundersøkelser NS 3480 også for tunneler Oppfølging og dokumentasjon Revisjon

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Fv 42, Tveitosen i Eiken, Hægebostad kommune Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitet og vegbygging Telehiv Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aftenposten 26. mars 2011 Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter

Detaljer

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst Vegteknologivalg og konkurransegrunnlaget - bedre veger for pengene Hvor mye vegteknologi trenger man egentlig å kunne? (...og når er koket for gammelt?) Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom, (advokat Espen Nyland til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom, (advokat Espen Nyland til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02126-A, (sak nr. 2012/709), sivil sak, anke over dom, Staten v/samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2)

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2) Norges Høyesterett Dom. Entrepriserett. Avtaletolking. Entreprisekontrakt omfattet blant annet oppføring av natursteinmurer i skjæring og fylling langs vei. Entreprenøren gjorde gjeldende at den aktuelle

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Utdyping av Innseiling Ålesund - Flatholmen Ålesund kommune

Utdyping av Innseiling Ålesund - Flatholmen Ålesund kommune Kystverket Vedlegg B Utdyping av Innseiling Ålesund - Flatholmen Ålesund kommune Kystverket Midt-Norge Farledsprosjekt 29.04.2015 Kystverket Prosjekt: Innseiling Ålesund - Flatholmen, Ålesund kommune Side

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1 FOREDRAG KL 17.45 18.1515 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING - NS 3420 og installasjoner Et komplett system for

Detaljer

20.01.16 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no

20.01.16 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no 1 www.tjervag.no Bruk av Håndbok N200 Krav til steinmaterialer til ubunden bruk 2 Tjervåg AS Laboratorie og konsulentfirma Dannet i 2013 Heistad i Porsgrunn kommune 5 ansatte i 100% stilling Sertifisert

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Forberedende ytelser (Miljøsanering, demontering, riving og hulltaking)

Forberedende ytelser (Miljøsanering, demontering, riving og hulltaking) NS 3420 Del C 16.September, 2015 Arne Hugo Elde Forberedende ytelser (Miljøsanering, demontering, riving og hulltaking) Hovedelementer i et anbudsdokument NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Untatt offentlighet, jfr offl 13 fvl 13.1 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 16. oktober 2014 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Morten Lund, Standard Norge NS 3450 sin plass i forhold til andre standarder i

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst D1-1 Omkjøringsveg Dokka Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata

Statens vegvesen Region Øst D1-1 Omkjøringsveg Dokka Fv. 250, HP 01, Jernbanen - Storgata Statens vegvesen Region Øst D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA Prosjekt: Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA 25. Mars 2015 Orientering ORIENTERING fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument. Tabellene i tilbudsskjemaet er forhåndsutfylt, men tilbyder

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud 10. februar 2005 Morten Hafting Statens vegvesen Vegdirektoratet S 1 Prosessen Utlysning av tilbud i januar Tilbydere har 4-6 uker å regne på Tilbudene

Detaljer

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN P L A N B E S K R I V E L S E 28.04.2016 Prosjektnr.: 1217 Innholdsfortegnelse Dato: 25.02.2016 Side

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m -

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m - Tilbudsforespørsel Vedlegg_4Prisblader_med_beskrivelse_v_1 0 Summering Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum Side 1 av 1 ARigg og drift Rigg og drift fasiliteter for alle arbeider bygg og anlegg

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4

1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 1 av 5 1 EKSEMPEL PÅ DOKUMENTASJONENS INNHOLD...2 1.1 Generelt...2 1.2 Dokumentasjon - Prosjektering...2 1.3 Dokumentasjon - Bygging...4 Generelle tekniske krav Side: 2 av

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Ragnar Evensen Dimensjonering av industridekker Industridekker, terminalanlegg med aksellast opp til 100 tonn Veileder utgitt av Byggutengrenser

Detaljer

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Rv 3 Skårsbekk Nordre bru

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Statens vegvesen Region øst D1-1 Fv 120 Bråtesletta - Ask

Statens vegvesen Region øst D1-1 Fv 120 Bråtesletta - Ask Statens vegvesen Region øst D1-1 Felleskostnader D1 eskrivelse eskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre 20. januar 2011 Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Innhold Status 2010 Organisering Økonomi Tilstandsutvikling

Detaljer

Mer enhetlige anskaffelser i kommunene?

Mer enhetlige anskaffelser i kommunene? Harald Bjørlykke, NKF Nettverk for prosjektsjefer i storkommuner Mer enhetlige anskaffelser i kommunene? Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor samarbeid I Prosjektledere i 429 kommuner finner opp kruttet hver

Detaljer