ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

3 ÅRSBERETNING 2014 Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren, til kommunal forvaltning og entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører. Konsernet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og datterselskaper flere steder i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg er det virksomhet i Sveits, Tyrkia, Polen og Chile. Powel er pr eid med 95,8 % av Arendals Fossekompani ASA. FORTSATT STERK VEKST GJENNOM ble nok et vekstår for Powel; omsetning for året var 452,8 mill., som er 20% høyere enn foregående år. Resultatet før skatt ble 16,4 mill. Powel styrket sin posisjon i Norge og internasjonalt gjennom oppkjøp, nye avtaler og økt salg til eksisterende kunder. Selskapet arbeider kontinuerlig med å se etter muligheter for å integrere våre og andre løsninger og tjenester slik at de bedre understøtter våre kunders posisjon og behov. Disruptiv teknologi (innovasjoner som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer) og mulige klimaendringer har vært viktige utfordringer og drivere i året som gikk. I 2014 lanserte vi nye løsninger og tjenester som bygger på mobilt internett, skydrift, automatisering av kunnskap og sanntidsinformasjon basert på Internet of things. Dette er områder hvor vi antar arbeidsprosesser og forretningsmodeller vil endres, basert på ny teknologi. Større innslag av sol- og vindenergi endrer spillereglene i markedet i Europa. Powel er godt posisjonert med lang historikk på fornybar energi og vår evne til å bringe løsninger for beslutningsstøtte til komplekse problemstillinger hos kundene. I den sammenheng er vårt datterselskap i Basel viktig. Arbeidet med integrering av DeltaXE løsningen i vår Smart Energy plattform ble påstartet i Nye og viktige kontrakter ble signert med Repower bl.a. og Azienda Elettrica Ticinese (AET) i Europa. I 2014 ble operativ bruk av DeltaXE hos store Europeiske kunder på både Power og Gas prioritert. Disse kundene er nå viktige referanser i forhold til DeltaXE og kundene bekrefter at løsningen gir god nytteverdi og er unik i markedet. Internasjonalt har vi hatt vekst på flere områder. Vi etablerte i 2014 et utviklingskontor i Gdansk. Dette har vokst fra en til nærmere 30 ansatte på under et år. Vi har gjennom året hatt aktivitet i Sør Amerika gjennom vårt nye kontor i Chile. Vi har fokusert aktiviteten vår i Chile, Peru og Colombia, og ser gode muligheter for vekst, spesielt innen vannkraftoptimalisering og tilsigsberegning. I vårt hjemmemarked har vi gjennom året befestet vår posisjon med basis i sterke markedsandeler i hele Norden. Vi gjennomførte i 4. kvartal et oppkjøp av utilitydelen av Informi GIS (ESRI distributør) i Danmark, med tilhørende kompetanse på ESRI produkter. Dette vil styrke vår organisasjon med 25 nye ansatte og bringe oss i posisjon på 50 nye kunder, herunder de største nettselskapene. Oppkjøpet vil selskapsmessig bli integrert i 1. kvartal Ved nye rammeavtaler med Statens Vegvesen og Skanska befestet Powel sin posisjon som markedsleder innen teknisk programvare i entreprenørsektoren i Norge. I tillegg ble avtaler signert med store internasjonale kunder, Peab Anläggning i Sverige og spanske Obras Subterraneas. Powel kjøpte også Citec AS, som et ledd i vår strategi om å dekke en større del av entreprenørene sine arbeidsprosesser og oppgaver. Ny lovgivning og den forestående AMS utrullingen gir muligheter innenfor metering. Powel inngikk en avtale med Validér AS, en tjenesteleverandør for smarte målere (AMS), drevet av 29 norske nettselskap. Innenfor rammen av kontrakten, vil Powel implementere løsninger for å forvalte og drifte et minimum av målepunkter. Powel etablerte i 2014 selskapet MeterTech (deleid med 51%). De vil jobbe operativt med målere og tilliggende programvare. Koblingen til Powel er igjennom grensesnittet mot vår programvare og våre felles kunder. Selskapet består av teknikere som gjennomfører installasjon, vedlikehold og kontroll av målere. Powel mottok støtte til to prestisjefylte forskningsprosjekter. EU programmet Horizon2020 er det største forskningsprogrammet av sitt slag, nesten 80 milliarder i støtte vil bli utdelt over sju år. Powel ble invitert til å delta av Vattenfall, og vi vil samarbeide med Schneider og GE. Fra Forskningsrådets Energix program fikk Powel støtte til prosjektet «Nytt system for optimal planlegging av termiske og grønne energikilder mot samtidige kraftmarkeder». Dette vil bli gjennomført sammen med samarbeidspartnerne Axpo, Fortum, Hydro, NTNU og CenSES. 3

4 OMSETNING, RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD (TALL I PARENTES FRA SAMME PERIODE I 2013) Powel konsern oppnådde i 2014 en omsetning på MNOK 452,8 (377,2). Driftsresultatet ble MNOK 3,4 (13,8), og ordinært resultatet før skatt ble MNOK 16,4 (19,7). Powel AS morselskap oppnådde en omsetning på MNOK 362,2 (322,8) og hadde et driftsresultat på MNOK 29,2 (13,9). Ordinært resultat før skattekostnad ble MNOK 35,4 (19,5). Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var MNOK 16,0 (54,7), mens netto endringer i kontantstrømmen var MNOK -40,1 (-40,3). Forskjellen mellom netto kontantstrøm fra driften og netto endringer i kontantstrømmen skyldes i hovedsak investeringer knyttet til egenutviklet programvare, investering i nye datterselskaper, samt utbytte. Kontanter og kortsiktige likvide midler utgjorde MNOK -15,8 (24,6) pr Morselskapets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer var MNOK 35,5 (64,5), mens netto endring i kontantstrømmen var MNOK -43,8 (-47,8). Konsernet har aktivert MNOK 30,3 (22,9) i utvikling av nye softwareprodukter, mens avskrivning av tidligere aktiveringer utgjorde MNOK 24,8 (20,8). Konsernet har gjennom 2014 blant annet utviklet nye løsninger innen nettdrift og datakvalitet, handel og beslutningsstøttesystemer, vannkraftoptimalisering og utvidede løsninger for automatisk måleravlesning. Ordrereserven for konsernet pr var på ca. MNOK 250 (233) inkludert 1 års løpende vedlikehold. Eiendeler i konsernet utgjorde MNOK 377,4 (329,6), og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 39,4 prosent (52,9 prosent) pr Styret mener at selskapet pr har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Det er etablert trekkrammer på 70 millioner, og det er mulighet for ytterligere belåning gjennom balansen. Styret anbefaler at årets overskuddet på TNOK i morselskapet disponeres på følgende måte (i hele tusen): UTDELT TIL UTBYTTE 445 AVSATT TIL KONSERNBIDRAG OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL SUM DISPONERT Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for året og ved årsskiftet. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, da det ikke er forhold som tilsier noe annet. Det har etter regnskapsårets avslutning ikke inntruffet forhold som er av betydning for behandlingen av regnskapet. RISIKO OG RISIKOSTYRING Selskapets forretningsvirksomhet vil normalt være utsatt for forskjellig type risiki. Selskapet er utsatt for kredittrisiko og valutarisiko i ordinær forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene gjennom løpende valutasikring på større kontrakter. Større prosjektleveranser som inkluderer innføring av nye softwareløsninger kan medføre kontraktsrisiko. Selskapet har positiv kontantbeholdning og positiv kontantstrøm fra operasjonell aktivitet og ansees å ha lav likviditetsrisiko. Selskapet har god markedsposisjon i Norden. Satsningen utenfor Norden representerer forretningsrisiko knyttet til etablering i nye markeder. AKSJER OG AKSJONÆRER Pr. 31. desember 2014 var aksjekapitalen NOK ,- fordelt på aksjer pålydende NOK 1,- pr. aksje, noe som er uendret fra samme tidspunkt året før. Styret har fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeprogram til ansatte, fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil aksjer ved nytegning av aksjer, samt fullmakt til å kjøpe tilbake (5%) av egne aksjer. Beholdning av egne aksjer pr utgjorde aksjer (87.133). Totalt antall aksjonærer pr var 117 (117), og 0,1 % (0,1 %) av selskapets aksjer er eid av utenlandske aksjonærer. Største aksjonær pr er Arendals Fossekompani ASA med aksjer, som tilsvarer 95,8 %. STYRET I tillegg til selskapets generelle retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er det utarbeidet instruks for daglig leder, instruks for styret, instruks for kompensasjonskomitéen, og etiske retningslinjer. Styret følger jevnlig opp at regelverket etterleves. Gjennom 2014 har styret avholdt 7 styremøter, samt en strategisamling. I forbindelse med avholdt generalforsamling 15. mai 2014 ble de styremedlemmer som var på valg gjenvalgt. Bente Rathe ønsket å fratre, og ble erstattet av Espen Zachariassen. Styret består således av: Aksjonærvalgte: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Valgt av de ansatte: Styremedlem Styremedlem Bård M. Mikkelsen Sverre Valvik Anne-Cecilie Fagerlie Sam C. Syvertsen Espen Zachariassen Karl Petter Borthen Lars Eivind S. Håve ORGANISASJON, ARBEIDSFORHOLD OG MILJØ Konsernet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og virksomhet flere steder i Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Tyrkia, Polen og Chile. Av konsernets 342 ansatte, er 215 ansatt i Norge (63 %), 57 i Sverige, 32 i Polen, 27 i Sveits, 8 i Danmark, 1 i Tyrkia, 1 i Nederland og 1 i Chile. ÅRSBERETNING 4

5 Ansatte Powels ansatte besitter en kombinasjon av bransje- og IT-kompetanse, som gir selskapet et konkurransefortrinn i markedet. Antall ansatte i konsernet ved utgangen av 2014 var 290 (251). Hovedtyngden av de ansatte er sivilingeniører og ingeniører med erfaring fra energibransjen og IKT. Selskapet investerer kontinuerlig i kompetanseutvikling på flere nivå i konsernet. Selskapets arbeidsmiljø ansees å være godt. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Totalt sykefravær utgjorde i ,4 % (2,5 %), hvorav langtidsfravær utgjorde 1,5 % (1,7 %) og korttidsfraværet utgjorde 0,9 % (0,8 %). Selskapet jobber kontinuerlig sammen med bedriftshelsetjenesten og de ansatte for å se på årsakene og tilhørende tiltak for å redusere sykefraværet. Selskapet har ikke hatt personalmessige eller materielle skader av betydning i Likestilling Konsernet arbeider kontinuerlig med vurderinger av ansettelsesog arbeidsmessige betingelser uavhengig av kjønn. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets 342 ansatte er 278 menn (81 %) og 64 kvinner (19 %). Kvinneandelen på nyrekruttering er noe høyere. Det arbeides aktivt inn mot flere utdanningsinstitusjoner for å påvirke kvinner til å søke. Diskriminering Konsernet arbeider for å sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet har medarbeidere fra ca. 20 forskjellige nasjonaliteter ansatt, og man anser at dette bidrar positivt til utviklingen i internasjonaliseringen av konsernet. Miljømessige forhold Virksomhetens forhold til det ytre miljø oppfyller de krav som stilles av myndighetene. Selskapet gjennomfører kildesortering og har tilfredsstillende behandling av avfall for spesialhåndtering, inkludert retur på data- og annet elektronisk utstyr. Selskapet har investert i automatisk lysdemping på kveldstid, og har nedfelt reisepolicy hvor en prøver å begrense reiseaktivitet. FRAMTIDSUTSIKTER Det er normalt betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold, men styret i Powel ser positivt på fremtidige vekstmuligheter. Hovedfokus for konsernet vil fortsatt være å forbedre og videreutvikle Powels ledende markedsposisjon i Norden, sørge for bærekraftig utvikling i nye satsingsområder, samt fortsette veksten innenfor utvalgte forretningsområder utenfor Norden. Disruptive teknologier og innovasjoner vil være viktige fokusområder for oss. Vi vil fortsatt ha fokus på mobile løsninger, automatisering av kunnskap, skydrift, håndtering av sanntidsinformasjon og integrasjon mellom løsningene. Innføringen av en felles plattform for intra-dag handel i Europa vil kunne styrke Powels posisjon. Med utgangspunkt i integrasjon av DeltaXE og Smart Energy, har Powel et strategisk viktig fundament for å kunne tilby de løsninger som kreves i kraftmarkedet i Europa fremover. Disruptive områder som ny fornybar energi og batteriteknologi kombinert med regelendringer i kraftmarkedet åpner nye vekstmuligheter for Powel. Løsninger for håndtering av virtuelle kraftanlegg og intradag handel er eksempler på områder vi er godt posisjonert på. Styret takker for tilliten som er vist av våre kunder gjennom 2014, og ser frem til styrket relasjonsbygging. Vi takker også de ansatte for innsatsen som er lagt ned for å skape verdier for konsernet gjennom året. Trondheim, 25. mars 2015 Bård M. Mikkelsen Sverre Valvik Sam C. Syvertsen Espen Zachariassen Anne-Cecilie Fagerlie styreleder nestleder Karl Petter Borthen Lars Eivind S. Håve Bård Benum adm. direktør 5

6 ÅRSREGNSKAP

7 RESULTATREGNSKAP POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN NOTE Driftsinntekter 2, 3, Varekostnad Lønnskostnad 4,5, Ordinære avskrivninger 14, Andre driftskostnader 8, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skatter Ordinært resultat for perioden Andre inntekter og kostnader Estimatavvik pensjon Skatteeffekten av estimatavvik pensjon Omregningsdifferanser Omregningsdifferanser av nettoinvestering i utenlandske datterselskap 232 Skatteeffekten av omregningsdifferanser på nettoinvesteringene Endring i finansielle investeringer Andre inntekter og kostnader i perioden Totalresultat for perioden Resultat henført til; Aksjeeiere morselskap Minoritetsaksjonærer -143 Ordinært resultat for perioden Totalresultatet henført til; Aksjeeiere morselskap Minoritetsaksjonærer -143 Totalresultat for perioden Anvendelse av årsresultat; Fra/ til annen egenkapital Sum anvendelse ,43 0,72 Resultat pr. aksje 19 0,63 0,68 1,43 0,72 Utvannet resultat pr. aksje 19 0,63 0,68 7

8 BALANSE Eiendeler POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN Eiendeler NOTE Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingskostnader Kundekontrakter og kunderelasjoner Lisenser og Software Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar og utstyr 14, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsinvesteringer Investeringer i datterselskap 16, Lån til foretak i samme konsern 7, Finansielle investeringer Sum finansielle anleggsinvesteringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Utestående fordringer Utestående kundefordringer 11, Andre fordringer Fordring på foretak i samme konsern 7,11, Prosjekt i arbeid Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE Egenkapital og gjeld POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN Egenkapital og gjeld NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 6, Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Garantier Trondheim, 25. mars 2015 Bård M. Mikkelsen Sverre Valvik Sam C. Syvertsen Espen Zachariassen Anne-Cecilie Fagerlie styreleder nestleder Karl Petter Borthen Lars Eivind S. Håve Bård Benum 9 adm. direktør

10 OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN TALL I NOK (000) POWEL AS Aksje kapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse pr. 1. januar Utbytte utbetalt Kjøp av egne aksjer Totalresultat for perioden Balanse pr. 31. desember Balanse pr. 1. januar Utbytte utbetalt Kjøp / Salg av egne aksjer EK effekt av kjøp og innfusjonert DS Totalresultat for perioden Balanse pr. 31. desember TALL I NOK (000) KONSERN Aksje kapital Egne aksjer Omregningsdifferanser Annen egenkapital Total egenkapital Balanse pr. 1. januar Utbetalt utbytte Kjøp av egne aksjer EK effekt av oppkjøp Totalresultat for perioden Balanse pr. 31. desember Balanse pr. 1. januar Utbetalt utbytte Kjøp / Salg av egne aksjer Valutadifferanse ved nettoinvestering ført over resultatet Totalresultat for perioden Minoritetsinteresse Balanse pr. 31. desember

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN Resultat før skattekostnad Gevinst/tap på anleggsmidler Periodens betalte skatter Ordinær avskrivning Endring i kundefordringer/ prosjekt i arbeid Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom bokført kostnad på pensjonsfond og virkelig innbetaling til disse fondene Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Investeringer i forskning og utvikling Investering i datterselskap Endringer i investeringer i finansielle instrumenter Effekt av endring i valutakurser Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto utlån datterselskap Utbetaling av utbytte Ny langsiktig forpliktelse Nedbetaling av langsiktig gjeld Salg / Kjøp av egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutaendringer på kontanter Tilført likvider ved kjøp av selskap Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og konantekvivalenter består av: Bankinnskudd og kontanter Kassekreditt

12 NOTER

13 NOTE 1 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER 1. RAPPORTERENDE ENHET Powel AS er et selskap hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Trondheim. Selskapet har for øvrig kontorer og virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Tyrkia, Polen, Sveits og Chile. Konsernregnskapet for Powel AS for 2014 består av morselskapet og dets datterselskap (sammen referert til som Konsernet ). Powel AS utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren, til kommunal forvaltning og entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører. Finansregnskapet ble avlagt i styret den 25. mars 2015 og vil kunne hentes ut fra selskapets nettside. 2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE Regnskapet er presentert i norske kroner, som er selskapets funksjonelle valuta, og er avrundet til nærmeste hele tusen. Det er utarbeidet basert på historisk kostprinsipp. Ingen eiendeler, bortsett fra finansielle instrumenter, er balanseført til virkelig verdi. 2.1 BEKREFTELSE AV FINANSIELT RAMMEVERK Selskapsregnskapet og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB), samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og børsregler og børsforskrifter og som skal anvendes pr PRESENTASJON AV ÅRSREGNSKAPET Selskapet og konsernet anvender revidert IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Konsernet fører derfor endringer i egenkapitalen som skyldes transaksjoner med eierne i oppstillingen av endringer i egenkapitalen. Andre endringer i egenkapitalen presenteres i oppstillingen av totalresultatet. 2.3 ESTIMATER OG VURDERINGER Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Informasjon om vesentlige områder hvor det eksisterer usikkerhet rundt estimater og hvor det er benyttet skjønnsmessige vurderinger ved bruk av regnskapsprinsipper og som har størst effekt på beløpene i finansregnskapet er beskrevet i de følgende notene: NOTE 1 NOTE 6 NOTE 15 NOTE 17 NOTE 22 Registrering av inntekter Beregning av pensjonsforpliktelser Testing for verdifall vedrørende goodwill og aktiverte kunderelasjoner Prosjekter i arbeid Virkelig verdi av netto eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt vurdering av potensiell mer utbetaling i forbindelse med oppkjøpene. 3. VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i konsernregnskapet, samt for alle selskapene i konsernet. 3.1 KONSOLIDERINGEN Konsernet består av morselskapet Powel AS og dets datterselskap. Datterselskap er selskap som kontrolleres av foretaket. Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av selskapene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører. Transaksjoner mellom konsernselskapene foretas utelukkende mellom morselskapet Powel og de ulike datterselskapene. Det er ingen handel mellom søsterselskap. Interne transaksjoner består av utveksling av ansatte-ressurser på prosjekter, både eksterne prosjekter og interne prosjekter, samt betaling av royalty på salg datterselskapene foretar av produkter utviklet og eid av morselskapet. Morselskapet har også gitt lånefinansiering til datterselskap. Det blir beregnet rente på lån som ikke anses som del av nettoinvestering i datterselskapet. Alle vesentlige konserninterne transaksjoner og konserninterne saldoer i konsernet, er eliminert ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Kjøp av datterselskap er regnskapsført etter oppkjøpsmetoden. Kostnader ved oppkjøpet utover virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet som er overtatt er bokført som goodwill. Bortsett fra et selskap som eies med 51%, er de øvrige konsoliderte datterselskap 100 % eid. 3.2 UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter, omregnes til norske kroner i henhold til gjennomsnittlig valutakurs for året. Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse i forbindelse med at det benyttes ulik valutakurs i resultatregnskapet og balansen innregnes i totalresultatet og føres på fond for omregningsdifferanser i egenkapitalen. 13

14 Nettoinvestering i utenlandsk virksomhet Omregningsdifferanse som fremkommer i forbindelse med monetære fordringer på utenlandsk virksomhet, og hvor tilbakebetaling verken er planlagt eller sannsynlig i overskuelig fremtid, vurderes som en del av Powels nettoinvestering i den utenlandske virksomhet, og innregnes i totalresultatet og føres på fond for omregningsdifferanser i egenkapitalen. 3.3 DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter fra salg av varer, inkludert lisenser som selges uten tilknyttet tjenesteleveranser, innregnes i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Driftsinntekter fra utførte tjenester, som hovedsakelig består av honorar vedrørende installasjoner, oppstartskostnader og kundetilpassede endringer eller utviklinger, innregnes i resultatregnskapet når tjenesten er levert eller i forhold til transaksjonens fullføringsgrad på balansedagen. Fullføringsmetoden benyttes også for kundetilpassede utviklingsoppdrag. Fullføringsgraden vurderes ved gjennomgang av utført arbeid i henhold til planlagt tidsforbruk. Fortjeneste på prosjektene innregnes ikke hvis det er betydelig usikkerhet knyttet til verdien av prosjektet eller hvis det er vesentlig usikkerhet knyttet til kostnadene. Inntekt fra lisenssalg innregnes ved levering. Hvis det er installasjonsarbeid som leveres i tilknytning til lisensen, innregnes inntekten i takt med fullføringen av installasjonen. Vedlikeholdsinntekter inntektsføres lineært over året. 3.4 FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle derivater Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre deler av kontantstrømmene som er eksponert for valutarisiko. Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes finansielle derivater til virkelig verdi. Investeringer til virkelig verdi over resultatregnskapet Finansielle instrumenter er beregnet til virkelig verdi over resultatregnskapet hvis konsernets ledelse styrer den type investeringer og salgsbeslutninger er basert på virkelig verdi. Ved initiell registrering er kjøpskostnadene ført over resultatregnskapet. Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatregnskapet måles til virkelig verdi og endringer i denne innregnes også over resultatregnskapet. 3.5 AKSJEKAPITAL Ordinære aksjer Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Kostnader i forbindelse med aksjeemisjoner og aksjeopsjoner føres som en reduksjon av egenkapitalen netto etter skatt. Kjøp av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som reduksjon i egenkapitalen. Den nominelle verdien av egne aksjer presenteres på egen linje som en reduksjon i aksjekapitalen, mens differansen mellom det som er betalt og den nominelle verdi av aksjene føres under annen egenkapital. Når egne aksjer blir solgt vil salgsvederlaget øke egenkapitalen tilsvarende. Gevinst og tap i forbindelse med salget blir også ført direkte mot egenkapitalen. 3.6 IMMATERIELLE EIENDELER Immaterielle eiendeler består av goodwill, utviklingskostnader, kundeportefølje, lisenser og software og utsatt skattefordel (hvorav den siste er beskrevet under headingen utsatt skatt og inntektsskatt ). Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som oppstår ved overtakelse. For overtakelse som har skjedd etter 1. januar 2004, representerer goodwill differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt. For overtakelse forut for dette, er goodwill oppført på bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp som var oppført under tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke avskrevet, men blir testet årlig for verdifall. Utviklingskostnader Utgifter til utviklingsaktiviteter blir balanseført kun i den grad utviklingskostnadene kan måles pålitelig, produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar, konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og produktene forventes å skape fremtidige økonomiske verdier for selskapet. Før utviklingskostnadene aktiveres blir utviklingen testet mot disse kriteriene for å vurdere om de kan aktiveres i henhold til IAS 38. Balanseførte utgifter inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og direkte henførbare felleskostnader som medgår for å gjøre eiendelen tilgjengelig for bruk. Senere utgifter vedrørende balanseførte utviklingskostnader balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordelene relatert til denne eiendelen. Andre utviklingskostnader og kostnader medgått til vedlikehold av eksisterende økonomiske fordeler er utgiftsført i den perioden de påløper. Aktiverte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. Aktiverte utviklingskostnader påløpt før 1. januar 2006 er antatt å ha en levetid på 10 år da denne utviklingen er definert å være en del av produktenes kjernekompetanse. 14

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer