ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

3 ÅRSBERETNING 2014 Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren, til kommunal forvaltning og entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører. Konsernet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og datterselskaper flere steder i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg er det virksomhet i Sveits, Tyrkia, Polen og Chile. Powel er pr eid med 95,8 % av Arendals Fossekompani ASA. FORTSATT STERK VEKST GJENNOM ble nok et vekstår for Powel; omsetning for året var 452,8 mill., som er 20% høyere enn foregående år. Resultatet før skatt ble 16,4 mill. Powel styrket sin posisjon i Norge og internasjonalt gjennom oppkjøp, nye avtaler og økt salg til eksisterende kunder. Selskapet arbeider kontinuerlig med å se etter muligheter for å integrere våre og andre løsninger og tjenester slik at de bedre understøtter våre kunders posisjon og behov. Disruptiv teknologi (innovasjoner som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer) og mulige klimaendringer har vært viktige utfordringer og drivere i året som gikk. I 2014 lanserte vi nye løsninger og tjenester som bygger på mobilt internett, skydrift, automatisering av kunnskap og sanntidsinformasjon basert på Internet of things. Dette er områder hvor vi antar arbeidsprosesser og forretningsmodeller vil endres, basert på ny teknologi. Større innslag av sol- og vindenergi endrer spillereglene i markedet i Europa. Powel er godt posisjonert med lang historikk på fornybar energi og vår evne til å bringe løsninger for beslutningsstøtte til komplekse problemstillinger hos kundene. I den sammenheng er vårt datterselskap i Basel viktig. Arbeidet med integrering av DeltaXE løsningen i vår Smart Energy plattform ble påstartet i Nye og viktige kontrakter ble signert med Repower bl.a. og Azienda Elettrica Ticinese (AET) i Europa. I 2014 ble operativ bruk av DeltaXE hos store Europeiske kunder på både Power og Gas prioritert. Disse kundene er nå viktige referanser i forhold til DeltaXE og kundene bekrefter at løsningen gir god nytteverdi og er unik i markedet. Internasjonalt har vi hatt vekst på flere områder. Vi etablerte i 2014 et utviklingskontor i Gdansk. Dette har vokst fra en til nærmere 30 ansatte på under et år. Vi har gjennom året hatt aktivitet i Sør Amerika gjennom vårt nye kontor i Chile. Vi har fokusert aktiviteten vår i Chile, Peru og Colombia, og ser gode muligheter for vekst, spesielt innen vannkraftoptimalisering og tilsigsberegning. I vårt hjemmemarked har vi gjennom året befestet vår posisjon med basis i sterke markedsandeler i hele Norden. Vi gjennomførte i 4. kvartal et oppkjøp av utilitydelen av Informi GIS (ESRI distributør) i Danmark, med tilhørende kompetanse på ESRI produkter. Dette vil styrke vår organisasjon med 25 nye ansatte og bringe oss i posisjon på 50 nye kunder, herunder de største nettselskapene. Oppkjøpet vil selskapsmessig bli integrert i 1. kvartal Ved nye rammeavtaler med Statens Vegvesen og Skanska befestet Powel sin posisjon som markedsleder innen teknisk programvare i entreprenørsektoren i Norge. I tillegg ble avtaler signert med store internasjonale kunder, Peab Anläggning i Sverige og spanske Obras Subterraneas. Powel kjøpte også Citec AS, som et ledd i vår strategi om å dekke en større del av entreprenørene sine arbeidsprosesser og oppgaver. Ny lovgivning og den forestående AMS utrullingen gir muligheter innenfor metering. Powel inngikk en avtale med Validér AS, en tjenesteleverandør for smarte målere (AMS), drevet av 29 norske nettselskap. Innenfor rammen av kontrakten, vil Powel implementere løsninger for å forvalte og drifte et minimum av målepunkter. Powel etablerte i 2014 selskapet MeterTech (deleid med 51%). De vil jobbe operativt med målere og tilliggende programvare. Koblingen til Powel er igjennom grensesnittet mot vår programvare og våre felles kunder. Selskapet består av teknikere som gjennomfører installasjon, vedlikehold og kontroll av målere. Powel mottok støtte til to prestisjefylte forskningsprosjekter. EU programmet Horizon2020 er det største forskningsprogrammet av sitt slag, nesten 80 milliarder i støtte vil bli utdelt over sju år. Powel ble invitert til å delta av Vattenfall, og vi vil samarbeide med Schneider og GE. Fra Forskningsrådets Energix program fikk Powel støtte til prosjektet «Nytt system for optimal planlegging av termiske og grønne energikilder mot samtidige kraftmarkeder». Dette vil bli gjennomført sammen med samarbeidspartnerne Axpo, Fortum, Hydro, NTNU og CenSES. 3

4 OMSETNING, RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD (TALL I PARENTES FRA SAMME PERIODE I 2013) Powel konsern oppnådde i 2014 en omsetning på MNOK 452,8 (377,2). Driftsresultatet ble MNOK 3,4 (13,8), og ordinært resultatet før skatt ble MNOK 16,4 (19,7). Powel AS morselskap oppnådde en omsetning på MNOK 362,2 (322,8) og hadde et driftsresultat på MNOK 29,2 (13,9). Ordinært resultat før skattekostnad ble MNOK 35,4 (19,5). Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var MNOK 16,0 (54,7), mens netto endringer i kontantstrømmen var MNOK -40,1 (-40,3). Forskjellen mellom netto kontantstrøm fra driften og netto endringer i kontantstrømmen skyldes i hovedsak investeringer knyttet til egenutviklet programvare, investering i nye datterselskaper, samt utbytte. Kontanter og kortsiktige likvide midler utgjorde MNOK -15,8 (24,6) pr Morselskapets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer var MNOK 35,5 (64,5), mens netto endring i kontantstrømmen var MNOK -43,8 (-47,8). Konsernet har aktivert MNOK 30,3 (22,9) i utvikling av nye softwareprodukter, mens avskrivning av tidligere aktiveringer utgjorde MNOK 24,8 (20,8). Konsernet har gjennom 2014 blant annet utviklet nye løsninger innen nettdrift og datakvalitet, handel og beslutningsstøttesystemer, vannkraftoptimalisering og utvidede løsninger for automatisk måleravlesning. Ordrereserven for konsernet pr var på ca. MNOK 250 (233) inkludert 1 års løpende vedlikehold. Eiendeler i konsernet utgjorde MNOK 377,4 (329,6), og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 39,4 prosent (52,9 prosent) pr Styret mener at selskapet pr har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Det er etablert trekkrammer på 70 millioner, og det er mulighet for ytterligere belåning gjennom balansen. Styret anbefaler at årets overskuddet på TNOK i morselskapet disponeres på følgende måte (i hele tusen): UTDELT TIL UTBYTTE 445 AVSATT TIL KONSERNBIDRAG OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL SUM DISPONERT Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for året og ved årsskiftet. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, da det ikke er forhold som tilsier noe annet. Det har etter regnskapsårets avslutning ikke inntruffet forhold som er av betydning for behandlingen av regnskapet. RISIKO OG RISIKOSTYRING Selskapets forretningsvirksomhet vil normalt være utsatt for forskjellig type risiki. Selskapet er utsatt for kredittrisiko og valutarisiko i ordinær forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene gjennom løpende valutasikring på større kontrakter. Større prosjektleveranser som inkluderer innføring av nye softwareløsninger kan medføre kontraktsrisiko. Selskapet har positiv kontantbeholdning og positiv kontantstrøm fra operasjonell aktivitet og ansees å ha lav likviditetsrisiko. Selskapet har god markedsposisjon i Norden. Satsningen utenfor Norden representerer forretningsrisiko knyttet til etablering i nye markeder. AKSJER OG AKSJONÆRER Pr. 31. desember 2014 var aksjekapitalen NOK ,- fordelt på aksjer pålydende NOK 1,- pr. aksje, noe som er uendret fra samme tidspunkt året før. Styret har fullmakt til å utstede inntil aksjer i forbindelse med aksjeprogram til ansatte, fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil aksjer ved nytegning av aksjer, samt fullmakt til å kjøpe tilbake (5%) av egne aksjer. Beholdning av egne aksjer pr utgjorde aksjer (87.133). Totalt antall aksjonærer pr var 117 (117), og 0,1 % (0,1 %) av selskapets aksjer er eid av utenlandske aksjonærer. Største aksjonær pr er Arendals Fossekompani ASA med aksjer, som tilsvarer 95,8 %. STYRET I tillegg til selskapets generelle retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse er det utarbeidet instruks for daglig leder, instruks for styret, instruks for kompensasjonskomitéen, og etiske retningslinjer. Styret følger jevnlig opp at regelverket etterleves. Gjennom 2014 har styret avholdt 7 styremøter, samt en strategisamling. I forbindelse med avholdt generalforsamling 15. mai 2014 ble de styremedlemmer som var på valg gjenvalgt. Bente Rathe ønsket å fratre, og ble erstattet av Espen Zachariassen. Styret består således av: Aksjonærvalgte: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Valgt av de ansatte: Styremedlem Styremedlem Bård M. Mikkelsen Sverre Valvik Anne-Cecilie Fagerlie Sam C. Syvertsen Espen Zachariassen Karl Petter Borthen Lars Eivind S. Håve ORGANISASJON, ARBEIDSFORHOLD OG MILJØ Konsernet har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer og virksomhet flere steder i Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Tyrkia, Polen og Chile. Av konsernets 342 ansatte, er 215 ansatt i Norge (63 %), 57 i Sverige, 32 i Polen, 27 i Sveits, 8 i Danmark, 1 i Tyrkia, 1 i Nederland og 1 i Chile. ÅRSBERETNING 4

5 Ansatte Powels ansatte besitter en kombinasjon av bransje- og IT-kompetanse, som gir selskapet et konkurransefortrinn i markedet. Antall ansatte i konsernet ved utgangen av 2014 var 290 (251). Hovedtyngden av de ansatte er sivilingeniører og ingeniører med erfaring fra energibransjen og IKT. Selskapet investerer kontinuerlig i kompetanseutvikling på flere nivå i konsernet. Selskapets arbeidsmiljø ansees å være godt. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Totalt sykefravær utgjorde i ,4 % (2,5 %), hvorav langtidsfravær utgjorde 1,5 % (1,7 %) og korttidsfraværet utgjorde 0,9 % (0,8 %). Selskapet jobber kontinuerlig sammen med bedriftshelsetjenesten og de ansatte for å se på årsakene og tilhørende tiltak for å redusere sykefraværet. Selskapet har ikke hatt personalmessige eller materielle skader av betydning i Likestilling Konsernet arbeider kontinuerlig med vurderinger av ansettelsesog arbeidsmessige betingelser uavhengig av kjønn. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av konsernets 342 ansatte er 278 menn (81 %) og 64 kvinner (19 %). Kvinneandelen på nyrekruttering er noe høyere. Det arbeides aktivt inn mot flere utdanningsinstitusjoner for å påvirke kvinner til å søke. Diskriminering Konsernet arbeider for å sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet har medarbeidere fra ca. 20 forskjellige nasjonaliteter ansatt, og man anser at dette bidrar positivt til utviklingen i internasjonaliseringen av konsernet. Miljømessige forhold Virksomhetens forhold til det ytre miljø oppfyller de krav som stilles av myndighetene. Selskapet gjennomfører kildesortering og har tilfredsstillende behandling av avfall for spesialhåndtering, inkludert retur på data- og annet elektronisk utstyr. Selskapet har investert i automatisk lysdemping på kveldstid, og har nedfelt reisepolicy hvor en prøver å begrense reiseaktivitet. FRAMTIDSUTSIKTER Det er normalt betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold, men styret i Powel ser positivt på fremtidige vekstmuligheter. Hovedfokus for konsernet vil fortsatt være å forbedre og videreutvikle Powels ledende markedsposisjon i Norden, sørge for bærekraftig utvikling i nye satsingsområder, samt fortsette veksten innenfor utvalgte forretningsområder utenfor Norden. Disruptive teknologier og innovasjoner vil være viktige fokusområder for oss. Vi vil fortsatt ha fokus på mobile løsninger, automatisering av kunnskap, skydrift, håndtering av sanntidsinformasjon og integrasjon mellom løsningene. Innføringen av en felles plattform for intra-dag handel i Europa vil kunne styrke Powels posisjon. Med utgangspunkt i integrasjon av DeltaXE og Smart Energy, har Powel et strategisk viktig fundament for å kunne tilby de løsninger som kreves i kraftmarkedet i Europa fremover. Disruptive områder som ny fornybar energi og batteriteknologi kombinert med regelendringer i kraftmarkedet åpner nye vekstmuligheter for Powel. Løsninger for håndtering av virtuelle kraftanlegg og intradag handel er eksempler på områder vi er godt posisjonert på. Styret takker for tilliten som er vist av våre kunder gjennom 2014, og ser frem til styrket relasjonsbygging. Vi takker også de ansatte for innsatsen som er lagt ned for å skape verdier for konsernet gjennom året. Trondheim, 25. mars 2015 Bård M. Mikkelsen Sverre Valvik Sam C. Syvertsen Espen Zachariassen Anne-Cecilie Fagerlie styreleder nestleder Karl Petter Borthen Lars Eivind S. Håve Bård Benum adm. direktør 5

6 ÅRSREGNSKAP

7 RESULTATREGNSKAP POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN NOTE Driftsinntekter 2, 3, Varekostnad Lønnskostnad 4,5, Ordinære avskrivninger 14, Andre driftskostnader 8, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skatter Ordinært resultat for perioden Andre inntekter og kostnader Estimatavvik pensjon Skatteeffekten av estimatavvik pensjon Omregningsdifferanser Omregningsdifferanser av nettoinvestering i utenlandske datterselskap 232 Skatteeffekten av omregningsdifferanser på nettoinvesteringene Endring i finansielle investeringer Andre inntekter og kostnader i perioden Totalresultat for perioden Resultat henført til; Aksjeeiere morselskap Minoritetsaksjonærer -143 Ordinært resultat for perioden Totalresultatet henført til; Aksjeeiere morselskap Minoritetsaksjonærer -143 Totalresultat for perioden Anvendelse av årsresultat; Fra/ til annen egenkapital Sum anvendelse ,43 0,72 Resultat pr. aksje 19 0,63 0,68 1,43 0,72 Utvannet resultat pr. aksje 19 0,63 0,68 7

8 BALANSE Eiendeler POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN Eiendeler NOTE Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingskostnader Kundekontrakter og kunderelasjoner Lisenser og Software Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar og utstyr 14, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsinvesteringer Investeringer i datterselskap 16, Lån til foretak i samme konsern 7, Finansielle investeringer Sum finansielle anleggsinvesteringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Utestående fordringer Utestående kundefordringer 11, Andre fordringer Fordring på foretak i samme konsern 7,11, Prosjekt i arbeid Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE Egenkapital og gjeld POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN Egenkapital og gjeld NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen innskutt kapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 6, Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Garantier Trondheim, 25. mars 2015 Bård M. Mikkelsen Sverre Valvik Sam C. Syvertsen Espen Zachariassen Anne-Cecilie Fagerlie styreleder nestleder Karl Petter Borthen Lars Eivind S. Håve Bård Benum 9 adm. direktør

10 OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN TALL I NOK (000) POWEL AS Aksje kapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse pr. 1. januar Utbytte utbetalt Kjøp av egne aksjer Totalresultat for perioden Balanse pr. 31. desember Balanse pr. 1. januar Utbytte utbetalt Kjøp / Salg av egne aksjer EK effekt av kjøp og innfusjonert DS Totalresultat for perioden Balanse pr. 31. desember TALL I NOK (000) KONSERN Aksje kapital Egne aksjer Omregningsdifferanser Annen egenkapital Total egenkapital Balanse pr. 1. januar Utbetalt utbytte Kjøp av egne aksjer EK effekt av oppkjøp Totalresultat for perioden Balanse pr. 31. desember Balanse pr. 1. januar Utbetalt utbytte Kjøp / Salg av egne aksjer Valutadifferanse ved nettoinvestering ført over resultatet Totalresultat for perioden Minoritetsinteresse Balanse pr. 31. desember

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING POWEL AS TALL I NOK (000) KONSERN Resultat før skattekostnad Gevinst/tap på anleggsmidler Periodens betalte skatter Ordinær avskrivning Endring i kundefordringer/ prosjekt i arbeid Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom bokført kostnad på pensjonsfond og virkelig innbetaling til disse fondene Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Investeringer i forskning og utvikling Investering i datterselskap Endringer i investeringer i finansielle instrumenter Effekt av endring i valutakurser Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto utlån datterselskap Utbetaling av utbytte Ny langsiktig forpliktelse Nedbetaling av langsiktig gjeld Salg / Kjøp av egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutaendringer på kontanter Tilført likvider ved kjøp av selskap Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og konantekvivalenter består av: Bankinnskudd og kontanter Kassekreditt

12 NOTER

13 NOTE 1 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER 1. RAPPORTERENDE ENHET Powel AS er et selskap hjemmehørende i Norge, med hovedkontor i Trondheim. Selskapet har for øvrig kontorer og virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Tyrkia, Polen, Sveits og Chile. Konsernregnskapet for Powel AS for 2014 består av morselskapet og dets datterselskap (sammen referert til som Konsernet ). Powel AS utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren, til kommunal forvaltning og entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører. Finansregnskapet ble avlagt i styret den 25. mars 2015 og vil kunne hentes ut fra selskapets nettside. 2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE Regnskapet er presentert i norske kroner, som er selskapets funksjonelle valuta, og er avrundet til nærmeste hele tusen. Det er utarbeidet basert på historisk kostprinsipp. Ingen eiendeler, bortsett fra finansielle instrumenter, er balanseført til virkelig verdi. 2.1 BEKREFTELSE AV FINANSIELT RAMMEVERK Selskapsregnskapet og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB), samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og børsregler og børsforskrifter og som skal anvendes pr PRESENTASJON AV ÅRSREGNSKAPET Selskapet og konsernet anvender revidert IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Konsernet fører derfor endringer i egenkapitalen som skyldes transaksjoner med eierne i oppstillingen av endringer i egenkapitalen. Andre endringer i egenkapitalen presenteres i oppstillingen av totalresultatet. 2.3 ESTIMATER OG VURDERINGER Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Informasjon om vesentlige områder hvor det eksisterer usikkerhet rundt estimater og hvor det er benyttet skjønnsmessige vurderinger ved bruk av regnskapsprinsipper og som har størst effekt på beløpene i finansregnskapet er beskrevet i de følgende notene: NOTE 1 NOTE 6 NOTE 15 NOTE 17 NOTE 22 Registrering av inntekter Beregning av pensjonsforpliktelser Testing for verdifall vedrørende goodwill og aktiverte kunderelasjoner Prosjekter i arbeid Virkelig verdi av netto eiendeler i forbindelse med oppkjøp, samt vurdering av potensiell mer utbetaling i forbindelse med oppkjøpene. 3. VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i konsernregnskapet, samt for alle selskapene i konsernet. 3.1 KONSOLIDERINGEN Konsernet består av morselskapet Powel AS og dets datterselskap. Datterselskap er selskap som kontrolleres av foretaket. Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av selskapene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører. Transaksjoner mellom konsernselskapene foretas utelukkende mellom morselskapet Powel og de ulike datterselskapene. Det er ingen handel mellom søsterselskap. Interne transaksjoner består av utveksling av ansatte-ressurser på prosjekter, både eksterne prosjekter og interne prosjekter, samt betaling av royalty på salg datterselskapene foretar av produkter utviklet og eid av morselskapet. Morselskapet har også gitt lånefinansiering til datterselskap. Det blir beregnet rente på lån som ikke anses som del av nettoinvestering i datterselskapet. Alle vesentlige konserninterne transaksjoner og konserninterne saldoer i konsernet, er eliminert ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Kjøp av datterselskap er regnskapsført etter oppkjøpsmetoden. Kostnader ved oppkjøpet utover virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet som er overtatt er bokført som goodwill. Bortsett fra et selskap som eies med 51%, er de øvrige konsoliderte datterselskap 100 % eid. 3.2 UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter, omregnes til norske kroner i henhold til gjennomsnittlig valutakurs for året. Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse i forbindelse med at det benyttes ulik valutakurs i resultatregnskapet og balansen innregnes i totalresultatet og føres på fond for omregningsdifferanser i egenkapitalen. 13

14 Nettoinvestering i utenlandsk virksomhet Omregningsdifferanse som fremkommer i forbindelse med monetære fordringer på utenlandsk virksomhet, og hvor tilbakebetaling verken er planlagt eller sannsynlig i overskuelig fremtid, vurderes som en del av Powels nettoinvestering i den utenlandske virksomhet, og innregnes i totalresultatet og føres på fond for omregningsdifferanser i egenkapitalen. 3.3 DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter fra salg av varer, inkludert lisenser som selges uten tilknyttet tjenesteleveranser, innregnes i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Driftsinntekter fra utførte tjenester, som hovedsakelig består av honorar vedrørende installasjoner, oppstartskostnader og kundetilpassede endringer eller utviklinger, innregnes i resultatregnskapet når tjenesten er levert eller i forhold til transaksjonens fullføringsgrad på balansedagen. Fullføringsmetoden benyttes også for kundetilpassede utviklingsoppdrag. Fullføringsgraden vurderes ved gjennomgang av utført arbeid i henhold til planlagt tidsforbruk. Fortjeneste på prosjektene innregnes ikke hvis det er betydelig usikkerhet knyttet til verdien av prosjektet eller hvis det er vesentlig usikkerhet knyttet til kostnadene. Inntekt fra lisenssalg innregnes ved levering. Hvis det er installasjonsarbeid som leveres i tilknytning til lisensen, innregnes inntekten i takt med fullføringen av installasjonen. Vedlikeholdsinntekter inntektsføres lineært over året. 3.4 FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle derivater Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre deler av kontantstrømmene som er eksponert for valutarisiko. Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes finansielle derivater til virkelig verdi. Investeringer til virkelig verdi over resultatregnskapet Finansielle instrumenter er beregnet til virkelig verdi over resultatregnskapet hvis konsernets ledelse styrer den type investeringer og salgsbeslutninger er basert på virkelig verdi. Ved initiell registrering er kjøpskostnadene ført over resultatregnskapet. Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatregnskapet måles til virkelig verdi og endringer i denne innregnes også over resultatregnskapet. 3.5 AKSJEKAPITAL Ordinære aksjer Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Kostnader i forbindelse med aksjeemisjoner og aksjeopsjoner føres som en reduksjon av egenkapitalen netto etter skatt. Kjøp av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som reduksjon i egenkapitalen. Den nominelle verdien av egne aksjer presenteres på egen linje som en reduksjon i aksjekapitalen, mens differansen mellom det som er betalt og den nominelle verdi av aksjene føres under annen egenkapital. Når egne aksjer blir solgt vil salgsvederlaget øke egenkapitalen tilsvarende. Gevinst og tap i forbindelse med salget blir også ført direkte mot egenkapitalen. 3.6 IMMATERIELLE EIENDELER Immaterielle eiendeler består av goodwill, utviklingskostnader, kundeportefølje, lisenser og software og utsatt skattefordel (hvorav den siste er beskrevet under headingen utsatt skatt og inntektsskatt ). Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som oppstår ved overtakelse. For overtakelse som har skjedd etter 1. januar 2004, representerer goodwill differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt. For overtakelse forut for dette, er goodwill oppført på bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp som var oppført under tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke avskrevet, men blir testet årlig for verdifall. Utviklingskostnader Utgifter til utviklingsaktiviteter blir balanseført kun i den grad utviklingskostnadene kan måles pålitelig, produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar, konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og produktene forventes å skape fremtidige økonomiske verdier for selskapet. Før utviklingskostnadene aktiveres blir utviklingen testet mot disse kriteriene for å vurdere om de kan aktiveres i henhold til IAS 38. Balanseførte utgifter inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og direkte henførbare felleskostnader som medgår for å gjøre eiendelen tilgjengelig for bruk. Senere utgifter vedrørende balanseførte utviklingskostnader balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordelene relatert til denne eiendelen. Andre utviklingskostnader og kostnader medgått til vedlikehold av eksisterende økonomiske fordeler er utgiftsført i den perioden de påløper. Aktiverte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall. Aktiverte utviklingskostnader påløpt før 1. januar 2006 er antatt å ha en levetid på 10 år da denne utviklingen er definert å være en del av produktenes kjernekompetanse. 14

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer