Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng."

Transkript

1 Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 Hver modul gir 7,5 Studiet er i samarbeid med Høyskolen i Molde. Opptakskrav: Studiet krever ikke andre opptakskrav enn interesse for området. For å ta eksamen må en ha generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse etter 5/25 regelen. (Du må ha jobbet over 5 år og være over 25 år gammel.) Du trenger ikke å ta alle modulene, du kan ta ett og ett fag for seg. Eller en eller flere moduler. Utvinning av olje og gass er i dag spredt langs hele norskekysten. Det er store kostnader knyttet til drift av installasjoner på sokkelen. Logistikk er et viktig satsningsområde for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Studiet i Petroleumslogistikk er bygd opp etter de behovene som olje- og gass sektoren selv har for kompetanse, og for leverandører til olje- og gass sektoren. Målgruppe: Kurset er utarbeidet for de som til daglig arbeider med, eller som ønsker å arbeide med logistikk. Undervisning: En kveld per uke (kl ), totalt ca 30 timer per modul. Eksamen/vurderingsform: 4 timers skriftlig slutteksamen med bokstavkarakter, der A er beste karakter. Pris per modul: Kr som enkeltfag (kr dersom en tar alle modulene) inklusiv eksamensavgift på kr Bøker er ikke inkludert i prisen. Fagorganiserte arbeidstakere kan søke fagforbundet sitt om støtte til utdannelsen. Har du spørsmål om utdanningstilbudet eller vil ha mer informasjon, kontakt oss. Kontaktperson hos Folkeuniversitetet: Torgeir Toppe Telefon / E post:

2 Modul 1. SCM 110. Introduksjon til Supply Chain Management. 7.5 studiepoeng Formålet: Studentene skal få en første kjennskap til ulike tema innen Supply Chain Management gjennom forelesninger/seminarer. Temasammensetningen og vektleggingen av de enkelte temaene vil varier fra år til år. Studentene vil få en grundig innføring i skriving som pedagogisk virkemiddel og studentene skal på denne måten lære seg gode fremstillingsmåter i faglige analyser, inkludert aktiv og kritisk bruk av referanse. Vi tar utgangspunkt i sentrale temaer innen Supplay Chain Managemnt og logistikkteknologi. Fokus blir lagt på grunnleggende konsept for planlegging og drift av leveringskjeder, kommunikasjon og samordning innad i verdikjeden samt relevante logistikktekniske løsninger og konsept. Pensum blir formidlet gjennom forelesninger, lesing av pensum og innlevering av temaoppgaver. Arbeidskrav: Det er 5 6 arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Fundamentals of Logistic Management av David B. Grant, Douglas M. Lambert, James R. Stock and Lisa M. Eller Modul 2. PET 100. Olje- og gassmarkedet. 7,5 studiepoeng Formålet: Studiet skal gi en grunnleggende innføring i olje- og gassmarkedet. Petroleums- og naturgassens historie og utvikling Verdens olje og gassressurser samt geografisk lokalisering av disse Kjente reserver OPEC og IEA Anvendelser av ressursene, økonomisk betydning og relasjoner til andre næringer Norges olje- og gassressurser og Norges historie på dette feltet Norsk olje- og gasspolitikk, handelspartnere og konkurrenter Norges forhold til EU og EØS-avtalen på dette felt, inkl regel- og rammeverk Faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet Eget kompendium som bestilles gjennom Folkeuniversitetet Stortingsmelding nr. 38 om olje- og gasspolitikken. 2

3 Modul 3. Log 505. Innkjøpsledelse og forhandling. 7,5 studiepoeng Målgruppe: Kurset er utarbeidet for de som daglig arbeider med eller ønsker å arbeide med innkjøp i en virksomhet. Læringsmål: Formålet med kurset er at studentene skal få kunnskap om innkjøpet sin rolle i en virksomhet. En skal også få en innføring i gjennomføring av anskaffelser i bedriftsmarkedet. I tillegg til de operative sider ved innkjøpsfaget, blir det også fokusert på lederaspektet ved innkjøpsfunksjonen. Innkjøpet sin rolle i bedriften sin verdikjede Industriell kjøpsatferd Innkjøpsprosessen Forhandlinger Strategier for innkjøp Leverandøranalyser Organisering av aktiviteter for innkjøp Prinsipper for bedre innkjøp av Ivar Brynhildsvoll og Thor Bjarne Abrahamsen. ISBN Modul 4. Log 540. Prosjektledelse. 7,5 Læringsmål: Verksteder og organisasjoner opplever stort behov for omstilling, endringer og utvikling. Dette er gjerne prosesser som krever tverrorganisatorisk og tverrfaglig innsats. Slike behov blir best ivaretatt gjennom prosjektarbeidsformen. Formålet med kurset er å gjøre deltakerne kjent med prosjektarbeidsformen og de spesielle utfordringene som prosjektarbeid innebærer, både for prosjektmedarbeidere og prosjektledere. Kurset skal gjøre deltakerne forberedt for en bransje (petroleumsbransjen) som i stor utstrekning benytter prosjektarbeid i det daglige selv om innholdet i kurset ikke spesifikt er rettet mot denne bransjen Undervisning: Studiet vil bestå av forelesninger og caseøvelser i grupper. Prosjektbegrepet og terminologi Prosjekttyper Organisering i prosjektarbeid og organisering i prosjekt Prosjektplanleggingsteknikker Formål, milepæler, mål Usikkerhetshåndtering Prosjekt og innkjøp/kontrakt Prosjektgjennomføring og oppfølging/kontroll Målrettet prosjektstyring av Andersen, Grude, Haug ISBN Prosjektledelse fra initiering til gevinstrealisering av Gottschalk ISBN

4 Modul 5. PET300 Innføring i HMS- ledelse og kvalitetssikring. 7.5 Norsk olje- og gasspolitikk, handelspartnere og konkurrenter Norges forhold til EU og EØS- avtalen på dette felt, inkl regel- og rammeverk Formålet: Studenten skal få en innføring i HMS- ledelse og kvalitetssikring. Vi går gjennom HMS forskriftene og ser på hvordan man i en virksomhet skal lede HMS arbeidet. Målgruppe: Kurset er utarbeidet for de som til daglig arbeider med, eller som ønsker å arbeide med logistikk. Kurset har også som målgruppe verneombud, tillitsvalgte og HMS ansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Undervisning: Faget er delt inn i bolker, der første del består av 20 timer forelesning, 10 timer øvinger med veiledning og 10 timer øvinger uten veiledning. Andre del er bygget opp på samme måte, med forelesninger og øvelser med og uten veileder. Vi setter opp timefordelingen ved semesterets begynnelse. Petroleums- og naturgassens historie og utvikling Verdens olje og gassressurser og geografisk lokalisering av disse Kjente reserver OPEC og IEA Anvendelse av ressursene, økonomisk betydning og relasjoner til andre næringer Eksamen/Vurderingsform: Blir bestemt ved kursets start. Eksamen kan bestå av vurdering av de praktiske øvelsene og en skriftlig slutteksamen. Adferd, Teknologi og system En sikkerhetshistorie av Helge Ryggvik. Tapir Akademisk forlag, Sikkerhet og forskning og praksis: Et utfordrende mangfold med Sikkerhetsdagene som arena av Jan Hovden, NTNU Fangst i etterpåklokskapens klamme grep av Ragnar Rosness, Sintef Rapport STF38 A01424; 2001 Slank og sårbar? Om verdien av organisatorisk runddans av Ragnar Rosness, Sintef Rapport STF38 A01413; 2001 Hvem bærer kostnadene ved forebygging av ulykker? av Kirsten Rognstad; Det Norske Veritas Inventory of socioeconomic cost of work accidents av Jos Mossink, Marc de Greef; topic Centre of Research Work and Health: 2002 Presentasjon av risikoanalyse og beredskap. Norges olje- og gassressurser og Norges historie på dette feltet 4

5 Lover og forskrifter som er pensum: Det er ikke forventet av studentene skal kjenne lover og forskrifter i detalj, men man skal kjenne til formålet med disse. LOV nr. 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. (Arbeidsmiljøloven) FOR nr 1016: Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. (Rammeforskriften) FOR nr. 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) LOV nr 06: Lov om vern mot forurensinger og om avfall. (Forurensingsloven) FOR : Forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (Opplysningspliktforskriften) FOR nr 611: Forskrift om styring og opplysningsplikten i petroleumsvirksomheten og på det enkelte landanlegget (Styringsforskriften) Modul 6. PET400 Olje- og gassteknologi. 7,5 studiepoeng Formålet: Etter gjennomgått kurs skal studentene ha fått forståelse for hvordan olje og gass dannes samt kjenne til en del kjemiske og fysiske egenskaper ved olje og gass. I tillegg skal de ha kjennskap til sentrale produksjonsprosesser (separasjon, olje- og gassbehandling, produsert vann). Kurset gir også en oversikt over de viktigste plattformtyper og hjelpesystemer og en oversikt over brønnboring og havbunns produksjonsteknologi. Undervisning: Studiet vil i det vesentlige bestå av forelesninger og testoppgaver Kurset vil omfatte en enkel innføring i dannelse av olje og gass. Grunnleggende kjemiske og fysiske egenskaper til olje og gass vil bli gjennomgått. Energi- og materialbalanser for varmetekniske prosesser drøftes, samt en enkel innføring i strømning i rør. Sentrale offshore produksjonsprosesser som separasjon og behandling av olje, gass og produsert vann drøftes. Ulike typer plattformer og tilhørende hjelpesystemer presenteres. Havbunns (subsea) produksjonsteknologi blir også diskutert. Sentrale tema innen brønnboring blir presentert. 5

6 Arbeidskrav: Godkjente øvinger innen gitte frister. (Gjelder ikke for studenter som skriver semesteroppgave). Eksamen/Vurderingsform: Semesteroppgave (30 %) og 4 timers skriftlig eksamen (70 %), der A er beste karakter. Introduksjon til olje- og gassteknologi av K. Bedringås. ISBN Modul 7. SCM 200. Inføring i Supply Chain Management. 7,5 studiepoeng Formålet: Kurset skal gi en innføring i grunnleggende begreper og modeller i Supply Chain Management. Undervisning: Studiet vil i det vesentlige bestå av forelesninger og testoppgaver. Prognostisering Lagerstyring Produksjonsplanlegging Innkjøp og leverandørrelasjoner Postponement Outsourcing Kanban/Just-in-time Ledelse av verdikjeder Logistikkledelse av Stein Erik Grønland ISBN

7 Modul 8. LOG 525. Kvalitetsledelse og LEAN. 7,5 studiepoeng Formålet: Et levedyktig og effektivt næringsliv avhenger av at de produkter og tjenester som tilbys har forutsigbart innhold og kvalitet. Gjennom denne delen av studiet vil studentene få introduksjon i ulike prinsipper, teorier og modeller for styring av kvalitets- og forbedringsprosesser. Gjennom forelesninger og eksempler vil studentene få innsyn i fundamentale forskjeller i Japanske og vestlige tankemåter og prinsipper i forhold til ledelse av kvalitet og effektivitet. Kvalitetsledelse er ofte knyttet sammen til Toyota og utviklingen av Totalkvalitetsledelse (TQM) eller Lean production. I dag er Lean produksjon en samlebetegnelse på en filosofi for effektiv produksjon hvor det handler om å bruke organisasjonens ressurser i størst mulig grad på aktiviteter som skaper verdi for kunden. Selv om Lean filosofien ble utviklet som Toyota Production Management og i første omgang relatert til industriell masseproduksjon, får Lean filosofien stadig større anvendelse innenfor også tjenesteproduksjon og innen offentlig virksomhet, som for eksempel helseproduksjon. (TQM) og LEAN. Totalkvalitetsledelse og Lean er filosofier med dertil hørende grunnprinsipper, modeller og verktøy. Innføring av filosofien krever grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer. Sentrale element i kurset er da hvilke endringer som kreves og hvordan en kan gjennomføre dem. Totalkvalitetsledelse og Lean er sentrale element i organisasjoner som ønsker kontinuerlige forbedringer. I kurset vil også andre forandringsmodeller med utgangspunkt i verdikjedeanalyse og forståelse bli gjennomgått. For eksempel vil Business Process Reengineering (BPR) bli gjennomgått Eksamen/Vurderingsform: Obligatoriske oppgaver (20%) 4 t skriftlig eksamen (80%) De obligatoriske oppgavene er dels individuelle, og dels gruppeoppgaver. Tema fastsettes av faglærer. Det gis en felles karakter for alle oppgavene. Kurset vil gi en innføring i de viktigste prinsipper i Totalkvalitetsledelse 7

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer