Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler"

Transkript

1 Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker med demenslidelse (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker med psykisk helsesvikt (5 studiepoeng) Gården som pedagogisk ressurs og læringsarena (5 studiepoeng)

2 Gården som ressurs Å bruke gården som ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller som en alternativ dag, har eksistert i over 10 år og utviklet seg i ulike retninger. Sammen med denne utviklingen har også behovet for studietilbud, knyttet til ulike tema, blitt større. Høgskolen i Molde har utviklet et studiekonsept hvor gården som ressurs er utgangspunktet. Tilbudet er moduloppbygd og består så langt av fire moduler. Grunnmodulen Gården som ressurs er grunnlaget for å kunne ta de fagspesifikke modulene. Hver modul er på 5 studiepoeng. Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere i utviklingen av kursene har vært, fylkesmennene, bondelagene og bonde- og småbrukelagene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Matmerk - Kompetanseutviklingsprogram i landbruket (KIL) og Høgskolen i Bergen. Grunnmodulen Gården som ressurs Tre fagspesifikke moduler Gården som ressurs for mennesker med demenssykdom. Gården som ressurs for mennesker med psykisk helsesvikt. Gården som pedagogisk ressurs og læringsarena (Kursene organiseres gjennom høgskolens enhet for utadrettet virksomhet, EUV) Andre fagspesifikke moduler som det kan være aktuelle å utarbeide (ved etterspørsel) Gården som ressurs for barn og unge med spesielle utfordringer Gården som ressurs for mennesker med psykisk utviklingshemming Gården som arbeidsopplæringsarena (NAV) Organisering av studiet Studiet er organisert fra Høgskolen i Molde og har to samlinger à to dager, pr modul. I tillegg er det forberedelser og arbeidskrav før første samling. Samlingene er i utgangspunktet lagt til Molde. Målgruppene for kursene vil variere noe og er derfor presentert under hvert enkelt kurs Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse, eller realkompetanse, for å få skrevet ut vitnemål. For den som ikke har dette, skrives det ut kursbevis. Ett studiebesøk på en Inn på tunet gård må gjennomføres før første samling i grunnmodulen. Det er en fordel at kursdeltakerne møter som samarbeidende par (f.eks. bonde/sykepleier, bonde/vernepleier, bonde/lærer). Dette fordi det skal utarbeides en skisse til et prosjekt til første samling, her vil det være en fordel om det har vært kontakt mellom en gardbruker og en fagperson fra offentlig/privat sektor. For opptak til fagspesifikke moduler, må grunnmodulen (Gården som ressurs) være gjennomført/bestått. Vurderings- og arbeidsformer Studiet benytter seg av ulike undervisningsmetoder. Det vil blant annet være forelesninger, gruppearbeid, studiebesøk og selvstudie med tilknyttede arbeidskrav. Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger. Eventuelle dagsfravær må avtales på forhånd.

3 Gården som ressurs Grunnmodul 5 studiepoeng Målgruppen Gårdbrukere Personer fra offentlig eller privat sektor som ønsker å benytte seg av gården som ressurs (utdanningssektoren, helse- og sosialsektor, NAV m.fl.). Faglig innhold Grunnmodulen fokuserer på tenking knyttet til ideen om gården som ressurs. Tema og begrep som er viktig når en skal forholde seg til mennesker som trenger opplæring/støtte/hjelp blir fokusert sammen med rammefaktorer som må være til stede for at en kan bruke gården som læringsarena eller et trygd og godt sted å være. Det skal foretas en analyse av gårdens/prosjektets sterke og svake sider. Økonomi, avgifter og forsikringer vil også være tema. Arbeidsinnsats ca. 4 uker - 5 studiepoeng. Tema Gården som ressurs - Inn på tunet som idé Gården som formidler av kultur og historie Mestring - et sentralt begrep Kommunikasjonsprosessen og anvendt kommunikasjon Relasjonskompetanse/sosial kompetanse Mening og meningsgivende aktiviteter Konflikt- og kriseløsning Rammevilkår for å kunne bruke gården som ressurs for ulike grupper SWOT- analyse (analyse av sterke og svake side ved garden/prosjektet) Økonomi og kontrakter Økonomi/forsikring Veildning på eget prosjekt Oppgaveskriving Arbeidskrav Før første samling skal det være gjennomført et studiebesøk på en Inn på tunet gård. I forbindelse med første samling skal det også lages en skisse til et prosjekt (i samarbeid med partner ) som skal presenteres ved hjelp av power-point. Eksamen Prosjektplan og brosjyre Hvert par utvikler sitt prosjekt med utgangspunkt i den enkelte gårds ressurser. Det utarbeides en prosjektplan som skal vise bruk av teori fra samlingene i prosjektet. I tillegg utarbeides en brosjyre for prosjektet (se egne retningslinjer).

4 Gården som ressurs for mennesker med demenssykdom Fagspesifikk modul 5 studiepoeng Målgruppen Gårdbrukere Personer fra offentlig eller privat helse- og sosialsektor som ønsker å benytte seg av gården som ressurs Faglig innhold Denne modulen skal gi studenten innsikt i sykdomsgruppen demens og hvilke arbeidsmetoder og tilnærminger som er positive å anvende i samhandling med denne gruppen. Det legges spesielt vekt på gruppen yngre mennesker med demens. Det å forstå de pårørendes situasjon sammen med kommunens ansvar er også sentralt. Arbeidsinnsats ca. 4 uker - 5 studiepoeng. Tema Kommunalt ansvar i dag og behovet i fremtiden, inkl. lover knyttet til området Historisk utvikling av behandling og omsorg til pasienter med demenssykdom Sykdomslære - symptomer og observasjon Kartleggingsmetoder Pårørende til mennesker med demenssykdom Kommunikasjon med pasienter med demenssykdom Yngre mennesker med demenssykdom Depresjon hos mennesker med demenssykdom og medikamentell behandling av demenssykdom og depresjon Miljøbehandling til pasienter med demenssykdom Presentasjon av konkrete prosjekt Veiledning og oppgaveskriving Arbeidskrav Studentene skal være forberedt til å presentere og diskutere eget opplegg i plenum. Eksamen Prosjektoppgave eller case-oppgave Hver student/studentpar videreutvikler sitt prosjekt med utgangspunkt i den enkelte gårds ressurser. Dersom modulen er den første faglige fordypningsmodulen studenten gjennomfører, skrives en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven tar utgangspunkt i tidligere prosjektplan. En skal vise hvordan en vil bruke teori fra samlingene i eget prosjektet (se egne retningslinjer). Hvis det tidligere er skrevet en prosjektoppgave knyttet til en annen fagspesifikk fordypningsmodul skrives en hjemmeoppgave ut fra et gitt cace. Her skal studenten/-e vise hvordan en vil bruke kunnskap fra denne aktuelle modul inn i sitt allerede eksisterende prosjekt (se egne retningslinjer).

5 Gården som ressurs for mennesker psykisk helsesvikt Fagspesifikk modul 5 studiepoeng Målgruppen Gårdbrukere Personer fra offentlig eller privat sektor som ønsker å benytte seg av gården som ressurs (utdanningssektoren, helse- og sosialsektor, NAV m.fl.). Faglig innhold Denne modulen skal gi studenten innsikt i hva det vil si å ha psykisk helsesvikt og hvordan en slik svikt kan komme til uttrykk. Det fokuseres på hvilke behov denne gruppen kan ha og hvilke metoder og tilnærminger som er mulig å bruke i samhandlingsrelasjoner. Etiske utfordringer og familie- og nettverksrelasjoner blir også berørt. Arbeidsinnsats ca. 4 uker - 5 studiepoeng. Tema Historisk utvikling av behandling, pleie og omsorg til mennesker med psykisk helsesvikt Organisering av tjenestetilbud og ulike behandlingsnivåer Hvem rammes av psykisk helsesvikt og hvordan oppleves det? Hvilke behov for hjelp har en ved psykisk helsesvikt og hvilke behandlingstilbud finnes? Kommunikasjon med mennesker med psykiske utfordringer Forebygging, rehabilitering og sekundærforebyggende tiltak Fysisk aktivitet og psykisk helsesvikt Familie og nettverk Presentasjon av konkrete prosjekt Veiledning og oppgaveskriving Arbeidskrav I forbindelse med første samling skal prosjektplan fra grunnkurset Gården som ressurs presenteres ved en power-point (se egne retningslinjer). Eksamen Prosjektoppgave eller case-oppgave Hver student/studentpar videreutvikler sitt prosjekt med utgangspunkt i den enkelte gårds ressurser. Dersom modulen er den første faglige fordypningsmodulen studenten gjennomfører, skrives en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven tar utgangspunkt i tidligere prosjektplan. En skal vise hvordan en vil bruke teori fra samlingene i eget prosjektet (se egne retningslinjer). Hvis det tidligere er skrevet en prosjektoppgave knyttet til en annen fagspesifikk fordypningsmodul skrives en hjemmeoppgave ut fra et gitt cace. Her skal studenten/-e vise hvordan en vil bruke kunnskap fra denne aktuelle modul inn i sitt allerede eksisterende prosjekt (se egne retningslinjer).

6 Gården som pedagogisk ressurs og læringsarena Fagspesifikk modul 5 studiepoeng Målgruppen Målgruppen for studiet er: Gårdbrukere Lærere i grunnskolen og videregående skole Faglig innhold Første og andre samling fokuserer på tenkning knyttet til ideen om Gården som ressurs og læringsarena. Tema og begreper som har betydning når en skal forholde seg til mennesker som trenger opplæring/støtte/hjelp belyses, sammen med rammefaktorer som må være til stede for at en kan bruke gården som læringsarena. Det skal gjennomføres en analyse av gårdens/prosjektets sterke og svake sider og tema som økonomi, avgifter og forsikringer vil også bli tematisert. Arbeidsinnsats ca. 4 uker - 5 studiepoeng. Fagspesifikk modul 5 studiepoeng Tema: Skolen og lokalsamfunnet Gården som klasserom - sett i lys av læringssyn og læringsteorier Gården som opplæringsarena - Sett i lys av kunnskapsløftet og læreplaner Allmenpedagogikk og spesialpedagogikk knyttet til gården som ressurs Læringsaktiviteter på gård tilpasset de ulike utviklingstrinn (Utviklingspsykologi) - Barnetrinnet, Mellomtrinnet, Ungdomstrinnet Skolehage Presentasjon av konkrete prosjekt Veiledning og oppgaveskriving Arbeidskrav Studentene skal være forberedt til å presentere og diskutere eget opplegg i plenum. Eksamen Prosjektoppgave eller case-oppgave Hver student/studentpar videreutvikler sitt prosjekt med utgangspunkt i den enkelte gårds ressurser. Dersom modulen er den første faglige fordypningsmodulen studenten gjennomfører, skrives en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven tar utgangspunkt i tidligere prosjektplan. En skal vise hvordan en vil bruke teori fra samlingene i eget prosjektet (se egne retningslinjer). Hvis det tidligere er skrevet en prosjektoppgave knyttet til en annen fagspesifikk fordypningsmodul skrives en hjemmeoppgave ut fra et gitt cace. Her skal studenten/-e vise hvordan en vil bruke kunnskap fra denne aktuelle modul inn i sitt allerede eksisterende prosjekt (se egne retningslinjer).

7 Praktisk informasjon Tidspunkt planlagte samlinger Avhengig av etterspørsel. Datoene vil bli kunngjort på Pris Kurs- og eksamensavgift er ikke bestemt. Avhengig av lokaliseing av kurset. Lovpålagt semesteravgift på kr 695,- pr semester. Deltakerne dekker selv reise, opphold og kost. Deltakerne kan benytte Høgskolen i Molde sine hotellavtaler i Molde med Choice eller Rica. Oppgi dette ved betilling av rom. Påmelding Antal studieplasser: 20 pr modul Søknadsskjema finner du på Påmeldingsfrister Kunngjøres på Adresseopplysninger Høgskolen i Molde EUV Postboks Molde Kontaktpersoner Fagansv.: Høgskolelektor Else Jørgensen, Adm. koordinator: Øystein Nerland,

8 Enhet for utadrettet virksomhet

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag

Fagskoleutdanning i helse og sosialfag Fagskoleutdanning i helse og sosialfag - Psykisk helsearbeid - Eldreomsorg - Rehabilitering Informasjon om utdanningstilbudene Juni 2009 1 1.0 Innholdsfortegnelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.0

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer