kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r 3-20 0 9"

Transkript

1 knekker miljøkoder økt innsats på havbunnen geologi i verdensrommet tidsskrift fra oljedirektoratet Nr

2 2 3 INNHOLD Det fossile dilemma I tidsklemma Krevende utsikter under vann Halv fart på havbunnen Fyller kunnskapshulene Iskloden Biomarkøren Det gåtefulle kullet Steinbra På den andre siden Gullgruve i kritt Økonomisk støttespiller Et annet kostnadsbilde 16 Vi Et tidsvindu har lagt bak oss et år der mange har satt petroleum opp mot miljø, som om vår felles framtid handler om et enten eller. Paradokset finnes mellom verdens økende energibehov og krav om reduserte utslipp. Oljedirektoratets overordnede mål er fortsatt det samme: Vi skal bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. Oljedirektoratet mener fortsatt at vi må sikre at lønnsomme olje- og gassressurser blir produsert. Det handler om store verdier som bidrar til fellesskapets velferd. Den gjennomsnittlige utvinningsgraden på norsk sokkel er på 46 prosent. En prosents økning representerer verdier for milliarder kroner. Gevinstmulighetene er for store til at selskapene skal la økonomisk lønnsomme reserver ligge igjen. For flere av våre store felt så haster det. Vi har et tidsvindu særlig for noen av de store feltene på noen få år før produksjonen er så lav at tilleggsreservene ikke lar seg utvinne på en lønnsom måte. Derfor er det gledelig når vi nå registrerer klare signaler fra oljeselskapene om at investeringene på norsk sokkel i økende grad rettes mot oppgraderinger på installasjonene og tiltak for å forbedre brønnene. Det er ikke kritisk om nye utbyggingsoppgaver sklir litt ut i tid, fordi det haster mer med tidskritiske ressurser i og rundt eksisterende felt. Vi markerer i denne utgaven at det er 40 år siden funnet av Ekofisk og 30 år siden oppstarten av Statfjord. Disse feltene har vært lokomotiver på norsk sokkel, og står som eksempler på hva som er mulig innen økt utvinning. Samtidig som vi er opptatt av økt utvinning, er Oljedirektoratet opptatt av at utslippene av karbondioksid skal ned. I februar legges sluttrapporten Klimakur 2020 fram. Det handler blant annet om å finne virkemiddel som bidrar til å redusere de årlige utslippene av klimagasser 30 prosent. Vi bidrar også med vår kompetanse for å finne egnede steder på norsk sokkel for å lagre karbondioksid ned i undergrunnen. Den siste tids oppmerksomhet rundt lekkasje fra injeksjonsbrønner for borekaks minner oss om at kartleggingen av undergrunnen for å finne gode lagringssteder for avfallet er like viktig som kartleggingen for å finne nye olje- og gassressurser. Når vi vet at 54 prosent av oljen ligger igjen i norske felt, så må vi ikke glemme at karbondioksid også kan være en ressurs den kan injiseres for å øke oljeutvinningen. i Bente Nyland oljedirektør 38 Oljedirektoratet mener fortsatt at vi må sikre at lønnsomme olje- og gassressurser blir produsert.

3 4 5 Det fossile dilemma Norge må bidra til å løse den globale energiutfordringen med fortsatt oljeog gassproduksjon, men samtidig må utslippene ned. Dette er en stor forskningsutfordring, mener Fridtjof Unander i Norges forskningsråd. Eldbjørg Vaage Melberg Bård Gudim, foto Det var folksomt i Det norske teatret i Oslo midt i november 2009, da Det internasjonale energibyrået (IEA) la fram sitt syn på den globale energiframtiden, i det de kaller World Energy Outlook. Blant direktører, analytikere, investorer, miljøfolk, informasjonsfolk, journalister og byråkrater var også Fridtjof Unander, avdelingsdirektør i Norges Forskningsråd med bakgrunn fra scanarioarbeid ved IEAs hovedkontor i Paris. FRIDTJOF UNANDER (44) er avdelingsdirektør i Norges forskningsråds energi- og petroleumsavdeling. Det er tre år siden han sluttet i IEA etter nesten 10 år ved byråets hovedkontor i Paris. I IEA jobbet han mye med scenarioanalyser, blant annet World Energy Outlook, der den sentrale problemstillingen var hvordan verden kan sikres en stabil og sikker energiforsyning, samtidig som energisektoren bidrar til å løse klimautfordringene. Som en av verdens største petroleumseksportører, spiller Norge en nøkkelrolle i dette bildet. IEA mener at det er mulig å begrense den globale temperaturstigningen til to grader ved kraftige kutt i utslippene av karbondioksid. Hvilke konsekvenser får scenarioet for norsk petroleumsindustri? Det er nødvendig med stor innsats for å begrense karbondioksidutslippene for dermed å begrense temperaturstigningen til to grader. Men det er viktig å påpeke at fossilt brensel kommer til å dominere energiforbruket fram mot Verden forblir avhengig av betydelige mengder olje og ikke minst gass også i IEAs to-graders scenario. Petroleumsvirksomheten i Norge er viktig. Derfor må vi løse to utfordringer parallelt klima og nok energi til alle. Det innebærer utvikling av ny teknologi og nye energikilder. Norge vurderes som en sikker og stabil leverandør. Norge som petroleumseksportør har derfor en viktig rolle både i et energisikkerhetsperspektiv og et utviklingsperspektiv. IEAs analyser viser at dette ikke er inkonsistent med to-graders scenariet. Det gjelder spesielt for gass, som skal erstatte kull. I 2009 var det ca 1,5 milliarder mennesker i verden som ikke a

4 6 7 hadde tilgang til elektrisitet. I 2030 forventes tallet å være nesten like høyt, 1,3 milliarder. Det blir en kjempeutfordring å skaffe de fattige landene den energien de trenger for å komme seg ut av fattigdommen. Selv om etterspørselen etter olje og gass ikke skulle øke, kommer det til å kreve enorme investeringer bare å opprettholde olje- og gassproduksjonen på dagens nivå. Halvparten av den gassen som blir etterspurt i 2030, er ennå ikke funnet. Et anstrengt marked fører til økte energipriser. Dette rammer de fattige landene hardest. Betyr det at Norge kan fortsette som før? Norge har en viktig rolle å spille for å løse verdens energiutfordring, samtidig som vi kan bruke kompetansen vår på å utvikle nye energiteknologier. Vi har enorme inntekter fra olje- og gassindustrien, det gir oss både ansvar og muligheter til å ta et løft. Det er viktig at Norge plasserer seg inn i denne virkeligheten, det gir oss muligheter til å bidra både til å finne gode klimaløsninger og til å levere olje og gass som verden DET STORE BILDET. Det er de globale utfordringene som dominerer energibildet ikke først og fremst den norske kraftbalansen, sier Fridtjof Unander. Energirevolusjon Fatih Birol, lederen av det økonomiske analysekontoret i IEA, understreker at vi står overfor en energirevolusjon dersom vi skal løse klimautfordringen og samtidig dekke energibehovet i en verden med voksende befolkning og økende energibehov. Utfordringen er å begrense utslippene av klimagasser slik at temperaturøkningen ikke blir mer enn to grader, det såkalte tograders-scenariet. IEA legger til grunn at dersom energiforbruket vokser i samme takt som det har gjort til nå, øker temperaturen seks grader. trenger i årene framover. Det er de globale utfordringene som dominerer energibildet ikke først og fremst den norske kraftbalansen. Hvordan skal Forskningsrådet spille en rolle i dette bildet? Norges olje- og gassproduksjon er viktig for europeisk og global energisikkerhet, men vi må sikre at vi produserer med lavest mulig utslipp. Dette er en utfordring både for industrien og for forskningen. Norges forskningsråd er opptatt av å redusere utslipp til luft og legger stor vekt på denne typen prosjekter. Det er viktig å jobbe sammen med industrien. Kompetanse og teknologi må spille sammen for eksempel innenfor offshore vind. Kompetansen fra petroleumsnæringen gir Norge et unikt fortrinn på dette området. Den overordnede strategien for olje og gassforskning (OG21), som er utarbeidet i et samarbeid mellom myndighetene og industrien på initiativ fra Olje- og energidepartementet, blir nå revidert i tett dialog med industrien. Kostnadseffektiv utnyttelse av marginale felt, økt reservetilvekst og renere produksjon er viktige stikkord i dette arbeidet. Den offentlig finansierte petroleumsrelaterte forskningen er i hovedsak samlet i Forskningsrådets program Petromaks. Her ligger både langsiktig grunnleggende forskning og anvendt, brukerstyrt forskning. Petromaks følger opp prioriteringer gitt av OG21 i sine utlysninger. Hva ser du som de viktigste forskningsområdene i de neste årene? To hovedutfordringer for næringen er den fallende oljeproduksjonen og miljø. Spesielt viktig er teknologiutvikling for å gjøre det mulig å utvikle marginale felt lønnsomt og mer kostnadseffektivt, og samtidig utvikle mer miljøvennlig og sikker leteteknologi. Klimaforliket i Stortinget peker på at den offentlig finansierte petroleumsforskningen skal ha fokus på klima. Utvikling av teknologi som bidrar til at næringens utslipp av klimagasser reduseres, er et område som har høy prioritet. Energieffektivisering griper inn i mange ulike teknologiområder og kan gi betydelige muligheter for utslippsreduksjoner. Vi håper at vi i samarbeid med industrien og forskningsaktørene kan få frem gode prosjekter på dette framover. Petroleumsnæringen har de siste årene ment at det statlige bidraget til petroleumsforskning er for lite. Hva er din kommentar til det? Forskningsrådets innsats innen petroleumsforskning er på drøyt 400 millioner kroner. Denne finansieringen genererer betydelige midler fra industrien. Totalt blir det drevet petroleumsrelatert forskning for rundt fire milliarder kroner i året her i landet, det meste av dette er finansiert av næringslivet. Finanskrisen har gjort det vanskeligere å få til spleiselag. Desto viktigere er det med offentlig innsats i en slik situasjon. Myndighetene har tatt utfordringen, og bevilgningene til petroleumsforskning har økt igjen, slik at vi er tilbake på 2008-nivå med en økning på 37 millioner for Det er veldig gledelig. Norges forskningsråd har som oppgave å bidra til verdiskaping og utvikler strategier for hvordan det skal satses. Et viktig område, i tillegg til de rene forskningsutfordringene, ligger i rekruttering og kompetanseutvikling. Gjennom programmene våre finansierer vi mange doktorgradsstipendiater. Det er også en viktig del av det offentlige bidraget. i I tidsklemma Norsk undervannsteknologi beskrives som verdensklasse og er en stor eksportvare. Spørsmålet er om teknologiene utnyttes godt nok for å øke utvinningen fra stadig flere undervannsbrønner på hjemmearenaen. Bjørn Rasen Emile Ashley, foto a

5 8 9 Trykket, som bidrar til å føre oljen ut av reservoaret og opp gjennom brønnen, faller i mange av de gode reservoarene. Uten det reservoartrykket som naturen har skjenket oljeprodusentene, blir jobben mye vanskeligere og i mange tilfeller ulønnsom. Derfor har Olje-Norge dårlig tid. Oljedirektoratet peker på at det har åpnet seg et tidsvindu som bør utnyttes for å maksimere utvinningen av oljen fra feltene som er i drift og hente ut oljen fra småfelt i nærheten av infrastrukturen. Det blir mindre letevirksomhet en periode. La oss bruke utstyr og folk til brønnvedlikehold og intervensjon, for å få ut det vi vet ligger der, sier Odd Tjelta, sjefingeniør for feltutvikling i Oljedirektoratet, og legger til at dette er et område Oljedirektoratet vil gi økt oppmerksomhet. NORSK SOKKEL Er glasset halvtomt eller halvfullt? Våre subseaprosjekter står som perler på en snor. Myndighetene har satt et mål for reservetilvekst i perioden på fem milliarder fat, hvorav cirka tre fjerdedeler forventes som økt utvinning fra eksisterende felt. Status er at oljenasjonen ligger etter planen. Kjell Agnar Dragvik, direktør for strategi, kommunikasjon og prosjekter i Oljedirektoratet, imøteser mer konkret handling: Vi ser et gap mellom brønnambisjoner og gjennomføring. Selskapene har i stor grad gjennomført leteplanene, mens det gjenstår mye når det kommer til realisering av tiltakene for å øke utvinningen fra eksisterende felt. På kort og mellomlang sikt er brønninnsats viktigst for å øke utvinningen. På lengre sikt ser vi at andre tiltak er vel så viktige. Det er på undervannsbrønner det er mest ugjort, og her er den praktiske og tekniske utfordringen også størst. Det er også et faktum at det produseres mindre olje fra undervannsfelt er også lavere enn fra felt med faste plattformer. Mange piler peker av naturlige årsaker på Statoil. Det dominerende selskapet på norsk sokkel, med over 80 prosent av produksjonen, utvinner i dag gjennomsnittlig 39 prosent av ressursene fra undervannsbrønner og 50 prosent fra brønnene som går til faste plattformer. Store ambisjoner Statoil har tidligere uttalt en ambisjon om å øke utvinningsgraden til henholdsvis 55 og 70 prosent. Ifølge Ståle Tungesvik, Statoils direktør for reserver og forretningsutvikling på norsk sokkel, blir ambisjonen nå revidert fordi de ulike feltene leverer ekstremt forskjellig og han mener det derfor ikke gir noe særlig verdi å snakke om et gjennomsnitt. Tungesvik bekrefter at intervensjon Ståle Tungesvik, direktør for reserver og forretningutvikling, Statoil i eksisterende brønner på eksisterende felt, gir størst effekt på kort sikt, mer enn ved ulike injeksjonsmetoder. Statoil har beregnet mulig økt utvinning til mer enn 1,2 milliarder fat olje tilsvarende oljereservene i to Nornefelt gjennom boring og brønnintervensjon og å knytte nærliggende småfunn til eksisterende felt. Statoils ambisjon er å opprettholde en produksjon på 1,5 millioner fat per dag på norsk sokkel fram til Mye skal klaffe: Nye brønner må bores og boreutstyr på flere av plattformfeltene skal oppgraderes. De mange småfunnene skal kobles til infrastrukturen undervannsbrønnene må vedlikeholdes. Alt dette må på plass, for at vi skal nå produksjonsmålet, sier Tungesvik. Han medgir at selskapet ikke har boret nok på felter som Gullfaks, Heidrun, Oseberg og Snorre. Prosjekter med å oppgradere boreutstyret har startet: Det oppstår litt vakuum mens oppgraderingene pågår. Men nå gjør vi det. Også på havbunnen står brønnprosjektene i kø. Trykket i Åsgardfeltet i Norskehavet minker i Feltet har en av verdens største brønnparker på havbunnen. Statoil har testet ut mottiltak som inkluderer brønnvedlikehold og en metode for rotasjonsboring gjennom produksjonsrøret (Through tube rotation drilling TTRD) av nye sidestegsbrønner. I 2013 planlegger Statoil å ta i bruk en helt ny spesialrigg som dekker alle disse formålene (se egen artikkel). Selskapet har gjennomført alle sine leteprogram på norsk sokkel de siste årene med stor funnsuksess. De fleste funnene er imidlertid små. Den gode nyheten er at mange ligger nær plattformer, noe som bedrer økonomien i funnene betraktelig. Disse funnene STORE GEVINSTER Å HENTE. Som følge av mindre letevirksomhet en periode, maner sjefingeniør Odd Tjelta i Oljedirektoratet til innsats for å øke oljeutvinningen gjennom brønnintervensjon.

6 10 11 Det gjøres mye godt arbeid, men vi som industri har ikke klart å finne hele løsningen. inngår i Tungesviks planer. De skal bygges ut med undervannsinstallasjoner og knyttes opp til eksisterende infrastruktur: Våre subsea tie-in-prosjekter står som perler på en snor. Tungesvik synes det har oppstått et skjevt bilde av selskapets sokkelinnsats i offentligheten og han mener Statoil hele tiden har hatt stort trykk på å øke utvinningen: prosent av produksjonen fra flere av våre store felt kan tilskrives tiltak for økt utvinning. Jeg mener også at vi presser på for å fremme flere prosjekter hva er det vi har utsatt, spør jeg Statoil har fire større prosjekter i sin norske portefølje: Gudrun, Valemon, Dagny og Luva. Tungesvik sier planen er å levere inn Plan for utbygging og drift for Gudrun og Valemon i 2010 og for noen av de mindre funnene som kan bygges ut standardisert. Planene faller i god jord hos Kjell Agnar Dragvik: I Oljedirektoratet imøteser vi Statoils ambisjoner med entusiasme. Det er en av våre fanesaker å maksimere verdien for samfunnet gjennom god drift av feltene og å øke utvinningsgraden. Produksjonskurven peker nedover, men det betyr ikke at ambisjonene er svekket. Tungesvik hevder bestemt at norsk sokkel forblir Statoils ryggrad også i 2020: Sokkelen er moden. Delvis. For det er fortsatt mye igjen å utforske. Norskehavet er et vekstområde og Barentshavet er morgendagens satsing og vi er allerede i gang. Prioritet Men fremst i pannebrasken ligger de mange oppgavene på eksisterende felt hvor behovet for vedlikehold har eksplodert og hvor det er påkrevd med massiv innsats for å øke utvinningsgraden. Tungesvik har talt opp rundt 60 ulike prosjekter i porteføljen: Halvparten av prosjektene handler om for å øke utvinningsgraden. Han peker på en annen utfordring som blir en stor omveltning for organisasjonen industrialisering med mange enkle og rimelige utbygginger av små felt. I dag henter Statoil 73 prosent av sin norske produksjon fra store felt. Fire av 10 Statoil-brønner er plassert på havbunnen. Nå er bildet, ifølge Tungesvik, i ferd med å bli snudd på hodet. Anslag viser at 72 prosent av produksjonen om Jan Rosnes, teknologidirektør, Petoro HAVBUNNENS PADDEHATTER. Gjennomsnittlig utvinningsgrad på norsk sokkel er 46 prosent. Med økende grad av undervannsbrønner, blir det enda mer påkrevd med brønnvedlikehold hvis utvinningsgraden skal økes ytterligere. noen år kommer fra små felt og at tre av fire brønner er brønner fra havbunnsinstallasjoner. Stor partner Om Statoil har en dominerende rolle, så kan vi si det samme om statens forretningspartner i utvinningstillatelsene, Petoro. Med store andeler og bred deltakelse skal Petoro utnytte overblikket til å skape enda større verdier. I prosjektporteføljen finnes mer enn 100 prosjekter for økt utvinning, og selskapet mener tidskritikaliteten for disse er økende. Hvordan bruker den store rettighetshaveren sin innflytelse i utvinningstillatelsene? Jan Rosnes, direktør for teknologi og IKT i Petoro, sier at selskapet jobber aktivt med reservemodning. Den aktive listen er omfattende og inkluderer Troll, Gullfaks, Snorre, Oseberg, Heidrun, Ormen Lange og Åsgard. I tillegg til prosjektlag som jobber inn mot de andre rettighetshaverne, har Petoro strategiske prosjekter som tar for seg metoder for økt utvinning. De to siste årene har det vært lagt ned mye innsats i avanserte vanninjeksjonsmetoder der det tilsettes kjemikalier og nanopartikler for å øke oljeutvinningen. I tillegg har Petoro gjort reservoarsimulering for feltene Heidrun, Gullfaks og Snorre. Resultatet bringes inn i partnersamarbeidet. Også Petoro opplever at det er et gap mellom industriens ambisjoner og gjennomføringsevnen: Vi ser at framdriften er mye tregere enn planene tilsier. Noen ganger er utsettelsene en følge av at kompleksiteten er undervurdert, men ofte er gapet i fremdrift knyttet til at det ikke er tilstrekkelige ressurser på prosjektene for økt utvinning, eksempelvis i form av reservoaringeniører. Rosnes peker på myndighetenes grep tidlig på 2000-tallet for å øke innsatsen innen leting i modne områder. Dette har resultert i rekordhøy leteaktivitet i Nå mener han at det trengs et tilsvarende løft innen økt utvinning der myndighetene og industrien må gå sammen. Mest under vann Petoro får en stor del av sin produksjon fra havbunnsbrønner. I Norskehavet kommer hele 90 prosent av produksjonen fra havbunnsbrønner. Og utfordringene står i kø, ifølge Rosnes: Det gjøres mye godt arbeid, men vi som industri har ikke klart å finne hele løsningen for hvordan vi skal få maksimert utvinningen fra subseafelt. De gode bidragene er lett brønnintervensjon, separasjonsteknologi (på Tordis) og utvikling innen kompresjon (på Ormen Lange og Åsgard). Nå modnes flere av feltene og behovet er økende for vedlikehold av brønnene og å bore nye grener i brønnene. Problemet er imidlertid at metodene og utstyret koster for mye. Petoro mener også at det er nødvendig med flere havbunnsbrønner på de store feltene for å klare å ta ut hele potensialet i flankene og i nærområdet til disse. Selskapet møter denne utfordringen med å starte et strategisk prosjekt for, ifølge Rosenes, å studere de reservoartekniske kartleggingsmetodene, hvordan øke antall brønnslisser og hvilken type boreinnretninger som trengs. Det er nok å ta tak i. Framtiden ligger i økende grad under vann. Bare Statoil og partnerne har flere enn 500 subseabrønner. Og tallet er økende. i Vedlikeholdskø Statoil planlegger å ta i bruk en ny type rigg for å ta fatt på køen av havbunnsbrønner som sårt trenger vedlikehold. Operasjonene starter tidligst i Det haster med brønnintervensjon og ulike tiltak for å øke utvinningen fra havbunnsbrønnene. Prosjektleder for Statoils nye riggprosjekt, Tone Kristin Børslid, sier at hensikten er å øke utvinningsgraden fra havbunnsbrønnene som i dag utgjør rundt 40 prosent av Statoils brønner på norsk sokkel: Subseabrønnene er mindre vedlikeholdt enn plattformbrønnene og har derfor lavere utvinningsgrad. Vi ønsker å lukke dette gapet mest mulig. Hun medgir at det haster og at det handler om oljevolumer selskapet ellers kan tape. Hun har innmeldte behov for brønnvedlikehold og intervensjon fra 14 utvinningstillatelser som Statoil er med i. Det er på feltene Åsgard og Norne i Norskehavet det er størst behov for brønnoperasjoner. Trolig kommer behovet til å øke. Og behovene overstiger det én rigg kan ta unna, sier Børslid. I dag gjør Statoil lett brønnintervensjon (kategori A) med kabeloperasjoner (wireline) fra to fartøy, noe Børslid betegner som vellykket. Den nye spesialriggen kan gjøre tyngre brønnintervensjon (kategori B) og skal dekke gapet mellom de ordinære boreriggene (kategori C) og fartøyene som gjør operasjoner ved hjelp av kabel. Den nye riggen kan også brukes til å bore korte sidesteg ut fra eksisterende brønner. Børslid sier beslutningen om en ny rigg drives av tre forhold. Innretningen skal bedre forholdene for helse, miljø og sikkerhet; arbeid i Den nye riggen (kategori B) spesialdesignes til å gjøre de fleste operasjonene det er behov for på subseabrønnene og kun det. Den fyller et stort behov både med tanke på HMS, kostnader og gjennomføringstid mellom fartøy som gjør lett brønnintervensjon (kategori A) og en større og mer kostbar borerigg (kategori C). Illustrasjon: Statoil

7 12 13 høyden og løfteoperasjoner skal reduseres vesentlig. Riggen skal bidra til økt utvinning og med det øke inntektene for eierne. Investeringsbeslutning er ikke tatt og vi utvikler konseptet videre mot en rigg som har en akseptabel rate og som kan gjøre effektive operasjoner. Den skal være rustet for alle brønner på norsk sokkel der Statoil er operatør, sier hun. Med andre ord så må kostnadene ved bruk av denne riggen være betydelig lavere enn ved bruk av en ordinær borerigg. Og besetningen skal være flerfaglig. Det betyr å beherske både kveilerørsoperasjoner, brønnintervensjon og sidestegsboring (through tubing rotary drilling TTRD) og lett brønnintervensjon ved bruk av kabelopererte verktøy. Riggen skal være rustet med utstyr og besetning for alle disse operasjonene uten å måtte gå til land for tilpasninger av utstyr og bytte av en spesialisert besetning som er trenet til å mestre kun én av metodene. Statoil forutsetter at prosjektet og driften finansieres av partnerne i de ulike utvinningstillatelsene. Børslid sier at selskapet har fått positiv respons på den nye riggen fra partnerne, men at det gjenstår avklaringer om drift og finansiering før det tas investeringsbeslutning. i Krevende utsikter under vann Hvis alle faktorer er like, velger du ikke utbygging med havbunnsbrønner, men en fast plattform. Det gir billigere adgang til brønnene. Men det er ikke slik framtiden blir. Bjørn Rasen Utvinningsgraden fra brønninnstallasjoner plassert på havbunnen er lavere enn fra plattformbrønner. Likevel er valget ofte å bygge ut med havbunnsbrønner eller ikke bygge ut i det hele tatt. Dette skyldes hovedsakelig høyere kostnader ved plattformutbygging. Utfordringen på norsk sokkel er derfor å gjøre utvinning gjennom havbunnsinstallasjoner like effektiv og driftssikker som ved bruk av faste installasjoner. Dernest kommer utfordringen med å vedlikeholde havbunnsbrønnene og å øke utvinningsgraden fra disse. Sammenligning Det å sammenligne utvinningsgrad mellom plattformbrønner og de som er plassert på havets bunn, er ikke alltid enkelt, mener Hans Jørgen Lindland, teknologidirektør for økt utvinning i FMC Technologies. Plattformbrønner dekker ofte de enkleste og mest oljemettede delene av reservoaret, mens havbunnsbrønnene plasseres på flankene. Lindland mener utviklingen av metoder og av teknologisk utstyr på norsk sokkel har kommet langt, men at oljenæringen ikke er i mål. Bruk av produksjons- og lagringsskip over felt med havbunnsinstallasjoner er en god feltutviklingsløsning. Lett brønnintervensjon og boring av grenbrønner bidrar til økt utvinning, og han anslår at to tredjedeler av den forventede økte utvinningen kan oppnås ved kostnadseffektiv og massiv anvendelse av denne typen operasjoner. Det gjelder for havdyp ned til 600 meter. Mye av framtiden handler imidlertid om utvinning på større havdyp og enda mer krevende reservoarer. Utfordringene med økt utvinning fra havbunnsbrønner er todelt. Den ene er selve instrumenteringen og hvordan få til sikker og effektiv drift. Den andre utfordringen er å forstå hvordan strømmene arter seg ved injeksjon fra ett rør som deler til flere brønner som igjen skal betjene flere segmenter i et reservoar for så å komme opp igjen. På en plattform kan vi gå og klappe på brønnene. Ved havbunnsbrønner er utfordringen en helt annen, og vi har ikke kommet langt nok. Enda, sier Lindland. Han peker på viktige hovedbyggeklosser som må fungere for at undervannsproduksjon skal fungere optimalt: Fjernstyring av brønnstrøm over lange avstander, pumpesystemer samt separasjon og kompresjon av brønnstrømmer. Ledende Lindland mener det norske miljøet har verdens fremste kompetanse på dette. Det viser utbyggingen av eksempelvis undervannsfeltene Ormen Lange og Snøhvit. Han mener det er en bragd å få styrt gassen fra Ormen Lange på mer enn 1000 meters havdyp, opp den store havbunnsskråningen og over så lang avstand. Snøhvit er i samme bragdkategori: Den store utfordringen kommer når trykket i reservoarene faller og de store kompressorene må settes inn. Her snakker vi om enorme kompressorstasjoner som er koblet under vann vann og strøm fungerer jo normalt dårlig sammen det er en utfordring å få dette til å virke over lang tid. Vel så vanskelig som den mekaniske delen av undervannsfeltene, ÅRET RUNDT. Vi kan jobbe 365 dager i året med brønnene. Bare for få år siden var ikke dette en selvfølge, sier Hans Jørgen Lindland i FMC Technology. (Foto: Bjørn Rasen) Det er mulig å tenke seg at utbyggerne investerte i en flyterigg eller fartøy når feltet ble bygget ut. er å forstå oppførselen til oljen, gassen, vannet og injeksjonsvæskene. På dette området rangerer Lindland Statoil og de norske forskningsmiljøene som de fremste i verden. Investering Fullt så fremragende er ikke investeringstankegangen ved utbygging av undervannsfelt. Når et plattformfelt bygges ut, er boreriggen normalt inkludert i investeringen. Riggen kommer til nytte gjennom feltets levetid, og den er tilgjengelig hele tiden. Samme tankegang gjelder ikke for subseafelt og ofte er ikke rigg eller fartøy tilgjengelig når behovet er der. Det er mulig å tenke seg at utbyggerne investerte i en flyterigg eller fartøy når feltet ble bygget ut. Etter fem år er slike investeringer vanskeligere, påpeker Lindland, som har en fortid i Statoil hvor han arbeidet mye med planer for utbygging og drift (PUD). Den gang ble det allerede i PUDen skissert behov større investeringer senere i feltets levetid. Utfordringen nå synes imidlertid å være å få fattet forpliktende investeringsbeslutninger på tvers av utvinningstillatelsene. Han mener slik tankegang er mer aktuelt enn noen gang: Løsningen før var at store robuste rigger i 90 prosent av tilfellene lå oppankret over brønnen. I dag er ankrene erstattet av dynamiske posisjonering og vi kan jobbe 365 dager i året med brønnene. Bare for få år siden var ikke dette en selvfølge. Pilotforsøk I dagens situasjon med mange mindre funn tror han det er store gevinster å hente ved inkludere intervensjonsinnretning og fullskala pilotforsøk allerede i prosjektfasen: Utbyggerne bør i større grad se på dette som områdeutvikling på tvers av utvinningstillatelsene. Det gir kanskje ikke umiddelbar avkastning, men lenger fram kan det ligge større gevinster. De ulike selskapene har selvsagt forskjellig insitamenter og trekker i utgangspunktet i ulike retninger. Men overkommer de denne utfordringen og er villig til å ta mer risiko, så tror Lindland de kan få mer ut av feltene: Tanken må være at det med en viss usikkerhet er bedre å få noe ut av feltene enn å få ingenting ut. Han er optimist med tanke på fortsettelsen. Det har tatt 10 år å etablere og kommersialisere lett brønnintervensjon på norsk sokke. Nå står spesialrigger for brønnintervensjon og som også kan utføre kortere grenbrønner fra kompletterte brønner, for tur (kategori B). Nå må vi bevise at dette virker. I den sammenheng er den norske samarbeidsmodellen med stor grad åpenhet mellom myndigheter, operatører og leverandører uvurderlig. Dette er en modell som virkelig legges merke til internasjonalt, sier Lindland, som hevder dette er gull verdt når norsk petroleumsindustri skal ut i verden, særlig på dypvannsmarkedet: Metodene og utstyret som er utviklet er arven etter 40 års drift på norsk sokkel. i

8 14 15 Halv fart på havbunnen Det vi har utviklet på norsk kontinentalsokkel blir mer og mer aktuelt for olje- og gassutvinning internasjonalt. Runar Rugtvedt, Norsk Industri Undervannsteknologi er en av Norges største eksportartikler. Framtiden ser fortsatt lys ut. Men først venter minst to magre år. Astri Sivertsen Ifjor solgte den petroleumsrettede leverandørindustrien varer og tjenester til utlandet for nær 100 milliarder kroner. Det er en dobling fra 2005, hvor eksporten ifølge den internasjonale døråpneren for den norske petroleumsklyngen, Intsok, nådde 50 milliarder. Det er en tredobling fra slutten av 90-tallet. Runar Rugtvedt, fagsjef for olje og gass i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, bekrefter at det er i de siste fem årene at internasjonaliseringen virkelig har tatt av: Det vi har utviklet på norsk kontinentalsokkel, blir mer og mer aktuelt for olje- og gassutvinning internasjonalt. Dypere Olje- og gassutvinningen i verden skjer på stadig dypere vann, og brønner til havs blir stadig mer kompliserte. Erfaringene fra norsk sokkel innenfor begge disse områdene, gjør at teknologien og kunnskapene herfra, ifølge Rugtvedt, er konkurransedyktige og interessante for andre land. Ifølge Konkraft en samarbeidsarena for Oljeindustriens landsforening (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO har norske bedrifter i løpet av de siste årene lykkes i å bli globale markedsledere på undervannsutstyr, boreutstyr, flytende produksjon og forsyningstjenester. Den sterkeste veksten har skjedd blant boreteknologibedriftene på Sørlandet. Et trettitalls selskaper mellom Grimstad og Egersund seksdoblet omsetningen og fikk 3000 flere ansatte mellom 2000 og Olje- og gassorienterte leverandører har i dag totalt ansatte i om lag 1000 bedrifter. I tillegg kommer et stort antall innleide. Og 58 prosent av inntektene på 163 milliarder kroner kommer fra land utenfor Norge. Angola-gjennombrudd En bedrift som drar opp statistikken, er undervannsleverandøren FMC Kongsberg Subsea. Mens omsetningen tidligere har skjedd på hjemmebane, har over halvparten av inntektene kommet fra utlandet siden tusenårsskiftet. Det store gjennombruddet kom i 1998, da bedriften fikk en kontrakt med daværende TotalFinaElf om å levere undervannsproduksjonssystemet på Girassol-feltet i blokk 17, utenfor Angola. Siden har det blitt inngått flere avtaler i Angola med både Total og BP. Landet på sørvestkysten av Afrika er for FMC Kongsberg Subsea forsatt det viktigste markedet utenfor Norge. Men den sterkeste veksten forventes å komme, ifølge kommunikasjonssjef Lars Ole Bjørnsrud, i Brasil og Asia. På spørsmål om hvor viktig internasjonaliseringen er for selskapet, svarer Bjørnsrud: Den er veldig viktig. Det at vi kan kvalifisere teknologi på norsk sokkel gjør at vi blir konkurransedyktige internasjonalt. Og det er internasjonalt veksten kommer. Norsk sokkel er et moden, i den forstand at det er her operatørene lang erfaring i bruk av havbunnsløsninger. Og produksjonen er fallende. Men det skjer forsatt teknologiutvikling på norsk sokkel som skal bli nyttig å ta med ut i verden. FMC ser på lett havbunnsintervensjon som et framtidig vekstområde. Sammen med rederiet Island Offshore har selskapet kontrakt med Statoil for to fartøyer som driver lett brønnintervensjon på norsk sokkel, og ett fartøy på kontrakt med BP på britisk sokkel. Og FMC opplever økende interesse. Bjørnsrud mener dette er nok et eksempel på hvordan teknologi kvalifisert på norsk sokkel, nå eksporteres. Magre år Undervannsleverandøren merker godt nedgangen i aktiviteten. Produksjonen på Kongsberg er kun 25 prosent av tidligere nivå, og det er under kritisk masse for hva som er økonomisk forsvarlig for FMC. Derfor flyttes alt som har med montasje og test av havbunnssystemer til Dunfermline i Skottland. 400 innleide og i overkant av 150 ansatte må slutte. Utfasingen har allerede begynt. Samtidig som FMC flytter ut deler av produksjonen, bygger selskapet seg opp hjemme. Det satser særlig på kontrollsystemer; datamaskiner som styrer utstyret nede på havbunnen, og systemer for lett brønnintervensjon. Stillstand Den internasjonale finanskrisen merkes godt, og Rugtvedt i Norsk Industri er bekymret for de neste to årene. Mange prosjekter har stoppet opp og er utsatt både feltutbygginger og nye rigger og produksjonsskip. Rugtvedt tror det blir svært krevende å opprettholde ordretilgangen i blant teknologibedrifter og verft, og også i den oljesmurte, maritime industrien. Beleggsprosenten andelen egne ansatte som er sikret arbeid ligger på 66 prosent i andre halvår 2010, og faller til 35 prosent i første halvår i I verftsindustrien er tallene henholdsvis 49 og 26 prosent. Vi må 10 år tilbake for å finne lavere tall. i SER EKSPORTMULIGHETER. Undervannsteknologi er en av Norges fremste eksportartikler og utgjorde en betydelig del av den petroleumsrettede leverandørindustriens eksport for 100 milliarder i (Foto: Emile Ashley)

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Tredobler Oseberg Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2012 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Innhold NORSK SOKKEL 38 Foto: Tone Johanne Sund TIDSSKRIFT FRA

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Forord Denne rapporten er ment å gi innspill til en debatt og dialog om strategier for langsiktig og bærekraftig vekst for Norge som igjen

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

10 fantastiske oppfinnelser

10 fantastiske oppfinnelser 10 fantastiske oppfinnelser. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Rosenkilden Made in Stavanger-regionen: 90 kandidater slåss om innovasjonsprisene under ONS. Rosenkilden presenterer ti av dem. Konkurransen er knallhard

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Nye takter på Helgeland

Nye takter på Helgeland Nye takter på Helgeland Geolog og filosof Oljemodellene Gass i en nøkkelrolle tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 1-2012 1-2012 NORSK SOKKEL 1 Knekker koder NORSK SOKKEL Oljedirektoratet har hele tiden

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Implementering av ny teknologi. en samfunnsøkonomisk tilnærming

Implementering av ny teknologi. en samfunnsøkonomisk tilnærming Implementering av ny teknologi en samfunnsøkonomisk tilnærming av Aleksander Skjold Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer