VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE"

Transkript

1 VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

2 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F For anskaffelse Joott Fbell Fbell D Tilbudsdokument Joott Fbell Fbell Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver SFJ. KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE Sak VARDEVEIEN 41 BESKRIVELSE AV VENTILASJON- OG RØRTEKNISKE INSTALLASJONER TOTALENTREPRISE KAP. 3 Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon B VVS-1 F2 n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

3 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner Sammendrag Norconsult AS har på oppdrag fra Sandefjord Kommunale Boligstiftelse v/usbl (heretter kun USBL) utarbeidet VVS-besrkivelse i forbindelse av oppføring av nye omsorgsboliger med tilhørende personaldel i Vardeveien 41 i Sandefjord. Boligen skal bestå av 16 boenheter, kontor og garasje med felles boder. Denne beskrivelsen er en del av en totalentreprise, og den inneholder henvisninger til andre fags beskrivelser. El. Entreprenøren skal prise et komplett anlegg med bakgrunn i beskrivelse fra alle fag. For USBL Johan Ottem-Guii Norconsult AS n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

4 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner Anbudsskjema I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... ekskl. mva. Prisen overføres til felles anbudsskjema for totalentreprisen Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet i samarbeid med totalentreprenøren og etter den framdrift som er angitt i underlaget for totalentreprenøren: Undertegnede har/har ikke sentral godkjenning Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

5 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner Kostnadsammenstilling VVS-installasjoner 30 VVS-installasjoner generelt 31. SANITÆRANLEGG kr:. 32. VARMEANLEGG kr:. 33. BRANNSLOKKINGSANLEGG kr:. 36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG kr:. 56. AUTOMATIKKANLEGG kr:. Sum VVS-anlegg, eksl mva. Prisen overføres til anbudsskjema kr:. n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

6 Serviceavtaler Det leveres opsjonspris for serviceavtale gjeldende i 5 år etter garantitiden for anlegget. NB! Serviceavtale for første driftsår inngår i denne entreprisen. Serviceavtale ut over 1. driftsår tilbys som opsjonspris. USBL ønsker tilbud på en spesifisert serviceavtale for 5 år for anleggene opplistet nedenfor. Byggherren stilles fritt til å bestille hele eller bare deler av arbeidene. Generelt for service- og vedlikeholdsarbeid av anleggene. Besøksformer: De forskjellige besøksformer defineres slik: - Faste servicebesøk 1 gang pr. år, med hovedformål å dekke "begynnende feil". Foreta generell service i henhold til spesifikasjon. Faste tidspunkt avtales for hvert år, henholdsvis vår og høst. Faste servicebesøk skal utføres til kontraktfestet pris. - Reparasjonsbesøk defineres som avtalte "feilrettinger"/reparasjoner, som utføres i henhold til avtalt tid og omfang. Oftest som resultat av tilbakemeldinger fra service- og inspeksjonsbesøk. Avtalte reparasjonsbesøk skal utføres av entreprenøren etter fastpristilbud og skriftlig bestilling, samt avtalt tidspunkt. "Mindre korreksjoner" skal utføres innenfor 1 uke. - Sjekkbesøk er avtalte besøk for å sjekke om noe av mindre viktighet er galt. Byggherren, eller andre med nødvendig myndighet, har bestilt dette besøket. Reaksjonstid er 1-2 dager. - Øyeblikkelig utrykning utføres etter telefonisk beskjed, for å avhjelpe plutselig oppståtte feil. Reaksjonstid er 4 timer. Øyeblikkelig utrykning skal utføres av entreprenøren etter telefonisk bestilling og medgått timer. Utrykningstid er satt til maks. 4 timer. (Dvs. innen 4 timer skal en servicemann ha innfunnet seg på plassen). Reparasjon skal påbegynnes omgående, og ferdigstilles snarest mulig. Rapportering Etter hvert avtalte besøk skal det avlegges en skriftlig rapport, som skal inneholde Opplysninger om bl.a. Tidspunkt, Tilstedeværende personer, Resultater av observasjoner, prøver o.l. Rapporten skal maskinskrives og inneholde klare anbefalinger for videre tiltak, samt eventuelle tidsfrister. Rapporten skal signeres av den/de personer(er) som har utført besøket, samt den person som er ansvarlig overordnet. Planlagt arbeid Planlagt arbeid skal varsles i god tid før dette påbegynnes og om når det skal ferdigstilles. Anlegg som skal stoppes/startes varsles på samme måte. Dette for at byggherren skal kunne varsle leietakere om tiltak som skal skje. Avtalens varighet Avtale undertegnes fra formell overtagelse. Deretter fornyes avtalen automatisk fra hvert årsskifte. 1 år er lik ett kalenderår/regnskapsår. Avtalen kan avvikles med 3 måneders gjensidig varsel.

7 Innholdsfortegnelse Anbudsskjema... 4 Kostnadsammenstilling VVS-installasjoner... 5 Serviceavtaler... 6 Innholdsfortegnelse VVS-INSTALLASJONER GENERELT Generelle funksjons- og ytelseskrav Prosjektering og valg av utstyr Dimensjoneringskriterier Elektrisk utstyr og tavler Merking, montering og utstyr Innregulering, idriftsettelse, kontroll og kvalitetssikring Opplæring, ferdigbefaring og garantibefaring FDV-dokumentasjon SANITÆRANLEGG Sanitærinstallasjoner generelt Bunnledninger for sanitærinstallasjoner Ledningsnett for sanitærinstallasjoner: Brannutstyr Armaturer for sanitærinstallasjoner Utstyr for sanitærinstallasjoner VARMEANLEGG Varmeinstallasjoner generelt Bunnledninger for varmeinstallasjoner: Ledningsnett for varmeinstallasjoner Armaturer for varmeinstallasjoner Utstyr for varmeinstallasjoner Isolasjon for varmeinstallasjoner BRANNSLOKKINGSANLEGG Brannslokking generelt Ledningsnett for brannslokkingsanlegg... 22

8 332 Armatur for brannslokkingsanlegg Instrumentering for brannslokkingsanlegg Brannvann KJØLEANLEGG Prosesskjøling generelt LUFTBEHANDLINGSANLEGG Luftbehandlingsanlegg generelt Kanalnett i grunnen for luftbehandling Kanalnett for luftbehandling Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon av luftfordelingsutstyr LUFTKJØLEANLEGG Luftkjøling generelt AUTOMATIKKANLEGG Automatisering generelt... 27

9 30. VVS-INSTALLASJONER GENERELT 301 Generelle funksjons- og ytelseskrav I henhold til felles tilbuds- og kontraktsbestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne kravspesifikasjonen, skal det leveres komplette VVS-tekniskeanlegg for prosjektet. Anleggene skal oppfylle alle krav som er stillet i kontraktsdokumentene. Denne funksjonsbeskrivelsen beskriver de grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav, herunder også kravet til fagmessig og estetisk utførelse av de VVS-tekniske anleggene. Beskrivelsen skal sees på i sammenheng med resterende dokumenter i beskrivelsen for total entreprisen. De VVS-tekniske anleggene skal leveres komplette, funksjonsdyktige og utføres iht gjeldene norske lover og forskrifter. Vedlagte tegninger er kun medtatt som forslag til løsning. Etterfølgende tekniske beskrivelse med spesifikasjoner skisserer til sammen minimumskrav for omfanget av de VVS-tekniske anleggene. De VVS-tekniske installasjoner i bygget skal planlegges slik at de tilfredsstiller den virksomhet som forventes i de ulike rommene. Ved prosjekteringen skal det legges vekt på energi-, miljø- og driftsmessige gunstige og sikre systemløsninger. Bygget skal ha målere plassert slik at effekt- og energiforbruk skal måles. Kravet til lave drifts- og vedlikeholdskostnader prioriteres. Ved planleggingen av de forskjellige anleggene skal det regnes med reservekapasitet på minimum 20 % for ventilasjonsaggregater og ventilasjonskanaler i sjakter og minimum 10 % for hovedrør i varmeanlegg. Økonomiske betraktninger skal legges til grunn for installering av reservekapasitet. Reservekapasiteten beregnes ut i fra nominelle mengder. Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for det termiske miljø iht innemiljødefinisjonen fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for at inneklimaet som er spesifisert i beskrivelsen og i klimakravstabellen oppnås under de belastninger som er gitt under dimensjonerende forhold. Ventilasjonsentreprenøren må i samarbeid med rørentreprenøren treffe nødvendige tiltak på effekt og temperaturer i varmeanlegget for å lykkes med dette. Klimaytelsene vil kunne bli målt ved dimensjonerende indre og ytre belastninger gitt under kap 302, om det oppstår tvil om anlegget tilfredsstiller kravene. Dersom ventilasjonsentreprenøren ikke er i stand til å utbedre forholdene, vil erstatning bli beregnet ut fra den kostnad som må påregnes for å utbedre forholdene. Hver enkelt VVS-entreprenør er selv ansvarlig for alle nødvendige beregninger innenfor sitt fag. Tilbyder med tekniske rådgivere skal utføre all nødvendig prosjektering og detaljplanlegging for alle VVS-tekniske anlegg for å oppnå ønskede funksjoner som er spesifisert i etterfølgende kapitler. All dokumentasjon skal utarbeides og fremlegges for oppdragsgiver i god tid før arbeidene starter. Omfanget av dokumentasjon skal omfatte ytelser som beskrevet i RIF's norm. All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering skal være utført i overensstemmelse med NBI-anvisning fra 16-1 til Arbeidstegninger skal forelegges totalentreprenøren og hans rådgivere i tilstrekkelig tid før utførelsen. Følgende protokoller og dokumenter skal følge skriftlig ferdigmelding: Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 9-29

10 1. Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører 2. Protokoll fra tetthetsprøving av luftsystemer 3. Protokoll fra innregulering av luftsystemer 4. Protokoll fra innregulering av varmesystemer 5. Protokoll fra igangkjøring og innregulering av automatikkanlegg 6. Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll 7. Protokoll fra støvtest for kanaler foretatt på 2 steder i hver etasje 8. Protokoll fra tetthetsprøving av kanaler 9. Protokoll fra lydmålinger 10. Drifts- og vedlikeholdsinstruks i 3 eksemplarer i papir samt på CD plater. 11. Som bygget tegninger i arbeidstegningenes målestokk levert på papir og på CD plater. Digitalt skal tegninger leveres i dwg el tilsvarende format, samt som pdf av arbeidstegning. 12. Avstegningsguide for ventiler Følgende dokumentasjon fremlegges sammen med tilbudsdokumenter: 1. Aktuell type radiatorer. 2. Aktuell type ventilasjonsaggregater. 3. Aktuell type automatikk og SD-anlegg 302 Prosjektering og valg av utstyr Entreprenøren er ansvarlig for all prosjektering. Det skal benyttes AutoCad eller tilsvarende DAK verktøy som kan lese og eksportere filer i dwg og ifc format. Laginndeling skal følge norsk standard NS3451 og NS8351 og symboler som benyttes skal være allment kjent i bransjen. Som et minimum skal følgende tegninger utarbeides: Plantegninger M=1:50 Systemskjemaer for alle fag og systemer Teknisk himlingsplan (resultat av koordinering mellom de tekniske entreprenørene) Arbeidstegninger skal vise alle installasjoner, ventiler, dimensjoner, luftmengder, vannmengder etc. Hullboringstegninger som underlag for RIB skal medtas. Alt utstyr skal ha nødvendig mekanisk styrke og beskyttelse der dette er påkrevd ut fra de enkelte roms aktivitet. Det skal utarbeides et underlag for installasjoner i himlinger som angir følgende: Innfelte objekter, hvor det skal tas hull i himling, skal oppgis som objekt i den form og størrelse som ligger nær til virkelig utseende. Størrelse på innfellingshull skal fremkomme, både på symbol og som oppgitt mål. Symbol og innfellingsmål skal oppgis i forklaringsfeltet. Alle objekter i himling skal koordineres med andre tekniske installasjoner og bygningsmessige forhold, slik at den samlede installasjon fremstår som ryddig og symmetrisk. Underlaget skal utarbeides som en egen blokk/tegning i DWG-format, som arkitekt kan legge direkte inn i sin himlingsplan. RIV er ansvarlig for at blokken er slik utformet, at innlegging i arkitektens underlag ikke krever særskilt redigering. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 10-29

11 I god tid før bestilling skal spesifikasjoner for sanitærutstyr, armaturer, radiatorer, tilluftsventiler, ventilasjonsaggregater og øvrig VVS utstyr legges frem for godkjennelse av byggherre. Teknisk anlegg og dens komponenter skal være plassert/utformet slik at reparasjoner, innregulering, kontrollmålinger og utskifting av slitedeler og motorer skal kunne foretas på en tilfredsstillende måte. Teknisk anlegg og dens komponenter skal ikke være innmurt/innstøpt. Sjakter skal ha tilkomst for inspeksjon og utskifting av rørledninger. Det skal sammen med ARK og øvrige tekniske rådgivere/ entreprenører etableres plass for tekniske rom, kanaler, rør- og kabelføringer i bygget. VVS-entreprenørene skal løse layout med tilstrekkelig serviceplass, innenfor avtalt plass. Plassering av ventiler, lysarmaturer, sprinklerhoder m.m. og teknisk utstyr skal være koordinert mellom alle fag. Krav til lyd: Installasjonene skal minimum tilfredsstille krav i TEK 10 og NS 8175, klasse C hvis ikke andre krav angis i beskrivelsen. Tetting i dekker skal utføres slik at lydsmitte minimeres. Det gjøres spesielt oppmerksom på krav til ekstern lyd fra tekniske installasjoner med hensyn til boligbebyggelse i område. VVS-entreprenørene må ivareta støydemping av utstyr montert på tak uten at det må gjøres bygningsmessige tiltak. Det skal leveres vibrasjonsdempere beregnet for å tilfredsstille lydkrav. 303 Dimensjoneringskriterier Generelt: Klimadata for Larvik skal benyttes. Regnintensitet og vindstyrke iht Handbok 33, VVS tekniske klimadata for Norge. De spesifiserte verdier i klimakravstabellen skal overholdes når utetilstanden ligger mellom dimensjonerende utetilstand om vinteren og dimensjonerende utetilstand om sommeren. Når det blir kaldere eller varmere enn dimensjonerende utetilstand, godtas det at innetemperaturen øker eller minker med 0,5 C for hver 1 ºC utetemperaturen øker eller minker. Øvrige krav skal være uforandret. DUTs: Maksimumstemperatur: 24,1 C Våt temperatur: 17,5 C Det regnes 3 påfølgende døgn med skyfri himmel. DUTv: Minimumstemperatur: 20,0 C. Det regnes 3 påfølgende døgn. Regnintensitet: Avvanning av utearealer og tak skal ta høyde for lokal maksimal regnintensitet. Definisjoner i klimakravstabellen: Operativ temperatur: Kravet til operativ temperatur gjelder i området som er definert som oppholdssone. Oppholdssone: Defineres i henhold til NBI-blad G Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 11-29

12 Lufthastighet: Maks. krav gjelder lufthastigheten i oppholdssone mellom 0,1 og 2,0 m over gulv og ikke nærmere enn 0,5 m fra vegger. Lufthastighet er definert som middelhastighet over en 3 minutters periode. Lufthastighetens øvre og nedre grense er oppgitt ved maksimal og minimal operativ temperatur. Maks. lufthastighet mellom disse yttertemperaturer defineres som en rett linje mellom angitte grenser. Friskluft: I klimakravstabell defineres minimum friskluftmengde som m 3 /h for henholdsvis pr. person eller pr. m 2 brutto gulvflate. Byggeforskriftenes krav til friskluftsmengder skal alltid være ivaretatt. Likeledes må veiledning nr. 444 utgitt av Arbeidstilsynet om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen være ivaretatt. Temperaturgradient: Temperaturgradient skal generelt for alle oppholdsrom/arbeidsrom ikke overskride 2 C/m. Kravet gjelder for temperaturdifferansen mellom 0,1 og 2,5 m over gulv. Lydnivå: Angir maksimalt tillatt lydtrykknivå db(a) fra samtlige tekniske installasjoner i ulike typer rom/arealer. Kravene gjelder i etterklangsfelter og for rommets virkelige utforming inkl. innredninger, men uten personer. Strålingsasymmetri: Defineres i henhold til NBI-blad G Luftfuktighet: Min. verdi angir kravet til minste tillatte luftfuktighet ved dimensjonerende utetemperatur vinter. Klima- og komfortkrav: I klimakravtabellen er det angitt krav knyttet til inneklima. Tabellen omfatter de vanligste romtyper. Klimakrav til rom som ikke er ført opp i tabellen, men som inngår i romprogrammet, dimensjoneres iht TEK10 og veiledning til TEK 10 eller andre relevante krav gitt i vedlegg til denne beskrivelsen. Type og størrelse av lokaler fremgår av arkitektens tegninger. Det skal tas hensyn til indre belastninger ut i fra den beskrevne bruk, angitte belastninger, aktuell belysning og personalbelastning, slik at angitte klimakrav overholdes. Det forutsettes at alle arbeidsplasser benytter tele/data utstyr. Temperaturer i varme- og kjøleanlegg VVS-entreprenørene er selv ansvarlig for å finne gunstige temperaturer i varme- og kjøleanlegget for å drifte byggets funksjoner og for å oppnå god økonomi i produksjon av varme og kjøling. Klimakravstabell, se vedlegg Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 12-29

13 304 Elektrisk utstyr og tavler VVS-entreprenørene skal levere komponenter med integrert automatikk. Motorer og øvrig utstyr skal leveres i overensstemmelse med spesifikasjoner. Bygget vil få en driftsspenning på 400 V, 3 fase. 305 Merking, montering og utstyr Merking: VVS-teknisk anlegg og el.teknisk anlegg skal utstyres med entydig og samordnet merking som korresponderer med dokumentasjon og tegninger. All merking skal utføres med merkemetode av varig kvalitet. Dymotape eller tilsvarende aksepteres ikke som varig merking. Merkemetode skal fremlegges og godkjennes av byggherren. Tekststørrelsen skal være 4mm. Hvert merke skal i klartekst angi anleggsnummer og betjeningsområde samt for rør angi rørinnhold. Der det er nødvendig, medtas også opplysninger om trykk, temperatur o.l. Merkene anbringes ved ventiler, forgreninger, gjennomføringer i tak, gulv og vegger, ved teknisk utstyr og/eller der det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget. Alle ventiler merkes med laminerte eller graverte PVC-skilt som henges rundt røret eller ventilspindelen med kulekjede. Ventilskiltene angir ventilens system, funksjon og løpenummer. Alle pumper, beredere, varmevekslere, utstyr, maskiner osv. merkes med laminerte eller graverte PVC-skilt som angir utstyrets tekniske beskrivelse og nummer. Der det er nødvendig skal skiltet også inneholde opplysninger som på en lettfattelig måte forklarer hvordan utstyret brukes. Der røranlegget er skjult bak himlinger eller inspeksjonsluker, skal det, i tillegg til merker på skjulte rør og ventiler, også påsettes et skilt under himlingen eller inspeksjonsluken som angir hva som er skjult. Skiltene skal være graverte. Brannskap merkes med plogskilt på vegg i tillegg til merking på skapet All merking skal utføres i henhold til "Tverrfaglig merkesystem" konferer Statsbygg's hjemmeside Montering: Generelt gjelder at utstyr skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold, spesielt foran luker, elektriske tilkoblingsbokser og paneler. VVS-entreprenørene skal derfor påse at rommet rundt utstyr ikke blir blokkert av kanaler, rør, hengere, kabelbroer etc. Alle synlige rørgjennomføringer dekkes med dekkskiver og utsparinger rundt kanaler behandles slik at tilfredsstillende utseende oppnås. Generelt skal elementer posisjoneres mest mulig diskret og i overensstemmelse med byggets moduler og geometri. Nøyaktige posisjoner skal avtales med arkitekt / totalentreprenør Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: Aggregater, utstyr og kanaler skal leveres byggeplassen innvendig og utvendig avfettet og rengjort med forsegling av alle åpninger. Nødvendig åpning av forsegling eller brudd på forsegling ved montasje skal fortløpende gjenforsegles. Ved overlevering skal hele luftbehandlingsanlegget tilfredsstille etterprøvbare og målbare krav til renhet. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 13-29

14 Renhetskrav for renhet i anlegget: Visuelt: Synlige ansamlinger av materialrester skal ikke forekomme i anlegget. Støvdekke: Maksimalt 5 % for tilluft og 10 % for avtrekk målt som gjennomsnitt tilfeldig valgte målepunkter pr. ventilasjonssystem. Dersom kravet til renhet ikke tilfredsstilles kan full rensing kreves utført for entreprenørens regning. Metodebeskrivelse for støvdekkemålinger: Det skal velges nødvendig antall målepunkter pr. ventilasjonssystem. Prøvene tas med avtrykk på GEL-Tape og analyseres ved hjelp av BM-Dustdetector. Avtrykkene skal tas i nedre del av kanaltverrsnittet, fortrinnsvis rett før og rett etter driftstid. Målinger skal utføres umiddelbart før overlevering og målerapport skal overleveres til totalentreprenøren. VVS-entreprenøren skal varsle totalentreprenøren i forkant av prøvetakingen, slik at denne kan velge å være tilstede under prøvene. Renseluker i kanaler: Nødvendig antall renseluker skal medtas og tydelig merkes på tegningene. 306 Innregulering, idriftsettelse, kontroll og kvalitetssikring Innregulering: De måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille Byggforsk sitt krav til målenøyaktighet samt kontroll og justering. Før igangkjøring, innregulering m.m. skal det benyttes Fellesnordiske retningslinjer og NBI anvisninger 16-1 til Innregulering av luftmengder: Ventiler: 10 % til + 10 % Aggregater: 5 % til + 10 % Innregulering av vannmengder: 10 % til + 10 % Luftmengder på aggregater skal ved tett filter (200 Pa) ikke ligge mer enn 5 % under nominelle luftmengder. Komplette måleprotokoller iht anvisning fra NBI/NRL settes opp. For luftbehandlingsanlegg skal protokollen være romvis med tilluft/avtrekk. Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved stikkprøvekontroll av ca. 5 % av målepunktene. Hvis mer enn 5 % av kontrollpunktene ligger utenfor 10/+10 % av innregulert verdi, inklusive målefeil vil innreguleringen bli underkjent. Innstillingsposisjon til innreguleringsorganet skal låses og posisjon avmerkes på komponent i protokoll og på tegning. Idriftsettelse: Alle test- og prøveprotokoller (utarbeides for de enkelte delsystemer / anlegg) skal leveres ferdig utfylt og underskrevet før overlevering av anleggene. Ingen prøvekjøring skal foretas før installasjonene og bygget er helt rengjort. Entreprenøren er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av slike tester. Byggherrens representanter skal varsles slik at de kan delta ved gjennomføring av testene dersom de ønsker det. Anlegget skal settes i gang for normal drift når samtlige tilhørende komponenter og all automatikk er på plass, kontrollert og prøvd, og den foreskrevne funksjonsprøving har funnet sted. Nødvendige serviceavtaler for tekniske anlegg som er nødvendig iht lover og forskrifter, skal inngå i leveransen og utredes som en del av tilbudet. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 14-29

15 Kontroll: Ansvarlig VVS-entreprenør skal til enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. For stikkprøvekontroll og verifikasjon av fysisk utført VVS-tekniske installasjon, samt at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon tilfredsstilles i henhold til forskriftenes krav, kan byggherre eller ansvarlig VVS-entreprenør forespørre aktør etter eget ønske. Dette kan blant annet omfatte stikkprøvekontroll av installasjonene i løpet av byggeperioden. Alle avvik som fremkommer etter slike kontroller skal rettes av VVS-entreprenøren uten kostnader. Kontroll av komponenter kan utføres så vel i leverandørens verksted som hos dennes eventuelle underleverandører eller på montasjeplassen. VVS-entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette for en slik kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere bli utilgjengelig for ettersyn, skal kunne ferdigkontrolleres og prøves, både kvalitetsmessig, funksjonsmessig og montasjemessig, før innbygging. VVS-entreprenørene skal kontakte totalentreprenøren for kontroll før innbygging. For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet skal det finnes kontrolluker, målehull som kan tettes, samt temperaturlommer for termometre. Kvalitetssikring: Entreprenøren forplikter seg til å gjennomføre et opplegg for kvalitetssikring av sine arbeider/leveranser. Før kontrakt opprettes skal entreprenøren fremlegge forslag til hvordan han har tenkt å gjennomføre dette. Forslaget skal godkjennes av byggherre. Entreprenøren må ta hensyn til og samarbeide med byggets øvrige entreprenører for å ivareta tverrfaglig kontroll, koordinering og grensesnitt mellom de ulike faglige disipliner. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av sammenstillingstegninger mellom elektrofagene og VVS-fagene. Funksjoner som er uttegnet på skjemaer for automatikk o.l., utarbeidet av automatikk leverandør o.a., skal gjennomgås før montering. 307 Opplæring, ferdigbefaring og garantibefaring Opplæring: Byggherres-, leietakers driftspersonale skal undervises i bruk og vedlikehold av samtlige VVStekniske anlegg som er omfattet av kontrakten. Opplæring skal medtas i tilbudet og har som overordnet mål å gjøre brukerne kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at de kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. Garantibefaring: Innen utløp av garantitiden gjennomføres en garantibefaring. 308 FDV-dokumentasjon FDV-dokumentasjon: FDV-dokumentasjonen skal utarbeides iht RIF's norm for FDV-instruks. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk, eventuelt nordisk språk. Driftsinstruks skal inneholde: Systematisk tilsyn og vedlikehold, hyppighet m.m. Forbruksmateriell Materialspesifikasjon Brosjyrer/datablad på norsk evt. skandinavisk språk. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 15-29

16 Detaljskjemaer Montasjeanvisning Drifts- og vedlikeholdsinstrukser av respektive anlegg skal leveres i 2 eksemplarer, innen den frist som er angitt i kontraktsdokumenter. Det leveres også et eksemplar i digitalt format. VVSentreprenørene skal delta i gjennomgang av instruksen med driftspersonalet. Alle arbeidstegninger skal ajourføres "som bygget" tegninger på papir i det formatet de ble benyttet under bygging. Tegninger overleveres som papirkopier i min 2 sett i den skala som fremkommer som arbeidstegninger og i dataformat på CD. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 16-29

17 31. SANITÆRANLEGG 310 Sanitærinstallasjoner generelt Bygget utstyres med komplette sanitærinstallasjoner i henhold til kontrakt. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og det lokale vannverkets bestemmelser. Sanitæranlegget skal være av god standard. Det skal installeres vannskadesikre løsninger iht TEK10 og relevante deler av Håndbok nr. 42 Rør og våtrom og BVN. Bygget skal tilkobles kommunale ledninger for tappevann, sprinkler, overvann og spillvann. Anlegget for varmt tappevann utformes i tråd med legionellaforskriften slik at det ikke er fare for legionella. 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner Spillvann og overvann legges i PVC. Trykklasse PN6. Spillvann og overvann føres med selvfall ut av bygget. Det er planlagt en løsning hvor føringer legges delvis på vegg i kjeller og delvis utenfor kjellervegg i løsmasser frem til tilkoblingspunkt/utløp. Det legges separate ledninger for tappevann og sprinklervann. Ledningen for vann og sprinklervann anbores ved eksisterende ventilkum i området rundt krysset mellom Vardeveien/Kamfjordåsen. Spillvann og overvann ledes sør for bygget og tilknyttes offentlig ledning sør/øst for bygget (se vedlegg: Situasjonkart). Det skal opprettes fordrøyningsbasseng for lokal overvannsdisponering. Det skal medtas tilstrekkelig antall sluk for håndtering av overvann på tomten. Slukene skal føres til sandfang. 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner: Vanninnstallasjoner skal legges av PE-rør, stålrør, kobberrør, alu-pex eller rør-i-rør. Trykklasse PN10. Det etableres ledningsnett for varmt og kaldt forbruksvann, sirkulasjonsledning, sprinkler, overvann og spillvann. Tak avvannes med UV-system der dette er hensiktsmessig. For mindre takareal og balkonger kan selvfallsystem benyttes. Plassering av lufteledninger skal ikke være i konflikt med takterrasser eller luftinntak. Innvendige avløpsrør over grunn skal være MA-støpejernsrør med dimensjon større enn 50mm. Det etableres fast avløp i rom for sprinklerventil. Temperatur i varmtvannsrør opprettholdes med varmtvannsirkulasjon. Ventetid på varmt vann, minimum 50 C, skal være maks. 10 sek. Boliger og garderober: Fremføring av tappevann og varme til leiligheter gjøres vertikalt i vegg fra fordelerskap til fordelerskap. Ledningsnett fra fordelere til utstyr skal legges skjult i vegg som rør-i-rør. Synlige rørføringer fra vegg til utstyr forkrommes. Alle rør som er lagt skjult skal være trykkprøvd før Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 17-29

18 vegger lukkes, om nødvendig seksjonsvis. Tette sjakter skal ha overløp til rom med sluk for indikasjon av vannlekkasje. Der hvor dette ikke er mulig skal det etableres automatisk lekkasjesikring. 313 Brannutstyr Byggene utstyres med nødvendig antall brannslanger i innfelte skap i henhold til forskrift fori felles arealer. Skapene leveres for innfelling i vegg, typen NOHA modell 3 med ¾" slanger og maksimal slangelengde 30 m. Brannskapene skal tilkobles med kobberledninger. Brannskapene skal dekke alle arealer i kjeller. Det leveres husbrannslange i kjøkkenbenk for hver leilighet. Håndbrannslokningsapparater, 6 kg skum eller CO 2, monteres i tekniske rom. CO 2 -apparat skal benyttes i forbindelse med el. skap/automatikkskap. 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner Hovedvanninnlegg for forbruksvann monters med hovedstoppeventil ved innlegg, filter med bypass, reduksjonsventil og vannmåler. Det monteres stoppeventiler foran og etter målearrangementet. På alle hovedkurser og opplegg samt i bunn av alle vertikale sjakter skal det være avstengningsventiler. Hver leilighet skal utstyres med hovedstengekran for både varme og varmt og kaldt tappevann. Alt utstyr i leiligheten utstyres med egne stengekraner. Bygget skal utstyres med utslagsvask i tekniske rom og bøttekott. Utvendig skal 5 stk frostfrie kraner gi dekning av alle arealer med slangelengde på 25m. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Bygget utstyres med sanitærutstyr iht. arkitekttegninger. Alt sanitærutstyr skal være av god, norsk kvalitet av høy standard. Alt materiell som benyttes skal være godkjent av NBI produktsertifisering. Blandebatterier til utslagsvasker leveres som forkrommede trykkdempende ett-greps batterier med høy tut. Avløpstrakt og vannkran for vaskemaskin på baderom. Avløp for kjøkkenvask skal leveres for tilkobling av oppvaskmaskin. Det leveres felles fordelerskap for tappevann og varme i hver leilighet. Skapet leveres med trådløse målere for energiforbruk for både tappevann og varme. Fordelingsskap skal utføres med avløp til rom med sluk. Det skal etableres lekkasjedetektorer med magnetventiler for automatisk avstengning av varmt- og kaldt forbruksvann for rom uten sluk. Kjøkken tilkobles fordelerskapet med dimensjon PEX18. Tilkobling av varmt- og kaldt forbruksvann til hovedfordeler med dimensjon PEX18. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 18-29

19 Rustfrie utslagsvasker med bøtterist skal monteres i tekniske rom. Armaturen plasseres så høyt at det er plass til 10 liters bøtte. Gulvsluk utført i rustfritt stål med rustfri rist. Gulvsluk skal være tilpasset det valgte gulvbelegg. Gulvsluk monteres i tekniske rom og dusjer. 316 Isolasjon av sanitærutstyr Vann- og taknedløpsledninger isoleres mot varmetap og/eller kondens. Føringer som ikke er av rør-i-rør isoleres og mantles med Isogenopak eller tilsvarende. Diffusjonstett isolasjon benyttes der hvor det er fare for kondens. I områder innenfor bygget hvor det er fare for frost skal rørnettet sikres med el. kabler. Rør som er isolert med Armaflex/cellegummi og som føres i eller gjennom rømningsveier, skal mantles med en aluminiumsmantel, med mindre man bruker isolasjon som er typegodkjent for føring i rømningsvei. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 19-29

20 32. VARMEANLEGG 320 Varmeinstallasjoner generelt Det skal opprettes vann-vann varmepumpe som energikilde til oppvarming og til oppvarming av tappevann. Varmepumpen plasseres i teknisk rom. Tilstrekkelig antall borrehull etableres på egen tomt. Varmepumpen skal minimum dekke 60% av det totale energibehovet til bygget. Elkjel opprettes som spisslast og backup for varmepumpen. Det etableres akkumulatortank til tappevann og varmtvannsberedere med el-kolber skal benyttes utenfor driftstiden til varmepumpen. Veiledende effektbehov. Entreprenøren er selv ansvarlig for beregning av vekslereffekter. Effekt varmepumpe 12 kw Effekt el-kjel 55 kw Varmtvann 30 kw I leilighetene skjer oppvarming av stue, kjøkken, vindfang og bod med vannbåren gulvvarme. Bad og soverom skal ha elektrisk oppvarming medtatt i beskrivelse av elektrisk anlegg. 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner: Det legges kollektorrør i brønner for varmepumpen. Fra brønner til varmepumpa legges rør som PE100 SDR Ledningsnett for varmeinstallasjoner Ledningsnett for varme skal være utført av stålrør eller alupex og rørdeler i henhold til Norsk Standard. For synlige rør benyttes el. galvaniserte rør. Trykklasse PN6. Ledninger som støpes inn skal være beskyttet mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Ledninger trykkprøves for gjenstøping. Alle ledninger renspyles før de tas i bruk. Det må etableres separat eller felles varmelås for alle shuntkoplinger. Føringer fram til fordeler legges i sjakt mellom bad og bod. 323 Armaturer for varmeinstallasjoner Armaturer skal tilfredsstille trykklasse PN6. Hovedkurser forsynes med termometre klasse 1,0 i tur- og returledninger. Pumper utstyres med differansetrykkmanometer. Hovedkurser og avgreninger i bunn av hver sjakt forsynes med avstengingsventiler og nødvendige innreguleringsventiler med måleuttak. Manometer for ekspansjonsanlegg ved påfyllingsstedet. Utløp fra sikkerhetsventiler føres til sluk. Alle lavpunkter skal være utstyrt med avtappingspunkter, slik at disse kan tømmes. Høypunkter skal være utstyr med automatiske luftepotter. Som avstengningsventiler skal det benyttes kuleventiler eller spjeldventiler. Avtappingsarmatur skal plugges for å sikre seg mot utilsiktet tømming. Rørarbeidene skal inkludere montasje av lommer for temperaturfølere og stusser for trykkfølere anvist av automatikkleverandør. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 20-29

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV 19859001 NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS SWECO NORGE AS Funksjonsbeskrivelse, Totalentreprise Generelt Kultur og Idrettsbygg Oslo KF skal rehabilitere våtromsavdelingen i Nordtvet Bad. Det

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS

Hjalmar Johansen VGS Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 30.03.2015 Innholdsfortegnelse 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER... 3 31 Sanitæranlegg... 4 32 VARMEANLEGG... 6 33 BRANNSLOKKINGSANLEGG... 7 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 8 56

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015 7.31. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 8 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggata 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 8 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør 22/ 2::42.2 I 22121554ø å ING.S.HOLLIE A/S SIDE a2 ANLEGGSBESKRIVELSE Vanninnlegg/fordelingsledninger Vannimilegg er tilkoblet offentlig ledning beliggende ved gangvei, øst for bygningen. Vanninnlegg er

Detaljer

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Dato. 19.05.2015 Dette er en enkel sammenfatning over hva Peab har sett på dette bygget. De tekniske totalentreprenører er ansvarlige for fremskaffelse av de helt riktige

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

NOTAT RIV 07 SKISSEFASE

NOTAT RIV 07 SKISSEFASE RIV 07 SKISSEFASE Oppdragsnavn: Oppdragsnummer: 11760 Oppdragsgiver: Østre Porsgrunn Kirke Porsgrunn kirkelige fellesråd Dato: 12.januar 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: HKL Sign: HKL

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

NAV. HALDEN. OMBYGGING NY KANTINE OG IT-AVD. Halden kommune. Ytelsesspesifikasjon VVS Tekniske anlegg

NAV. HALDEN. OMBYGGING NY KANTINE OG IT-AVD. Halden kommune. Ytelsesspesifikasjon VVS Tekniske anlegg Side C.3-1 KAPITTEL C.3 VVS-TEKNISKE ANLEGG Innhold:.1 Orientering..2 Generelt..3 Prosjektering..4 Dokumentasjon..5 Anmeldelser..6 Elektrisk utstyr og tavler..7 Montasje av kanaler og utstyr..8 Lydforhold..9

Detaljer

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger.

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger. Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 RØRLEGGERARBEIDER GENERELT. Nedenfor er rørleggerarbeidene, her bestående av kapittel 31 Sanitæranlegg og kapittel 32 Varmeanlegg, beskrevet.

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

Norm for installasjon for vannmålere i

Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune Drift- og utbyggingstjenesten Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune 2 Norm for installasjon av vannmålere i Harstad kommune Innhold 1. Generelt.15 1.1. Søknads- og meldeplikt...15

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum:

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Grunnleggende valg _Kombikabin eller atskilt sprøyte/tørkekabin Kap.4.1

Detaljer

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.05.2011, sak 26/11 Arkivsaksnr: 11/811 DEL 1 Generelt Normen gir tekniske og installasjonsmessige bestemmelser for kommunale og private

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE

Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 2445138 Kjøleanlegg Undervisningsbygget KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III E4 KRAV TIL PRØVEDRIFTSPERIODE 5 Kontrakt Generalentreprise / 20.8.2012 KVM gjennomføring 4 Endring vedr. prøvedriftsskjemaet 13.09.11

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com

Anbudsforespørsel - Rørlegger. Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Anbudsforespørsel - Rørlegger Tiltakshaver Ole Brum Hundremeterskogen 999 99 999 ole.brum@hunremeterskogen.com Spesifikasjon Kort om prosjektet Planlagt enebolig i Nedre Steinsåsen i Hole kommune. To plan

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

2 Orientering om rammeavtalen

2 Orientering om rammeavtalen 2 Orientering om rammeavtalen 2.1 Rammeavtalens art og omfang Undervisningsbygg Oslo KF eier, drifter og forvalter totalt ca. 180 skoler fordelt på 1,4 millioner m 2. Om lag 100 av disse skolene har vannbårne

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Ca. 26.500 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Ida Bryn Partner Erichsen & Horgen AS Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus ihb@erichsen-horgen.no Tel: 91137649 STØYSVAK

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER FDV-320 Varmeanlegg 1 Generell informasjon 32 - Varmeanlegg Varmeanlegg for aerotempere, radiatorer, ventilasjon og snøsmelteanlegg. Energikilden til bygget er en Varmepumpe og en EL-kjele som tar spisslasten,

Detaljer

Orientering 19. des. 2011

Orientering 19. des. 2011 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Orientering 19. des. 2011 Innledning DV-instruks Takk for at De har valgt GK NORGE AS som Deres samarbeidspartner på Deres klimaanlegg.

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg 1. Om prosjekteringsanvisninger Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings-

Detaljer

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg 1 1 ORIENTERING. Flekke skule vart bygd i 1979 og har eit areal på 830 m 2 fordelt på to plan. I 1997 vart det bygd på 280 m 2 fordelt

Detaljer

Sykehuset i Drammen Prosjekt oppgradering hovedoperasjon. Kravspesifikasjon Operasjonsmodul

Sykehuset i Drammen Prosjekt oppgradering hovedoperasjon. Kravspesifikasjon Operasjonsmodul Sykehuset i Drammen Prosjekt oppgradering hovedoperasjon Kravspesifikasjon Operasjonsmodul Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: EA ANBUDSUNDERLAG HT 20.02.14 AB TFK RMO 04.02.14 AA Første utkast

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER TEKNISK BESKRIVELSE Luftbehandlingsanlegg 07/03 2014 OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: 22 02 63 00 E: oslo@erichsen-horgen.nono LILLEHAMMER:

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP

NS INSTA900-1. John- Erik Holmli Tyco FPP John- Erik Holmli Tyco FPP Oslo, 13.02.2012 NS INSTA900-2, komponentstandarden for boligsprinklere TEK10, krav til boligsprinkling NS INSTA900-1 13.02.2012 2 NS INSTA900-2 UL1626 Alternativt dokumentert

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

GRÜNERLØKKA STUDENTHUS

GRÜNERLØKKA STUDENTHUS Side 1 av 11 SIO EIENDOM AS GRÜNERLØKKA STUDENTHUS FORTETNING Marselis gate 24 0551 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 11 INNHOLD Kravspesifikasjon VVS tekniske arbeider Del 1 Røranlegg

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Vedlegg I - Varmepumpe. Bærum kommune. Varmesentral med varmepumpe. Kravspesifikasjon varmepumpe til energisentral

Vedlegg I - Varmepumpe. Bærum kommune. Varmesentral med varmepumpe. Kravspesifikasjon varmepumpe til energisentral Bærum kommune Varmesentral med varmepumpe Kravspesifikasjon varmepumpe til energisentral 1 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Generelt... 3 1.3 Prosjektering... 3 1.4 Dokumentasjon

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen sentrum

BOSSNETT AS Bergen sentrum BOSSNETT AS Bergen sentrum Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet i Bergen sentrum 30. aug. 2011 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse

Detaljer