VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE"

Transkript

1 VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

2 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F For anskaffelse Joott Fbell Fbell D Tilbudsdokument Joott Fbell Fbell Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver SFJ. KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE Sak VARDEVEIEN 41 BESKRIVELSE AV VENTILASJON- OG RØRTEKNISKE INSTALLASJONER TOTALENTREPRISE KAP. 3 Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon B VVS-1 F2 n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

3 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner Sammendrag Norconsult AS har på oppdrag fra Sandefjord Kommunale Boligstiftelse v/usbl (heretter kun USBL) utarbeidet VVS-besrkivelse i forbindelse av oppføring av nye omsorgsboliger med tilhørende personaldel i Vardeveien 41 i Sandefjord. Boligen skal bestå av 16 boenheter, kontor og garasje med felles boder. Denne beskrivelsen er en del av en totalentreprise, og den inneholder henvisninger til andre fags beskrivelser. El. Entreprenøren skal prise et komplett anlegg med bakgrunn i beskrivelse fra alle fag. For USBL Johan Ottem-Guii Norconsult AS n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

4 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner Anbudsskjema I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... ekskl. mva. Prisen overføres til felles anbudsskjema for totalentreprisen Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet i samarbeid med totalentreprenøren og etter den framdrift som er angitt i underlaget for totalentreprenøren: Undertegnede har/har ikke sentral godkjenning Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

5 Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner Kostnadsammenstilling VVS-installasjoner 30 VVS-installasjoner generelt 31. SANITÆRANLEGG kr:. 32. VARMEANLEGG kr:. 33. BRANNSLOKKINGSANLEGG kr:. 36. LUFTBEHANDLINGSANLEGG kr:. 56. AUTOMATIKKANLEGG kr:. Sum VVS-anlegg, eksl mva. Prisen overføres til anbudsskjema kr:. n:\514\67\ \5 arbeidsdokumenter\53 riv\beskrivelse\vardeveien 41 beskrivelse vvs-anlegg doc

6 Serviceavtaler Det leveres opsjonspris for serviceavtale gjeldende i 5 år etter garantitiden for anlegget. NB! Serviceavtale for første driftsår inngår i denne entreprisen. Serviceavtale ut over 1. driftsår tilbys som opsjonspris. USBL ønsker tilbud på en spesifisert serviceavtale for 5 år for anleggene opplistet nedenfor. Byggherren stilles fritt til å bestille hele eller bare deler av arbeidene. Generelt for service- og vedlikeholdsarbeid av anleggene. Besøksformer: De forskjellige besøksformer defineres slik: - Faste servicebesøk 1 gang pr. år, med hovedformål å dekke "begynnende feil". Foreta generell service i henhold til spesifikasjon. Faste tidspunkt avtales for hvert år, henholdsvis vår og høst. Faste servicebesøk skal utføres til kontraktfestet pris. - Reparasjonsbesøk defineres som avtalte "feilrettinger"/reparasjoner, som utføres i henhold til avtalt tid og omfang. Oftest som resultat av tilbakemeldinger fra service- og inspeksjonsbesøk. Avtalte reparasjonsbesøk skal utføres av entreprenøren etter fastpristilbud og skriftlig bestilling, samt avtalt tidspunkt. "Mindre korreksjoner" skal utføres innenfor 1 uke. - Sjekkbesøk er avtalte besøk for å sjekke om noe av mindre viktighet er galt. Byggherren, eller andre med nødvendig myndighet, har bestilt dette besøket. Reaksjonstid er 1-2 dager. - Øyeblikkelig utrykning utføres etter telefonisk beskjed, for å avhjelpe plutselig oppståtte feil. Reaksjonstid er 4 timer. Øyeblikkelig utrykning skal utføres av entreprenøren etter telefonisk bestilling og medgått timer. Utrykningstid er satt til maks. 4 timer. (Dvs. innen 4 timer skal en servicemann ha innfunnet seg på plassen). Reparasjon skal påbegynnes omgående, og ferdigstilles snarest mulig. Rapportering Etter hvert avtalte besøk skal det avlegges en skriftlig rapport, som skal inneholde Opplysninger om bl.a. Tidspunkt, Tilstedeværende personer, Resultater av observasjoner, prøver o.l. Rapporten skal maskinskrives og inneholde klare anbefalinger for videre tiltak, samt eventuelle tidsfrister. Rapporten skal signeres av den/de personer(er) som har utført besøket, samt den person som er ansvarlig overordnet. Planlagt arbeid Planlagt arbeid skal varsles i god tid før dette påbegynnes og om når det skal ferdigstilles. Anlegg som skal stoppes/startes varsles på samme måte. Dette for at byggherren skal kunne varsle leietakere om tiltak som skal skje. Avtalens varighet Avtale undertegnes fra formell overtagelse. Deretter fornyes avtalen automatisk fra hvert årsskifte. 1 år er lik ett kalenderår/regnskapsår. Avtalen kan avvikles med 3 måneders gjensidig varsel.

7 Innholdsfortegnelse Anbudsskjema... 4 Kostnadsammenstilling VVS-installasjoner... 5 Serviceavtaler... 6 Innholdsfortegnelse VVS-INSTALLASJONER GENERELT Generelle funksjons- og ytelseskrav Prosjektering og valg av utstyr Dimensjoneringskriterier Elektrisk utstyr og tavler Merking, montering og utstyr Innregulering, idriftsettelse, kontroll og kvalitetssikring Opplæring, ferdigbefaring og garantibefaring FDV-dokumentasjon SANITÆRANLEGG Sanitærinstallasjoner generelt Bunnledninger for sanitærinstallasjoner Ledningsnett for sanitærinstallasjoner: Brannutstyr Armaturer for sanitærinstallasjoner Utstyr for sanitærinstallasjoner VARMEANLEGG Varmeinstallasjoner generelt Bunnledninger for varmeinstallasjoner: Ledningsnett for varmeinstallasjoner Armaturer for varmeinstallasjoner Utstyr for varmeinstallasjoner Isolasjon for varmeinstallasjoner BRANNSLOKKINGSANLEGG Brannslokking generelt Ledningsnett for brannslokkingsanlegg... 22

8 332 Armatur for brannslokkingsanlegg Instrumentering for brannslokkingsanlegg Brannvann KJØLEANLEGG Prosesskjøling generelt LUFTBEHANDLINGSANLEGG Luftbehandlingsanlegg generelt Kanalnett i grunnen for luftbehandling Kanalnett for luftbehandling Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon av luftfordelingsutstyr LUFTKJØLEANLEGG Luftkjøling generelt AUTOMATIKKANLEGG Automatisering generelt... 27

9 30. VVS-INSTALLASJONER GENERELT 301 Generelle funksjons- og ytelseskrav I henhold til felles tilbuds- og kontraktsbestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne kravspesifikasjonen, skal det leveres komplette VVS-tekniskeanlegg for prosjektet. Anleggene skal oppfylle alle krav som er stillet i kontraktsdokumentene. Denne funksjonsbeskrivelsen beskriver de grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav, herunder også kravet til fagmessig og estetisk utførelse av de VVS-tekniske anleggene. Beskrivelsen skal sees på i sammenheng med resterende dokumenter i beskrivelsen for total entreprisen. De VVS-tekniske anleggene skal leveres komplette, funksjonsdyktige og utføres iht gjeldene norske lover og forskrifter. Vedlagte tegninger er kun medtatt som forslag til løsning. Etterfølgende tekniske beskrivelse med spesifikasjoner skisserer til sammen minimumskrav for omfanget av de VVS-tekniske anleggene. De VVS-tekniske installasjoner i bygget skal planlegges slik at de tilfredsstiller den virksomhet som forventes i de ulike rommene. Ved prosjekteringen skal det legges vekt på energi-, miljø- og driftsmessige gunstige og sikre systemløsninger. Bygget skal ha målere plassert slik at effekt- og energiforbruk skal måles. Kravet til lave drifts- og vedlikeholdskostnader prioriteres. Ved planleggingen av de forskjellige anleggene skal det regnes med reservekapasitet på minimum 20 % for ventilasjonsaggregater og ventilasjonskanaler i sjakter og minimum 10 % for hovedrør i varmeanlegg. Økonomiske betraktninger skal legges til grunn for installering av reservekapasitet. Reservekapasiteten beregnes ut i fra nominelle mengder. Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for det termiske miljø iht innemiljødefinisjonen fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for at inneklimaet som er spesifisert i beskrivelsen og i klimakravstabellen oppnås under de belastninger som er gitt under dimensjonerende forhold. Ventilasjonsentreprenøren må i samarbeid med rørentreprenøren treffe nødvendige tiltak på effekt og temperaturer i varmeanlegget for å lykkes med dette. Klimaytelsene vil kunne bli målt ved dimensjonerende indre og ytre belastninger gitt under kap 302, om det oppstår tvil om anlegget tilfredsstiller kravene. Dersom ventilasjonsentreprenøren ikke er i stand til å utbedre forholdene, vil erstatning bli beregnet ut fra den kostnad som må påregnes for å utbedre forholdene. Hver enkelt VVS-entreprenør er selv ansvarlig for alle nødvendige beregninger innenfor sitt fag. Tilbyder med tekniske rådgivere skal utføre all nødvendig prosjektering og detaljplanlegging for alle VVS-tekniske anlegg for å oppnå ønskede funksjoner som er spesifisert i etterfølgende kapitler. All dokumentasjon skal utarbeides og fremlegges for oppdragsgiver i god tid før arbeidene starter. Omfanget av dokumentasjon skal omfatte ytelser som beskrevet i RIF's norm. All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering skal være utført i overensstemmelse med NBI-anvisning fra 16-1 til Arbeidstegninger skal forelegges totalentreprenøren og hans rådgivere i tilstrekkelig tid før utførelsen. Følgende protokoller og dokumenter skal følge skriftlig ferdigmelding: Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 9-29

10 1. Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører 2. Protokoll fra tetthetsprøving av luftsystemer 3. Protokoll fra innregulering av luftsystemer 4. Protokoll fra innregulering av varmesystemer 5. Protokoll fra igangkjøring og innregulering av automatikkanlegg 6. Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll 7. Protokoll fra støvtest for kanaler foretatt på 2 steder i hver etasje 8. Protokoll fra tetthetsprøving av kanaler 9. Protokoll fra lydmålinger 10. Drifts- og vedlikeholdsinstruks i 3 eksemplarer i papir samt på CD plater. 11. Som bygget tegninger i arbeidstegningenes målestokk levert på papir og på CD plater. Digitalt skal tegninger leveres i dwg el tilsvarende format, samt som pdf av arbeidstegning. 12. Avstegningsguide for ventiler Følgende dokumentasjon fremlegges sammen med tilbudsdokumenter: 1. Aktuell type radiatorer. 2. Aktuell type ventilasjonsaggregater. 3. Aktuell type automatikk og SD-anlegg 302 Prosjektering og valg av utstyr Entreprenøren er ansvarlig for all prosjektering. Det skal benyttes AutoCad eller tilsvarende DAK verktøy som kan lese og eksportere filer i dwg og ifc format. Laginndeling skal følge norsk standard NS3451 og NS8351 og symboler som benyttes skal være allment kjent i bransjen. Som et minimum skal følgende tegninger utarbeides: Plantegninger M=1:50 Systemskjemaer for alle fag og systemer Teknisk himlingsplan (resultat av koordinering mellom de tekniske entreprenørene) Arbeidstegninger skal vise alle installasjoner, ventiler, dimensjoner, luftmengder, vannmengder etc. Hullboringstegninger som underlag for RIB skal medtas. Alt utstyr skal ha nødvendig mekanisk styrke og beskyttelse der dette er påkrevd ut fra de enkelte roms aktivitet. Det skal utarbeides et underlag for installasjoner i himlinger som angir følgende: Innfelte objekter, hvor det skal tas hull i himling, skal oppgis som objekt i den form og størrelse som ligger nær til virkelig utseende. Størrelse på innfellingshull skal fremkomme, både på symbol og som oppgitt mål. Symbol og innfellingsmål skal oppgis i forklaringsfeltet. Alle objekter i himling skal koordineres med andre tekniske installasjoner og bygningsmessige forhold, slik at den samlede installasjon fremstår som ryddig og symmetrisk. Underlaget skal utarbeides som en egen blokk/tegning i DWG-format, som arkitekt kan legge direkte inn i sin himlingsplan. RIV er ansvarlig for at blokken er slik utformet, at innlegging i arkitektens underlag ikke krever særskilt redigering. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 10-29

11 I god tid før bestilling skal spesifikasjoner for sanitærutstyr, armaturer, radiatorer, tilluftsventiler, ventilasjonsaggregater og øvrig VVS utstyr legges frem for godkjennelse av byggherre. Teknisk anlegg og dens komponenter skal være plassert/utformet slik at reparasjoner, innregulering, kontrollmålinger og utskifting av slitedeler og motorer skal kunne foretas på en tilfredsstillende måte. Teknisk anlegg og dens komponenter skal ikke være innmurt/innstøpt. Sjakter skal ha tilkomst for inspeksjon og utskifting av rørledninger. Det skal sammen med ARK og øvrige tekniske rådgivere/ entreprenører etableres plass for tekniske rom, kanaler, rør- og kabelføringer i bygget. VVS-entreprenørene skal løse layout med tilstrekkelig serviceplass, innenfor avtalt plass. Plassering av ventiler, lysarmaturer, sprinklerhoder m.m. og teknisk utstyr skal være koordinert mellom alle fag. Krav til lyd: Installasjonene skal minimum tilfredsstille krav i TEK 10 og NS 8175, klasse C hvis ikke andre krav angis i beskrivelsen. Tetting i dekker skal utføres slik at lydsmitte minimeres. Det gjøres spesielt oppmerksom på krav til ekstern lyd fra tekniske installasjoner med hensyn til boligbebyggelse i område. VVS-entreprenørene må ivareta støydemping av utstyr montert på tak uten at det må gjøres bygningsmessige tiltak. Det skal leveres vibrasjonsdempere beregnet for å tilfredsstille lydkrav. 303 Dimensjoneringskriterier Generelt: Klimadata for Larvik skal benyttes. Regnintensitet og vindstyrke iht Handbok 33, VVS tekniske klimadata for Norge. De spesifiserte verdier i klimakravstabellen skal overholdes når utetilstanden ligger mellom dimensjonerende utetilstand om vinteren og dimensjonerende utetilstand om sommeren. Når det blir kaldere eller varmere enn dimensjonerende utetilstand, godtas det at innetemperaturen øker eller minker med 0,5 C for hver 1 ºC utetemperaturen øker eller minker. Øvrige krav skal være uforandret. DUTs: Maksimumstemperatur: 24,1 C Våt temperatur: 17,5 C Det regnes 3 påfølgende døgn med skyfri himmel. DUTv: Minimumstemperatur: 20,0 C. Det regnes 3 påfølgende døgn. Regnintensitet: Avvanning av utearealer og tak skal ta høyde for lokal maksimal regnintensitet. Definisjoner i klimakravstabellen: Operativ temperatur: Kravet til operativ temperatur gjelder i området som er definert som oppholdssone. Oppholdssone: Defineres i henhold til NBI-blad G Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 11-29

12 Lufthastighet: Maks. krav gjelder lufthastigheten i oppholdssone mellom 0,1 og 2,0 m over gulv og ikke nærmere enn 0,5 m fra vegger. Lufthastighet er definert som middelhastighet over en 3 minutters periode. Lufthastighetens øvre og nedre grense er oppgitt ved maksimal og minimal operativ temperatur. Maks. lufthastighet mellom disse yttertemperaturer defineres som en rett linje mellom angitte grenser. Friskluft: I klimakravstabell defineres minimum friskluftmengde som m 3 /h for henholdsvis pr. person eller pr. m 2 brutto gulvflate. Byggeforskriftenes krav til friskluftsmengder skal alltid være ivaretatt. Likeledes må veiledning nr. 444 utgitt av Arbeidstilsynet om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen være ivaretatt. Temperaturgradient: Temperaturgradient skal generelt for alle oppholdsrom/arbeidsrom ikke overskride 2 C/m. Kravet gjelder for temperaturdifferansen mellom 0,1 og 2,5 m over gulv. Lydnivå: Angir maksimalt tillatt lydtrykknivå db(a) fra samtlige tekniske installasjoner i ulike typer rom/arealer. Kravene gjelder i etterklangsfelter og for rommets virkelige utforming inkl. innredninger, men uten personer. Strålingsasymmetri: Defineres i henhold til NBI-blad G Luftfuktighet: Min. verdi angir kravet til minste tillatte luftfuktighet ved dimensjonerende utetemperatur vinter. Klima- og komfortkrav: I klimakravtabellen er det angitt krav knyttet til inneklima. Tabellen omfatter de vanligste romtyper. Klimakrav til rom som ikke er ført opp i tabellen, men som inngår i romprogrammet, dimensjoneres iht TEK10 og veiledning til TEK 10 eller andre relevante krav gitt i vedlegg til denne beskrivelsen. Type og størrelse av lokaler fremgår av arkitektens tegninger. Det skal tas hensyn til indre belastninger ut i fra den beskrevne bruk, angitte belastninger, aktuell belysning og personalbelastning, slik at angitte klimakrav overholdes. Det forutsettes at alle arbeidsplasser benytter tele/data utstyr. Temperaturer i varme- og kjøleanlegg VVS-entreprenørene er selv ansvarlig for å finne gunstige temperaturer i varme- og kjøleanlegget for å drifte byggets funksjoner og for å oppnå god økonomi i produksjon av varme og kjøling. Klimakravstabell, se vedlegg Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 12-29

13 304 Elektrisk utstyr og tavler VVS-entreprenørene skal levere komponenter med integrert automatikk. Motorer og øvrig utstyr skal leveres i overensstemmelse med spesifikasjoner. Bygget vil få en driftsspenning på 400 V, 3 fase. 305 Merking, montering og utstyr Merking: VVS-teknisk anlegg og el.teknisk anlegg skal utstyres med entydig og samordnet merking som korresponderer med dokumentasjon og tegninger. All merking skal utføres med merkemetode av varig kvalitet. Dymotape eller tilsvarende aksepteres ikke som varig merking. Merkemetode skal fremlegges og godkjennes av byggherren. Tekststørrelsen skal være 4mm. Hvert merke skal i klartekst angi anleggsnummer og betjeningsområde samt for rør angi rørinnhold. Der det er nødvendig, medtas også opplysninger om trykk, temperatur o.l. Merkene anbringes ved ventiler, forgreninger, gjennomføringer i tak, gulv og vegger, ved teknisk utstyr og/eller der det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget. Alle ventiler merkes med laminerte eller graverte PVC-skilt som henges rundt røret eller ventilspindelen med kulekjede. Ventilskiltene angir ventilens system, funksjon og løpenummer. Alle pumper, beredere, varmevekslere, utstyr, maskiner osv. merkes med laminerte eller graverte PVC-skilt som angir utstyrets tekniske beskrivelse og nummer. Der det er nødvendig skal skiltet også inneholde opplysninger som på en lettfattelig måte forklarer hvordan utstyret brukes. Der røranlegget er skjult bak himlinger eller inspeksjonsluker, skal det, i tillegg til merker på skjulte rør og ventiler, også påsettes et skilt under himlingen eller inspeksjonsluken som angir hva som er skjult. Skiltene skal være graverte. Brannskap merkes med plogskilt på vegg i tillegg til merking på skapet All merking skal utføres i henhold til "Tverrfaglig merkesystem" konferer Statsbygg's hjemmeside Montering: Generelt gjelder at utstyr skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold, spesielt foran luker, elektriske tilkoblingsbokser og paneler. VVS-entreprenørene skal derfor påse at rommet rundt utstyr ikke blir blokkert av kanaler, rør, hengere, kabelbroer etc. Alle synlige rørgjennomføringer dekkes med dekkskiver og utsparinger rundt kanaler behandles slik at tilfredsstillende utseende oppnås. Generelt skal elementer posisjoneres mest mulig diskret og i overensstemmelse med byggets moduler og geometri. Nøyaktige posisjoner skal avtales med arkitekt / totalentreprenør Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: Aggregater, utstyr og kanaler skal leveres byggeplassen innvendig og utvendig avfettet og rengjort med forsegling av alle åpninger. Nødvendig åpning av forsegling eller brudd på forsegling ved montasje skal fortløpende gjenforsegles. Ved overlevering skal hele luftbehandlingsanlegget tilfredsstille etterprøvbare og målbare krav til renhet. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 13-29

14 Renhetskrav for renhet i anlegget: Visuelt: Synlige ansamlinger av materialrester skal ikke forekomme i anlegget. Støvdekke: Maksimalt 5 % for tilluft og 10 % for avtrekk målt som gjennomsnitt tilfeldig valgte målepunkter pr. ventilasjonssystem. Dersom kravet til renhet ikke tilfredsstilles kan full rensing kreves utført for entreprenørens regning. Metodebeskrivelse for støvdekkemålinger: Det skal velges nødvendig antall målepunkter pr. ventilasjonssystem. Prøvene tas med avtrykk på GEL-Tape og analyseres ved hjelp av BM-Dustdetector. Avtrykkene skal tas i nedre del av kanaltverrsnittet, fortrinnsvis rett før og rett etter driftstid. Målinger skal utføres umiddelbart før overlevering og målerapport skal overleveres til totalentreprenøren. VVS-entreprenøren skal varsle totalentreprenøren i forkant av prøvetakingen, slik at denne kan velge å være tilstede under prøvene. Renseluker i kanaler: Nødvendig antall renseluker skal medtas og tydelig merkes på tegningene. 306 Innregulering, idriftsettelse, kontroll og kvalitetssikring Innregulering: De måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille Byggforsk sitt krav til målenøyaktighet samt kontroll og justering. Før igangkjøring, innregulering m.m. skal det benyttes Fellesnordiske retningslinjer og NBI anvisninger 16-1 til Innregulering av luftmengder: Ventiler: 10 % til + 10 % Aggregater: 5 % til + 10 % Innregulering av vannmengder: 10 % til + 10 % Luftmengder på aggregater skal ved tett filter (200 Pa) ikke ligge mer enn 5 % under nominelle luftmengder. Komplette måleprotokoller iht anvisning fra NBI/NRL settes opp. For luftbehandlingsanlegg skal protokollen være romvis med tilluft/avtrekk. Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved stikkprøvekontroll av ca. 5 % av målepunktene. Hvis mer enn 5 % av kontrollpunktene ligger utenfor 10/+10 % av innregulert verdi, inklusive målefeil vil innreguleringen bli underkjent. Innstillingsposisjon til innreguleringsorganet skal låses og posisjon avmerkes på komponent i protokoll og på tegning. Idriftsettelse: Alle test- og prøveprotokoller (utarbeides for de enkelte delsystemer / anlegg) skal leveres ferdig utfylt og underskrevet før overlevering av anleggene. Ingen prøvekjøring skal foretas før installasjonene og bygget er helt rengjort. Entreprenøren er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av slike tester. Byggherrens representanter skal varsles slik at de kan delta ved gjennomføring av testene dersom de ønsker det. Anlegget skal settes i gang for normal drift når samtlige tilhørende komponenter og all automatikk er på plass, kontrollert og prøvd, og den foreskrevne funksjonsprøving har funnet sted. Nødvendige serviceavtaler for tekniske anlegg som er nødvendig iht lover og forskrifter, skal inngå i leveransen og utredes som en del av tilbudet. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 14-29

15 Kontroll: Ansvarlig VVS-entreprenør skal til enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. For stikkprøvekontroll og verifikasjon av fysisk utført VVS-tekniske installasjon, samt at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon tilfredsstilles i henhold til forskriftenes krav, kan byggherre eller ansvarlig VVS-entreprenør forespørre aktør etter eget ønske. Dette kan blant annet omfatte stikkprøvekontroll av installasjonene i løpet av byggeperioden. Alle avvik som fremkommer etter slike kontroller skal rettes av VVS-entreprenøren uten kostnader. Kontroll av komponenter kan utføres så vel i leverandørens verksted som hos dennes eventuelle underleverandører eller på montasjeplassen. VVS-entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdene til rette for en slik kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere bli utilgjengelig for ettersyn, skal kunne ferdigkontrolleres og prøves, både kvalitetsmessig, funksjonsmessig og montasjemessig, før innbygging. VVS-entreprenørene skal kontakte totalentreprenøren for kontroll før innbygging. For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet skal det finnes kontrolluker, målehull som kan tettes, samt temperaturlommer for termometre. Kvalitetssikring: Entreprenøren forplikter seg til å gjennomføre et opplegg for kvalitetssikring av sine arbeider/leveranser. Før kontrakt opprettes skal entreprenøren fremlegge forslag til hvordan han har tenkt å gjennomføre dette. Forslaget skal godkjennes av byggherre. Entreprenøren må ta hensyn til og samarbeide med byggets øvrige entreprenører for å ivareta tverrfaglig kontroll, koordinering og grensesnitt mellom de ulike faglige disipliner. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av sammenstillingstegninger mellom elektrofagene og VVS-fagene. Funksjoner som er uttegnet på skjemaer for automatikk o.l., utarbeidet av automatikk leverandør o.a., skal gjennomgås før montering. 307 Opplæring, ferdigbefaring og garantibefaring Opplæring: Byggherres-, leietakers driftspersonale skal undervises i bruk og vedlikehold av samtlige VVStekniske anlegg som er omfattet av kontrakten. Opplæring skal medtas i tilbudet og har som overordnet mål å gjøre brukerne kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at de kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. Garantibefaring: Innen utløp av garantitiden gjennomføres en garantibefaring. 308 FDV-dokumentasjon FDV-dokumentasjon: FDV-dokumentasjonen skal utarbeides iht RIF's norm for FDV-instruks. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk, eventuelt nordisk språk. Driftsinstruks skal inneholde: Systematisk tilsyn og vedlikehold, hyppighet m.m. Forbruksmateriell Materialspesifikasjon Brosjyrer/datablad på norsk evt. skandinavisk språk. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 15-29

16 Detaljskjemaer Montasjeanvisning Drifts- og vedlikeholdsinstrukser av respektive anlegg skal leveres i 2 eksemplarer, innen den frist som er angitt i kontraktsdokumenter. Det leveres også et eksemplar i digitalt format. VVSentreprenørene skal delta i gjennomgang av instruksen med driftspersonalet. Alle arbeidstegninger skal ajourføres "som bygget" tegninger på papir i det formatet de ble benyttet under bygging. Tegninger overleveres som papirkopier i min 2 sett i den skala som fremkommer som arbeidstegninger og i dataformat på CD. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 16-29

17 31. SANITÆRANLEGG 310 Sanitærinstallasjoner generelt Bygget utstyres med komplette sanitærinstallasjoner i henhold til kontrakt. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og det lokale vannverkets bestemmelser. Sanitæranlegget skal være av god standard. Det skal installeres vannskadesikre løsninger iht TEK10 og relevante deler av Håndbok nr. 42 Rør og våtrom og BVN. Bygget skal tilkobles kommunale ledninger for tappevann, sprinkler, overvann og spillvann. Anlegget for varmt tappevann utformes i tråd med legionellaforskriften slik at det ikke er fare for legionella. 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner Spillvann og overvann legges i PVC. Trykklasse PN6. Spillvann og overvann føres med selvfall ut av bygget. Det er planlagt en løsning hvor føringer legges delvis på vegg i kjeller og delvis utenfor kjellervegg i løsmasser frem til tilkoblingspunkt/utløp. Det legges separate ledninger for tappevann og sprinklervann. Ledningen for vann og sprinklervann anbores ved eksisterende ventilkum i området rundt krysset mellom Vardeveien/Kamfjordåsen. Spillvann og overvann ledes sør for bygget og tilknyttes offentlig ledning sør/øst for bygget (se vedlegg: Situasjonkart). Det skal opprettes fordrøyningsbasseng for lokal overvannsdisponering. Det skal medtas tilstrekkelig antall sluk for håndtering av overvann på tomten. Slukene skal føres til sandfang. 312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner: Vanninnstallasjoner skal legges av PE-rør, stålrør, kobberrør, alu-pex eller rør-i-rør. Trykklasse PN10. Det etableres ledningsnett for varmt og kaldt forbruksvann, sirkulasjonsledning, sprinkler, overvann og spillvann. Tak avvannes med UV-system der dette er hensiktsmessig. For mindre takareal og balkonger kan selvfallsystem benyttes. Plassering av lufteledninger skal ikke være i konflikt med takterrasser eller luftinntak. Innvendige avløpsrør over grunn skal være MA-støpejernsrør med dimensjon større enn 50mm. Det etableres fast avløp i rom for sprinklerventil. Temperatur i varmtvannsrør opprettholdes med varmtvannsirkulasjon. Ventetid på varmt vann, minimum 50 C, skal være maks. 10 sek. Boliger og garderober: Fremføring av tappevann og varme til leiligheter gjøres vertikalt i vegg fra fordelerskap til fordelerskap. Ledningsnett fra fordelere til utstyr skal legges skjult i vegg som rør-i-rør. Synlige rørføringer fra vegg til utstyr forkrommes. Alle rør som er lagt skjult skal være trykkprøvd før Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 17-29

18 vegger lukkes, om nødvendig seksjonsvis. Tette sjakter skal ha overløp til rom med sluk for indikasjon av vannlekkasje. Der hvor dette ikke er mulig skal det etableres automatisk lekkasjesikring. 313 Brannutstyr Byggene utstyres med nødvendig antall brannslanger i innfelte skap i henhold til forskrift fori felles arealer. Skapene leveres for innfelling i vegg, typen NOHA modell 3 med ¾" slanger og maksimal slangelengde 30 m. Brannskapene skal tilkobles med kobberledninger. Brannskapene skal dekke alle arealer i kjeller. Det leveres husbrannslange i kjøkkenbenk for hver leilighet. Håndbrannslokningsapparater, 6 kg skum eller CO 2, monteres i tekniske rom. CO 2 -apparat skal benyttes i forbindelse med el. skap/automatikkskap. 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner Hovedvanninnlegg for forbruksvann monters med hovedstoppeventil ved innlegg, filter med bypass, reduksjonsventil og vannmåler. Det monteres stoppeventiler foran og etter målearrangementet. På alle hovedkurser og opplegg samt i bunn av alle vertikale sjakter skal det være avstengningsventiler. Hver leilighet skal utstyres med hovedstengekran for både varme og varmt og kaldt tappevann. Alt utstyr i leiligheten utstyres med egne stengekraner. Bygget skal utstyres med utslagsvask i tekniske rom og bøttekott. Utvendig skal 5 stk frostfrie kraner gi dekning av alle arealer med slangelengde på 25m. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Bygget utstyres med sanitærutstyr iht. arkitekttegninger. Alt sanitærutstyr skal være av god, norsk kvalitet av høy standard. Alt materiell som benyttes skal være godkjent av NBI produktsertifisering. Blandebatterier til utslagsvasker leveres som forkrommede trykkdempende ett-greps batterier med høy tut. Avløpstrakt og vannkran for vaskemaskin på baderom. Avløp for kjøkkenvask skal leveres for tilkobling av oppvaskmaskin. Det leveres felles fordelerskap for tappevann og varme i hver leilighet. Skapet leveres med trådløse målere for energiforbruk for både tappevann og varme. Fordelingsskap skal utføres med avløp til rom med sluk. Det skal etableres lekkasjedetektorer med magnetventiler for automatisk avstengning av varmt- og kaldt forbruksvann for rom uten sluk. Kjøkken tilkobles fordelerskapet med dimensjon PEX18. Tilkobling av varmt- og kaldt forbruksvann til hovedfordeler med dimensjon PEX18. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 18-29

19 Rustfrie utslagsvasker med bøtterist skal monteres i tekniske rom. Armaturen plasseres så høyt at det er plass til 10 liters bøtte. Gulvsluk utført i rustfritt stål med rustfri rist. Gulvsluk skal være tilpasset det valgte gulvbelegg. Gulvsluk monteres i tekniske rom og dusjer. 316 Isolasjon av sanitærutstyr Vann- og taknedløpsledninger isoleres mot varmetap og/eller kondens. Føringer som ikke er av rør-i-rør isoleres og mantles med Isogenopak eller tilsvarende. Diffusjonstett isolasjon benyttes der hvor det er fare for kondens. I områder innenfor bygget hvor det er fare for frost skal rørnettet sikres med el. kabler. Rør som er isolert med Armaflex/cellegummi og som føres i eller gjennom rømningsveier, skal mantles med en aluminiumsmantel, med mindre man bruker isolasjon som er typegodkjent for føring i rømningsvei. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 19-29

20 32. VARMEANLEGG 320 Varmeinstallasjoner generelt Det skal opprettes vann-vann varmepumpe som energikilde til oppvarming og til oppvarming av tappevann. Varmepumpen plasseres i teknisk rom. Tilstrekkelig antall borrehull etableres på egen tomt. Varmepumpen skal minimum dekke 60% av det totale energibehovet til bygget. Elkjel opprettes som spisslast og backup for varmepumpen. Det etableres akkumulatortank til tappevann og varmtvannsberedere med el-kolber skal benyttes utenfor driftstiden til varmepumpen. Veiledende effektbehov. Entreprenøren er selv ansvarlig for beregning av vekslereffekter. Effekt varmepumpe 12 kw Effekt el-kjel 55 kw Varmtvann 30 kw I leilighetene skjer oppvarming av stue, kjøkken, vindfang og bod med vannbåren gulvvarme. Bad og soverom skal ha elektrisk oppvarming medtatt i beskrivelse av elektrisk anlegg. 321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner: Det legges kollektorrør i brønner for varmepumpen. Fra brønner til varmepumpa legges rør som PE100 SDR Ledningsnett for varmeinstallasjoner Ledningsnett for varme skal være utført av stålrør eller alupex og rørdeler i henhold til Norsk Standard. For synlige rør benyttes el. galvaniserte rør. Trykklasse PN6. Ledninger som støpes inn skal være beskyttet mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Ledninger trykkprøves for gjenstøping. Alle ledninger renspyles før de tas i bruk. Det må etableres separat eller felles varmelås for alle shuntkoplinger. Føringer fram til fordeler legges i sjakt mellom bad og bod. 323 Armaturer for varmeinstallasjoner Armaturer skal tilfredsstille trykklasse PN6. Hovedkurser forsynes med termometre klasse 1,0 i tur- og returledninger. Pumper utstyres med differansetrykkmanometer. Hovedkurser og avgreninger i bunn av hver sjakt forsynes med avstengingsventiler og nødvendige innreguleringsventiler med måleuttak. Manometer for ekspansjonsanlegg ved påfyllingsstedet. Utløp fra sikkerhetsventiler føres til sluk. Alle lavpunkter skal være utstyrt med avtappingspunkter, slik at disse kan tømmes. Høypunkter skal være utstyr med automatiske luftepotter. Som avstengningsventiler skal det benyttes kuleventiler eller spjeldventiler. Avtappingsarmatur skal plugges for å sikre seg mot utilsiktet tømming. Rørarbeidene skal inkludere montasje av lommer for temperaturfølere og stusser for trykkfølere anvist av automatikkleverandør. Beskrivelse VVSinstallasjoner Vardevien 41 Side 20-29

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon, som funksjonsbeskrivelse,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Side 1 av 5 Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Sprinkleranlegg Juli 2016 Side 2 av 5 33 SPRINKLERANLEGG VVS planlegging AS er engasjert av byggherren for å

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger,

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV 19859001 NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS SWECO NORGE AS Funksjonsbeskrivelse, Totalentreprise Generelt Kultur og Idrettsbygg Oslo KF skal rehabilitere våtromsavdelingen i Nordtvet Bad. Det

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon,

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T2_26 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm ENTREPRISE T2_26 BESKRIVELSE FOR

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T1_18 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE UTVENDIG VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm 2 INNHOLD 73 Funksjonskrav

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS

Hjalmar Johansen VGS Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 30.03.2015 Innholdsfortegnelse 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER... 3 31 Sanitæranlegg... 4 32 VARMEANLEGG... 6 33 BRANNSLOKKINGSANLEGG... 7 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 8 56

Detaljer

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015 7.31. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

80 Enhetspriser VVS-installasjoner

80 Enhetspriser VVS-installasjoner 80 -installasjoner Prisskjema enhetspriser Hvor annet ikke er spesifisert skal enhetspriser inkludere prosjekteringskostnader samt rigg, drift etc. Prisen skal inkludere vann- og avløpsledninger basert

Detaljer

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04 GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Kapitel 04 Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Håvard Espelin HE 04.08.11 Kontrollert: Ivan Hansen IH 04.08.11 Revidert: Asle N.

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 8 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggata 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 8 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

20 Rivearbeider kr 31 Sanitær kr 34 Gass og trykkluft kr 36 Luftbehandling kr 56 Automatikkanlegg kr 73 Utenomhus kr. Sum Totalt VVS arbeider kr

20 Rivearbeider kr 31 Sanitær kr 34 Gass og trykkluft kr 36 Luftbehandling kr 56 Automatikkanlegg kr 73 Utenomhus kr. Sum Totalt VVS arbeider kr Prisskjema. Fusdalbråten 30 VVS Arbeid 20 Rivearbeider kr 31 Sanitær kr 34 Gass og trykkluft kr 36 Luftbehandling kr 56 Automatikkanlegg kr 73 Utenomhus kr Sum Totalt VVS arbeider kr 10 Fellesytelser Administrasjon

Detaljer

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet.

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet. FOTEN KAFÉ side 1 310 FELLESYTELSER Generelt. De rørtekniske anleggene skal oppfylle de krav til tilbudsbestemmelser, kontraktsbestemmelser etc. som fremkommer av de generelle bestemmelser for totalentreprisen.

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør 22/ 2::42.2 I 22121554ø å ING.S.HOLLIE A/S SIDE a2 ANLEGGSBESKRIVELSE Vanninnlegg/fordelingsledninger Vannimilegg er tilkoblet offentlig ledning beliggende ved gangvei, øst for bygningen. Vanninnlegg er

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE. Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK

BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE. Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Asle N. Borge

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

REMA 1000 NORGE AS, DISTRIBUNAL NARVIK VENTILASJONSPLAN KLIMA OG LUFTKVALITET

REMA 1000 NORGE AS, DISTRIBUNAL NARVIK VENTILASJONSPLAN KLIMA OG LUFTKVALITET REMA 1000 NORGE AS, DISTRIBUNAL NARVIK VENTILASJONSPLAN KLIMA OG LUFTKVALITET 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og dimensjonering 1.1 Ulike lokalers funksjon og klimakrav Inneklimaet i de

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 31 SANITÆR 310 GENERELT All prosjektering og utførelse skal være i h.t. offentlige regler (TEK10) og bestemmelser samt i h.t. våtromsnormen. Alt utstyr og alle løsninger

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 6

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 6 - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 6 UTVIDELSE AV TORRIDAL KIRKE Tilbudsgrunnlag for VVS teknisk beskrivelse til totalentreprise 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG 30 GENERELT Det skal leveres komplette anlegg for tilbygg

Detaljer

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9

Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Prosjekteringsgrunnlag Kongensgt. 9 Dato. 19.05.2015 Dette er en enkel sammenfatning over hva Peab har sett på dette bygget. De tekniske totalentreprenører er ansvarlige for fremskaffelse av de helt riktige

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Ventilasjon er ingen ny oppfinnelse Hus har sin egen lukt Forventninger til luftkvalitet St. George s Hall 1854.

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

Manglende varme i leiligheter

Manglende varme i leiligheter Manglende varme i leiligheter Bakgrunn: Vi har fått klager om at beboere ikke føler at de har tilstrekkelig med varme i leiligheten. Utbygger sammen med totalentreprenør Veidekke tar dette seriøst og det

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

3.21 Følgende vvs- tekniske arbeider omfattes av denne beskrivelsen: 31 Sanitæranlegg innvendig. 73 Utvendig VA-anlegg

3.21 Følgende vvs- tekniske arbeider omfattes av denne beskrivelsen: 31 Sanitæranlegg innvendig. 73 Utvendig VA-anlegg 3 VVS TEKNISK BESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.1.1 Orientering Beskrivelsen angir oppfyllelse av forskriftskrav og funksjons- og ytelseskrav for tekniske løsninger og materialbruk. Det vil være mulig for tilbyderne

Detaljer

BORGE U. SKOLE, Fredrikstad Kommune Rehab. gymsal og svømmehall Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1

BORGE U. SKOLE, Fredrikstad Kommune Rehab. gymsal og svømmehall Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1 Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1 Innhold:.1 Orientering..2 Generelt..3 Prosjektering..4 Dokumentasjon..5 Anmeldelser..6 Elektrisk utstyr og tavler..7 Montasje av kanaler og utstyr..8

Detaljer

NOTAT RIV 07 SKISSEFASE

NOTAT RIV 07 SKISSEFASE RIV 07 SKISSEFASE Oppdragsnavn: Oppdragsnummer: 11760 Oppdragsgiver: Østre Porsgrunn Kirke Porsgrunn kirkelige fellesråd Dato: 12.januar 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: HKL Sign: HKL

Detaljer

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet. 2013-01-02 Dokument 9. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Retningslinjer for drift, vedlikehold og service for tilkobling til bossnettet 2013-01-02 Dokument 9 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger.

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger. Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 RØRLEGGERARBEIDER GENERELT. Nedenfor er rørleggerarbeidene, her bestående av kapittel 31 Sanitæranlegg og kapittel 32 Varmeanlegg, beskrevet.

Detaljer

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum:

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Grunnleggende valg _Kombikabin eller atskilt sprøyte/tørkekabin Kap.4.1

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

Maskinen skal fungere i normal drift ved omgivelsestemperatur opp til minimum 40 C.

Maskinen skal fungere i normal drift ved omgivelsestemperatur opp til minimum 40 C. Prosjekt: 116 Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk Side 35.1 35 KULDEANLEGG 35.00. Generelt Leveransen omfatter væskekjølt vannkjølemaskin for innendørs montasje, med kapasitet 100.

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Norm for installasjon for vannmålere i

Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune Drift- og utbyggingstjenesten Norm for installasjon for vannmålere i Harstad kommune 2 Norm for installasjon av vannmålere i Harstad kommune Innhold 1. Generelt.15 1.1. Søknads- og meldeplikt...15

Detaljer

NAV. HALDEN. OMBYGGING NY KANTINE OG IT-AVD. Halden kommune. Ytelsesspesifikasjon VVS Tekniske anlegg

NAV. HALDEN. OMBYGGING NY KANTINE OG IT-AVD. Halden kommune. Ytelsesspesifikasjon VVS Tekniske anlegg Side C.3-1 KAPITTEL C.3 VVS-TEKNISKE ANLEGG Innhold:.1 Orientering..2 Generelt..3 Prosjektering..4 Dokumentasjon..5 Anmeldelser..6 Elektrisk utstyr og tavler..7 Montasje av kanaler og utstyr..8 Lydforhold..9

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis: mm uisolert rørledning kr/m mm isolert og mantlet rørledning kr/m

Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis: mm uisolert rørledning kr/m mm isolert og mantlet rørledning kr/m ENHETSPRISER RØRENTREPRISE, forts. Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis:.011 12 mm uisolert rørledning /m.012 25 mm isolert og mantlet rørledning /m.013 50 mm isolert og mantlet rørledning

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.05.2011, sak 26/11 Arkivsaksnr: 11/811 DEL 1 Generelt Normen gir tekniske og installasjonsmessige bestemmelser for kommunale og private

Detaljer