RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3."

Transkript

1 RAPPORT NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr Rapport nummer rev

2 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Rapportnavn: Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Golder Associates AS prosjekt- og rapportnummer: rev Oppdragsgiver: Norsk Gjenvinning AS Referanse og kontaktperson hos oppdragsgiver: Thorbjørn Asmyhr Rapportdato: Totalt antall sider tekst: 15 Antall vedlegg: 11 Prosjektleder/saksbehandler: Ida Kristine Buraas Sign.: Godkjent av: Vidar Ellefsen Kvalitetssikring: Mari Strømme Sign.: Referanse til rapporten: Golder Associates AS, 2014 Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Rapportnummer: rev Spørsmål om denne søknaden rettes til: Navn: Ida Kristine Buraas, prosjektleder Golder Associates AS Telefon: E-post: Eller Navn: Vidar Ellefsen, daglig leder Golder Associates AS Telefon: E-post: Rapport nr rev

3 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Sammendrag Norsk Gjenvinning AS (organisasjonsnr.: ) søker med dette om tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall på ny lokalitet på Øra. Norsk Gjenvinning AS (NG) har kjøpt Ødegaard Gjenvinning, og ønsker å flytte sin eksisterende virksomhet for behandling av isolerglassvinduer med miljøgifter fra Norsk Gjenvinning sin lokalitet på Kongsvinger til ny og bedre fasilitet på Øra i Fredrikstad. NG Kongsvinger har ordinær tiltalelse til årlig behandling av inntil tonn isolerglassruter som inneholder PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer i tillegg til tillatelse til å lagre inntil tonn isolerglassruter /1/. NG Kongsvinger fikk en midlertidig tillatelse til å behandle inntil tonn ruter på Kongsvinger som varte til Tidlig i oktober 2013 ble det søkt om overskridelse av denne fristen til Miljødirektoratet, samt om en økning til å behandle inntil tonn isolerglassruter ut inneværende år. Med dette søkes det om permanent tillatelse til lagring og behandling av isolerglassvinduer som inneholder PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer på Øra i Fredrikstad. Markedet for å kunne ta imot denne type vinduer antas å øke i tiden som kommer, og NG ønsker en rask behandling av vinduene på anlegget. Det søkes dermed om følgende grenser: Avfallskode EALkode Avfallstype Maks mengde isolerglassruter som kan mottas og behandles pr. år Maks mengde ubehandlede isolerglassruter som kan lagres PCB-holdige isolerglassruter Klorparafinholdige isolerglassruter Isolerglassruter med ftalater tonn tonn Isolerglassruter med andre miljøskadelige stoffer (derunder isocyanater) Ved å ha en lav øvre grense for lagring av ubehandlede vinduer sikrer dette en god flyt i behandlingen av isolerglassvinduer. Mengder behandlede vinduer vil fremgå i årsrapport på Altinn og ved NG sin interne journalføring. 1 PCB-holdige isolerglassruter uten rammer vil ikke behandles på Øra, men leveres direkte til godkjent mottak Rapport nr rev i

4 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Innholdsregister 1.0 INNLEDNING INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV PRODUKSJONSFORHOLD OG UTSLIPPSFORHOLD Isolerglassvinduer Behandlingsprosessen Behandling av vinduer (BAT) Separering av glass fra rammer Behandling av glassfraksjonen Behandling av rammer og karmer UTSLIPP TIL VANN UTSLIPP TIL LUFT GRUNNFORURENSNING OG FORURENSEDE SEDIMENTER KJEMIKALIER OG SUBSTITUSJON STØY ENERGI AVFALL Oversikt over avfallstyper Håndtering av avfall Bedriftsinternt deponi Forbrenning av avfall FOREBYGGENDE OG BEREDSKAPSMESSIGE TILTAK MOT AKUTT FORURENSNING REFERANSER TABELLER Tabell 1 Støygrenser fra tillatelsen på NG Kongsvinger målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade /1/ Tabell 2 Oversikt avfallstyper (farlig avfall) Tabell 3 Oversikt avfallstyper (ordinært avfall). Basert på data ved NG Kongsvinger Rapport nr rev ii

5 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL FIGURER Figur 1. Snitt av isolerglassvindu (med ramme til venstre og uten ramme til høyre). Kilde: Ruteretur... 3 Figur 2. Innsamling og behandling av isolerglassruter. Kilde: Norsk Gjenvinning... 3 Figur 3. Flytskjema behandling av ruter. Ftalater og isocyanater behandles sammen klorparafiner Figur 4. Flytskjema potensiell spredning PCB... 5 Figur 5. Forventet avgang av PCB-holdige vinduer. Kilde: Ruteretur... 7 Figur 6. Illustrasjon av glasskvern. Kilde: Glava... 9 Figur 7. Produksjonsprosess isolasjonsmateriale. Kilde: Glava Figur 8. Risikomatrise NG sitt anlegg på Øra etter innførte tiltak VEDLEGG Vedlegg 1. Kart over området Vedlegg 2. Aktuelle høringsparter og naboer Vedlegg 3. Arealdisponering Vedlegg 4. Flytskjema Vedlegg 5. Bilder behandling isolerglassruter Vedlegg 6. Teknisk notat Manuell knusing av PCB-vinduer med glassmesterkniv, Norsk Gjenvinning, avd. Kongsvinger - Beregning av total mengde PCB som vil komme med i glassfraksjoner i løpet av et år Vedlegg 7. Teknisk notat Manuell knusing av PCB-vinduer, Norsk Gjenvinning, avd. Kongsvinger - Beregning av total mengde PCB som vil komme med i glassfraksjoner i løpet av et år Vedlegg 8. Prøvetakingsprogram Vedlegg 9. Miljørisikovurdering Vedlegg 10. Beredskapsplan Vedlegg 11. Mottak og behandling av isolerglass miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamling og behandling av isolerglassruter Rapport nr rev iii

6 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL 1.0 INNLEDNING Norsk Gjenvinning AS (NG) har kjøpt Ødegaard Gjenvinnings virksomhet på Øra i Fredrikstad, og ønsker å flytte sin eksisterende virksomhet for behandling av isolerglassvinduer med miljøgifter fra NG sin lokalitet på Kongsvinger til ny og bedre fasilitet på Øra. NG Kongsvinger har i sin tiltalelse lov til en årlig behandling av inntil tonn isolerglassruter som inneholder PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer, i tillegg til tillatelse til å lagre inntil tonn isolerglassruter /1/. NG Kongsvinger fikk en midlertidig tillatelse til å behandle tonn ruter på Kongsvinger som varte til Det ble meldt inn til Miljødirektoratet tidlig i oktober at denne mengden ville overskrides, og det ble framstilt et ønske om en økning til å behandle tonn ruter ut inneværende år. Med dette søkes det om permanent tillatelse til mottak og forbehandling av inntil tonn isolerglasruter som inneholder PCB, klorparafiner, ftalater eller andre miljøskadelige stoffer, og tonn isolerglassruter som kan lagres til enhver tid. NG Øra mottar og behandler isolerglassrutene, og driver ikke sluttbehandling av avfallet. Norsk Gjenvinning AS vil benytte sitt heleide datterselskap, Ødegaard Gjenvinning, som utførende av aktiviteten til det nystartede gjenvinningsanlegget ved Øra. Dagens virksomhet på Øra, som tidligere har ligget i selskapet Ødegaard Gjenvinning AS, vil bli nedskalert. Samtidig med dette foregår det en del opprydding av aktiviteter i selskapet. Norsk Gjenvinning vil, når fremtidige aktiviteter ved Øra Industriområde for øvrig er avklart og nedskaleringsjobben av dagens aktiviteter i Ødegaard Gjenvinning er gjennomført, vurdere om Norsk Gjenvinning AS overtar alle oppgaver med drift av aktivitetene. Uansett vil Norsk Gjenvinning AS stå ansvarlig for driften av aktiviteten knyttet til tillatelsen det søkes om. 2.0 INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN Søker: Norsk Gjenvinning AS (organisasjonsnr.: ) Kontaktperson: Besøksadresse: Gårds- og bruksnummer: NACE-kode: NOSE-KODE: Kategori for virksomheten: Anleggsnummer: Thorbjørn Asmyhr, HMS-sjef Tlf.: , e-post: Harnbornveien 64, 1630 Gamle Fredrikstad Del av 303/1240 (eies av Fredrikstad kommune) Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning ikke relevant 5.1 Anlegg for disponering og bearbeiding av farlig avfall Ikke kjent Risikoklasse: 2 Kommune/Fylke: Fredrikstad/Østfold NG er lokalisert på et eksisterende industriområde på Øra i Fredrikstad med industrivirksomhet på alle kanter. Eiendommen er regulert til industriformål /2/. Kart som viser anleggets lokalisering er lagt ved i vedlegg 1. Her fremkommer også kart over nærmeste naboer. Tidligere hadde Fredrikstad kommune drift av kommunal avfallsplass på eiendommen frem til 1990-tallet. Ødegaard Gjenvinning starten sin drift på eiendommen i Ødegaard Gjenvinning har hatt mottak av Rapport nr rev 1

7 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL avfallsfraksjonene aske/slagg, avløpsslam og glass. Fraksjoner med glass iblandet aske/slagg er benyttet til oppfylling av eiendommen. Eksisterende virksomhet skal nå avvikles, og NG vil benytte området som miljøstasjon, med mottak og behandling av isolerglassvinduer som inneholder farlig avfall. Eksisterende lagerbygning skal modifiseres og benyttes til mottak og behandling av isolerglassruter. Detaljerte byggeplaner foreligger ikke per dagsdato, men det er avsatt tilstrekkelig plass for planlagt mottak, mellomlagring og behandling av isolerglassruter. Korteste avstand til sjø er ca. 220 m til Gansrødbukta, sydøst for eiendommen. Fra omtrent 300 m øst/sydøst fra eiendommen ligger Øra naturreservat. Naturreservatet er Ramsar-område, og registrert som et nasjonalt og lokalt svært viktig naturområde pga. bløtbunnsområde med store bestanddeler av ande- og vadefugl. Målet med vernet er «å bevare et særpreget og høyproduktivt våtmarksområde og et verneverdig skogsområde i sin naturgitte tilstand, med naturlig tilhørende plante- og dyreliv og geologiske forekomster, samt et kystlandskap i Østfolds indre skjærgård» /17/. Nærmeste bebyggelse (Frevar) ligger ca. 50 m fra NGs behandlingsanlegg på Øra, og nærmeste boliger ligger på Kalleraodden på andre siden av Alshussundet (ca. 900 m fra NGs behandlingsanlegg på Øra). Forslag til aktuelle høringsparter, herunder lokalaviser, finnes i vedlegg 2. Søker har ikke mottatt noen klager på sin virksomhet på Kongsvinger de siste 2 årene, og påvirkningen på ytre miljø er svært liten. 3.0 BESKRIVELSE AV PRODUKSJONSFORHOLD OG UTSLIPPSFORHOLD Eksisterende industribygning skal modifiseres og benyttes til lagring og behandling av isolerglassruter. Behandlingen vil skje innendørs på nytt støpt dekke. Transport til og fra anlegget skjer med bil. NG Kongsvinger har i sin tillatelse lov til å behandle inntil tonn isolerglassruter som inneholder PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer. De har også tillatelse til å lagre inntil tonn /1/. NG skal nå legge ned sitt anlegg på Kongsvinger, og vil flytte driften til nytt anlegg på Øra. Det vil være god lagringsplass og bedre kapasitet, og det søkes dermed om tillatelse til å lagre inntil tonn isolerglassruter, og mottak og behandling av inntil tonn vinduer. 3.1 Isolerglassvinduer PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer i lim/fugemasse kan være benyttet i forseglingen og mellom vinduet og rammen (jf. Figur 1). Stoffene kan også smitte over til treverket. Alle isolerglassvinduer produsert i Norge fra og importerte isolerglass fra inneholder PCB i isolerglasslimet. Disse vinduene skal dermed håndteres som farlig avfall med PCB. Isolerglassvinduer fra tidsperioder etter at det ble slutt på PCB i isolerglasslimet kan inneholde klorparafiner. Isolerglassvinduer fra 1975 til 1990 skal håndteres som farlig avfall med klorparafiner. Isolerglassvinduer frem til år 2003 kan inneholde ftalater i isolerglasslimet, og skal håndteres som farlig avfall med ftalater. Vinduer etter år 2003 kan inneholde isocyanater. Om vinduet ikke er merket med verken produsent, produksjonstidspunkt eller type, skal en anta at det inneholder PCB - dersom det er rimelig å anta at det er produsert i den aktuelle tidsperioden. Vindusrutene skal ikke knuses, blandes med annet avfall eller dumpes i container, men leveres hele i ramme til mottak for farlig avfall. Rutene skal leveres hele for å redusere faren for avdamping/utslipp av miljøskadelige stoffer, noe som ellers vil kunne medføre helseskade og forurensning av miljøet Rapport nr rev 2

8 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Figur 1. Snitt av isolerglassvindu (med ramme til venstre og uten ramme til høyre). Kilde: Ruteretur 3.2 Behandlingsprosessen Isolerglassrutene tas i mot fra forskjellige sorteringsanlegg (regionale mottak, kommunale mottak eller entreprenører), før de transporteres til behandlingsanlegget der miljøskadelige stoffer (ramme med spacer) separeres fra gjenvinnbart materiale (glass). Figur 2 illustrerer innsamling og behandling av isolerglassruter. I vedlegg 4 fremkommer flytskjema for bestilling og henting av varer og flytskjema for transport til og fra anlegget. NG har også laget en brosjyre om mottak og behandling av isolerglassruter. Denne er vedlagt i vedlegg 11. Figur 2. Innsamling og behandling av isolerglassruter. Kilde: Norsk Gjenvinning Rapport nr rev 3

9 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Virksomheten har i dag en velfungerende mottakskontroll som sikrer at mottatt farlig avfall er deklarert slik at videre håndtering skjer forsvarlig. I vedlegg 4 fremkommer flytskjema for mottakskontroll, som vil videreføres til det nye anlegget på Øra. Alle vinduer kontrolleres visuelt av kvalifisert personale som har gjennomført kurs om PCB og håndtering av PCB-ruter. NG vil også gjennomføre et internt kurs som vil omfatte isolerglassruter med klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer. Kvikksølvtermometre følger ofte med rutene. Disse fjernes i mottakskontrollen og leveres til godkjent mottak. Under fremkommer en beskrivelse av intern logistikk med flytskjema for behandling i Figur 3. I vedlegg 3 fremkommer foreløpig plantegning av behandlingshall på Øra med avsatt plass til behandling av isolerglassrutene. Denne vil bli revidert når mer detaljerte planer foreligger. I vedlegg 5 fremkommer bilder fra prosessen slik den gjennomføres på NG Kongsvinger. Isolerglassrutene losses av lastebilene manuelt, før de transporteres til mottakshall. NG Øra tar imot isolerglassruter både med og uten ramme, 3-lagsisolerglassruter og isolerglassruter som er ødelagte. I mottakshall lagres isolerglassrutene på tett dekke og under tak i påvente av videre behandling Ev. kvikksølvtermometre fjernes. Vinduene transporteres til knusebord, hvor glasset separeres fra ramme med spacer. Beskrivelse av ulike metoder for separering av glasset fra ramme fremkommer i kapittel Glassfraksjonen samles i beholder under glassknusebord. Glassfraksjon med synlige rester av lim tas ut og håndteres som farlig avfall. Glassfraksjonen transporteres så til glasskvern hvor glasset knuses i behandlingshallen før det leveres til Glava. Beskrivelse fremkommer i kap Rammer med spacer kastes i egnet og merket container etter at glasset fjernet. PCB-holdige isolerglassvinduer som leveres uten ramme vil kastes også direkte i containerne. Fra containere losses rammer med spacer samt de hele PCB-holdige isolerglassvinduer uten ramme over på lastebiler som transporterer avfallet videre til sluttbehandling hos Norcem i Brevik (kun kvernet rammer/karmer), AGR i Tyskland (hele rammer/karmer) eller Hafslund (hele rammer/karmer) som er godkjent for behandling av disse typer avfall iht. EUs direktiv på forbrenning av avfall /6/. For å garantere fullstendig forbrenning skal forbrenningsprosessen gjennomføres ved en temperatur på 850 C i minst 2 sekunder. Farlig avfall med mer enn 1 % halogenerte organiske stoffer (klor) skal forbrenningsprosessen gjennomføres på 1100 C i minst 2 sekunder /6/. Bunnasken (sluttproduktet) prøvetas og dersom konsentrasjonene er over tillatte grenseverdier (avfallsforskriften i Norge og det tyske avfallsreglementet), gjennomføres forbrenningsprosessen igjen til alt er destruert. Figur 3. Flytskjema behandling av ruter. Ftalater og isocyanater behandles sammen med klorparafiner Rapport nr rev 4

10 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Forbehandlingen vil ikke kreve forbruk av råvarer og/eller innsatsstoffer. Det vil ikke være målbare utslipp til vann (se kap.0), luft (se kap. 5.0) eller grunn (se kap. 6.0) under behandlingen av isolerglassrutene (jf.figur 4). Det kan forekomme noe støv i forbindelse med knusing av glassene (glasspartikler og støv på selve ruten), og virksomheten vil installere luftavsug med filter. For å forsikre at påvirkningen på miljø blir minimal vil all behandling skje innendørs på nytt støpt dekke. Dersom rutene knuses ved forflytting eller under lagring, fjernes/ryddes rutene umiddelbart for å unngå eksponering. Ved lossing av/på lastebiler vil dette skje på fast dekke for å hindre eksponering. En ev. egnet større feiemaskin som kan samle opp mengden med glass, spacer, etc. som kan falle av når man losser på biler vil kunne redusere eksponering ytterligere. Det vil bli iverksatt interne rutiner for renholdet slik at ved spill ved internlogistikk eller uhell vil dette umiddelbart samles opp og behandles som farlig avfall, da sannsynligheten for at dette inneholder farlig avfall er stor. Alt slikt avfall vil være lett synlig og tiltaket med fjerning av ev. spill er enkelt å gjennomføre. NG vil også gjennomføre årlige beredskapsøvelser med fokus på akutt forurensning. Lossing av/på vil kun foregå under tak, slik at dette faller på fast dekke. Figur 4. Flytskjema potensiell spredning PCB 3.3 Behandling av vinduer (BAT) Separering av glass fra rammer Glassene kan fjernes fra rammer maskinelt med en automatisk skjæreprosess, manuell skjæring, eller manuelt ved å knuse glasset direkte. Glassfraksjonen leveres til Glava, og brukes til isolasjonsmateriale. Rammer med spacere og PCB-holdige isolerglassruter uten ramme leveres til godkjent forbrenningsanlegg for farlig avfall. Automatisk skjæreprosess Ved å fjerne glassene maskinelt med en automatisk skjæreprosess må karmen rundt glasset fjernes før glasset føres inn i maskinen. Det sitter to trinsehjul med skjæremekanisme som lager ripe over og under ruten. Ruten blir så ført videre der det knekkes av ved skjærepunktet. Denne metoden gir en ren skjæreflate uten rester av PCB, klorparafiner, ftalater eller andre miljøskadelige stoffer på glasset Rapport nr rev 5

11 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL I NG Kongsvinger sin tillatelse skulle det benyttes maskinell skjæring på isolerglassruter, såfremt det ikke var sprukne/knuste ruter som kunne behandles manuelt. Etter kort tids produksjon ble det oppdaget at mange av rutene hadde sprekker eller var knust. Hvis ruten hadde en eller flere små/store sprekker klarte ikke maskinen å skjære en nøyaktig linje, eller så ble glasset knust når maskinen knakk av glasset ved skjærekanten. I PCB-perioden ble glasset på isolerglassrutene laget tykkere enn tidligere og spesielt når ruter med klorparafiner ble produsert. Dette gjorde at maskinen ikke klarte å få en god nok knekk ved avskjæring, som igjen førte til at glasset knuste. Dette medførte store opprydninger av knust glass og en større HMS-risiko for kuttskader. Ved automatisk skjæring av 3-lags isolerglassruter, får ikke maskinen skjært det midterste glasset, slik at det må gjennomføres en manuell knusing av glasset for å få separert glasset fra ramme. Manuell metode med skjæring av glassmesterkniv før glasset knuses En manuell metode kan alternativt brukes på vinduer hvor glasset ikke kan fjernes maskinelt. Det skjæres med glassmesterkniv i glasset for å lage et omriss før glasset knuses med økshammer og separeres fra vindusrammen. Etter separering gjennomføres en visuell kontroll av glassfraksjonen. Glassbiter med ev. synlige rester av lim fjernes fra glasset og håndteres som farlig avfall. I vedlegg 5 fremkommer bilder av denne prosessen. Det er gjort undersøkelser av denne metoden for å undersøke mengden PCB 7 som blir med i glassfraksjonen når det skjæres med glassmesterkniv i glasset før vinduene knuses med økshammer og separeres fra vindusrammen ved manuell knusing av glasset /9/. Ved prøvetakingen ble glasset gått igjennom, og små biter av lim og fugemasse på glasskår som hadde vært i kontakt med listen ble plukket ut som prøve. Teknisk notat som beskriver prøvetakingen og resultatene er vedlagt i vedlegg 6. Undersøkelsen viser PCB 7 -konsentrasjon 0,2 mg/kg i glassfraksjonen i vinduer levert uten ramme, og PCB 7 - konsentrasjon 0,004 mg/kg i glassfraksjonen i vinduer levert med ramme. Påviste konsentrasjoner i glassfraksjonen er langt under grenseverdien for farlig avfall (50 mg/kg) /9/. Etter prøvetaking av glassfraksjonen, har Golder beregnet total mengde PCB 7 som maksimalt vil komme med i glassfraksjonen i løpet av et år (levert mengde vinduer for 2013 er brukt i beregningene). For PCBvinduer uten ramme vil årstotalen være 50 g PCB 7, mens årstotalen for PCB-vinduer med ramme vil være 2 g PCB 7 /9/. Da NG fjerner glassbiter med synlige rester av lim og fugemasse før glassfraksjonen transporteres til knuseverket, vil mengden PCB 7 i praksis være lavere. Resultatene fra undersøkelsene bekrefter at det kommer med mer lim/fugerester ved knusing av vinduer uten ramme, enn ved knusing av vinduer med ramme. Dvs. at hvis man ser bort fra de vinduer som blir levert uten ramme (ca. 20 % av totalen) så er totalen lavere, ca. 2 g PCB 7 ved manuell knusing med forhåndsskjæring med glassmesterkniv /9/. Manuell metode hvor glasset knuses direkte uten skjæring med glassmesterkniv Det er gjort undersøkelser av manuell metode hvor glasset knuses direkte, uten å skjære i glasset på forhånd /10/. Ved prøvetakingen ble glasset gått igjennom, og biter av lim og fugemasse på glasskår som har vært i kontakt med listen ble plukket ut som prøve. Teknisk notat som beskriver prøvetakingen og resultatene er vedlagt i vedlegg 7. Undersøkelsene viser at maksimum PCB 7 -konsentrasjon i glassfraksjonen i vinduer uten ramme er på 2 mg/kg (gjennomsnitt 0,9 mg/kg, median 0,3 mg/kg). Maksimum PCB 7 -konsentrasjon i glassfraksjonen i vinduer med ramme er 0,1 mg/kg (gjennomsnitt/median) /10/. Etter prøvetaking av glassfraksjonen har Golder (basert på 3 prøvetakingsforsøk) beregnet PCB 7 - konsentrasjoner og total mengde PCB 7 som maksimalt vil komme med i glassfraksjonen i løpet av et år (levert mengde vinduer for 2013 er brukt i beregningene). For PCB-vinduer uten ramme vil årstotalen være Rapport nr rev 6

12 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL 70 g PCB 7 (basert på median) / 210 g PCB 7 (basert på gjennomsnitt), mens årstotalen for PCB-vinduer med ramme vil være 40 g PCB 7 /10/. Da NG fjerner glassbiter med synlige rester av lim og fugemasse før glassfraksjonen transporteres til knuseverket, vil mengden PCB 7 i praksis være lavere. Resultatene fra undersøkelsene bekrefter at det kommer med mer lim/fugerester ved knusing av vinduer uten ramme, enn ved knusing av vinduer med ramme. Dvs. at hvis man ser bort fra de vinduer som blir levert uten ramme (ca. 20 % av totalen) så er totalen lavere, ca. 40 g PCB 7 ved manuell knusing uten forhåndsskjæring med glassmesterkniv /10/. Hvor mye PCB-holdige vinduer vil leveres i fremtiden? Basert på statistiske undersøkelser er det forventet at mengden PCB-holdige vinduer vil avta kraftig de neste årene (jf. Figur 5). Forventet antall PCB-vinduer som eksisterer totalt i alle bygg i 2014 er ca stk., og antallet vil halveres innen 2018 /8/. Mengden PCB i året vil dermed også reduseres kraftig de neste årene, da mengden mottatte isolerglassruter er nedgående. Figur 5. Forventet avgang av PCB-holdige vinduer. Kilde: Ruteretur Konklusjon Best Available Technology (BAT) Resultatene fra undersøkelsene viser at metoden med manuell skjæring før knusing er mest hensiktsmessig med tanke på mengden PCB 7 som ender i glassfraksjonen (jf. Tabell 1). På NG sitt anlegg på Øra vil dermed denne metoden benyttes, som ved NG Kongsvinger i dag. For å redusere mengden ytterligere vil PCBvinduer som leveres uten ramme separeres ut og leveres hele som farlig avfall til godkjent mottak. Dette vil medføre at det kun er 2 g PCB 7 som vil følge med glassfraksjonen i lim og fugemasse. Prøvetaking av glassfraksjonen vil gjennomføres iht. prøvetakingsprogram i vedlegg 8, for å forsikre at mengden miljøskadelige stoffer som sitter igjen på glassfraksjonen ikke vil føre til miljømessige konsekvenser Rapport nr rev 7

13 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Tabell 1: Resultater fra gjennomførte undersøkelser Med skjæring: Uten ramme Med ramme PCB 7 -konsentrasjon i glassfraksjon (basert på én prøve) 0,2 mg/kg 0,004 mg/kg Total mengde PCB 7 ila et år (basert på én prøve) 50 g 2 g Uten skjæring: PCB 7 -konsentrasjon i glassfraksjon (gj.snitt) 0,9 mg/kg 0,1 mg/kg PCB 7 -konsentrasjon i glassfraksjon (median) 0,3 mg/kg 0,1 mg/kg Total mengde PCB 7 ila et år (gj.snitt) 210 g 40 g Total mengde PCB 7 ila et år (median) 70 g 40 g Det er tidligere forsøkt en automatisert maskin for utskjæring av glass ved anlegget på Kongsvinger, men maskinell skjæring med Kitech maskinen egner seg ikke for større ruter, sprukne/knuste ruter, 3-lags ruter eller ruter med ekstra tykkelse. Maskinen står på Kongsvinger i dag, men har ikke vært benyttet i senere tid. Det er undersøkt etter maskinelle løsninger både innenlands og utenlands, som kunne erstatte den eksisterende maskinen som ble benyttet på NG Kongsvinger. Det ble blant annet gjennomført besøk ved fabrikker i Østerrike og Tyskland for å undersøke om det finnes mer automatiserte og lukkede prosesser for å kunne skille glass fra isolerglassvinduer. Det ble ikke funnet noen maskin som kunne benyttes i en slik prosess med bedre resultat. Det har heller ikke vært mulig å oppspore detaljert bakgrunnsmateriale, siden det ikke finnes skiftelig dokumentasjon etter besøkene. I Sverige og Danmark separeres glasset fra isolerglassrutene manuelt på samme måte som vil benyttes på NG Øra, der glasset går til materialgjenvinning og rammen leveres som farlig avfall. Det er ikke oppdaget metoder, teknikker eller løsninger som blir ansett som bedre enn metoden som beskrives i søknaden. Alternativt må det lages en prototype, noe som vil ha meget store utviklingskostnader. NG vil som en del av sin rutine for kontinuerlig forbedring vurdere andre, mer effektive og risikoreduserende metoder Behandling av glassfraksjonen Avfall er en ressurs som kan benyttes som råstoff til nye produkter ved ombruk og materialgjenvinning. Glava i Askim ønsker å ta imot glassfraksjonen NG Øra for materialgjenvinning. EUs rammedirektiv om avfall setter krav om 70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen Materialgjenvinningsgraden i Norge i dag er ca. 50 %, og materialgjenvinning av glassfraksjonen fra isolerglassvinduer vil kunne bidra til å nå de nasjonale målene /20/. Levering av glassfraksjonen til Glava i Askim vil også ha andre miljøgevinster da transportdistanser og energibruk i forbrenningsanlegg for farlig avfall vil reduseres. For at Glava skal kunne ta imot glasset er de avhengig av at glasset er knust før levering. Glasset vil knuses i en glasskvern, som er fremskaffet av Glava, i behandlingshallen på Øra. Ved å knuse glasset på forhånd i behandlingshallen sikres mer tonnasje kjørt ut til sluttbehandlingsanlegg per lastebil, noe som har både miljømessig gevinst og økonomisk fordel ved å halvere antall lastebilturer. Knusingen av glass i behandlingshallen med glasskvern er illustrert i Figur 6. Planglass blir fraktet fra knusebord til fødesilo i knuseverket med hjullaster. I fødesilo mates glass til screeder (grovknuser), hvor glasset knuses. Grovknust glass blir fraktet til finknuser med en transportør, og går deretter inn i rundsorterer (trommelsikt). Denne brukes til å sortere ut glass med størrelse 0-8 mm som fraktes til ferdigvaresilo. Glass med størrelse over dette, går tilbake til shredder og ny runde. Magneten fjerner uønsket magnetisk materiale, før glasset fraktes til ferdigvarebunker med størrelse 0-8 mm. Etter knusing av glasset i behandlingshallen vil glasset bli levert til Glava Rapport nr rev 8

14 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Det vil dannes glasspartikler under knusing av glass, i tillegg til at det er mye støv på selve rutene som frigjøres når glasset knuses. Ev. rester av de miljøskadelige stoffer vil være innkapslet i limet som sitter fast på glassfraksjonen, og vil dermed ikke slippes ut til luft. NG vil installere luftavsug med filter for å hindre spredning av støv under arbeidene (se kap. 5.0). Figur 6. Illustrasjon av glasskvern. Kilde: Glava Hos Glava blir glasset fordelt over det de kaller smelten, hvor temperaturen er konstant C. Glasset blir derfra tappet ut i bunnen og føres videre inn i (veveprosessen) der isolasjonsmaterialet lages (jf. Figur 7) Rapport nr rev 9

15 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Figur 7. Prosesskisse for gjenvinning av glass hos Gava. Kilde: Glava Behandling av rammer og karmer Rammer med spacer kastes i egnet og merket container etter at glasset fjernet. Rammer og karmene leveres hele til AGR i Tyskland (PCB) eller til Hafslund (klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer). Tidligere ble trerammer og karmer rundt vinduene fjernet før videre behandling, men siden det har vært hyppige forekomster av overskridelse av farlig avfallsgrensen for både PCB og klorparafiner på trerammene, gjøres ikke dette lenger. På initiativ fra Miljødirektoratet er det gjennomført en utredning for å gi et faglig underlag for forsvarlig behandling av noen typer farlig avfall, derunder klorparafiner og ftalater /5/. Vurderingen inkluderer hvilke utslippsmessige konsekvenser det har å brenne disse typene farlig avfall, enten i forbrenningsanlegg for ordinært avfall eller i forbrenningsprosesser i industrien. Datagrunnlaget er enda mangelfullt, og klorparafiner og ftalater skal fortsatt behandles med forbrenningsbetingelser på 1100 C i 2 sekunder /6/. I dag skiller NG på isolerglassruter med PCB fra isolerglassruter med klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer. Det vil si at partier med PCB og partier med klorparafiner, ftalater og andre miljøskadelige stoffer behandles individuelt. Dersom det tillates i fremtiden å levere klorparafiner og ftalater i forbrenningsanlegg for ordinært avfall, vil NG vurdere andre mottak som har tillatelse til å forbrenne denne type avfall Rapport nr rev 10

16 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL 4.0 UTSLIPP TIL VANN Det er ikke utslipp til vann under behandlingen av isolerglassrutene, da all håndtering av isolerglassrutene vil skje innendørs. Gulvet i behandlingshallen vil støpes med fall mot midten, og det vil dermed ikke være avrenning fra flatene. Søker anser dermed ikke behov for prøvetaking av vann. For rengjøring av maskiner vil tørre metoder benyttes, og det vil dermed ikke være utslipp til vann. Ev. annen vannhåndtering (overflatevann, avløpsvann, sanitærvann etc.) på eiendommen vil ikke være tilknyttet behandlingsanlegget for isolerglassruter. I dag går sanitærvann til kommunalt renseanlegg. Sigevann fra eiendommen går til eksisterende sigevannssystem fra det gamle kommunale deponiet. Ev. utslipp av oljeholdig avløpsvann på eiendommen vil behandles i separat søknad. 5.0 UTSLIPP TIL LUFT Det vil være begrenset utslipp til luft under behandlingen av isolerglassrutene. Det vil dannes glasspartikler under knusing av glass, i tillegg til at det er mye støv på selv rutene som frigjøres når glasset knuses. Ev. rester av de miljøskadelige stoffer vil være innkapslet i limet som sitter fast på glassfraksjonen, og vil dermed ikke slippes ut til luft. NG vil installere luftavsug med filter for å hindre støvspredning under arbeidene. Filtrene vil skiftes ut jevnlig og leveres til godkjent mottak. Det vil etableres rutiner for vedlikehold og kontroll av filtrere. For å forsikre at det ikke vil være utslipp av de miljøskadelige stoffene til luft, vil det gjennomføres luftmålinger jf. prøvetakingsprogram i vedlegg 8. NG vil kontinuerlig vurdere andre tiltak for å hindre utslipp, eller redusere risiko ytterligere. Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser, lagerområder og områder for lossing/lasting vil begrenses mest mulig, og vil være tilnærmet lik null. Driften medfører forøvrig ingen luktulemper for omgivelsene. 6.0 GRUNNFORURENSNING OG FORURENSEDE SEDIMENTER Driften ved NG Øra er innrettet slik at det ikke vil være utslipp til grunnen som kan medføre skader eller ulemper av miljømessige betydning. Behandling av isolerglassrutene vil skje innendørs, og vil ikke medføre planlagt, eller risiko for, utslipp til grunn. Eiendommen er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase (ID ) som tidligere kommunal avfallsfylling. Lokaliteten er registrert som avsluttet med akseptabel forurensningsnivå ved dagens arealbruk, og sigevannet fra fyllingsområdet overvåkes av Frevar. Multiconsult gjennomførte i november 2006 grunnundersøkelser på eiendommen, og det ble påvist olje, PAH, tungmetaller og PCB over forurensningsforskriftens normverdier i massene på eiendommen /13, 14/. Golder utførte i januar 2013 ytterligere prøvetaking av massene på eiendommen. Resultatene fra grunnundersøkelsene viser at det er påvist grunnforurensning over aksepterte tilstandsklasser for industri. Basert på en stedspesifikk risikovurdering for helsepåvirkning og spredning utgjør ikke massene med dagens arealbruk noen risiko som gjør at det vil være behov for masseutskiftning. Områder med forurensede masser i øvre lag asfalteres for å hindre direkte eksponering via direkte kontakt, i tillegg til at risiko for luft- og støveksponering med dette reduseres til et akseptabelt nivå /11, 12/. De forurensede massene vil ikke påvirkes av den omsøkte behandlingen av isolerglassvinduer, og det er ikke behov for noen overvåkning av grunnvann eller sigevann i forbindelse med etableringen av behandlingsanlegget. Det foreligger godkjent byggetillatelse for utvidelse av behandlingshallen fra kommunen Rapport nr rev 11

17 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL 7.0 KJEMIKALIER OG SUBSTITUSJON Det benyttes ingen kjemikalier, foruten ev. vedlikeholdskjemikalier til maskinelt utstyr som benyttes i forbindelse med behandlingen av isolerglassrutene. NG har etablert et sentralt styringssystem for at de ulike virksomheter skal kunne gjennomføre vurderinger omeventuell substitusjon av kjemikalier. Systemet ECOonline benyttes, og det foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. ECOonline tilfredsstiller relevante krav i produktkontrolloven 3a og internkontrollforskriften. 8.0 STØY NGs behandlingsanlegg på Øra ligger i et eksisterende industriområde der det allerede er støyende virksomhet, blant annet to shreddere (Norsk metallfragmentering og NG metall), kranoperasjoner og annen anleggstrafikk. Øra naturreservat (ca. 300 m fra NGs behandlingsanlegg), samt boliger på Kalleraodden på andre siden av Alshussundet (ca. 900 m fra NGs behandlingsanlegg), kan være sårbart for ev. støy. Nærmeste bebyggelse (Frevar) ligger ca. 50 m fra NGs behandlingsanlegg på Øra, men er en del industriområde, og er dermed ikke sårbart for støy. Norsk Metallfragmentering gjennomførte høsten 2013 støymålinger ved vannkanten på Kalleraodden. Støynivået ble målt til 46,3 dba og 50,8 dba. Målingene vil tilsvare samlet støy fra industriparken på Øra til Kalleraodden, samt eventuell støy fra andre omkringliggende områder /19/. Behandlingen av isolerglassvinduer ved Norsk Gjenvinnings mottak vil foregå innendørs, og virksomhetens bidrag til utendørsstøyen på området vurderes å være svært begrenset. Den omsøkte behandlingen av isolerglassruter kan sammenlignes med NG virksomhet på Kongsvinger, der det ble gjort støymålinger våren Målingen ble gjort 30 m fra anleggsgrensen, og viste A L-eq 46,1 db (påvirket av biltrafikk) /18/. Behandlingen ved det nye anlegget på Øra vil foregå på samme måte som på NG Kongsvinger, men det vil i tillegg benyttes glassknuser fra Glava. Støybidraget fra NGs nye anlegg på Øra vil være svært lite sammenlignet med støy fra eksisterende virksomheter, og vil sannsynligvis ikke føre til målbar økning i den samlede støybelastningen fra området. Det søkes om tilsvarende støygrenser som tillatelsen på NG Kongsvinger (jf. Tabell 2). Industriområdet på Øra har døgnåpent mandag kl. 00 til fredag kl. 22. Transport til og fra området foregår mandag til fredag Det tillates ikke drift eller transport på søndag og helligdager. Det vil gjennomføres støymålinger når behandlingsanlegget er oppstartet. Tabell 2 Støygrenser fra tillatelsen på NG Kongsvinger målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade /1/ Hverdager Lørdager Sønhelligdager Natt (kl ), hverdager Natt (kl ), alle døgn Natt (kl ), alle døgn 55 db L den 50 db L den 45 db L den 50 db L evening 45 db L night 60 db L AFmax Rapport nr rev 12

18 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL 9.0 ENERGI Behandlingen av isolerglassrutene krever lite energi, kun til samlebånd, kvern og knuseverk til glass. Knuseverket har et estimert forbruk på kw pr. time, og har kapasitet til 10 tonn glass pr. time. Basert på tonnasje i 2012 vil knuseverket dermed kjøre ca. 650 timer per år. Dette er kun et estimat, spesifikt energiforbruk bil kunne måles når linjen er ferdigmontert og installert. Belysning og annen strøm i bygget vil være ca. 3 kw pr. time (ca. 24 kw pr. arbeidsdag og 270 arbeidsdager i året). Samlet energiforbruk pr. år er dermed estimert til kw. Norsk Gjenvinning har i sitt internkontrollsystem innarbeidet rutiner for en for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Dette følges også opp av NG sentralt AVFALL 10.1 Oversikt over avfallstyper Isolerglassruter som mottas kan være næringsavfall eller husholdningsavfall. Følgende avfallstyper som vil tas imot ved NG sitt anlegg på Øra demonteres og fraksjonene sendes godkjente behandlingsanlegg for sluttbehandling. Tabell 3 Oversikt avfallstyper (farlig avfall) Avfallskode EALkode Avfallstype Maks mengde isolerglassruter som kan mottas og behandles pr. år Maks mengde ubehandlede isolerglassruter som kan lagres PCB-holdige isolerglassruter Klorparafinholdige isolerglassruter Isolerglassruter med ftalater tonn tonn Isolerglassruter med andre miljøskadelige stoffer (derunder isocyanater) I tillegg generer virksomheten følgende årlige avfallsmengder. Tabell 4 Oversikt avfallstyper (ordinært avfall). Basert på data ved NG Kongsvinger Avfallstype NS-avfallskode Mottaker av avfallet Mengde (tonn) Glass 1331 Norsk Glassgjenvinning 1263 Kvikksølvtermometre følger ofte med rutene. Disse fjernes i mottakskontrollen og leveres til godkjent mottak. Detaljerte planer for området er enda ikke fastsatt. Det vil produseres svært begrensede mengder egengenerert avfall som følge av denne virksomheten. Alt slikt avfall vil håndteres av NG sitt system /3/. Restavfall fra produksjonen går til godkjent mottak. Mengder og mottakere av alt avfall ved NG sitt anlegg fremgår av bedriftens årsrapport til Altinn. 2 PCB-holdige isolerglassruter uten rammer vil ikke behandles på Øra, men leveres direkte til godkjent mottak Rapport nr rev 13

19 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL 10.2 Håndtering av avfall Lagring og behandling av avfall skjer under tak og på fast, tett dekke. Behandlingen vil dermed ikke medføre utslipp til luft eller vann, og utslipp er begrenset så langt det lar seg gjøre. I vedlegg 5 fremkommer bilder av behandlingsprosessen slik den foregår på NG Kongsvinger, og behandlingsprinsippet vil bli videreført på denne lokaliteten. Isolerglassruter med PCB og klorparafiner holdes adskilt ved mottak av vinduene. Glasset som knuses vil behandles samlet, mens karmene med PCB og klorparafiner lagres i separate enheter som vil bli godt merket (jf. vedlegg 3). Avfallsfraksjonene som oppstår ved behandlingen lagres i separate enheter og vil bli godt merket, som i dag. I vedlegg 3 fremkommer foreløpig oversikt over avfallshåndteringsområdet. Denne vil bli revidert når mer detaljerte planer foreligger. Behandlingsområdet vil være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang. Risikovurdering for lagring og forbehandling av farlig avfall er inkludert i miljørisikovurderingen omtalt i kap Anlegget er utstyrt med nødvendige detektorer som varsler brann til det lokale brannvesenet, og er sikret mot adgang for uvedkommende med gjerde og låste porter etter arbeidstid Bedriftsinternt deponi Bedriften har ikke, og planlegger heller ikke anleggelsen av, bedriftsinternt deponi 10.4 Forbrenning av avfall Bedriften har ikke anlegg for, og planlegger heller ikke oppstart av, egen forbrenning av avfall FOREBYGGENDE OG BEREDSKAPSMESSIGE TILTAK MOT AKUTT FORURENSNING Det er utført en ekstern miljørisikoanalyse av Golder. Miljørisikoanalysene viser at bedriften har innført tilfredsstillende forebyggende og beredskapsmessige tiltak, og bedriften følger opp disse tiltakene kontinuerlig. Bedriften har på denne måte dokumentert en beredskap som er tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Fullstendig miljørisikovurdering er vedlagt i vedlegg 9, og mal til beredskapsplan er vedlagt i vedlegg 10. Disse dokumentene vil revideres etter oppstart av driften på anlegget. Prosedyrer for behandling av avfall vil også oppdateres etter oppstart av driften på anlegget. NG vil også gjennomføre årlige beredskapsøvelser med fokus på akutt forurensning Gjennom miljørisikoanalysen ble det identifisert 24 ulike uønskede hendelser som ble gjennomgått og vurdert. Analysen viser at ingen forhold vurderes å medføre en uakseptabel miljørisiko forutsatt at allerede etablerte sikringstiltak og driftsrutiner og eventuelt anbefalte tiltak følges. Generelt vurderes risikoen for akutte utslipp og påvirkning til ytre miljø som lav, på grunn av anleggets oppbygging med fast og tett dekke og innendørs håndtering. På bakgrunn av at NG har drift i samsvar med eksterne krav så vel som egne, godt etablerte rutiner og prosedyrer så kan det helhetlige risikobildet knyttet til anleggene anses som lav. Basert på en samlet vurdering av sannsynlighet og konsekvens, og hvor en tok hensyn til de risikoreduserende tiltak som vil iverksettes ved NG sitt anlegg på Øra, fikk en følgende risikomatrise: Rapport nr rev 14

20 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Alvorlig 4 Kritisk 5 Katastrofalt 5. Svært sannsynlig 4. Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 9, 12 2, , 13, 14, 15, 17, 22, 23 1, 6, 7, 8, 11, 18, 19 Figur 8. Risikomatrise NG sitt anlegg på Øra etter innførte tiltak 5, 20, 21 Fire uønskede hendelser ble altså vurdert som gult etter innførte tiltak. Gul merking betegner hendelser som utgjør akseptabel risiko, men der risikoreduserende tiltak bør vurderes, og man må ha kontinuerlig fokus på risikostyring. De fire hendelsene var glassbiter med miljøgifter faller av lasset ved transport av karm fra behandlingsanlegg (5), oppbevaring av ruter med karm ute ved full hall (9), antennelse fra røyking/åpen ild (20), sabotasje (21). Se vedlegg 9 for oversikt over de risikoreduserende tiltakene som er implementert. Risikomatrisen viser altså at ingen forhold ved den omsøkte driften vurderes å medføre en uakseptabel miljørisiko, forutsatt at allerede etablerte sikringstiltak og driftsrutiner tiltak følges. Generelt vurderes risikoen for akutte utslipp og påvirkning til ytre miljø som lav, på grunn av anleggets oppbygging med fast og tett dekke og innendørs håndtering. NG sin drift vil være i samsvar med både eksterne og egne krav og godt etablerte rutiner og prosedyrer. Det helhetlige risikobildet knyttet til anlegget anses av disse grunnene som lav Rapport nr rev 15

21 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL 12.0 REFERANSER 1. Miljødirektoratet, Oversendelse av endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS Kongsvinger. Brev datert Fylkesmannen i Østfold, Ødegaard Gjenvinning AS Fredrikstad. Tillatelse til drift av opplagsplass og anlegg o behandling av avfall. Brev datert Fylkesmannen i Østfold, Overført tillatelse til gjenvinning av metallholdig avfall og skrap for Veolia Miljø Metall AS, avd. Fredrikstad. Brev datert Fredrikstad kommune, Reguleringsplan 5. Miljødirektoratet, Forsvarlig behandling av enkelte typer farlig avfall. TA-2993/ EU, DIRECTIVE 2000/76/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 December 2000 on the incineration of waste 7. IPCS International Program on Chemical Safety, Polychlorinated Biphenyls (PCBs) and Polychlorinated Terphenyls (PCTs), Health and Safety Guide No Ruteretur AS, Kartlegging av PCB-holdige vinduer opprinnelig og gjenværende mengder. Rapportnr.: / Golder Associates AS, Evaluering av prøvetaking av glassfraksjon fra manuell knusing av PCB-vinduer med glassmesterkniv, Norsk Gjenvinning avd. Kongsvinger. Teknisk notat Golder Associates AS, Evaluering av prøvetaking av glassfraksjon fra manuell knusing av PCB-vinduer, Norsk Gjenvinning avd. Kongsvinger. Teknisk notat Golder Associates AS, Fase 1 EDD Ødegaard Norsk Gjenvinning. Rapport nr Golder Associates AS, Norsk Gjenvinning - Tiltaksplan forurenset grunn, Øra Fredrikstad kommune. Rapport nr Multiconsult, Fredrikstad Miljøpark, Øra Miljøteknisk grunnundersøkelse. Rapport nr Multiconsult, Fredrikstad Miljøpark, Øra. Risikovurdering og tiltaksplan. Rapport nr Norsk Standard, Krav til risikovurderinger. NS 5814: Direktoratet for sivilt beredskap, Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 17. Naturbase, lest Faktaark Øra naturreservat NG, Støykartlegging: NG Kongsvinger. 19. Reinertsen, Støymålerrapport NMF Øst AS, Øra Industriområde. Rapportnr Miljøverndepartementet, Fra avfall til ressurs Rapport nr rev 16

22 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL VEDLEGG 1. KART OVER OMRÅDET Markøren viser plassering av behandlingsanlegget for isolerglassruter. Kilde Rapport nr rev

23 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL VEDLEGG 2. AKTUELLE HØRINGSPARTER OG NABOER Basert på tidligere tillatelser og høringsrunder av virksomheter som holder til i Øra Industriområde, kan følgende være aktuelle høringsparter: Fylkesmannen i Østfold Postboks Moss Fredrikstad kommune Postboks Fredrikstad Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen Trondheim Naturvernforbundet i Østfold Postboks Sarpsborg Kalleraodden Vel v/asbjørn Eskild Kalleraveien Kråkerøy Norsk Metallfragmentering Øst AS Postboks Gjøvik Frevar KF Postboks Fredrikstad Bio-El Fredrikstad Statsminister Torps vei 1A 1722 Sarpsborg Gyproc AS Habornveien Gamle Fredrikstad Kemira Chemicals AS Øraveien Gamle Fredrikstad Fredrikstad blad Postboks Fredrikstad Demokraten Postboks Fredrikstad Kart over naboeiendommer: Rapport nr rev

24 VEDLEGG 3. AREALDISPONERING NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Rapport nr rev

25 Rapport nr rev NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL

26 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL VEDLEGG 4. FLYTSKJEMA Isolerglassrutene tas i mot fra forskjellige sorteringsanlegg (kommunale og fra Ruteretur). Virksomheten har etablert et system som sikrer at mottatt farlig avfall er deklarert eller lovlig importert slik at videre håndtering skjer forsvarlig. Figur A viser flytskjema for bestilling og henting av ruter. Figur B viser flytskjema for mottakskontroll. Figur C viser flytskjema for behandlingen av isolerglassrutene. Figur D viser flytskjema for transport til og fra anlegget. Figur A. Flytskjema bestilling og henting av ruter Figur B. Flytskjema mottakskontroll Rapport nr rev

27 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Figur C. Flytskjema behandling av ruter Figur D. Flytskjema transport til og fra anlegget Rapport nr rev

28 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL VEDLEGG 5. BILDER BEHANDLING ISOLERGLASSRUTER Bilde 1: Levering av isolerglassvinduer til NGs anlegg. Bilde 2: Bil er veid inn og skal losses av Bilde 3: Rutene kjøres inn til mottakshall Bilde 4: Lagrede vinduer som venter på fjerning av glass. Vinduer med PCB lagres separat Rapport nr rev

29 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Bilde 3: Mottakskontroll av ruter Bilde 4: Rutene blir kjørt på truck til knusebord Bilde 5: Knusebord Bilde 6: Det skjæres med glassmesterkniv for å lage et omriss der det kan slås med økshammer Bilde 7: Ruten knuses ut med økshammer Bilde 8: Glass etter at knusing er fullført. Eventuell glassfraksjon med rester av lim tas ut og håndteres som farlig avfall Rapport nr rev

30 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL Bilde 9: Karmene kastes i egnet container etter at glasset er tatt ut Bilde 10: Container med karmer er merket. PCBkarmer og klorparafinkarmer, samt karmer med andre miljøskadelige stoffer vil lagres separat Bilde 9: Container med karmer er merket. PCBkarmer og klorparafinkarmer, samt karmer med andre miljøskadelige stoffer vil lagres separat Rapport nr rev

31 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL VEDLEGG 6. TEKNISK NOTAT MANUELL KNUSING AV PCB-VINDUER MED GLASSMESTERKNIV, NORSK GJENVINNING, AVD. KONGSVINGER - BEREGNING AV TOTAL MENGDE PCB SOM VIL KOMME MED I GLASSFRAKSJONER I LØPET AV ET ÅR Rapport nr rev

32 DATO REFERANSE nr notat4 TIL Norsk Gjenvinning v/anders Proven KOPI FRA Golder Associates v/kristina Skoog E-POST MANUELL KNUSING AV PCB-VINDUER SKJÆRT MED GLASSMESTERKNIV, NORSK GJENVINNING AVD. KONGSVINGER BEREGNING AV MENGDE PCB SOM KOMMER MED I GLASSFRAKSJONEN 1.0 INNLEDNING Norsk Gjenvinnings (NG) anlegg på Kongsvinger har tillatelse til å ta imot PCB-vinduer for forbehandling (dvs. vinduer der lim og/eller fugemasse inneholder PCB). På anlegget blir glasset separert fra ramme/list for å sendes videre til sluttbehandling. Glassfraksjonen blir levert til Norsk Glassgjenvinning, og lister/spacer med PCB blir levert til sluttbehandling hos Norcem i Brevik (kvernet rammer/karmer), AGR i Tyskland (hele rammer/karmer) eller Hafslund (hele rammer/karmer). I tillatelsen til å drive virksomheten er det beskrevet en metode hvor glasset blir fjernet maskinelt med en automatisk skjæreprosess som gir en ren skjæreflate uten PCB-rester på glasset. En manuell metode kan alternativt brukes på vinduer hvor glasset ikke kan fjernes maskinelt. Ved den manuelle metoden (knusing) er det notert at noe PCB (i lim og fugemasse) blir sittende igjen på glassfraksjonen. NG ønsker å undersøke hvor mye PCB som blir med i glassfraksjonen når det brukes manuell knusing av glasset. Hvis PCB-konsentrasjonen i glassfraksjonen er lav nok så vil denne metoden kunne brukes som reservemetode ved behov. Golder Associates AS (Golder) har fått i oppdrag å gjennomføre denne undersøkelsen. Det er i 2013 utført 3 prøvetakinger av glassfraksjonen ved manuell knusing av vinduene (uten å forhåndsskjære med glassmesterkniv). Prøvetakingene og analyseresultatene er presentert i Notat 3 datert /1/, med en kort sammenstilling av resultatene i kap.6.0 og 7.0 i dette notatet. Det ble i februar 2014 gjennomført ytterligere en prøvetaking av glassfraksjonen fra PCB vinduene ved manuell knusing av vinduene, men der det ble skjært med glassmesterkniv langs rammen/listen til vinduet før vinduene ble knust. Resultatene fra dette presenteres i dette notatet. Det er deretter gjort en samlet vurdering der resultatet fra prøvetakingen hvor det ble brukt glassmesterkniv er sammenlignet med resultatene fra prøvetakingene i 2013 der det ikke ble brukt glassmesterkniv. 2.0 PRØVETAKING 2014 Befaring og prøvetakingene ble gjennomført av Kristina Skoog og Harald Sævold Foto fra prøvetakingene følger i vedlegg 1. Prøvetakingen ble gjennomført på samme måte som ved de tre prøvetakingene i 2013: Fra de lagrede pallene med vinduer, ble det tatt ut 9 stk. PCB-vinduer uten ramme. Det ble satt inn en tom container under knusebordet, og så ble vinduene knust slik at glasset havnet i containeren. Listene ble kastet for seg. Containeren ble veid på forhånd, og vekten av containeren ble trukket fra for å få frem vekten av glasskårene. Et område av gulvet ble kostet rent og så ble det lagt ut en plastpresenning, før glassinnholdet i containeren ble tømt ut. Glasskårene ble fordelt utover, og så delt inn i fire like deler. Så ble én av de fire delene tatt ut som prøvegrunnlag. Glasskårene ble gått igjennom, og alle biter der det satt igjen Golder Associates AS Tomtegata 80, 3012 Drammen Tlf: Org. nr Golder Associates: Arbeider i Afrika, Asia, Australasia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika

33 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat lim eller del av fugemasse, ble plukket ut som prøve "PCB-uten-ram". Prøven ble pakket inn i aluminiumsfolie og lagt i en rilsanpose. Det ble gjort på samme måte for 9 stk. vinduer med ramme. Glasskår med lim- og/eller fugerester fra en fjerdedel av glassfraksjonen, ble plukket ut som prøve "PCB-med-ram". Det ble observert mer lim- og fugerester i glassfraksjon fra vinduer uten ramme. Dette forklares av at rammen holder glasset nærmest listen på plass, slik at det blir færre glasskår med lim- og fugerester som blir med glassfraksjonen. Det ble også tatt ut en blandprøve av fugene, bestående av en bit lim/fugemasse fra listene til hvert vindu som ble prøvetatt for glassprøven. Det ble tatt ut én blandprøve for vinduer uten ramme, og én prøve med fugene fra vinduene med ramme. Eksakt mengde fuge fra hvert vindu ble ikke veid inn, slik at forholdet mellom delprøvene er noe tilfeldig. Prøvene er tenkt å vise generelt nivå (konsentrasjon) for PCB i fugene. En mer detaljert analyse med analyse av hver fuge, ville resultere i uforholdsmessig høye analysekostnader, og Golder anser at det ikke er behov for det her. Merking på de vinduene som ble brukt i prøvene er vist i vedlegg ANALYSE Prøvene ble levert inn til ALS Laboratory Group Norway. Hele prøven ble kvernet opp og analysert for PCB (Sum PCB-7). Fullstendige analyserapporter følger i vedlegg ANALYSERESULTATER FRA PRØVETAKINGEN VED MANUELL KNUSING MED BRUK AV GLASSMESTERKNIV Resultater fra analysen av glassfraksjonen er sammenstilt i Tabell 1. Dessverre oppstod problem hos laboratorium ved analyse av fugeprøvene. Dette undersøkes, men det er ikke rapportert resultater for fugeprøvene per dags dato. Fullstendig analyserapport følger som vedlegg 3. For å få PCB-konsentrasjonen i glassfraksjonen er konsentrasjonen i prøven multiplisert med vekten av prøven, delt med en fjerdedel av vekten av glassfraksjonen, se ligning (1).. =. ø ø / (1) Tabell 1. Resultater fra analyser av glassfraksjon fra vinduer skåret med glassmesterkniv, prøvetatt Prøve Vekt av glassfraksjon* [kg] Vekt av prøve [g] Sum PCB-7 i prøve [mg/kg] Sum PCB-7 i glassfraksjon [mg/kg] PCB-uten-ram ,9 ** 0,2 PCB-med-ram ,8 *** 0,004 * Usikkerhet : ± 10 kg **Addert usikkerhet : ± 13,5 mg/kg *** Addert usikkerhet : ± 0,3 mg/kg 5.0 USIKKERHET OG DISKUSJON Det gjøres oppmerksom på at det er stor måleusikkerhet på de utregnede resultatene ved samtlige prøvetakinger av følgende årsaker: - Vekten på glassfraksjonene er rundet av til nærmeste 20 kg (pga. nøyaktigheten på disponibel vekt) - Glassfraksjonen ble delt inn i fire like deler basert på visuell vurdering; usikkerhet estimeres til ±15 % - Det er 20 % analyseusikkerhet for Sum PCB-7 (jf. analysebevis) 2/9

34 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat RESULTATER FRA TIDLIGERE PRØVETAKING VED MANUELL KNUSING UTEN BRUK AV GLASSMESTERKNIV Analyseresultater fra de tre prøvetakingene i 2013 av glassfraksjon etter manuell knusing av glass, uten bruk av glassmesterkniv, er sammenstilt i Tabell 2, og resultatene fra fugeprøvene fra de samme prøvetakingene vises i Tabell 4. Tabell 2. Resultater fra analyser av glassfraksjon fra prøvetaking av manuell knusing, uten skjæring med glassmesterkniv. Prøvetakingsdato Prøve Vekt av glassfraksjon* [kg] Vekt av prøve [g] Sum PCB-7 i prøve [mg/kg] Sum PCB-7 i glassfraksjon [mg/kg] PCB-uten-ram ,8 * 2 2, PCB-med-ram i.p. i.p PCB-uten-ram ,19 * 3 0, PCB-med-ram ,8 * 4 0, PCB-uten-ram ,7 * 5 0, PCB-med-ram ,0 * 6 0,1 Gjennomsnitt Sum PCB-7 i glassfraksjon, vinduer UTEN ramme [mg/kg] 0,9 Median Sum PCB-7 i glassfraksjon, vinduer UTEN ramme [mg/kg] 0,3 Gjennomsnitt Sum PCB-7 i glassfraksjon, vinduer MED ramme [mg/kg] 0,1 i.p. = ikke påvist * Usikkerhet : ± 10 kg * 2 Addert usikkerhet : ± 18,8 mg/kg * 3 Addert usikkerhet: ± 0,43 mg/kg * 4 Addert usikkerhet: ± 9,99 mg/kg * 5 Addert usikkerhet: ±8,94 mg/kg * 6 Addert usikkerhet: ± 7,72 mg/kg For PCB-vinduer med ramme, prøvetatt angir analyserapport < 0,1 mg/kg, vi for beregning av gjennomsnitt brukt 0,1 mg/kg som er 'worst case scenario'. NG angir at ca. 20 % av vinduene blir levert uten ramme. Et vektet gjennomsnitt for hele glassfraksjonen der vinduer uten ramme teller for 20 % og vinduer med ramme teller for 80 % gir følgende resultater, se Tabell 3. Tabell 3. Beregning av vektet gjennomsnitt av PCB-konsentrasjonen for den samlede glassfraksjonen. Vinduer UTEN ramme (20 %) [mg/kg] Vinduer MED ramme (80 %) [mg/kg] Vektet gjennomsnitt for Sum PCB-7 i glassfraksjon [mg/kg] Ved bruk av gjennomsnitt 0,9 0,1 0,3 Ved bruk av median 0,3 0,1 0,1 3/9

35 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat Tabell 4. Resultater fra analyser av fugeprøver fra prøvetakinger i Prøvetakingsdato Prøve Vekt av fugeprøve* [g] Sum PCB-7 i fugeprøve [mg/kg] Fuger fra PCB-vinduer uten ramme 2, * Fuger fra PCB-vinduer med ramme 3, * Fuger fra PCB-vinduer uten ramme 2,6 825 * Fuger fra PCB-vinduer med ramme 8, * 5 * Usikkerhet: ± 0,0014 % * 2 Addert usikkerhet: ± mg/kg * 3 Addert usikkerhet: ± mg/kg * 4 Addert usikkerhet: ± 163 mg/kg * 5 Addert usikkerhet: ± mg/kg 7.0 BEREGNEDE MENGDER PCB SOM KOMMER MED I GLASSFRAKSJONEN VED MANUELL KNUSING AV VINDUER. I 2013 tok NG hånd om tonn PCB-vinduer /1/. Av dette ble ca. 20 % levert uten ramme, dvs. at de resterende 80 % ble levert med ramme /1/. Ca. 55 % av vekten av de leverte vinduene består av rammen, dvs. at ca. 45 % er selve glasset /3/. Vi har videre forutsatt at vekten av list/spacer fra vinduer som er levert uten ramme er lik null. Vi har brukt disse tallene til å regne ut total mengde PCB som ville blitt med i glassfraksjonen hvis alle vinduer hadde blitt knust manuelt uten skjæring med glassmesterkniv (med resultatene fra prøvetakingene i 2013). Beregning vises i ligning (2), og resultatene vises i Tabell 5. Total mengde PCB i glassfraksjon fra vinduer MED/UTEN ramme i 2013 [mg] =kons.pcb i glassfraksjon [ / [ ] å ] (2) Tabell 5. Beregninger av total mengde PCB som ville kommet med i glassfraksjon i 2013 hvis alle PCBvinduer ville vært knust manuell, UTEN å skjære med glassmesterkniv. For PCB-vinduer uten ramme er det regnet ut total mengde PCB både ved bruk av gjennomsnitt fra de tre prøvetakingene, og ved bruk av median. PCBkonsentrasjon [mg/kg] Andel av total mengde [%] Andel av leverte Total mengde glass vinduer som fra PCB-vinduer består av glass [%] [kg/år] Total mengde PCB i glassfraksjon [mg/år] Total mengde PCB i glassfraksjon [kg/år] PCB-vinduer UTEN ramme, gjennomsnitt 3 prøvetakinger , ,21 PCB-vinduer UTEN ramme, median 3 prøvetakinger , ,07 PCB-vinduer MED ramme 0, ,04 Sum alle PCB-vinduer (ved bruk av gjennomsnitt) ,25 Sum alle PCB-vinduer (ved bruk av median) ,11 Golder har på samme måte regnet ut total mengde PCB som ville blitt med i glassfraksjonen i 2013 hvis alle PCB-vinduer ville vært knust manuelt ved først å skjære ut glasset med glassmesterkniv (dvs. ved bruk av resultatet fra undersøkelsen i 2014). Resultatet vises i Tabell 6. Det gjøres oppmerksom på at det her kun foreligger resultat fra én prøvetaking. Resultatet fra prøvetaking ligger innenfor spennet for de tre resultatene fra 2013, i samme størrelsesorden som medianen for de tre undersøkelsen fra /9

36 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat Tabell 6. Beregninger av total mengde PCB som ville kommet med i glassfraksjon i 2013 hvis alle PCBvinduer ville vært knust manuelt, etter først å ha skåret ut glasset med glassmesterkniv. PCBkonsentrasjon [mg/kg] Andel av total mengde [%] Andel av leverte vinduer som består av glass [%] Total mengde glass fra PCB-vinduer [kg/år] Total mengde PCB i glassfraksjon [mg/år] Total mengde PCB i glassfraksjon [kg/år] PCB-vinduer UTEN ramme 0, ,05 PCB-vinduer MED ramme 0, ,002 Sum alle PCB-vinduer , KONKLUSJON OG VURDERING AV MENGDE PCB I GLASSFRAKSJON Etter prøvetaking av glassfraksjonen fra manuell knusing uten skjæring med glassmesterkniv, har Golder (basert på 3 prøvetakingsforsøk i 2013) beregnet PCB-konsentrasjoner og total mengde PCB som vil komme med i glassfraksjonen i løpet av et år (levert mengde vinduer for 2013 er brukt i beregningene). Ved bruk av gjennomsnitt for de tre prøvetakingene er årstotalen 210 g for PCB-vinduer uten ramme, mens årstotalen for PCB-vinduer med ramme er 40 g. Ved bruk av medianverdien for de tre prøvetakingene er årstotalen 70 g for PCB-vinduer uten ramme, mens den for PCB-vinduer med ramme fortsatt er 40 g. Det er stor spredning i resultatene fra de tre prøvetakingene i 2013, slik at bruk av gjennomsnittsverdi gir en årstotal på over det doble av en årstotal beregnet ved bruk av medianverdien. Det gjøres oppmerksom på at usikkerhetene ved prøvetaking og analyser er så store at de spiller inn på dette nivået. Resultatet fra undersøkelsen der vinduene først ble skåret med glassmesterkniv ga et resultat som ligger innenfor spennet for resultatene fra de tre prøvetakingene i 2013, dvs. at det ikke er noen signifikant forskjell mellom resultatet fra 2014 (vinduer skjært med glassmesterkniv) og resultatene fra 2013 (vinduer som ikke er skjært med glassmesterkniv). Beregnede PCB-konsentrasjoner og total mengde PCB som vil komme med i glassfraksjonen i løpet av et år (levert mengde vinduer for 2013 er brukt i beregningene) er 50 g for PCBvinduer uten ramme, mens årstotalen for PCB-vinduer med ramme er 2 g. Det kan påpekes at resultatet fra 2014 er noe lavere enn både gjennomsnitt og median fra undersøkelsene i Det er dermed en mulighet for at mengden PCB i glassfraksjonen for vinduer skåret med glassmesterkniv er lavere. Men dette må i så fall bekreftes ved flere prøvetakinger. Resultatene fra undersøkelsene bekrefter at det kommer med vesentlig mer lim/fugerester ved knusing av vinduer uten ramme, enn ved knusing av vinduer med ramme. Dvs. at hvis man ser bort fra de vinduer som blir levert uten ramme (ca. 20 % av totalen) så er totalen lavere, ca. 40 g PCB summert for hele 2013 ved manuell knusing uten skjæring med glassmesterkniv, og ca. 2 g ved manuell knusing med forhåndsskjæring med glassmesterkniv. Som et tenkt eksempel har vi sammenlignet resultatene med tilstandsklassene for forurenset jord. Glassfraksjonen som kjøres ut fra NGs anlegg har et gjennomsnitt på mellom 0,1-0,3 mg PCB/kg (se Tabell 3). Jordmasser med PCB-konsentrasjon i intervallet 0,01-0,50 mg/kg tilsvarer tilstandsklasse 2 ( God ) som er akseptabel i overflatejord i boligområder. Med andre ord er konsentrasjonene lave nok til hva som f.eks. er akseptabelt for oppholdsområder for barn og de kan bli eksponert for oralt inntak av PCB-forurensning. Allikevel er ikke PCB-forekomstene spredd i glassfraksjonen på samme måte som de ville vært i jordmasser. PCB forekommer i glassfraksjonen i de lim- og fugerester som sitter fast på glasset noen steder. Dvs. at det er små fnugg og biter som inneholder PCB, mens glasset i seg ikke inneholder PCB. I praksis må vi forholde oss til PCB-konsentrasjonen i glassfraksjonen, da dette sier noe om hvor mye PCB som vil komme med i hver container med glass. PCB-konsentrasjonen i glassfraksjonen er langt under grensen for farlig avfall (grenseverdien for farlig avfall er på 50 mg/kg), og glassfraksjonen kan derfor ikke karakteriseres som farlig avfall. 5/9

37 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat Golder anser på bakgrunn av ovenstående at PCB-mengdene som blir med i glassfraksjonen ved manuell knusing av PCB-vinduer, alle usikkerheter tatt i betraktning, ikke vil representere et risikomoment for miljø og/eller menneskers helse så lenge glasset blir levert til og videre håndtert av godkjente mottak. Kristina Skoog prosjektleder Referanser 1. Golder, "Notat 3 Manuell knusing av PCB-vinduer, Norsk Gjenvinning avd. Kongsvinger beregning av total mengde PCB som vil komme med i glassfraksjonen i løpet av et år", referansenr: notat3, datert Informasjon fra NG Kongsvinger v/jørn Skarshaug, overlevert ved møte Informasjon fra NG Kongsvinger v/jørn Skarshaug, telefonsamtale Vedlegg 1 Foto fra prøvetaking Vedlegg 2 Prøvetatte vinduer, merking Vedlegg 3 Analyserapport fra ALS 6/9

38 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat VEDLEGG 1 Foto fra prøvetaking , manuell knusing av vinduer ved skjæring med glassmesterkniv. Foto 1. Skjæring med glassmesterkniv, for uttak av glass ur PCB-vindu. Foto 2. Lister fra vinduer uten ramme, etter uttak av glass ved skjæring med glassmesterkniv. Foto 3. Prøve "PCB-uten-ram", glasskår med rester av lim og fugemasse. Foto 4. Prøve "PCB-med-ram", glasskår med rester av lim og fugemasse. Foto 5. Fugeprøve fra vinduer uten ramme. Foto 6. Fugeprøve fra vinduer med ramme.

39 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat VEDLEGG 2 Prøvetatte vinduer, merking Denne prøvetakingen (vinduer skjært med glassmesterkniv) Tabell 7. Merking på vinduer brukt til prøver, prøvetaking nr.1, Prøve Pall Merking på vinduene brukt til prøven PCB-vindu uten ramme M Drammen Drammen Drammen Scanglass ØSTLANDSKE ELVERUM (udatert) M NORDAN NORDAN 4-74 M Drammen NORDAN PCB-vindu med ramme M Drammen Drammen NORDAN M ØSTLANDSKE ELVERUM Drammen Scandiglass Ddrammen 2-70 Ikke merket - Drammen 1-74 M NORDAN 11-71

40 Norsk Gjenvinning v/anders Proven notat VEDLEGG 3 Analyserapporter fra ALS NB: analyseresultater for fugeprøvene undersøkes per dags dato.

41 dlhljel TJHLUF EFGHIJKL \J]^HLFJFL _YV[NYWNYX _YV[NY_NV[V[`VZ VWXYZVZYYV[ M8NO9PQ?RAPQ<= a9bc<qbcbcy O=A?CAPBDS99Q ghijkhlmlnooplmqprhlqmnmmhlmjksjthlhlnooplmrhkqnrrhuvrrhlw M9=Q< MNWYV_f=Bbb<P uns qhnirnmhljns xuef^u]jf^fjhyzl{ljfjf{u]^ll JeHK}]]Jz{]LJF{eJF~ ˆš ƒ ƒ ƒ ˆ ˆ Š Œ Ž Š Œµ Š Œºµ Š ŒÄ Ä œ žÿ Ž Š ŒÄÄ ¹º ÃÄ ª Ÿ» Ÿ ±² ³ Š ŒÄÆ º Å Æ µ ÄÆ» ž»» ÀÁÂÀ Š ŒÄºÆ Š ŒÄ ³Ž Š Œ ÅÉ Ë É ÊÅ Ã µ µº Å Ç» È» ¼½¾¼ ¼ ž ƒ ƒ ˆ ˆ Š Œ ÀÁÂÀ ˆš ƒ Š Œµ Š Œºµ Š ŒÄ Ä œ žÿ Ž Ç Š ŒÄÄ Äà ʵ ª Ÿ» ž ±² ³ Š ŒÄÆ Åà ĺ µã»»» ÈÌ ÀÁÂÀ Š ŒÄºÆ Š ŒÄ ³Ž Š Œ ÅÉ Ë É ºµ Ê Ä ºÅ»» ¼½¾¼ ¼ ž ÀÁÂÀ % &'(! "# $ 1 ()2! 3 )*('+((*$,%') $-*$.('+((*/0 45)2 + + (' +$ 7 "0 $ + "6 $ ìíæîäæïåðñìòéæåæïåæóíãôïãòñíãðëòõ âãäåæçèåéêäëå ÍÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ ÏÓÏÒÓÏØÙÚÛÜÙÝÜÙÞÚßàÙáàÞÙ

42 ˆš ƒ ƒ ƒ ˆ ˆ öž Ž Š Œµ Š Œºµ Š ŒÄ Ä œ žÿ Ž È Š ŒÄÄ ÊÊ ¹Ä ª«Ÿ» ±² ³ Š ŒÄÆ µ ÈÈ Š ŒÄºÆ ÅÆ Ç Š ŒÄ ¹¹ ŸÌ ³Ž Š Œ ÅÉ ¹Ä Ź È Ÿ Ë É Äú Å ¼½¾¼ ¼ ž ƒ ƒ ˆ ˆ öž ÀÁÂÀ ˆš ƒ Š Œµ Š Œºµ Š ŒÄ Ä œ žÿ Ž Š ŒÄÄ Ä ¹ à ªžŸ» ±² ³ Š ŒÄÆ ¹ Å Š ŒÄºÆ Ä Ã» Ÿ Š ŒÄ ¹»Ì ³Ž Š Œ ÅÉ Å ¹ ŠûȻ Ë É ÆÅ Ä Äµ ¼½¾¼ ¼ ž ÀÁÂÀ % &'(! "# $ 1 ()2! 3 )*('+((*$,%') $-*$.('+((*/0 45)2 + + (' +$ 7 "0 $ + "6 $ ìíæîäæïåðñìòéæåæïåæóíãôïãòñíãðëòõ âãäåæçèåéêäëå ÍÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ ÏÓÏÒÓÏØÙÚÛÜÙÝÜÙÞÚßàÙáàÞÙ

43 ! þ øüƒ ùˆúƒ ˆˆ» ÿ øüƒ ø ƒƒ ˆˆ» ˆ½ øüƒù¾¾ ˆ ûü ƒ ƒø» ˆ»ú» øüƒù¾¾ ý ù ø» øø ƒ ƒ ø ƒˆ ˆùˆúù¾ ƒ ƒš ¾¾ƒ úùø ƒø ˆ ûü» ˆ ûü ûü¾û ƒ ƒø ù ˆüû ƒ  ø ú ƒ ˆúûùˆ¼ ± ü¾ø ø ƒù û ÁœÁ Ÿž ¾ƒ ù û ƒ ø ƒƒ ˆùøø ù¾¾ ƒøü¾¾ ƒ ˆˆ ˆøù ù¾ ˆ ¼ƒ ˆ ƒ ¾ øƒ ¾ ˆ ø ¾ ˆ ¼¾ ˆøù ù ƒùˆ¼ ùú ˆ¾šøø úù ¾ù ˆ ûù¾ ø ûû ƒøù¾û ƒ ƒþ» ƒúø ø ƒù û ¼½¾¼ ¾ ˆ ¾ˆš ˆ úøùû ƒøù¾û ƒþ ù ƒø ƒ½¾ ƒˆ» ˆúø šø ø ƒ ú ø ƒø Ì» œ ø ¾ ˆˆ ˆ¼ ˆ¼ ƒ ƒ ü ƒ úùˆø ƒ ƒ ˆ ƒ ƒ ƒ øƒù¾ ˆ ûû ƒ ù ƒûùø ƒ ø ƒù û ƒû ƒøùˆˆ» Á¾¾ ý ù ø  ùûù ý ûû ˆ¼ù þ ƒ ü ø ƒúù» Âù  ûúù¼ û ûû ¼ ƒšƒ ˆ ú ƒ» ƒú ø û»» ƒˆ ˆø úƒ ¼ û ¾ û ˆ ûü š Ì Ìúšø ƒš¾ ýû ý¾ ˆ ˆøƒ ˆ»ž ž ž½ÿì ž»ž ˆ ûü ø ú ƒ ¼¼ƒ ˆ ƒúù ƒ ƒ » žè ¼½¾¼ ƒ ˆ¾ ûø ƒ ùˆú û ƒù ƒ ¼ûùˆ¼ ûù ½ š¼» ž š Â̈»ú» ˆ øú ø ø ú ƒ ˆùˆˆ ûú ƒù¾¾  û¾ˆùˆ¼ ˆ ûü ƒ šûø ø ˆ øùû ˆúùˆ ù š ÂÌ ƒ ˆˆÈ ¼½¾¼ È ƒ ˆ ý ˆúû ƒûù¼ ûû ûû ƒ ¾ƒù ø ˆ ¾ ùøø û» ƒ ƒ ƒ ƒùˆ¼â ÀÁÂÀ À ˆÁˆ¼  ƒˆ ˆ¼ ˆ ˆ ƒûù¼û ƒ ø ƒùš ¾ ûù ƒùˆ¼ ˆúƒ  û ƒ ø ƒù ƒ ²  û ˆ šƒ¼ ƒøƒ ÈžÈÇž ùˆˆ ƒ¼ü ¾û ˆú û ˆ¾ùƒ ˆ ùûú ù ƒ ù ƒ¼ ƒ ¾ û š ù û ƒƒùˆ¼ Ì Èùûú ù 8!!"!#$%&'()*!+,-./0123!4'!56 5!)9 5:+-,1/11;)! <!): )7#!5 ÚCø ƒ ˆú ø ¾ˆù ¾ ˆ ø ùˆˆ ˆ ƒ ø ƒüƒ š ûû ƒ ¾ ø ƒˆøû ƒ ø ƒùš šˆú ƒû ƒ ˆú ƒ» ¾¾ƒ úùø ƒùˆ¼ ˆø ¾ø ƒ ø ƒüƒ š œ ƒ¼ ƒüøø ƒûù¼ ƒ ùˆ ƒ ˆ ¾¾ ƒ ¼ù øƒ ƒùˆ¼ ˆƒ» Ç Ì % &'(! "# $ 1 ()2! 3 )*('+((*$,%') $-*$.('+((*/0 45)2 + + (' +$ 7 "0 $ + "6 $ìíæîäæïåðñìòéæåæïåæóíãôïãòñíãðëòõ âãäåæçèåéêäëå ÍÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ ÏÓÏÒÓÏØÙÚÛÜÙÝÜÙÞÚßàÙáàÞÙ

44 ýû š ù¾¾ ƒ ø ˆ ˆ¼ù ˆšø ùú ø ýû š ù¾¾ ƒ ø øø ƒú ùˆù ˆùšùú ø ø D ƒ ù ˆ Cˆ ƒø ùˆøüùˆ šƒ ˆøÁ ˆ EùøF ƒû ˆú ² û ¼ ùˆ ƒ ˆ¾ ˆø ¾øû ƒ ø ƒù ø» ýû š ù¾¾ ƒ ø ƒ šˆú ƒû ƒ ˆú ƒ ƒ ˆ¼ù ø ˆšø ùú øš ù¾¾ ƒ ø ƒ ¼ˆ ø úú ¾ˆùˆ¼ ¾ø ƒž» ƒüøø ƒûù¼ ƒ ÈG» ƒ ¼ˆ ø ú ˆú ¾ˆùˆ¼ ¾ø ƒ ýžˆ ¼ùƒ ø¾ ˆ ùú ˆ ùˆø ƒ û ý ˆ¼ý ˆú û ƒ ø ƒù ø ˆ ƒù ƒ ùˆú û ú úƒ ¼ ¾øš ûû ƒ úš¾ø¾ ø û ¼ ûû ƒ ýƒe ùú EEE» û ¼û û»ˆ ˆˆ ƒ ƒø ˆ ýƒ¾šˆ¼ ˆ¼ù ù ùˆ û ø ù¾¾ šø ƒ ˆú û ƒ ø ƒùš ý ƒýˆú ƒ ¾ƒù øûù¼¼ ú¾ ˆø ˆˆ ø» ˆúù¼ùø ûø ù¼ˆ ƒø ùûƒ ƒ ˆø ƒ ƒú ˆ ƒùˆˆ ûù¼ ƒ ƒø ˆ» ˆøš ûû šø ¾ƒù ø ƒ ƒý ˆ ¾ ù ƒ» % &'(! "# $ 1 ()2! 3 )*('+((*$,%') $-*$.('+((*/0 45)2 + + (' +$ 7 "0 $ + "6 $ ìíæîäæïåðñìòéæåæïåæóíãôïãòñíãðëòõ âãäåæçèåéêäëå ÍÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ ÏÓÏÒÓÏØÙÚÛÜÙÝÜÙÞÚßàÙáàÞÙ

45 NORSK GJENVINNING - SØKNAD OM ETABLERING AV BEHANDLINGSANLEGG FOR VINDUER MED FARLIG AVFALL VEDLEGG 7. TEKNISK NOTAT - MANUELL KNUSING AV PCB-VINDUER, NORSK GJENVINNING AVD. KONGSVINGER BEREGNING AV TOTAL MENGDE PCB SOM VIL KOMME MED I GLASSFRAKSJONEN I LØPET AV ET ÅR Rapport nr rev

46 DATO REFERANSE nr notat3 TIL Norsk Gjenvinning v/bjørn Jensen KOPI FRA Golder Associates v/kristina Skoog E-POST MANUELL KNUSING AV PCB-VINDUER, NORSK GJENVINNING AVD. KONGSVINGER BEREGNING AV TOTAL MENGDE PCB SOM VIL KOMME MED I GLASSFRAKSJONEN I LØPET AV ET ÅR 1.0 INNLEDNING Norsk Gjenvinnings (NG) anlegg på Kongsvinger har tillatelse til å ta imot PCB-vinduer for forbehandling (dvs. vinduer der lim og/eller fugemasse inneholder PCB). På anlegget blir glasset separert fra ramme/list for å sendes videre til sluttbehandling. Glassfraksjonen blir levert til Glava, og lister/spacer med PCB blir levert til sluttbehandling hos Norcem i Brevik. I tillatelsen til å drive virksomheten er det beskrevet en metode hvor glasset blir fjernet maskinelt med en automatisk skjæreprosess som gir en ren skjæreflate uten PCB-rester på glasset. En manuell metode kan alternativt brukes på vinduer hvor glasset ikke kan fjernes maskinelt. Ved den manuelle metoden (knusing) er det notert at noe PCB (i lim og fugemasse) blir sittende igjen på glassfraksjonen. NG ønsker å undersøke hvor mye PCB som blir med i glassfraksjonen når det brukes manuell knusing av glasset. Hvis PCB-konsentrasjonen i glassfraksjonen er lav nok så vil denne metoden kunne brukes som reservemetode ved behov. Golder Associates (Golder) har fått i oppdrag å gjennomføre denne undersøkelsen. Det er utført prøvetaking ved tre forskjellige tidspunkter for å sikre at forskjellige typer vinduer blir undersøkt. Prøvetakingene og analyseresultatene fra de første to prøvetakingene er presentert i hvert sitt notat: Notat 1 datert og Notat 2 datert Den tredje prøvetakingen er nå gjennomført, slik at alle resultater kan presenteres i dette notatet. Dette notatet inneholder også en samlet vurdering av resultatene. 2.0 PRØVETAKINGER Befaring og prøvetakingene ble gjennomført av Kristina Skoog og Harald Sævold , og Foto fra prøvetakingene følger i vedlegg 1. Prøvetakingene ble gjennomført på samme måte ved alle de tre tilfellene: Fra de lagrede pallene med vinduer, ble det tatt ut 9 stk. PCB-vinduer uten ramme. Det ble satt inn en tom container under knusebordet, og så ble vinduene knust slik at glasset havnet i containeren, og listene ble kastet for seg. Containeren ble veid, og vekten av containeren ble trukket fra for å få frem vekten av glasskårene. Et område av gulvet ble kostet rent, før glassinnholdet i containeren ble tømt ut (ved den tredje prøvetakingen ble glasskårene tømt ut på en plastpresenning som var lagt ut på gulvet). Glasskårene ble fordelt utover, og så delt inn i fire like deler. Så ble én av de fire delene tatt ut som prøvegrunnlag. Glasskårene ble gått igjennom, og alle biter der det satt igjen lim eller del av fugemasse, ble plukket ut som prøve "PCB-uten-ram". Prøven ble pakket inn i aluminiumsfolie og lagt i en rilsanpose. Det ble gjort på samme måte for 9 stk. vinduer med ramme. Glasskår med lim- og/eller fugerester fra en fjerdedel av glassfraksjonen, ble plukket ut som prøve "PCB-med-ram". Golder Associates AS Tomtegata 80, 3012 Drammen, Norway Tlf: Golder Associates: Arbeider i Afrika, Asia, Australasia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika Org. nr Golder, Golder Associates og Golderkloden er registrerte varemerker som tilhører Golder Associates Corporation.

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall. Transport Isolerglassrutene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker. Pass på at de står støtt. Knuste isolerglassruter bør fraktes i lukket beholder. SKIFTE VINDU? Levering Isolerglass

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS, Lofterød gjenvinningsstasjon den 27.9.2013

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS, Lofterød gjenvinningsstasjon den 27.9.2013 Norsk Gjenvinning AS avdeling Holmestrand Hvittingfossveien 182 3089 HOLMESTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS / Kolo Veidekke AS Rapporttype Miljøoppfølgingsprogram Dato 2013-01-21 VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM 3 (9) VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Norsk gjenvinning AS - Øra i Fredrikstad.

Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Norsk gjenvinning AS - Øra i Fredrikstad. Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Norsk gjenvinning AS - Øra i Fredrikstad. Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Biltunet verksted AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 872 951 172 0213.0065.01 2012.137.I.FMOA 2012/22564 09/11-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Norsk gjenvinning AS, Gjenvinning Kristiansand

Norsk gjenvinning AS, Gjenvinning Kristiansand FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Tillatelse til drift av mottaks- og sorteringsanlegg for næringsavfall på gnr/bnr 433/140 og 433/141 på Industritoppen på Stoa Arendal kommune for Norsk gjenvinning

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tekniske tjenester Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.01.2015 VISU/2015/108-1

Tekniske tjenester Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.01.2015 VISU/2015/108-1 1 av 6 Deres referanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte telefon Deres dato Vidar Sundseth 72401645 Søknad om endret utslippstillatelse

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 2014/6770 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS NOTAT Dato Til: Navn Thore Steinar Wethal Kopi til: Cecilie Egede-Nissen Firma Fork. Anmerkning Herstua Grus AS Sweco Fra: Torgeir Mørch Sweco Norge AS Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS Bakgrunn

Detaljer

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder

Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Endringer i avfallsregelverket for deponikunder Publisert 12.06.07 Fra 1. juli 2007 har Statens forurensingstilsyn (SFT) endret avfallsregelverket. Alle som leverer avfall til deponering må fra denne datoen

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 23.11.2012 Deres dato Vår referanse 2012/14104 Deres referanse Ove Hagen Car Cleaning Company Flesland AS Postboks 65 Bønes 5849 Bergen Rapport

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Miljøvernavdelingen Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Helene Mathisen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus) Hvorfor bryr vi oss med det? Støv

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 Masternes Transport Tanatorget 9845 Tana Telefon 789 25 480 Masternes.no Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 SØKAND OM UTSLIPPSTILLATELSE PÅ

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Foto: Conpot Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS Bakgrunn Dersom innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i eller på tyngre bygningsmaterialer

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse

Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse Knut S. Fløgstad, 69247109 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert deponi: Navn og besøksadresse:

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13 Vår dato 05.02.2015 Deres dato Vår ref. 2013/3177 Deres ref. Norsk Gjenvinning AS Pb. 567 Skøyen 0214 OSLO Oversendelse av revidert tillatelse

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Vår ref.: 2013/9922 Arkivnr.: 461.3 Dato: 28.10.2013 Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Dato for inspeksjonen: 24.9.2013 Rapportnummer: 2013.048.I.FMRO Saksnr.: 2013/9922 Kontaktpersoner

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Ytre miljø. 8-5 Ytre miljø

Ytre miljø. 8-5 Ytre miljø Ytre miljø 8-5 Ytre miljø Bygningens livsløp omfatter alle trinn, fra produksjon av byggematerialer, oppføring, drift, vedlikehold og til slutt riving. Materialer og produkter som inngår i byggverk bør

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen FJELLHAMAR BILVASK OG PLEIE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0235.0052.02 2012.131.I.FMOA 2012/22792 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Svelvik gjenvinningsstasjon, Norsk gjenvinning AS, den 3.10.2013

Rapport etter tilsyn ved Svelvik gjenvinningsstasjon, Norsk gjenvinning AS, den 3.10.2013 Norsk Gjenvinning AS Torild Delbæk Øvre Eikervei 84 3048 DRAMMEN Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37 11 97 Arkivnr: 472

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Vi ligger under Miljøverndepartementet Gir Miljøverndepartementet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014. Veidekke Entreprenør AS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014. Veidekke Entreprenør AS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Att.: Kari Skogen Dato: 04.07.2014 Veidekke Entreprenør AS Massehotell Verkseier Furulunds Vei 23, Alnabru Søknad om forlenget tillatelse til mellomlagring

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen JESSHEIM BILSKADE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973444956 0235.0053.01 2012.135.I.FMOA 2012/ 22002 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim INSPEKSJONSRAPPORT Glava AS, Askim Oslo, 13. mars 2014 Nybråtveien 2 1832 Askim Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Jørgen Krogh 2013/10338 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Oppdragsnr: 35188-10 Dato: 12. mars 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 13. mars 2015

Oppdragsnr: 35188-10 Dato: 12. mars 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 13. mars 2015 RAPPORT Kunde: Hjellnes Consult AS v/øystein Gjessing Karlsen Sammendrag: Det er beregnet støy fra til nærliggende boliger for dagens og fremtidig driftssituasjon. - Beregnet støynivå, både døgnmidlet,

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BÅTMOTOREN AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1264.01 2012.073.I.FMOA 2012/6895 30.03.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Båtmotoren

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Bekkeseth behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Rapport etter forurensningstilsyn ved Bekkeseth behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Vår dato: 29.10.2014 Vår referanse: 2014/6906 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Bekkeseth AS Innvalgstelefon: 32266819 3632 UVDAL Rapport etter forurensningstilsyn ved Bekkeseth

Detaljer

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 02.02.2009 Vår referanse: 2008/7733 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 07.11.2008 Saksbehandler: Anders J. Horgen Mesta Stein as Postboks 640 1503 Moss Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Utslippstillatelse

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GRANLUND BILLAKKERING AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0222.01 2012.130.I.FMOA 2012/21840 7.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AQUA POWER AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 871 972 982 0214.0022.01 2013.002.I.FMOA 2013/19219 17.10.2013 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RENOVASJONSETATEN OSLO KOMMUNE, MOTTAK AV FARLIG AVFALL FOR NÆRINGSDRIVENDE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 979 594 844 0301.1148.01 2013.316.I.FMOA

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer