styrets beretning 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets beretning 2003"

Transkript

1

2 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv økonomisk bedring. I tillegg til svak drift, spesielt i 1. halvår, skyldtes det negative årsresultatet avvikling av enkelte avdelingskontor og forretningsområder som ikke viste lønnsom drift. Interconsult ASA ble kjøpt av det danske selskapet COWI AS 1. januar 2003 og driftsåret var preget av fokusering på kjernevirksomheten; flerfaglig teknisk rådgivning. Virksomheten Interconsults forretningsidé er å være et ledende, flerfaglig rådgivende ingeniørfirma. Med kompetanse i dybde og bredde leveres spisskompetansebasert rådgivning og engineering/prosjektering nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har i tillegg til større enheter i Oslo (hovedkontor), Trondheim, Bergen, Fredrikstad og Tromsø en rekke mindre kontor rundt om i landet. Desentralisert nasjonal tilstedeværelse skaper nærhet til de norske markedene og gir samlet kapasitet og kompetanse til å dekke store prosjektoppgaver. Den internasjonale aktiviteten har basis i konsernets samlede tjenestetilbud. Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder sikrer helhetlige vurderinger av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen for å innfri Interconsults mål om miljøriktig prosjektering, økt verdiskaping for kunde, samfunn og sluttbrukere. Interconsult ASA oppnådde i 2003 en omsetning på 400 millioner kroner, som er 44 millioner lavere enn for Underskuddet ble 13,1 millioner kroner før skatt og 12,4 millioner kroner etter skatt, mot underskudd på 40,3 millioner kroner før skatt og 35,1 millioner etter skatt for Etter styrets og administrasjonens oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av selskapet utover det som fremgår av regnskapet. Marked Interconsult er et ledende flerfaglig rådgivermiljø med særlig spisskompetanse innen tekniske installasjoner og VAR-faglig kompetanse. I 2003 ga selskapets satsning på å sikre flerfaglige oppdrag god uttelling, spesielt innen sykehussektoren, med blant seier i konkurransen om rådgivningskontrakten for St. Olavs hospital, fase 2. Konsernresultatet, som omfatter Interconsult ASA med datterselskapene (se under regnskapsprinsipper), hadde i 2003 en samlet omsetning på 458 millioner kroner, som er 61 millioner lavere enn for Konsernunderskuddet ble 5,9 millioner kroner før skatt og 6,1 millioner etter skatt og minoritet, mot et underskudd på 55,0 millioner før skatt og 48,5 millioner etter skatt og minoritet for har langsiktige leieavtaler for samtlige eiendommer i Norge og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. I løpet av året er det foretatt nedbetaling av rentebærende gjeld på til sammen 8,4 millioner kroner, mens det er tatt opp nytt ansvarlig lån på 20 millioner kroner fra eier. s likviditetssituasjon er betydelig bedret gjennom driftsåret, blant annet ved opptak av ansvarlig lån. Dette lånet skal tilbakebetales med 2,0 millioner i året, med 1,0 millioner kroner pr og 31.12, med start i Kontantbeholdningen pr for konsernet er på 2,1 millioner kroner. Benyttet trekk på konsernkontoordningen er på 9,1 millioner kroner. Styret og ledelsen er opptatt av å bedre konsernets likviditet og det arbeides kontinuerlig med dette. Egenkapital Selskapets egenkapitalandel, inkludert ansvarlig lån, var ved årsskiftet 35,4% av totalkapitalen, mens konsernets var 33,9%. Dagens egenkapitalklausul overfor banken innebærer et krav på 30%. Selskapets iverksatte tiltak for å bringe konsernet opp på ønsket egenkapitalandel så raskt som mulig har båret frukter. Ytterligere bedring forventes i driftsåret Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2004 og konsernets langsiktige strategiske planer. Det er allerede tatt ut synergier i samspill med COWI, samtidig som samarbeidet fokuserer på et bedret markedsgrep nasjonalt og internasjonalt. Organisasjon og miljøforhold Pr hadde konsernet 540 årsverk fordelt på 470 årsverk i morselskapet og 70 i selskapets datterselskaper. I tillegg arbeider 116 personer i datterselskaper/ tilknyttede selskaper som Interconsult International eier i utlandet. I løpet av året ble det ansatt 17 nye medarbeidere i morselskapet, mens 99 sluttet. Driftsåret har vært preget av sterk omstilling. Reduserte kostnader og bedre tilpasset oppdragsmengde i forhold til bemanningen er oppnådd, blant annet gjennom nedbemanning og avvikling av ulønnsomme enheter. Dette har vært gjennomført i et nært og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Sykefraværet var på 4,7% i 2003 (mot 4,9% i 2002), hvorav 3,4% utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. Det ble registrert én skade/ulykke i Interconsults virksomhet drives i moderne lokaler med tidsmessige hjelpemidler. Arbeidsmiljøet anses som godt. Interconsult konsern har ingen produksjon som forurenser det ytre miljø. Virksomheten er også direkte engasjert i miljørådgivning og miljøforbedrende tiltak for våre kunder. Vi er bevisst på at også vår type kunnskapsbedrift indirekte påvirker miljøet, og vi følger tett opp forhold knyttet til det interne miljøarbeidet. Interconsult ønsker å stå frem med 1

3 styrets beretning 2003 høy miljøprofil og arbeider for økt bevissthet om dette i hele konsernet. Likestilling Interconsult fører en likestillingspolitikk basert på et mangfold av verdier og egenskaper blant medarbeiderne, med like muligheter for begge kjønn ved rekruttering, videreutdanning, avansement og egenutvikling i jobben. Det er et mål å øke kvinneandelen på alle nivåer i firmaet. Firmaet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor kvinner har vært underrepresentert. Vi har i dag en total kvinneandel på 24.4%, med høyest kvinneandel i administrasjonen på 53.7%. I de operative enhetene utgjør kvinneandelen 21.7%. Vi har 1 kvinne i konsernledelsen, noen flere i mellomledelsen. I tillegg har vi kvinnelig nestleder i selskapets styre. Vår lønnspolitikk er uavhengig av kjønn. For morselskapet utgjør gjennomsnittlig årslønn for kvinnelige ingeniører og sivilingeniører 91,1% av gjennomsnittlig årslønn for mannlige ingeniører og sivilingeniører. En gjennomsnittsalder for kvinnene som ligger ca. 6 år lavere er årsaken til denne forskjellen. Justert for alder på våre mannlige og kvinnelige sivilingeniører og ingeniører er avviket i gjennomsnittslønnen selvforklarende. Ledere er ikke inkludert i de oppgitte gjennomsnittslønningene. Arbeidstidsordningen er ikke avhengig av kjønn, vår erfaring er imidlertid at flere kvinner enn menn foretrekker deltidsstillinger. I dag har ca. 37% av våre kvinnelige medarbeidere deltidsstilling. Gjennomsnittlig stillingsandel for kvinner er på 92,5 % og for våre mannlige medarbeidere 97,4 %. Konsernledelsen besto i 2003 av: Adm. dir. Frode Kværneng (til 19. mai 2003) Adm. dir. Henning Therkelsen (fra 20. mai til 1. november 2003) Adm. dir. Christian Nørgaard Madsen (fra 1. november 2003) Viseadm. dir. Steinar Marthinsen (til 27. mars 2003) Økonomidirektør Finn Rødseth (fra 7. april 2003) Divisjonsdirektør Egil Bøckmann Divisjonsdirektør Svein Sande Divisjonsdirektør Håkon Grimstad Viseadm. dir. Steinar Marthinsen forlot selskapet 27. mars 2003 for å gå over i annen stilling utenfor konsernet. Adm. dir. Frode Kværneng sa 19. mai 2003 opp sin stilling og fratrådte med umiddelbar virkning. Konserndirektør Henning Therkelsen fra COWI tiltrådte umiddelbart og var ansvarlig for rekruttering av ny, permanent leder fra 1. november 2003, Christian Nørgaard Madsen. COWI eier 100% aksjene i Interconsult ASA. Interconsult ASA arbeider på denne bakgrunn for at COWI- gruppens samlede interesser ivaretas best mulig i de markeder som betjenes. Styret Interconsult ASA, morselskapet i Interconsult konsern, er selskapet hvor konsernets overordnede styrearbeid foregår. Styrets arbeid og oppgaver følger allmennaksjelovens bestemmelser, vedtektene, fastsatt styreinstruks og den arbeidsordning som styret fastsetter til en hver tid. Styret har blant annet som oppgave å fastsette Interconsult konserns overordnede mål og strategier, treffe tiltak om budsjett og forretningsplanlegging, behandle og godkjenne årsregnskap og delårsregnskap, samt vedta større investeringer og endringer i konsernets organisasjon og virksomhet. Administrerende direktør og konsernledelsen Den løpende forvaltningen ivaretas av administrerende direktør i samsvar med styrets beslutninger og instruksjoner. Administrerende direktør har et nært samarbeid med styrets leder og holder styrelederen og styret løpende informert om konsernets virksomhet og utvikling. Administrerende direktør og konsernledelsen har jevnlig møter hvor det treffes beslutninger om konsernets daglige drift og legges planer for virksomheten fremover. Datterselskaper Datterselskapene representerer deler av Interconsult ASAs totale tilbud av produkter og tjenester. Deres virksomhet er rettet mot spesielle markedssegmenter, produktområder, eller geografiske satsningsområder. Ing. Strand og Grindahl AS Ingeniørene Strand og Grindahl AS er et heleid datterselskap med 20 ansatte og elektroteknisk rådgivning som virksomhetsområde. Det arbeider nært sammen med morselskapet på flerfaglige oppdrag i det norske markedet. Selskapet, som har hovedkontor i Fredrikstad og et avdelingskontor i Oslo, hadde et godt driftsår i Interconsult International AS Interconsult International AS, ICI, er et heleid datterselskap med 16 ansatte. Selskapet har eierinteresser i datterselskaper/ tilknyttede selskaper i de markedene det fokuserer på, primært i Afrika og det tidligere Øst-Europa. Hele ICI-gruppen hadde 132 ansatte ved årsskiftet. ICI-gruppen driver sin internasjonale virksomhet primært innen vannforsyning og miljørelaterte oppgaver, samt energi- og samferdselsprosjekter. Dette skjer i nært samarbeid med de øvrige selskapene i konsernet. I tillegg til engasjementet i Afrika og Øst-Europa, har ICI engasjert seg i prosjekter i Asia. Selskapet hadde et meget svakt år i Det skyldtes i hovedtrekk stor politisk uro og lav aktivitet i det afrikanske markedet, samt avvikling av virksomhet på grunn av endret geografisk fokus for Selskapet er planlagt fusjonert inn i Interconsult ASA i løpet av Interconsult Energi AS Selskapet avvikles i 2004, og har ikke hatt aktivitet av betydning. 2

4 styrets beretning 2003 Interconsult Norgit AS Interconsult Norgit AS eies med 100% av Interconsult ASA. Selskapet har 16 ansatte og kontor i Fredrikstad. Hovedvirksomheten er knyttet til utvikling og drift av IT-løsninger rettet mot GIS (geografiske informasjonssystemer) Selskapet hadde et underskudd i 2003 som følge av overtakelse av aktiviteter fra søsterselskapet Interconsult Ensis AS som ble avviklet i Interconsult Prosjektutvikling AS Interconsult Prosjektutvikling AS, som eies 100% av Interconsult ASA, avvikles i Interconsult Prosjektutvikling AS har ikke hatt aktivitet av betydning i 2003, og selskapets satsing på totalprosjektering er blitt integrert med morselskapet. Samarbeidet med Intervest AS vedrørende Lista Flypark AS vil bli videreført i Interconsult ASA. Norsas AS Norsas AS eies med 100% av Interconsult ASA. Selskapet har 18 ansatte og kontor i Oslo og Trondheim. Norsas er et nasjonalt kompetansesenter for avfall og gjenvinning og gir faglig bistand og informasjon om avfallshåndtering til kommuner, næringsliv, allmennheten, forurensningsmyndigheter m. fl. Selskapet oppnådde et meget bra resultat i Resultatdisponeringer s årsresultat for 2003 var på minus kroner. Interconsult ASA oppnådde i 2003 et underskudd på kroner, som styret foreslår å disponere slik: kroner overføres fra overkursfondet. s frie egenkapital pr utgjør kroner 0. Oslo, 13. februar Styret for Interconsult ASA Siri Beate Hatlen Nestleder Klaus H. Ostenfeld Styreleder Henning Therkelsen Styremedlem Teledrifting AS Teledrifting AS, som holder til i Tromsø, eies med 50% av Interconsult ASA. Selskapet har ingen ansatte og kjøper tjenester, hovedsakelig fra konsernet. Teledrifting AS tilbyr spisskompetanse og fjernovervåking, samt driftsoptimalisering av tekniske installasjoner tilknyttet næringsmiddelomsetning. Fremtidsutsikter Styret mener at deltagelse i et større internasjonalt konsern med sterke markedsposisjoner vil understøtte mulighetene for å oppnå akseptable resultater i Interconsult konsern vil i 2004 ha sterk fokus på lønnsomhet og konsolidering, samt utvikling av samarbeidet med COWI-gruppen etter den sterke omstillingen som ble gjennomført i Keld Sørensen Styremedlem Helge Gullaksen Styremedlem Knut Næss Styremedlem Torstein L. Petersen Styremedlem Markedsutsiktene ved årsskiftet er noe bedre enn ved inngangen til Innenfor privat sektor stoppet nedgangen høsten 2003, og vi har deretter sett en bedring i aktivitetsnivået. Offentlig sektor har fortsatt god aktivitet innen helsebygg, mens det innen øvrige offentlige markeder ikke er like sterke signaler om vekst. Interconsult ASA hadde ved inngangen til år 2004 en bedre tilpasset ordrereserve i forhold til tidligere år med flere inngåtte kontrakter for langsiktige, store prosjekteringsoppgaver. Christian Nørgaard Madsen Administrerende direktør Når det gjelder datterselskapene, er situasjonen god for Ingeniørene Strand og Grindahl AS og Norsas AS, mens Interconsult Norgit AS har utfordringer. Interconsult ASA vil i 2004 fortsatt forsterke sine aktiviteter innen kjernevirksomheten og avvikle aktiviteter som ikke understøtter den på en lønnsom måte. 3

5 resultatregnskap Interconsult ASA Interconsult konsern Note Honorarinntekt Annen driftsinntekt Underleverandører og utlegg Avsetning for forventet tap på gjenv. prod Lønnskostnad 11, Avskrivninger 2, Nedskrivninger av immaterielle eiendeler 2, Annen driftskostnad 14, Driftsresultat Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av aksjer i datterselskap Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Underskudd før skatt Skatter Årsunderskudd Minoritetens andel av årsresultat Majoriteten andel av årsresultat

6 balanse Interconsult ASA Interconsult konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingsprosjekter Rettighet Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttede selskap 7, Investeringer i aksjer Andre fordringer 6, Netto pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Igangværende prosjekter Kundefordringer Andre fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 balanse Interconsult ASA Interconsult konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Innskutt annen egenkapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i samme konsern Ansvarlig lån fra morselskap Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 13. februar 2004 Styret for Interconsult ASA 6

8 kontantstrømoppstilling Interconsult ASA Interconsult Konsern Resultat før skattekostnad Skatter Tap/gevinst ved salg av aksjer og varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Gevinst ved avvikling av datterselskap Nedskrivning immaterielle eiendeler og aksjer Endring igangværende prosjekter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring pensjoner Resultatandel fra tilknyttede selskaper Poster klassifisert som investerings- eller finans.aktiv Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger på lånefordringer konsern (korts./langs.) Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer konsern Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) Utbetalinger på kortsiktig/langsiktige lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetaling i forbindelse med kontantemisjon Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto innbetaling konsernkontoordning Netto utbetaling konsernkontoordning Innbetaling gjeld konsernselskaper Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld Utbetaling gjeld konsernselskaper Innbataling av egenkapital Tilbakebetalinger av egenkapital/emisjonskostnader Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i året Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Betalingsmidler Ubenyttet kreditt konsernkontoordning utgjør i tillegg

9 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Interconsult ASA og alle de selskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet og datterselskapene presenteres som en økonomisk enhet. Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er derfor aksjer i datterselskap, interne fordringer og gjeld samt transaksjoner mellom konsernselskapene eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Tilknyttede selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Utenlandske datterselskapers regnskap er omregnet etter balansedagens kurs. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdier som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler er klassifisert som goodwill i konsernbalansen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper tilkommet i løpet av året tas med i konsernets regnskap fra overtagelsestidspunktet og frem til Tilsvarende for datterselskaper som selges i løpet av året. Datterselskapene Geofuturum AS og Interconsult ENSIS AS er avviklet i desember Selskapene er konsolidert fram til avviklingstidspunktet. Selskapene Interconsult Prosjektutvikling AS og Interconsult Energidata AS blir avviklet i Følgende selskaper inngår i konsernet pr : Interconsult ASA Morselskap Interconsult International AS 100,00 % Ingeniørene Strand og Grindahl AS 100,00 % Interconsult Prosjektutvikling AS 100,00 % NORSAS AS 100,00 % Interconsult Energi AS 100,00 % Interconsult NORGIT AS 100,00 % Interconsult Zambia Ltd 100,00 % Internor (Holding) Ltd - Zimbabwe 100,00 % Interconsult (Malawi) Ltd 75,00 % Datterselskap/tilknyttede selskap Alle datterselskaper og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som der er avsatt i datterselskap. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, regnskapsføres den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene trekkes da fra regnskapsført verdi av investeringen i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det ut fra vesentlighet må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter anskaffelses/etableringsstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Vurderingsprinsipper Bruk av estimater Utarbeidelse av konsernregnskap etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater basert på den informasjon som er tilgjengelig på tidspunktet for avleggelse av regnskapet. Estimatene har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i resultatregnskapet. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler/utviklingsprosjekter er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelene. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. 8

10 regnskapsprinsipper Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer, hvor Interconsult ASA og andre datteselskaper ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasingavtaler behandles regnskapsmessig som operasjonell leasing. Igangværende prosjekter Igangværende prosjekter er vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på fullføringsgraden (løpende avregning metode). Fullføringsgraden beregnes normalt som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. For prosjekter som antas å gi tap,kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Utsatt skattefordel er både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet beregnet til nominell verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Tilskudd Mottatt investeringstilskudd knyttet til balanseførte immaterielle eiendeler er ført som reduksjon av disse eiendelene. Andre prosjektrelaterte driftstilskudd inntektsføres som annen driftsinntekt. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. For pensjonsordningen er samlede forpliktelser vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/avsluttede prosjekter er kostnadsført, og ført som avsetning i balansen under annen kortsiktig gjeld. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for kostnader knyttet til garantier. 9

11 noter Note 1 Egenkapital Egenkapital pr samt årets endring Egne aksjer Innskutt annen EK Aksjekapital Overkursfond Sum Egenkapital pr Korrigering emisjonskostnader Salg av egne aksjer Årets underskudd Egenkapital pr Egenkapital pr samt årets endring Egne aksjer Innskutt annen EK Aksjekapital Overkursfond Minoritet Sum Egenkapital pr Omregningsdifferanser Salg av egne aksjer Majoritetens andel av årsresultatet Minoritetens andel av årsresultater Avgang av minoritetsinteresser Egenkapital pr Note 2 Immaterielle eiendeler Utviklingsprosjekt Anskaffelseskost Tilgang - Avgang - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi

12 noter Note 2 Immaterielle eiendeler, fortsettelse Utviklingsprosjekt Årets avskrivning Årets nedskrivning - Økonomisk levetid Avskrivningsmetode Lineær 3 år Selskapet har i regnskapsåret videreført utviklingsprosjektet Novapoint. Dette er et prosjekteringsverktøy for planlegging av VA-anlegg. Interne arbeidstimer er kostnadsført. Forventet samlet inntjening av prosjektet vil minst å motsvare samlede medgåtte utgifter. Eiendelen er ferdig avskrevet i Utviklingsprosjekt Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang - - Avgang - - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivning Økonomisk levetid 3-5 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Goodwill knytter seg til datterselskapet Interconsult Norgit AS. Eiendelen er ferdig avskrevet i Selskapet forventes å gå med overskudd i

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer