styrets beretning 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets beretning 2002"

Transkript

1

2 styrets beretning 2002 Interconsult ASA fikk i 2002 et negativt resultat som styrret ser som meget utilfredsstillende, og som er langt svakere enn antatt. I tillegg til svak drift i 2. halvår, skyldes det negative resultatet nedskrivninger og avsetninger i forbindelse med prosjekter og aktiviteter, spesielt utenfor kjerneforretningen, som ble nøye vurdert ved årsavslutningen. Datterselskapet Interconsult Ensis ga et ekstraordinært stort tap på NOK 20 millioner. Dette har medført at Ensis er lagt ned og aktivitetene videreført i søsterselskapet Interconsult Norgit. I tillegg til driftsmessige forhold, har også endret regnskapspraksis påvirket resultatet vesentlig. Dette skyldes blant annet nytt eierskap; Interconsult ASA ble kjøpt av COWI AS 1. januar Virksomheten Interconsults forretningsidé er å skape et ledende, flerfaglig rådgivende ingeniørfirma. Med kompetanse i dybde og bredde leveres spisskompetansebasert rådgivning og engineering/prosjektering nasjonalt og internasjonalt. Desentralisert nasjonal tilstedeværelse skal skape nærhet til de norske markedene og samlet gi kapasitet og kompetanse til å dekke store prosjektoppgaver. Den internasjonale aktiviteten skal også ha basis i konsernets samlede tjenestetilbud innen områdene Bygg og anlegg, Industri og offshore, Energi og Miljø, Areal og samferdsel, samt Kommunalteknikk. Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder sikrer helhetlige vurderinger av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen for å innfri Interconsults mål om miljøriktig prosjektering, økt verdiskaping for kunde og samfunn, samt gi sluttbrukerne bedre kvalitet. Interconsult ASA oppnådde i 2002 en omsetning på 425,2 millioner kroner, som er 11,0 millioner lavere enn for Resultatet ble på minus 40,3 millioner kroner før skatt og minus 35,1 millioner kroner etter skatt, mot henholdsvis 2,0 millioner kroner før skatt og 1,4 millioner etter skatt for Etter styrets oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av selskapet utover det som fremgår av regnskapet. Marked Interconsult er et ledende flerfaglig rådgivermiljø med særlig spisskompetanse innen elektro, VVS og VA-faglig kompetanse. I 2002 fokuserte selskapet spesielt på å sikre flerfaglige oppdrag. Dette er en type oppdrag som øker sterkt, spesielt innen sykehussektoren. For øvrig fokuserer selskapet på sin kjernekompetanse og tilpasser seg et vanskelig marked. Konsernresultatet, som omfatter Interconsult ASA med datterselskapene (se under regnskapsprinsipper), hadde i 2002 en samlet omsetning på 510,0 millioner kroner, dette er 8,7 millioner lavere enn for Fra og med 2002 er alle utenlandske datterselskaper som eies av datterselskapet Interconsult International AS konsolidert inn. Konsernresultatet ble på minus 55,0 millioner kroner før skatt og minus 48,5 millioner etter skatt og minoritet, mot henholdsvis 2,9 millioner før skatt og 2,2 millioner etter skatt og minoritet for økte i løpet av 2002 den likvide beholdningen med 1,0 million kroner. har ordinære leieavtaler for samtlige eiendommer i Norge, og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. I løpet av året er det foretatt nedbetaling av rentebærende gjeld på til sammen 8,1 millioner kroner. s likviditetssituasjon er svakere enn ønskelig med en kontantbeholdning pr på 17,0 millioner kroner og et ubenyttet trekk på konsernkontoordningen på 19,0 millioner kroner. Styret er opptatt av å bedre konsernets likviditet og det arbeides kontinuerlig med dette. Egenkapital Selskapets egenkapitalandel var ved årsskiftet 25,6% av totalkapitalen og 20,7%, i konsernet. Dette betyr brudd med dagens egenkapitalklausul overfor banken. Selskapet har allerede iverksatt en rekke tiltak for å bringe konsernet opp på den nødvendige egenkapitalandel så raskt som mulig. Selskapet vil i samarbeid med banken se nærmere på en optimal struktur for lånebetingelser. I sammenheng med at COWI AS er kommet inn som 100% eier i selskapet, forventer styret å finne en tilfredsstillende løsning. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2003 og konsernets langsiktige strategiske planer for årene fremover. Det forventes å ta ut betydelig synergier i samspill med COWI, samtidig som samarbeidet vil fokusere på et bedret markedsgrep nasjonalt og internasjonalt. Organisasjon og miljøforhold Pr hadde Interconsult ASA 612,7 årsverk fordelt på 522,9 årsverk i morselskapet og 89,8 i selskapets datterselskaper. I tillegg arbeider ca. 110 personer i datterselskaper/tilknyttede selskaper som Interconsult International eier i utlandet. I løpet av året ble det ansatt 47 nye medarbeidere, mens 51 sluttet i morselskapet. Humankapitalen er selskapets viktigst kapital. Nye samarbeidsformer, utvikling av morgendagens kunnskapsarbeidsplasser og utvidet bruk av IKT, står høyt på dagsorden. COWI på eiersiden, kombinert med nye strategiske samarbeidspartnere, har bidratt til å skape nye faglige utfordringer og mer interessante arbeidsplasser. Det har vært et nært og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner i Sykefraværet i 2002 var på 4,9%, hvorav 3,1% utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. Det ble registrert én skade/ulykke i

3 styrets beretning 2002 Arbeidsmiljøet anses som godt. Interconsult konsern har ingen produksjon som forurenser det ytre miljø. Man er imidlertid klar over at også denne type bedrift indirekte påvirker miljøet. Det forsøkes derfor å redusere uheldige effekter ved blant annet å fokusere sterkt på det interne miljøarbeidet. ønsker å stå frem med høy miljøprofil og vil arbeide for økt bevissthet om dette i hele konsernet. Konsernledelsen har gjennom hele 2002 bestått av: Adm. dir. Frode Kværneng Viseadm. dir. Steinar Marthinsen Divisjonsdirektør Egil Bøckmann Divisjonsdirektør Svein Sande Divisjonsdirektør Håkon Grimstad Viseadm. dir. Steinar Marthinsen forlot selskapet den 27. mars 2003 for å gå over i annen stilling utenfor konsernet. Adm.dir. Frode Kværneng sa 19. mai 2003 opp sin stilling og fratrådte med umiddelbar virkning. 1. januar 2003 overtok COWI AS 99,87% aksjene i Interconsult ASA. Styret Interconsult ASA, morselskapet i Interconsult konsern, er selskapet hvor konsernets overordnede styrearbeid foregår. Styrets arbeid og oppgaver følger allmennaksjelovens bestemmelser, vedtektene, fastsatt styreinstruks og den arbeidsordning som styret fastsetter til en hver tid. Styret har blant annet som oppgave å fastsette Interconsult konserns overordnede mål og strategier, treffe tiltak om budsjett og forretningsplanlegging, behandle og godkjenne årsregnskap og delårsregnskap, samt vedta større investeringer og endringer i Interconsult konserns organisasjon og virksomhet. Etter at COWI AS kjøpte aksjene i Interconsult ASA med virkning fra 1. januar 2003, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling den 16. januar. Dette nye styret ble valgt: Styreleder Klaus H. Ostenfeld, Cowi AS Nestleder Siri B. Hatlen, selvstendig næringsdrivende Styremedlem Henning Therkelsen, Cowi AS Styremedlem Keld Sørensen, Cowi AS Varamedlem Knut Østergaard Hansen, Cowi AS Styremedlem Lars Vallevik, ansatt valgt Styremedlem Stein P. Lunde, ansatt valgt Styremedlem Harald Bohne, ansatt valgt Styreleder skal i nært samarbeid med administrerende direktør følge utviklingen i konsernet, planlegge styremøtene, samt ha ansvar for at styremedlemmene får de opplysningene som kreves for at styrearbeidet kan gjennomføres med kvalitet og i samsvar med lovgivningen. Styremøtene ledes av styreleder. Administrerende direktør deltar på styremøtene. Andre medlemmer av konsernledelsen deltar i den grad det er hensiktsmessig. Administrerende direktør og konsernledelsen Den løpende forvaltningen ivaretas av administrerende direktør i samsvar med styrets beslutninger og instruksjoner. Administrerende direktør har et nært samarbeid med styrets leder og holder styrelederen og styret løpende informert om konsernets virksomhet og utvikling. Administrerende direktør og konsernledelsen har jevnlig møter hvor det treffes beslutninger om konsernets daglige drift og legges planer for virksomheten fremover. Datterselskaper Datterselskapene representerer deler av Interconsult ASAs totale tilbud av produkter og tjenester. Deres virksomhet er rettet mot spesielle markedssegmenter, produktområder, eller geografiske satsningsområder. Ing. Strand og Grindahl AS Ing. Strand og Grindahl AS er et heleid datterselskap med 20 ansatte og elektroteknisk rådgivning som virksomhetsområde. Det arbeider nært sammen med morselskapet på flerfaglige oppdrag i det norske markedet. Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad og et avdelingskontor i Oslo. Ing. Strand og Grindahl hadde et godt år i Interconsult International AS Interconsult International AS, ICI, er et heleid datterselskap med 23 ansatte. Selskapet har eierinteresser i datterselskaper/tilknyttede selskaper i de markedene det fokuserer på, primært i Afrika og det tidligere Øst-Europa. Hele ICIgruppen hadde ca. 130 ansatte ved årsskiftet. ICI-gruppen driver sin internasjonale virksomhet primært innen vannforsyning og miljørelaterte oppgaver, samt energi- og samferdselsprosjekter. Dette skjer i nært samarbeid med de øvrige selskapene i Interconsult-konsernet. I tillegg til engasjementet i Afrika og Øst-Europa, har ICI engasjert seg i flere større prosjekter i Asia. Selskapet hadde et svakt år i Dette skyldes i hovedtrekk stor politisk uro og nedgang i det afrikanske markedet, samt avvikling av virksomhet på grunn av endret geografisk fokus for Energidata AS Energidata AS eies med 99,95% av Interconsult ASA. For tiden er det ingen ansatte i selskapet. Rettigheter til programvareprodukter som ligger igjen i selskapet vil bli søkt solgt i Interconsult Norgit AS Interconsult Norgit AS eies med 98% av Interconsult ASA og 2% av de ansatte. Selskapet har 17 ansatte og kontor i Fredrikstad. Hovedvirksomheten er knyttet til utvikling og drift av IT-løsninger rettet mot GIS (geografiske informasjonssystemer). Selskapet hadde et underskudd i 2002 som følge av tap på fordringer mot søsterselskapet Interconsult Ensis AS. Selskapet vil i løpet av 1. halvår 2003 overta aktiviteter fra søsterselskapet Interconsult Ensis AS, som blir avviklet. 2

4 styrets beretning 2002 Interconsult Ensis AS Interconsult ASA kjøpte ut samtlige aksjer i Environmental Systems AS i mars Selskapet skiftet deretter navn til Interconsult Ensis AS. Forretningsidéen var å bli en ledende leverandør av komplette miljøovervåkings- og informasjonssystemer. Ved en nærmere gjennomgang av aktiviteten og markedspotensialet, ble det under årsavslutningen for 2002 klart at selskapet vil få et underskudd på 20,7 millioner kroner. Som en følge av dette vil selskapet bli avviklet i Computational Industry Technologies AS, ComputIT ComputIT AS eies med 50,3% av Interconsult ASA og 49,7% av BFM Turbulence AS. Selskapet har 6 ansatte og kontor i Trondheim og Stavanger. Selskapets hovedvirksomhet er utvikling og industrialisering av programvare for beregning av reagerende og ikke-reagerende strømninger i omgivelser, luft og vann, samt industrielle anlegg, maskiner, apparater og rør. Selskapet oppnådde et bra resultat for Interconsult Prosjektutvikling AS Interconsult Prosjektutvikling AS eies 100% av Interconsult ASA. Interconsult Prosjektutvikling AS hadde ingen ansatte ved inngangen til Etter en evalueringsperiode, valgte man å integrere selskapets satsing på totalprosjektering med morselskapet. Samarbeidet med Intervest AS vedrørende Lista Flypark AS, vil fortsette gjennom Interconsult Prosjektutvikling AS. Resultatdisponeringer Interconsult ASA oppnådde i 2002 et årsresultat på minus kroner som styret foreslår å disponere slik: Kroner overføres fra annen egenkapital Kroner overføres fra overkursfondet s frie egenkapital pr utgjør kroner 0. Oslo, 4. juni Styret for Interconsult ASA Siri Beate Hatlen Styremedlem Klaus H. Ostenfeld Styreleder Henning Therkelsen Styremedlem/adm.dir. Norsas AS Norsas AS eies med 100% av Interconsult ASA. Selskapet har 14 ansatte og kontor i Oslo. Norsas skal være et nasjonalt kompetansesenter for avfall og gjenvinning og gi faglig bistand og informasjon om avfallshåndtering til kommuner, næringsliv, allmennheten, forurensningsmyndigheter m. fl. Selskapet fikk et bra resultat i Lars Vallevik Styremedlem Stein P. Lunde Styremedlem Fremtidsutsikter Styret mener at deltagelse i et større internasjonalt konsern med sterke markedsposisjoner vil understøtte mulighetene for å oppnå tilfredsstillende resultater i Interconsult konsern vil i 2003 ha sterk fokus på lønnsomhet og konsolidering. Markedsutsiktene ved årsskiftet er noe bedre enn ved inngangen til 2. halvår. Det er klare tegn til at markedet er svakere i privat sektor, mens det fortsatt er jevnt i offentlig sektor. Interconsult ASA hadde ved inngangen til år 2003 en normal ordrereserve i forhold til tidligere år. For datterselskapene er situasjonen god for Ing. Strand og Grindahl AS, Norsas AS og ComputIT AS, mens Interconsult Norgit AS og Interconsult International AS har store utfordringer for å nå en lønnsom drift. Interconsult ASA vil i 2003 forsterke sin virksomhet innen kjernevirksomheten og avvikle aktivitet som ikke understøtter den på en lønnsom måte. Resultatet for 2002 forsterker viktigheten av å satse på tiltak som stimulerer til økt lønnsomhet og sunn økonomisk utvikling av alle selskapene i konsernet. En omfattende restrukturering av aktiviteter med svak lønnsomhet er iverksatt fra mai Harald Bohne Styremedlem Keld Sørensen Styremedlem 3

5 resultatregnskap Interconsult ASA Interconsult konsern Note Honorarinntekt Annen driftsinntekt Underleverandører og utlegg Avsetning for forventet tap på gjenv. prod Lønnskostnad 11, Avskrivninger 2, Nedskrivninger av immaterielle eiendeler 2, Annen driftskostnad 3,6,14, Driftsresultat Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av aksjer i datterselskap Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skatt (-underskudd) Skatt på ordinært resultat (-inntekt) Årsresultat (-underskudd) Minoritetens andel av årsresultat Majoriteten andel av årsresultat

6 balanse Interconsult ASA Interconsult konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingsprosjekter Rettighet Markedsinvesteringer Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttede selskap Investeringer i aksjer Andre fordringer 6, Netto pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Igangværende prosjekter Kundefordringer Andre fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 balanse Interconsult ASA Interconsult konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i samme konsern Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 4. juni 2003 Styret for Interconsult ASA Klaus H. Ostenfeld Siri Beate Hatlen Henning Therkelsen Keld Sørensen Lars Vallevik Stein P. Lunde Harald Bohne 6

8 kontantstrømoppstilling Interconsult ASA Interconsult Konsern Resultat før skattekostnad Tap/gevinst ved salg av aksjer og varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning immaterielle eiendeler og aksjer Endring igangværende prosjekter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring pensjoner Resultatandel fra tilknyttede selskaper Poster klassifisert som investerings- eller finans.aktiv Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Innbetalt SND tilskudd Utbetalinger på lånefordringer konsern (korts./langs.) Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer konsern Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) 317 Utbetalinger på kortsiktig/langsiktige lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto innbetaling konsernkontoordning Netto utbetaling konsernkontoordning Innbetaling gjeld konsernselskaper Innbetaling ved opptak av ny gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld Utbetaling gjeld konsernselskaper Tilbakebetalinger av egenkapital/emisjonskostnader Utbetaling av utbytte -20 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i året Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Betalingsmidler Ubenyttet kreditt konsernkontoordning utgjør i tillegg

9 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Interconsult ASA og alle de selskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet og datterselskapene presenteres som en økonomisk enhet. Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er derfor aksjer i datterselskap, interne fordringer og gjeld, samt transaksjoner mellom konsernselskapene, eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Norske tilknyttede selskap er vurdert etter kostmetoden i konsernregnskapet. Dette begrunnes med uvesentlig/ nystartet virksomhet. Utenlandske tilknyttede selskaper som eies av Interconsult International AS er vurdert etter egenkapitalmetoden. Alle utenlandske datterselskaper, som eies av Interconsult International AS, er fra og med 2002 konsolidert inn. Effekten av dette er i sin helhet resultatført i konsernregnskapet. Utenlandske datterselskapers regnskap er omregnet etter balansedagens kurs. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdier som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler er klassifisert som goodwill i konsernbalansen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper tilkommet i løpet av året tas med i konsernets regnskap fra overtagelsestidspunktet og frem til Tilsvarende for datterselskaper som selges i løpet av året. Følgende selskaper inngår i konsernet pr : Interconsult ASA Morselskap Interconsult International 100,00% Strand og Grindahl AS 100,00% Geofuturum AS 100,00% Interconsult Prosjektutvikling AS 100,00% NORSAS AS 100,00% Interconsult ENSIS AS 100,00% Energidata AS 99,95% Interconsult NORGIT AS 98,00% Computational Industry Technologies AS 50,30% Interconsult Zambia Ltd 100,00% Interconsult Holdings Ltd 100,00% Internor (Holding) Ltd 100,00% Interconsult Private Ltd 75,00% Interconsult Namibia Ltd 78,50% Datterselskap/tilknyttede selskap Alle datterselskaper og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som de er avsatt i datterselskap. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, regnskapsføres den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital. Utdelingene trekkes da fra regnskapsført verdi av investeringen i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det ut fra vesentlighet må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter anskaffelses-/etableringsstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Vurderingsprinsipper Bruk av estimater Utarbeidelse av konsernregnskap etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater basert på den informasjon som er tilgjengelig på tidspunktet for avleggelse av regnskapet. Estimatene har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i resultatregnskapet. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler/utviklingsprosjekter er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte 8

10 regnskapsprinsipper selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelene. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer, hvor Interconsult ASA og andre datterselskaper ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasingavtaler behandles regnskapsmessig som operasjonell leasing, bortsett fra datautstyr i et datterselskap som behandles som finansiell leasing. Igangværende prosjekter Igangværende prosjekter er vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på fullføringsgraden (løpende avregningsmetode). Fullføringsgraden beregnes normalt som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Tilskudd Mottatt investeringstilskudd knyttet til balanseførte immaterielle eiendeler er ført som reduksjon av disse eiendelene. Andre prosjektrelaterte driftstilskudd inntektsføres som annen driftsinntekt. Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/avsluttede prosjekter er kostnadsført, og ført som avsetning i balansen under annen kortsiktig gjeld. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for kostnader knyttet til garantier. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligingsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Utsatt skatt/skattefordel er både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet beregnet til nominell verdi. Konsernbidrag og utbytte Mottatt konsernbidrag og utbytte i morselskapet inntektføres i samme år som det er avsatt i datterselskapene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp, og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. For pensjonsordningen er samlede forpliktelser vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). 9

11 Note 1 Egenkapital Egenkapital pr samt årets endring Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Emisjon ved tingsinnskudd Emisjonskostnader Årets underskudd Egenkapital pr Egenkapital pr samt årets endring Egne aksjer Overkursfond Annen EK Minoritet Sum Egenkapital pr Emisjon ved tingsinnskudd Emisjonskostnader Egenkapitaleffekt ved trinnvis oppkjøp Negativ minoritet Ekstraordinært utbytte til minoritet Majoritetens andel av årsresultatet Minoritetens andel av årsresultater Overført Egenkapital pr Note 2 Immaterielle eiendeler Aksjekapital Utviklingsprosjekter Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi

12 Note 2 Immaterielle eiendeler, fortsettelse Utviklingsprosjekter Goodwill Sum Årets avskrivning Årets nedskrivning Økonomisk levetid 3 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Selskapet har i regnskapsåret videreført utviklingsprosjektet Novapoint. Dette er et prosjekteringsverktøy for planlegging av VA-anlegg. Interne arbeidstimer er kostnadsført. Forventet samlet inntjening av prosjektet vil minst å motsvare samlede medgåtte utgifter. Utviklingsprosjekter Rettighet Markedsinvest. Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivning Økonomisk levetid 3-5 år 10 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Utviklingsprosjekter I tillegg til morselskapets utviklingsprosjekt, er det videreført ett utviklingsprosjekt i konsernet. Estimert samlet inntjening av disse prosjektene forventes å motsvare minst samlede medgåtte utgifter. Rettighet Computational Industry Technologies AS har balanseført rettighet vedrørende metoder og konsepter i en serie programsystemer under betegnelsen KAMELEON. KAMELEON er et konsept for behandling av kjemiske reaksjoner i turbulent strømning. Den økonomiske levetiden for rettigheten er beregnet til 10 år. 11

13 Note 3 Varige driftsmidler Maskiner og inventar Transportmidler Kunst Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 2-10 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler har følgende operasjonelle leasing/leieforpliktelser (fordelt pr år) Kontormaskiner Lokaler Sum Etter Sum Tallverdier er målt i nominelle kroneverdier. Kontraktene for lokalleie indeksreguleres. Ekstern og konsernintern fremleie inngår ikke i oppstillingen. Bygninger Maskiner og inventar Transportmidler Transportmidler Kunst Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 2-10 år 5-7 år 5-7 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Balanseførte leieavtaler inkl. i anskaffelseskost

14 har følgende operasjonelle leasing/leieforpliktelser (fordelt pr år) Transportmidler Kontormaskiner Lokaler Sum Etter Sum Tallverdier er målt i nominelle kroneverdier. Kontraktene for lokalleie indeksreguleres. Ekstern fremleie inngår ikke i oppstillingen. Note 4 Datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskaper Forretningskontor Eierandel Balanseført verdi Interconsult International AS (ICI) Fredrikstad 100 % Strand og Grindahl AS Fredrikstad 100 % Geofuturum AS Fredrikstad 100 % 400 Interconsult Prosjektutvikling AS Trondheim 100 % NORSAS AS Oslo 100 % Energidata AS Trondheim 99,95 % 672 Interconsult NORGIT AS Fredrikstad 98 % Interconsult ENSIS AS Fredrikstad 100 % 0 Computational Industry Technologies AS Trondheim 50,30 % Verdi i selskapsregnskapet Tilknyttet selskap Forretningskontor Eierandel Egenkapital (100%) Årsresultat (100%) Balanseført verdi Teledrifting AS Tromsø 50 % (136) Datterselskaper av ICI som er konsolidert Anskaff. tidspunkt Forretningskontor Eierandel Interconsult Zambia Ltd 1988 Zambia 100 % Interconsult Holdings Ltd Zambia 100 % Internor (Holding) Ltd Zimbabwe 100 % Interconsult Private Ltd Malawi 75 % Interconsult Namibia Ltd Namibia 78,5 % 13

15 Note 4 Datterselskap og tilknyttede selskap, fortsettelse Tilknyttede selskaper etter egenkapitalmetoden Anskaff. tidspunkt Forretnings kontor Eierandel Wellfield Consulting Services Ltd Botswana 50% Interconsult Bulgaria Ltd Bulgaria 50% Hunan Qunshan Water Treatment Equipment Co. Ltd 2002 Kina 28% Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35% Interconsult Zimbabwe Ltd Zimbabwe 24% Balanseført verdi Sum selskaper til egenkapitalmetoden Tilknyttet selskap etter kostmetoden Anskaff. tidspunkt Forretnings kontor Eierandel Balanseført verdi Lista Flypark AS 2002 Stavanger 50 % 55 Teledrifting AS 2002 Tromsø 50 % Sum tilknyttede selskaper i konsernet Note 5 Aksjer Selskap Eierandel Balanseført verdi Norwegian Health Care Supply AS 100 % 106 Network-Learning-LAB AS 21 % 23 Medicasa AS 33 % 58 Prosam Eiendom AS 27 % Værste AS 7 % 999 Andre aksjer 202 Verdi i selskapsregnskapet Selskap Eierandel Balanseført verdi Norwegian Health Care Supply AS 100 % 106 Network-Learning-LAB AS 21 % 23 Medicasa AS 33 % 58 Prosam Eiendom AS 27 % Værste AS 7 % 999 Synkarion AS 34 % 34 Kretsløpet AS 17 % 50 Gjensidige NOR 110 Andre aksjer 221 Verdi i konsernregnskapet

16 Note 6 Andre fordringer I posten andre fordringer inngår ansvarlig lån til Værste AS med kr Lånet står tilbake for selskapets bankgjeld. Forrentning og tilbakebetaling skal skje når selskapet har tilstrekkelig likviditet og soliditet. Utbytte skal ikke utbetales før lånekapitalen er nedbetalt. I posten inngår også påkostning i leide lokaler: Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang -16 Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger 672 Økonomisk levetid 10 år Investeringen fordeles lineært over kontraktsperidoen. Årlig avskrivning inngår i posten annen driftskostnad. Note 7 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Ansvarlig lån til Værste AS Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld Sum Avdragsstruktur langsiktig gjeld Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld er 8% i Særlige vilkår I finansieringsavtalen med selskapets hovedbankforbindelse DnB er det en forutsetning for de nåværende betingelser at konsernets bokførte egenkapital til en hver tid skal utgjøre minimum 35% av totalkapitalen. Videre skal resultat før skatt pluss avskrivninger minus betalbar skatt for året utgjøre minst 2% av samlet gjeld pr DnB er klar over at disse vilkår er brutt pr

17 Note 7 Fordringer og gjeld, fortsettelse Panteheftelser Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler Kundefordringer Driftsmidler Sum Pantsettelse gjelder overfor DnB og er knyttet til både langsiktig gjeld og konsernkontoordning med en trekkramme på kr pr Eiendelene er også stillet som sikkerhet for Ubenyttet trekk konsernkontoordning Ubenyttet trekk kassekreditt 750 Garantiansvar Kausjonsansvar Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Konsernselskaper Tilknyttede selskaper Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum Av lån til foretak i samme konsern forfaller kr senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Konsernselskaper Tilknyttede selskaper Gjeld Annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Det er stillet selvskyldnerkausjon overfor 2 datterselskaper med inntil kr

18 Note 9 Bankinnskudd Bundne bankinnskudd Ubenyttet trekk konsernkontoordning Ubenyttet trekk kassekreditt 750 Interconsult ASA er hovedkontoinnehaver i en konsernkontoordning med DnB, hvor alle datterselskapene er med bortsett fra Interconsult ENSIS AS. Total trekkrettighet i ordningen var kr pr De respektive datterselskapers trekk eller innestående på konsernkonto er klassifisert som henholdsvis gjeld eller fordring til/på konsernselskaper. Renteinntekter/- kostnader i denne ordningen er klassifisert som renter til/fra konsernselskaper. Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Bokført Aksjer Oversikt over de største aksjonærene pr Antall aksjer Eierandel Den norske stats oljeselskap AS ,88% Sinvent Venture AS ,88% Den norsk Bank ASA ,43% Fokus Bank ASA ,58% NILU Products AS ,87% Siviling. Kr. Gjettum AS ,42% Eriksen, Thorleif ,01% Kværneng, Frode ,78% Arnesen, Odd ,67% Grimsmo, Endre ,64% Nørholm, Svein Erik ,54% Rudsar, Gudbrand ,57% Paulsen, Ole Kristian ,33% Steinholt, Eivind ,32% Gjerløw, Fred ,27% Soligard, Trond ,24% NIVA-Tech AS ,22% Lie, Tor Anton ,15% Gjerde, Peder ,13% Finnvik, Sverre ,07% Magnussen, Hans Einar ,05% Svein Otto Sande ,02% Georg Finsrud ,01% 17

19 Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon, fortsettelse Oversikt over de største aksjonærene pr , forts. Antall aksjer Eierandel Magne Rudi ,01% Thor Christensen ,01% Magne Solgaard ,01 % Sum ,11 % Øvrige (Mindre enn 1%) ,89 % Totalt antall aksjer ,0 % Daglig leders og styrets eierinteresser i Interconsult ASA Antall aksjer Verv Klaus H. Ostenfeld, COWI AS... 0 Styreleder Siri Beate Hatlen... 0 Styremedlem Henning H. Therkelsen, COWI AS... 0 Styremedlem/ Konst. adm.dir. Keld Sørensen, COWI AS... 0 Styremedlem Stein P. Lunde... 0 Styremedlem Harald Bohne... 0 Styremedlem Lars Vallevik... 0 Styremedlem Ovennevnte styre ble valgt på ekstraordinær avslutning 16 januar Samtlige aksjer er med virkning fra solgt til COWI AS, Danmark Note 11 Pensjoner Interconsult ASA har kollektiv foretakspensjon for alle ansatte. Antall personer med i ordningen Aktive Pensjonister Totalt Ved pensjonsberegningene er følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn Diskonteringsrente... 7,0% 7,0% Forventet avkastning... 8,0% 8,0% Lønnsregulering... 4,0% 4,0% G-regulering... 3,3% 3,3% Pensjonsregulering... 2,5% 2,5% Arbeidsgiveravgift - sats... 14,1% 14,1% Forventet frivillig avgang før 40 år... 4,0% 4,0% Forventet frivillig avgang etter 40 år... 2,0% 2,0% Benyttet diskonteringsrente pr ,0% 7,0% 18

20 Note 11 Pensjoner, fortsettelse Spesifikasjon av pensjonskostnader Årets pensjonsopptjening Rentekostnader av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatførte estimatendringer og planendringer Omkostninger Arbeidsgiveravgift av innbetalt premie Sum pensjonskostnader Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Estimat virkelig verdi netto forpliktelser Ikke resultatførte estimat/planendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler Estimatendringer og avvik er amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Planendring er både i morselskapet og konsern amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid (ikke korridorløsning). Overfinansieringen er både i morselskap og konsern sannsynliggjort ved at forventet kontantverdi av den totale pensjonsforpliktelsen (påløpt og fremtidig) overstiger verdien av pensjonsmidlene. Note 12 Skatt Beregning av utsatt skatt/skattefordel og endring i utsatt skatt/skattefordel Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst- og tapskonto Gjeld Aksjer i datterselskap Elimineringer konsern Netto skatteøkende forskjeller Underskudd/godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel(-)/skatt i balansen

21 Note 12 Skatt, fortsettelse Oversikt over midlertidige forskjeller, forts % utsatt skattefordel(-)/skatt i balansen Ikke oppført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (-)/skatt i balansen Endring utsatt skattefordel/skatt i følge balansen Oppføring av skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til fremføring er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad (*) Endring i midlertidige forskjeller Skattem. underskudd/godtgjørelse etabl. i regnskapsåret Skattepliktig resultat Anvendt fremførbart underskudd i regnskapsåret Grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden) 0 0 Årets skattekostnad fordeler seg slik Betalbar skatt Endring utsatt skattefordel/skatt Sum skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt (i balansen) Betalbar skatt i skattekostnaden Skattevirkning av konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Underskudd til fremføring Utløpsår Sum underskudd til fremføring

22 Note 13 Annen kortsiktig gjeld Feriepenger og andre lønnsrelaterte poster Forskudd fra kunder Garantiforpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum Note 14 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnader 50 Annen godtgjørelse 110 Ved oppsigelse har adm. direktør avtale om full lønn i de første 6 månedene, deretter i de neste 6 måneder med fradrag av eventuell lønn hos ny arbeidsgiver. Ansatte har lån i morselskapet og konsernet på tilsammen kr 200. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor Revisorhonorar Teknisk bistand

23 Note 15 Annen driftskostnad Husleie Leie av driftsmidler Reisekostnader Nedskrivning fordring datterselskap Annen driftskostnad Sum Note 16 Betingede utfall, søksmål og erstatningsansvar Hverken morselskapet eller konsernet er involvert i saker med betingede utfall, søksmål eller erstatningsansvar som er av betydning i denne sammenheng. 22

24 23

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS

ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 09 ÅRSRAPPORT/09 KRISTIANSAND NÆRINGSSELSKAP AS LILLESAND NÆRINGSAREALER AS 2 3 Årsrapport 2009 Styresammensetninger KNAS Styrets beretning 2009 KNAS Regnskap 2009 KNAS Noter til regnskapet 2009 04 08

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip

Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip Årsrapport 2001 Årsrapport 2001 Etableringen av konsernet Kleven Maritime Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip «Gjennom et lokalt initiativ og industrielt eierskap vil vi legge til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer