styrets beretning 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets beretning 2002"

Transkript

1

2 styrets beretning 2002 Interconsult ASA fikk i 2002 et negativt resultat som styrret ser som meget utilfredsstillende, og som er langt svakere enn antatt. I tillegg til svak drift i 2. halvår, skyldes det negative resultatet nedskrivninger og avsetninger i forbindelse med prosjekter og aktiviteter, spesielt utenfor kjerneforretningen, som ble nøye vurdert ved årsavslutningen. Datterselskapet Interconsult Ensis ga et ekstraordinært stort tap på NOK 20 millioner. Dette har medført at Ensis er lagt ned og aktivitetene videreført i søsterselskapet Interconsult Norgit. I tillegg til driftsmessige forhold, har også endret regnskapspraksis påvirket resultatet vesentlig. Dette skyldes blant annet nytt eierskap; Interconsult ASA ble kjøpt av COWI AS 1. januar Virksomheten Interconsults forretningsidé er å skape et ledende, flerfaglig rådgivende ingeniørfirma. Med kompetanse i dybde og bredde leveres spisskompetansebasert rådgivning og engineering/prosjektering nasjonalt og internasjonalt. Desentralisert nasjonal tilstedeværelse skal skape nærhet til de norske markedene og samlet gi kapasitet og kompetanse til å dekke store prosjektoppgaver. Den internasjonale aktiviteten skal også ha basis i konsernets samlede tjenestetilbud innen områdene Bygg og anlegg, Industri og offshore, Energi og Miljø, Areal og samferdsel, samt Kommunalteknikk. Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder sikrer helhetlige vurderinger av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen for å innfri Interconsults mål om miljøriktig prosjektering, økt verdiskaping for kunde og samfunn, samt gi sluttbrukerne bedre kvalitet. Interconsult ASA oppnådde i 2002 en omsetning på 425,2 millioner kroner, som er 11,0 millioner lavere enn for Resultatet ble på minus 40,3 millioner kroner før skatt og minus 35,1 millioner kroner etter skatt, mot henholdsvis 2,0 millioner kroner før skatt og 1,4 millioner etter skatt for Etter styrets oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av selskapet utover det som fremgår av regnskapet. Marked Interconsult er et ledende flerfaglig rådgivermiljø med særlig spisskompetanse innen elektro, VVS og VA-faglig kompetanse. I 2002 fokuserte selskapet spesielt på å sikre flerfaglige oppdrag. Dette er en type oppdrag som øker sterkt, spesielt innen sykehussektoren. For øvrig fokuserer selskapet på sin kjernekompetanse og tilpasser seg et vanskelig marked. Konsernresultatet, som omfatter Interconsult ASA med datterselskapene (se under regnskapsprinsipper), hadde i 2002 en samlet omsetning på 510,0 millioner kroner, dette er 8,7 millioner lavere enn for Fra og med 2002 er alle utenlandske datterselskaper som eies av datterselskapet Interconsult International AS konsolidert inn. Konsernresultatet ble på minus 55,0 millioner kroner før skatt og minus 48,5 millioner etter skatt og minoritet, mot henholdsvis 2,9 millioner før skatt og 2,2 millioner etter skatt og minoritet for økte i løpet av 2002 den likvide beholdningen med 1,0 million kroner. har ordinære leieavtaler for samtlige eiendommer i Norge, og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. I løpet av året er det foretatt nedbetaling av rentebærende gjeld på til sammen 8,1 millioner kroner. s likviditetssituasjon er svakere enn ønskelig med en kontantbeholdning pr på 17,0 millioner kroner og et ubenyttet trekk på konsernkontoordningen på 19,0 millioner kroner. Styret er opptatt av å bedre konsernets likviditet og det arbeides kontinuerlig med dette. Egenkapital Selskapets egenkapitalandel var ved årsskiftet 25,6% av totalkapitalen og 20,7%, i konsernet. Dette betyr brudd med dagens egenkapitalklausul overfor banken. Selskapet har allerede iverksatt en rekke tiltak for å bringe konsernet opp på den nødvendige egenkapitalandel så raskt som mulig. Selskapet vil i samarbeid med banken se nærmere på en optimal struktur for lånebetingelser. I sammenheng med at COWI AS er kommet inn som 100% eier i selskapet, forventer styret å finne en tilfredsstillende løsning. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2003 og konsernets langsiktige strategiske planer for årene fremover. Det forventes å ta ut betydelig synergier i samspill med COWI, samtidig som samarbeidet vil fokusere på et bedret markedsgrep nasjonalt og internasjonalt. Organisasjon og miljøforhold Pr hadde Interconsult ASA 612,7 årsverk fordelt på 522,9 årsverk i morselskapet og 89,8 i selskapets datterselskaper. I tillegg arbeider ca. 110 personer i datterselskaper/tilknyttede selskaper som Interconsult International eier i utlandet. I løpet av året ble det ansatt 47 nye medarbeidere, mens 51 sluttet i morselskapet. Humankapitalen er selskapets viktigst kapital. Nye samarbeidsformer, utvikling av morgendagens kunnskapsarbeidsplasser og utvidet bruk av IKT, står høyt på dagsorden. COWI på eiersiden, kombinert med nye strategiske samarbeidspartnere, har bidratt til å skape nye faglige utfordringer og mer interessante arbeidsplasser. Det har vært et nært og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner i Sykefraværet i 2002 var på 4,9%, hvorav 3,1% utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. Det ble registrert én skade/ulykke i

3 styrets beretning 2002 Arbeidsmiljøet anses som godt. Interconsult konsern har ingen produksjon som forurenser det ytre miljø. Man er imidlertid klar over at også denne type bedrift indirekte påvirker miljøet. Det forsøkes derfor å redusere uheldige effekter ved blant annet å fokusere sterkt på det interne miljøarbeidet. ønsker å stå frem med høy miljøprofil og vil arbeide for økt bevissthet om dette i hele konsernet. Konsernledelsen har gjennom hele 2002 bestått av: Adm. dir. Frode Kværneng Viseadm. dir. Steinar Marthinsen Divisjonsdirektør Egil Bøckmann Divisjonsdirektør Svein Sande Divisjonsdirektør Håkon Grimstad Viseadm. dir. Steinar Marthinsen forlot selskapet den 27. mars 2003 for å gå over i annen stilling utenfor konsernet. Adm.dir. Frode Kværneng sa 19. mai 2003 opp sin stilling og fratrådte med umiddelbar virkning. 1. januar 2003 overtok COWI AS 99,87% aksjene i Interconsult ASA. Styret Interconsult ASA, morselskapet i Interconsult konsern, er selskapet hvor konsernets overordnede styrearbeid foregår. Styrets arbeid og oppgaver følger allmennaksjelovens bestemmelser, vedtektene, fastsatt styreinstruks og den arbeidsordning som styret fastsetter til en hver tid. Styret har blant annet som oppgave å fastsette Interconsult konserns overordnede mål og strategier, treffe tiltak om budsjett og forretningsplanlegging, behandle og godkjenne årsregnskap og delårsregnskap, samt vedta større investeringer og endringer i Interconsult konserns organisasjon og virksomhet. Etter at COWI AS kjøpte aksjene i Interconsult ASA med virkning fra 1. januar 2003, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling den 16. januar. Dette nye styret ble valgt: Styreleder Klaus H. Ostenfeld, Cowi AS Nestleder Siri B. Hatlen, selvstendig næringsdrivende Styremedlem Henning Therkelsen, Cowi AS Styremedlem Keld Sørensen, Cowi AS Varamedlem Knut Østergaard Hansen, Cowi AS Styremedlem Lars Vallevik, ansatt valgt Styremedlem Stein P. Lunde, ansatt valgt Styremedlem Harald Bohne, ansatt valgt Styreleder skal i nært samarbeid med administrerende direktør følge utviklingen i konsernet, planlegge styremøtene, samt ha ansvar for at styremedlemmene får de opplysningene som kreves for at styrearbeidet kan gjennomføres med kvalitet og i samsvar med lovgivningen. Styremøtene ledes av styreleder. Administrerende direktør deltar på styremøtene. Andre medlemmer av konsernledelsen deltar i den grad det er hensiktsmessig. Administrerende direktør og konsernledelsen Den løpende forvaltningen ivaretas av administrerende direktør i samsvar med styrets beslutninger og instruksjoner. Administrerende direktør har et nært samarbeid med styrets leder og holder styrelederen og styret løpende informert om konsernets virksomhet og utvikling. Administrerende direktør og konsernledelsen har jevnlig møter hvor det treffes beslutninger om konsernets daglige drift og legges planer for virksomheten fremover. Datterselskaper Datterselskapene representerer deler av Interconsult ASAs totale tilbud av produkter og tjenester. Deres virksomhet er rettet mot spesielle markedssegmenter, produktområder, eller geografiske satsningsområder. Ing. Strand og Grindahl AS Ing. Strand og Grindahl AS er et heleid datterselskap med 20 ansatte og elektroteknisk rådgivning som virksomhetsområde. Det arbeider nært sammen med morselskapet på flerfaglige oppdrag i det norske markedet. Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad og et avdelingskontor i Oslo. Ing. Strand og Grindahl hadde et godt år i Interconsult International AS Interconsult International AS, ICI, er et heleid datterselskap med 23 ansatte. Selskapet har eierinteresser i datterselskaper/tilknyttede selskaper i de markedene det fokuserer på, primært i Afrika og det tidligere Øst-Europa. Hele ICIgruppen hadde ca. 130 ansatte ved årsskiftet. ICI-gruppen driver sin internasjonale virksomhet primært innen vannforsyning og miljørelaterte oppgaver, samt energi- og samferdselsprosjekter. Dette skjer i nært samarbeid med de øvrige selskapene i Interconsult-konsernet. I tillegg til engasjementet i Afrika og Øst-Europa, har ICI engasjert seg i flere større prosjekter i Asia. Selskapet hadde et svakt år i Dette skyldes i hovedtrekk stor politisk uro og nedgang i det afrikanske markedet, samt avvikling av virksomhet på grunn av endret geografisk fokus for Energidata AS Energidata AS eies med 99,95% av Interconsult ASA. For tiden er det ingen ansatte i selskapet. Rettigheter til programvareprodukter som ligger igjen i selskapet vil bli søkt solgt i Interconsult Norgit AS Interconsult Norgit AS eies med 98% av Interconsult ASA og 2% av de ansatte. Selskapet har 17 ansatte og kontor i Fredrikstad. Hovedvirksomheten er knyttet til utvikling og drift av IT-løsninger rettet mot GIS (geografiske informasjonssystemer). Selskapet hadde et underskudd i 2002 som følge av tap på fordringer mot søsterselskapet Interconsult Ensis AS. Selskapet vil i løpet av 1. halvår 2003 overta aktiviteter fra søsterselskapet Interconsult Ensis AS, som blir avviklet. 2

4 styrets beretning 2002 Interconsult Ensis AS Interconsult ASA kjøpte ut samtlige aksjer i Environmental Systems AS i mars Selskapet skiftet deretter navn til Interconsult Ensis AS. Forretningsidéen var å bli en ledende leverandør av komplette miljøovervåkings- og informasjonssystemer. Ved en nærmere gjennomgang av aktiviteten og markedspotensialet, ble det under årsavslutningen for 2002 klart at selskapet vil få et underskudd på 20,7 millioner kroner. Som en følge av dette vil selskapet bli avviklet i Computational Industry Technologies AS, ComputIT ComputIT AS eies med 50,3% av Interconsult ASA og 49,7% av BFM Turbulence AS. Selskapet har 6 ansatte og kontor i Trondheim og Stavanger. Selskapets hovedvirksomhet er utvikling og industrialisering av programvare for beregning av reagerende og ikke-reagerende strømninger i omgivelser, luft og vann, samt industrielle anlegg, maskiner, apparater og rør. Selskapet oppnådde et bra resultat for Interconsult Prosjektutvikling AS Interconsult Prosjektutvikling AS eies 100% av Interconsult ASA. Interconsult Prosjektutvikling AS hadde ingen ansatte ved inngangen til Etter en evalueringsperiode, valgte man å integrere selskapets satsing på totalprosjektering med morselskapet. Samarbeidet med Intervest AS vedrørende Lista Flypark AS, vil fortsette gjennom Interconsult Prosjektutvikling AS. Resultatdisponeringer Interconsult ASA oppnådde i 2002 et årsresultat på minus kroner som styret foreslår å disponere slik: Kroner overføres fra annen egenkapital Kroner overføres fra overkursfondet s frie egenkapital pr utgjør kroner 0. Oslo, 4. juni Styret for Interconsult ASA Siri Beate Hatlen Styremedlem Klaus H. Ostenfeld Styreleder Henning Therkelsen Styremedlem/adm.dir. Norsas AS Norsas AS eies med 100% av Interconsult ASA. Selskapet har 14 ansatte og kontor i Oslo. Norsas skal være et nasjonalt kompetansesenter for avfall og gjenvinning og gi faglig bistand og informasjon om avfallshåndtering til kommuner, næringsliv, allmennheten, forurensningsmyndigheter m. fl. Selskapet fikk et bra resultat i Lars Vallevik Styremedlem Stein P. Lunde Styremedlem Fremtidsutsikter Styret mener at deltagelse i et større internasjonalt konsern med sterke markedsposisjoner vil understøtte mulighetene for å oppnå tilfredsstillende resultater i Interconsult konsern vil i 2003 ha sterk fokus på lønnsomhet og konsolidering. Markedsutsiktene ved årsskiftet er noe bedre enn ved inngangen til 2. halvår. Det er klare tegn til at markedet er svakere i privat sektor, mens det fortsatt er jevnt i offentlig sektor. Interconsult ASA hadde ved inngangen til år 2003 en normal ordrereserve i forhold til tidligere år. For datterselskapene er situasjonen god for Ing. Strand og Grindahl AS, Norsas AS og ComputIT AS, mens Interconsult Norgit AS og Interconsult International AS har store utfordringer for å nå en lønnsom drift. Interconsult ASA vil i 2003 forsterke sin virksomhet innen kjernevirksomheten og avvikle aktivitet som ikke understøtter den på en lønnsom måte. Resultatet for 2002 forsterker viktigheten av å satse på tiltak som stimulerer til økt lønnsomhet og sunn økonomisk utvikling av alle selskapene i konsernet. En omfattende restrukturering av aktiviteter med svak lønnsomhet er iverksatt fra mai Harald Bohne Styremedlem Keld Sørensen Styremedlem 3

5 resultatregnskap Interconsult ASA Interconsult konsern Note Honorarinntekt Annen driftsinntekt Underleverandører og utlegg Avsetning for forventet tap på gjenv. prod Lønnskostnad 11, Avskrivninger 2, Nedskrivninger av immaterielle eiendeler 2, Annen driftskostnad 3,6,14, Driftsresultat Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av aksjer i datterselskap Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skatt (-underskudd) Skatt på ordinært resultat (-inntekt) Årsresultat (-underskudd) Minoritetens andel av årsresultat Majoriteten andel av årsresultat

6 balanse Interconsult ASA Interconsult konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utviklingsprosjekter Rettighet Markedsinvesteringer Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttede selskap Investeringer i aksjer Andre fordringer 6, Netto pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Igangværende prosjekter Kundefordringer Andre fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 balanse Interconsult ASA Interconsult konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i samme konsern Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 4. juni 2003 Styret for Interconsult ASA Klaus H. Ostenfeld Siri Beate Hatlen Henning Therkelsen Keld Sørensen Lars Vallevik Stein P. Lunde Harald Bohne 6

8 kontantstrømoppstilling Interconsult ASA Interconsult Konsern Resultat før skattekostnad Tap/gevinst ved salg av aksjer og varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning immaterielle eiendeler og aksjer Endring igangværende prosjekter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring pensjoner Resultatandel fra tilknyttede selskaper Poster klassifisert som investerings- eller finans.aktiv Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler Innbetalt SND tilskudd Utbetalinger på lånefordringer konsern (korts./langs.) Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer konsern Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) 317 Utbetalinger på kortsiktig/langsiktige lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto innbetaling konsernkontoordning Netto utbetaling konsernkontoordning Innbetaling gjeld konsernselskaper Innbetaling ved opptak av ny gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld Utbetaling gjeld konsernselskaper Tilbakebetalinger av egenkapital/emisjonskostnader Utbetaling av utbytte -20 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i året Kontanter ved periodens begynnelse Kontanter ved periodens slutt Denne består av: Betalingsmidler Ubenyttet kreditt konsernkontoordning utgjør i tillegg

9 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Interconsult ASA og alle de selskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet og datterselskapene presenteres som en økonomisk enhet. Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er derfor aksjer i datterselskap, interne fordringer og gjeld, samt transaksjoner mellom konsernselskapene, eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Norske tilknyttede selskap er vurdert etter kostmetoden i konsernregnskapet. Dette begrunnes med uvesentlig/ nystartet virksomhet. Utenlandske tilknyttede selskaper som eies av Interconsult International AS er vurdert etter egenkapitalmetoden. Alle utenlandske datterselskaper, som eies av Interconsult International AS, er fra og med 2002 konsolidert inn. Effekten av dette er i sin helhet resultatført i konsernregnskapet. Utenlandske datterselskapers regnskap er omregnet etter balansedagens kurs. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdier som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler er klassifisert som goodwill i konsernbalansen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper tilkommet i løpet av året tas med i konsernets regnskap fra overtagelsestidspunktet og frem til Tilsvarende for datterselskaper som selges i løpet av året. Følgende selskaper inngår i konsernet pr : Interconsult ASA Morselskap Interconsult International 100,00% Strand og Grindahl AS 100,00% Geofuturum AS 100,00% Interconsult Prosjektutvikling AS 100,00% NORSAS AS 100,00% Interconsult ENSIS AS 100,00% Energidata AS 99,95% Interconsult NORGIT AS 98,00% Computational Industry Technologies AS 50,30% Interconsult Zambia Ltd 100,00% Interconsult Holdings Ltd 100,00% Internor (Holding) Ltd 100,00% Interconsult Private Ltd 75,00% Interconsult Namibia Ltd 78,50% Datterselskap/tilknyttede selskap Alle datterselskaper og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som de er avsatt i datterselskap. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, regnskapsføres den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital. Utdelingene trekkes da fra regnskapsført verdi av investeringen i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det ut fra vesentlighet må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter anskaffelses-/etableringsstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Vurderingsprinsipper Bruk av estimater Utarbeidelse av konsernregnskap etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater basert på den informasjon som er tilgjengelig på tidspunktet for avleggelse av regnskapet. Estimatene har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i resultatregnskapet. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler/utviklingsprosjekter er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte 8

10 regnskapsprinsipper selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelene. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer, hvor Interconsult ASA og andre datterselskaper ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasingavtaler behandles regnskapsmessig som operasjonell leasing, bortsett fra datautstyr i et datterselskap som behandles som finansiell leasing. Igangværende prosjekter Igangværende prosjekter er vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på fullføringsgraden (løpende avregningsmetode). Fullføringsgraden beregnes normalt som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Tilskudd Mottatt investeringstilskudd knyttet til balanseførte immaterielle eiendeler er ført som reduksjon av disse eiendelene. Andre prosjektrelaterte driftstilskudd inntektsføres som annen driftsinntekt. Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/avsluttede prosjekter er kostnadsført, og ført som avsetning i balansen under annen kortsiktig gjeld. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for kostnader knyttet til garantier. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligingsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Utsatt skatt/skattefordel er både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet beregnet til nominell verdi. Konsernbidrag og utbytte Mottatt konsernbidrag og utbytte i morselskapet inntektføres i samme år som det er avsatt i datterselskapene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp, og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. For pensjonsordningen er samlede forpliktelser vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). 9

11 Note 1 Egenkapital Egenkapital pr samt årets endring Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Emisjon ved tingsinnskudd Emisjonskostnader Årets underskudd Egenkapital pr Egenkapital pr samt årets endring Egne aksjer Overkursfond Annen EK Minoritet Sum Egenkapital pr Emisjon ved tingsinnskudd Emisjonskostnader Egenkapitaleffekt ved trinnvis oppkjøp Negativ minoritet Ekstraordinært utbytte til minoritet Majoritetens andel av årsresultatet Minoritetens andel av årsresultater Overført Egenkapital pr Note 2 Immaterielle eiendeler Aksjekapital Utviklingsprosjekter Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi

12 Note 2 Immaterielle eiendeler, fortsettelse Utviklingsprosjekter Goodwill Sum Årets avskrivning Årets nedskrivning Økonomisk levetid 3 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Selskapet har i regnskapsåret videreført utviklingsprosjektet Novapoint. Dette er et prosjekteringsverktøy for planlegging av VA-anlegg. Interne arbeidstimer er kostnadsført. Forventet samlet inntjening av prosjektet vil minst å motsvare samlede medgåtte utgifter. Utviklingsprosjekter Rettighet Markedsinvest. Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivning Økonomisk levetid 3-5 år 10 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Utviklingsprosjekter I tillegg til morselskapets utviklingsprosjekt, er det videreført ett utviklingsprosjekt i konsernet. Estimert samlet inntjening av disse prosjektene forventes å motsvare minst samlede medgåtte utgifter. Rettighet Computational Industry Technologies AS har balanseført rettighet vedrørende metoder og konsepter i en serie programsystemer under betegnelsen KAMELEON. KAMELEON er et konsept for behandling av kjemiske reaksjoner i turbulent strømning. Den økonomiske levetiden for rettigheten er beregnet til 10 år. 11

13 Note 3 Varige driftsmidler Maskiner og inventar Transportmidler Kunst Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 2-10 år 5 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler har følgende operasjonelle leasing/leieforpliktelser (fordelt pr år) Kontormaskiner Lokaler Sum Etter Sum Tallverdier er målt i nominelle kroneverdier. Kontraktene for lokalleie indeksreguleres. Ekstern og konsernintern fremleie inngår ikke i oppstillingen. Bygninger Maskiner og inventar Transportmidler Transportmidler Kunst Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang - - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 2-10 år 5-7 år 5-7 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Balanseførte leieavtaler inkl. i anskaffelseskost

14 har følgende operasjonelle leasing/leieforpliktelser (fordelt pr år) Transportmidler Kontormaskiner Lokaler Sum Etter Sum Tallverdier er målt i nominelle kroneverdier. Kontraktene for lokalleie indeksreguleres. Ekstern fremleie inngår ikke i oppstillingen. Note 4 Datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskaper Forretningskontor Eierandel Balanseført verdi Interconsult International AS (ICI) Fredrikstad 100 % Strand og Grindahl AS Fredrikstad 100 % Geofuturum AS Fredrikstad 100 % 400 Interconsult Prosjektutvikling AS Trondheim 100 % NORSAS AS Oslo 100 % Energidata AS Trondheim 99,95 % 672 Interconsult NORGIT AS Fredrikstad 98 % Interconsult ENSIS AS Fredrikstad 100 % 0 Computational Industry Technologies AS Trondheim 50,30 % Verdi i selskapsregnskapet Tilknyttet selskap Forretningskontor Eierandel Egenkapital (100%) Årsresultat (100%) Balanseført verdi Teledrifting AS Tromsø 50 % (136) Datterselskaper av ICI som er konsolidert Anskaff. tidspunkt Forretningskontor Eierandel Interconsult Zambia Ltd 1988 Zambia 100 % Interconsult Holdings Ltd Zambia 100 % Internor (Holding) Ltd Zimbabwe 100 % Interconsult Private Ltd Malawi 75 % Interconsult Namibia Ltd Namibia 78,5 % 13

15 Note 4 Datterselskap og tilknyttede selskap, fortsettelse Tilknyttede selskaper etter egenkapitalmetoden Anskaff. tidspunkt Forretnings kontor Eierandel Wellfield Consulting Services Ltd Botswana 50% Interconsult Bulgaria Ltd Bulgaria 50% Hunan Qunshan Water Treatment Equipment Co. Ltd 2002 Kina 28% Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35% Interconsult Zimbabwe Ltd Zimbabwe 24% Balanseført verdi Sum selskaper til egenkapitalmetoden Tilknyttet selskap etter kostmetoden Anskaff. tidspunkt Forretnings kontor Eierandel Balanseført verdi Lista Flypark AS 2002 Stavanger 50 % 55 Teledrifting AS 2002 Tromsø 50 % Sum tilknyttede selskaper i konsernet Note 5 Aksjer Selskap Eierandel Balanseført verdi Norwegian Health Care Supply AS 100 % 106 Network-Learning-LAB AS 21 % 23 Medicasa AS 33 % 58 Prosam Eiendom AS 27 % Værste AS 7 % 999 Andre aksjer 202 Verdi i selskapsregnskapet Selskap Eierandel Balanseført verdi Norwegian Health Care Supply AS 100 % 106 Network-Learning-LAB AS 21 % 23 Medicasa AS 33 % 58 Prosam Eiendom AS 27 % Værste AS 7 % 999 Synkarion AS 34 % 34 Kretsløpet AS 17 % 50 Gjensidige NOR 110 Andre aksjer 221 Verdi i konsernregnskapet

16 Note 6 Andre fordringer I posten andre fordringer inngår ansvarlig lån til Værste AS med kr Lånet står tilbake for selskapets bankgjeld. Forrentning og tilbakebetaling skal skje når selskapet har tilstrekkelig likviditet og soliditet. Utbytte skal ikke utbetales før lånekapitalen er nedbetalt. I posten inngår også påkostning i leide lokaler: Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang -16 Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger 672 Økonomisk levetid 10 år Investeringen fordeles lineært over kontraktsperidoen. Årlig avskrivning inngår i posten annen driftskostnad. Note 7 Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Ansvarlig lån til Værste AS Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld Sum Avdragsstruktur langsiktig gjeld Gjennomsnittlig rentesats for rentebærende gjeld er 8% i Særlige vilkår I finansieringsavtalen med selskapets hovedbankforbindelse DnB er det en forutsetning for de nåværende betingelser at konsernets bokførte egenkapital til en hver tid skal utgjøre minimum 35% av totalkapitalen. Videre skal resultat før skatt pluss avskrivninger minus betalbar skatt for året utgjøre minst 2% av samlet gjeld pr DnB er klar over at disse vilkår er brutt pr

17 Note 7 Fordringer og gjeld, fortsettelse Panteheftelser Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler Kundefordringer Driftsmidler Sum Pantsettelse gjelder overfor DnB og er knyttet til både langsiktig gjeld og konsernkontoordning med en trekkramme på kr pr Eiendelene er også stillet som sikkerhet for Ubenyttet trekk konsernkontoordning Ubenyttet trekk kassekreditt 750 Garantiansvar Kausjonsansvar Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Konsernselskaper Tilknyttede selskaper Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum Av lån til foretak i samme konsern forfaller kr senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Konsernselskaper Tilknyttede selskaper Gjeld Annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Det er stillet selvskyldnerkausjon overfor 2 datterselskaper med inntil kr

18 Note 9 Bankinnskudd Bundne bankinnskudd Ubenyttet trekk konsernkontoordning Ubenyttet trekk kassekreditt 750 Interconsult ASA er hovedkontoinnehaver i en konsernkontoordning med DnB, hvor alle datterselskapene er med bortsett fra Interconsult ENSIS AS. Total trekkrettighet i ordningen var kr pr De respektive datterselskapers trekk eller innestående på konsernkonto er klassifisert som henholdsvis gjeld eller fordring til/på konsernselskaper. Renteinntekter/- kostnader i denne ordningen er klassifisert som renter til/fra konsernselskaper. Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Bokført Aksjer Oversikt over de største aksjonærene pr Antall aksjer Eierandel Den norske stats oljeselskap AS ,88% Sinvent Venture AS ,88% Den norsk Bank ASA ,43% Fokus Bank ASA ,58% NILU Products AS ,87% Siviling. Kr. Gjettum AS ,42% Eriksen, Thorleif ,01% Kværneng, Frode ,78% Arnesen, Odd ,67% Grimsmo, Endre ,64% Nørholm, Svein Erik ,54% Rudsar, Gudbrand ,57% Paulsen, Ole Kristian ,33% Steinholt, Eivind ,32% Gjerløw, Fred ,27% Soligard, Trond ,24% NIVA-Tech AS ,22% Lie, Tor Anton ,15% Gjerde, Peder ,13% Finnvik, Sverre ,07% Magnussen, Hans Einar ,05% Svein Otto Sande ,02% Georg Finsrud ,01% 17

19 Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon, fortsettelse Oversikt over de største aksjonærene pr , forts. Antall aksjer Eierandel Magne Rudi ,01% Thor Christensen ,01% Magne Solgaard ,01 % Sum ,11 % Øvrige (Mindre enn 1%) ,89 % Totalt antall aksjer ,0 % Daglig leders og styrets eierinteresser i Interconsult ASA Antall aksjer Verv Klaus H. Ostenfeld, COWI AS... 0 Styreleder Siri Beate Hatlen... 0 Styremedlem Henning H. Therkelsen, COWI AS... 0 Styremedlem/ Konst. adm.dir. Keld Sørensen, COWI AS... 0 Styremedlem Stein P. Lunde... 0 Styremedlem Harald Bohne... 0 Styremedlem Lars Vallevik... 0 Styremedlem Ovennevnte styre ble valgt på ekstraordinær avslutning 16 januar Samtlige aksjer er med virkning fra solgt til COWI AS, Danmark Note 11 Pensjoner Interconsult ASA har kollektiv foretakspensjon for alle ansatte. Antall personer med i ordningen Aktive Pensjonister Totalt Ved pensjonsberegningene er følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn Diskonteringsrente... 7,0% 7,0% Forventet avkastning... 8,0% 8,0% Lønnsregulering... 4,0% 4,0% G-regulering... 3,3% 3,3% Pensjonsregulering... 2,5% 2,5% Arbeidsgiveravgift - sats... 14,1% 14,1% Forventet frivillig avgang før 40 år... 4,0% 4,0% Forventet frivillig avgang etter 40 år... 2,0% 2,0% Benyttet diskonteringsrente pr ,0% 7,0% 18

20 Note 11 Pensjoner, fortsettelse Spesifikasjon av pensjonskostnader Årets pensjonsopptjening Rentekostnader av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatførte estimatendringer og planendringer Omkostninger Arbeidsgiveravgift av innbetalt premie Sum pensjonskostnader Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Estimat virkelig verdi netto forpliktelser Ikke resultatførte estimat/planendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler Estimatendringer og avvik er amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Planendring er både i morselskapet og konsern amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid (ikke korridorløsning). Overfinansieringen er både i morselskap og konsern sannsynliggjort ved at forventet kontantverdi av den totale pensjonsforpliktelsen (påløpt og fremtidig) overstiger verdien av pensjonsmidlene. Note 12 Skatt Beregning av utsatt skatt/skattefordel og endring i utsatt skatt/skattefordel Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst- og tapskonto Gjeld Aksjer i datterselskap Elimineringer konsern Netto skatteøkende forskjeller Underskudd/godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel(-)/skatt i balansen

21 Note 12 Skatt, fortsettelse Oversikt over midlertidige forskjeller, forts % utsatt skattefordel(-)/skatt i balansen Ikke oppført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (-)/skatt i balansen Endring utsatt skattefordel/skatt i følge balansen Oppføring av skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til fremføring er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad (*) Endring i midlertidige forskjeller Skattem. underskudd/godtgjørelse etabl. i regnskapsåret Skattepliktig resultat Anvendt fremførbart underskudd i regnskapsåret Grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden) 0 0 Årets skattekostnad fordeler seg slik Betalbar skatt Endring utsatt skattefordel/skatt Sum skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt (i balansen) Betalbar skatt i skattekostnaden Skattevirkning av konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Underskudd til fremføring Utløpsår Sum underskudd til fremføring

22 Note 13 Annen kortsiktig gjeld Feriepenger og andre lønnsrelaterte poster Forskudd fra kunder Garantiforpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum Note 14 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnader 50 Annen godtgjørelse 110 Ved oppsigelse har adm. direktør avtale om full lønn i de første 6 månedene, deretter i de neste 6 måneder med fradrag av eventuell lønn hos ny arbeidsgiver. Ansatte har lån i morselskapet og konsernet på tilsammen kr 200. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor Revisorhonorar Teknisk bistand

23 Note 15 Annen driftskostnad Husleie Leie av driftsmidler Reisekostnader Nedskrivning fordring datterselskap Annen driftskostnad Sum Note 16 Betingede utfall, søksmål og erstatningsansvar Hverken morselskapet eller konsernet er involvert i saker med betingede utfall, søksmål eller erstatningsansvar som er av betydning i denne sammenheng. 22

24 23

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer