Gaia HMS Brukerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gaia HMS Brukerforening"

Transkript

1 Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert av Jarand Hindenes

2 INNHOLD side 1. GAIA HMS BRUKERFORENING 1.1 Organisasjonskart Måldokument Vedtekter Medlemsliste 2. STYRET 2.1 Navn og adresse på styremedlemmer Beskrivelse av oppgaver til styremedlemmene Mal for innkalling til styremøte Mal for referat fra styremøte Brev nye kunder HMS systemer AS Mal for invitasjon til årsmøte 1. brev Mal for invitasjon til årsmøte 2. brev Disposisjon for årsmøtet Budsjett Årsberetning PRINSIPIELLE VEDTAK 3.1 Utlevering av medlemslister 3.2 Taushetserklæring ØKONOMISKE GODTGJØRELSER 4.1 Skjema for kilometergodgjørelse, diett/reise/overnatting Ting og tang som må oppdateres: Brev til nye kunder må oppdateres Invitasjoner til årsmøte og program/disposisjon må selvfølgelig endres før det sendes ut til neste år Side 2 av 21

3 1.1 Organisasjonskart Årsmøtet HMS Systemer Styret for Gaia HMS Brukerforening Faggrupper Medlemmene 1.2 Måldokument 2003/ Medlemsinformasjon. Styret skal ha som mål å sende ut infoskriv vår og høst Kvalitetsutvikling. Styret lager en perm til alle styremedlemmene. Styret setter i gang temagrupper. Styret gjennomfører årsmøte. Se for øvrig 2 i vedtektene. Side 3 av 21

4 1.3 Vedtekter 1. Medlemsvilkår Gaia HMS Brukerforening består av de lisensinnehavere som har installert og bruker GAIA HMS og som har betalt medlemsavgiften til brukerforeningen. Medlemsavgiften skal tas opp til vurdering hver 2. år. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig, det skal føres løpende medlemsregister, som skal være oppdatert og tilgjengelig for medlemmer på en ukes varsel. Medlemsskapet regnes fra 1.1 til Første års medlemsavgift for nyinnmeldinger fastsettes etter antall måneder gjenstående for inneværende år avrundet oppover til nærmeste kvartal. Dersom et medlem ikke betaler medlemsavgiften vil kasserer sende betalingspåminnelse. Dersom medlemsbedriften ønsker å melde seg ut av brukerforening må det gjørs skriftlig og innen Eller så løper medlemsskapet et nytt kalenderår. Medlemsregisteret oppdateres og vedlikeholdes av kasserer. Medlemsavgiften beregnes ut fra full pris fra lisensinnehaver og 50% for øvrige kontorer. Lisenskontor og de øvrige kontor som har betalt medlemsavgift har stemmerett i årsmøtet. (gjelder frem til ) Brukerforeningen består av de lisensinnehavere (en kunde kan ha flere lisenser og derved flere medlemmer av brukerforening) som har installert og bruker GAIA HMS og som har betalt medlemsavgiften til brukerforeningen. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig. det skal føres løpende medlemsregister, som skal være oppdatert og tilgjengelig for medlemmer på en ukes varsel. Medlemsregisteret oppdateres og vedlikeholdes av sekretær/kasserer. Medlemsskapet regnes fra 1.1 til Første års medlemsavgift for nyinnmeldinger fastsettes etter antall måneder gjenstående for inneværende år avrundet oppover til nærmeste kvartal. Dersom et medlem ikke betaler medlemsavgiften skal medlemmet ha tre varsler innenfor 3 måneder. Om medlemsavgiften deretter ikke blir betalt, skal medlemmet slettes som medlem. 2. Formål Brukerforeningens formål er å være: bindeledd mellom bruker og leverandør være pådriver og prioritere videreutvikling av eksisterende og nye systemer innen produktområdet. Pådriver for erfaringsutveksling mellom medlemmene, myndighetene og foreningen. Side 4 av 21

5 3. Brukerforeningens organer Brukerforeningens organer er: Årsmøtet Styret for Brukerforeningen 4. Årsmøtet Brukerforeningens høyeste myndighet er årsmøtet som består av: Styret for Brukerforeningen Representanter fra HMS Systemers kunder som har installert og bruker GAIA HMS, og som er medlemmer av Brukerforeningen. Ingen lisensinnehavere har mer enn en stemme. Årsmøtet er beslutningsdyktig ved de frammøtte representanter og alle vedtak gjøres med 2/3 flertall. Årsmøtet avholdes i forbindelse med GAIA brukermøte. Årsmøtet vedtar vedtekter for Gaia HMS Brukerforening. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsberetning og regnskap Innkomne forslag Handlingsplan og budsjett Valg Forslag som ønskes vedtaksbehandlet på årsmøtet må være sendt Styret for Brukerforeningen senest 4 uker før årsmøtet. Stemmerett Lisensinnehavere har en stemme pr. betalt lisens. 5 Styret for Gaia HMS Brukerforeningen Styret består av 6 medlemmer (leder og 5 utvalgsmedlemmer, hvorav 1 skal fungere som kasserer og 1 som sekretær, de øvrige er styremedlemmer) samt 1 fra HMS Systemer AS. Medlemmene velges for 2 år. Gruppen konstituerer seg selv på første konstituerende møte. 2, evt. 3 nye medlemmer velges hvert år. Styret organiserer hvordan man skal gjennomføre årsmøter og valg. Alle styrets medlemmer skal skrive under på en taushetserklæring som skal ligge i leders kvalitetsperm. Side 5 av 21

6 HMS Systemer skriver referat fra styremøtene. Styret skal: være Brukerforeningens arbeidsutvalg i samarbeid med HMS Systemer planlegge og gjennomføre brukermøter, temadager og årsmøte. utarbeide handlingsplan for Brukerforeningen i samarbeid med HMS- Systemer bidra til utvikling av nye moduler/versjoner innen produktområdet. samordne brukerkrav, behandle og fatte vedtak på innkomne saker/forslag innen produktområde. tilrettelegge om nødvendig underutvalg/modulgrupper opprettholde om nødvendig faggrupper, med en faggruppe ansvarlig i Styret pr. faggruppe. arbeide for at faggrupper i drift har en aktiv referansegruppe, hvor alle medlemmer kan delta. Styrets drift finansieres ved medlemsavgiften. Regulering av medlemsavgiften foretas på årsmøtet. 6. Brukerforeningens utgifter Utgiftene til Styremøter dekkes av foreningen (fysiske møter, telefonmøter). Medlemmer av Styrets utgifter i forbindelse med Brukermøter dekkes av organisasjonen. Forelesere invitert av Styret skal få dekket enten reise eller opphold eller et fast beløp. (P.t. kr. 2000,-) i forbindelse med Brukermøtet, etter eget valg. Eksterne forelesere omfattes ikke av dette. Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ. 7. Informasjon Informasjon om medlemsbedriftene som medlemsbedriftens navn, adresse og telefonnummer kan legges ut på Brukerforeningens hjemmeside Kundelister av HMS Systemer A/S er konfidensielt og legges ikke ut på hjemmesiden. 8. Oppløsning Forslag om oppløsning av Gaia HMS Brukerforening kan fremmes av HMS Systemer eller av et ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Blir vedtak om oppløsning vedtatt sendes dette ut på uravstemning blant foreningens medlemmer. Fastholdes da vedtaket oppløses Brukerforeningen. Ved oppløsning fordeles foreningens eiendeler likt mellom Brukerforeningens medlemmer. Side 6 av 21

7 2.1 Styret NAVN ADRESSE PRIVAT ADR. Tlf. jobb Fax Mob.tlf Tlf. privat Morten Lunde Sandnes kommune Prestholsteigen (Leder) Postboks Sandnes 4305 Sandnes Marit B. Engebretsen Halden Felles BHT Stenrødveien (kasserer) Skippergata 6/ Halden 1767 Halden Karin Franke Hydro Porsgrunn Stubben (sekretær) avd. helse og arbeidsmiljø 3925 Porsgrunn Postboks Porsgrunn Jarand Hindenes Ryfylke HMS-Senter Maleniusåsveien (styremedlem) Postboks Sand (webredaktør) 4239 Sand Kåre Vold Hydro Aluminium Karmøy Søralauveien (vara medlem) Bedriftshelsetjenesten 4265 Håvik 4265 Håvik Sigrid Engen Fredrikstad kommune Grønnliveien (vara medlem) HMS avdelingen 1605 Fredrikstad Postboks Fredrikstad HMS Systemer A/S Marit Fløttum Vestre Rosten 81 Lundhøgda (daglig leder) 7075 Tiller 7089 Heimdal Ann Ragnhild Gulla Vestre Rosten 81 Njardarvn. 27a Tiller 7032 Trondheim Gry Kalstad Vesleveg 4 Vesleveg Halden 1769 halden Tove Bjørnbakk Vestre Rosten 81 Njardarvn. 27a Tiller 7032 Trondheim Side 7 av 21

8 2.2 Arbeidsbeskrivelse Styret Arbeidsbeskrivelse leder. Er ansvarlig for at styret fungerer i forhold til medlemmene og HMS-Systemer. Har ansvaret for at HMS-systemer innkaller til styresmøter og sender ut sakspapirer. Tar imot post etter behov. Er ansvarlig for infobrev til medlemmer i forkant av årsmøtet samt utsendelse av årsmøtepapirer minst 3 uker før møtet. Sørge for at medlemslister er ajourført og ha dialog med HMS- systemer i forbindelse med inn og utmeldinger av kunder. Sørge for at HMS-systemer sender velkomstbrev til nye kunder Arbeidsbeskrivelse kasserer. Er ansvarlig for regnskap og budsjett. Har ansvaret for at styret får jevnlig oppdateringer i forhold til inntekter og utgifter. Legger frem årsregnskap og budsjett på årsmøtet. Har dialog med regnskapsfører. Er kontaktperson mot hotellet i forbindelse med årsmøtet. Sørge for at medlemskontigenten blir innbetalt fra medlemmene. Har ansvar for oppdatering av medlemslisten i brukerforeningen Arbeidsbeskrivelse sekretær. Organiserer brukermøte/årsmøte. Skrive årsberetning. Sende årsberetning, årsmøtereferat og valgresultat til medlemmene etter årsmøtet. Skrive brev på vegne av brukerutvalget etter behov. Delta i forefallende styrearbeid Arbeidsbeskrivelse styremedlemmer. Velges for 2 år av gangen Delta i forefallende styrearbeid Jarand Hindenes har ansvar for å oppdatere GAIA Brukerforening sine nettsider. Side 8 av 21

9 Mal for innkalling til brukerutvalgsmøte Arbeidsområde/Prosjekt : Møtedato/tid : Møtested/lokale : Deltagere : Møteansvarlig : Journr/Arkivkode Sted Dato dokument1 SAKSLISTE Sak (nr/år) Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak (nr/år) Godkjenning av protokoll (referat) fra siste møte. Sak (nr/år) Andre saker. Sak (nr/år) eventuelt. Det er møteplikt Grunngitt forfall må avtales med leder. Vel møtt! Side 9 av 21

10 Mal for møtereferat Arbeidsområde/Prosjekt : Møtedato/tid : Møtested/lokale : Deltagere : Fraværende : Møteansvarlig : Referent : Kopi : Journr/Arkivkode Sted Dato dokument1 Sak (nr/år) Neste møte: Side 10 av 21

11 Gaia HMS Brukerforening Leder/adresse: Morten Lunde, Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes Tlf Sekretær/adresse: Karin Franke, Hydro Porsgrunn avd. arb.og helsemiljø, Postboks 2525, 3907 Porsgrunn Tlf Kjære GAIA-bruker! ** ** **** Her kommer noen hyggelige ord fra Gaia HMS Brukerutvalg! Som dere kanskje kjenner til har Gaia en brukerforening som skal bidra med innspill for å drive utviklingen av Gaia HMS programvare videre. Hvert år har Brukerforeningen et brukermøte og et årsmøte hvor det velges representanter til et Brukerutvalg. Brukerutvalget har telefonmøter ca. hver måned, og her får HMS Systemer A/S innspill fra brukerne om hvordan vi vil programmet skal utvikles videre for å møte nye krav. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, en for fysioterapeuter / ergoterapeuter, en for yrkeshygienikere / verneingeniører, og en for lege / sykepleier / sekretær for å arbeide med hvordan vi vil at Gaia HMS skal utvikles. Disse gruppene er i aktivitet, og de to første gruppene har levert utkast/forslag til forbedringer av Gaia HMS, som HMS Systemer A/S nå har lagt inn i Gaia HMS. Vi vil få en evaluering av disse forbedringene på neste års brukermøte. Brukermøtet 2002 var i Asker, hvor det møtte 32 Gaia-brukere. Brukermøtet i Asker varte i to dager. Temaet her var nettopp å presentere hva disse arbeidsgruppene har arbeidet med. HMS Systemer A/S viste den nye versjonen av programmet, og orienterte om arbeidet fremover. På Årsmøtet ble det valgt nye deltakere i brukerutvalget. En oppsummering av Brukermøtet 2002 finner du på våre internettsider: Brukerforeningen til Gaia HMS er svært nyttig for brukerne og for HMS Systemer A/S. Det er et forum hvor medlemmer av foreningen kan henvende seg til hverandre for å få hjelp og bistand, komme med forslag, og få diskutert problemer og ønsker og ideer en måtte ha. Brukerforeningen har en e-post liste, dette er et diskusjonsforum som skal fungere som en brevring hvor alle deltakerne kan sende innlegg eller svare på innlegg til hverandre. Får å delta i denne brevringen må dere være 1. Medlem i Brukerforeningen Gaia HMS 2. Ha en e-post adresse 3. Sende en påmeldingsnotis med litt opplysninger om hvem dere er til brukerutvalget v/aage Takvam, til e-postadressen Deltakelse på e-postlista er gratis. Les mer om denne e-postlista på våre internettsider! Side 11 av 21

12 Innmelding i Brukerforeningen gjøres skriftlig enten via e-post, eller vanlig post. Påmeldigen går til: Marit B. Engebritsen Halden Felles BHT Skippergt. 6/ Halden Det koster å drive en organisasjon, men medlemskap i Gaia Brukerforening koster svært lite. kun kr. 2000,- pr. år pr. innmeldt Gaia-kunde. Som medlem av brukerforeningen får en anledning til å stille på brukermøte som arrangeres hvert år. Neste landsdekkende brukermøte arrangeres på Quality Airport Holtel i Stavanger mars Invitasjon til dette og innkalling til årsmøtet blir sendt ut ved årsskifte 2002/2003. Programmet til neste års brukermøte er ikke helt ferdig enda men vi kan love at det blir et variert og spennende program. Håper dere er blitt fristet til å melde dere som medlem i Brukerforeningen Gaia HMS. Det er svært viktig å ta vare på foreningen vår, den har stor nytte for alle brukerne av Gaia HMS. Vi oppfordrer dere å melde dere inn i Brukerforening for Gaia HMS for på den måte være med å påvirke arbeidet fremover og gjøre foreningen enda bedre. Meld dere også inn i brevringen og vær aktiv! Med hilsen Morten Lunde, leder for Gaia HMS Brukerforening Side 12 av 21

13 Gaia HMS Brukerforening Leder/adresse: Morten Lunde, Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes Tlf Sekretær/adresse: Karin Franke, Hydro Porsgrunn, avd. arb. og helsemiljø, Postboks 2525, 3907 Porsgrunn Tlf Til alle Gaia-brukere! **.**.**** BRUKERMØTE GAIA HMS Det er igjen tid for å utveksle erfaringer. Brukerutvalget har den glede å invitere til samling på Vettre Hotel i Asker onsdag 13. og torsdag 14 mars Brukerforeningen har vært svært aktiv i året som har gått. Vi har fått flere nye brukere. Dette er et forum hvor medlemmene av foreningen kan henvende seg for å få hjelp og bistand, komme med forslag og få diskutert problemer, ønsker og ideer. Særlig aktive har vi vært i arbeidsgruppene det siste året. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, en for fysioterapeuter/ergoterapeuter, en for yrkeshygienikere/verneingeniører, og en for lege/sykepleier/sekretær der målet er å bidra til å utvikle Gaia. De to første gruppene er nesten ferdig med sine oppgaver og har levert utkast/forslag til forbedringer av Gaia HMS. HMS Systemer AS har innarbeidet forslagene i den nye versjonen som ble frigitt og dette prøves nå ut en tid for senere evaluering. Det vil bli mer informasjon når vi treffes i mars. Vi gleder oss. Vi har også i år satt av litt tid til aktiviteter. I den anledning er det lagt inn sosiale aktiviteter og festmiddag under stevnet. Det blir nok en kreativ og festlig aften. Årsmøte. I henhold til vedtektenes 4, skal årsmøtet behandle følgende saker: Årsberetning. Innkomne forslag Regnskap og budsjett Valg Bortsett fra Aage, er alle styrerepresentantene på valg. Frist for innsending av saker til årsmøte er 15. februar. Saker sendes til Side 13 av 21

14 Kommunikasjon. Deltakerne må selv stå for transport. Velges Gardemoen, tar det ca 45 min. med flytoget til Asker stasjon. Derfra 5 min. med taxi til hotellet. Det tar ca 40 minutter fra Oslo til Asker med tog. Det går også buss. Se vedlegg. Påmeldingsfrist. Det er svært viktig med rask påmelding til Torhild. Påmelding må skje innen 20. februar. Deltakeravgiften betales til kontonummer Minner om at frist for innbetaling av medlemskontigenten er 1. mars. Vær grei å betal kontingenten separat. Ikke sammen med eventuelt deltakeravgiften til brukermøte. Kontonummeret er det samme. Se for øvrig vedlegg. Minner også om at de som ikke betaler medlemsavgiften, heller ikke har anledning til å delta på brukermøtet. Deltakeravgift. Alt. 1, med overnatting, kr pr. person. Deltakeravgiften inkluderer overnatting i enkeltrom, 1 frokost, 2 lunsjer og 1 middag. Alt. 2, uten overnatting, kr pr. person. Her er 2 lunsjer inkludert. I begge tilfeller er kaffepauser, kaker, frukt og andre felleskostnader inkludert. Kommer dere dagen før, må dere selv ordne dette. Ytterligere informasjon om brukermøtet samt årsmøtepapirer, vil bli sendt ut med brev senere. Viktig. Gaia HMS sin brukerforening ligger på internett. Her vil informasjon bli lagt ut fortløpende. Selvsagt vil også informasjon bli sendt ut med posten. Internettadressen vår er: Besøk denne siden av og til, og se etter nytt! Informasjon blir også sendt ut på brevringen: (Hvis noen av dere nylig har fått e- postadresse, eller ikke er påmeldt brevringen, meld fra om dette til ) Med vennlig hilsen Meld deg på brukermøtet og vær aktiv! Bruk påmeldingskjema som ligger ved. Morten Lunde, leder for Gaia HMS Brukerforening Side 14 av 21

15 Gaia HMS Brukerforening Leder/adresse: Morten Lunde, Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes Tlf Sekretær/adresse: Karin Franke, Hydro Prosgrunn, avd. arb. og helsemiljø, Postboks 2525, 3907 Prosgrunn Tlf Til alle Gaia-brukere! **.**.**** ÅRSMØTE/BRUKERMØTE GAIA HMS I ÅR 2004 Vel møtt til Brukermøte Gaia HMS i Asker 13. og 14. mars 2002, Vettre hotel. Årsmøte 2002 i Gaia HMS Vedlagt oversendes papirer til årsmøte i forbindelse med brukermøtet. Brukermøte Gaia HMS i Asker Vi har mye spennende på programmet også i år. Ser vi tilbake fra den tiden brukerutvalget ble etablert og hadde sine årlige brukermøter, har det vært en god utvikling. Det er nok grunn til å takke medlemmene i utvalget for en del av æren. Også i år vil vi presentere faggruppenes arbeid. Både yrkeshygieniker/verneingeniører og ergo/fysiogruppen er inne i sluttfasen. Vi håper at brukermøtet vil kunne gi inspirasjon slik at dere som brukere kan komme i gang med å bruke programmene. En av målsetningene har vært å finne effektive brukermåter for de ulike fagpersonellgruppene, og gjerne med endringer av programmet som konsekvens. Også i år har vi satt av tid i programmet til å bli kjent med hverandre. I den anledning er det lagt inn natursti med sosiale aktiviteter og en festmiddag under sammenkomsten. HMS- Systemer har som alltid vært velvillig og imøtekommende i prosessene som er startet. Det er fortsatt få som har betalt medlemskapet i Brukerforening som koster kr. 2000,- pr. innmeldte Gaia-kunde. Oppfordrer til innbetaling før årsmøte. Når det gjelder kommunikasjon og transport, se vedlagte sider. Velkommen til Asker!! Med vennlig hilsen Morten Lunde, leder for Gaia HMS Brukerforening Side 15 av 21

16 Program for brukermøte på Quality Airport Hotel 26. og 27. mars 2003 Onsdag Registrering m/noe å bite i Kake/kaffe Skademeldinger Årsmøte ) Åpning Nyheter og informasjon fra HMS- systemer Pause Diskusjon rundt nye deler i Gaia for yrkeshygieniske gruppe og ergo/fysioterapeut gruppe Kjemikalieforskriften Lunch Kontroll fra datatilsynet Sosial aktivitet (besøk på Flyhistorisk museum) Samling før middagen Festmiddag Brukertorget vil være tilgjengelig begge dagene. Det er lov å prøve seg. Råd og veiledning etter forespørsel. Torsdag Presentasjon av deler av Gaia Pause/kaffe/utsjekking Åpen spørretime, forslag til endring/forbedring av Gaia Avtaleboka Innlast. av data fra eksterne kilder (spirometri, støymåler) Lunch Hvilke rapporter brukes mest / finnes til bruk forskjeller i bruk av Gaia for egenordning og fellesordning Pause/kaffe/frukt Oppsummering, diskusjon og evaluering Side 16 av 21

17 Årsmøte 2003 Brukerforeningen til Gaia HMS Vi har følgende saker: 1. Årsmelding 2. Regnskap Innkommne saker 4. Orientering om faggruppene 5. Vedtektsendringer (forslag) 6. Budsjett forslag Valg Side 17 av 21

18 GAIA HMS Brukerforeningen Budsjett 2001 Budsjett 2002 Inntekter Inntekter Deltakeravgift Deltakeravgift Medlemskontigent Medlemskontigent Renteinntekter Renteinntekter SUM SUM Utgifter Utgifter Porto/rekvisita Porto/rekvisita Telefon Telefon *Reisekostnader faggr Reisekostnader faggr *Reisekostnader brukerut Reisekostnader brukerut Diverse tjenester Honnorar utgifter *Utgifter årsmøte Utgifter årsmøte SUM SUM Overskudd Regnskapet i balanse. Når det gjelder regnskapet for 2001 ble det et underskudd på til tross for at vi budsjetterte med i overskudd. *Post reisekostnader faggruppene økt med over 100% til ca Årsaken er at de to gruppene møttes ofte og flyreiser koster mer enn buss. Både ergo/fysio og yrkeshygienegruppen avsluttes ved årsmøte. Den nye gruppen som er etablert og eventuelt andre som blir etablert i fremtiden vil få tildelt et beløpe som de selv kan disponere. Dette er en del av brukerutvalgets kvalitetssikring. *Post reisekostnader brukerutvalget økte med ca 10000,. I forhold til budsjett. Årsaken ligger i økte kostander til transport. *Post utgifter årsmøte økte med mer enn budsjett. Det skyldes i hovedsak økte kostander i forbindelse med flytting av arrangementet til annet hotell. Arendal Side 18 av 21

19 Mal/disposisjon for årsberetning. Punktene nedenfor er ment som sjekkliste for at alt skal komme med, og behøver ikke følges slavisk. Det er likevel en fordel om rekkefølgen er lik fra år til år når det gjelder tema. Oversikt: Årsberetning Oppgi antall medlemmer pr. dato nær årsmøtet og oppgi forrige års tall. Styrets sammensetning. Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlemmer: Fra HMS systemer: Vararep. Styrets arbeid. Antall møter Generelt om aktiviteten evt. relatert til måldokument utviklingstrekk. Årsmøte Årsrapport for Regnskap Innkomne saker 4. Orientering om faggruppene 5. Vedtektsendringer (forslag) 6. Budsjett forslag 2003 Valg Side 19 av 21

20 Taushetserklæring Taushetserklæring for Styret for Gaia HMS brukerforening: Taushetsplikten deles inn i tre punkter. 1. Taushetsplikt overfor medlemmene i foreningen All kunnskap som styret blir kjent med om den enkelte medlemsbedrift skal i utgangspunktet være belagt med taushetsplikt. Dersom informasjon ønsket brakt videre må dette først avklares med den enkelte bedrift. 2. Taushetsplikt overfor HMS Systemer All kunnskap medlemmene får om bedriften HMS Systemrer AS er i utgangspunktet taushetsbelagt. Dette kan være informasjon om for eksempel økonomiske forhold driftsforhold bemanning strategiske valg All offentliggjøring av slik informasjon må avklares med HMS Systemer. 3. Taushetsplikt overfor produktet Gaia HMS All kunnskap medlemmene får om produktet Gaia HMS er taushetsbelagt. Dette gjelder selvfølgelig ikke den vanlige bruken av systemet som brukerene fritt seg i mellom kan diskutere. Informasjon som skal være taushetsbelagt er: Informasjon om innhold i nye versjoner, inntil HMS Systemer AS selv offentliggjør dette. Strategiske valg for videreutvikling av systemet. Erklærer herved at jeg som Styremedlem i Gaia HMS brukerforening vil respektere og opprettholde den taushetsplikt som er pålagt meg ved dette vervet. Dato: Signatur: Arbeidsplass: Side 20 av 21

21 REISEREGNING GAIA HMS BRUKERFORENING Navn: Adresse Personnr. Kontonr. Reisen gjelder: Avreise Ankomst Reiserute Bil/tog/fly Dato: Kl. Dato: Kl. Navn på passasjer ved bruk av egen bil: Beskrivelse Antall Sats/beløp Beløp Bil: KM-godtgjørelse Passasjertillegg Parkering (vedlegges) Kost u/overnatting 6-12 timer Over 12 timer Kost i følge bilag Kost m/overnatting Over 12 timer Kost/overn. i følge bilag Natt-tillegg Privat overnatting Annet spesifiseres: Fradrag for evt. måltider Frokost - Lunsj - Middag - Flyreise (kvittering vedl.) Togreise (kvittering vedl.) Båtreise (kvittering vedl.) Annet utlegg ifølge bilag Tidligere utbetalt/forskudd - Sum til utbetaling Attesteres av leder/kasserer: Regninger fra kasserer attesteres av leder. Side 21 av 21

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter Fëanturi. Endring 1: Styret skal publisere lovendringsforslaget på Fëanturis nettsted eller på forumet minst en uke før årsmøtet..

Vedtekter Fëanturi. Endring 1: Styret skal publisere lovendringsforslaget på Fëanturis nettsted eller på forumet minst en uke før årsmøtet.. Vedtekter Fëanturi Vedtatt: 19.11.06 1Foreningen Fëanturi 1.1 Formål Fëanturi er en idealistisk forening for levende rollespill. Foreningen skal organisere slike rollespill og legge forholdene til rette

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 NORDLAND SKIKRETS Til kretsens medlemslag og tillitsvalgte INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 Sted: SCANDIC BODØ (tidligere Rica Bodø) Tid: 25-26.4.2015 Tidsramme: Lørdag 15:00 20:00, Søndag 09:00-12:00

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer