Gaia HMS Brukerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gaia HMS Brukerforening"

Transkript

1 Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert av Jarand Hindenes

2 INNHOLD side 1. GAIA HMS BRUKERFORENING 1.1 Organisasjonskart Måldokument Vedtekter Medlemsliste 2. STYRET 2.1 Navn og adresse på styremedlemmer Beskrivelse av oppgaver til styremedlemmene Mal for innkalling til styremøte Mal for referat fra styremøte Brev nye kunder HMS systemer AS Mal for invitasjon til årsmøte 1. brev Mal for invitasjon til årsmøte 2. brev Disposisjon for årsmøtet Budsjett Årsberetning PRINSIPIELLE VEDTAK 3.1 Utlevering av medlemslister 3.2 Taushetserklæring ØKONOMISKE GODTGJØRELSER 4.1 Skjema for kilometergodgjørelse, diett/reise/overnatting Ting og tang som må oppdateres: Brev til nye kunder må oppdateres Invitasjoner til årsmøte og program/disposisjon må selvfølgelig endres før det sendes ut til neste år Side 2 av 21

3 1.1 Organisasjonskart Årsmøtet HMS Systemer Styret for Gaia HMS Brukerforening Faggrupper Medlemmene 1.2 Måldokument 2003/ Medlemsinformasjon. Styret skal ha som mål å sende ut infoskriv vår og høst Kvalitetsutvikling. Styret lager en perm til alle styremedlemmene. Styret setter i gang temagrupper. Styret gjennomfører årsmøte. Se for øvrig 2 i vedtektene. Side 3 av 21

4 1.3 Vedtekter 1. Medlemsvilkår Gaia HMS Brukerforening består av de lisensinnehavere som har installert og bruker GAIA HMS og som har betalt medlemsavgiften til brukerforeningen. Medlemsavgiften skal tas opp til vurdering hver 2. år. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig, det skal føres løpende medlemsregister, som skal være oppdatert og tilgjengelig for medlemmer på en ukes varsel. Medlemsskapet regnes fra 1.1 til Første års medlemsavgift for nyinnmeldinger fastsettes etter antall måneder gjenstående for inneværende år avrundet oppover til nærmeste kvartal. Dersom et medlem ikke betaler medlemsavgiften vil kasserer sende betalingspåminnelse. Dersom medlemsbedriften ønsker å melde seg ut av brukerforening må det gjørs skriftlig og innen Eller så løper medlemsskapet et nytt kalenderår. Medlemsregisteret oppdateres og vedlikeholdes av kasserer. Medlemsavgiften beregnes ut fra full pris fra lisensinnehaver og 50% for øvrige kontorer. Lisenskontor og de øvrige kontor som har betalt medlemsavgift har stemmerett i årsmøtet. (gjelder frem til ) Brukerforeningen består av de lisensinnehavere (en kunde kan ha flere lisenser og derved flere medlemmer av brukerforening) som har installert og bruker GAIA HMS og som har betalt medlemsavgiften til brukerforeningen. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig. det skal føres løpende medlemsregister, som skal være oppdatert og tilgjengelig for medlemmer på en ukes varsel. Medlemsregisteret oppdateres og vedlikeholdes av sekretær/kasserer. Medlemsskapet regnes fra 1.1 til Første års medlemsavgift for nyinnmeldinger fastsettes etter antall måneder gjenstående for inneværende år avrundet oppover til nærmeste kvartal. Dersom et medlem ikke betaler medlemsavgiften skal medlemmet ha tre varsler innenfor 3 måneder. Om medlemsavgiften deretter ikke blir betalt, skal medlemmet slettes som medlem. 2. Formål Brukerforeningens formål er å være: bindeledd mellom bruker og leverandør være pådriver og prioritere videreutvikling av eksisterende og nye systemer innen produktområdet. Pådriver for erfaringsutveksling mellom medlemmene, myndighetene og foreningen. Side 4 av 21

5 3. Brukerforeningens organer Brukerforeningens organer er: Årsmøtet Styret for Brukerforeningen 4. Årsmøtet Brukerforeningens høyeste myndighet er årsmøtet som består av: Styret for Brukerforeningen Representanter fra HMS Systemers kunder som har installert og bruker GAIA HMS, og som er medlemmer av Brukerforeningen. Ingen lisensinnehavere har mer enn en stemme. Årsmøtet er beslutningsdyktig ved de frammøtte representanter og alle vedtak gjøres med 2/3 flertall. Årsmøtet avholdes i forbindelse med GAIA brukermøte. Årsmøtet vedtar vedtekter for Gaia HMS Brukerforening. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsberetning og regnskap Innkomne forslag Handlingsplan og budsjett Valg Forslag som ønskes vedtaksbehandlet på årsmøtet må være sendt Styret for Brukerforeningen senest 4 uker før årsmøtet. Stemmerett Lisensinnehavere har en stemme pr. betalt lisens. 5 Styret for Gaia HMS Brukerforeningen Styret består av 6 medlemmer (leder og 5 utvalgsmedlemmer, hvorav 1 skal fungere som kasserer og 1 som sekretær, de øvrige er styremedlemmer) samt 1 fra HMS Systemer AS. Medlemmene velges for 2 år. Gruppen konstituerer seg selv på første konstituerende møte. 2, evt. 3 nye medlemmer velges hvert år. Styret organiserer hvordan man skal gjennomføre årsmøter og valg. Alle styrets medlemmer skal skrive under på en taushetserklæring som skal ligge i leders kvalitetsperm. Side 5 av 21

6 HMS Systemer skriver referat fra styremøtene. Styret skal: være Brukerforeningens arbeidsutvalg i samarbeid med HMS Systemer planlegge og gjennomføre brukermøter, temadager og årsmøte. utarbeide handlingsplan for Brukerforeningen i samarbeid med HMS- Systemer bidra til utvikling av nye moduler/versjoner innen produktområdet. samordne brukerkrav, behandle og fatte vedtak på innkomne saker/forslag innen produktområde. tilrettelegge om nødvendig underutvalg/modulgrupper opprettholde om nødvendig faggrupper, med en faggruppe ansvarlig i Styret pr. faggruppe. arbeide for at faggrupper i drift har en aktiv referansegruppe, hvor alle medlemmer kan delta. Styrets drift finansieres ved medlemsavgiften. Regulering av medlemsavgiften foretas på årsmøtet. 6. Brukerforeningens utgifter Utgiftene til Styremøter dekkes av foreningen (fysiske møter, telefonmøter). Medlemmer av Styrets utgifter i forbindelse med Brukermøter dekkes av organisasjonen. Forelesere invitert av Styret skal få dekket enten reise eller opphold eller et fast beløp. (P.t. kr. 2000,-) i forbindelse med Brukermøtet, etter eget valg. Eksterne forelesere omfattes ikke av dette. Reiseutgifter dekkes etter statens regulativ. 7. Informasjon Informasjon om medlemsbedriftene som medlemsbedriftens navn, adresse og telefonnummer kan legges ut på Brukerforeningens hjemmeside Kundelister av HMS Systemer A/S er konfidensielt og legges ikke ut på hjemmesiden. 8. Oppløsning Forslag om oppløsning av Gaia HMS Brukerforening kan fremmes av HMS Systemer eller av et ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Blir vedtak om oppløsning vedtatt sendes dette ut på uravstemning blant foreningens medlemmer. Fastholdes da vedtaket oppløses Brukerforeningen. Ved oppløsning fordeles foreningens eiendeler likt mellom Brukerforeningens medlemmer. Side 6 av 21

7 2.1 Styret NAVN ADRESSE PRIVAT ADR. Tlf. jobb Fax Mob.tlf Tlf. privat Morten Lunde Sandnes kommune Prestholsteigen (Leder) Postboks Sandnes 4305 Sandnes Marit B. Engebretsen Halden Felles BHT Stenrødveien (kasserer) Skippergata 6/ Halden 1767 Halden Karin Franke Hydro Porsgrunn Stubben (sekretær) avd. helse og arbeidsmiljø 3925 Porsgrunn Postboks Porsgrunn Jarand Hindenes Ryfylke HMS-Senter Maleniusåsveien (styremedlem) Postboks Sand (webredaktør) 4239 Sand Kåre Vold Hydro Aluminium Karmøy Søralauveien (vara medlem) Bedriftshelsetjenesten 4265 Håvik 4265 Håvik Sigrid Engen Fredrikstad kommune Grønnliveien (vara medlem) HMS avdelingen 1605 Fredrikstad Postboks Fredrikstad HMS Systemer A/S Marit Fløttum Vestre Rosten 81 Lundhøgda (daglig leder) 7075 Tiller 7089 Heimdal Ann Ragnhild Gulla Vestre Rosten 81 Njardarvn. 27a Tiller 7032 Trondheim Gry Kalstad Vesleveg 4 Vesleveg Halden 1769 halden Tove Bjørnbakk Vestre Rosten 81 Njardarvn. 27a Tiller 7032 Trondheim Side 7 av 21

8 2.2 Arbeidsbeskrivelse Styret Arbeidsbeskrivelse leder. Er ansvarlig for at styret fungerer i forhold til medlemmene og HMS-Systemer. Har ansvaret for at HMS-systemer innkaller til styresmøter og sender ut sakspapirer. Tar imot post etter behov. Er ansvarlig for infobrev til medlemmer i forkant av årsmøtet samt utsendelse av årsmøtepapirer minst 3 uker før møtet. Sørge for at medlemslister er ajourført og ha dialog med HMS- systemer i forbindelse med inn og utmeldinger av kunder. Sørge for at HMS-systemer sender velkomstbrev til nye kunder Arbeidsbeskrivelse kasserer. Er ansvarlig for regnskap og budsjett. Har ansvaret for at styret får jevnlig oppdateringer i forhold til inntekter og utgifter. Legger frem årsregnskap og budsjett på årsmøtet. Har dialog med regnskapsfører. Er kontaktperson mot hotellet i forbindelse med årsmøtet. Sørge for at medlemskontigenten blir innbetalt fra medlemmene. Har ansvar for oppdatering av medlemslisten i brukerforeningen Arbeidsbeskrivelse sekretær. Organiserer brukermøte/årsmøte. Skrive årsberetning. Sende årsberetning, årsmøtereferat og valgresultat til medlemmene etter årsmøtet. Skrive brev på vegne av brukerutvalget etter behov. Delta i forefallende styrearbeid Arbeidsbeskrivelse styremedlemmer. Velges for 2 år av gangen Delta i forefallende styrearbeid Jarand Hindenes har ansvar for å oppdatere GAIA Brukerforening sine nettsider. Side 8 av 21

9 Mal for innkalling til brukerutvalgsmøte Arbeidsområde/Prosjekt : Møtedato/tid : Møtested/lokale : Deltagere : Møteansvarlig : Journr/Arkivkode Sted Dato dokument1 SAKSLISTE Sak (nr/år) Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak (nr/år) Godkjenning av protokoll (referat) fra siste møte. Sak (nr/år) Andre saker. Sak (nr/år) eventuelt. Det er møteplikt Grunngitt forfall må avtales med leder. Vel møtt! Side 9 av 21

10 Mal for møtereferat Arbeidsområde/Prosjekt : Møtedato/tid : Møtested/lokale : Deltagere : Fraværende : Møteansvarlig : Referent : Kopi : Journr/Arkivkode Sted Dato dokument1 Sak (nr/år) Neste møte: Side 10 av 21

11 Gaia HMS Brukerforening Leder/adresse: Morten Lunde, Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes Tlf Sekretær/adresse: Karin Franke, Hydro Porsgrunn avd. arb.og helsemiljø, Postboks 2525, 3907 Porsgrunn Tlf Kjære GAIA-bruker! ** ** **** Her kommer noen hyggelige ord fra Gaia HMS Brukerutvalg! Som dere kanskje kjenner til har Gaia en brukerforening som skal bidra med innspill for å drive utviklingen av Gaia HMS programvare videre. Hvert år har Brukerforeningen et brukermøte og et årsmøte hvor det velges representanter til et Brukerutvalg. Brukerutvalget har telefonmøter ca. hver måned, og her får HMS Systemer A/S innspill fra brukerne om hvordan vi vil programmet skal utvikles videre for å møte nye krav. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, en for fysioterapeuter / ergoterapeuter, en for yrkeshygienikere / verneingeniører, og en for lege / sykepleier / sekretær for å arbeide med hvordan vi vil at Gaia HMS skal utvikles. Disse gruppene er i aktivitet, og de to første gruppene har levert utkast/forslag til forbedringer av Gaia HMS, som HMS Systemer A/S nå har lagt inn i Gaia HMS. Vi vil få en evaluering av disse forbedringene på neste års brukermøte. Brukermøtet 2002 var i Asker, hvor det møtte 32 Gaia-brukere. Brukermøtet i Asker varte i to dager. Temaet her var nettopp å presentere hva disse arbeidsgruppene har arbeidet med. HMS Systemer A/S viste den nye versjonen av programmet, og orienterte om arbeidet fremover. På Årsmøtet ble det valgt nye deltakere i brukerutvalget. En oppsummering av Brukermøtet 2002 finner du på våre internettsider: Brukerforeningen til Gaia HMS er svært nyttig for brukerne og for HMS Systemer A/S. Det er et forum hvor medlemmer av foreningen kan henvende seg til hverandre for å få hjelp og bistand, komme med forslag, og få diskutert problemer og ønsker og ideer en måtte ha. Brukerforeningen har en e-post liste, dette er et diskusjonsforum som skal fungere som en brevring hvor alle deltakerne kan sende innlegg eller svare på innlegg til hverandre. Får å delta i denne brevringen må dere være 1. Medlem i Brukerforeningen Gaia HMS 2. Ha en e-post adresse 3. Sende en påmeldingsnotis med litt opplysninger om hvem dere er til brukerutvalget v/aage Takvam, til e-postadressen Deltakelse på e-postlista er gratis. Les mer om denne e-postlista på våre internettsider! Side 11 av 21

12 Innmelding i Brukerforeningen gjøres skriftlig enten via e-post, eller vanlig post. Påmeldigen går til: Marit B. Engebritsen Halden Felles BHT Skippergt. 6/ Halden Det koster å drive en organisasjon, men medlemskap i Gaia Brukerforening koster svært lite. kun kr. 2000,- pr. år pr. innmeldt Gaia-kunde. Som medlem av brukerforeningen får en anledning til å stille på brukermøte som arrangeres hvert år. Neste landsdekkende brukermøte arrangeres på Quality Airport Holtel i Stavanger mars Invitasjon til dette og innkalling til årsmøtet blir sendt ut ved årsskifte 2002/2003. Programmet til neste års brukermøte er ikke helt ferdig enda men vi kan love at det blir et variert og spennende program. Håper dere er blitt fristet til å melde dere som medlem i Brukerforeningen Gaia HMS. Det er svært viktig å ta vare på foreningen vår, den har stor nytte for alle brukerne av Gaia HMS. Vi oppfordrer dere å melde dere inn i Brukerforening for Gaia HMS for på den måte være med å påvirke arbeidet fremover og gjøre foreningen enda bedre. Meld dere også inn i brevringen og vær aktiv! Med hilsen Morten Lunde, leder for Gaia HMS Brukerforening Side 12 av 21

13 Gaia HMS Brukerforening Leder/adresse: Morten Lunde, Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes Tlf Sekretær/adresse: Karin Franke, Hydro Porsgrunn, avd. arb. og helsemiljø, Postboks 2525, 3907 Porsgrunn Tlf Til alle Gaia-brukere! **.**.**** BRUKERMØTE GAIA HMS Det er igjen tid for å utveksle erfaringer. Brukerutvalget har den glede å invitere til samling på Vettre Hotel i Asker onsdag 13. og torsdag 14 mars Brukerforeningen har vært svært aktiv i året som har gått. Vi har fått flere nye brukere. Dette er et forum hvor medlemmene av foreningen kan henvende seg for å få hjelp og bistand, komme med forslag og få diskutert problemer, ønsker og ideer. Særlig aktive har vi vært i arbeidsgruppene det siste året. Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, en for fysioterapeuter/ergoterapeuter, en for yrkeshygienikere/verneingeniører, og en for lege/sykepleier/sekretær der målet er å bidra til å utvikle Gaia. De to første gruppene er nesten ferdig med sine oppgaver og har levert utkast/forslag til forbedringer av Gaia HMS. HMS Systemer AS har innarbeidet forslagene i den nye versjonen som ble frigitt og dette prøves nå ut en tid for senere evaluering. Det vil bli mer informasjon når vi treffes i mars. Vi gleder oss. Vi har også i år satt av litt tid til aktiviteter. I den anledning er det lagt inn sosiale aktiviteter og festmiddag under stevnet. Det blir nok en kreativ og festlig aften. Årsmøte. I henhold til vedtektenes 4, skal årsmøtet behandle følgende saker: Årsberetning. Innkomne forslag Regnskap og budsjett Valg Bortsett fra Aage, er alle styrerepresentantene på valg. Frist for innsending av saker til årsmøte er 15. februar. Saker sendes til Side 13 av 21

14 Kommunikasjon. Deltakerne må selv stå for transport. Velges Gardemoen, tar det ca 45 min. med flytoget til Asker stasjon. Derfra 5 min. med taxi til hotellet. Det tar ca 40 minutter fra Oslo til Asker med tog. Det går også buss. Se vedlegg. Påmeldingsfrist. Det er svært viktig med rask påmelding til Torhild. Påmelding må skje innen 20. februar. Deltakeravgiften betales til kontonummer Minner om at frist for innbetaling av medlemskontigenten er 1. mars. Vær grei å betal kontingenten separat. Ikke sammen med eventuelt deltakeravgiften til brukermøte. Kontonummeret er det samme. Se for øvrig vedlegg. Minner også om at de som ikke betaler medlemsavgiften, heller ikke har anledning til å delta på brukermøtet. Deltakeravgift. Alt. 1, med overnatting, kr pr. person. Deltakeravgiften inkluderer overnatting i enkeltrom, 1 frokost, 2 lunsjer og 1 middag. Alt. 2, uten overnatting, kr pr. person. Her er 2 lunsjer inkludert. I begge tilfeller er kaffepauser, kaker, frukt og andre felleskostnader inkludert. Kommer dere dagen før, må dere selv ordne dette. Ytterligere informasjon om brukermøtet samt årsmøtepapirer, vil bli sendt ut med brev senere. Viktig. Gaia HMS sin brukerforening ligger på internett. Her vil informasjon bli lagt ut fortløpende. Selvsagt vil også informasjon bli sendt ut med posten. Internettadressen vår er: Besøk denne siden av og til, og se etter nytt! Informasjon blir også sendt ut på brevringen: (Hvis noen av dere nylig har fått e- postadresse, eller ikke er påmeldt brevringen, meld fra om dette til ) Med vennlig hilsen Meld deg på brukermøtet og vær aktiv! Bruk påmeldingskjema som ligger ved. Morten Lunde, leder for Gaia HMS Brukerforening Side 14 av 21

15 Gaia HMS Brukerforening Leder/adresse: Morten Lunde, Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes Tlf Sekretær/adresse: Karin Franke, Hydro Prosgrunn, avd. arb. og helsemiljø, Postboks 2525, 3907 Prosgrunn Tlf Til alle Gaia-brukere! **.**.**** ÅRSMØTE/BRUKERMØTE GAIA HMS I ÅR 2004 Vel møtt til Brukermøte Gaia HMS i Asker 13. og 14. mars 2002, Vettre hotel. Årsmøte 2002 i Gaia HMS Vedlagt oversendes papirer til årsmøte i forbindelse med brukermøtet. Brukermøte Gaia HMS i Asker Vi har mye spennende på programmet også i år. Ser vi tilbake fra den tiden brukerutvalget ble etablert og hadde sine årlige brukermøter, har det vært en god utvikling. Det er nok grunn til å takke medlemmene i utvalget for en del av æren. Også i år vil vi presentere faggruppenes arbeid. Både yrkeshygieniker/verneingeniører og ergo/fysiogruppen er inne i sluttfasen. Vi håper at brukermøtet vil kunne gi inspirasjon slik at dere som brukere kan komme i gang med å bruke programmene. En av målsetningene har vært å finne effektive brukermåter for de ulike fagpersonellgruppene, og gjerne med endringer av programmet som konsekvens. Også i år har vi satt av tid i programmet til å bli kjent med hverandre. I den anledning er det lagt inn natursti med sosiale aktiviteter og en festmiddag under sammenkomsten. HMS- Systemer har som alltid vært velvillig og imøtekommende i prosessene som er startet. Det er fortsatt få som har betalt medlemskapet i Brukerforening som koster kr. 2000,- pr. innmeldte Gaia-kunde. Oppfordrer til innbetaling før årsmøte. Når det gjelder kommunikasjon og transport, se vedlagte sider. Velkommen til Asker!! Med vennlig hilsen Morten Lunde, leder for Gaia HMS Brukerforening Side 15 av 21

16 Program for brukermøte på Quality Airport Hotel 26. og 27. mars 2003 Onsdag Registrering m/noe å bite i Kake/kaffe Skademeldinger Årsmøte ) Åpning Nyheter og informasjon fra HMS- systemer Pause Diskusjon rundt nye deler i Gaia for yrkeshygieniske gruppe og ergo/fysioterapeut gruppe Kjemikalieforskriften Lunch Kontroll fra datatilsynet Sosial aktivitet (besøk på Flyhistorisk museum) Samling før middagen Festmiddag Brukertorget vil være tilgjengelig begge dagene. Det er lov å prøve seg. Råd og veiledning etter forespørsel. Torsdag Presentasjon av deler av Gaia Pause/kaffe/utsjekking Åpen spørretime, forslag til endring/forbedring av Gaia Avtaleboka Innlast. av data fra eksterne kilder (spirometri, støymåler) Lunch Hvilke rapporter brukes mest / finnes til bruk forskjeller i bruk av Gaia for egenordning og fellesordning Pause/kaffe/frukt Oppsummering, diskusjon og evaluering Side 16 av 21

17 Årsmøte 2003 Brukerforeningen til Gaia HMS Vi har følgende saker: 1. Årsmelding 2. Regnskap Innkommne saker 4. Orientering om faggruppene 5. Vedtektsendringer (forslag) 6. Budsjett forslag Valg Side 17 av 21

18 GAIA HMS Brukerforeningen Budsjett 2001 Budsjett 2002 Inntekter Inntekter Deltakeravgift Deltakeravgift Medlemskontigent Medlemskontigent Renteinntekter Renteinntekter SUM SUM Utgifter Utgifter Porto/rekvisita Porto/rekvisita Telefon Telefon *Reisekostnader faggr Reisekostnader faggr *Reisekostnader brukerut Reisekostnader brukerut Diverse tjenester Honnorar utgifter *Utgifter årsmøte Utgifter årsmøte SUM SUM Overskudd Regnskapet i balanse. Når det gjelder regnskapet for 2001 ble det et underskudd på til tross for at vi budsjetterte med i overskudd. *Post reisekostnader faggruppene økt med over 100% til ca Årsaken er at de to gruppene møttes ofte og flyreiser koster mer enn buss. Både ergo/fysio og yrkeshygienegruppen avsluttes ved årsmøte. Den nye gruppen som er etablert og eventuelt andre som blir etablert i fremtiden vil få tildelt et beløpe som de selv kan disponere. Dette er en del av brukerutvalgets kvalitetssikring. *Post reisekostnader brukerutvalget økte med ca 10000,. I forhold til budsjett. Årsaken ligger i økte kostander til transport. *Post utgifter årsmøte økte med mer enn budsjett. Det skyldes i hovedsak økte kostander i forbindelse med flytting av arrangementet til annet hotell. Arendal Side 18 av 21

19 Mal/disposisjon for årsberetning. Punktene nedenfor er ment som sjekkliste for at alt skal komme med, og behøver ikke følges slavisk. Det er likevel en fordel om rekkefølgen er lik fra år til år når det gjelder tema. Oversikt: Årsberetning Oppgi antall medlemmer pr. dato nær årsmøtet og oppgi forrige års tall. Styrets sammensetning. Leder: Sekretær: Kasserer: Styremedlemmer: Fra HMS systemer: Vararep. Styrets arbeid. Antall møter Generelt om aktiviteten evt. relatert til måldokument utviklingstrekk. Årsmøte Årsrapport for Regnskap Innkomne saker 4. Orientering om faggruppene 5. Vedtektsendringer (forslag) 6. Budsjett forslag 2003 Valg Side 19 av 21

20 Taushetserklæring Taushetserklæring for Styret for Gaia HMS brukerforening: Taushetsplikten deles inn i tre punkter. 1. Taushetsplikt overfor medlemmene i foreningen All kunnskap som styret blir kjent med om den enkelte medlemsbedrift skal i utgangspunktet være belagt med taushetsplikt. Dersom informasjon ønsket brakt videre må dette først avklares med den enkelte bedrift. 2. Taushetsplikt overfor HMS Systemer All kunnskap medlemmene får om bedriften HMS Systemrer AS er i utgangspunktet taushetsbelagt. Dette kan være informasjon om for eksempel økonomiske forhold driftsforhold bemanning strategiske valg All offentliggjøring av slik informasjon må avklares med HMS Systemer. 3. Taushetsplikt overfor produktet Gaia HMS All kunnskap medlemmene får om produktet Gaia HMS er taushetsbelagt. Dette gjelder selvfølgelig ikke den vanlige bruken av systemet som brukerene fritt seg i mellom kan diskutere. Informasjon som skal være taushetsbelagt er: Informasjon om innhold i nye versjoner, inntil HMS Systemer AS selv offentliggjør dette. Strategiske valg for videreutvikling av systemet. Erklærer herved at jeg som Styremedlem i Gaia HMS brukerforening vil respektere og opprettholde den taushetsplikt som er pålagt meg ved dette vervet. Dato: Signatur: Arbeidsplass: Side 20 av 21

21 REISEREGNING GAIA HMS BRUKERFORENING Navn: Adresse Personnr. Kontonr. Reisen gjelder: Avreise Ankomst Reiserute Bil/tog/fly Dato: Kl. Dato: Kl. Navn på passasjer ved bruk av egen bil: Beskrivelse Antall Sats/beløp Beløp Bil: KM-godtgjørelse Passasjertillegg Parkering (vedlegges) Kost u/overnatting 6-12 timer Over 12 timer Kost i følge bilag Kost m/overnatting Over 12 timer Kost/overn. i følge bilag Natt-tillegg Privat overnatting Annet spesifiseres: Fradrag for evt. måltider Frokost - Lunsj - Middag - Flyreise (kvittering vedl.) Togreise (kvittering vedl.) Båtreise (kvittering vedl.) Annet utlegg ifølge bilag Tidligere utbetalt/forskudd - Sum til utbetaling Attesteres av leder/kasserer: Regninger fra kasserer attesteres av leder. Side 21 av 21

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FAU FRAMTUN SKOLE

VEDTEKTER FAU FRAMTUN SKOLE VEDTEKTER FAU FRAMTUN SKOLE Innhold: 1 Navn og hvem... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer i FAU Framtun skole skal... 2 4 Årsmøte... 3 5 Møteordning og saksgang... 4 6 Praktiske funksjoner... 5 7 Komiteer og

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Motorprat.no

Vedtekter for Motorprat.no Vedtekter for Motorprat.no 1 Formål: Motorprat.no er et nettmagasin for bil- motorsykkel- og andre motorinteresserte over hele landet i alle aldre. Motorprat.no arbeider for at alle med kreative interesser

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 03. mai 2012

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 03. mai 2012 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 03. mai 2012 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 NORDLAND SKIKRETS Til kretsens medlemslag og tillitsvalgte INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 Sted: SCANDIC BODØ (tidligere Rica Bodø) Tid: 25-26.4.2015 Tidsramme: Lørdag 15:00 20:00, Søndag 09:00-12:00

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017

INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017 INNKALLING OG INVITASJON TIL LANDSMØTEHELG 2017 Sted: Program: Thon Holtel Fagernes, Jernbaneveien 26, 2900 Fagernes Fredag 21. April kl 10-15: Klassekorpslærerforum Fredag 21. April kl 14-15: Klassekorpsprosjektet

Detaljer