VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015"

Transkript

1 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk uavhengig fagforening og kan ikke være tilsluttet noe politisk parti. Foreningen er tilsluttet STAFO og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 3 Formål Foreningens formål er å organisere yrkesaktive og pensjonerte arbeidstakere i Posten Norge AS for å fremme deres økonomiske, faglige interesser ved å: Representere medlemmene utad gjennom sine tillitsvalgte Arbeide for å opprette og forbedre overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår Arbeide for at medlemmene skal ha en god velferdsordning Medvirke til at medlemmene blir ivaretatt i arbeidsforholdet med bakgrunn i gjeldende lover og avtaler. Drive faglig opplysningsarbeid blant medlemmene Samarbeide med andre organisasjoner når det finnes formålstjenlig. Skolere tillitsvalgte 4 Medlemskap A. Retten til å bli medlem Alle personer som har arbeidsforhold i Posten Norge AS eller i andre selskaper der PL har rett til/kan få rett til å forhandle om overenskomst i henhold til Hovedavtalen 5 mellom Spekter og YS-Spekter har rett til medlemskap i PL. B. Innmelding Innmelding skjer skriftlig, ved brev eller e-post. Medlemskapet trår i kraft når innmelding er mottatt C. Utmelding Medlemmer som ønsker å melde seg ut av foreningen må gjøre dette skriftlig. Medlemskontingent skal betales til utløpet av den måneden etter utmelding har funnet sted. D. Medlemmer Medlemmer som er i arbeidsforhold eller lønnet permisjon i bedrifter vi organiserer i, er aktive medlemmer som har stemmerett og kan stille til valg. Medlemskap kan opprettholdes under ulønnede permisjoner.

2 E. Pensjonister Pensjonerte medlemmer kan opprettholde sitt medlemskap i PL. F. Æresmedlemmer Medlemmer som har utført særlig store tjenester for PL, kan utnevnes som æresmedlemmer av Landsmøtet etter forslag fra Sentralstyret. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. G. Medlemskapet Medlemskapet kan endres til bi - medlemskap i PL dersom dette ikke strider mot YS/STAFO/PL sine retningslinjer. Bi medlemskap medfører ingen juridiske/tariffmessige rettigheter i PL/STAFO/YS-Spekter. H. Utelukkelse Sentralstyret kan utelukke medlem som handler mot PL s vedtekter eller på annen måte skader foreningen. Melding om utelukkelse skjer pr. rekommandert brev med skriftlig angivelse av tidspunkt og grunn for utelukkelse. Enhver utelukkelse foretatt av Sentralstyret kan ankes inn for Landsmøtet. Anke må fremsettes skriftlig til Sentralstyret innen 6 uker fra vedtaket blir mottatt, som igjen blir forelagt Landsmøtet for behandling. Inntil endelig avgjørelse foreligger, består medlemskapet med dets rettigheter og plikter. I. Kontingent. Aktive medlemmer: 1,1 % av brutto regulativ lønn, likevel slik at deltidsansatte med tilsetting på lavt timetall, skal betale minimum kr. 100,- pr. måned. Pensjonerte medlemmer og bi-medlemmer som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i PL, betaler kr.50,- pr. måned, eller 600 kr i januar for hele året. Innbetaling skjer til PLs drifts - konto. Kontonummer: Organisasjonens organer PL er bygd opp av følgende organer: 1. Landsmøtet 2. Sentralstyret 3. Tillitsvalgte, tillitsvalgte oppnevnes av Sentralstyret 6 Landsmøtet 1. Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Alle delegater, som er aktive medlemmer har stemmerett på Landsmøte. Med unntak av godkjenning av årsberetning og regnskap, har sentralstyret stemmerett. Hvis 2 eller flere kandidater til et verv oppnår like mange stemmer, skal det avholdes en ny valgomgang til dette vervet. Hvis det også ved ny valgomgang blir like mange stemmer på kandidatene, skal avgjørelsen skje ved loddtrekning. Kun aktive medlemmer har stemmerett, og kan stille til valg til sentralstyret. 2. Senest 2 måneder før Landsmøtet holdes, sendes innbydelse til møtet til alle aktive medlemmer. Det skal oppgis tid og sted for Landsmøtet i innbydelsen. Ved gjennomgang av påmeldingene blir disse vurdert og prioritert av Sentralstyret etter følgende retningslinjer: 1. Medlemmer som er valgt av Landsmøte, eller oppnevnt av Sentralstyret

3 2. Andre medlemmer som er påmeldt Prioriteringen skal, så lang råd er, ta hensyn til en geografisk fordeling av delegatene, samtidig som representasjonen også skal gjenspeile antall medlemmer i de forskjellige organisatoriske enhetene i Posten Norge AS. Aktive medlemmer prioriteres. 3. Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet må være Sentralstyret i hende senest 2 måneder før Landsmøtet holdes. 3. Sakliste, årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer sendes alle medlemmene senest 2 uker før Landsmøtet holdes 4. Landsmøtet skal behandle: A. Konstituering, herunder godkjenning av saksliste og innkalling av delegatene. Valg av: 1 dirigent 2 referenter tellekomité bestående av 2 delegater 2 delegater til å skrive under Landsmøteprotokollen B. Beretning C. Regnskap for de 2 siste kalenderår D. Vedtektsendringer E. Fastsetting av medlemskontingent F. Prinsipprogram G. Innkomne saker H. Budsjett I. Valg Etter innstilling fra valgkomitéen: Styre: Leder (P) Nestleder (O) Kasserer (O) Styremedlem (P) Styremedlem (O) 1.varamedlem (P) 2.varamedlem (O) Revisorer: Revisor (P) Revisor (O) Etter innstilling fra styret: Valgkomité: Medlem (P) Medlem (P) Medlem (O) Varamedlem (O) Valgkomiteen velger selv sin leder.

4 Alle posisjoner velges for en periode på to år av gangen. Posisjon merket med P velges i partalsår. Posisjon merket med O velges i oddetallsår. Om noen går ut av sin posisjon i løpet av første år i perioden, kan det på årsmøtet foretas suppleringsvalg gjeldende frem til ordinært valg på posisjonen. Om leder går av i perioden rykker nestleder opp til leder frem til årsmøtet. Dersom dette årsmøtet er i oddetallsår, gjøres det suppleringsvalg på leder for ett år. 5. Ekstraordinært Landsmøte skal holdes dersom Sentralstyret finner det nødvendig, eller dersom minst ¼ av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel og kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Det skal velges delegater etter samme regler som ved ordinært Landsmøte, likevel slik at alle frister kortes ned til 2 uker. 7 Sentralstyret 1. Sentralstyret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i Sentralstyret har lederen dobbeltstemme. 2. Lederen representerer foreningen utad. Lederen innkaller til sentralstyremøte minst en gang pr. kvartal, eller når minst 2 av sentralstyremedlemmene krever det. Lederen anviser alle utbetalinger, unntatt sine egne. Sentralstyrets oppgaver er: A) Sentralstyret er PLs høyeste myndighet mellom Landsmøtene og leder foreningen i samsvar med gjeldende vedtekter, prinsipprogram og vedtatte budsjett slik at foreningens økonomi og medlemmenes interesser blir ivaretatt i henhold til gjeldene lover og avtaler. Ved endringer i styresammensetningen i Landsmøteperioden konstituerer Styret seg selv. B) Utarbeide og arbeide for mål fastsatt i årlige Handlingsplaner. C) Informere medlemmene om aktuelle saker raskt ved jevnlig å holde PLs hjemmeside à jour og ved behov sende ut PL-Expressen. Ansvaret for dette kan delegeres til medlemmer utenfor Sentralstyret. D) Sende informasjon til alle medlemmer om medlemsfordeler i YS E) Ajourføre medlemsregister. Formål Reglementet skal sikre at endringer i medlemsmassen registreres og meddeles korrekt og til rett tid. Ansvar Sentralstyret er ansvarlig for at reglementet blir fulgt. Utførelsen kan delegeres til medlem(mer) utenfor Sentralstyret. Sentralstyret har ansvaret for at STAFO får oppdatert medlemsopplysningene, ved endringer. Innmeldinger skal umiddelbart meldes til Posten HR. Registeret Det skal føres et databasert medlemsregister som oppdateres kontinuerlig. Registeret skal innehold: Navn - Adresse Innmeldingsdato - Fødselsdato - Rullenummer Registeret bør også inneholde Telefonnummer - E-post adresse - Tjenestested stillingskode Rapporteringsplikt Den som er ansvarlig for medlemsregisteret skal holde styret og Landsmøte oppdatert med medlemsutviklingen totalt og i den aktuelle driftsenhet. F) Legge frem beretning, regnskap og budsjett for Landsmøtet. G) Sentralstyret gis fullmakt av Landsmøtet til å foreta de endringer som er nødvendige ved

5 organisatoriske forandringer i YS- Spekter, STAFO og i Posten Norge AS. I slike tilfeller plikter Sentralstyret å informere alle medlemmer på forhånd. Sentralstyret har fullmakt til å oppnevne representanter til overordnede organer. H) Leder aktiverer landsmøte- og styrevedtak, er part til konsern ledelsen, bistår tillitsvalgte og medlemmer på alle nivå. Behandler daglige henvendelser, fra ledelse og medlemmer. Forbereder sentralstyremøter og saker til dette. Leder skriver årsberetning. I) Nestleder/ Sekretær har ansvaret for å skrive referat/protokoll fra sentralstyremøter, ansvarlig for oppdatering av hjemmeside, lage PL ekspressen. Nestleder overtar leders oppgaver ved lederens fravær/forfall. J) Kasserer er ansvarlig for at regnskapet blir ført, lage budsjettforslag, attestere og betale regninger og holde medlemslistene oppdatert. K) Sentralstyret bistår tillitsvalgte og medlemmer 8 Tillitsvalgte Tillitsvalgte skal ivareta partsforholdet i samsvar med gjeldene lover og avtaler. Ved eventuell etablering av regionale organ i PL regi, vedtas retningslinjer i Sentralstyret. 9 Avstemningsregler 1. På Sentralstyremøter fattes alle vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Ved avstemninger om forhandlingsresultater om lønns- og arbeidsvilkår, fattes vedtak i Sentralstyret, etter rådgivende avstemning blant medlemmene. 2. På Landsmøte fattes alle vedtak med simpelt flertall, hvis ikke vedtektene sier noe annet. Pensjonister, bi-medlemmer og æresmedlemmer har kun talerett. 10 Vedtektsendringer Bare Landsmøtet kan endre vedtektene. Ved vedtektsendring kreves 2 /3 flertall. PL s vedtekter må ikke stride mot STAFO s vedtekter. 11 Oppløsning av foreningen Bare Landsmøtet, ordinært eller ekstraordinært, kan vedta å oppløse foreningen. Forslag om oppløsning krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Det er Landsmøtet som gjør vedtak om å oppløse foreningen og bestemmer hvordan foreningens aktiva skal disponeres. REVISORREGLER I PL Styret plikter å sende regnskap med bilag til Revisorene så snart som mulig etter årsskiftet. Revisorene plikter innen 15. februar å returnere revidert regnskap med bilag. Revisjonsberetning skal medfølge. Revisor skal: Vurdere om styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. - Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil - Granske klubbens regnskaper og årsoppgjør Sentralstyret skal gi revisor adgang til å foreta de undersøkelser revisor finner nødvendig.

6 Revisjon av regnskapet skal foretas løpende. Revisor skal: Revisorene skal gå gjennom PL s regnskaper og påse at pengemidler og øvrige aktiva er i behold minst en gang hvert år, Kontrollere kassabeholdning og bankkontoavstemning 2 ganger i året. Påse at det foreligger behørig attesterte bilag. Påse at Sentralstyret har disponert innenfor budsjettets rammer. Revisors rapportering Forhold som revisor påpeker overfor sentralstyret, og som det ikke er hensiktsmessig gis muntlig, skal presiseres i brev. Slike brev tas vare på en ordnet og betryggende måte. Styrets leder skal presentere innholdet for styrets medlemmer. Følgende forhold skal alltid påpekes skriftlig: 1) Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapets opplysninger. 2) Misligheter og feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet. 3) Forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret eller leder. Revisor har rett til å være til stede på Landsmøte og har talerett i saker som angår revisors oppgaver. Revisjonsrapporten skal forelegges Landsmøtet. Revisor skal Bekrefte at revisjonen er utført i henhold til sentralstyrets bestemmelser. Uttale seg om sentralstyret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Gi merknader hvis årsoppgjøret gir mangelfull informasjon. Siste revisjon av vedtekter og Revisjonsregler ble vedtatt på PLs 16. ordinære Landsmøte mars 2014 og gjelder fra

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer