Formål årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formål årsrapport 2010 5"

Transkript

1 årsrapport 21

2 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19 Noter 2 Revisjonsberetning 32 Finansielle hovedtall 34 Nettvirksomhet og Kraftsalg 35 Selskapsstruktur 36 Kraftproduksjon 38 Bioenergi 4 Eiendom 41 Volumtall for Kraftlaget 42 Samfunnsregnskap 43

3 Dette er NØK Nord-Østerdal Kraftlag SA ble etablert 1. oktober 1944 og er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. NØK s forretningskontor ligger i Tynset i Hedmark fylke. Forsyningsområdet dekker kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal, Folldal og deler av Sollia (Stor-Elvdal). Formål NØK s hovedformål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen. årsrapport 21 5

4 Nord-Østerdal Kraftlag SA Dag Meli Styreleder Tove Døsen Nestleder Erling Aas-Eng Medlem Eierforhold Nord-Østerdal Kraftlag SA er et andelslag hvor om lag 85 % av andelene eies av private og 15 % av det offentlige. Styrets sammensetning: (andeler i NØK) Styreleder: Dag Meli (1) Valgt av årsmøtet Kristin Siksjø Medlem Jens Rune Nyvoll Medlem Tore Estensgård Medlem Tove Rønning Medlem Organisasjon Årsmøtet er NØK s øverste organ. Årsmøtets medlemmer velges blant andelseierne for en periode på 4 år. Valgene skjer på særmøter i de kommuner som ligger innenfor nettområdet til NØK. Styret består av sju medlemmer. Ett medlem i styret velges som felles representant for kommunene i nettområdet og fire styremedlemmer velges av årsmøtet. To medlemmer velges av de ansatte. Everksjefen forestår den daglige ledelsen av NØK. Det vises for øvrig til organisasjonskartet på side 4. Nestleder: Tove Døsen (28) Valgt av årsmøtet Medlem: Erling Aas-Eng (2) Valgt av kommunene Medlem: Kristin Siksjø (1) Valgt av årsmøtet Medlem: Tove Rønning () Valgt av årsmøtet Medlem: Tore Estensgård (1) Valgt av de ansatte Medlem: Jens Rune Nyvoll (1) Valgt av de ansatte Ledelse NØK s ledelse er: (andeler i NØK) Everksjef: Stein Solbu (1) Nettsjef: Ivar Müller Often (1) Controller: Egil Magnar Stubsjøen (1) Kraftsalg: Merete Hektoen (1) Tjenester: Bjørn Ivar Harsjøen (12) Stein Solbu Everksjef Ivar M. Often Nett årsrapport 21 7 Egil Magnar Stubsjøen Controller Merete Hektoen Kraftsalg Bjørn Ivar Harsjøen Tjenester

5 Nord-Østerdal Kraftlag SA Årsmøtets sammensetning Ordfører: Tore Christoffersen Representanter for andelseierne i kommunene Tynset: Tynset Bokhandel AS v/siri Strømmevold, Vidar Westum, Merete Myhre Moen, Stein Oddvar Østgård, Reidun Joten, Aasmund Gardseth, Berit Nordseth. Rendalen: Tove Døsen, Sæming Viken, Jens Tore Løkken, Marianne Fredheim. Alvdal: Øyvind Holt, Olav Odden, Ola Eggset, Lars Einar Skarpsno. Folldal: Odd Hallgeir Øien, Torbjørn Rokstad, Kjetil Blæsterdalen. Tolga: Geir Nymoen, Jo Esten Trøan. Os: Tore Christoffersen, Tore Mestvedthagen Ryen, Signe Håsether. Stor-Elvdal (Sollia): Ole Anton Brænd. Kontrollkomiteens sammensetning: Leder: Ingrid Wiik Haugbjørg Medlemmer: Ola Barstad og Helge Bjertnæs Valgkomiteens sammensetning: Leder: Marit Gilleberg Medlemmer: Idar Oldertrøen og Terje Øverby Representanter for kommunene: Tynset: Bersvend Salbu Rendalen: Gry Lønrusten Alvdal: Olov Grøtting Folldal: Eva Tørhaug Tolga: Svein Gjelten Bakken Os: Arne Grue Stor-Elvdal (Sollia): Even Moen årsrapport 21 9

6 Everksjefen har ordet Styret i NØK startet i juni 21 arbeidet med å sette mål for kraftlagets utvikling og satsing framover. Arbeidet har vært bredt anlagt og både årsmøteutsendinger og ansatte har kommet med innspill til de mål og strategier som styret vedtok i desember. Gjennom måten arbeidet har vært anlagt på, har en oppnådd at mål og strategier i selskapet er godt forankret. Strategidokumentet beskriver konkrete mål innenfor de ulike områdene kraftlaget skal engasjere seg og hvilken strategi en bør velge for å nå målene. Målene har et perspektiv i forhold til både eiere, kunder og ansatte. Gjennom langsiktige investeringer og effektiv drift skal NØK tilfredsstille eiernes forventninger til resultater. Dette materialiseres ved at selskapet skal foreta langsiktige investeringer i energiproduksjon, gi tilfredsstillende resultat over tid og involvere eierne i valg av satsingsområder. Gjennom innsikt, kunnskap og service skal NØK tilfredsstille kundens forventning om leveransen med hensyn på kvalitet og trygghet. Dette skal materialiseres ved at selskapet gir kunden mulighet for miljøbevisste valg, produkt med riktig pris og kvalitet og en god opplevelse i møte med ansatte. Gjennom sine aktiviteter ved bruk av kompetanse og kapital skal NØK være en drivkraft i regionen. Dette skal materialiseres ved selskapets engasjement i fornybar energi, infrastruktur og vare- og tjenesteleveranser. Nord-Østerdal hadde på 197-tallet noen store kraftutbygginger gjennom regulering av Savalen og Fundin for utbygging av Savalen kraftverk og overføringen av Glomma til Rendalen for utbygging av Rendalen kraftverk. Den gangen var det ikke tilstrekkelig kapital lokalt til å kunne delta i slike utbygginger. Desto hyggeligere er det at NØK i dag er invitert med i utbyggingen av Tolgafallene med en eierandel. Dette er initiert av Tolga kommune som ønsker NØK med som regional aktør i Nord-Østerdal. Det er skrevet en samarbeidsavtale mellom kommunen og NØK som understreker viktigheten av at lokale og regionale interesser blir ivaretatt i forbindelse med utbyggingen. Jeg vil berømme Tolga kommune for sin regionale tenkning i denne saken. Opplandskraft, som utbygger, har stilt seg meget positive til at NØK blir med i prosjektet. Denne gangen bør ikke kapital være til hinder for en lokal deltakelse, men den kjensgjerning at NØK er et privat samvirkelag, gir eiermessige utfordringer i forhold til konsesjonslovene. Vi velger likevel å se optimistisk på muligheten til å finne en god løsning på dette. Året 21 ga tidenes høyeste forbruk i Nord-Østerdal på hele 34 GWh som er 8,8 % høyere enn foregående år. Med to kraftige kuldeperioder, en i begynnelsen og en i slutten av året, er forklaringen enkel. Imidlertid ble det lite nedbør i siste halvdel av året og kraftsituasjonen ble anstrengt med lav magasinfylling og tilsvarende høye kraftpriser. Det er lett å forstå at folk blir engstelige for høye strømegninger i en slik situasjon. Henvendelsene var derfor mange da dette sto på, men våre kundebehandlere kunne hjelpe de aller fleste. NØK er et lokalt energiverk og ønsker derfor å strekke seg langt for at kundene skal føle seg ivaretatt i en slik situasjon. Skal selskapet ha mulighet til å gi tilfredsstillende resultat over tid er eneste farbare vei å ha en så effektiv drift som mulig. For å oppnå dette må selskapet være dyktig innenfor HMS, være god på risikovurdering og ha et lavt sykefravær. Vi føler at vi er på god vei innenfor disse områdene og siste års sykefravær på 1,9 % er en god indikasjon på et godt arbeidsmiljø. Jeg vil takke de ansatte for entusiasmen og innsatsen gjennom året vi har lagt bak oss. Tynset, 29. mars 211 Stein Solbu 1 årsrapport 21 årsrapport 21 11

7 Årsberetning 21 Virksomheten Konsernet har sin kjernevirksomhet innen kraftproduksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk energi. I hovedsak skjer dette i regionen Nord-Østerdal. Hovedkontoret ligger i Tynset kommune med tillegg av oppmøtesteder for montører i Tolga, Tynset, Alvdal og Rendalen. Morselskapet består av virksomhetene innenfor nett og kraftsalg og er registrert som et samvirkeforetak med navnet Nord-Østerdal Kraftlag SA. Kraftproduksjonen er plassert i to egne selskaper. Det ene er det heleide datterselskapet NØK Andelsverk AS som har en eierandel på 4,4 % i Kraftverkene i Orkla. Det andre er Østerdalen Kraftproduksjon AS hvor Nord-Østerdal Kraftlag SA (NØK) har en eierandel på 33 %. Selskapet har kraftverk i Elverum, Folldal og Alvdal. Kraftsalg er plassert i morselskapet NØK kraftlag. Kundegrunnlaget er i hovedsak innenfor eget forsyningsområde, men har også kunder fra andre deler av landet. NØK kraftlag har ansvaret for effektiv og sikker strømforsyning i Nord-Østerdal. Nettavdelingen er den avdelingen som har flest ansatte i NØK familien og har oppmøtesteder på Tolga, Tynset, Alvdal og i Rendalen. Spredt bebyggelse og et langstrakt nett gir utfordringer i forhold til kostnadseffektive investeringer. NØK eier ved årsskiftet 57,5 % i NØK Holmen biovarme AS hvor øvrige eiere er Hedmark fylkeskommune og Tynset kommune. Selskapet har sin hovedaktivitet i fjernvarmenettet i Tynset, men har også fjernvarmenett i Vingelen og Tolga sentrum. Videre eier NØK 1 % i Janfire Norge AS, som tilbyr varmeløsninger basert på pellets og flis for boliger og større bygg som har vannbårne varmesystemer. Innenfor eiendom har NØK en eierandel på 65,8 % i datterselskapet NØK Energi eiendom AS hvor SIVA Eiendom Holding AS, gjennom en innfusjonering av sine industribygg i Tynset, eier de resterende 34,2 %. Selskapet eier både kontor- og industrilokaler som i hovedsak er plassert i Tynset sentrum, men er også etablert med et forretningsbygg i Tolga. NØK driver ikke eget forsknings- og utviklingsarbeid ut over fellesfinansierte prosjekter gjennom energibedriftenes interesseforening, Energi Norge. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn som forutsetning da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljø Nord-Østerdal Kraftlag SA utøver helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i henhold til gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav fastsatt i internkontrollforskriften. Selskapet har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet og arbeider aktivt for at alle ansatte skal ha en sikker arbeidsdag og et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte er tilsluttet Bedriftshelsetjenesten AS. Arbeidsmiljøutvalget har gjennom året hatt 5 møter. Det totale sykefraværet i 21 (29) var på 1,9 % (4,3 %) og av dette utgjør,2 % (2,3 %) langtidssykefravær. Det har i 21 vært 2 arbeidsuhell hvor det ene uhellet førte til 6 dagers fravær. I 29 var det 1 arbeidsuhell uten at dette førte til fravær. Bedriften har også i 21 hatt høy fokus på rapportering av uønskede hendelser. Det er meget viktig å få kartlagt, satt inn tiltak og synliggjort alle uønskede hendelser fordi dette øker bevisstheten omkring risiko i forhold til ulike arbeidsoperasjoner og reduserer sannsynligheten for arbeidsuhell. Styret vil takke de ansatte for innsatsen i 21. Resultatet som NØK har oppnådd viser at de ansatte har gjort en utmerket jobb og framstår som gode ambassadører for bedriften. Likestilling Selskapets styre består av 3 kvinner og 4 menn. Av selskapets 4 ansatte er det 5 kvinner og 35 menn. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Styret mener det ytre miljø er ivaretatt innenfor rammen av hva som er påregnelig for et energiverk. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per årsskiftet. I regnskapet for 21 inngår morselskap, datterselskaper (mer enn 5 % eierandel) og tilknyttede selskaper (mer enn 2 % eierandel). Styret kjenner ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som ikke er hensyntatt ved årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme NØKs resultat og stilling. Nord-Østerdal Kraftlag SA, morselskap Morselskapet består av virksomhetsområdene nett og kraftsalg. Under finansinntekter kommer resultatandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Brutto omsetning i driftsåret 21 ble 221,5 mill. kroner mot 168,6 mill. kroner i 29. Årets driftsresultat ga et overskudd på 19,1 mill. kroner mot 17,1 mill. kroner året før og er i hovedsak resultat fra kjernevirksomhetene nett og kraftsalg. Ordinært resultat etter skatt ble et overskudd på 16,1 mill. kroner mot 2, mill. kroner i 29. Nord-Østerdal Kraftlag SA, konsern Konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA omfatter morselskapet og datterselskapene NØK Andelsverk AS, NØK Energi eiendom AS, NØK Holmen biovarme AS, Janfire Norge AS og NØK Avfallsenergi AS. I det konsoliderte årsregnskapet for konsernet er de interne transaksjonene mellom morselskap og datterselskaper eliminert. Resultatandeler i de tilknyttede selskapene er klassifisert under finansinntekter. Brutto omsetning i driftsåret 21 ble 252,2 mill. kroner mot 195,8 mill. kroner i 29. Driftsresultatet ga et overskudd på 34, mill. kroner mot 29, mill. kroner i året før. Konsernets ordinære resultat ga et overskudd på 16, mill. kroner før minoritetsinteresser mot 2,2 mill. kroner i 29. Netto finansposter ble redusert med 5,2 mill. kroner sammenlignet med året før. Kontantstrøm fra driften utgjorde 16,9 mill. kroner i 21, mens 32,7 mill. kroner gikk til dekning av investeringer. Opptak av nye lån og nedbetaling av langsiktig gjeld ga samlet en tilførsel på 1,8 mill. kroner. Samlet ble likviditeten redusert med 13,9 mill. kroner. Selskapet hadde ved inngangen til 211 ubenyttede trekkkrettigheter på 12, mill. kroner. Langsiktig gjeld og forpliktelser, inklusive deleide anlegg, ble redusert med 3,2 mill. kroner til 197,6 mill. kroner per Egenkapitalens andel av bokført totalkapital ble 6,1 % i 21 mot 59,7 % i 29. Totalkapitalrentabiliteten, eller avkastning på bokført kapital, ble 5,8 % i 21 mot 6,1 % i 29. Finansiell risiko Den finansielle risikoen i selskapet er knyttet mot motpartsrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Motpartsrisikoen er knyttet til salg av nettjenester og kraft til sluttkunder. Fordi NØK har svært få store kunder anses motpartsrisikoen som lav. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med å holde tapene så lave som mulige. Markedsrisikoen i forhold til kraftmarkedet er ivaretatt gjennom et eget risikodokument. Hovedtyngden av NØKs privatkunder har spotpris med påslag og derigjennom er markedsrisikoen lav. Kreditt- og likviditetsrisikoen anses liten som følge av solid egenkapital i selskapet og styres gjennom et eget dokument for finansforvaltning. Framtidig utvikling Nord-Østerdal Kraftlag SA har en formålsparagraf som legger rammene for selskapets aktivitet, samtidig som det i denne ligger en utfordring om å bidra til verdiskapingen i Nord-Østerdal. Det er viktig at selskapets strategi er langsiktig og forutsigbar. De mål og strategier som er nedfelt i det nye strategidokumentet er derfor et svar på denne utfordringen. Arbeidet med det nye strategidokumentet har vært bredt anlagt gjennom innspill fra årmøteutsen- 12 årsrapport 29 13

8 dinger Logosymbol ansatte. Med bakgrunn i dette arbeidet vil det også bli etablert et halvårsmøte for årsmøteutsendingene. Rammevilkårene for nettvirksomheten, som er fastlagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), gir Nord-Østerdal Kraftlag SA rom for nyinvesteringer og rehabiliteringer som skal til for å opprettholde kvaliteten på strømforsyningen i vårt vidstrakte distrikt. En viktig investering for Nord-Østerdal Kraftlag SA og regionen er utbyggingen av dam og kraftverk i Markbulia og Einunna. NØK deltar gjennom eierskapet i Østerdalen Kraftproduksjon AS (ØKAS). Både Folldal kommune og Hedmark fylkeskommune har avgitt positive høringsuttalelser i forhold til en eventuell utbygging, dog med laveste omsøkte alternativ. Imidlertid er det alvorlig for prosjektets gjennomføring at NVE tillater å oversitte sine egne frister for saksbehandling uten at det arbeides med noen form for innstilling fra NVE i saken. Sluttbefaring av NVE ble ikke gjort før i september 29, og de ga der uttrykk for at ØKAS ikke kunne forvente noen avgjørelse på søknaden før annet halvår 21. Dette tidspunktet er også passert og tidligste oppstart for en utbygging vurderes nå til å være 213 forutsatt en positiv innstilling fra NVE i løpet av første halvår 211. Nord-Østerdal Kraftlag SA er invitert med i utbyggingen av Tolgafallene med inntil en tredjedel eierandel. Dette er initiert av Tolga kommune som ønsker NØK med som regional aktør i Nord- Østerdal. Opplandskraft, som utbygger, har stilt seg meget positive til at NØK blir med i prosjektet. For NØK vil en tredjedels eierandel bety tilgang på inntil 6 GWh og en investering på 25 mill. kroner. Bygging av et eventuelt kraftverk vil trolig ikke kunne påbegynnes før i 215. NØK ønsker også å bidra til en realisering av det potensialet for kraftproduksjon som utbygging av småkraftverk representerer. Dette vil kunne skje både i egen regi og i form av direkte samarbeid med grunneiere. NØK Energi eiendom AS bidro sterkt til at det nye helsearkivet i Norge ble besluttet lagt til Tynset. Helsearkivet er foreløpig etablert som en interimsorganisasjon uten at bygging av selve arkivet er påbegynt. Dette er utsatt inntil det er tatt en avgjørelse om etablering av et sentraldepot for arkiv i Norge. Ved en eventuell etablering er samlokalisering med helsearkivet et alternativ. En beslutning om etablering av sentraldepot er forventet i annet halvår 211. NØK Energi eiendom har inngått samarbeid med andre selskap for å kunne være en mulig aktør i etableringen av et helsearkiv og sentraldepot. Nord-Østerdal Kraftlag SA ønsker fortsatt å være en pådriver for bruk av bioenergi i vår region, men må tilpasse aktiviteten til de rammebetingelser en har. Samtidig er det viktig å påvirke rammebetingelsen slik at disse blir forutsigbare og har en slik innretning at de utløser nye prosjekter. Nord-Østerdal Kraftlag SA har en egenkapitalandel på 76,3 % av en totalkapital på vel 493 mill. kroner. Det er viktig at NØK kan bidra til utviklingen i regionen gjennom satsing på energi og infrastruktur og ha styrke til å delta med tilstrekkelig kapital på de ulike områdene. Resultatdisponering Styret foreslår at av årets overskudd i morselskapet på 16,131 mill. kroner, tilføres 12,674 mill. kroner til annen egenkapital og 3,457 mill. kroner avsettes til kjøpeutbytte. Selskapets frie egenkapital utgjør 269,7 mill. kroner etter kjøpeutbytte. Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note Driftsinntekter Salg av energi Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Kjøp andre varer for salg Lønnskostnad 8, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat av investering i datterselskap 3, Resultat av investering i tilknyttet selskap 3, Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Tynset, 1. april 211 Dag Meli, leder Tove Døsen, nestleder Minoritetens andel av årsresultat Overføringer Avsatt til kjøpeutbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Erling Aas-Eng Tove Rønning Kristin Siksjø Tore Estensgård Jens Rune Nyvolll Stein Solbu, everksjef årsrapport årsrapport 29 15

9 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter 2 5 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer 9, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring på konsernselskap Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjefond Bankinnskudd, kontanter og lignende Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kjøpeutbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Tynset, 1. april 211 Dag Meli, leder Tove Døsen, nestleder 16 årsrapport 21 Erling Aas-Eng Tove Rønning Kristin Siksjø Tore Estensgård Jens Rune Nyvolll Stein Solbu, everksjef 16 årsrapport 29 17

10 Kontantstrømoppstilling MORSELSK AP KONSER N Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av energi og overføringstjenester Innbetalinger fra andre driftsinntekter Utbetalinger for varer og tjenester for salg og eget forbruk Utbetalinger til ansatte, pensjoner, arbeidsgiveravgift mv. Innbetalinger av utbytte Utbetalinger av utbytte/kjøpeutbytte Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter/finanskostnader Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer, andeler, obligasjoner Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger på langsiktige fordringer Utbetalinger til nye langsiktige fordringer Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Netto endring mellomværende med konsernselskaper Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Endring av andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter årsrapport årsrapport 29 19

11 Noter 21 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember 21. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nord-Østerdal Kraftlag SA og datterselskapene Nord-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS, NØK Energi Eiendom AS, NØK Holmen Biovarme AS, NØK Avfallsenergi AS, Janfire Norge AS og Vingelen Nærvarme AS (datterdatter). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Datterselskaper/tilknyttede selskaper/felles kontrollert virksomhet Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Dette innebærer at morselskapets aksjeposter i disse selskapene er verdsatt til morselskapets andel (eierandel) av selskapenes egenkapital. Tilsvarende er morselskapets andel av selskapenes årsresultat for 21 resultatført som finansposter i selskapsregnskapet. Nord-Østerdal Kraftlag SA har følgende datterselskaper pr : Nørd-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS er heleid datterselskap. Janfire Norge AS er heleid datterselskap. NØK Avfallsenergi AS eies med 8, % NØK Energi Eiendom AS eies med 65,8%. NØK Holmen Biovarme AS eies med 57,5% Vingelen Nærvarme AS er datterdatter og eies med 6% av Holmen Biovarme AS Følgende selskaper er definert som tilknyttede selskaper pr : Østerdalen Kraftproduksjon AS med en eierandel på 33,%. Tynset Arkiv AS hvor NØK Energi Eiendom AS har en eierandel på 34, %. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler er generelt vurdert til anskaffelseskost, men 2 årsrapport 21 nedskrives til virkelig verdi dersom identifisert verdifall ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Avskrivningene er i samsvar med anbefalinger fra Energiforeningens Fellesorganisasjon. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon, og den etablerte ordningen er ytelsesbasert og i samsvar med kravene i loven. Tjenestepensjonsavtalen er etablert i Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarberegnet pr og bokført i samsvar med beregningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel på framførbar grunnrente er bokført i regnskapet. Utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av en estimert effektiv skattesats på grunnrente på 16,4%. Estimatet for effektiv skattesats er utarbeidet på grunnlag av prognoser for de enkelte elementer som inngår i grunnrentebeskatningen i de framtidige perioder. Den gjennomsnittlige effektive skattesatsen finnes som forholdet mellom beregnet grunnrenteskatt og skattemessig resultat før friinntekt summert over hele prognoseperioden. Utsatt skattefordel er oppført som en eiendel i balansen da selskapet finner det overveiende sannsynlig å kunne oppnå en fremtidig inntjening som gjør det mulig å utnytte fordelen. Note 1: Egenkapital NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA Andelskapital Overkursfond Annen innsk. Annen egenkap. Sum egenkapital Egenkapital pr Nytegning av andeler Prinsippendringer og korreksjoner Årets resultat Avsatt til kjøpeutbytte Egenkapital pr KONSERNET Andelskapital Overkursfond Annen innsk. Annen egenkap. Minoritetsandel Sum egenkapital Egenkapital pr Nytegning av andeler Prinsippendringer og korreksjoner Årets resultat Avsatt til kjøpeutbytte Egenkapital pr årsrapport 29 21

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Mer industri krever mer kraft

Mer industri krever mer kraft Årsrapport 2005 Innhold Mer industri krever mer kraft Styret... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 6-11 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13 Kontantstrømanalyse... 14 Noter... 15-24 Revisors beretning...

Detaljer