Formål årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formål årsrapport 2010 5"

Transkript

1 årsrapport 21

2 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19 Noter 2 Revisjonsberetning 32 Finansielle hovedtall 34 Nettvirksomhet og Kraftsalg 35 Selskapsstruktur 36 Kraftproduksjon 38 Bioenergi 4 Eiendom 41 Volumtall for Kraftlaget 42 Samfunnsregnskap 43

3 Dette er NØK Nord-Østerdal Kraftlag SA ble etablert 1. oktober 1944 og er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. NØK s forretningskontor ligger i Tynset i Hedmark fylke. Forsyningsområdet dekker kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal, Folldal og deler av Sollia (Stor-Elvdal). Formål NØK s hovedformål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen. årsrapport 21 5

4 Nord-Østerdal Kraftlag SA Dag Meli Styreleder Tove Døsen Nestleder Erling Aas-Eng Medlem Eierforhold Nord-Østerdal Kraftlag SA er et andelslag hvor om lag 85 % av andelene eies av private og 15 % av det offentlige. Styrets sammensetning: (andeler i NØK) Styreleder: Dag Meli (1) Valgt av årsmøtet Kristin Siksjø Medlem Jens Rune Nyvoll Medlem Tore Estensgård Medlem Tove Rønning Medlem Organisasjon Årsmøtet er NØK s øverste organ. Årsmøtets medlemmer velges blant andelseierne for en periode på 4 år. Valgene skjer på særmøter i de kommuner som ligger innenfor nettområdet til NØK. Styret består av sju medlemmer. Ett medlem i styret velges som felles representant for kommunene i nettområdet og fire styremedlemmer velges av årsmøtet. To medlemmer velges av de ansatte. Everksjefen forestår den daglige ledelsen av NØK. Det vises for øvrig til organisasjonskartet på side 4. Nestleder: Tove Døsen (28) Valgt av årsmøtet Medlem: Erling Aas-Eng (2) Valgt av kommunene Medlem: Kristin Siksjø (1) Valgt av årsmøtet Medlem: Tove Rønning () Valgt av årsmøtet Medlem: Tore Estensgård (1) Valgt av de ansatte Medlem: Jens Rune Nyvoll (1) Valgt av de ansatte Ledelse NØK s ledelse er: (andeler i NØK) Everksjef: Stein Solbu (1) Nettsjef: Ivar Müller Often (1) Controller: Egil Magnar Stubsjøen (1) Kraftsalg: Merete Hektoen (1) Tjenester: Bjørn Ivar Harsjøen (12) Stein Solbu Everksjef Ivar M. Often Nett årsrapport 21 7 Egil Magnar Stubsjøen Controller Merete Hektoen Kraftsalg Bjørn Ivar Harsjøen Tjenester

5 Nord-Østerdal Kraftlag SA Årsmøtets sammensetning Ordfører: Tore Christoffersen Representanter for andelseierne i kommunene Tynset: Tynset Bokhandel AS v/siri Strømmevold, Vidar Westum, Merete Myhre Moen, Stein Oddvar Østgård, Reidun Joten, Aasmund Gardseth, Berit Nordseth. Rendalen: Tove Døsen, Sæming Viken, Jens Tore Løkken, Marianne Fredheim. Alvdal: Øyvind Holt, Olav Odden, Ola Eggset, Lars Einar Skarpsno. Folldal: Odd Hallgeir Øien, Torbjørn Rokstad, Kjetil Blæsterdalen. Tolga: Geir Nymoen, Jo Esten Trøan. Os: Tore Christoffersen, Tore Mestvedthagen Ryen, Signe Håsether. Stor-Elvdal (Sollia): Ole Anton Brænd. Kontrollkomiteens sammensetning: Leder: Ingrid Wiik Haugbjørg Medlemmer: Ola Barstad og Helge Bjertnæs Valgkomiteens sammensetning: Leder: Marit Gilleberg Medlemmer: Idar Oldertrøen og Terje Øverby Representanter for kommunene: Tynset: Bersvend Salbu Rendalen: Gry Lønrusten Alvdal: Olov Grøtting Folldal: Eva Tørhaug Tolga: Svein Gjelten Bakken Os: Arne Grue Stor-Elvdal (Sollia): Even Moen årsrapport 21 9

6 Everksjefen har ordet Styret i NØK startet i juni 21 arbeidet med å sette mål for kraftlagets utvikling og satsing framover. Arbeidet har vært bredt anlagt og både årsmøteutsendinger og ansatte har kommet med innspill til de mål og strategier som styret vedtok i desember. Gjennom måten arbeidet har vært anlagt på, har en oppnådd at mål og strategier i selskapet er godt forankret. Strategidokumentet beskriver konkrete mål innenfor de ulike områdene kraftlaget skal engasjere seg og hvilken strategi en bør velge for å nå målene. Målene har et perspektiv i forhold til både eiere, kunder og ansatte. Gjennom langsiktige investeringer og effektiv drift skal NØK tilfredsstille eiernes forventninger til resultater. Dette materialiseres ved at selskapet skal foreta langsiktige investeringer i energiproduksjon, gi tilfredsstillende resultat over tid og involvere eierne i valg av satsingsområder. Gjennom innsikt, kunnskap og service skal NØK tilfredsstille kundens forventning om leveransen med hensyn på kvalitet og trygghet. Dette skal materialiseres ved at selskapet gir kunden mulighet for miljøbevisste valg, produkt med riktig pris og kvalitet og en god opplevelse i møte med ansatte. Gjennom sine aktiviteter ved bruk av kompetanse og kapital skal NØK være en drivkraft i regionen. Dette skal materialiseres ved selskapets engasjement i fornybar energi, infrastruktur og vare- og tjenesteleveranser. Nord-Østerdal hadde på 197-tallet noen store kraftutbygginger gjennom regulering av Savalen og Fundin for utbygging av Savalen kraftverk og overføringen av Glomma til Rendalen for utbygging av Rendalen kraftverk. Den gangen var det ikke tilstrekkelig kapital lokalt til å kunne delta i slike utbygginger. Desto hyggeligere er det at NØK i dag er invitert med i utbyggingen av Tolgafallene med en eierandel. Dette er initiert av Tolga kommune som ønsker NØK med som regional aktør i Nord-Østerdal. Det er skrevet en samarbeidsavtale mellom kommunen og NØK som understreker viktigheten av at lokale og regionale interesser blir ivaretatt i forbindelse med utbyggingen. Jeg vil berømme Tolga kommune for sin regionale tenkning i denne saken. Opplandskraft, som utbygger, har stilt seg meget positive til at NØK blir med i prosjektet. Denne gangen bør ikke kapital være til hinder for en lokal deltakelse, men den kjensgjerning at NØK er et privat samvirkelag, gir eiermessige utfordringer i forhold til konsesjonslovene. Vi velger likevel å se optimistisk på muligheten til å finne en god løsning på dette. Året 21 ga tidenes høyeste forbruk i Nord-Østerdal på hele 34 GWh som er 8,8 % høyere enn foregående år. Med to kraftige kuldeperioder, en i begynnelsen og en i slutten av året, er forklaringen enkel. Imidlertid ble det lite nedbør i siste halvdel av året og kraftsituasjonen ble anstrengt med lav magasinfylling og tilsvarende høye kraftpriser. Det er lett å forstå at folk blir engstelige for høye strømegninger i en slik situasjon. Henvendelsene var derfor mange da dette sto på, men våre kundebehandlere kunne hjelpe de aller fleste. NØK er et lokalt energiverk og ønsker derfor å strekke seg langt for at kundene skal føle seg ivaretatt i en slik situasjon. Skal selskapet ha mulighet til å gi tilfredsstillende resultat over tid er eneste farbare vei å ha en så effektiv drift som mulig. For å oppnå dette må selskapet være dyktig innenfor HMS, være god på risikovurdering og ha et lavt sykefravær. Vi føler at vi er på god vei innenfor disse områdene og siste års sykefravær på 1,9 % er en god indikasjon på et godt arbeidsmiljø. Jeg vil takke de ansatte for entusiasmen og innsatsen gjennom året vi har lagt bak oss. Tynset, 29. mars 211 Stein Solbu 1 årsrapport 21 årsrapport 21 11

7 Årsberetning 21 Virksomheten Konsernet har sin kjernevirksomhet innen kraftproduksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk energi. I hovedsak skjer dette i regionen Nord-Østerdal. Hovedkontoret ligger i Tynset kommune med tillegg av oppmøtesteder for montører i Tolga, Tynset, Alvdal og Rendalen. Morselskapet består av virksomhetene innenfor nett og kraftsalg og er registrert som et samvirkeforetak med navnet Nord-Østerdal Kraftlag SA. Kraftproduksjonen er plassert i to egne selskaper. Det ene er det heleide datterselskapet NØK Andelsverk AS som har en eierandel på 4,4 % i Kraftverkene i Orkla. Det andre er Østerdalen Kraftproduksjon AS hvor Nord-Østerdal Kraftlag SA (NØK) har en eierandel på 33 %. Selskapet har kraftverk i Elverum, Folldal og Alvdal. Kraftsalg er plassert i morselskapet NØK kraftlag. Kundegrunnlaget er i hovedsak innenfor eget forsyningsområde, men har også kunder fra andre deler av landet. NØK kraftlag har ansvaret for effektiv og sikker strømforsyning i Nord-Østerdal. Nettavdelingen er den avdelingen som har flest ansatte i NØK familien og har oppmøtesteder på Tolga, Tynset, Alvdal og i Rendalen. Spredt bebyggelse og et langstrakt nett gir utfordringer i forhold til kostnadseffektive investeringer. NØK eier ved årsskiftet 57,5 % i NØK Holmen biovarme AS hvor øvrige eiere er Hedmark fylkeskommune og Tynset kommune. Selskapet har sin hovedaktivitet i fjernvarmenettet i Tynset, men har også fjernvarmenett i Vingelen og Tolga sentrum. Videre eier NØK 1 % i Janfire Norge AS, som tilbyr varmeløsninger basert på pellets og flis for boliger og større bygg som har vannbårne varmesystemer. Innenfor eiendom har NØK en eierandel på 65,8 % i datterselskapet NØK Energi eiendom AS hvor SIVA Eiendom Holding AS, gjennom en innfusjonering av sine industribygg i Tynset, eier de resterende 34,2 %. Selskapet eier både kontor- og industrilokaler som i hovedsak er plassert i Tynset sentrum, men er også etablert med et forretningsbygg i Tolga. NØK driver ikke eget forsknings- og utviklingsarbeid ut over fellesfinansierte prosjekter gjennom energibedriftenes interesseforening, Energi Norge. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn som forutsetning da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljø Nord-Østerdal Kraftlag SA utøver helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i henhold til gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav fastsatt i internkontrollforskriften. Selskapet har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet og arbeider aktivt for at alle ansatte skal ha en sikker arbeidsdag og et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte er tilsluttet Bedriftshelsetjenesten AS. Arbeidsmiljøutvalget har gjennom året hatt 5 møter. Det totale sykefraværet i 21 (29) var på 1,9 % (4,3 %) og av dette utgjør,2 % (2,3 %) langtidssykefravær. Det har i 21 vært 2 arbeidsuhell hvor det ene uhellet førte til 6 dagers fravær. I 29 var det 1 arbeidsuhell uten at dette førte til fravær. Bedriften har også i 21 hatt høy fokus på rapportering av uønskede hendelser. Det er meget viktig å få kartlagt, satt inn tiltak og synliggjort alle uønskede hendelser fordi dette øker bevisstheten omkring risiko i forhold til ulike arbeidsoperasjoner og reduserer sannsynligheten for arbeidsuhell. Styret vil takke de ansatte for innsatsen i 21. Resultatet som NØK har oppnådd viser at de ansatte har gjort en utmerket jobb og framstår som gode ambassadører for bedriften. Likestilling Selskapets styre består av 3 kvinner og 4 menn. Av selskapets 4 ansatte er det 5 kvinner og 35 menn. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting er naturligvis å innfri samfunnets forventninger på sikt. Ytre miljø Styret mener det ytre miljø er ivaretatt innenfor rammen av hva som er påregnelig for et energiverk. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per årsskiftet. I regnskapet for 21 inngår morselskap, datterselskaper (mer enn 5 % eierandel) og tilknyttede selskaper (mer enn 2 % eierandel). Styret kjenner ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som ikke er hensyntatt ved årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme NØKs resultat og stilling. Nord-Østerdal Kraftlag SA, morselskap Morselskapet består av virksomhetsområdene nett og kraftsalg. Under finansinntekter kommer resultatandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Brutto omsetning i driftsåret 21 ble 221,5 mill. kroner mot 168,6 mill. kroner i 29. Årets driftsresultat ga et overskudd på 19,1 mill. kroner mot 17,1 mill. kroner året før og er i hovedsak resultat fra kjernevirksomhetene nett og kraftsalg. Ordinært resultat etter skatt ble et overskudd på 16,1 mill. kroner mot 2, mill. kroner i 29. Nord-Østerdal Kraftlag SA, konsern Konsernet Nord-Østerdal Kraftlag SA omfatter morselskapet og datterselskapene NØK Andelsverk AS, NØK Energi eiendom AS, NØK Holmen biovarme AS, Janfire Norge AS og NØK Avfallsenergi AS. I det konsoliderte årsregnskapet for konsernet er de interne transaksjonene mellom morselskap og datterselskaper eliminert. Resultatandeler i de tilknyttede selskapene er klassifisert under finansinntekter. Brutto omsetning i driftsåret 21 ble 252,2 mill. kroner mot 195,8 mill. kroner i 29. Driftsresultatet ga et overskudd på 34, mill. kroner mot 29, mill. kroner i året før. Konsernets ordinære resultat ga et overskudd på 16, mill. kroner før minoritetsinteresser mot 2,2 mill. kroner i 29. Netto finansposter ble redusert med 5,2 mill. kroner sammenlignet med året før. Kontantstrøm fra driften utgjorde 16,9 mill. kroner i 21, mens 32,7 mill. kroner gikk til dekning av investeringer. Opptak av nye lån og nedbetaling av langsiktig gjeld ga samlet en tilførsel på 1,8 mill. kroner. Samlet ble likviditeten redusert med 13,9 mill. kroner. Selskapet hadde ved inngangen til 211 ubenyttede trekkkrettigheter på 12, mill. kroner. Langsiktig gjeld og forpliktelser, inklusive deleide anlegg, ble redusert med 3,2 mill. kroner til 197,6 mill. kroner per Egenkapitalens andel av bokført totalkapital ble 6,1 % i 21 mot 59,7 % i 29. Totalkapitalrentabiliteten, eller avkastning på bokført kapital, ble 5,8 % i 21 mot 6,1 % i 29. Finansiell risiko Den finansielle risikoen i selskapet er knyttet mot motpartsrisiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Motpartsrisikoen er knyttet til salg av nettjenester og kraft til sluttkunder. Fordi NØK har svært få store kunder anses motpartsrisikoen som lav. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med å holde tapene så lave som mulige. Markedsrisikoen i forhold til kraftmarkedet er ivaretatt gjennom et eget risikodokument. Hovedtyngden av NØKs privatkunder har spotpris med påslag og derigjennom er markedsrisikoen lav. Kreditt- og likviditetsrisikoen anses liten som følge av solid egenkapital i selskapet og styres gjennom et eget dokument for finansforvaltning. Framtidig utvikling Nord-Østerdal Kraftlag SA har en formålsparagraf som legger rammene for selskapets aktivitet, samtidig som det i denne ligger en utfordring om å bidra til verdiskapingen i Nord-Østerdal. Det er viktig at selskapets strategi er langsiktig og forutsigbar. De mål og strategier som er nedfelt i det nye strategidokumentet er derfor et svar på denne utfordringen. Arbeidet med det nye strategidokumentet har vært bredt anlagt gjennom innspill fra årmøteutsen- 12 årsrapport 29 13

8 dinger Logosymbol ansatte. Med bakgrunn i dette arbeidet vil det også bli etablert et halvårsmøte for årsmøteutsendingene. Rammevilkårene for nettvirksomheten, som er fastlagt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), gir Nord-Østerdal Kraftlag SA rom for nyinvesteringer og rehabiliteringer som skal til for å opprettholde kvaliteten på strømforsyningen i vårt vidstrakte distrikt. En viktig investering for Nord-Østerdal Kraftlag SA og regionen er utbyggingen av dam og kraftverk i Markbulia og Einunna. NØK deltar gjennom eierskapet i Østerdalen Kraftproduksjon AS (ØKAS). Både Folldal kommune og Hedmark fylkeskommune har avgitt positive høringsuttalelser i forhold til en eventuell utbygging, dog med laveste omsøkte alternativ. Imidlertid er det alvorlig for prosjektets gjennomføring at NVE tillater å oversitte sine egne frister for saksbehandling uten at det arbeides med noen form for innstilling fra NVE i saken. Sluttbefaring av NVE ble ikke gjort før i september 29, og de ga der uttrykk for at ØKAS ikke kunne forvente noen avgjørelse på søknaden før annet halvår 21. Dette tidspunktet er også passert og tidligste oppstart for en utbygging vurderes nå til å være 213 forutsatt en positiv innstilling fra NVE i løpet av første halvår 211. Nord-Østerdal Kraftlag SA er invitert med i utbyggingen av Tolgafallene med inntil en tredjedel eierandel. Dette er initiert av Tolga kommune som ønsker NØK med som regional aktør i Nord- Østerdal. Opplandskraft, som utbygger, har stilt seg meget positive til at NØK blir med i prosjektet. For NØK vil en tredjedels eierandel bety tilgang på inntil 6 GWh og en investering på 25 mill. kroner. Bygging av et eventuelt kraftverk vil trolig ikke kunne påbegynnes før i 215. NØK ønsker også å bidra til en realisering av det potensialet for kraftproduksjon som utbygging av småkraftverk representerer. Dette vil kunne skje både i egen regi og i form av direkte samarbeid med grunneiere. NØK Energi eiendom AS bidro sterkt til at det nye helsearkivet i Norge ble besluttet lagt til Tynset. Helsearkivet er foreløpig etablert som en interimsorganisasjon uten at bygging av selve arkivet er påbegynt. Dette er utsatt inntil det er tatt en avgjørelse om etablering av et sentraldepot for arkiv i Norge. Ved en eventuell etablering er samlokalisering med helsearkivet et alternativ. En beslutning om etablering av sentraldepot er forventet i annet halvår 211. NØK Energi eiendom har inngått samarbeid med andre selskap for å kunne være en mulig aktør i etableringen av et helsearkiv og sentraldepot. Nord-Østerdal Kraftlag SA ønsker fortsatt å være en pådriver for bruk av bioenergi i vår region, men må tilpasse aktiviteten til de rammebetingelser en har. Samtidig er det viktig å påvirke rammebetingelsen slik at disse blir forutsigbare og har en slik innretning at de utløser nye prosjekter. Nord-Østerdal Kraftlag SA har en egenkapitalandel på 76,3 % av en totalkapital på vel 493 mill. kroner. Det er viktig at NØK kan bidra til utviklingen i regionen gjennom satsing på energi og infrastruktur og ha styrke til å delta med tilstrekkelig kapital på de ulike områdene. Resultatdisponering Styret foreslår at av årets overskudd i morselskapet på 16,131 mill. kroner, tilføres 12,674 mill. kroner til annen egenkapital og 3,457 mill. kroner avsettes til kjøpeutbytte. Selskapets frie egenkapital utgjør 269,7 mill. kroner etter kjøpeutbytte. Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note Driftsinntekter Salg av energi Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Kjøp andre varer for salg Lønnskostnad 8, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat av investering i datterselskap 3, Resultat av investering i tilknyttet selskap 3, Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Tynset, 1. april 211 Dag Meli, leder Tove Døsen, nestleder Minoritetens andel av årsresultat Overføringer Avsatt til kjøpeutbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Erling Aas-Eng Tove Rønning Kristin Siksjø Tore Estensgård Jens Rune Nyvolll Stein Solbu, everksjef årsrapport årsrapport 29 15

9 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter 2 5 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer 9, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring på konsernselskap Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjefond Bankinnskudd, kontanter og lignende Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kjøpeutbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Tynset, 1. april 211 Dag Meli, leder Tove Døsen, nestleder 16 årsrapport 21 Erling Aas-Eng Tove Rønning Kristin Siksjø Tore Estensgård Jens Rune Nyvolll Stein Solbu, everksjef 16 årsrapport 29 17

10 Kontantstrømoppstilling MORSELSK AP KONSER N Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra salg av energi og overføringstjenester Innbetalinger fra andre driftsinntekter Utbetalinger for varer og tjenester for salg og eget forbruk Utbetalinger til ansatte, pensjoner, arbeidsgiveravgift mv. Innbetalinger av utbytte Utbetalinger av utbytte/kjøpeutbytte Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter/finanskostnader Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer, andeler, obligasjoner Utbetalinger ved kjøp av aksjer, andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger på langsiktige fordringer Utbetalinger til nye langsiktige fordringer Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Netto endring mellomværende med konsernselskaper Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Endring av andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter årsrapport årsrapport 29 19

11 Noter 21 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember 21. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nord-Østerdal Kraftlag SA og datterselskapene Nord-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS, NØK Energi Eiendom AS, NØK Holmen Biovarme AS, NØK Avfallsenergi AS, Janfire Norge AS og Vingelen Nærvarme AS (datterdatter). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Datterselskaper/tilknyttede selskaper/felles kontrollert virksomhet Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Dette innebærer at morselskapets aksjeposter i disse selskapene er verdsatt til morselskapets andel (eierandel) av selskapenes egenkapital. Tilsvarende er morselskapets andel av selskapenes årsresultat for 21 resultatført som finansposter i selskapsregnskapet. Nord-Østerdal Kraftlag SA har følgende datterselskaper pr : Nørd-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS er heleid datterselskap. Janfire Norge AS er heleid datterselskap. NØK Avfallsenergi AS eies med 8, % NØK Energi Eiendom AS eies med 65,8%. NØK Holmen Biovarme AS eies med 57,5% Vingelen Nærvarme AS er datterdatter og eies med 6% av Holmen Biovarme AS Følgende selskaper er definert som tilknyttede selskaper pr : Østerdalen Kraftproduksjon AS med en eierandel på 33,%. Tynset Arkiv AS hvor NØK Energi Eiendom AS har en eierandel på 34, %. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler er generelt vurdert til anskaffelseskost, men 2 årsrapport 21 nedskrives til virkelig verdi dersom identifisert verdifall ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Avskrivningene er i samsvar med anbefalinger fra Energiforeningens Fellesorganisasjon. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet er forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon, og den etablerte ordningen er ytelsesbasert og i samsvar med kravene i loven. Tjenestepensjonsavtalen er etablert i Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarberegnet pr og bokført i samsvar med beregningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel på framførbar grunnrente er bokført i regnskapet. Utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av en estimert effektiv skattesats på grunnrente på 16,4%. Estimatet for effektiv skattesats er utarbeidet på grunnlag av prognoser for de enkelte elementer som inngår i grunnrentebeskatningen i de framtidige perioder. Den gjennomsnittlige effektive skattesatsen finnes som forholdet mellom beregnet grunnrenteskatt og skattemessig resultat før friinntekt summert over hele prognoseperioden. Utsatt skattefordel er oppført som en eiendel i balansen da selskapet finner det overveiende sannsynlig å kunne oppnå en fremtidig inntjening som gjør det mulig å utnytte fordelen. Note 1: Egenkapital NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA Andelskapital Overkursfond Annen innsk. Annen egenkap. Sum egenkapital Egenkapital pr Nytegning av andeler Prinsippendringer og korreksjoner Årets resultat Avsatt til kjøpeutbytte Egenkapital pr KONSERNET Andelskapital Overkursfond Annen innsk. Annen egenkap. Minoritetsandel Sum egenkapital Egenkapital pr Nytegning av andeler Prinsippendringer og korreksjoner Årets resultat Avsatt til kjøpeutbytte Egenkapital pr årsrapport 29 21

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014

årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Melan van der Hout i svev fra Sølna Bro ved Sølna Kraftverk. «Det var helt fantastisk å sveve over vannet og se på de flotte omgivelsene», sier hun om hoppet. Innhold Organisasjonskart

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Dette er NØK. Formål NØK s formål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen.

Dette er NØK. Formål NØK s formål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskaping i Nord-Østerdalen. årsrapport 29 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 29 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer