Styrets beretning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2014"

Transkript

1 Styrets beretning 2014 Styrets beretning for perioden Sparebankforeningen i Norge Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemmenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet. Foreningen driver i hovedsak sin virksomhet gjennom Finans Norge og er lokalisert i Finansnæringens Hus i Oslo. Pr var 108 sparebanker og 19 sparebankstiftelser medlemmer i Sparebankforeningen. I beretningsperioden har det skjedd noen endringer. Det har vært en fusjon mellom sparebanker; Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør gikk sammen under navnet Sparebanken Sør. Ved årets utgang er det 25 registrerte sparebankstiftelser. 3 sparebankstiftelser ble tatt opp som nye medlemmer i beretningsperioden. Disse er Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Sparebankstiftinga Bø og Sparebankstiftinga Seljord. Pr var det totalt 129 medlemmer i foreningen, hvorav 107 sparebanker og 22 sparebankstiftelser. 1. Styrets sammensetning Fram til årsmøtet 2014 hadde styret i Sparebankforeningen i Norge følgende sammensetning: Adm. direktør Stein Hannevik, Sparebanken Pluss, leder Konserndirektør Liv Fiksdahl, DNB Adm. direktør Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane Adm. banksjef Jon Håvard Solum, Grong Sparebank Adm. banksjef Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank Adm. direktør Frode Helgerud, Sparebankstiftelsen DNB Konsernsjef Finn Haugan, SpareBank 1 SMN Adm. banksjef Siri Berggreen, Lillestrømbanken Adm. banksjef Bjørn Engaas, SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Varamedlemmer: Adm. banksjef Nils Martin Axe, Fana Sparebank Direktør Kaj-Martin Georgsen, DNB Sparebankforeningen, Hansteensgt. 2, Postboks 2521 Solli, 0202 Oslo Telefon: E-post: org.nr.: Bank:

2 Adm. direktør Odd Einar Folland, SpareBank 1 Nordvest Adm. banksjef Per Halvorsen, SpareBank 1 Telemark Banksjef Susanna Poulsen, Hjelmeland Sparebank Fra årsmøte 2014 har styret i Sparebankforeningen i Norge hatt følgende sammensetning: Adm. direktør Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane, leder Konserndirektør Liv Fiksdahl, DNB Adm. banksjef Jon Håvard Solum, Grong Sparebank Adm. banksjef Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank Konsernsjef Finn Haugan, SpareBank 1 SMN Adm. banksjef Siri Berggreen, Lillestrømbanken Adm. banksjef Bjørn Engaas, SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Adm. banksjef Lisbet K. Nærø, Fana Sparebank Daglig leder Tor Dahle, Sparebankstiftelsen SR-Bank Varamedlemmer: Direktør Kaj-Martin Georgsen, DNB Adm. direktør Odd Einar Folland, SpareBank 1 Nordvest Adm. banksjef Per Halvorsen, SpareBank 1 Telemark Banksjef Susanna Poulsen, Hjelmeland Sparebank Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Skudenes & Aakra Sparebank 2. Styrets arbeid Det er avholdt 4 styremøter i Styret behandlet 62 saker i Sparebankforeningens administrative organisering I 2014 er det ingen ansatte i Sparebankforeningen. Sparebankforeningen kjøper etter avtale administrative tjenester fra Finans Norge. Ole Morten Geving er Sparebankforeningens direktør. Sparebankforeningen Side 2 av 6

3 4. De viktigste næringspolitiske sakene for foreningen i 2014 Finans Norge ivaretar sparebankenes næringspolitiske interesser, eksempelvis gjennom høringsuttalelser som berører hele banknæringen, dog slik at Sparebankforeningen kan supplere med egne uttalelser i spørsmål og saker som er av stor viktighet for næringen. Gitt en situasjon med dissens i Finans Norges styre er det avtalt at det skal frigis tilstrekkelige ressurser administrativt til å utrede saker for behandling i Sparebankforeningens styre. Foreningens næringspolitiske virksomhet i 2014 har særlig vært konsentrert om følgende temaer: Implementering av kapitalkravsregelverket i norsk rett som følge av CRR/CRD IV Sparebanknæringen berøres særlig av endrede fradragsregler som følge av implementeringen av CRD IV i norsk rett, og temaet er drøftet med politiske myndigheter ved flere anledninger. EU-kommisjonen har utarbeidet et svært høyt antall tekniske standarder knyttet til CRD IV, som vil bli bindende for nasjonal lovgivning. Finansdepartementet har i løpet av året fastsatt en rekke forskriftsbestemmelser. Finans Norge har på næringens vegne anført at det er svært viktig at virkemidlene innrettes slik at de omfatter utenlandske institusjoners filialer, for å oppnå tilnærmelsesvis like konkurransevilkår. Krisehåndteringsdirektiv (BRRD) og banksikringsdirektiv (DGS) Krisehåndteringsdirektiv og banksikringsdirektiv er vedtatt, og arbeidet med å implementere regelverket i norsk lovverk er igangsatt. Krisehåndteringsdirektivet vil få betydning for norske bankers funding og kapitalstruktur, samt bankenes overføringer til OMF-foretak. Banksikringsdirektivet vil få store konsekvenser for den norske sikringsordningen. Ny finansforetakslov Regjeringen fremmet forslag om ny finansforetakslov. Lovforslaget inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak. Den nye loven vil bl.a. erstatte sparebankloven, finansieringsvirksomhetsloven og banksikringsloven. I dialogen med Stortinget og øvrige sentrale politiske miljøer har Finans Norge særlig fokusert på de foreslåtte reglene for samarbeidende grupper (konsolidering) samt kravet om at gaver bare kan ytes til endelig gavemottaker. I tillegg har man tatt opp behovet for å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet om praktiseringen av prinsippene om forholdsmessighet hva gjelder nye kontrollfunksjoner, samt hensiktsmessig forskriftsregulering av de nye reglene om utkontraktering. Loven forventes vedtatt i første kvartal Konkurransen i bankmarkedet Konkurransetilsynet varslet at de vil gjennomføre en undersøkelse av konkurransesituasjonen i bankmarkedet. Bakgrunnen for arbeidet var en offentlig debatt om konkurransesituasjonen og bankenes utlånsmarginer, samt spørsmålet om prissignalisering. Resultatet av undersøkelsen forventes å foreligge i første kvartal Sparebankforeningen Side 3 av 6

4 Endringer i reglene for differensiert arbeidsgiveravgift Endringen av sektorunntaket for finansnæringen får direkte konsekvenser for en lang rekke banker og forsikringsselskaper. Det er bekymringsfullt at en lang rekke små lokalbanker rammes relativt hardt av de nye unntakene, spesielt med tanke på den viktige rollen små lokale banker spiller for finansieringen av lokalt næringsliv. Sparebankstiftelsenes betaling av tilsynsavgift Sparebankstiftelsene er underlagt tilsyn fra både Finanstilsynet og Stiftelsestilsynet. Etter lengre tids dialog og ønske fra næringen om at det kun skulle svares årlig avgift til ett tilsyn, anbefalte de to tilsynene i fellesskap overfor Finansdepartementet at sparebankstiftelsenes avgift til Stiftelsestilsynet reduseres til kr pr stiftelse. Nettstedene sparebank.no og sparebanker.no Sparebankforeningen vant frem i Domeneklagenemnda med klage mot et firma uten tilknytning til sparebanksektoren som var i besittelse av de to domenene. Domeneklagenemnda la i sitt vedtak vekt på at det etter sparebankloven bare er foretak med konsesjon som sparebank, samt fellesforetak av sparebanker, som har rett (og plikt) til å bruke ordet sparebank i sitt foretaksnavn, samt at Sparebanken som fellesforetak av sparebanker har rett til å bruke ordet sparebank. 5. Sparebankstiftelser Antall har steget sparebankstiftelser til 25, og ved årsskiftet var 22 av disse medlemmer i Sparebankforeningen. Denne utviklingen påregnes å fortsette, dels som følge av strukturelle endringer, og dels fordi flere egenkapitalbevisbanker finner det hensiktsmessig å etablere en stiftelse som en tilpasning til gaveinstituttet og utvanningsspørsmålet. 6. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Radisson SAS hotell Plaza den 8. april På årsmøtet møtte 52 medlemmer. Årsmøtet ble etterfulgt av Finansnæringens Dag 7. Egenkapitalbeviskonferanse Det ble ikke arrangert egenkapitalkonferanse i Det inviteres til egenkapitalkonferanse 11. mars 2015 i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening. 8. Medlemsmøte og markering av Sparebankforeningens 100 års jubileum 26. september 2014 Sparebankforeningen Side 4 av 6

5 Medlemsmøtet 2014 hadde 175 deltakere fra 82 medlemsbedrifter. Møtet ble avholdt i DNBs lokaler. Medlemsmøtet var en flott markering av Sparebankforeningens 100 års jubileum, hvor også finansminister Jensen og kronprins Haakon deltok. Styreleder Arvid Andenæs holdt styreleders årstale og oppsummerte status for sparebanknæringen etter et sekels drift, og trakk opp de sentrale utfordringene for tiden framover. Sammen med styrets leder debatterte finansminister Siv Jensen og professor Victor Normann fra Norges Handelshøyskole framtidsutfordringer og perspektiver for norsk økonomi. Øvrige innledere på medlemsmøtet var historiker Lars Thue fra BI, president Georg Fahrenschon fra DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband og forsker Magnus Lindkvist. Etter medlemsmøtet inviterterte Sparebankforeningen til festforestilling i Operaen, hvor nær 1200 representanter for medlemsbedriftene, det politiske liv og samfunnsaktører samt Sparebankforeningen, deltok. I tilknytning til jubileet ga Sparebankforeningen historikeren Lars Thue i oppdrag å skrive en bok om foreningen. Historieverket Forandring og forankring. Sparebankene i Norge ble utgitt på Universitetsforslaget. En ny film om sparebankene med fokus på samfunsrollen fikk meget god respons, og ble benyttet både sentralt og lokalt. Filmen ble sett mer enn 5 millioner ganger på TV. Det ble gjennomført en felles gaveutdeling i juni måned, hvor 250 millioner kroner ble fordelt. 9. Studiegruppene Studiegruppene er en sentral del av medlemstilbudet i Sparebankforeningen. Gjennom studiegruppene får topplederne tilbud om 2 årlige samlinger, hvor aktuelle temaer settes på dagsorden gjennom foredrag og diskusjon. Vi har nå 4 aktive studiegrupper for banksjefer. I tillegg arrangerer vi samlinger for daglige ledere i sparebankstiftelsene etter samme modell. Det er i 2014 gjennomført i alt 9 samlinger, med totalt 150 deltakere. Fire av samlingene har vært lagt til utlandet. Sparebankforeningen Side 5 av 6

6 10. Sparebankbladet Sparebankbladet kommer med seks utgaver i året. Sparebankbladet er i løpet av året omlagt til nettmagasin. Bladet ble med virkning fra oktober 2014 publisert som et rent digitalt produkt på Alle utgaver fra 2013 og senere er også gjort digitale, sammen med et omfattende fotoalbum. Nettutgaven av magasinet ble en suksess. I løpet av de to første ukene etter publisering av første digitale utgave var det nærmere oppslag på bladet, med totalt ca sideoppslag. Oslo 12. mars 2015 Arvid Andenæs Liv Fiksdahl Jon Håvard Solum Hans Kristian Glesne Finn Haugan Siri Berggreen Bjørn Engaas Lisbet K. Nærø Tor Dahle Sparebankforeningen Side 6 av 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

KREDITTILSYNSDIREKTØR

KREDITTILSYNSDIREKTØR Årsmelding 002 Organisasjonskart STYRE Finn Hvistendahl Leder KREDITTILSYNSDIREKTØR Bjørn Skogstad Aamo STAB Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Nina Moss

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo ÅRSMELDING 2001 ORGANISASJONSKART S:2 Styre Erling Selvig Leder Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Lisbeth Strand

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6

Nr. 4-2013 - 96. årgang. Hallingbanker. fusjonerer. Side 6 Nr. 4-2013 - 96. årgang Hallingbanker fusjonerer Side 6 Minneord Kjell Remvik er gått bort Det var med sorg vi mottok meldingen om at Kjell Remvik, gikk bort 21. mars. Remvik var tidligere styreleder i

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6.

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6. 2644 26. mars Dagsorden 2015 Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 59): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Årstalen Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000

Årstalen Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000 NFT 2/2000 Årstalen Finansnæringens Hovedorganisasjons årskonferanse 11. april 2000 av adm. direktør Arne Skauge I. Innledning Mange ser de senere års sterkt økende markedsstyring og globalisering av både

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4 0123456789 1011121314 1516171819 ÅRSmelding 2004 Hvorfor har vi regulering og tilsyn med det finansielle systemet? Stabilitet i det finansielle systemet er viet stor oppmerksomhet de senere årene. Mange

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innhold i Årsrapport 2013

Innhold i Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Innhold i Årsrapport 2013 Leder side 4 Årsberetning 2013 side 5 Årsregnskap 2013 Resultatregnskap side 10 Balanse side 11 Noter til regnskapet side 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer