Etablering av sterke lokale, sparebankstiftelser og en ny, regional sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av sterke lokale, sparebankstiftelser og en ny, regional sparebank"

Transkript

1 Etablering av sterke lokale, sparebankstiftelser og en ny, regional sparebank Sparebankstiftelsen Gran Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Sparebankstiftelsen Ringerike SpareBank 1 Ringerike Hadeland 16. november 2009

2 Styrene i Gran Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Ringerikes Sparebank vedtok 15. november 2009 å gå inn for en sammenslutningsavtale. Mål: - Etablere en sterk, regional bank - Beholde opptjent kapital i lokalsamfunnene, i 3 sparebankstiftelser Side 2

3 Innhold h Dagens tre sparebanker h Bakgrunn for sammenslutningen og introduksjon til den nye banken h Sparebankstiftelsene h Hovedpunkter i avtale om sammenslutning h Styrke gjennom SpareBank 1-alliansen h Eierskap og egenkapitalbevis h Synergier og resultater h Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring Side 3

4 Kort oversikt over de tre sparebankene Gran Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Ringerikes Sparebank som alle er med i den landsomfattende SpareBank 1-alliansen er tre meget solide, lokalt forankrede sparebanker med tyngdepunkt i kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Nittedal, Gran og Gjøvik. Gran Sparebank 3 bankkontorer 2 eiendomsmeglerkontorer Forvaltningskapital på 2,9 mrd kr 31 ansatte Sparebanken Jevnaker Lunner 4 bankkontorer 1 eiendomsmeglerkontor Forvaltningskapital på 4,6 mrd kr 64 ansatte Ringerikes Sparebank 4 bankkontorer 1 eiendomsmeglerkontor Forvaltningskapital på 7,9 mrd kr 78 ansatte Ringerikes Sparebank er notert på Oslo Børs som egenkapitalbevisbank. Den nye banken vil også være børsnotert på samme måte. Side 4

5 Innhold h Dagens tre sparebanker h Bakgrunn for sammenslutningen og introduksjon til den nye banken h Sparebankstiftelsene h Hovedpunkter i avtale om sammenslutning h Styrke gjennom SpareBank 1-alliansen h Eierskap og egenkapitalbevis h Synergier og resultater h Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring Side 5

6 Hvorfor er en sammenslutning riktig? Offensivt tiltak for å etablere en fremtidsrettet og konkurransedyktig bank i regionen Sikre selvstendigheten fremover Sterk og solid bank med meget god kjennskap til markedet og sine kunder samfunnsengasjert og med godt omdømme Det etableres tre lokale sparebankstiftelser Økt konkurransekraft, produktbredde og tilgang til nye markedsområder. Tiltrekke seg dyktige medarbeidere Attraktiv i fundingmarkedet Side 6

7 Utviklingstrender Det forventes en mer krevende fremtid Digitale løsninger og sterk fremvekst av nisjeaktører Økt konkurranse spesielt fra store norske og nordiske banker Skjerpede rammebetingelser og myndighetskrav Krevende arbeidsmarked Utviklingen forventes å gi økte krav til kompetanse Styrking av evnen til innovasjons- og forretningsutvikling Evnen til å tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere Side 7

8 Bankens fremtid ligger i de ansatte Attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter Kompetanse og motivasjon Sterkere og bredere fagmiljøer mindre sårbarhet Tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere Talentutvikling Endrings- og omstillingsvilje Prosess i forhold til ansatte: - deltakelse i strategiske beslutninger gjennom styrerepresentasjon - involvering ved tilpasning av org. - ingen oppsigelse som følge av sammenslåingen - flest mulig beholder sitt arbeidssted - beholde avtalte vilkår og ansiennitet Vår målsetning er å være: En moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift Side 8

9 Dagens markedsandeler Kommune Markedsandel Bedriftsmarked Markedsandel Personmarked Gran 40 % 55 % Gjøvik - 6 % Jevnaker 50 % 65 % Lunner 50 % 50 % Nittedal 3 % 10 % Ringerike og Hole 49 % 44 % Høy kundetilfredshet blant de høyeste i landet Våre verdier: - Lokal og personlig - Nær og dyktig Side 9

10 Styrke i et utvidet markedsområde Vi skal være den anbefalte og ledende banken i regionen Side 10

11 Innhold h Dagens tre sparebanker h Bakgrunn for sammenslutningen og introduksjon til den nye banken h Sparebankstiftelsene h Hovedpunkter i avtale om sammenslutning h Styrke gjennom SpareBank 1-alliansen h Eierskap og egenkapitalbevis h Synergier og resultater h Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring Side 11

12 De lokale sparebankstiftelsene Hvordan: Ved sammenslutningen vil egenkapital legges inn i 3 stiftelser. Stiftelsene investerer i egenkapitalbevis i den nye banken. Utbytte - basis for gaver til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsene: Sparebankstiftelsen Gran ca MNOK 500 Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal ca MNOK 460 Sparebankstiftelsen Ringerike ca MNOK 800 Stiftelsenes virksomhet: Forvaltning av eierinteresser i banken Gaver til allmennyttige formål Forvaltning av stiftelsenes kapital Lokalt samfunnsengasjement Side 12

13 Innhold h Dagens tre sparebanker h Bakgrunn for sammenslutningen og introduksjon til den nye banken h Sparebankstiftelsene h Hovedpunkter i avtale om sammenslutning h Styrke gjennom SpareBank 1-alliansen h Eierskap og egenkapitalbevis h Synergier og resultater h Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring Side 13

14 Modell for sammenslutning Omfordeling av Kapitalen Sentrale elementer SpareBank 1 Ringerike Hadeland RS GS SJL Grunnfond Eierandelskapital Grunnfond Grunnfond Grunnfond Sparebank stiftelsen R 46,4% Sparebank stiftelsen G 25% Eierandelskapital Sparebank stiftelsen JLN 25% Dagens egenkapbeviseiere R 3,6% Fordeling av grunnfond og eierandelskapital i den nye banken Tilpasning i kapitalstruktur i bankene som skal tilsluttes Overføring av grunnfond til ny bank Overføring av bankvirksomhet til ny bank Utstedelse av egenkapitalsbevis til hver sparebank i samsvar med innbyrdes verdi/ bytteforhold Utstedelse av egenkapitalbevis til dagens eiere av egenkapitalbevis i Ringerike, etter avtalt bytteforhold Opprettelse av sparebankstiftelser i hjemkommunene til de sparebankene som slutter seg sammen Side 14

15 Hovedpunkter i avtalen (1) En sammenslutning av tre likeverdige parter Sterke lokalkontorer med fullmakter Avtalen regulerer følgende hovedpunkter: Forstanderskap/representantskap Styre Ledelse Stabs- og forretningsområder Selskapsnavn Lokale sparebankstiftelser Organisasjon/hovedstruktur Side 15

16 Hovedpunkter i avtalen (2) Representantskap Representantskapet skal bestå av 32 personer: -12 repr. egenkapitalbeviseiere - 12 repr. innskyterne - 8 repr. ansatte Geografisk fordeling i forhold til bytteforhold Ved første gangs valg: Leder velges av forstanderskapet i Gran Sparebank Nestleder av forstanderskapet i Sparebanken Jevnaker Lunner Styre Styret skal bestå av 9 medlemmer: - 2 fra Gran Sparebank - 2 fra Sparebanken Jevnaker Lunner - 3 fra Ringerikes Sparebank (herav velges nestleder) - Finn Bergesen jr. velges som styreleder - 1 repr. fra ansatte - 2 møtende varamedlemmer fra ansatte (alle bankene repr.) Side 16

17 Hovedpunkter i avtalen (3) Ledelse Steinar Haugli - skal bli adm. banksjef i den nye banken Ivar Fjærtoft - skal lede arbeidet med sparebankstiftelsene Magnus Magnussen - skal forestå implementerings- og sammenslutningsprosessen Representasjon fra alle bankene på ledernivå Sterke lokalkontorer, lokal fullmaktsstruktur og lokale bankledere Stabs-/ forretningsområder Hovedkontor i Hønefoss Stabs- og forretningsområdenes ledelse vil være knyttet til hovedkontoret Stabs- og støttefunksjonene legges til hovedkontoret. Side 17

18 Organisasjonsstruktur for SpareBank 1 Ringerike Hadeland Styret Sparebankstiftelsene Ivar Fjærtoft Intern revisjon Adm. banksjef Steinar Haugli Økonomi / finans - Forretningsstøtte / HR Info / samfunnskontakt - Forretningsutvikling Implementering/sammenslutning Magnus Magnussen Personmarked Bedriftsmarked Side 18

19 Organisasjonsplan PM Banksjef Personmarked Lokalbank Ringerike (inkl. Sokna og Hønen) Lokalbank Hole Lokalbank Jevnaker Lokalbank Lunner (inkl. Harestua) Lokalbank Nittedal Lokalbank Gran (inkl. Brandbu) Lokalbank Gjøvik Kundesenter Plassering/formuesforvaltning Side 19

20 Innhold h Dagens tre sparebanker h Bakgrunn for sammenslutningen og introduksjon til den nye banken h Sparebankstiftelsene h Hovedpunkter i avtale om sammenslutning h Styrke gjennom SpareBank 1-alliansen h Eierskap og egenkapitalbevis h Synergier og resultater h Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring Side 20

21 Forvaltningskapital SamSpar og Bank 1 per Banken blir Norges 19. største sparebank - Slagkraftig enhet i Samspar, SpareBank 1 og sparebank-norge - Aktiv deltaker i alliansen NOK mrd ,4 24, ,8 15, ,3 10 7,9 6,7 6,1 6 5,6 4,6 4,3 4,2 4 3,8 5 3,5 2,9 0 Bank 1 Oslo SB1 Buskerud-Vestfold Rygge Vaaler Sb SB1 Ringerike Hadeland SB1 Telemark SB1 Nordvest SB1 Ringerike SB1 Volda Ørsta SB1 Hallingdal SB1 Nøtterøy Tønsberg Modum SB1 SB1 Jevnaker Lunner Halden SB1 SB1 Kvinnherad SB1 Gudbrandsdal SB1 Hardanger SB1 Lom og Skjåk SB1 Gran Side 21

22 En mer robust bank h Den nye banken vil ha en bedre kapitaldekning enn Ringerikes Sparebank har i dag. Meget solid bank kapitaldekning 20% - mulighet for fremtidig vekst h Fordi stiftelsene blir store eiere av egenkapitalbevis, vil de ønske å prioritere verdiutviklingen for egenkapitalbevisene h Andelen av egenkapitalbeviseiere utover sparebankstiftelsene kan økes enten ved nedsalg fra stiftelsene eller gjennom fremtidige emisjoner. Det vil gi økt handel med og større interesse for egenkapitalbeviset i den nye banken h En større og mer robust bank, som etter hvert får flere eksterne eiere, vil øke finansmarkedets oppmerksomhet rundt banken. Det kan gi bedre prising av egenkapitalbevisene, og samtidig lavere innlånskostnader for banken. Side 22

23 Innhold h Dagens tre sparebanker h Bakgrunn for sammenslutningen og introduksjon til den nye banken h Sparebankstiftelsene h Hovedpunkter i avtale om sammenslutning h Styrke gjennom SpareBank 1-alliansen h Eierskap og egenkapitalbevis h Synergier og resultater h Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring Side 23

24 Anslåtte synergier Inntekter Beste praksis Utvikling av nye markedsområder Kryssalgsmuligheter Kompetansekraft produkt, rådgivning og salg Kostnader Økt aktivitet uten å øke antall ansatte mål om kostnadsprosent innenfor 50 Effektivisering og sentralisering av stabs- og støttefunksjoner Utvikling og organisering Økt kompetansebredde gir mindre sårbarhet ift nøkkelressurser Sterkere og bredere fagmiljøer gir basis for økt spesialisering og profesjonalisering Side 24

25 Resultat og balanse pr kv (MNOK) SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Ringerike Resultat: Resultat f. skatt Resultat e. skatt Balanse: Eiendeler Gjeld Egenkapital Side 25

26 Innhold h Dagens tre sparebanker h Bakgrunn for sammenslutningen og introduksjon til den nye banken h Sparebankstiftelsene h Hovedpunkter i avtale om sammenslutning h Styrke gjennom SpareBank 1-alliansen h Eierskap og egenkapitalbevis h Synergier og resultater h Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring Side 26

27 Forutsetninger for gjennomføring Gjennomføring av sammenslutningen er betinget av bl.a. a. Forstanderskap/representantskap i alle bankene gir sin tilslutning b. Nødvendige godkjenninger fra myndigheter Side 27

28 Oppsummert: Hvorfor er en sammenslutning riktig? En sterk og solid bank 3 lokale sparebankstiftelser, midler opparbeidet lokalt forblir i respektive lokalsamfunn Et offensivt tiltak for å etablere en fremtidsrettet og konkurransedyktig bank i regionen sikre selvstendigheten fremover Økt konkurransekraft Nye og større markeder Attraktiv arbeidsplass med utviklingsmuligheter Sterkere kompetansemiljøer Tiltrekke å beholde dyktige medarbeidere Talentutvikling Attraktivitet i fundingmarkedet Side 28

29 Side 29

Presentasjon av banken. Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011

Presentasjon av banken. Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011 Presentasjon av banken Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011 SpareBank 1 Østfold Akershus er en sterk lokal forankret sparebank som har Østfold og søndre del av Akershus som sitt prioriterte

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. og 9. september 2014 Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse Refleksjoner rundt inntektssiden i bankene ved Adm. banksjef

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

Årsrapport 2012. Virksomheten 2012

Årsrapport 2012. Virksomheten 2012 Virksomheten 2012 1 av 23 Redegjørelse fra konsernsjefen Også 2012 ble et meget godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1355 millioner kroner og en egenkapitalavkastning etter skatt

Detaljer

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2012

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2012 Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre.

ÅRSRAPPORT 2013. Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre. ÅRSRAPPORT 2013 Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital og forretningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Her finner du oss... 3 Hovedtall siste fem år... 4 Bankens visjon og verdier... 5 Banksjefen har ordet... 6 Viktige hendelser i 2014...7 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap...

Detaljer

KORTREIST BANK SIDEN 1842. Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer.

KORTREIST BANK SIDEN 1842. Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer. å r s r a p p o rt 2013 KORTREIST BANK SIDEN 1842 Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer. INNHOLD: 4 Innledning v/hans Kr Glesne, adm.banksjef 6 Nøkkeltall

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010 Virksomheten 2010 1 av 17 Redegjørelse fra konsernsjefen 2010 ble et godt år for SpareBank 1 SMN med overskudd etter skatt som for første gang passerte én milliard kroner. Vi er i det nye året bedre rustet

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer ÅRSRAPPORT 2012 Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer