Bruk Natur vern àret!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk Natur vern àret!"

Transkript

1 Bruk Natur vern àret! Naturvernret 1995 er her. La oss bruke det i arbeidet for natur og miljø i Nord-Norge! Dette kan st som ei enkel opp summering av inniedninga og diskusjonen om det europeiske Naturvernâret pa àrets nord norske regionsamling i Tromsø i midten av januar.. Over 30 personer fra de tre nordligste fylkene deltok pa seminaret sammen med gjester fra Nord-Sverige og represen- tanter fra forbundet sentralt. Mer om regionseminaret pa SIDE 4, 5, 6 OG 7 Medheiforsen i Lomsdalen. (Foto: Ove Eliassen)

2 V V V Innkalling til fylkesàrsmøte i Nordland Naturvernforbundet I Nordiand avholder ârsmøte p Grand Hotel lørdag 11. mars ki Saksliste: - Godkjenning av innkalling og saksdokumenter - Vaig av møteleder, referent og to protokollunderskrivere - Styrets arsmeldijng - Regnskap for 1994, budsjett for Arbeidsprogram -Vaig - Innkomne forslag - Uttalelser Saker som ønskes tatt opp ma vere styret I hende seinest 1. mars. I tilknytning til ârsmøte tar vi som tidligere âr sikte pa a avholde et âpent møte lørdag 11. mars ki Programmet er i skrivende stund ikke Mart, men blir bekjentgjort i Bodø-avisene og gjennom lokallagene. Velkommen! Innkalling til fylkesàrsmøte i Troms Alle medlemmer i Naturvernforbundet i Troms innkallcs Lii ârsmøte iørda2 18. mars 1995 klokken pa Lenvik bv2demuseum pa Biorelvnes. Arsmøtet har følgende saksliste: - Vaig av møteleder Godkjenning av innkalling og saksdokumenter - Vaig av referent og to til a signere protokolien - Styrets Arsmelding - Revidert regnskap - Budsjett og arbeidsprogram - Saker framlagt av styret, lokallag og mediemmer I kommuner uten lokallag innen 10. mars. - Vaig av leder og styremedlemmer (4 styremedlemmer er pa vaig) - Vaig av valgkomfte - Vaig av revisor - Nominering av landsstyrerepresentanter med vara - Vaig av utsendinger til landsmøtet 1995, herunder utsendinger fra lokallag etter nominasjon fra lokallagenes Arsmøter - Fordeling av utsendinger fra kommunene for neste ârsmøte Saker som Ønskes tatt opp ma sendes Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9001 TromsØ innen 10. mars 1995, det gjelder ogsd forsiag til uttaleiser. - I forbindelse med ärsmøtet arrangerer Naturvernforbundet et helgeseminar med følgende innhold: Orientering om kildesorteringsprosjektet pa Senja Vi ror over Gisundet I Nordlandsbât for a avlegge: Besøk pa komposteringsanlegget I Hestøybogen ved Gibostad. Blekkulfarbeidet - Lørdagskvelden: Lysbilder fra Svalbard og Solveigs sang (ikke samtidig) Vi bor i rorbuer pa Lenvik bygdemuseum, og den som vii kan sovne til bølgeskvulp mot kaipalene hva og hvordan - vi far besøk fra Blekkulf sentralt (gode ideer a hente!!) like under madrassen og vakne til solgløtt gjennom rorbuvinduene (haper vi) Maten kjøper vi inn i fellesskap, og pris avhenger av antall deltakere, men det blir billig. Interessert? Meld fra til Naturvernforbundet i Lenvi!ç tel el pa kveldstid. (GjØr det i god tid, slik at vi kan legge til rette for overnatting og innkjøp av mat.) i-li ORGAN FOR NATURVERN FORBUNDET I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK Tel.: Trykk: Forretningstrykic a/s. Bodø Innhold: Innkalling til Arsmøter... 2 Avstand er frigjørende 3 Verksted med tyngde 4 Klondyke-rush pa ressurser inord 5 Bruk Naturvernâret 6 Handlingsplan for biologisk mangfold 6 Naturvern i nord, sett fra sør 7 Strengere scooterregler 8 Eget samisk naturvem forbund 9 Dc sma grønne 10 Livilaga 11 Omfløddholmen 13 Blekkulf I farta 14 Grønt blad fra Tromsø 16 har et redaksjons utvalg soni besth av medlemmer fra Naturvernforbundet i Nordland, Troms og Finnmark. Nordland: Knut Sørgaard, tel Troms: Redaktør: Adrian Skogmo Adresse: Harvikveien FINNSNES Stig Ulvang, tel Finnmark: Odd Mathis Htta, tel Avstand er frigjørende Vi lever i en postmodernistisk tid der alt er mulig, og alt er tillatt. De siste decennier bar desentralisering, kuiturrelativisme og en blind tro p nrdemokrati mange ganger ført til det motsatte av det ønskede, - av idealet. Det har skapt rom for sterke kapitalkrefter og for srgrupper som roper høyt for vinne fram med sine prioriteringer. noen omrder er det ikke ønskelig med desentralisering av makt og bestemmelsesmyiidighet. Et eksempel p dette er forsvaret og miiitrvesenet. Det er alminnelig akseptert at landet har en feiles og sterkt sentralisert kommandobase p tross av at enhetene er spredt over hele landet. Noe annet ville cia heiler ilcice vre riktig hvis forsvaret skal ha troverdighet. Men nr det gelder ta vare p miljøet og naturen, selve livsgrunnlaget for livet p jorden og for menneskets eksistens, s er makt og myndighet desen tralisert. lkke bare desentralisert, men direkte puiverisert. I norsk miijøpoiitikk bar man ikke klart skjeine - eller man bar ikke viltet - mellom det hndheve lover og regelverk p lokalt niv, og det overlate arbeidet med forskrifter og regler p fyikeskommunale og kommunale organer. Konsekvensen er at I enkelte kommuner raseres naturen, mens det i andre kommuner føres en noe mer restriktiv poiitikk med sikte p bevare naturen noenlunde intakt. Et eksempel p uheidig miljøpolitikk er forholdet til snøscooter- og barmarkskjøring. Begge deler er en sterk belastning bade for faunaen og vegetasjonen. Denne naturvandalismen er kjent for sve1 naturvernere som politikere. Alle er gjerne imot naturødeleggelser og for naturvern, men det skal liksom ikke gjeide for meg personlig! Arsaken hi en feilsltt natur- og miljøvernpoiitikk er finne I en blind tro pa nrdemokratiet. Miljøvenstre har blind tro p at desentralisering automatisk tjener bade miljo- og naturvern, og demokratiet. Ytre høyre har ogsa sterk tro p deseritralisering; brukerdemokrati der den suverne brukeren automatisk bar full frihet til ta seg til rette med snøscooteren i Guds frie natur. Nrdemokrati og desentralisering bar konsekvenser for miljø og natur og av den grunn at sterke forretningsinteresser pa salgssiden arbeider for økt saig av snøscootere og firhjulsmotorsykler. Pressen tar inn store annonser samtidig som de i store reportasjoner og redaksjonelt omtaler snøscooterkjøring med honnør-ord. Sjelden nevnes de skadelige virkninger p natur og mennesker. Det er i denne situasjon at den lokale politikeren møter sterke interesse organisasjoner og innflytelsesrike personer som krever flere løyper, liberale forskrifter og ikke-handhevelser av lover og overordnete forskrifter. Ordfører, miljøsjef og utvalgsmedlemmer som skal vurdere søknader om dispensasjoner fra pa forhand liberale regler, er i en klemme. Lensmannen og andre som skal handheve regelverket, bor kanskje midt i et omrade med mange snøscooter brukere. Denne nrhet fører til relativisme og influerer kanskje p hans holdning til snøscooter-bruken. Han ser kanskje gjennom fingrene pa tvilsom eller ulovlig kjøring. Og hvis han ikke gjør det, vil det likevel vre problemantisk for ham a gripe inn overfor naboen. Avstand er derfor frigjørende. Naturvernforbundet ma snart ta konsekvensen av nrdemokratiet, og kreve at miljøvernpolitikken blir gjort til et overordnet nasjonalt ansvar pa lik linje med landets forsvarspolitikk fordi avstanden er frigjørende og ikke undertrykkende. Dette er ikke bare et spørsmàl om a beskytte landets frihet, men det er for redde landets natur og naturressurser.vi har sterke krefter i mot; den radikale venstresiden med en blind tro pa nrdemokrati og høyrepopulismen der brukerdemokratiet rent ideologisk star sterkt. I denne verden far man som regel ikke bade i pose og sekk. Derfor kan heller ikke Naturvernforbundet ri pa to hester. Vi ma velge enten a støtte pseudo demokrati der sterke brukerinteresser bestemmer rasering av natur og miljø, eller bite i det sure eplet og kreve mye sterkere sentralisering I hndhevelse av landets natur- og miljøvempoiitikk enn tilfellet er i dag. 0dath1sHtta 2 3

3 - Verksted med tyngde - Regionseminaret tyngde. Det var attesten forbunds leder Stein Malkenes ga under oppsummeringa av regionseminaret i Tromsø den midterste helga i jan uar. for Nord- Norge har utviklet seg til A bli et miii øfaglig verksted med stor fàgiig Det var ingen som motsa lederen i det. For det ble fulit hus og full klaff for Arets nordnorske regioriseminar for natur- og miljøvemere. Seminaret samlet i alt vel 30 deltakere fra de tre nordiigste fylkene. Fm forbundet sentrait møtte bade forbundsieder og organisassjonssjef Jan Vevatne. Hyggelig var det ogsa at miljøbevegelsen i Nord-Sverige var representert med to deltakere pa seminaret denne gangen. I tillegg til fylkeslagene var lokaliaga i Hammerfest, Alta, Tromsø, Balsfjord og Lenvik representert. En rask presentasjonsrunde viste stor spredning i arbeidsomradene lokalt. Naturarvkampanje, snøscooterprobiematikk, for brukersaker, kildesortering, forurensningssaker, natur opplevelse og forsvarets akti vitet som miljøprobiem var saker som gikk igjen. Temaene Temaene pa Arets seminar spente fra rovdrift pa ressurser i Barentsregionen til biologisk mangfold i Alta, skog NORSK-SVENSK TREFF: Her representert ved Bente Aasjord, Stein Malkenes, Stefan Lind back oganders Ha kansson (de to slstenevnte fra Naturskydds foreningen i Norrbotten. Foto: Bladet Tromsø. ødeleggelser globalt og det europeiske naturvernaret til medlemssvikt i miljørørsla og spørsmalet om bruk eller vern av ressurser. Seminaret vekslet meliom forelesninger og gruppearbeid. I tiiknytning til seminaret ble det holdt et møte mellom fylkes lagene, de svenske gjestene og forbundslederen i NNVom mulighetene for et framtidig samarbeid over landegrensene pa Nordkalotten. Kiondyke rush pa ressurser I nord - Dette er langt mer enn en prateklubb Dette er en tung politisk prosess som er satt i gang av tunge folk, der aktører fra nrings1ivet legger tunge premisser og er tungt med. Slik beskrev Bente Aasjord fra Naturvernforbundets Ba rentskontor det politiske sam arbeidet som er inniedet i nordomradene gjennom eta blering av Barentsregionen. Hun avsluttet sin kritiske gjennomgang av Barents samarbeidet med føigende kraftsats: - Det er mm werbødige pastand at Barents-samarbeidet er starten pa et Klondyke-kjør pa ressursene pa Nordkalotten, pa mineraler, skog, fiskeressurser, olje og gjennom turismen. Dette kommer til A skape konflikter og miljøproblemer, og vii blant annet komme til A tvinge folk bort fra reindrifta der en setter i gang virksomhet. Storpolitikk Aasjord tok utgangspunkt i at motivene for etablering av Barenisregionen sprang Ut av internasjonal storpolitikk, nem hg russisk grenseapning og et mulig norsk EU-medlemskap. Derfor var da ogsa 14 nasjoner (bl.a. Sør-Korea og Japan) med A etáblere Barentsregionen i januar 1993, og EU-kommi sjonen er tildelt plass i Barents radet pa uk linje med landene mnen regionen. En dynamisk samarbeidmodell, kalte regjeringen del Men samene derimot bie nektet deltakelse i Barents ministerradet. Regjeringas forsikringer om at utvikiinga i regionen skulle vre brekraftig, skje pa befolkningens premisser og ta srlig hensyn til urbefolkningen ble derfor lite verdt nar alt kom til alt. For det ble etterhvert mindre og mindre prat om miljø, men dessto mer om økonomisk vekst. Utnyttelsen av regionens ressurser bie etterhvert det helt sentrale og kom til uttrykk pa mange vis. Europas nyc Ruhr Stoltenberg, arkitekten bak regionen, imøtesa en økonomisk oppblomstring som dette omradet aidri tidiigere hadde sett. En rapport utarbeidet pa oppdrag av EU-kommisjonen. omtaler Barentsregionen som Europas kommende Midt-østen og Europas kommende Ruhr. I en silk situasjon er det all grunn til A spørre hvilke inter esser som kommer til A ga seirendeut av en eventueli framtidig konflikt om bruken og utnyttelsen av ressurene i regio nen. Hvem tror det kommer til A skje pa befolkningens premisser og med spesielt hensyn til urbefolkningen? drianskogmo 4 5

4 - Bruk Naturvernàret! Naturvernâret er her. La oss bruke det! Det kan sta som en siags kort oppsummermg av gjennom gangen regionseminaret i Tromsø gjorde i forbindelse med Naturvernâret. Forbundet sentrait kommer til a satse store ressurser pa Naturvernäret, og ettersom dette er Ct offisielt arrangement i regi av Miljøvern departementet kommer de offentlige millionene til a sitte ganske løst. For aktive lokailag kan det vre en slant a hente. Naturvernâret ble offisielt äpnet med brask og bram den 21. januar med miijøvern minister og kronprinsesse de to store forgrunnfigurene. Men det er fra nâ av og utover den virkelige jobben begynner og det er nâ Naturvernforbundet sine lokallag kan ta lak I Naturvemâret og bruke det i sitt lokale arbeid. Naturvernforbundet vii bruke Naturvernâret bla. til a føige opp fjorarets Naturarvkampanje. I februar lanserers konkurransen Norges NaturArv Kommuner, for biologisk mangfold Alta bar som en av sju norske kommuner deitatt i et prosjekt for a kartlegge det biologiske mangfold I kommunen. Det er Miljøvemdepartementet som finansierer prosjektet og bak grunnen er seivsagt de aivor Handlingsplan iige trusiene mot det bioiogiske mangfold. Arbeidet I Alta ble avsluttet i desember og munnet Ut i en egen handlingsplan for a Ia naturen IARV] som skal kare de kommuner som har gjort størst innsats for a sikre arter og naturtyper gjen nom areaiplanlegging og for valtning. Forbundet har utarbeidet ni kriterier som kommunene skal bedømmes etter. De tar utgangs punkt I kommunenes bruk av Plan- og bygningsioven for a sikre naturverdier i kommunen, men ogsâ kommunens generelle vilje til a vare pa naturarven. t Lokallagene bør gâ Ut umid delbart med utfordringa til sin kommune (hvis dere ikke alt har gjort det). Kommunene far en frist til 15. september med a do kumentere sin naturarv-veiviije. Den fylkesvise karingen skjer i ivare- ta det bioiogiske mangfoid i kommunen. Pianen omfatter en statusdel, en kartlegging av prosessene som pavirker det biologiske mangfold, en opp- listing av virkemidler og seive handiingsplanen. regionseminaret i Tromsø orienterte prosjektieder Lars Krempig om det arbeidet som ergjortialtaogomde inn grep som utgjør de største truslene mot artsmangfoldet. a midten av oktober, og i nov ember kâres landsvinner. Naturarvting Naturarvting i samband med iandsmøtet i FIorØ blir Natur vernforbundets egen storstilte markering av NaturvernAret. Det vii skje rundt St.Hans-tider, med verksteder, seminarer, turer og kuitur paralleit med iandsmøtet. Tinget er âpent for alie, og forbundet regner med at det skal bli foiksomt I FlorO pa ting dagene. Forbundet ønsker 2 rep resentanter fra hvert iokaliag til tinget, sa kryss av i kalenderen alierede nâ. Skulle dere likevel ikke ha anledning tii a Ia turen til Fiorø, sâ kan det likevei by seg en mulighet til a møte forbundet pa nrt hold. Det legges nemlig opp Lii en naturarv hvor T-turne ansatte i forbundet tar sikte pa a besøke aile fyiker til vâren. Andre stikkord for forbundets markering av Naturvernaret: Bruk kommunevalget til a Ut fordre iokalpolitikerne i miijø saker. Aksjon Vilie naboer for anvendt naturbruk i nrmiljøet. Kort sagt dreier det seg om areaidisponering og pianering av omrader, snøscooter- og helikoptertrafikk, mtensiv reindrift, tresiagsskifte, kraft utbygging og fiskeoppdrett. Mâiet for Aita kommune er a bruke den informasjon som na er skaffet tii veie for a sikie en bedre areaiforvaltning i fram tida og sikre artsmangfoldet. I en ikke aitfor fjern framtid vii kommunene troiig bli pâlagt a iage siike planer. KOMMENTAR Stein Malkenes, leiar, Norges Naturvernforbund. Naturvern i nord, sett frâ sør regionseminaret i fjor sa eg at denne type samlingar kan danne modeli for liknande verksemd i andre regionar av Naturvemforbundet. Etter ãrets samling er eg styrka i denne trua. Det faktum at meir enn tretti tillitsvaide frâ dei tre nordfylka vare samlast kvart ar, viser for det første at det er eit behov for eit siikt regionait seminar, og dernest at det fins viktige ressurspersonar rundt om I laga som har bidrag a legge fram for sine kollegaer. I tiliegg kjem alitid det sosiale og uformeile perspektivet ved slike samlingar, der folk kjem meir inn pa kvarandre og kan kvarandre kjenne. Fagleg og politisk har àrets regionsseminar drøfta viktige tema bade for Naturvernforbundets innhald, og saleis ogsa for forbundets profil. Debatten om bruk og vern av norsk natur vii truieg vere.sentral for oss i dette perspektivet. Vi er nede i em bølgedal, vi arbeider tungt mange stader, men vi skal vidare og treng viktige debattar a vekse p?i. I dette bildet er det avgjerande at vi kan etablere oss i em situasjon rundt om i landet der vare innspei i sterkare grad kan vere pa premiss sida, der grasrota kan mobiliserast vidare etter EU-engasjementet, og der vi kan produsere meir miljøvern. Derfor treng vi t.d. lokallaget i Hammerfest. Derfor er deira arbeid med a sikre Storvannet i byen viktig. Ikkje berre for lokallagets arbeid, men bade for byens innbyggarar, for naturverdien I seg sjøiv og ikkje minst som em av dei mange tusen byggesteinane som utgjer Norges Naturvernforbunds samla innsats rundt om i landet. Meni slike saker er det viktig a ta av resultata dersom em P lre iukkast. Det er avgjerande for iokailaget at den friviliege innsatsen viser att i iokaisamfünnet, og f ar den merksemd den fortener. Det gjer godt i sjela til dei det gjeid, og arbeidet biir lettare i neste omgang ved at iokaiiaget har f att auka sin status. Naturvernâret kan bli ei viktig ramme for den vidare satsinga var, og heilt sentralt blir Landsmøtet vârt i Florø i jonsokhelga. Her skal debattane omkring vart vidare arbeid førast, og avgjerdene takast. Derfor er det viktig at den nordlegaste regionen tek tak i arbeidet med Arbeidsprogrammet , og spelar inn sine sentrale sakskompleks til Landsstyret og Landsmøtet. Pa denne maten vii regionens saker kunne gjevast sterkare prioritet sentrait, og saleis og bidra tii sterkere samarbeid og samhald i organisasjonen. Mykje godt og viktig arbeid blir gjort her nordaførr. Mange tunge og viktige saker star pa dagsorden pa aile nivâ. Fig takkar for hyggelege og nyttige dagar i TromsØ, og ønsker alle lukke tii vidare. Og hugs: ring meg om det er noko. Fig er tilgjengeleg stort sett døgnet rundt (sukk). ra 6 7

5 Natur i Nord Strengçre scooterregler Et samisk naturveinforbund Natur- og friluftsgruppa under Nordisk ministerrâds embedsmannskomité for miljøvern nedsatte i 1991 en nordisk prosjektgruppe som skulle ta for seg problemene med motorisert ferdsel i naturen. N foreligger gruppas rapport TemaNord 1994:604 - Motor i natur og pa fritid. Utgangspunktet for arbeidet har vrt forskjeller i lovverk mellom i de nordiske land: I samtlige gjelder et generelt forbud for kjøring pa barmark; begrunnelsen er ulik. Generell tillatelse til kjøring pa snø finnes i Sverige og Island, mens en i Finland krever grunneiers god kjennelse for kjøring utenom spesielle løyper. I Norge gjelder som kjent et generelt forbud. Gruppa har ønsket a legge grunniaget for en harmonisering av de nordiske bestemmelsene, begense skade omfang og ulemper og bidra til det som kalles brekraftige samfunn. Mange av forsiagene ligger meget nr opp til eller er iden fiske med det miljøbevegelsen har arbeidet for. Som et interes sant a propos til snøcooter miljøenses montone mas om de svenske lykketilstander, har gruppa lagt seg pi det som er utgangspunlctet for norsk lovgivning, nemlig at Som en trøst til snøscooter eiere som alltid synes at bat trafikken pa Oslo-fjorden er et mye større miljøproblem for Nord-Norge enn egen scooter.kjøring, foreslâs ogsâ en rekke hestemmelser for a begrense bruk av motorbâter i mindre innsjøer, samt noen bestemmel ser for bruk av fly. I denne om gangen skal vi nøye oss med en kort gjennomgang konklusjo nene som berører motorisert ferdsel i utmark. Forsiag til begrensning av bâttrafikken gjengis i neste nummer av Natur i Nord. Gruppa foreslar følgende: I samtlige nordiske land skal miljømyndighetene ha beslutningsmyndighet i spørsmâl om terreng kjøring, I samarbeid med grunneier. Generelle hastighets begrensninger pa 30 km/t for terrengkjøring pa barmark. I samtlige land skal utgangspunktet vere et generelt forbud for kjøring p& snødekt mark, og tillatelse til kjøring kan bare gis av miljømyndighet med samtykke fra grunneier. Det foreslas innført en generell hastighets begrensning pa 50 km timen for kjøring pa snødekt mark. I spesielle omrâder (befol.kningstetle, nr turistsanlegg osv) skal maksimalhastigheten vre lavere. Felles lavalder i de nordiske landene for kjøring i terreng og pa snø: 16 Ar for lett snøscooter og 18 for tyngre. Felles bestemmelser for maksimalt lydniva for snøscooter. Denne bør sette til 80 dba (7,5 meters avstand) og pa litt lengre sikt reduseres til 75 dba. Gruppa anbefaler innføring av obligatorisk føreropplring Del utarbeides fylkes kommunale og kommunale planer for bruk av motor iserle framkomstmidler i naturen. Rapporten kan bestilles fra: Akademika. Offentlige publikasjoner, Boks 8134 DEP, 0033 Oslo; tif utsørgaard Realistisk Wiloch Det er nødvendig for miljø rnorganisasjonenen a vere det politikere kaller urealistiske. Kare Willoch til Folkevett Bensin stadig billigere! I 1960 fikk industriarbeideren 6,3 liter vanhig bensin for ei brutlo timelønn. I 1993 flldc hun hele 19,4 liter. Motor Om drita p draget Bio Bio-dalen er for mapuche kulturen i Chile det Alta-dalen var for samene - iii for 15 Ar sidan, da statsrâd Brundtland kom i skade for a drita pa vassdraget. Johan Brox i Dag og Tid 4 Samisk naturvernforbund ble stiftet pa Verdens miljø verndag som er 6. juni. Det skjedde i Kautokeino lørdag 6. juni Møtet var godt kunngjort og det møtte vel 40 deltakere til stiftelsesmøtet. Det kom deltakere bade fra Finland og Sverige, men de fleste fra norsk side. Det var ingen deltakere fra Russland. Møtet vedtok vedtekter og vaigle et styre. PA grunn av hiten organisasjonstrening og en meget slunken forbundskasse har ogsa noe av entusiasmen butt borte. Men forbundet er der, og kan revitahiseres nar som helst. Hva skal sa forbundet gjøre? Etter som aktiviteten hittil har vrt laber, kan malsettingen, medlemsskap og styrets opp gayer fortelle noe om forbundets ideelle malsettinger: 1. Formal SamiskNaturvernforbund liar som formal a verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskenes virke ikke overskrider tdlegrenser i naturen. Forbundet vii arbeide for et samftinn der menneskene lever i harmoni med naturen. Livsgrunnlaget og livsmangfoldet ma sikres for framlidige generasjoner. Naturens egen verdi er grunniaget i arbeidet for a øke menneskenes respekt for alt liv og livsformer. 2. Organisasjon og medlemskap SamiskNaturvernforbund er et inter-fennoskandiskforbund for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland der medlemmene er tilsiuttetforbundet gjennom lokallag eller i ed direkte medlemskap. Forefinger, lag, organisasjoner, institusjoner og bedrifter kan vl ure sttiemedlemmer. Landsslyret liar 9 styremed lemmer. Landsstyrer bestar av arbeidsutvalgel og av en representantfra lii ert ai de fire land. Landsstyret liar iii fra forbun- dets m7lsettrng til formal a drive opin ionsdannende virke a i ekke forsttheise hos allmennhet og myndigheter for vern at natur og framsynt disponering at natur ressursene. Landsstyrets arbeid ma alitid bygge pa økologiske grunnprinsipper og pa erkjennelsen at at menneske hetensframtid er avhengig av at naturens mangfold opprettholdes. Landsstyrets ot erordnede oppgal er er a arbeide for forbunders formal blant annet; (1) ved a hindre rrn driftpd naturressurser og skadevirkninger i forbiñdelse med inngrep eller pavirkning pa naturen, (2) ved a fremme tiltak for a rette pa skader som allerede erpaført naturen som følge avforurensing, rovdrift, tekniske inngrep eller annen skade, (3) skape forstaelse for at all utnyttelse at naturressurser ma baseres pa en brekraftig utvikling, ( 4,) a verne om naturens verdier og sikre artsrikdommen og økosystemer, (5) a fremme nan1rforstaeise Sametinget prioriterer ikke natur- og miljøvern Naturvernforbundet i Finnmark har ved gjennomgang av Sametingsplan for perioden , og spesielt kapitlet N1RINGER, 0KOLOGI OG MILJ0, merket seg at Same tinget mangler natur- og miljø vernpolilikk. Forsiaget til Sametingsplan hadde verken prinsippiehle og pragmatiske ulsagn om hoidning til natur og naturmiljø. Men uten at styret i Naturvern forbundet I Finnmark fant del nødvending med en brei argumentasjon, foreslo Natur vernforbundet at Sametinget i Sametingsplan for perioden i innuedningskapitlet NIERINGER, 0KOLOGI OG MILI0 skuhle føye til følgende: Sametingets over ordnede ma! er A verne naturen og naturgrunn laget samt A sikre Iivsmiljøet slik at nringsvirksomhet og andre menneskelige inngrep i naturen ikke overskrider naturens egne talegrenser. Hensikten med dette er A sikre en brekraftig utvikling, sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjon i det samiske bosettings omrâdet og sikre det biologisk mangfoldet i omradet. En overordnet malsetting er arbeidet for A Øke den samiske be folkningens respekt for a! liv og hivsformer med utgangspunkt i naturens egenverdi. ddm.htta 8 9

6 Naturvrnforbundet anmodet om at brevet til gjort kjent for alle sametingsgrupper- og representanter. Pa forespørsel til Sametingets administrasjon er det bekreftet at brevet ble utdelt til samtlige representanter før Sametingssamling i september Men verken Sametings râdet eller noen av de valgte representanter som hadde ordet pa plenumsmøtet berørte eller foreslo tiltak for a verne natur og miljø. Forsiktig sagt sâ er naturvern og miljø ikke av de omrâder som Sametinget prioriterer! Fet kompost Cm man blir slank av Nutrilett Cr mye omdiskutert, niendet fungerer supert sorn komposterings frem.mende middel. Det bar Riginor øien Guvâg og heniies kompostveiincr erfa rt. SØr- Varanger Avis Ileidis humor - Energiminister Jens Stoltenberg sa ban hadde registrert at eg lo høgt og mykje av det han sa i aivor, men ikkje nàr han fortalde vitsar. Det var sant nok! NU-leder Heidi Sørensen iii FjeIl og Vidde Paradoks - Verkeii NNV eller Beilona er sr1eg interessante (som frani tidige arbeidspiassar) for meg. Det er eit større paradoks for dei eim for meg. Nei, eg vii ikkje bli privatsekretren for Frederic. Eg jobba for Bellona Det var nok. NU-leder Heidi Sørensen til Fjell og Vidde Sanseløst - Det finnes ingen berettigelse for støyen, for lukten, for maskinene i en natur vi vii oppleve med alie vâre sanser. øystein Dahie, leder i DNT De smà grønne Tips om helse- og miljøvennlig smàbarnstell Miijøheimevernel, Nasjonai foreninga for Foikehelse og Norges Husmorforbund har sammen gitt Ut et svrt praktiskt hefte (uinn- bunden bok pa ye! sider) om miijøtenkning omkring vare sma hjerteknusere.l C) I Tromso har vi akkurat startet et samarbeid med en heisestasjon om A hoide foredrag orn rniljøvenniig smabamstell pa svanger- skapskurs. Det hele bie møtt med litt skepsis i startfasen, men etter at første foredrag var unnagjort, med helsesøster selv pa tilhørerbenken, var smilehuilene store og tilbudet funnet som godt egnet. Dc blivende mødre (bare darner tii nu!) var oppriktig interessert og spørsmalene mange. Heftet har ikke som mal a komme med de absoiutte svar, men stake Ut en tenkemate som er med pa a gi oss bedre rutiner. SmAbarnforeidres hverdag har swert mange rutiner, og her er det boka som gir oss tips til de mange gjøremal. En liten vane nu, en liten vane da, kan ved hjelp av boka gjøres om tii større gode vaner. Heftet kan sa vel brukes tii foredragsgrunniag, supplert med de morsomme tegningene som følger med foredragspakken, som utgangspunkt for studiering, til sjøistudie, gavetips til nye foreidre elier, elier... Det er bare fantasien som stopper deg. Ruth Schukaila, som ienge bar wert a finne i sekretariatet hos oss i NNV, star for teksten. Det merkes at Ruth har hatt en fin og stimulerende svangeiskapspermisjon for ikke lenge siden! Heftet er sa ye! faglig som praktiskt swert godt gjennomarbeidet. Svein Nyhus, tegneren tii Miljøheimevernet, har nok gjort sitt tii at boka tar lang tid A lese, men det er fordi vi sa ofte ma ie. Heftet er A fa kjøpt hos Miljøheimevernet for ca. 60 kroner stykke, men kan kanskje gi flere kroner i kassen i form av nyc mediemmer!? Gir vi de sma gode vaner fra starten av, sa biir nok Dc sma grønne store grønne og! Lykke Lii med a iage flere grønne smafolk... Rita H. Kristensen Lokallaget i Tromsø I liv laga EU-kamp i Nordland Mye av lagsaktivitetene var Utover høsten i fjor preget av EU avstemningen. Lokallagsmed lemmer var pa forskjellig vis engasjert i EU-arbeidet; fort rinnsvis i organisasjonene pa nei- og ja-siden, og i mindre grad gjennom Naturvernfor- bundet. Dette gjelder lokallaget i Rana, som utover EU-arbeidet ogsa hadde tid og resursser til overs for arbeid med avfall og omrâdevern. Etter EU-avstemningen arran gerte laget stands i sentrum i Mo. Snøscooter-kamp i Narvik NV i Narvik inniedet samarbeid med lokallagene av Jeger og Fisk og Turistforeninga etter at mange hadde registrert en utlidning i Narvik kommunes dispensasjonspraksis i snø scootersaker. De tre foreningene tok sâ et iniatitiv overfor komm unen, som bragte Røde Kors inn i nødvendig kjøring i en del om râder, og rev mye av grunniaget boil under kommunens ekspan sive dispensasjonspraksis. Kommunen har senere høstet mye ros for sine nye hoidninger, samtidig som Røde Kors fikk anledning til nødvendig øvelses kjøring. Kompostaksjonen som staret i april vurderes ogsa som svrt velluykket. Lokallaget har ogsa arbeidet bak kulissene med et veiprosjekt i Narvik sentrum hvor bi.a. miljøkonsekvensene ikke var utredet. Blekkulf-klubben har hatt en rolig høst. Lofast og rovdyr Fylkeslaget har i høst arbeidet med og Lii dels avgitt uttalelser om: Problematikken rundt Lofotens fastlandsforbindelse, EU, rovdyrproblematikken, fjelloven, forberedelser til Naturvernaret, diverse veipro sjekter og kommunedeiplaner. Vedtaket fra siste fylkesârsmøte om ansettelse av fylkessekretr gikk I vasken. Bardu fornøyd Naturvernforbundet i Bardu er fornøyd med Bardu kommunes innsats 1 Naturarvkampanjen. Kommunen valgte a prioritere arbeidet med bevaring av den lokale laksestammen i Salangs vassdraget. Der har de blant annet flyttet fisk fra elvas nedre del og 2 mu opp i elva for a forlenge produksjonslengda pa vassdraget. Arbeidet ser Ut til a vare veliykket. Lokallaget har ogsâ samar beidet med miljøfagklassen pa videregâende skole om ci miljøtavie med aktuelt miljø stoff pa Narvesen pa Setermoen. I samarbeid med miijøklassen er del ogsa gjort en kartlegging av PVC-bruken i butikkene, og de har ogsa forsøkt a danne seg et bilde av bvor mye spesialavfall som havner pa avveie. I dette arbeidet bar skolen brukt materiale fra NNV og Miljø heimevernet - anbefales. Lokailaget overvaker videre utviklinga pa avfalissektoren, og vil i var foreta en endelig eva luering av kompostprosjektet. sa iangt erfaringene overveiende positive. Arsmøtet bie for øvrig arrangert 12. januar, og ny leder er Toralf Hasvold. I styret sitter videre Arne Nysted, Nina Emaus, Kirsten Krane og Viihelm Kjelsvik. Balsfjord fornøyd Lokaliaget I Baisfjord er godt fornøyd med forsiag iii fly arealpian for kommunen. Det føres fortsatt oppsyn med Sageivvann-reservatet, og et lagsmediem har deltatt pa opp synskurs for slike verna om rader. Laget har sa vidt begynt A se nrmere pa de foreslatte vei-traseene for E6 i Skibotn, der den ene er lagt langs fjra. PA Arsmøtet vii det bli foredrag om iauvskog i Troms generelt og Baisfjord og Storfjord spesielt. Dc Arvisse sjøfugi-teilingene forisetter ogsa a. Natursti I Harstad Lokaliaget i Harstad har siuttført arbeidet med fornyinga av den gamie naturstien i Foikeparken. Ogsa den gamle stien var laga av lokailaget. Arsmøtet i feb- ruar vii bli nrrnere annonsert. Dersom noen av leseme gjerne vii jobbe mer aktivt i iokailaget, kan de kontakte Ingunn Agot Holtan pa telefon Lokaliaget har eliers fatt nytt postboks-nummer, nemlig 778, 9401 Harstad. Màlselv utfordrer I MAiseiv har Naturvernfor bundets lokallag utfordra kom munen til A pianiegge bedre for nerfrilufisomrader. Det er viktig med bedre tilretteiegging og bedre tilgjengeiighet for lokalbefolkninga. Samtidig har lokallaget tatt initiativ overfor lokallaget i Bardu, fylkesiaget, Troms Turiag, Troms Jeger og 10 11

7 Natur i Nord :;. Fisk for A fa en bedre opp. følging av utviklinga innen viii marksturisme. Ellers var Blekk ulf selvsagt med under MAlselv messa, og lokallaget dukket ogsa op pa Andselv med en salgsstand like førjui. Arsmøtet blir arrangert 30. januar med Hans Kristian Eriksen som gjestekasør. Vannbruksplan i Nordreisa I Nordreisa er arbeidet med vannbruksplanen avslutta, og lokallaget mener prosessen har vrt viktig seiv om de mener malsettingene foreløpig er for generelle. Laget vii følge nøye med i den videre oppfølging av pianen. NAr det gjelder slam lagunen ved Reisautløpet, har laget bedt kommunen finne en ny og bedre plassering. Slik det er i dag drar floa med seg slam Ut av lagunen. I forbindelse med Naturvern Aret, vii iokaliaget fokusere pa. probiemene i Javreoaivit Natur reservat. Reinpresset I omradet er stort, og nar gjerdene ikke fungerer siik de skal, blir ogsa presset pa selve reservatet uaks eptabelt. PA Arsmøtet vii kom munens miijøvernieder Ia for seg areaisida i kommunepian arbeidet. Aktivt i Tromsø PA friluftsllvets dag var Tromsøs lokaie Biekkulf repre sentert under Apningen av fri luftsparken pa Rundvannet. I juni var det ogsa familiedag pa Holt der naturstien ble prøve gatt. Det var ogsa besøk pa Holt og i økologiske forsøkshagen. I september var det familietur - med blabrp1ukking pa Kval øya, før Blekkulf en regnfuli oktoberdag igjen besøkte natur stien pa Hoit. Første heiga i november var det bybefolkninga som fikk føie de iokaie miijø detektivene pa kroppen i aksjon tomgangskjøring, med iøpe sedler Iii miijøsyndere med motoren pa tomgang. I juni markerte lokaiiaget by jubiieet med feiies stand med de andre miljorganisasjonene, og i desember var laget med pa inter nasjonal messe pa hiblioteket. Naturvernforbundets banner vaiet ogsa i det store og histori ske fakkeitoget i november mot norsk medlemsskap i EU. Tromsølaget har eliers uttait seg om hyttebygging og regu iering av kysten i omradet Som marøy-brennshoimen, utbyg ging av Krokenstranda holigfeit, rcguieringsplanen polarinsti tuttet, fornyelse av sørbyen, sco oteriøype i Lyngen i forhindelse med reisclivsarrangementer, transportplanen (igjen), rniljø konsekvensene av postverkets sentraliseringspoiitikk og sist men ikke minst Ullsfjord Sportsklubb s ønske om helikoptertur til Jiehkkevarri. Under hostens markering av??øj..g Handling, fokuserte Tromsøiaget pa muhigheten folk har lii A kjøpe økologisk dyrka varer. Som en videreførin gikk laget I desember Ut med forsiag til miijøvennligere juiegaver. Lokaliaget har ogsa hoidt kurs om de SmA grønne (Se egen sak). PA juieavsiutninga var det foruten juiegiøgg ogsa et inspirerende foredrag av arkitekt Knut Erik Dal. Han presenterte sine tildeis brutaie visjoner for byutvildingen i Tromsø gjennom sine nermest poetiske betraktninger omkring de tomme rommene og nødven dige, organiske pustehull i by iandskapet. Noen av mediem mene vii na lage ci gruppe som skai jobbe videre med bymiljø - ta kontakt. Tromsøiaget har styremøte en torsdag i maneden, mens det er arbeidsmøter pa kontoret (Se egen sak) fra 1900 til 21 de andre torsdagene. og i Lenvik I Lenvik har lokaliaget avslutta aksjon Berg Finnsnesvannet der siuttresultatet bie vel kr. NAr Akvaplan Niva er ferdig med sin rapport om vannet, vii iokailaget avgjøre hva de inn samiede midiene skal brukes til. Laget har deltatt i aksjon Grønn handling med fokus pa økologisk dyrka matvarer. Ti dagligvarebutikker bie besøkt og Prix, Siisand, karet tii heste miijøprofil. Verdens miijøverndag i oktober ble markert med stand i Finnsnes sentrum. Laget har sendt en protest til Statens Vegvesen pa planene om ny gjennomfartsveg pa Silsand, fordi miijøinngrepene blir uak septabie. Laget har na fatt sving pa Blekkuifarbeidet, og har hail to samlinger for miijødetektivene (det er Ca. 30 av dem), en med natursti og kos i fjara, en med Blekkulf pa spark og jakt pa miljøsyndere (tomgangskjørere). Laget har bedt kommunen om A bii høringsinstans I miljøsaker og har innledet samarbeid med heisestasjonen om spredning av Dc sma grønne. Det er startet fugieteiiing iangs Gisundet, og avviklet studiesirkel i FA swing pa laget. Arsmøtet i februar blir holdt I Rossfjord med rensinga av Rossfjordvassdraget som tema sak. Lokallaget skal ogsa vre vertskap for fyikesarsmøtet i mars. NATUR Av Willy VestA, Sortland Willy Vesta er redaksjons sekretar i bladet Vesterãlen og aktiv i Vesterãlen Turlag. Omfløddhôlmen En omfiødd liten boise. Del var nin banidoms somnierparadis. Omfløddholmen var landfast med Hinnøya ved fjre sjø. og omflødd ved fib SjØ. Hit kunne vi ro en stille ettermiddag - etter at oppvasken var unnagjorl, og mens de voksne soy sin rniddagslur. El fristed for unger sos ellers pent ntte stille opp som arbeidshjelp I onnene, hva eñten del gjaldt torving, høying eller arbeid I vedskogen. Her pa Omfiøddholmen kunne vi ga I land en søndag og innbille oss at vi var Robinson Crusoe og Fredag. Her fanget vi kariboller, der de kiorte seg fast I fiomalet pa de loddrette bergene. Vi kakket hi des med el are, Og sa gjaldt del f fatt I dem før de forsvant i dypet. En ikke belt ufarlig sport for mellom.store unger i en liten robat. Mindre sjansebetonl var del fiske sma korafler opp fra sjøbunnen ved hoiinen. Eu _tung pilk med solid trearmet angel gjorde nytten. Skjønt vi fant Ut etterhvert at de Un derlige kalkfonnasjonene var inye finere der de l p havsens bunui enn oppe pa land. Det var ikke sos med de dekorative karibollene, soiu man kunne lage isye fint av. Na er Oinfløddholmen, karibollene og alt del andre fjenie ininner. Framskrlttet nadde Kvalsaukrevet for Ijue àr siden. Defte smale sundet i Hognfjorden var et ideelt sted for bru, den ene av de to bruene soni skulle gi Andøya ferjefri vegforbindelse med omverdenen. Miii barndorns paradis havnet rnidt i ei brufylling, og ingen har noensimie bekiaget det. S uendelig lite er mine følelser verdt nar det star oni fraingang og velstand for et hell distrikt. Ikke langt fra Kvalsaukrevet var Morten dalen med den store grassletla. I disse om givelser hadde vi mang en sankthans- og blabrtur. Her hadde de gamle gjett sine husdyr, den gang kreaturene matte gjetes for bjørnen, det store rovdyret sos fantes i ofselige mengder pa denne Norges største øy. I dag har moderne skogsvegbygging og granpianting inntatt arenaen, og dominerer landskapet mellom Kvalsaukan og Simaneset, der Hognfjorden gjør nitti gradeis vending og gar over i Sørfjorden. Slik har framskrittet inntatt ei lila kystbygd, og pa en mannsalder er knapt noe Utsikt fra Berget (Ki. alsauktinden) mot Kvalsaukan, Ku alsaukbrua med Omfløddholmen ved bortre brufeste, Maurnes og Gam ljjorden Foto: Willy Vestä) lii A kjenne igjen. NAja, det er ikke belt sant. For bak Kvalsaukan reiser tindene seg meter hi vrs. En inektig vegg sos higger slik den alitid bar ligget, og med mange muligheter for bestigning, sagar for den alinunneiige vandrer. Hvis noe er for andret her, sa er det pa grunn av tilbake skrittet. Med sauene borte fra bygda for svinner saustiene, og vanskelige vandre ruter blir med cit nesten umuiige, slik som Øverst I Middagsdalen. En mr over Kvalsauktindegga jar 1895 var neppe sriig forskjehhig fra samme turen hundre Ar seinere. Jutulbogget mot Mortendalen ligger der det ailtid har ligget. Og du kan legge deg pa niagen pa Berget og kikke ned i Hognfjorden, som ci havørn seiler du over vannene - over Omflødd holmen, utover Sortlandsundet, Gavlfjorden og mot del endeløse osean

8 Full fart med Blekkulf Som Naturvemforbundets bamearbeid, spiller Blekkulfs Miljødetektiver en viktig rolle i arbeidet for a gi barna natur glede og tro pa at de selv kan gjøre noe for a beskytte naturen og hindre miljø-ødeleggelser. Samtidig er Miljødetektivene den delen av organisasjonen som for tiden er i sterkest vekst. Ved begynnelsen av âret fikk Blekkulf 960 nye medlemmer pr. uke, - dobbelt sâ mange som for ett âr siden! Naturveniforbundet i Lenvik bar oppdaget at dette er Ct arbeici med stort potensiale for vekst. Bade fordi mange barn er engasjerte for niiljøvern, og fordi de ofte kiarer engasjere foreidrene sine i tillegg. Lokallaget i Lenvik bar vel 70 medlemmer, og I tillegg konmier Miljødetektivene, sons bar økt til 30 i løpet av Blekkulf-arbeidet i Lenvik startet ved at de 25 Miljødetektivene ble invitert til Vardebrenningen under Naturarvkampanjen 1 april i fjor. Stor var overraskelsen da sa mange som 16 barn møtte opp. Dette overgà r langt fra mmøteprosenten til voksne medlenimer I lokallaget. Samtidig dro de med seg en del foreidre. Progranunet var ikke spesielt tilrettelagt for barn, men det ble startet en landsomfattende tegnekonkurranse. Ekstra hyg gelig var det derfor at nettopp en av Lenvik s Miljødetektiver, Christine Henriksen, ble en av de ti vinnerne I landet. Hun ble senere høytidelig overrakt sin premie under et aunet arrangement i lokallagets regi. Nettopp den entusiasme barna viste, gjorde at lokallaget ønsket a invitere til egne arrangementer for Miljødetektivene. I september gikk det første Blekkulf-arrangementet av stabelen, med 21 bana og 17 voksne, pa vakre Bjorelvnes. Der var det hal, fugletitting i teleskop kikkerter, en kort og en lang natursti, og ikke minst; besøk av Blekkulf. En hyggelig dag for smâ og store. Takket vre ivrige foreldre, kunne Blekkulf før jul invitere til sparkeverksted og sparketur rundt Finnsnesvannet. Denne travle førjuls-lørdagen koni det 15 barn og 13 voksne, og ti sparker ble rustet opp. Pa grunn av dârlig sparkeføre, ble det hverken sparketur eller -konkurranse, men i stedet tok Miljødetektivene beina fatt og tralet sentrurn pa jakt etter biler pa tomgang. Hver av de 20 tomgangskjørerne som ble funnet, fikk en stor Iapp med utmerkelsen Miljøgjøk plassert pa frontruta. Noeai sjàfører ble fonrnrmet og sinte, men Miljødetektivene tok det pent, og sto pa sitt, for de visste at de hadde loven pa sin side. For tiden er Blekkulf pa landsbasis inne i en omorganisering, med de følger at arbeidet er skilt ut sorn egen organisasjon med eget styre, men fortsatt knyttet til Naturvernforbundet. Dette kan gi mulighet for statsstøtte pa linje med andre organisasjoner for barn. Det krever imidlertid at det opprettes lokallag i minst ti fylker. Naturvernäret 1995 a opprette eget Blekkulferpa sparkpd Finnsnes. Fob: Solveig Heim. I Lenvik bar man derfor sorn anal i løpet av styre for Blekkulf. En satser pa a knytte til seg flere for eldre I dette arbeidet, og at disse med jevne mellomrom kan samle Miljødetektivene til egne arran geinent, samtidig sons de sans arbeider iuert med lokallaget I nioderorganisasjonen om fellesarra ngement. Erfaringen sa langt er at Blekkulf er popuber blant barna, og at Miljødetektivene sorn representerer var framtid, er svrt engasjerte og ivrige naturvernere, nat de bare rat hjelp til a sette i gang. Det er flere lokallag av Naturvernforbundet i Troms sons driver aktivt med Blekkulf-arbeid, og herved gar utfordringen videre ti I resten av lagene/rnedleni.mene om a starte en Blekkulf-klubb. Solveig Helm Fylkesstyret I Tronis: Hans Georg Johansen Laksfjord 9370 Silsand (p) Hans Prestbakmo 9220 Moen (p) Kirsti Knudsen Furuvn Bardu (p) Monika Solbeim Øvre Jensvoll v Lyngseidet (j)) øystein Aspenes 9234 øverbygd Lokallag I Tronis: Naturveruforbundet I Balsfjord og Storfjord Kontaktperson: Helge Fredbeim 9050 Storsteinnes Naturvernforbundet I Bardu Leder: Toralf Hasvold Bardujord 9250 Bardu Naturvernforbundet i Harstad Leder: Ingunn Agot Holtan Postboks lHarstad Naturvernforbundet I Lenvik Leder: Adrian Skogmo Harvikvn Finnsnes Naturvernforbundet I Mlselv Kontaktperson: Sveinung Rundberg Ekornvn Moeii Naturvernforbundet I Nordreisa Leder: Odd Rudberg Strandv Storslett Naturvernforbundet I Tromsø Leder: Rita H. Kristensen Postboks Tromsø (onsdager ) (Telefaks) Fylkeslaget I Nordland: Naturvcrnforbundet i Nordland v/thomas Sandvig, Elveveien 6, 8099 BodØ Fylkeslagets adresse: Boks 250, 8001 Bodø Lokallag i Nordland: Naturvernforbundet I Narvik Postboks Narvik Naturvernforbundet i Rana Postboks Mo i Rana Naturveniforbundet i Gildeskl Øivind Mevik 8140 Inndyr rlaturvern[orbunaet i Finnniark Postboks 1231 N-9730 ALTA TIf Faks Magne Klingsbeim (kasserer) øytun folke.høgskole, 9500 ALTA (pr) , (arb) (faks) Odd Mathis Htta, Midtbakkveien 45, 9500 ALTA (pr) , (arb) (faks) Arild Jansen, Asveien 13d, 9500 ALTA (pr) , (arb) (faks: ) Oddveig øyen Hansen Moreneveien 27B 9800 VADSØ (pr) , (arb) (faks) Styremedlenunene sons er bosatt i Alta utgjørarbeidsutvalg. Andre nyttige adresser: Miljøbeirnevernet i Trorns og Finnmark Søndre Toilbugate 3B 9008 Tromsø (Telefaks) (Mobiltelefon) Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grünerløkka 0505 Oslo fax:

9 Natur i Nord Lj&reldame En gressklipper med totakts motor slipper Ut omtrent 22 ganger sâ mye hydrokarboner som en modeme bilmotor. Motor notert Sofa i vinduet? 27 av 46 undersøkte møbei stoffer pa del norske markedet er sâ dârlige at man heist ikke bor sitte pa dem. Mange er sâ dârlige at de egner seg bedre til gardiner enn til møbier. Forbrukerrapporten Stilihet - Stilihet er ogsa verneverdig. øystein Dahie, leder i DNT Steinaldermeny - Vi lever pa en mate som vi ge netisk er helt uforneredt p?t. Vi er ikke pa noen mate genetisk tilpasset dagens matvaner. Gen etisk sett tilhører vi fremdeies bonde-steinalderen. Doktor med. vet. Bergijot BØrresen iii NaFo-Nytt Du er en forsøkskanin.i tillegg kommer alie E.stoffene som ingen i dag kan si noe om konsekvensene av. Her er vi alle deltakere i et stort, ukontrollert eksperiment. Bergijot BØrresen til NaFo-Nytt Giftige batten Et nedgravd bilbatteri som duk ket opp med teleløysninga var ârsak til at fire kyr, ei kvige og fem kaiver led blyforgiftnings døden pa Ringerike. Bondebladet Liten vits - Der bilen kan komme frem, er vitsen med A ga borte. øystein Dahie, leder i DNT RETURADRESSE: BOKS 924, 9001 TROMSØ Grønt blad fra Tromsø Du ser han heist pa to hjul i svingene, rimeligvis - fordi han alitid kjører sykkel, og ford I han har det travelt med A komme seg mellom to jobber og ulike siags miijøaktivisme som fyiier meste parten av fritida. pa siste sida Claude Rouget (35) er fraiisk, naturalisert tromsøvaring, leder I Syklistenes Landsforenings av deling i Trom.sø med image som rlsyklist - som han gjerne for svarcr. Han bruker sykkel, Iret rundt, fordi det er det raskeste transportmiddel i byen, og det glr fint saminen med bans miljø poiltiske engasjement for- øvrig. El engasjement som bl.a. om fatter tittelen redaktør i et sir deles internasjonalt miljøtids skrift. Siden 1991 bar ban med base I Tromsø utgilt Verdire, et miijøblad p1 det.internasjonale sprlket Esperanto. Ikke im ponerende I opplag, Ca. 200, men det leses av langt flere, i Vest-Europa, Japan, Brash og Korea, og eliers spredt rundt hele kioden. - Hvorfor? Fordi jeg alitid vrt interessert I infonnasjon og miljø, og fordi jeg sjøl savnet det bladet jeg ni lager. I stedet for I kiage over at det ikke var der, lager jeg detsjøi. Navnet Verdire - deler du det verdure betyr det Den grønne vel. Deler du det ver/dire blir betyd ninga: Sant I si. Utgis fire ganger i Iret, og i føige redaktøren kunne det ikke vert laget pa et annet sprik. Nesten alt stoffet skrives av folk sorn bor der de skriver fra, og silk skal Verdire spre informasjon fra andre deler av kioden. Det var forresten Esperanto sorn førte Claude fra Frankrike til Tronisø for Itte Ir sia. Det hadde seg nemlig silk at jenta kunne Esperanto... Men miljøengasjernentet er ga mmeit. Ungdomsskolens stiloppgaver oni musikken han likte, bie en hyllest til fugle sangen og vindens sus I gresset. Senere ghkk vegen fra natur roniantikk lii miljøpolitisk arbeid, blant annet soni redaktør P1 den grønne vel... - ian

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø)

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø) Årsmøtet ble avholdt i NViT sine lokaler, Skippergata. 11 b i Tromsø. Årsmøteavviklingen var knyttet opp mot regionseminaret 1-997. Dato. IS mars. Det ble avholdt fra kl 1430 til 1830. Tilstede: Marianne

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

HVORDAN VÆRE FORBEREDT TIL LANDSMØTET?

HVORDAN VÆRE FORBEREDT TIL LANDSMØTET? FEM TIPS TIL FORBEREDELSER SAMMEN! 1. Samle de du skal reise på landsmøte med for ett forberedende møte. Viktigst etter 2. innkalling kommer med forslag til arbeids- og organisasjonsprogram i slutten av

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2011 Biologisk Mangfold Klima Samferdsel Miljøfyrtårn sertifisering Tøybleier Følge planprosesser

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Takke for oppmøtet og interessen for saken. Hensikten er å skaffe oppslutning om et prosjekt for å redusere barmarkskjøringen i Finnmark.

Takke for oppmøtet og interessen for saken. Hensikten er å skaffe oppslutning om et prosjekt for å redusere barmarkskjøringen i Finnmark. Takke for oppmøtet og interessen for saken. Hensikten er å skaffe oppslutning om et prosjekt for å redusere barmarkskjøringen i Finnmark. 1 Regjeringen har foreløpig drøftet spørsmålet om endringer i loven

Detaljer

Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget

Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget Hva ønsker vi å diskutere og hvorfor? Naturvernforbundet i Ávjovárri ønsker å få fram ulike syn på vern og inviterer til åpent seminar.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Miljødirektoratet. Oslo, ÅPNING FOR BRUK AV EL-SYKKEL I UTMARK - HØRINGSUTTALELSE Deres referanse 2015/11684

Miljødirektoratet. Oslo, ÅPNING FOR BRUK AV EL-SYKKEL I UTMARK - HØRINGSUTTALELSE Deres referanse 2015/11684 Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Tlf. 23310980 Org.nr. 971 262 834 www.norskfriluftsliv.no post@norskfriluftsliv.no Miljødirektoratet Oslo, 4.3.2016 ÅPNING FOR BRUK AV EL-SYKKEL I UTMARK - HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr.

Saksgang Møtedato Saksnr. Sentraladministrasjonen Areal- og kulturvernavdelinga Arkivsak: 07/01122 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Stein Tage Domaas Saksgang Møtedato Saksnr. Høring Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark FYLKESORDFØRERS

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

USS landsmøte 9-10.april 2015

USS landsmøte 9-10.april 2015 USS landsmøte 9-10.april 2015 Ny lov om motorferdsel 17 års arbeid for lokaldemokratiet advokat (H) Stein Erik Stinessen Vår areallovgivning Motorferdselloven fra 1977 er en statsdirigering av motorferdsel

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Mot et nordisk manifest

Mot et nordisk manifest Friluftsliv og psykisk helse Mot et nordisk manifest Startet i friluftslivets år 2005 Miljøverndepartementet tok kontakt med Nasjonalt senter for Natur Kultur Helse (NaKuHel) for å bidra med å løfte fram

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen Sak 8 Arbeidsprogram Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er uendret står uten formatering Redaksjonskomiteen har bestått av: Øystein Solevåg (leder,

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00

ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00 ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00 Kallvatnet hytteforening Postboks 116 Selfors 8604 Mo i Rana www.kallvatnethytteforening.com SAKSLISTE 1. Valg av

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester.

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Dyra på gården En skoleklasse var på besøk på en bondegård og ble vist rundt i fjøset. Når en kalv blir født, forklarte bonden, så

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige 2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige av: Pål Erik Jensen Säfsen skulle iår arrangere det Svenske Mesterskapet i LV & HV, samt at det ble arrangert stevne i Unlimited på 500mtr. Torsdag 11.mai var det

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen Møte og Tromsbenken 10.15 Velkommen v/ Ivar B. Prestbakmo 10.20 Studiesenteret.no v/ daglig leder Lars Utstøl 11.00 status i v/ Ivar B Prestbakmo 11.30 Lunsj på 4 roser 12.30 fortsett. Aktuelle saker.

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer