Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?"

Transkript

1 Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH), Biblioteket. I løpet av prosjektperioden har prosjektet utviklet nettkurset Søk & Skriv. Under finner du sluttrapporten til prosjektet som er innsendt til Norgesuniversitetet ( ) i forbindelse med mottatte utviklingsmidler. 1. Informasjon om prosjektet - Prosjektnummer: P73/ Prosjekttittel: - Utdanningsinstitusjon: Universitetet i Bergen - Prosjektansvarlig: Therese Skagen og Maria Carme Torras 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving har hatt som mål å produsere et nettbasert kurs for fjernstudenter som skriver oppgaver. Nettkurset viser hvordan studenten går fram for å finne relevant informasjon knyttet til oppgaven hun skal i gang med og hvilke etiske aspekt som følger kildebruk. Resultatet og produktet vi har kommet fram til har vi kalt Søk & Skriv. Det illustrerer forskningsprosessen studenter går gjennom når de skal i gang med et prosjekt eller en oppgave. Vi har delt produktet inn i to hoveddeler: Søk & Skriv Basis og Søk & Skriv Avansert. Studenten velger relevant del ut fra studienivået hun befinner seg på. Søk & Skriv Basis vektlegger søkeprosess, sitering og etikk og kildekritikk. Søk & Skriv Avansert har fokus på søkeprosess og skriveprosess. Her tar vi for oss teknikker for å komme i gang med søke- og skriveprosessen, hvordan en holder skriving ved like og hvordan en beveger seg fra idéstadiet til ferdig produkt. I tillegg har det vært gjennomført evaluering av produktet Søk & Skriv underveis for å bidra til kvalitetssikring. Vi har formidlet informasjon om utvikling av produktet på konferanser og i publikasjoner. Som en del av implementeringen av Søk & Skriv, har vi utviklet en teoretisk og didaktisk innføring i den pedagogiske plattformen. Innføringen Søk & Skriv for kursholdere- Bibliotekundervising i høyere utdanning er elektronisk tilgjengelig fra kurssiden. 3. Inngår samarbeid i prosjektet? X X Ja, samarbeid med arbeidslivet Ja, samarbeid med andre læresteder i Norge Ja, samarbeid med andre læresteder i utlandet Ja, internt samarbeid på institusjonen Nei, ikke samarbeid 1

2 - Dersom det inngår samarbeid i prosjektet: På hvilken måte har samarbeidspartnerne til nå deltatt i prosjektutviklingen? Kort beskrivelse. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH), Biblioteket. Arbeidet har vært organisert som et samarbeidsprosjekt mellom UBBs avdelinger og de to andre institusjonene. Universitetsbiblioteket i Aalborg har også deltatt som samarbeidspartner. Fordeling av arbeidsoppgaver i samarbeidet har vært skissert gjennom intensjonsavtalen, og har fungert tilfredsstillende. Prosjektet har bestått av: - En styringsgruppe bestående av lederne ved bibliotekene, samt prosjektlederne. - En arbeidsgruppe bestående av 4 medlemmer fra bibliotekene i Bergen, i tillegg faglig ansvarlig og daglig ansvarlig. Daglig og faglig ansvarlig har delt på arbeidsoppgavene knyttet til drift og utvikling. - En referansegruppe bestående av representanter fra UB Aalborg, studenter, Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL) ved Universitetet i Bergen og avdeling for helse og sosialfag ved HiB. Medlemmer i referansegruppen har uttalt seg om oppgavene hvor de samarbeider med prosjektgruppen, for eksempel undervisningsopplegg for pilotstudiet og evaluering. Samarbeidet er utført gjennom arbeidsmøter og videokonferanser. ClassFronter er blitt brukt til å administrere prosjektet og utviklingsoppgavene. Alle dokumenter og annen informasjon har vært tilgjengelig for alle medlemmene. ClassFronter har fungert som et bindeledd mellom samarbeidspartnerne. I tillegg er det opprettet en nettside som formidler informasjon om prosjektet: Vi har leiet inn Mediesenteret, HIB til utforming av kursets layout og grafiske elementer. I forbindelse med evaluering av pilotstudiene har vi knyttet til oss en konsulent fra HIB, Institutt for helse- og sosialforskning. Det daglige arbeidet med organisering og administrasjon har fungert godt etter intensjonene med å opprette ulike grupper med fokus på forskjellige arbeidsoppgaver dvs. styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe. Det har vært veldig nyttig å ha en intensjonsavtale med klare roller og retningslinjer, samt en fremdriftsplan med frister for fullførte arbeidsoppgaver. - Dersom det inngår samarbeid i prosjektet: Vil samarbeidet fortsette etter at prosjektet er avsluttet? Ja/Nei Ja, det er vedtatt en samarbeidsavtale mellom de tre bibliotekinstitusjonene i Bergen. Denne avtalen løper for de neste 2 årene. Gjennom et forpliktende samarbeid skal partene videreutvikle, drifte og vedlikeholde nettstedet Søk & Skriv, og andre aspekter ved bibliotekenes arbeid som fremmer informasjonskompetanse. I tillegg er det laget klar en avtale dersom andre bibliotek ønsker å ta i bruk nettstedet og bidra med innhold og videreutvikling. 2

3 4. Hva er gjort med hensyn på utprøving og evaluering, og hvordan? Hva ved prosjektet ansees som nyskapende? Evaluering er utførlig presentert i punkt 7. Prosjektets nyskapende karakter kan deles i aspekter som omfatter tema, pedagogisk tilnærming og organisatoriske elementer. Det har vært utviklet nettbaserte veiledninger i informasjonssøk tidligere i Norge og andre land, men det følgende er spesielt nyskapende i Søk og Skriv: - Det dekker alle aspekter innen informasjonskompetanse, og ikke bare informasjonssøk og dokumentlokalisering. Forskningsetiske aspekter og kritisk kildebruk vektlegges også. - Det vektlegger akademisk skriving og informasjonssøk i samspill. - Det er sterkt forankret i pedagogisk teori som ser på læring, skriving og søking som prosesser basert på dialog. - Det tar utgangspunkt i studentens situasjon ved å illustrere følelsesmessige aspekter i læringsprosessen, som er dokumentert gjennom faglig litteratur. I tillegg er dette første gang at fagbibliotekene i Bergen samarbeider formelt omkring samme pedagogiske utfordringer som er oppstått i kjølvannet av Kvalitetsreformen. 5. Studenttall og studiepoengproduksjon - Var det registrert studenter på kurs utviklet i prosjektet i fjor? Ja/Nei - Hvor mange personer har så langt (gjennom prosjektperioden) deltatt på kurs utviklet i prosjektet? - Personenes fordeling på kjønn og alder - Hvor mange personer har tatt eksamen i løpet av prosjektperioden? - Total studiepoengproduksjon i prosjektperioden - Dersom det ikke har vært registrert studenter i løpet av prosjektperioden hva er årsaken til dette? - Hvor mange anslår dere vil delta på kurs utviklet i prosjektet i løpet av det neste året? Kurset er fremdeles i en implementeringsfase, og skal inngå i studienes ordinære undervisning/vurdering. Studentene vurderes innenfor rammene av egne fag. Kurset er ikke poenggivende alene. Kurstilbudet er frivillig og uten formell eksamensavvikling, men det er integrert i studentenes emner. I prosjektperioden deltok 36 studenter fra Jordmorstudiet ved AHS/HiB, som hadde påbegynt studiet høsten 05. De fleste studentene befinner seg i aldersgruppen år. Alle er kvinner. I tillegg deltok 20 studenter fra master i helsefremmende arbeid, UiB, som var tatt opp ved studiet våren 06. Av disse 20, er 16 kvinner. Målet for kommende år er å få kurstilbudet integrert i flest mulig studieprogram. Kurset skal tilbys fjernstudenter og studenter på høyere grad ved de tre utdanningsinstitusjonene. 3

4 6. Pedagogisk tilrettelegging og teknologibruk - Beskriv hvilke læringsmåter og teknologi som er benyttet i prosjektet. - Beskriv hvilke eksamens- og vurderingsformer som er benyttet i studiet. - Hvilke erfaringer er de viktigste dere har gjort når det gjelder de to overnevnte punktene? Søk og Skriv er utformet som et nettsted, programmert i HTML. Det er også benyttet PDF og Flash. I utformingen har vi lagt vekt på universell utforming av nettstedet ved at brukeren har mulighet til å tilpasse fargekontrast og tekststørrelse. Vi har også lagt vekt på at nettsidene er i et godt utskriftsvennlig format. For å hente ut statistikk over bruk av nettsidene, er Google Analytics tatt i bruk. Dette verktøyet blir også nyttig i forbindelse med senere evaluering. Søk og Skriv består av fem hovedsider: Startsiden, Basis, Avansert, For kursholdere og Om Søk & Skriv. Fra Startsiden velger studenten hvilket nivå hun vil bli kjent med. Når studenten har valgt nivå i Søk og Skriv, kan hun fordype seg i læringsobjektet relevant for hennes ståsted. Utforming av Søk og Skriv bidrar til studentens selvstendige læring. Søk & Skriv legger vekt på at læring foregår gjennom prosess. Denne prosessen drives frem av samspillet og dialogen mellom studenten, medstudenter, lærere og bibliotekarer. Dette samspillet har i mange tilfeller ikke like gode vilkår ved fjernundervisning. Noe av dialogen dreier seg om uskrevne regler innenfor akademia - taus kunnskap. I Søk og Skriv er det aktiviteter som oppmuntrer studenten til å engasjere seg i dialog med andre, for eksempel i arbeidet med å formulere en problemstilling eller danne skrivegrupper. I en skrivegruppe vil studenten få tilbakemeldinger fra medstudenter på egne tekstutkast. Dialogen i gruppen kan fungere positivt i forhold til å drive skriveprosessen fremover. For å illustrere hvordan en forskingsprosess kan utarte seg, er Odas dagbok laget. Her får studentene innsikt i hvordan en fjernstudent går fra ide via problemstilling til ferdig produkt. Oda skildrer møte med medstudenter, bibliotekar og veileder. Dette er allmenne situasjoner som studenter fra alle fag kan kjenne seg igjen i. Det er lenke fra de ulike læringsobjektene i Søk & Skriv Avansert til Odas dagbok. Dagboken illustrerer hvordan hun har nytte av Søk & Skriv i sin forskningsprosess. En del av oppgavene som ble skissert i søknaden har i dag fått en annen presentasjonsmåte. Dette ble besluttet etter omstendelige diskusjoner og tekniske løsninger som kunne gjennomføres. For eksempel hadde vi vurdert å lage en quiz med ulike svaralternativer. Ved nærmere ettertanke besluttet vi å gå vekk fra denne løsningen, da det ikke passer godt med det pedagogiske utgangspunktet som vi har. Det ble også diskutert i hvor stor grad produktet skulle kunne integreres i et læringsstøttesystem. Produktet skulle brukes av utdanningsinstitusjoner som bruker ulike læringsstøttesystem. Det finnes ingen standard for læringsstøttesystemer. Dette betyr at dersom produktet utvikles innenfor et læringsstøttesystem vil det ikke nødvendigvis kunne brukes i et annet læringsstøttesystem. Vi falt til slutt på læringen at produktet skulle utvikles uavhengig av læringsstøttesystem. Lenking fra læringsstøttesystemet til produktet Søk & Skriv ble løsningen. Uavhengighet av læringsstøttesystem viste seg å være avgjørende, siden ClassFronter ble utfaset i løpet av prosjektperioden. Videre ble det besluttet å lage en felles versjon av nettstedet for de tre institusjonene. Grunnen for denne beslutningen var å ivareta de pedagogiske prinsippene bak, og hindre omfattende oppdateringsarbeider på mange nettsteder. Videre ble institusjonstilhørighet 4

5 diskutert. Løsningen ble for oss å anskaffe av et eget domenenavn. Institusjonstilhørighet er imidlertid viktig for å reflektere seriøsitet. 7. Evaluering - Hva er evaluert (hvilke tema og problemstillinger)? - Hvordan er det evaluert (hvilke evalueringsmetoder er benyttet)? - Hva er de viktigste konklusjonene fra evalueringen? Det har vært gjennomført evaluering av produktet Søk & Skriv underveis i undervisningsprosessen. Dette har vært gjort på en rekke måter. Det har vært åpnet for tilbakemeldinger fra studenter og ansatte i fagmiljø og bibliotek. I tillegg har referansegruppen uttalt seg under utviklingsprosessen. Et av møtene i referansegruppen var spesielt dedikert til dette temaet. Ansatte ved bibliotekene har uttalt seg med e-posttilbakemeldinger til prosjektgruppen. Tilbakemeldingene fra studentene ble organisert som en todelt vitenskapelig undersøkelse godkjent av personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Hovedundersøkelsen bestod av et fokusgruppeintervju med 4 studenter ved Høgskolen i Bergen. Intervjuet ble gjennomført av ekstern innleid konsulent med en person fra referansegruppen tilstede som faglig støtte. I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse av andre studenter. I alt har 24 studenter svart på spørreundersøkelsen. I undersøkelsene ble det brukt en intervjuguide som la vekt på følgende aspekter: Utforming og navigering, språk, innhold og eksempelet Odas dagbok. Oppsummert gav undersøkelsen av studenter og ansatte blant annet følgende kommentarer: Utforming: o Vinduer må åpnes som ny side, slik at når disse lukkes kommer man tilbake til hovedteksten i den modulen hvor man er. o Småtekster må samles i grupper, f.eks idemyldring, hurtigskriving, hurtigskriving til en side. Dette gir litt mindre klikking. o Utseende er kjedelig. Fremheving og utheving av sentrale ord og begreper er nødvendig. Språket: Er greit, ikke for vanskelig. o Veiledning er forvirrende begrep, fordi det oppfattes som knyttet til faglig veiledning. Innhold: Innholdet har de ingen store innvendinger til. o Siteringsstiler må bli mer synlig. Her ser vi viktigheten av ha en indeks, eventuelt kan lenker plasseres under veiledninger. Indeksen/ordlisten må på plass. o Søkestrategi må fremheve bedre hva man kan gjøre når man står fast. Ny versjon av søkesiden må settes inn. o Studentene foreslo at det kunne være greit å kunne lage sin egen dagbok/logg. De var blitt oppfordret av lærerne å lage logg, men de var usikker på hvordan de skulle gå frem. Prosjektgruppen må diskutere saken nærmere. Det er et spørsmål om hvordan utdanningen bruker et slikt refleksjonsnotat: er det en del av vurderingsformen i studiet, eller kun til bruk for studentenes egenutvikling? 5

6 Odas dagbok som eksempel ble tatt godt imot. Studentene gjenkjente situasjonen. I forhold til utdanninger hvor Søk & Skriv skal brukes: o Studiet bør ha tilgjengelig formkrav for oppgaveskriving o Brukes problembasert læring bør introduksjon og forventninger i forhold til studentenes innsats presenteres. Presentasjonen kan også introdusere Søk & Skriv, og hvordan denne er tenkt brukt. o Søk & Skriv bør være tilgjengelig i læringsstøttesystemet fra studiestart, selv om det ikke brukes før senere i studiet. o I forbindelse med bruk av LMS, er det viktig at det åpnes i et nytt vindu. Hvis det åpnes inni LMS et sitt grensesnitt, så vil bildet bli mindre og navigering vanskeligere, større støy fra omliggende rammer. o Studentene oppfatter det som meget positivt å ha nettbasert materiale tilgjengelig siden de går på en undervisning som kombinerer fjern- og nær undervisning. Før øvrig er de meget positiv til den bibliotekundervisningen som de har fått Undersøkelsene la grunnlag for å gjøre en rekke endringer i Søk & Skriv: Utforming og navigering er endret for å motvirke et kjedelig inntrykk: Menyvalg er blitt endret. Alle sider som går ut av Søk & Skriv har fått et symbol for at det er en ekstern side. Disse åpnes i et eget vindu. Det er laget et alfabetisk register over innholdet for avansert nivå. Snart er alle begreper knyttet til basis nivå på plass. Teksten har fått overskrifter i farge, for å fremheve innholdet bedre. Unødvendige sider er slettet. Innhold: Flere og oppdaterte bruksanvisninger for databasesøk er lagt til. Tekst er blitt omorganisert litt for å systematisere noen tema bedre. Dette er blant annet gjort i forhold til søkestrategi. Prosjektgruppen har arbeidet med å få tak i flere studenter til å evaluere produktet. Vi ønsket å intervjue studenter ved en masterutdanning ved UiB. Tanken var at studentene kunne befinne seg på et annet stadium av oppgaveskriveprosessen, så tilbakemeldingene ville få en annen vinkling. Dette lot seg ikke gjennomføre i praksis, da studentene ikke var villig til å stille opp på grunn av høy arbeidsbelastning. En annen mulig årsak kan være at studentene allerede hadde fått omfattende undervisning fra biblioteket og dermed følte seg trygge på søke- og skriveprosessen som de hadde påbegynt. Vurderingene fra studenter og ansatte er meget verdifulle og har vært til stor nytte i utviklingsprosessen. Vi vil legge vekt å få gjennomført en ny evaluering av studenter og ansattes syn på nettstedet Søk & Skriv innenfor driftsperioden. Evalueringsundersøkelsen viste at studentene hadde gjort seg kjent med innholdet på nettstedet og fant det relevant for sine studier. Imidlertid er det få studenter som av eget initiativ setter i gang aktiviteter hvor de oppsøker 6

7 nettbaserte kurs. Dette må oppfordres av faglærerne på studiet. På de fleste høyere undervisningsinstitusjoner brukes i dag et læringsstøttesystem. En økning i studentenes aktivitet vil være påvirket av hvordan informasjonen presenteres og organiseres og gjøres tilgjengelig. Læringsmål og aktiviteter må vises, slik at aktualiteten for studenten fremheves. 8. Resultater - Beskriv kort og interessevekkende hva prosjektet har oppnådd av resultater En veiviser til god oppgaveskriving Søk og Skriv er et nettkurs for studenter på alle nivå. Det tar for seg: - litteratursøk og skriving som kreative og kritiske prosesser som skaper læring - de etiske kravene man stiller til akademiske tekster. Søk & Skriv er basert på pedagogiske prinsipp om refleksjon og ansvar for egen læring. Kurset viser ulike måter å komme i gang med skriveprosessen og gode informasjonssøkestrategier knyttet til oppgaveskriving og fagspesifikke problemstillinger. Kurset kan brukes som selvstudium eller som en integret del av faglige emner. Søk & Skriv avlaster studenter i arbeidet. Når de bruker Søk & Skriv, blir oppgaveskriving enklere å komme i gang med og fullført med bedre kvalitet. Kurset er også en pedagogisk ressurs for både faglærere og bibliotekarer. Kurset er utviklet i fellesskap av Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen med støtte fra Norgesuniversitetet. Kurset er gratis tilgjenglig. Alle læresteder kan fritt bruke det og bidra til videreutviklingen i en kultur for deling. - Har prosjektet ført til endringer (tilsiktede og/el. utilsiktede) i egen organisasjon eller samarbeidende organisasjoner? Ja/Nei. - Hvis ja, beskriv hvordan: - Når det gjelder brukerutdanning ved bibliotekene, har prosjektet bidratt til å skape et nytt syn på læring og på bibliotekarens rolle som pedagog. - Prosjektet har klargjort konkrete behov for pedagogisk kompetanseheving hos de ansatte, og dette har ført til at institusjonene har arrangert seminarer i emner som bibliotekpedagogikk og plagiering. - Prosjektet har for første gang formalisert samarbeid innen avdelingene i UB, mellom fagmiljøet og bibliotekansatte, og mellom fagbibliotekene i Bergen. - Har prosjektet utviklet læremidler? Hvis ja, spesifiser hvilke Læringsobjektets nettadresse: - Prosjektets (eller studiets) nettadresse Prosjektets nettadresse: 7

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454)

Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454) Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454) Søknadssum: 398400 Kategori: Samarbeid Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Bergen / 874789542 Nyg#rdsgaten

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket KURSSKISSER Introduksjon til Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud Sitering og etikk Litteratursøk til oppgaveskriving - basis Litteratursøk til oppgaveskriving

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens oppgaver

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre forskning, utdanning og formidling på et høyt nivå. Kunnskap, holdninger og ferdigheter vedrørende

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor en trenger informasjon, hvordan en finner informasjonen, og hvordan en vurderer, bruker og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013

Kurs for studenter i referansegrupper våren Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 1 Kurs for studenter i referansegrupper våren 2013 Eli H. Fenne og Marit Soini, 2013 2 Hva skal vi snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak

Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak Søknaden om midler til læringsmiljøfremmende tiltak skal følge denne malen og sendes pr. mail til Læringsmiljøutvalgets sekretær ved maren.a.kvaloy@uis.no.

Detaljer

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115.

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Thorolf Magnesen, Senter for miljø og ressursstudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet E-post:

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016)

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016) Periodisk emneevaluering av SGO 3090 - Bacheloroppgave (våren 0) Kristian Stokke 3. september 0 SGO 3090 er en obligatorisk del av bachelorgraden i samfunnsgeografi. Emnet gir studentene anledning til

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Implementering av det nye kvalifikasjonsrammeverket Bevissthet rundt bruken av nye læringsutbyttebeskrivelser og sammenheng med undervisnings- og evalueringsformer (Status og videre planer) Kvalitetssikring

Detaljer

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011

Kurs for studenter i referansegrupper høsten Jannicke Ettema, H2011 1 Kurs for studenter i referansegrupper høsten 2011 Jannicke Ettema, H2011 2 Hva skal jeg snakke om? Juridisk bakgrunn Overordnede prinsipper for kvalitetssikring ved NTNU Kvalitetshjulet Referansegruppens

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Innledning Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc);

Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc); Digital mappevurdering Et sammenfattende utdrag fra heftet Digital mappevurdering, (Uninettabc); Vi vil imidlertid i dette temaheftet se på digital mappevurdering i lys av kognitive og sosiokulturelle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, MOF Bruk av studentaktiviserende virkemidler og integrering av BOPPPS-modellen

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Pedagogisk mappe Brukermanual

Pedagogisk mappe Brukermanual Pedagogisk mappe UIT Norges Arktiske Universitet Brukermanual Publisering mappe på nett http://pedagogiskmappe.uit.no 1 Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi CONTENTS INTRODUKSJON

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket Planer om læringssenter Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket 22.10.14 NMBU Universitetsbiblioteket Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 NMBU Ca 5200 studenter Ca 1700 Ansatte Ca 70 Doktorgradskandidater

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer