Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?"

Transkript

1 Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH), Biblioteket. I løpet av prosjektperioden har prosjektet utviklet nettkurset Søk & Skriv. Under finner du sluttrapporten til prosjektet som er innsendt til Norgesuniversitetet ( ) i forbindelse med mottatte utviklingsmidler. 1. Informasjon om prosjektet - Prosjektnummer: P73/ Prosjekttittel: - Utdanningsinstitusjon: Universitetet i Bergen - Prosjektansvarlig: Therese Skagen og Maria Carme Torras 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving har hatt som mål å produsere et nettbasert kurs for fjernstudenter som skriver oppgaver. Nettkurset viser hvordan studenten går fram for å finne relevant informasjon knyttet til oppgaven hun skal i gang med og hvilke etiske aspekt som følger kildebruk. Resultatet og produktet vi har kommet fram til har vi kalt Søk & Skriv. Det illustrerer forskningsprosessen studenter går gjennom når de skal i gang med et prosjekt eller en oppgave. Vi har delt produktet inn i to hoveddeler: Søk & Skriv Basis og Søk & Skriv Avansert. Studenten velger relevant del ut fra studienivået hun befinner seg på. Søk & Skriv Basis vektlegger søkeprosess, sitering og etikk og kildekritikk. Søk & Skriv Avansert har fokus på søkeprosess og skriveprosess. Her tar vi for oss teknikker for å komme i gang med søke- og skriveprosessen, hvordan en holder skriving ved like og hvordan en beveger seg fra idéstadiet til ferdig produkt. I tillegg har det vært gjennomført evaluering av produktet Søk & Skriv underveis for å bidra til kvalitetssikring. Vi har formidlet informasjon om utvikling av produktet på konferanser og i publikasjoner. Som en del av implementeringen av Søk & Skriv, har vi utviklet en teoretisk og didaktisk innføring i den pedagogiske plattformen. Innføringen Søk & Skriv for kursholdere- Bibliotekundervising i høyere utdanning er elektronisk tilgjengelig fra kurssiden. 3. Inngår samarbeid i prosjektet? X X Ja, samarbeid med arbeidslivet Ja, samarbeid med andre læresteder i Norge Ja, samarbeid med andre læresteder i utlandet Ja, internt samarbeid på institusjonen Nei, ikke samarbeid 1

2 - Dersom det inngår samarbeid i prosjektet: På hvilken måte har samarbeidspartnerne til nå deltatt i prosjektutviklingen? Kort beskrivelse. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH), Biblioteket. Arbeidet har vært organisert som et samarbeidsprosjekt mellom UBBs avdelinger og de to andre institusjonene. Universitetsbiblioteket i Aalborg har også deltatt som samarbeidspartner. Fordeling av arbeidsoppgaver i samarbeidet har vært skissert gjennom intensjonsavtalen, og har fungert tilfredsstillende. Prosjektet har bestått av: - En styringsgruppe bestående av lederne ved bibliotekene, samt prosjektlederne. - En arbeidsgruppe bestående av 4 medlemmer fra bibliotekene i Bergen, i tillegg faglig ansvarlig og daglig ansvarlig. Daglig og faglig ansvarlig har delt på arbeidsoppgavene knyttet til drift og utvikling. - En referansegruppe bestående av representanter fra UB Aalborg, studenter, Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL) ved Universitetet i Bergen og avdeling for helse og sosialfag ved HiB. Medlemmer i referansegruppen har uttalt seg om oppgavene hvor de samarbeider med prosjektgruppen, for eksempel undervisningsopplegg for pilotstudiet og evaluering. Samarbeidet er utført gjennom arbeidsmøter og videokonferanser. ClassFronter er blitt brukt til å administrere prosjektet og utviklingsoppgavene. Alle dokumenter og annen informasjon har vært tilgjengelig for alle medlemmene. ClassFronter har fungert som et bindeledd mellom samarbeidspartnerne. I tillegg er det opprettet en nettside som formidler informasjon om prosjektet: Vi har leiet inn Mediesenteret, HIB til utforming av kursets layout og grafiske elementer. I forbindelse med evaluering av pilotstudiene har vi knyttet til oss en konsulent fra HIB, Institutt for helse- og sosialforskning. Det daglige arbeidet med organisering og administrasjon har fungert godt etter intensjonene med å opprette ulike grupper med fokus på forskjellige arbeidsoppgaver dvs. styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe. Det har vært veldig nyttig å ha en intensjonsavtale med klare roller og retningslinjer, samt en fremdriftsplan med frister for fullførte arbeidsoppgaver. - Dersom det inngår samarbeid i prosjektet: Vil samarbeidet fortsette etter at prosjektet er avsluttet? Ja/Nei Ja, det er vedtatt en samarbeidsavtale mellom de tre bibliotekinstitusjonene i Bergen. Denne avtalen løper for de neste 2 årene. Gjennom et forpliktende samarbeid skal partene videreutvikle, drifte og vedlikeholde nettstedet Søk & Skriv, og andre aspekter ved bibliotekenes arbeid som fremmer informasjonskompetanse. I tillegg er det laget klar en avtale dersom andre bibliotek ønsker å ta i bruk nettstedet og bidra med innhold og videreutvikling. 2

3 4. Hva er gjort med hensyn på utprøving og evaluering, og hvordan? Hva ved prosjektet ansees som nyskapende? Evaluering er utførlig presentert i punkt 7. Prosjektets nyskapende karakter kan deles i aspekter som omfatter tema, pedagogisk tilnærming og organisatoriske elementer. Det har vært utviklet nettbaserte veiledninger i informasjonssøk tidligere i Norge og andre land, men det følgende er spesielt nyskapende i Søk og Skriv: - Det dekker alle aspekter innen informasjonskompetanse, og ikke bare informasjonssøk og dokumentlokalisering. Forskningsetiske aspekter og kritisk kildebruk vektlegges også. - Det vektlegger akademisk skriving og informasjonssøk i samspill. - Det er sterkt forankret i pedagogisk teori som ser på læring, skriving og søking som prosesser basert på dialog. - Det tar utgangspunkt i studentens situasjon ved å illustrere følelsesmessige aspekter i læringsprosessen, som er dokumentert gjennom faglig litteratur. I tillegg er dette første gang at fagbibliotekene i Bergen samarbeider formelt omkring samme pedagogiske utfordringer som er oppstått i kjølvannet av Kvalitetsreformen. 5. Studenttall og studiepoengproduksjon - Var det registrert studenter på kurs utviklet i prosjektet i fjor? Ja/Nei - Hvor mange personer har så langt (gjennom prosjektperioden) deltatt på kurs utviklet i prosjektet? - Personenes fordeling på kjønn og alder - Hvor mange personer har tatt eksamen i løpet av prosjektperioden? - Total studiepoengproduksjon i prosjektperioden - Dersom det ikke har vært registrert studenter i løpet av prosjektperioden hva er årsaken til dette? - Hvor mange anslår dere vil delta på kurs utviklet i prosjektet i løpet av det neste året? Kurset er fremdeles i en implementeringsfase, og skal inngå i studienes ordinære undervisning/vurdering. Studentene vurderes innenfor rammene av egne fag. Kurset er ikke poenggivende alene. Kurstilbudet er frivillig og uten formell eksamensavvikling, men det er integrert i studentenes emner. I prosjektperioden deltok 36 studenter fra Jordmorstudiet ved AHS/HiB, som hadde påbegynt studiet høsten 05. De fleste studentene befinner seg i aldersgruppen år. Alle er kvinner. I tillegg deltok 20 studenter fra master i helsefremmende arbeid, UiB, som var tatt opp ved studiet våren 06. Av disse 20, er 16 kvinner. Målet for kommende år er å få kurstilbudet integrert i flest mulig studieprogram. Kurset skal tilbys fjernstudenter og studenter på høyere grad ved de tre utdanningsinstitusjonene. 3

4 6. Pedagogisk tilrettelegging og teknologibruk - Beskriv hvilke læringsmåter og teknologi som er benyttet i prosjektet. - Beskriv hvilke eksamens- og vurderingsformer som er benyttet i studiet. - Hvilke erfaringer er de viktigste dere har gjort når det gjelder de to overnevnte punktene? Søk og Skriv er utformet som et nettsted, programmert i HTML. Det er også benyttet PDF og Flash. I utformingen har vi lagt vekt på universell utforming av nettstedet ved at brukeren har mulighet til å tilpasse fargekontrast og tekststørrelse. Vi har også lagt vekt på at nettsidene er i et godt utskriftsvennlig format. For å hente ut statistikk over bruk av nettsidene, er Google Analytics tatt i bruk. Dette verktøyet blir også nyttig i forbindelse med senere evaluering. Søk og Skriv består av fem hovedsider: Startsiden, Basis, Avansert, For kursholdere og Om Søk & Skriv. Fra Startsiden velger studenten hvilket nivå hun vil bli kjent med. Når studenten har valgt nivå i Søk og Skriv, kan hun fordype seg i læringsobjektet relevant for hennes ståsted. Utforming av Søk og Skriv bidrar til studentens selvstendige læring. Søk & Skriv legger vekt på at læring foregår gjennom prosess. Denne prosessen drives frem av samspillet og dialogen mellom studenten, medstudenter, lærere og bibliotekarer. Dette samspillet har i mange tilfeller ikke like gode vilkår ved fjernundervisning. Noe av dialogen dreier seg om uskrevne regler innenfor akademia - taus kunnskap. I Søk og Skriv er det aktiviteter som oppmuntrer studenten til å engasjere seg i dialog med andre, for eksempel i arbeidet med å formulere en problemstilling eller danne skrivegrupper. I en skrivegruppe vil studenten få tilbakemeldinger fra medstudenter på egne tekstutkast. Dialogen i gruppen kan fungere positivt i forhold til å drive skriveprosessen fremover. For å illustrere hvordan en forskingsprosess kan utarte seg, er Odas dagbok laget. Her får studentene innsikt i hvordan en fjernstudent går fra ide via problemstilling til ferdig produkt. Oda skildrer møte med medstudenter, bibliotekar og veileder. Dette er allmenne situasjoner som studenter fra alle fag kan kjenne seg igjen i. Det er lenke fra de ulike læringsobjektene i Søk & Skriv Avansert til Odas dagbok. Dagboken illustrerer hvordan hun har nytte av Søk & Skriv i sin forskningsprosess. En del av oppgavene som ble skissert i søknaden har i dag fått en annen presentasjonsmåte. Dette ble besluttet etter omstendelige diskusjoner og tekniske løsninger som kunne gjennomføres. For eksempel hadde vi vurdert å lage en quiz med ulike svaralternativer. Ved nærmere ettertanke besluttet vi å gå vekk fra denne løsningen, da det ikke passer godt med det pedagogiske utgangspunktet som vi har. Det ble også diskutert i hvor stor grad produktet skulle kunne integreres i et læringsstøttesystem. Produktet skulle brukes av utdanningsinstitusjoner som bruker ulike læringsstøttesystem. Det finnes ingen standard for læringsstøttesystemer. Dette betyr at dersom produktet utvikles innenfor et læringsstøttesystem vil det ikke nødvendigvis kunne brukes i et annet læringsstøttesystem. Vi falt til slutt på læringen at produktet skulle utvikles uavhengig av læringsstøttesystem. Lenking fra læringsstøttesystemet til produktet Søk & Skriv ble løsningen. Uavhengighet av læringsstøttesystem viste seg å være avgjørende, siden ClassFronter ble utfaset i løpet av prosjektperioden. Videre ble det besluttet å lage en felles versjon av nettstedet for de tre institusjonene. Grunnen for denne beslutningen var å ivareta de pedagogiske prinsippene bak, og hindre omfattende oppdateringsarbeider på mange nettsteder. Videre ble institusjonstilhørighet 4

5 diskutert. Løsningen ble for oss å anskaffe av et eget domenenavn. Institusjonstilhørighet er imidlertid viktig for å reflektere seriøsitet. 7. Evaluering - Hva er evaluert (hvilke tema og problemstillinger)? - Hvordan er det evaluert (hvilke evalueringsmetoder er benyttet)? - Hva er de viktigste konklusjonene fra evalueringen? Det har vært gjennomført evaluering av produktet Søk & Skriv underveis i undervisningsprosessen. Dette har vært gjort på en rekke måter. Det har vært åpnet for tilbakemeldinger fra studenter og ansatte i fagmiljø og bibliotek. I tillegg har referansegruppen uttalt seg under utviklingsprosessen. Et av møtene i referansegruppen var spesielt dedikert til dette temaet. Ansatte ved bibliotekene har uttalt seg med e-posttilbakemeldinger til prosjektgruppen. Tilbakemeldingene fra studentene ble organisert som en todelt vitenskapelig undersøkelse godkjent av personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Hovedundersøkelsen bestod av et fokusgruppeintervju med 4 studenter ved Høgskolen i Bergen. Intervjuet ble gjennomført av ekstern innleid konsulent med en person fra referansegruppen tilstede som faglig støtte. I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse av andre studenter. I alt har 24 studenter svart på spørreundersøkelsen. I undersøkelsene ble det brukt en intervjuguide som la vekt på følgende aspekter: Utforming og navigering, språk, innhold og eksempelet Odas dagbok. Oppsummert gav undersøkelsen av studenter og ansatte blant annet følgende kommentarer: Utforming: o Vinduer må åpnes som ny side, slik at når disse lukkes kommer man tilbake til hovedteksten i den modulen hvor man er. o Småtekster må samles i grupper, f.eks idemyldring, hurtigskriving, hurtigskriving til en side. Dette gir litt mindre klikking. o Utseende er kjedelig. Fremheving og utheving av sentrale ord og begreper er nødvendig. Språket: Er greit, ikke for vanskelig. o Veiledning er forvirrende begrep, fordi det oppfattes som knyttet til faglig veiledning. Innhold: Innholdet har de ingen store innvendinger til. o Siteringsstiler må bli mer synlig. Her ser vi viktigheten av ha en indeks, eventuelt kan lenker plasseres under veiledninger. Indeksen/ordlisten må på plass. o Søkestrategi må fremheve bedre hva man kan gjøre når man står fast. Ny versjon av søkesiden må settes inn. o Studentene foreslo at det kunne være greit å kunne lage sin egen dagbok/logg. De var blitt oppfordret av lærerne å lage logg, men de var usikker på hvordan de skulle gå frem. Prosjektgruppen må diskutere saken nærmere. Det er et spørsmål om hvordan utdanningen bruker et slikt refleksjonsnotat: er det en del av vurderingsformen i studiet, eller kun til bruk for studentenes egenutvikling? 5

6 Odas dagbok som eksempel ble tatt godt imot. Studentene gjenkjente situasjonen. I forhold til utdanninger hvor Søk & Skriv skal brukes: o Studiet bør ha tilgjengelig formkrav for oppgaveskriving o Brukes problembasert læring bør introduksjon og forventninger i forhold til studentenes innsats presenteres. Presentasjonen kan også introdusere Søk & Skriv, og hvordan denne er tenkt brukt. o Søk & Skriv bør være tilgjengelig i læringsstøttesystemet fra studiestart, selv om det ikke brukes før senere i studiet. o I forbindelse med bruk av LMS, er det viktig at det åpnes i et nytt vindu. Hvis det åpnes inni LMS et sitt grensesnitt, så vil bildet bli mindre og navigering vanskeligere, større støy fra omliggende rammer. o Studentene oppfatter det som meget positivt å ha nettbasert materiale tilgjengelig siden de går på en undervisning som kombinerer fjern- og nær undervisning. Før øvrig er de meget positiv til den bibliotekundervisningen som de har fått Undersøkelsene la grunnlag for å gjøre en rekke endringer i Søk & Skriv: Utforming og navigering er endret for å motvirke et kjedelig inntrykk: Menyvalg er blitt endret. Alle sider som går ut av Søk & Skriv har fått et symbol for at det er en ekstern side. Disse åpnes i et eget vindu. Det er laget et alfabetisk register over innholdet for avansert nivå. Snart er alle begreper knyttet til basis nivå på plass. Teksten har fått overskrifter i farge, for å fremheve innholdet bedre. Unødvendige sider er slettet. Innhold: Flere og oppdaterte bruksanvisninger for databasesøk er lagt til. Tekst er blitt omorganisert litt for å systematisere noen tema bedre. Dette er blant annet gjort i forhold til søkestrategi. Prosjektgruppen har arbeidet med å få tak i flere studenter til å evaluere produktet. Vi ønsket å intervjue studenter ved en masterutdanning ved UiB. Tanken var at studentene kunne befinne seg på et annet stadium av oppgaveskriveprosessen, så tilbakemeldingene ville få en annen vinkling. Dette lot seg ikke gjennomføre i praksis, da studentene ikke var villig til å stille opp på grunn av høy arbeidsbelastning. En annen mulig årsak kan være at studentene allerede hadde fått omfattende undervisning fra biblioteket og dermed følte seg trygge på søke- og skriveprosessen som de hadde påbegynt. Vurderingene fra studenter og ansatte er meget verdifulle og har vært til stor nytte i utviklingsprosessen. Vi vil legge vekt å få gjennomført en ny evaluering av studenter og ansattes syn på nettstedet Søk & Skriv innenfor driftsperioden. Evalueringsundersøkelsen viste at studentene hadde gjort seg kjent med innholdet på nettstedet og fant det relevant for sine studier. Imidlertid er det få studenter som av eget initiativ setter i gang aktiviteter hvor de oppsøker 6

7 nettbaserte kurs. Dette må oppfordres av faglærerne på studiet. På de fleste høyere undervisningsinstitusjoner brukes i dag et læringsstøttesystem. En økning i studentenes aktivitet vil være påvirket av hvordan informasjonen presenteres og organiseres og gjøres tilgjengelig. Læringsmål og aktiviteter må vises, slik at aktualiteten for studenten fremheves. 8. Resultater - Beskriv kort og interessevekkende hva prosjektet har oppnådd av resultater En veiviser til god oppgaveskriving Søk og Skriv er et nettkurs for studenter på alle nivå. Det tar for seg: - litteratursøk og skriving som kreative og kritiske prosesser som skaper læring - de etiske kravene man stiller til akademiske tekster. Søk & Skriv er basert på pedagogiske prinsipp om refleksjon og ansvar for egen læring. Kurset viser ulike måter å komme i gang med skriveprosessen og gode informasjonssøkestrategier knyttet til oppgaveskriving og fagspesifikke problemstillinger. Kurset kan brukes som selvstudium eller som en integret del av faglige emner. Søk & Skriv avlaster studenter i arbeidet. Når de bruker Søk & Skriv, blir oppgaveskriving enklere å komme i gang med og fullført med bedre kvalitet. Kurset er også en pedagogisk ressurs for både faglærere og bibliotekarer. Kurset er utviklet i fellesskap av Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen med støtte fra Norgesuniversitetet. Kurset er gratis tilgjenglig. Alle læresteder kan fritt bruke det og bidra til videreutviklingen i en kultur for deling. - Har prosjektet ført til endringer (tilsiktede og/el. utilsiktede) i egen organisasjon eller samarbeidende organisasjoner? Ja/Nei. - Hvis ja, beskriv hvordan: - Når det gjelder brukerutdanning ved bibliotekene, har prosjektet bidratt til å skape et nytt syn på læring og på bibliotekarens rolle som pedagog. - Prosjektet har klargjort konkrete behov for pedagogisk kompetanseheving hos de ansatte, og dette har ført til at institusjonene har arrangert seminarer i emner som bibliotekpedagogikk og plagiering. - Prosjektet har for første gang formalisert samarbeid innen avdelingene i UB, mellom fagmiljøet og bibliotekansatte, og mellom fagbibliotekene i Bergen. - Har prosjektet utviklet læremidler? Hvis ja, spesifiser hvilke Læringsobjektets nettadresse: - Prosjektets (eller studiets) nettadresse Prosjektets nettadresse: 7

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454)

Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454) Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454) Søknadssum: 398400 Kategori: Samarbeid Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Bergen / 874789542 Nyg#rdsgaten

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor en trenger informasjon, hvordan en finner informasjonen, og hvordan en vurderer, bruker og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115.

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Thorolf Magnesen, Senter for miljø og ressursstudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet E-post:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Information management for... (Ref #1318572431765)

Information management for... (Ref #1318572431765) Information management for... (Ref #1318572431765) Søknadssum: 900000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Oslo / 971035854 Postboks

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Pedagogisk mappe Brukermanual

Pedagogisk mappe Brukermanual Pedagogisk mappe UIT Norges Arktiske Universitet Brukermanual Publisering mappe på nett http://pedagogiskmappe.uit.no 1 Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi CONTENTS INTRODUKSJON

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Akademisk skriving på bachelorprogrammet i pedagogikk 2005-2012. Solstrand april 2012 Gry Heggli

Akademisk skriving på bachelorprogrammet i pedagogikk 2005-2012. Solstrand april 2012 Gry Heggli Akademisk skriving på bachelorprogrammet i pedagogikk 2005-2012 Solstrand april 2012 Gry Heggli Min plan Målsettinger og prinsipper 2005 Evalueringer og studentperspektiv 2010 Praksis 2011-12 Vurderinger

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Jens Breivik Oslo 24. mars 2009 Hvorfor monitor? Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2016 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten!

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer