Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd?"

Transkript

1 Sluttrapport Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH), Biblioteket. I løpet av prosjektperioden har prosjektet utviklet nettkurset Søk & Skriv. Under finner du sluttrapporten til prosjektet som er innsendt til Norgesuniversitetet ( ) i forbindelse med mottatte utviklingsmidler. 1. Informasjon om prosjektet - Prosjektnummer: P73/ Prosjekttittel: - Utdanningsinstitusjon: Universitetet i Bergen - Prosjektansvarlig: Therese Skagen og Maria Carme Torras 2. På hvilken måte er målene for prosjektet nådd? Prosjektet Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving har hatt som mål å produsere et nettbasert kurs for fjernstudenter som skriver oppgaver. Nettkurset viser hvordan studenten går fram for å finne relevant informasjon knyttet til oppgaven hun skal i gang med og hvilke etiske aspekt som følger kildebruk. Resultatet og produktet vi har kommet fram til har vi kalt Søk & Skriv. Det illustrerer forskningsprosessen studenter går gjennom når de skal i gang med et prosjekt eller en oppgave. Vi har delt produktet inn i to hoveddeler: Søk & Skriv Basis og Søk & Skriv Avansert. Studenten velger relevant del ut fra studienivået hun befinner seg på. Søk & Skriv Basis vektlegger søkeprosess, sitering og etikk og kildekritikk. Søk & Skriv Avansert har fokus på søkeprosess og skriveprosess. Her tar vi for oss teknikker for å komme i gang med søke- og skriveprosessen, hvordan en holder skriving ved like og hvordan en beveger seg fra idéstadiet til ferdig produkt. I tillegg har det vært gjennomført evaluering av produktet Søk & Skriv underveis for å bidra til kvalitetssikring. Vi har formidlet informasjon om utvikling av produktet på konferanser og i publikasjoner. Som en del av implementeringen av Søk & Skriv, har vi utviklet en teoretisk og didaktisk innføring i den pedagogiske plattformen. Innføringen Søk & Skriv for kursholdere- Bibliotekundervising i høyere utdanning er elektronisk tilgjengelig fra kurssiden. 3. Inngår samarbeid i prosjektet? X X Ja, samarbeid med arbeidslivet Ja, samarbeid med andre læresteder i Norge Ja, samarbeid med andre læresteder i utlandet Ja, internt samarbeid på institusjonen Nei, ikke samarbeid 1

2 - Dersom det inngår samarbeid i prosjektet: På hvilken måte har samarbeidspartnerne til nå deltatt i prosjektutviklingen? Kort beskrivelse. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB), Høgskolen i Bergen (HiB), Biblioteket og Norges Handelshøyskole (NHH), Biblioteket. Arbeidet har vært organisert som et samarbeidsprosjekt mellom UBBs avdelinger og de to andre institusjonene. Universitetsbiblioteket i Aalborg har også deltatt som samarbeidspartner. Fordeling av arbeidsoppgaver i samarbeidet har vært skissert gjennom intensjonsavtalen, og har fungert tilfredsstillende. Prosjektet har bestått av: - En styringsgruppe bestående av lederne ved bibliotekene, samt prosjektlederne. - En arbeidsgruppe bestående av 4 medlemmer fra bibliotekene i Bergen, i tillegg faglig ansvarlig og daglig ansvarlig. Daglig og faglig ansvarlig har delt på arbeidsoppgavene knyttet til drift og utvikling. - En referansegruppe bestående av representanter fra UB Aalborg, studenter, Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL) ved Universitetet i Bergen og avdeling for helse og sosialfag ved HiB. Medlemmer i referansegruppen har uttalt seg om oppgavene hvor de samarbeider med prosjektgruppen, for eksempel undervisningsopplegg for pilotstudiet og evaluering. Samarbeidet er utført gjennom arbeidsmøter og videokonferanser. ClassFronter er blitt brukt til å administrere prosjektet og utviklingsoppgavene. Alle dokumenter og annen informasjon har vært tilgjengelig for alle medlemmene. ClassFronter har fungert som et bindeledd mellom samarbeidspartnerne. I tillegg er det opprettet en nettside som formidler informasjon om prosjektet: Vi har leiet inn Mediesenteret, HIB til utforming av kursets layout og grafiske elementer. I forbindelse med evaluering av pilotstudiene har vi knyttet til oss en konsulent fra HIB, Institutt for helse- og sosialforskning. Det daglige arbeidet med organisering og administrasjon har fungert godt etter intensjonene med å opprette ulike grupper med fokus på forskjellige arbeidsoppgaver dvs. styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe. Det har vært veldig nyttig å ha en intensjonsavtale med klare roller og retningslinjer, samt en fremdriftsplan med frister for fullførte arbeidsoppgaver. - Dersom det inngår samarbeid i prosjektet: Vil samarbeidet fortsette etter at prosjektet er avsluttet? Ja/Nei Ja, det er vedtatt en samarbeidsavtale mellom de tre bibliotekinstitusjonene i Bergen. Denne avtalen løper for de neste 2 årene. Gjennom et forpliktende samarbeid skal partene videreutvikle, drifte og vedlikeholde nettstedet Søk & Skriv, og andre aspekter ved bibliotekenes arbeid som fremmer informasjonskompetanse. I tillegg er det laget klar en avtale dersom andre bibliotek ønsker å ta i bruk nettstedet og bidra med innhold og videreutvikling. 2

3 4. Hva er gjort med hensyn på utprøving og evaluering, og hvordan? Hva ved prosjektet ansees som nyskapende? Evaluering er utførlig presentert i punkt 7. Prosjektets nyskapende karakter kan deles i aspekter som omfatter tema, pedagogisk tilnærming og organisatoriske elementer. Det har vært utviklet nettbaserte veiledninger i informasjonssøk tidligere i Norge og andre land, men det følgende er spesielt nyskapende i Søk og Skriv: - Det dekker alle aspekter innen informasjonskompetanse, og ikke bare informasjonssøk og dokumentlokalisering. Forskningsetiske aspekter og kritisk kildebruk vektlegges også. - Det vektlegger akademisk skriving og informasjonssøk i samspill. - Det er sterkt forankret i pedagogisk teori som ser på læring, skriving og søking som prosesser basert på dialog. - Det tar utgangspunkt i studentens situasjon ved å illustrere følelsesmessige aspekter i læringsprosessen, som er dokumentert gjennom faglig litteratur. I tillegg er dette første gang at fagbibliotekene i Bergen samarbeider formelt omkring samme pedagogiske utfordringer som er oppstått i kjølvannet av Kvalitetsreformen. 5. Studenttall og studiepoengproduksjon - Var det registrert studenter på kurs utviklet i prosjektet i fjor? Ja/Nei - Hvor mange personer har så langt (gjennom prosjektperioden) deltatt på kurs utviklet i prosjektet? - Personenes fordeling på kjønn og alder - Hvor mange personer har tatt eksamen i løpet av prosjektperioden? - Total studiepoengproduksjon i prosjektperioden - Dersom det ikke har vært registrert studenter i løpet av prosjektperioden hva er årsaken til dette? - Hvor mange anslår dere vil delta på kurs utviklet i prosjektet i løpet av det neste året? Kurset er fremdeles i en implementeringsfase, og skal inngå i studienes ordinære undervisning/vurdering. Studentene vurderes innenfor rammene av egne fag. Kurset er ikke poenggivende alene. Kurstilbudet er frivillig og uten formell eksamensavvikling, men det er integrert i studentenes emner. I prosjektperioden deltok 36 studenter fra Jordmorstudiet ved AHS/HiB, som hadde påbegynt studiet høsten 05. De fleste studentene befinner seg i aldersgruppen år. Alle er kvinner. I tillegg deltok 20 studenter fra master i helsefremmende arbeid, UiB, som var tatt opp ved studiet våren 06. Av disse 20, er 16 kvinner. Målet for kommende år er å få kurstilbudet integrert i flest mulig studieprogram. Kurset skal tilbys fjernstudenter og studenter på høyere grad ved de tre utdanningsinstitusjonene. 3

4 6. Pedagogisk tilrettelegging og teknologibruk - Beskriv hvilke læringsmåter og teknologi som er benyttet i prosjektet. - Beskriv hvilke eksamens- og vurderingsformer som er benyttet i studiet. - Hvilke erfaringer er de viktigste dere har gjort når det gjelder de to overnevnte punktene? Søk og Skriv er utformet som et nettsted, programmert i HTML. Det er også benyttet PDF og Flash. I utformingen har vi lagt vekt på universell utforming av nettstedet ved at brukeren har mulighet til å tilpasse fargekontrast og tekststørrelse. Vi har også lagt vekt på at nettsidene er i et godt utskriftsvennlig format. For å hente ut statistikk over bruk av nettsidene, er Google Analytics tatt i bruk. Dette verktøyet blir også nyttig i forbindelse med senere evaluering. Søk og Skriv består av fem hovedsider: Startsiden, Basis, Avansert, For kursholdere og Om Søk & Skriv. Fra Startsiden velger studenten hvilket nivå hun vil bli kjent med. Når studenten har valgt nivå i Søk og Skriv, kan hun fordype seg i læringsobjektet relevant for hennes ståsted. Utforming av Søk og Skriv bidrar til studentens selvstendige læring. Søk & Skriv legger vekt på at læring foregår gjennom prosess. Denne prosessen drives frem av samspillet og dialogen mellom studenten, medstudenter, lærere og bibliotekarer. Dette samspillet har i mange tilfeller ikke like gode vilkår ved fjernundervisning. Noe av dialogen dreier seg om uskrevne regler innenfor akademia - taus kunnskap. I Søk og Skriv er det aktiviteter som oppmuntrer studenten til å engasjere seg i dialog med andre, for eksempel i arbeidet med å formulere en problemstilling eller danne skrivegrupper. I en skrivegruppe vil studenten få tilbakemeldinger fra medstudenter på egne tekstutkast. Dialogen i gruppen kan fungere positivt i forhold til å drive skriveprosessen fremover. For å illustrere hvordan en forskingsprosess kan utarte seg, er Odas dagbok laget. Her får studentene innsikt i hvordan en fjernstudent går fra ide via problemstilling til ferdig produkt. Oda skildrer møte med medstudenter, bibliotekar og veileder. Dette er allmenne situasjoner som studenter fra alle fag kan kjenne seg igjen i. Det er lenke fra de ulike læringsobjektene i Søk & Skriv Avansert til Odas dagbok. Dagboken illustrerer hvordan hun har nytte av Søk & Skriv i sin forskningsprosess. En del av oppgavene som ble skissert i søknaden har i dag fått en annen presentasjonsmåte. Dette ble besluttet etter omstendelige diskusjoner og tekniske løsninger som kunne gjennomføres. For eksempel hadde vi vurdert å lage en quiz med ulike svaralternativer. Ved nærmere ettertanke besluttet vi å gå vekk fra denne løsningen, da det ikke passer godt med det pedagogiske utgangspunktet som vi har. Det ble også diskutert i hvor stor grad produktet skulle kunne integreres i et læringsstøttesystem. Produktet skulle brukes av utdanningsinstitusjoner som bruker ulike læringsstøttesystem. Det finnes ingen standard for læringsstøttesystemer. Dette betyr at dersom produktet utvikles innenfor et læringsstøttesystem vil det ikke nødvendigvis kunne brukes i et annet læringsstøttesystem. Vi falt til slutt på læringen at produktet skulle utvikles uavhengig av læringsstøttesystem. Lenking fra læringsstøttesystemet til produktet Søk & Skriv ble løsningen. Uavhengighet av læringsstøttesystem viste seg å være avgjørende, siden ClassFronter ble utfaset i løpet av prosjektperioden. Videre ble det besluttet å lage en felles versjon av nettstedet for de tre institusjonene. Grunnen for denne beslutningen var å ivareta de pedagogiske prinsippene bak, og hindre omfattende oppdateringsarbeider på mange nettsteder. Videre ble institusjonstilhørighet 4

5 diskutert. Løsningen ble for oss å anskaffe av et eget domenenavn. Institusjonstilhørighet er imidlertid viktig for å reflektere seriøsitet. 7. Evaluering - Hva er evaluert (hvilke tema og problemstillinger)? - Hvordan er det evaluert (hvilke evalueringsmetoder er benyttet)? - Hva er de viktigste konklusjonene fra evalueringen? Det har vært gjennomført evaluering av produktet Søk & Skriv underveis i undervisningsprosessen. Dette har vært gjort på en rekke måter. Det har vært åpnet for tilbakemeldinger fra studenter og ansatte i fagmiljø og bibliotek. I tillegg har referansegruppen uttalt seg under utviklingsprosessen. Et av møtene i referansegruppen var spesielt dedikert til dette temaet. Ansatte ved bibliotekene har uttalt seg med e-posttilbakemeldinger til prosjektgruppen. Tilbakemeldingene fra studentene ble organisert som en todelt vitenskapelig undersøkelse godkjent av personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Hovedundersøkelsen bestod av et fokusgruppeintervju med 4 studenter ved Høgskolen i Bergen. Intervjuet ble gjennomført av ekstern innleid konsulent med en person fra referansegruppen tilstede som faglig støtte. I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse av andre studenter. I alt har 24 studenter svart på spørreundersøkelsen. I undersøkelsene ble det brukt en intervjuguide som la vekt på følgende aspekter: Utforming og navigering, språk, innhold og eksempelet Odas dagbok. Oppsummert gav undersøkelsen av studenter og ansatte blant annet følgende kommentarer: Utforming: o Vinduer må åpnes som ny side, slik at når disse lukkes kommer man tilbake til hovedteksten i den modulen hvor man er. o Småtekster må samles i grupper, f.eks idemyldring, hurtigskriving, hurtigskriving til en side. Dette gir litt mindre klikking. o Utseende er kjedelig. Fremheving og utheving av sentrale ord og begreper er nødvendig. Språket: Er greit, ikke for vanskelig. o Veiledning er forvirrende begrep, fordi det oppfattes som knyttet til faglig veiledning. Innhold: Innholdet har de ingen store innvendinger til. o Siteringsstiler må bli mer synlig. Her ser vi viktigheten av ha en indeks, eventuelt kan lenker plasseres under veiledninger. Indeksen/ordlisten må på plass. o Søkestrategi må fremheve bedre hva man kan gjøre når man står fast. Ny versjon av søkesiden må settes inn. o Studentene foreslo at det kunne være greit å kunne lage sin egen dagbok/logg. De var blitt oppfordret av lærerne å lage logg, men de var usikker på hvordan de skulle gå frem. Prosjektgruppen må diskutere saken nærmere. Det er et spørsmål om hvordan utdanningen bruker et slikt refleksjonsnotat: er det en del av vurderingsformen i studiet, eller kun til bruk for studentenes egenutvikling? 5

6 Odas dagbok som eksempel ble tatt godt imot. Studentene gjenkjente situasjonen. I forhold til utdanninger hvor Søk & Skriv skal brukes: o Studiet bør ha tilgjengelig formkrav for oppgaveskriving o Brukes problembasert læring bør introduksjon og forventninger i forhold til studentenes innsats presenteres. Presentasjonen kan også introdusere Søk & Skriv, og hvordan denne er tenkt brukt. o Søk & Skriv bør være tilgjengelig i læringsstøttesystemet fra studiestart, selv om det ikke brukes før senere i studiet. o I forbindelse med bruk av LMS, er det viktig at det åpnes i et nytt vindu. Hvis det åpnes inni LMS et sitt grensesnitt, så vil bildet bli mindre og navigering vanskeligere, større støy fra omliggende rammer. o Studentene oppfatter det som meget positivt å ha nettbasert materiale tilgjengelig siden de går på en undervisning som kombinerer fjern- og nær undervisning. Før øvrig er de meget positiv til den bibliotekundervisningen som de har fått Undersøkelsene la grunnlag for å gjøre en rekke endringer i Søk & Skriv: Utforming og navigering er endret for å motvirke et kjedelig inntrykk: Menyvalg er blitt endret. Alle sider som går ut av Søk & Skriv har fått et symbol for at det er en ekstern side. Disse åpnes i et eget vindu. Det er laget et alfabetisk register over innholdet for avansert nivå. Snart er alle begreper knyttet til basis nivå på plass. Teksten har fått overskrifter i farge, for å fremheve innholdet bedre. Unødvendige sider er slettet. Innhold: Flere og oppdaterte bruksanvisninger for databasesøk er lagt til. Tekst er blitt omorganisert litt for å systematisere noen tema bedre. Dette er blant annet gjort i forhold til søkestrategi. Prosjektgruppen har arbeidet med å få tak i flere studenter til å evaluere produktet. Vi ønsket å intervjue studenter ved en masterutdanning ved UiB. Tanken var at studentene kunne befinne seg på et annet stadium av oppgaveskriveprosessen, så tilbakemeldingene ville få en annen vinkling. Dette lot seg ikke gjennomføre i praksis, da studentene ikke var villig til å stille opp på grunn av høy arbeidsbelastning. En annen mulig årsak kan være at studentene allerede hadde fått omfattende undervisning fra biblioteket og dermed følte seg trygge på søke- og skriveprosessen som de hadde påbegynt. Vurderingene fra studenter og ansatte er meget verdifulle og har vært til stor nytte i utviklingsprosessen. Vi vil legge vekt å få gjennomført en ny evaluering av studenter og ansattes syn på nettstedet Søk & Skriv innenfor driftsperioden. Evalueringsundersøkelsen viste at studentene hadde gjort seg kjent med innholdet på nettstedet og fant det relevant for sine studier. Imidlertid er det få studenter som av eget initiativ setter i gang aktiviteter hvor de oppsøker 6

7 nettbaserte kurs. Dette må oppfordres av faglærerne på studiet. På de fleste høyere undervisningsinstitusjoner brukes i dag et læringsstøttesystem. En økning i studentenes aktivitet vil være påvirket av hvordan informasjonen presenteres og organiseres og gjøres tilgjengelig. Læringsmål og aktiviteter må vises, slik at aktualiteten for studenten fremheves. 8. Resultater - Beskriv kort og interessevekkende hva prosjektet har oppnådd av resultater En veiviser til god oppgaveskriving Søk og Skriv er et nettkurs for studenter på alle nivå. Det tar for seg: - litteratursøk og skriving som kreative og kritiske prosesser som skaper læring - de etiske kravene man stiller til akademiske tekster. Søk & Skriv er basert på pedagogiske prinsipp om refleksjon og ansvar for egen læring. Kurset viser ulike måter å komme i gang med skriveprosessen og gode informasjonssøkestrategier knyttet til oppgaveskriving og fagspesifikke problemstillinger. Kurset kan brukes som selvstudium eller som en integret del av faglige emner. Søk & Skriv avlaster studenter i arbeidet. Når de bruker Søk & Skriv, blir oppgaveskriving enklere å komme i gang med og fullført med bedre kvalitet. Kurset er også en pedagogisk ressurs for både faglærere og bibliotekarer. Kurset er utviklet i fellesskap av Universitetsbiblioteket i Bergen og bibliotekene ved Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen med støtte fra Norgesuniversitetet. Kurset er gratis tilgjenglig. Alle læresteder kan fritt bruke det og bidra til videreutviklingen i en kultur for deling. - Har prosjektet ført til endringer (tilsiktede og/el. utilsiktede) i egen organisasjon eller samarbeidende organisasjoner? Ja/Nei. - Hvis ja, beskriv hvordan: - Når det gjelder brukerutdanning ved bibliotekene, har prosjektet bidratt til å skape et nytt syn på læring og på bibliotekarens rolle som pedagog. - Prosjektet har klargjort konkrete behov for pedagogisk kompetanseheving hos de ansatte, og dette har ført til at institusjonene har arrangert seminarer i emner som bibliotekpedagogikk og plagiering. - Prosjektet har for første gang formalisert samarbeid innen avdelingene i UB, mellom fagmiljøet og bibliotekansatte, og mellom fagbibliotekene i Bergen. - Har prosjektet utviklet læremidler? Hvis ja, spesifiser hvilke Læringsobjektets nettadresse: - Prosjektets (eller studiets) nettadresse Prosjektets nettadresse: 7

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Utviklet av: Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder) Morten Lindeland, Høgskolen i Agder Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer