Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Sigrunn Taraldlien MEDL AP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Sigrunn Taraldlien MEDL AP"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Olav Seltveit Urbø Medlem SP Kjell Magne Grave Medlem AP Birgit Johanne Kovajord Medlem SP Olsnes Thor Arne Heggtveit Medlem SP Anne Vadder Midtbø Medlem SP Geir Arild Djuve Medlem SP Hilde Alice Vågslid Medlem AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Ellen Ofte Jakobsen Medlem KRF Laila Karlsen Taraldlien Medlem SP Olav Storåslid Medlem AP Solbjørg Frantzen Medlem AP Tor Øystein Gravdal Medlem AP Mona Sofie Skafså Medlem AP Birger Nygård Medlem SP Olav Godtland Medlem AP Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Knut Seltveit Urbø Sverre Bakke SP Arne Gjerlid Sigrunn Taraldlien AP Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Marit Seltveit Konsulent Grunde Seltveit IKT leiar

2 Protokollunderskrifter:

3 Saksliste Utvalssaksnr PS 15/59 PS 15/60 Innhald Politiske saker til handsaming Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Sakshandsamingssystem og handtering av dokument" Tokke kommune Høyring av innbyggjarane sine meiningar i kommunereforma PS 15/61 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 PS 15/62 PS 15/63 PS 15/64 PS 15/65 Godkjenning av oppseiing av samarbeidsavtale Eigarskapskontroll i Vest-Telemark kraftlag AS Val av utval, nemnder, råd og representantar for kommunestyreperioden Aksjekapitalutviding i Vest-Telemark Næringsbygg AS Lukka

4 Politiske saker til handsaming PS 15/59 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Sakshandsamingssystem og handtering av dokument" Tokke kommune Kontrollutvalet si tilråding: Kontrollutvalet rår kommunestyret til å fatte følgjande vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen: 1) legge fram konkrete tiltak for korleis ein kan sikre at saks- og arkivsystemet vert nytta til sakshandsaming og arkivering, på ein slik måte at dokument i større grad kjem inn i saks- og arkivsystemet, og at dokument kan finnast att seinare, 2) treffe tiltak for å sikre at tilsette blir trygge i sin bruk av saks- og arkivsystemet 3) vurdere om ordningane med sidearkiv er naudsynte og ønskjelege, og eventuelt treffe tiltak for å redusere behov for og praksis med sidearkiv 4) strekpunkt 1-3 vert innarbeidd i arkivplanen, og arkivplanen skal ferdigstillast innan Kommunestyret ber om å få lagt fram ei sak om oppfølging av rapporten snarast råd. Ein ber Telemark kommunerevisjon IKS om å presentere rapporten for kommunestyret». Saksprotokoll i Kommunestyret Endringsframlegg frå Olav Godtland, Ap: 1.Legge fram konkrete tiltak for korleis ein kan sikre at saks- og arkivsystemet vert nytta til sakshandsaming og arkivering, på ein slik måte at dokument kjem inn i saksog arkivsystemet, og at dokument kan finnast att seinare, 3. vurdere om ordningane med sidearkiv er naudsynt og ønskjeleg, og eventuelt treffe tiltak for å avvikle behovet for sidearkiv Det vart røysta over kontrollutvalets tilråding pkt 1 mot endringsframlegget til Olav Godtland, Ap pkt 1: Kontrollutvalets tilråding fall med 20 1 røyster. Røysta over pkt 2: Samrøystes vedteke. Røysta over kontrollutvalets tilråding pkt 3 mot endringsframlegg frå Olav Godtland, Ap pkt 3: Kontrollutvalets tilråding vart vedteke med røyster. Pkt 4 vart samrøystes vedteke. Siste avsnitt vart samrøystes vedteke. Vedtak Kontrollutvalet rår kommunestyret til å fatte følgjande vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen:

5 5) legge fram konkrete tiltak for korleis ein kan sikre at saks- og arkivsystemet vert nytta til sakshandsaming og arkivering, på ein slik måte at dokument kjem inn i saks- og arkivsystemet, og at dokument kan finnast att seinare, 6) treffe tiltak for å sikre at tilsette blir trygge i sin bruk av saks- og arkivsystemet 7) vurdere om ordningane med sidearkiv er naudsynte og ønskjelege, og eventuelt treffe tiltak for å redusere behov for og praksis med sidearkiv 8) strekpunkt 1-3 vert innarbeidd i arkivplanen, og arkivplanen skal ferdigstillast innan Kommunestyret ber om å få lagt fram ei sak om oppfølging av rapporten snarast råd. Ein ber Telemark kommunerevisjon IKS om å presentere rapporten for kommunestyret». PS 15/60 Høyring av innbyggjarane sine meiningar i kommunereforma Rådmannen si tilråding: Tokke kommunestyre vel å nytte innbyggjarundersøkjing som metode når alternativa er klare og innbyggjarane si meining skal høyrast i kommunereforma. Saksprotokoll i Kommunestyret Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Ap/KrF: Tokke kommune vil nytte folkeavrøysting og folkemøter som metode når innbyggjarane sine meiningar skal høyrast i kommunereforma. Det vart røysta over rådmannen sin tilråding mot framllegget til Hilde Alice Vågslid, Ap/KrF: Framlegget til Hilde Alice Vågslid, Ap/KrF vart samrøystes vedteke. Vedtak Tokke kommune vil nytte folkeavrøysting og folkemøter som metode når innbyggjarane sine meiningar skal høyrast i kommunereforma. Saksprotokoll i Formannskapet Framlegg frå Tone Sofie Dale Solvang, Sp: Tokke kommune vil mellom anna nytte folkeavrøysting og folkemøter som metode når innbyggjarane sine meiningar skal høyrast i kommunereforma. Det vart røysta over rådmannen sin tilråding mot framlegget til Tokke Sp: Framlegget til Tokke Sp vart vedteke med 4-3 røyster.

6 Vedtak Tokke kommune vil mellom anna nytte folkeavrøysting og folkemøter som metode når innbyggjarane sine meiningar skal høyrast i kommunereforma. PS 15/61 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 Kontrollutvalet innstiller følgjande til kommunestyret: Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2016 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på ,-. Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet. Saksprotokoll i Kommunestyret Framlegg frå Birgit Johanne K. Olsnes: Viser til saksutgreiing som peikar på at saka skal til kommunestyret via formannskapet. Saka er ikkje handsama i formannskapet og eg fremmer difor at saka vert trekt. Framlegget til Birgit Johanne K. Olsnes vart samrøystes vedteke. Vedtak Saka vert trekt. PS 15/62 Godkjenning av oppseiing av samarbeidsavtale Rådmannen si tilråding: Tokke kommune godkjenner oppseiinga av avtalen med Telemark Lys AS. Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak Tokke kommune godkjenner oppseiinga av avtalen med Telemark Lys AS PS 15/63 Eigarskapskontroll i Vest-Telemark kraftlag AS Kontrollutvalet rår kommunestyret til å gjere følgjande vedtak: Rapporten frå eigarskapskontroll i Vest-Telemark kraftlag AS vert teken til vitande.

7 Kommunestyret ber Vest-Telemark kraftlag AS om å: - syte for at det vert utarbeidd etiske retningslinjer for selskapet. Eigarane bør i fellesskap; - utarbeide felles rutinar og strategiar for eigarskapen i VTK, herunder utarbeide utbytepolitikk - innarbeide krav om valkomitè ved val til styret i vedtektene i VTK - etablere ordning med numerisk vara - sjå til at selskapet har etiske retningslinjer - etablere rutinar for å evaluere styret Tokke kommune må: - utarbeide eigarskapsmelding og strategi for eigarskapen i VTK - syte for at det blir gjennomført folkevaltopplæring i eigarskap - syte for at eigarrepresentanten har fullmakt frå kommunestyret til å representere kommunen i generalforsamling - knytte seg til styrevervregisteret, og - etablere rutinar for å sikre avklaring av rammer med og informasjon til kommunestyret om eigarskapen. Saksprotokoll i Kommunestyret Endringsframlegg frå Olav S. Urbø, Sp: Rapporten frå eigarskapskontroll i Vest-Telemark kraftlag AS vert teken til vitande. Kommunestyret ber Vest-Telemark kraftlag AS om å: - syte for at det vert utarbeidd etiske retningslinjer for selskapet. Eigarane bør i fellesskap; - utarbeide felles rutinar og strategiar for eigarskapen i VTK, herunder utarbeide utbytepolitikk Tokke kommune må: - utarbeide eigarskapsmelding og strategi for eigarskapen i VTK - syte for at eigarrepresentanten har fullmakt frå kommunestyret til å representere kommunen i generalforsamling - knytte seg til styrevervregisteret, og - etablere rutinar for å sikre avklaring av rammer med og informasjon til kommunestyret om eigarskapen. Det vart røysta over kontrollutvalets tilråding mot framlegget til Olav S. Urbø, Sp: Framlegget til Olav S. Urbø, Sp vart samrøystes vedteke Vedtak Rapporten frå eigarskapskontroll i Vest-Telemark kraftlag AS vert teken til vitande. Kommunestyret ber Vest-Telemark kraftlag AS om å: - syte for at det vert utarbeidd etiske retningslinjer for selskapet. Eigarane bør i fellesskap; - utarbeide felles rutinar og strategiar for eigarskapen i VTK, herunder utarbeide Utbytepolitikk

8 Tokke kommune må: - utarbeide eigarskapsmelding og strategi for eigarskapen i VTK - syte for at eigarrepresentanten har fullmakt frå kommunestyret til å representere kommunen i generalforsamling - knytte seg til styrevervregisteret, og - etablere rutinar for å sikre avklaring av rammer med og informasjon til kommunestyret om eigarskapen. PS 15/64 Val av utval, nemnder, råd og representantar for kommunestyreperioden Rådmannen si tilråding: 1. Ordførar representerar kommunen på generalforsamlingar i aksjeselskap kommunen er medeigar i om ikkje anna medlem er valgt for det enkelte selskap. Dette gjeld mellom anna Vest-Telemark Kraftlag, Kvito AS, Vest-Telemark Næringsbygg, Dalen Næringshage, Skien Dalen Skipsselskap m.fl. 2. Ordførar kan delegere representasjonsfullmakten til andre. Slik vidaredelegasjon må vere skriftleg. 3. Som innstilling frå valnemnda slik: Oppvekstutvalet Faste medlemer: : 1. Leiar: Geir Arild Djuve 2. Nestleiar: Laila Karlsen Taraldlien 3. Medlem: Margrethe Lindestad 4. Medlem: Joakim Skogsrød 1. Vara: Karstein Midtbø 2. Vara: Lene Mostøyl 3. Vara: Jostein Noraberg 4. Vara: Hege Torunn Kovajord 5. Vara: Gunnar Bleikelia 6. Vara: Charlotte Aafløy Lundeberg 1. Medlem: Tor Øystein Gravdal 2. Medlem: Mona Sofie Skafså 3. Medlem: Ellen Ofte Jakobsen 1. Vara: Sigrun Taraldlien 2. Vara: Siv Skogheim 3. Vara: Framlegg i møtet

9 4. Vara: Liv Nygård 5. Vara: Romeo Adolphus Brown Helse- og sosialutvalet Faste medlemer: : 1. Leiar: Mari Anette Solvang 2. Nestleiar: Sverre Bakke 3. Medlem: Monica Borgen 4. Medlem: Åge Verpe 1. Vara: Arne Nordbø 2. Vara: Wenche Madland Djuve 3. Vara: Bjørn Tore Lassemo 4. Vara: Astrid Døli 5. Vara: John Gunnar Staver 6. Vara: Åste Råmunddal 1. Medlem: Erik Skimmeland (Krf) 2. Medlem: Anne Irene Anundskås 3. Medlem: Olav Storåslid 1. Vara: Sigrun Skare 2. Vara: Randi Eikåsen 3. Vara: Tahar Haddad 4. Vara: Tove Wrålid 5. Vara: Kjetil Fulsås Utviklingsutvalet Faste medlemer: : 1. Leiar: Knut Kristian Vadder 2. Nestleiar: Wigdis Eikland 3. Medlem: Birger Nygård 4. Medlem: Anne Margit Urbø 1. Vara: Knut Urbø 2. Vara: Ragnhild Mostøyl 3. Vara: Knut Mostøyl 4. Vara: Anne-Marit Roholdt 5. Vara: Torstein B. Kveven 6. Vara: May-Liss Nilsen 1. Medlem: Solbjørg Frantzen 2. Medlem: Jarle Solbu 3. Medlem: Arne Gjerlid 1. Vara: Tore A. Dahle 2. Vara: Jostein Dalen 3. Vara: Solveig Oppebøen 4. Vara: Helge Vildalen

10 5. Vara: Arne Askje Takstutval 3 medlemer med personlege varamedlemer. Takserar eigedomsskatteobjekt, eigedomar (jord, skog, bygningar) m.m. Leiar: Tarjei Gaastjønn Wigdis Eikland Nestleiar: Sverre Bakke Framlegg i møtet Medlem: Kjell Magne Grave Einar Hovden Eldreombod Eldreombod: Framlegg i møtet P/L Lårdal grendehus Ole Martin Djuve Heidi Bleikelia John Gunnar Staver Wenche Madland Djuve Hege Torunn Kovajord Jon Ljosdal

11 Lovpålagte eller avtalefesta kommunale organ a. Administrasjonsutval (arbeidsgjevar sine medlemer = formannskapet) Leiar: Jarand Felland Nestleiar: Tone Sofie Dale Solvang b. Rådet for eldre og funksjonshemma Forslag om at ordninga for eldreråd og funksjonshemma vert delt. c. Tokke kyrkjelege fellesråd Medlem: Thor Arne Heggtveit, SP Varamedlem: Jostein Dalen, Krf d. Heimevernsnemnd 2 medlemer med varamedlemer (ein av kvart kjønn). Geir Arild Djuve Hilde Alice Vågslid Tone Sofie Dale Solvang Randi Askje Interkommunale organ der Tokke vel sine representantar b. Vest-Telemarktinget (Ordførar, varaordførar og rådmann har fast plass etter vedtektene) 1 medlem frå opposisjonen i kommunestyret med personleg vara: Medlem: Hilde Alice Vågslid Varamedlem: Kjell Magne Grave c. Representantskapen for RENOVEST IKS 2 medlemer med personleg vara. Jarand Felland Kjell Magne Grave Tone Sofie Dale Solvang Hilde Alice Vågslid d. Styret for Fjellab Medlem: Åge Verpe Varamedlem: Monica Borgen e. Fylkeskrinsen av KS Ordførar Varaordførar.

12 f. Telemark kommunerevisjon IKS Medlem: Olav Godtland Varamedlem: Alf Jul Jakobsen g. Telemark kontrollutvalssekretariat IKS Medlem: Olav Godtland Varamedlem: Alf Jul Jakobsen h. Interkommunalt arkiv Kongsberg (IKA Kongsberg) Medlem: Anne Marit Roholdt Varamedlem: Sverre Bakke i. Telemarkskanalen Regionalpark Kandidat: Tone Sofie Dale Solvang Kandidat: Kjell Magne Grave (AP) j. Midtre Telemark vassområde Medlem: Rådmann peikar ut Ymse andre organ og verksemder a. Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) Ordførar med varaordførar som vara har vore vanleg. b. Utmarkskommunanes landssamanslutning (USS) Ordførar med varaordførar som vara har vore vanleg. c. Vest-Telemark museum Eidsborg Styremedlem: Framlegg i møtet Varamedlem til styret: Kjell Magne Grave Representantskapsmedlem Vest-Telemark museum: Steinar Mandt, vara Ragnhild Mostøyl, d. Styret for Tokke-legatet 5 medlemer og 2 varamedlemer vald av kommunestyret. Leiar: Herfinn Haugsevje Nestleiar: Tore Felland Storhaug Medlem: Anne Vadder Midtbø Medlem: Grunde Seltveit Medlem: Anne-Marit Roholdt Varamedlem: Framlegg i møtet Varamedlem: Framlegg i møtet

13 e. Halvor og Nikuls Breilands legat for Høydalsmo sokn. 3 medlemer og 3 varamedlemer. Ingunn Nygård Jostein Noraberg Ellen Ofte Jakobsen (Krf) Margit Nordstoga Bjørn Olav Lofthus Olav L. Seltveit (AP) f. Stiftinga Anne Grimdalens minne 5 medlemer og 5 varamedlemer. Til vanleg foreslår sitjande styre nye medlemer. Styret har teke initiativ til å slå seg saman med Vest-Telemark museum (konsolidere). Ingen endring g. Tilsynsnemnd for Skafså minnelund. 3 medlemer med varamedlemer. Grunde Seltveit Olav E. Seltveit Framlegg i møtet Framlegg i møtet Framlegg i møtet Framlegg i møtet h. Seljord folkehøgskule Styremedlem: Laile Karlsen Taraldlien Varamedlem: Tor Øystein Gravdal i. Villreinnemnda for Setesdalområdet Kommunen skal foreslå 2 medlemer ein av kvart kjønn. Forslag til medlem kvinne: Anne Margit Urbø Forslag til medlem mann delt innstilling: Knut Kristian Vadder, AP: Einar Hovden

14 Lovpålagte medlemer av statlege organ a. Forliksrådet 3 medlemer og 3 varamedlemer Min 3 møtefullmektigar. Leiar: Anne Vadder Midtbø Thor Arne Heggtveit Tor Øystein Gravdal (AP) Møtefullmektigar Dagfinn Midtbø Olav Haugo Tone Sofie Dale Solvang Kjell Magne Grave Margrethe Lindestad Geir Arild Djuve Mona Sofie Skafså (AP) Saksprotokoll i Kommunestyret Framlegg frå Hilde Alice Vågslid Ap/KrF: Eldreombod i perioden : Dagfinn Midtbø 3 vara til oppvekstutvalet: Olav Storåslid Styret for Tokke legatet: Medlem:Kjetil Fulsås Varamedlem: Herfinn Haugsevje Tilsynsnemnd for Skafså minnelund: Medlem: Mona Sofie Skafså Varamedlem: Olav Storåslid Framlegg frå Birgit Johanne K. Olsnes, Sp: Varamedlem til takstutvalet: Randi Johanne Felland Styremedlem til Vest Telemark Museum: Torgrim Otterholt Varamedlem til Tokkelegatet: Hege Torunn Kovajord Varamedlem til Forliksrådet: Arne Nordbø Varamedlemmer til Skafså minnelund: Mona S. Seltveit Hilmar Frantzen Framlegg frå Ellen Ofte Jakobsen, Ap/KrF: Rådet for eldre og funksjonshemma (REF) opphøyrer. I samråd med pensjonistlaga og dei funksjonshemma sine organisasjonar blir det i staden oppretta eit eige eldreråd og ei ordning som sikrar medverknad for menneske med nedsett funksjonsevne. Administrasjonen kjem tilbake til kommunestyret med eit konkret framlegg til organisering i neste kommunestyremøte Røysta over punk for punkt, tilslutt pkt 1 og 2.

15 Pkt 1 og 2 samrøystes vedteke. Vedtak 4. Ordførar representerar kommunen på generalforsamlingar i aksjeselskap kommunen er medeigar i om ikkje anna medlem er valgt for det enkelte selskap. Dette gjeld mellom anna Vest-Telemark Kraftlag, Kvito AS, Vest-Telemark Næringsbygg, Dalen Næringshage, Skien Dalen Skipsselskap m.fl. 5. Ordførar kan delegere representasjonsfullmakten til andre. Slik vidare delegasjon må vere skriftleg. 6. Som innstilling frå valnemnda slik: 7. Oppvekstutvalet Faste medlemer: : 5. Leiar: Geir Arild Djuve 6. Nestleiar: Laila Karlsen Taraldlien 7. Medlem: Margrethe Lindestad 8. Medlem: Joakim Skogsrød 7. Vara: Karstein Midtbø 8. Vara: Lene Mostøyl 9. Vara: Jostein Noraberg 10.Vara: Hege Torunn Kovajord 11.Vara: Gunnar Bleikelia 12.Vara: Charlotte Aafløy Lundeberg 4. Medlem: Tor Øystein Gravdal 5. Medlem: Mona Sofie Skafså 6. Medlem: Ellen Ofte Jakobsen 6. Vara: Sigrun Taraldlien 7. Vara: Siv Skogheim 8. Vara: Olav Storåslid 9. Vara: Liv Nygård 10.Vara: Romeo Adolphus Brown Helse- og sosialutvalet Faste medlemer: : 5. Leiar: Mari Anette Solvang 6. Nestleiar: Sverre Bakke 7. Medlem: Monica Borgen 7. Vara: Arne Nordbø 8. Vara: Wenche Madland Djuve 9. Vara: Bjørn Tore Lassemo

16 8. Medlem: Åge Verpe 10.Vara: Astrid Døli 11.Vara: John Gunnar Staver 12.Vara: Åste Råmunddal 4. Medlem: Erik Skimmeland (Krf) 5. Medlem: Anne Irene Anundskås 6. Medlem: Olav Storåslid 6. Vara: Sigrun Skare 7. Vara: Randi Eikåsen 8. Vara: Tahar Haddad 9. Vara: Tove Wrålid 10.Vara: Kjetil Fulsås Utviklingsutvalet Faste medlemer: : 5. Leiar: Knut Kristian Vadder 6. Nestleiar: Wigdis Eikland 7. Medlem: Birger Nygård 8. Medlem: Anne Margit Urbø 7. Vara: Knut Urbø 8. Vara: Ragnhild Mostøyl 9. Vara: Knut Mostøyl 10.Vara: Anne-Marit Roholdt 11.Vara: Torstein B. Kveven 12.Vara: May-Liss Nilsen 4. Medlem: Solbjørg Frantzen 5. Medlem: Jarle Solbu 6. Medlem: Arne Gjerlid 6. Vara: Tore A. Dahle 7. Vara: Jostein Dalen 8. Vara: Solveig Oppebøen 9. Vara: Helge Vildalen 10.Vara: Arne Askje Takstutval 3 medlemer med personlege varamedlemer. Takserar eigedomsskatteobjekt, eigedomar (jord, skog, bygningar) m.m. Leiar: Tarjei Gaastjønn Wigdis Eikland Nestleiar: Sverre Bakke Randi Felland

17 Medlem: Kjell Magne Grave Einar Hovden Eldreombod Eldreombod: Dagfinn Midtbø P/L Lårdal grendehus Ole Martin Djuve Heidi Bleikelia John Gunnar Staver Wenche Madland Djuve Hege Torunn Kovajord Jon Ljosdal Lovpålagte eller avtalefesta kommunale organ k. Administrasjonsutval (arbeidsgjevar sine medlemer = formannskapet) Leiar: Jarand Felland Nestleiar: Tone Sofie Dale Solvang b.rådet for eldre og funksjonshemma Rådet for eldre og funksjonshemma (REF) opphøyrer. I samråd med pensjonistlaga og dei funksjonshemma sine organisasjonar blir det i staden oppretta eit eige eldreråd og ei ordning som sikrar medverknad for menneske med nedsett funksjonsevne. Administrasjonen kjem tilbake til kommunestyret med eit konkret framlegg til organisering i neste kommunestyremøte c.tokke kyrkjelege fellesråd Medlem: Thor Arne Heggtveit, SP Varamedlem: Jostein Dalen, Krf d.heimevernsnemnd 2 medlemer med varamedlemer (ein av kvart kjønn). Geir Arild Djuve Hilde Alice Vågslid Tone Sofie Dale Solvang Randi Askje Interkommunale organ der Tokke vel sine representantar a. Vest-Telemarktinget (Ordførar, varaordførar og rådmann har fast plass etter vedtektene)

18 1 medlem frå opposisjonen i kommunestyret med personleg vara: Medlem: Hilde Alice Vågslid Varamedlem: Kjell Magne Grave b. Representantskapen for RENOVEST IKS 2 medlemer med personleg vara. Jarand Felland Kjell Magne Grave Tone Sofie Dale Solvang Hilde Alice Vågslid a. Styret for Fjellab Medlem: Åge Verpe Varamedlem: Monica Borgen b. Fylkeskrinsen av KS Ordførar Varaordførar. c. Telemark kommunerevisjon IKS Medlem: Olav Godtland Varamedlem: Alf Jul Jakobsen d. Telemark kontrollutvalssekretariat IKS Medlem: Olav Godtland Varamedlem: Alf Jul Jakobsen e. Interkommunalt arkiv Kongsberg (IKA Kongsberg) Medlem: Anne Marit Roholdt Varamedlem: Sverre Bakke l. Telemarkskanalen Regionalpark Kandidat: Tone Sofie Dale Solvang Kandidat: Kjell Magne Grave (AP) m. Midtre Telemark vassområde Medlem: Rådmann peikar ut Ymse andre organ og verksemder j. Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) Ordførar med varaordførar som vara har vore vanleg. k. Utmarkskommunanes landssamanslutning (USS)

19 Ordførar med varaordførar som vara har vore vanleg. l. Vest-Telemark museum Eidsborg Styremedlem: Torgrim Otterholt Varamedlem til styret: Kjell Magne Grave Representantskapsmedlem Vest-Telemark museum: Steinar Mandt, vara Ragnhild Mostøyl, m. Styret for Tokke-legatet 5 medlemer og 2 varamedlemer vald av kommunestyret. Leiar: Tore Felland Storhaug Nestleiar: Kjetil Fulsås Medlem: Anne Vadder Midtbø Medlem: Grunde Seltveit Medlem: Anne-Marit Roholdt Varamedlem: Herfinn Haugsevje Varamedlem: Hege Torunn Kovajord Halvor og Nikuls Breilands legat for Høydalsmo sokn. 3 medlemer og 3 varamedlemer. Ingunn Nygård Jostein Noraberg Ellen Ofte Jakobsen (Krf): Leiar Margit Nordstoga Bjørn Olav Lofthus Olav L. Seltveit (AP) n. Stiftinga Anne Grimdalens minne 5 medlemer og 5 varamedlemer. Til vanleg foreslår sitjande styre nye medlemer. Styret har teke initiativ til å slå seg saman med Vest-Telemark museum (konsolidere). Ingen endring a. Tilsynsnemnd for Skafså minnelund. 3 medlemer med varamedlemer. Grunde Seltveit Mona Seltveit

20 Olav E. Seltveit Mona Sofie Skafså Olav Storåslid Hilmar Frantzen b. Seljord folkehøgskule Styremedlem: Laile Karlsen Taraldlien Varamedlem: Tor Øystein Gravdal c. Villreinnemnda for Setesdalområdet Kommunen skal foreslå 2 medlemer ein av kvart kjønn. Forslag til medlem kvinne: Anne Margit Urbø Forslag til medlem mann delt innstilling: Knut Kristian Vadder, vedteke med røyster Lovpålagte medlemer av statlege organ b. Forliksrådet 3 medlemer og 3 varamedlemer Min 3 møtefullmektigar. Leiar: Anne Vadder Midtbø Thor Arne Heggtveit Tor Øystein Gravdal (AP) Møtefullmektigar Dagfinn Midtbø Olav Haugo Tone Sofie Dale Solvang Kjell Magne Grave Arne Nordbø Geir Arild Djuve Mona Sofie Skafså (AP) PS 15/65 Aksjekapitalutviding i Vest-Telemark Næringsbygg AS Rådmannen si tilråding: Tokke kommune gjer vedtak om at vedtaket i Vest Telemark tinget vert teke til fylgje. Utbetaling av kroner frå Vest Telemark rådet til Tokke kommune vert nytta til utviding av aksjekapitalen i Vest-Telemark Næringsbygg AS. Det er ein føresetnad for denne transaksjonen at alle kommunane i regionen gjer tilsvarande vedtak. Investeringsbudsjettet vert endra i tråd med dette.

21 Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak Tokke kommune gjer vedtak om at vedtaket i Vest Telemark tinget vert teke til fylgje. Utbetaling av kroner frå Vest Telemark rådet til Tokke kommune vert nytta til utviding av aksjekapitalen i Vest-Telemark Næringsbygg AS. Det er ein føresetnad for denne transaksjonen at alle kommunane i regionen gjer tilsvarande vedtak. Investeringsbudsjettet vert endra i tråd med dette.

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2016 Møtetid: 18:00 Møteslutt: SP Sverre Bakke Medlem SP Sigrunn Taraldlien Medlem AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Askje MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Askje MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.01.2011 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Tokke kommune Kommunestyret Møteprotokoll Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Fylgjande faste

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: 16.10.2012 Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtetid: 09:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 29.06.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.02.2017 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.12.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.10.2017 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.08.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2017 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.08.2013 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll

Tokke kommune. Møteprotokoll Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunesstyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.01.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Hallbjønnsekken Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: 10:00 Slutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 14.03.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.09.2016 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H.

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H. Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 18:30 20:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2012 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.05.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Valstyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Valstyret Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Valstyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Dato: 10.06.2015 Tid: 09:20 Dersom

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.12.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.12.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.12.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Lars Håkon Didriksen MEDL SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Elsa Ann Grave Hauglid MEDL H Lars Håkon Didriksen MEDL SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 18:30 21:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.01.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Skogheim

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Skogheim Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:30 19:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.04.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: 28.01.2016 Tid: 19:00 20:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Valstyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Valstyret Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Valstyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Dersom

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Anne Irene Anundskås MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Anne Irene Anundskås MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.09.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Knut Storøygard Nestleder AP

Rådet for eldre og funksjonshemma. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Knut Storøygard Nestleder AP Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 12:00 Møteslutt:13:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 04.05.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.12.2011 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Administrasjonsutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato:

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.09.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Til stades frå administrasjonen: Siv Ella Bekk Konsulent. Protokollunderskrifter:

Til stades frå administrasjonen: Siv Ella Bekk Konsulent. Protokollunderskrifter: Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.10.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 19:50 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.01.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.01.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sundbø Abrahamsen MEDL H Kristian Espeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sundbø Abrahamsen MEDL H Kristian Espeland MEDL KRF Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Møtetid: 18:00 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.08.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 08:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 08:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.06.2016 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I TOKKE KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I TOKKE KOMMUNE Til kommunestyret i Tokke kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I TOKKE KOMMUNE Side 1 av 6 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.05.2013 Møtetid: 16:30 Møteslutt: 17:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.05.2013 Møtetid: 16:30 Møteslutt: 17:15 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.05.2013 Møtetid: 16:30 Møteslutt: 17:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 01.12.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein E.

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal MEDL KRF Trygve Straumsnes MEDL SP Heidi Åmot MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Tarjei Andreas Draugedal MEDL KRF Trygve Straumsnes MEDL SP Heidi Åmot MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 18:30 20:10 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tid: 9:30 10:00 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Leiar AP

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.03.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:40 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: 18:00-20.30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2012 Møtetid: 08:00 Slutt:12:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30 Kviteseid kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:30 20:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.04.2016 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 10.12.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30 19.

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:30 19. Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 17:30 19.00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Tore

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Olav Storåslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Olav Storåslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder MEDL SP Erik Skimmeland MEDL KRF Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder MEDL SP Erik Skimmeland MEDL KRF Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 10.05.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer