Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Hilde Alice Vågslid Medlem AP Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL SP Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Sverre Bakke Birgit Johanne Kovajord SP Olsnes Tor Øystein Gravdal Kjell Magne Grave AP Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling John Kleiv Rådmann Niina Laaksonen Personalsjef Tjøstov Djuve Økonomisjef Anne Wraa Kommunalsjef for helse og omsorg Gunhild Austjord Kommunalsjef for plan, næring og teknisk etat Protokollunderskrifter:

2 Saksliste Utvalssaksnr RS 19/3 PS 19/15 PS 19/16 PS 19/17 PS 19/18 Innhald Referatsaker E134 Mostøyl - Høydalsmo: Svar på søknad om reguleringsendring for massedeponi Politiske saker til behandling Videreføring av stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga Midlertidig auke av plass på institusjon Vikarstilling i barnehagen - vikarbank Kombinasjonsklasse - samarbeid med Fylkeskommune PS 19/19 Tilrettelegging av areal til bubilparkering - Dalen bryggje 2019 PS 19/20 PS 19/21 PS 19/22 PS 19/23 Avklaring av rammer og føringar for oppstart av reguleringsarbeid Hallbjønnsekken Søknad om tilskot - Bygg og Anleggsservice AS Revisjon av innkjøpsreglementet for Tokke kommune Tilleggsløyving i samband med kommune- og fylkestingsvalet 2019 PS 19/24 Vurdering av eigedomsskattelistene for 2019 x Lukka

3 Referatsaker RS 19/3 E134 Mostøyl - Høydalsmo: Svar på søknad om reguleringsendring for massedeponi

4 Politiske saker til behandling PS 19/15 Videreføring av stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga % ubrukt stillingheimel frå helsestasjon blir lagt til stillings om avdelingsleiar for helseavdelinga. 2. Etaten ber om 30 % i friska midlar til finansiering av ei 100 % stilling som avdelingsleiar for helseavdelinga. Finansiering på kr vert teken frå disposisjonsfond % stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga blir lyst ut så fort som råd, med atterhald om kommunestyrets godkjenning. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke % ubrukt stillingheimel frå helsestasjon blir lagt til stillings om avdelingsleiar for helseavdelinga. 2. Etaten ber om 30 % i friska midlar til finansiering av ei 100 % stilling som avdelingsleiar for helseavdelinga. Finansiering på kr vert teken frå disposisjonsfond % stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga blir lyst ut så fort som råd, med atterhald om kommunestyrets godkjenning Det vart røysta over vedtak frå administrasjonsutvalet % ubrukt stillingheimel frå helsestasjon blir lagt til stillings om avdelingsleiar for helseavdelinga. 2. Etaten ber om 30 % i friska midlar til finansiering av ei 100 % stilling som avdelingsleiar for helseavdelinga. Finansiering på kr vert teken frå disposisjonsfond % stilling som avdelingsleiar i helseavdelinga blir lyst ut så fort som råd, med atterhald om kommunestyrets godkjenning.

5 PS 19/16 Midlertidig auke av plass på institusjon Tokke kommune aukar midlertidig med to plasser på institusjon, til totalt 30 plassar, i ei periode frem til og med desember Tiltaket evalueras fortløypande og rapporteras månadleg til formannskapet og til HSU. Ekstra utgifter vert dekt frå disposisjonsfond. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Endringsframlegg/presisering til siste avsnitt i Rådmannen si tilråding frå Thor Arne Heggtveit; Ekstra utgifter kr vert dekt frå disposisjonsfond. Det vart fyrst røysta over dei to fyrste setningane i rådmannen si tilråding. Det vart røysta over endringsframlegg frå Thor Arne Heggtveit mot siste setning i rådmannen si tilråding. Framlegg frå Thor Arne Heggtveit vart samrøystes vedteke. Tokke kommune aukar midlertidig med to plasser på institusjon, til totalt 30 plassar, i ei periode frem til og med desember Tiltaket evalueras fortløypande og rapporteras månadleg til formannskapet og til HSU. Ekstra utgifter kr vert dekt frå disposisjonsfond. Endringsframlegg frå Hilde Alice Vågslid, Tokke AP: Tokke kommune aukar med to plassar på institusjon, til totalt 30 plassar. Tiltaket evalueras fortløypande og rapporteras månadleg til formannskapet og til HSU. Det vart røysta over endringsframlegg frå Tokke AP mot dei to fyrste setningane i vedtak frå administrasjonsutvalet. frå admu vart vedteken 4-3. Det vart røysta over den siste setningen i vedtak frå admu.

6 Tokke kommune aukar midlertidig med to plasser på institusjon, til totalt 30 plassar, i ei periode frem til og med desember Tiltaket evalueras fortløypande og rapporteras månadleg til formannskapet og til HSU. Ekstra utgifter kr vert dekt frå disposisjonsfond. PS 19/17 Vikarstilling i barnehagen - vikarbank 1. OKI opprettar ei vikarstilling (samla 100%) i barnehagen 2. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i OKI. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 1. OKI opprettar ei vikarstilling (samla 100%) i barnehagen 2. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i OKI. Det vart røysta over vedtak frå admu. 1. OKI opprettar ei vikarstilling (samla 100%) i barnehagen 2. Utgifter for stillingane blir finansiert gjennom sjukelønnsrefusjon og vikarbudsjettet i OKI.

7 PS 19/18 Kombinasjonsklasse - samarbeid med Fylkeskommune Tokke kommune inngår avtale om eit samarbeid med å etablere ei kombinasjonsklasse ved Vest-Telemark vidaregåande skule. Avtala gjeld for skuleåret 2019/2020. Nabokommunane får høve til å kjøpe plassar i kombinasjonsklassa til ein pris på 50% av beløpet i Telemarksavtala. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Tokke kommune inngår avtale om eit samarbeid med å etablere ei kombinasjonsklasse ved Vest-Telemark vidaregåande skule. Avtala gjeld for skuleåret 2019/2020. Nabokommunane får høve til å kjøpe plassar i kombinasjonsklassa til ein pris på 50% av beløpet i Telemarksavtala. Det vart røysta over vedtak frå admu. Tokke kommune inngår avtale om eit samarbeid med å etablere ei kombinasjonsklasse ved Vest-Telemark vidaregåande skule. Avtala gjeld for skuleåret 2019/2020. Nabokommunane får høve til å kjøpe plassar i kombinasjonsklassa til ein pris på 50% av beløpet i Telemarksavtala. PS 19/19 Tilrettelegging av areal til bubilparkering - Dalen bryggje 2019 Administrasjonen set i gang arbeid med planar for utbetring/ oppgradering av bubilparkeringa på Tippen/ Dalen bryggje. Dialog med ulike aktørar i området og planar for fysiske tiltak gjennomførast sesongen 2019, og skal leggjast til grunn for kostnadsoverslag til budsjettarbeidet 2020.

8 Det vart røysta over rådmannen si tilråding. Administrasjonen set i gang arbeid med planar for utbetring/ oppgradering av bubilparkeringa på Tippen/ Dalen bryggje. Dialog med ulike aktørar i området og planar for fysiske tiltak gjennomførast sesongen 2019, og skal leggjast til grunn for kostnadsoverslag til budsjettarbeidet PS 19/20 Avklaring av rammer og føringar for oppstart av reguleringsarbeid Hallbjønnsekken 1. Tokke kommune set i gang med utarbeiding av reguleringsplan for del av gnr 123 bnr 7, aust for Hallbjønnsekktjønni `Hallbjønnsekken aust`. 2. Etter reguleringsplan for område er vedteken og planar for grunnlagsinvesteringar med kostnadsoverslag ligg føre, blir det lagt fram sak om avklaring av roller evt sal av utbyggingsarealet. Framlegg frå Tokke AP og SP: 1. Tokke kommune set i gang forarbeid til reguleringsplan for del av gnr 123 bnr 7, aust for Hallbjønnsekktjønni `Hallbjønnsekken aust`. 2. Detaljar rundt reguleringsplan skal drøftast i formannskapet før endeleg høyringsutkast vert utarbeida. Det vart røysta over punkt 1 frå framlegg til Tokke SP og Tokke AP, mot punkt 1 rådmannen si tilråding. Framlegg frå SP og AP vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over punkt 2 frå framlegg til Tokke SP og Tokke AP mot punkt 2 i rådmannen si tilråding. Framlegg frå SP og AP vart samrøystes vedteke.

9 1. Tokke kommune set i gang forarbeid til reguleringsplan for del av gnr 123 bnr 7, aust for Hallbjønnsekktjønni `Hallbjønnsekken aust`. 2. Detaljar rundt reguleringsplan skal drøftast i formannskapet før endeleg høyringsutkast vert utarbeida. PS 19/21 Søknad om tilskot - Bygg og Anleggsservice AS Tokke kommune gir ikkje Bygg og Anleggservice AS tilskot til etablering av avdeling i Kviteseid kommune. Grunngjeving er at Tokke kommune har ledig næringsareal som ein ynskjer å få nye etableringar på. Det vart røysta over rådmannen si tilråding. Tokke kommune gir ikkje Bygg og Anleggservice AS tilskot til etablering av avdeling i Kviteseid kommune. Grunngjeving er at Tokke kommune har ledig næringsareal som ein ynskjer å få nye etableringar på. PS 19/22 Revisjon av innkjøpsreglementet for Tokke kommune 1. Vedlagte reglement for innkjøp i Tokke kommune vert godkjent. 2. Rådmannen delegerast mynde til å slutte seg til og tre i frå felles innkjøpsordning på vegne av kommunen. Det vart røysta over rådmannen si tilråding.

10 1. Vedlagte reglement for innkjøp i Tokke kommune vert godkjent. 2. Rådmannen delegerast mynde til å slutte seg til og tre i frå felles innkjøpsordning på vegne av kommunen. PS 19/23 Tilleggsløyving i samband med kommune- og fylkestingsvalet Kommunestyret aukar løyvinga på planområde 1 for 2019 med kr ,- til dekning av valutgifter. 2. Midlane løyvast frå disposisjonsfond. Det vart røysta over rådmannen si tilråding. 1. Kommunestyret aukar løyvinga på planområde 1 for 2019 med kr ,- til dekning av valutgifter. 2. Midlane løyvast frå disposisjonsfond. PS 19/24 Vurdering av eigedomsskattelistene for 2019 Formannskapet har ingen merknader til eigedomsskattetakstane for 2019 slik dei gjeng fram av vedlegg 1 (eigedomsskatteliste 2019). Sverre Bakke sitt i skatteutvalet og var difor ikkje med i behandlinga av saka. Det vart røysta over rådmannen si tilråding.

11 Formannskapet har ingen merknader til eigedomsskattetakstane for 2019 slik dei gjeng fram av vedlegg 1 (eigedomsskatteliste 2019).