Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum"

Transkript

1 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger Rigging osv. GENERELT Område for tilrigging vil bli anvist av tiltakshaver. Det er medtatt poster for tilrigging, nedrigging og drift for egne kontraktsarbeider. Entreprenøren skal medta spiseplass, toaletter, etc for underentreprenører og dette skal medtas i postene for egne arbeider AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Anvises av tiltakshaver Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler NB! Entreprenør skal medregne nødvendig rigg også for underentreprenører og medta dette i denne posten. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift Rund sum RS AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

2 b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler NB! Entreprenør skal medregne drift av nødvendig rigg også for underentreprenører og medta dette i denne posten. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift Rund sum RS AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Det skal leveres dokumentasjon på produkter brukt i bygget. Herunder oversikt over produsenter/leverandører med kontaktinformasjon. I tillegg skal det dokumenteres hvor avfall og bortkjørte masser er anbrakt. Rund sum RS AU4.1 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: Komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon skal overleveres før overtagelse. Rund sum RS Sum Kapittel 01 Rigg og drift:

3 03 Graving, Sprengning Bygning, generelt GENERELT Beskrivelsen er basert på NS 3420, 4. utgave, versjon Det gjøres oppmerksom på at enhetene for avregning kan variere fra enheter i NS. Der dette er gjort, vil det være anmerket ved den enkelte post. Mengdene i dette kapittelet er regulerbare og avregnes etter oppmålling. Poster som ikke kommer til utførelse vil ikke bli godtgjort. Entreprenør skal foreta profilering før gravearbeidene settes i gang under kontroll av, eller i samarbeide med, tiltakshaver. Unnlater entreprenør å ta initiativ til oppmåling, eller oppmålilng foretas uten rimelig varsel, skal RIB med bindende virkning for entreprenøren fastlegge massene. Dersom ikke annet er angitt, henlegges gravemasser i depot på tomten etter byggeleders anvisning. Det må påregnes en viss sortering etter massenes beskaffenhet. Alle kostnader for å utføre arbeidet skal være inkludert, herunder kostnad for vannlensing, provisorier som midlertidig vei / atkomst til byggegrop, etc.. Ved bortkjøring av masser, skal såvel transportkostnader, som eventuelle tippavgifter være inkludert. Overflaten er gressbevokst. Under er det morenemasser plassert der fra tidligere utbygging. Ved gravearbeider skal det tas hensyn til at eksisterende bygg og dets inventar ikke beskadiges. Det skal være drift i bygget i hele byggeperioden. Kabler og rør i grunnen. Det ligger kum der tilbygget skal plasseres. Denne, med tilhørende rørføringer, skal flyttes utenfor tilbygget. Arbeidene beskrives under kapittel 30 Det kan også påtreffes kabler i grunnen. Ved avdekking av disse, skal tiltakshaver kontaktes. Likeledes forvenes det at man påtreffer avløpsrør Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 03-1 Kapittel: 03 Graving, Sprengning

4 fra sluk i eksisterende garasje til oljeutskiller. Dette skal legges om og medtas i kapittel 30. Alle mål må kontrolleres på stedet Grunn og fundamenter FB2.21 AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL Område som skal avdekkes: Gjennomsnittstykkelse: Areal m 2 180, FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Formål: Grunnforhold: Prosjektert fast volum m 3 60, JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Formål: Innkjørsel Asfalttype : Agb Nominell steinstørrelse : 11 Lag : Slitelag Belastning: ÅDT Tykkelse: 40 mm Bindemiddel: Steinkvalitet: Areal m 2 45, JH2.8 Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 03-2 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Posten gjelder i sin helhet tilleggsarbeide ved å motstøpe asfalt mot ACO-drain både for nytt bygg og eksisterende bygg. Utside, dvs bort fra bygg. RS JH2.8 Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:

5 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 03-3 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Posten gjelder i sin helhet tilleggsarbeide ved å motstøpe asfalt mot ACO-drain både for nytt bygg og eksisterende bygg. Innside mot eksisterende bygg RS FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: Uspesifisert Levering: Masser fra depot Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Under vei/plass Underlag: Eksisterende fylling/morene Prosjektert areal m 2 50, FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - LENGDE Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Masser fra depot Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Mot bygg Lengde m 22, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Bærelag av forkilt pukk, fp Type masse/sortering: 11/22 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Under gulv, samt utenfor bygg Underlag: Eksisterende fylling/morene Tykkelse: 250 mm Prosjektert areal m 2 120, FF AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Type masser/sortering: 0/22 Underlag: Bærelag Tillatt høydeavvik: ± 15 mm Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm Avretting av byggegrop, samt utenfor bygg Masser i underlaget: Morene Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:

6 Midlere tykkelse: 150 mm Areal m 2 120, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Vekstjord Type masse/sortering: Gjelder utlegging av jord fra depot Levering: Masser fra depot Komprimering: Ingen komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert For tilsåing Prosjektert areal m 2 80, KB4.91 GRASDEKKE Formål: Eng Metode: Sådd (ikke sprøytesådd) Areal rundt bygget Frøblanding: Avtales med tiltakshaver Type vekstjord: Fra depot Areal m 2 80,00 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 03-4 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Sum Kapittel 03 Graving, Sprengning:

7 05 Betongarbeid Bygning generelt GENERELT Alle mål må komtrolleres på stedet. Mengder for armering er regulerbar og avregnes etter bøyelister. Eventuelle monteringsjern medtas ikke på lister. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-1 Kapittel: 05 Betongarbeid Grunn og fundamenter SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Materiale: EPS, plater Tykkelse: 80 mm Krav til fysiske egenskaper: Utstikk: Areal m 2 39, LC2.132 ARMERING MED ARMERINGSNETT Nettype: K 257 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 I gulv på grunnen. Nett i UK og OK Masse kg 400, SB ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Materiale: XPS, plater Tykkelse: 80 mm Utvendig side av fundmenter inkl. sprang Endret enhet m 2 51, SB ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Materiale: XPS, plater Tykkelse: 80 mm Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

8 Krav til fysiske egenskaper: Bredde: Endret enhet m 2 18, LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Gjelder gulv innvendig Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gulv på grunnen med fall mot sluk hvor det også skal være varmekabler i gulvet. b) Materialer c) Utførelse Ved vinterarbeider skal konstruksjonen tildekkes og eventuelt holdes oppvarmet (og fuktig) for å sikre herding d) Toleranser Ingen spesielle e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-2 Kapittel: 05 Betongarbeid Volum m 3 5, LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Gulv på grunnen foran porter Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Betongplaten skal ha fall fra port b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Volum m 3 2,00 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

9 LG OVERFLATEBEARBEIDING Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Gjelder innvendig betonggulv med fall mot sluk. Areal m 2 39, LG OVERFLATEBEARBEIDING Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Gjelder plate på mark utenfor porter Areal m 2 5, SF3.1019A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Materiale: Valgfritt Isolasjon: Mineralull Fugeavdekning: Støpeasfalt (Bitumen) Gjelder fuger mellom stålvinkler i porter Fugebredde: 15 mm Andre krav: Fuge skal funksjonere som kuldebrobryter. a) Omfang og prisgrunnlag. Mellom stålvinkleer skal det være en fuge med bredde ca 15 mm. Fugens skal fylles med tung steinull slik at det er gjenstår mm opp til OK stålvinkler. Denne delen av fugen fylles med Bitumen, eller annet elastisk bestandig materiale b) Materialer. Det kan i stedet for fugemasse benyttes elastisk fugeprofil. Det forutsettes da at denne tåler trafikklast. Lengde tettet fuge m 5, LM MONTERING OG INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Type: Fugeinnlegg Metode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Posten gjelder fugeløsning i gulv under porter, kfr tegning Dimensjon innstøpingsgods: L60*6, l=2700 Posten skal inkludere levering av vinklene påsveist Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-3 Kapittel: 05 Betongarbeid

10 forankringsklør til 120 mm betongplate, samt varmforsinking. Antall stk KD RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE Materiale: Betongelement Tverrsnittsform: Overdekket med rist Settelag: Betong Foran porter I denne posten skal medtas levering og montering av ACO MultiDrain MD i lastklasse B125 montert etter leverandørens anvisninger. Renne med fall ACO MultiDrain skal monteres mellom betongdekke med tykkelse 120 mm og asfaltdekke. Det medregnes en lengde lik tilbyggets lengde pluss eksisterende bygg. Komplett med slisserist i forsinket stål og sandfang. NB! Det skal legges varmekabel i renne, kfr leverandør. Kabel er beskrevet i elektroarbeidene. Lengde m 22, LG OVERFLATEBEARBEIDING Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Hulkil mot vegg Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Gulv skal avsluttes med hulkil mot vegger. NB! Enhet lm 23, Se snitt a-a, tegning 11-1 Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 Samlet vertikal flate pr lm er 2,1 m LB FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Nei Areal forskaling m 2 14,59 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-4 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

11 LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Masse kg 286, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Volum m 3 3, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED PLATER AV MINERALULL Montasje: Monteres mot betong før muring Tykkelse: 30 mm Isolert areal m 2 10, NB MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Areal m 2 7,15 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-5 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

12 NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Smålengder Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss Pussoverflate: Valgfri NB! Endret enhet m 2 7, Se snitt b-b, tegning 11-1 Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 Samlet vertikal flate pr lm er 1,6 m2 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-6 Kapittel: 05 Betongarbeid LB FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Nei Areal forskaling m 2 11, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Masse kg 162, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

13 Volum m 3 2, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED PLATER AV MINERALULL Montasje: Monteres mot betong før muring Tykkelse: 30 mm Isolert areal m 2 2, NB MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Areal m 2 2, NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Smålengder Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss Pussoverflate: Valgfri NB! Endret enhet m 2 2, Se (nytt) snitt c-c, tegning 11-1 Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 Vegghøyde 3,7 m NB MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-7 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

14 100 mm Leca murt på stålkonsoll stabilisert med bindere til eksisterende teglforblending. Armeres etter leverandørens anvisninger. Areal m 2 24, NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Smålengder Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss Pussoverflate: Valgfri NB! Endret enhet m 2 24, Se (Nytt) snitt e-e, tegning 11-1 Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 Forskalet flate regnes innvendig i sjakt. Betong og armering regnes i hele område med tykkelse 200 mm. Leca regnes som lm langs OK sjakt LB FORSKALING AV DEKKE Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Nei Areal forskaling m 2 3, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Masse kg 113,60 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-8 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

15 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Volum m 3 1, SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Festes i UK dekke Tykkelse: 80 mm Krav til fysiske egenskaper: Isolert areal m 2 3, NB MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Overflatebehandling: Valgfri Krav til kontroll: Normal kontroll Oppå betong i sjakt Veggtykkelse: Tilpasses UK betongplate Areal lm 7, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED PLATER AV MINERALULL Montasje: Horisontalt i grunnen inntil fundamenter Tykkelse: 80 mm Gjelder rundt sjakt der betongplaten ha tykkelse 200 mm. Sprang i isolasjonen er medregnet. Isolert areal m 2 2,84 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 05-9 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

16 Se (Nytt) snitt f-f, tegning 11-1 Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 Vertikal forskaling. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side Kapittel: 05 Betongarbeid LB FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Fundament for yttervegg Nei Areal forskaling m 2 1, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Masse kg 26, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Volum m 3 0, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED PLATER AV MINERALULL Montasje: Utvendig mot ringmur Tykkelse: 125 mm : Isolert areal m 2 0,88 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

17 NB MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Mot sjakt Areal m 2 0, NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Smålengder Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss Pussoverflate: Valgfri Underlaget: Pusstykkelse: Pussmørtel: Armering: Utførelse: Antall m 2 0, Se snitt g-g, tegning 11-1 Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 Vertikal forskaling 2,04 m2/m Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side Kapittel: 05 Betongarbeid LB FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Fundament for yttervegg Nei Areal forskaling m 2 2, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

18 Masse kg 22, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Volum m 3 0, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED PLATER AV MINERALULL Montasje: Utvendig mot ringmur Tykkelse: 125 mm : Isolert areal m 2 0, NB MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Mot sjakt Areal m 2 0, NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Smålengder Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss Pussoverflate: Valgfri Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

19 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side Kapittel: 05 Betongarbeid Antall m 2 0, Se snitt h-h, tegning 11-1 Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 Vertikal forskaling 1,0 m2/m LB FORSKALING AV FUNDAMENT Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Fundament for yttervegg Nei Areal forskaling m 2 0, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Masse kg 12, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Volum m 3 0, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED PLATER AV MINERALULL Montasje: Utvendig mot ringmur Tykkelse: 30 mm Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

20 Isolert areal m 2 0, NB MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Mot sjakt Areal m 2 0, NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Smålengder Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Brettskurt puss Pussoverflate: Valgfri Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side Kapittel: 05 Betongarbeid Antall m 2 0,30 Sum Kapittel 05 Betongarbeid:

21 07 Stålkonstruksjoner Bygning, generelt GENERELT Enheter kan avvike fra NS 3420, Ved avvik, vil dette være angitt ved den enkelte post. Materialer: Hvor annet ikke er angitt: S235J0 Profiler skal være varmvalsede Skrueforbindelser utføres med skruer, kvalitet 8,8. Sveiser skal utføres av sertifiserte sveisere, sveiseklasse B, kontrollklasse II og som V-sveis. Lukkede tverrsnitt skal ha drenshull i bunnen. Hvor teksten ikke angir noen overflatebehandling, skal det være inkludert slyngrensing og ertsgrunning. Prisene skal inkludere utarbeidelse av verkstedstegninger. I mengdeangivelser er det medtatt vakt for stivere, fotplater, etc Bæresystemer PB1.132 STÅLSØYLER Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Gjelder søyler montert i vegg for bæring av tak. Dimensjoner: VFHUP 100x6,3. Påsveist fotplate med hull til innfesting i fundament. Materiale: S355J0 Antall: 3 Lengde: Ca. 3,3 m Masse kg 186, PB1.132 STÅLSØYLER Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Gjelder søyler montert i vegg for bæring av tak. Dimensjoner: VFHUP 100x6,3. Påsveist fotplate med hull til innfesting i fundament. Materiale: S355J0 Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 07-1 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

22 Antall: 8 Lengde: ca. 3,11 m Masse kg 468, PB STÅLBJELKER Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og RB Sveises til stålsøyler. Det skal være stivere innsveist ved alle opplegg, kfr tegning. Dimensjoner: IPE200 Materiale: S355J0 Antall: 3 Lengde: Ca. 6,9+7,4+6,9 Masse kg 420, PB STÅLBJELKER Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og RB Sveises til stålsøyler. Portomramning, kfr tegning. Dimensjoner: UPE100 Materiale: S355J0 Antall: 2 Lengde: Ca. 2,72 Masse kg 54, PB1.2122A STÅLBJELKER Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og RB Sveises til stålsøyler. Portomramning, kfr tegning. Dimensjoner: L200*100*10 Materiale: S355J0 Antall: 2 Lengde: Ca. 6,5 Andre krav: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 07-2 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

23 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 07-3 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner a) Omfang og prisgrunnlag: Vinkelen skal påsveises endestykker der den skal monteres mot eksisterende utvendig nedgang. Set skal forbores for bolter, kfr tegning. Bjelke skal varmforsinkes. Masse kg 155,00 Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

24 09 Murarbeid Grunn og fundamenter NH1.133 FORBEHANDLING AV UNDERLAGET BYGNINGSDEL: Repos Repos foran inngangsdør til trapperom Underlag: Eksisterende skifer på betong. Tiltak: Skifer fjernes og betong rengjøres og eventuelt repareres før ny legging av skiferfliser. Areal m 2 1, NH FLISLEGGING - AREAL Bygningsdel: Repos Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Flis: Plater av naturstein Festemåte: Limmørtel (tykksettingslim) Repos foran innngangsdør til trapperom Underlag: Rengjort betong Flistype: Skiferfliser etter avtale med arkitekt Areal m 2 1, Yttervegger GENERELT I tillegg til tegninger og beskrivelse, henvises till Byggforskserien, blad Fuger skal komprimeres og gis samme utforming som på eksisterende tilstøtende bygg. For øvrig skal leverandørens anvisninger følges. Det skal ikke utføres mur- og pussarbeider ved lavere temperatur enn +1 grad Celsius. Alle mål skal kontrolleres på stedet, herunder skifthøyde. Skifthøyde skal korrespondere med eksisterende murverk. Murforblending med isolering. Bindere som vist i Byggforskserien, blad Hulrom skal dreneres som anvist, og det skal legges inn beslag som vist på tegning Det skal være beslag over vinduer. Isolasjon i hulrom med 25 mm mineralull (murplate), medtatt i egen post. Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 09-1 Kapittel: 09 Murarbeid

25 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 09-2 Kapittel: 09 Murarbeid Murt gesims, som vist på tegning, skal være medtatt i prisene og spesifiseres ikke ytterligere Teglforblending mot klimavegg. Oppgitt areal er netto fratrukket åpninger. For valg av teglstein og farge skal arkitekt kontaktes NB A MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Gjelder yttervegg generelt Bakenforliggende konstruksjon: Bindingsverk av 48x123 mm Veggtykkelse: 288 mm Luftspalte: 15 mm Stein/blokk: Velges i samråd med arkitekt Bindere: Det vises til Byggforsk Mørtel: Det vises til Byggforsk. Mørtel skal være farget, kfr arkitekt. Fuge: Tilpasses eksisterende fygebredder Armering: Det vises til Byggforsk Isolasjon/murplate: 25 mm murplate Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Gesims, bestående av ett stenderskift og ett rulleskift, begge forskjøvet i forhold til vegg, skal være medregnet i enhetsprisen. Se tegning. Areal m 2 52, NB AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt forblending Murprodukt: Teglstein Fasade Type åpning: Åpning for vindu Dimensjon: BxH=1020x2040 Overdekning: Se arkitektens tegning Festeanordninger: Bindingsverk Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:

26 NB AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt forblending Murprodukt: Teglstein Fasadevegg Type åpning: Åpning for kjøreport Dimensjon: 2,7*3,05m Armering: Stender og rulleskift over port må armeres Det vises for øvrig til arkitektens tegninger Antall stk PN SÅLBENKBESLAG Utforming: Med endebunn og innfuging Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt Vindusåpninger Lengde: 1020 mm Utfoldet bredde: Tilpasses Antall stk SF TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Materiale: Polyuretan Isolasjon: Mineralull Fugeavdekning: Ingen Vindussmyg Lengde tettet fuge m 15, NB A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Overflatebehandling: Uten overflatebehandling Krav til kontroll: Normal kontroll Se tegning 11-2, snitt c-c Veggtykkelse: 200 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Gesims skal følge takflaten, kfr tegning. Som underlag for beslag. Utførelse: Gesims forankres i takstoler Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 09-3 Kapittel: 09 Murarbeid Areal m 2 8,00 Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid:

27 NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Bygningsdel: Gjelder gesimser av murt Leca Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Småflater Grunningssjikt: Grunning Mellomsjikt: Grovpuss Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet Gavlvegger Underlaget: Leca Antall stk NB8.532 LEVERING OG INNMURING AV ENHET Enhet: Ventil I murte gesimser i gavler skal det mures inn ventil for gjennomlufting av taket Type: Innmuringsmetode: Dimensjon/form: Antall stk NB8.539 LEVERING OG INNMURING AV ENHET Enhet: Sålebenk av 20 mm skifer Gjelder som sålebenk i vindussmyg Type: Grå skiferhelle som tilpasses vindussmyg. Helle skal være hel i vinduets bredde. Lengde ca 1,02 m Antall stk Innervegger NB GJENMURING AV ÅPNING Bygningsdel: Murt forblending Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Overflatebehandling: Uten overflatebehandling Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 I vegg mellom eksisterende kontor og traperom. Dimensjon: ca 1,2*1,2m Stein/blokk: Farge stein, kfr arkitekt Mørtel: Farget mørtel, kfr arkitekt Akkumulert Kapittel 09 Murarbeid: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 09-4 Kapittel: 09 Murarbeid

28 Armering: Bindes til eksisterende tegl og armeres med Ø=6 mm rustfri armering Antall stk 1 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 09-5 Kapittel: 09 Murarbeid Sum Kapittel 09 Murarbeid:

29 12 Tømrerarbeid Bæresystemer QB3.311A TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE Type: Saltak Materialtype: Skurlast Taktekning: Papp Takvinkel: 8,5 grader Snølast: 2,8 kpa Senteravstand: 600 Spennvidde: 7,4m Utstikk ved vegg: 150 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Takstol skal dimensjoneres av leverandør Antall stk Yttervegger QB BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 123 mm Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Se tegning fra arkitekt Areal m 2 52, QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL For feste av: Utslagsvask, etc Det skal medtas spikerslag i 3 høyder i ny gavlvegg og bakvegg. Spikerslag plasseres slik at høyde er 98 mm. Dimensjon: 48*98 Antall stk SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 123 mm Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 12-1 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

30 Yttervegg Krav til fysiske egenskaper: Isolert areal m 2 52, QB ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Yttervegg Åpning for: Port Mål på åpning: BxH=2,7x3,05 Dimensjon bindingsverk: 48x123 Forsterkning: Antall stk QB ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE Type bindingsverk: Enkelt Yttervegg Åpning for: Vindu Mål på åpning: BxH=1020x2040 Dimensjon bindingsverk: 48x123 Forsterkning: Antall stk QK PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Fibersementplater Utførelse: Skrudd Innvendig side bindingsverk Dimensjon: 8 mm Bygningsdel: Underlag: Bindingsverk av tre Areal m 2 52, QK UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd Utvendig side av bindingsverk, som skille isolert hulrom mot teglforblending. Se tegning Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 12-2 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

31 11 Areal m 2 52, RH2.213A GARASJEPORT Type: Leddheiseport Omfang: Levering og innsetting Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Lysmål: BxH=2,7x3,05 Fri innvendig høyde over åpning: 300 mm Fri innvendig sideplass: 240 mm Materiale: Aluminiumsport eller likeverdig Farge: Kfr arkitekt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Porter skal tilpasses eksisterende porter mhp utseende og funksjon. For utseende skal arkitekt kontaktes. b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Yttertak På bindingsverkvegg Materiale: PE-folie Tykkelse: 0,2 mm Fuktkontroll: IHHT NS Skjøtemetode: Klemt Innfesting: Stiftet Areal m 2 52, QL1.12 TAKTRO AV PLØYDE BORD Dimensjon: 22 mm For tekking type: Papp Areal m 2 56, QM1.31 FORKANTBORD AV TRE Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

32 Ende av takstoler Dimensjon: 23*148 Lengde m 15, QK PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Materiale: Fibersementplater Utførelse: Skrudd I himling Dimensjon: 8 mm Bygningsdel: Underlag: Takstoler Areal m 2 49, SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST I tak, festet til takstoler Materiale: PE-folie Tykkelse: 0,2 mm Fuktkontroll: IHHT NS Skjøtemetode: Klemt Innfesting: Stiftet Areal m 2 49, SB ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Mellom og delvis over undergurt i takstoler Tykkelse: 150 mm Krav til fysiske egenskaper: Isolert areal m 2 49,00 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:

33 14 Vinduer Yttervegger RJ KLASSIFISERTE VINDUER Omfang: Omfang Type: Krysspost med fast karm Materiale: Tre, malt U-verdi minst: 1,6 w/m²k Solfaktor: Valgfri Brannmotstandsklasse: Ingen krav Lydreduksjonstall: Ingen krav Innbruddsmotstandsklasse: Ingen krav I gavlvegg Vindu type nr.: Se vindusskjema Se tegning nr.: A010 Dimensjon: BxH=1020x2040 Farge: Hvit Type glass: 2-lags isolerglass Inkludert utforinger og belisting, ferdig malt. Antall stk Innervegger RH SKYVEDØRER, IKKE KLASSIFISERTE Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Type dør: Enfløyet utenpåliggende Låsenhet: Klasse 3, dørlukker Monteres i åpning i eksisterende yttervegg Dørtype i henhold til dørskjema: Dimensjon: 990*2090 Overflatebehandling: Hvitmalt Dør må tåle vannsprut fra bilvask. Antall stk 1 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 14-1 Kapittel: 14 Vinduer Sum Kapittel 14 Vinduer:

34 15 Dører Bygning, generelt GENERELT NB! Alle mål må kontrolleres på stedet Yttervegger RH2.213A GARASJEPORT Type: Leddheiseport Omfang: Levering og innsetting Lysmål: BxH=2,7x3,05 Fri innvendig høyde over åpning: 300 mm Fri innvendig sideplass: 240 mm Materiale: Aluminiumsport eller likeverdig Farge: Kfr arkitekt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Portene skal leveres komplett med alle beslag og med motordrift. Antall stk RH2.293A GARASJEPORT Type: Motor inkludert nødvendige beslag Omfang: Levering og innsetting Posten gjelder ny motordrift av eksisterende garasjeporter. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Det skal tas hensyn til eventuelle spesielle detaljer ved eksisterende porter og eventuelle tilpasninger skal være inkludert i prisen. Styringsenhet, se egen post. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 15-1 Kapittel: 15 Dører Antall stk RH2.299A GARASJEPORT Type: Styringsenhet for garasjeport. Omfang: Levering og programmering Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Det skal leveres styringsenhet for garasjeporter. I utgangspunktet skal det leveres to enheter til hver port. Enhetene skal være programmerbare på en så enkel måte at man kan velge port når man kommer kjørende, Akkumulert Kapittel 15 Dører:

35 f.eks. ved at enheten har 6 knapper, merket med 1-6. Antall stk Innervegger RH A SKYVEDØRER, IKKE KLASSIFISERTE Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Type dør: Enfløyet montert i vegg Låsenhet: Uten Det skal tas åpning i eksisterende yttervegg for innsetting av dør. Eksisterende vegg er i prinsippet en bindingsverksvegg på innside, kledd med Paroc-plater. Utvendig er det teglkledning. Dørtype i henhold til dørskjema: A Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Merarbeide ved at det skal monteres i eksisterende vegg skal medtas. Antall stk 1 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 15-2 Kapittel: 15 Dører Sum Kapittel 15 Dører:

36 17 Tekkearbeid Bygning, generelt GENERELT Yttertak Det gjøres oppmerksom på at enhetene for avregning kan avvike fra enheter i NS Ved avvik, vil dette være oppgitt ved den enkelte post. Poster som ikke kommer til utførelse blir ikke godtgjort. Tekning og innfesting skal være dimensjonert for forskriftsmessige snø- og vindlaster, samt gangtrafikk for normalt vedlikehold og ettersyn. Det skal gis garanti og forsikrnig med minst 15 års varighet. I mengdene er opp- og nedbrett inkludert SV2.2 SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG MED SPESIFISERT OPPBYGNING Tak over forlengelse av garasje Antall lag: Ett Materiale: Icopal Monopolar asfalt takbelegg eller likeverdig. Underlag: Rupanel Innfesting: I henhold til produsentens anvisninger Farge, kfr arkitekt Prisen skal omfatte nødvendige opp- og nedbretter. Areal m 2 57, SV2.2 SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG MED SPESIFISERT OPPBYGNING Område som må omtekkes på grunn av tilpasning av eksisterende tak mot utvidelse av garasje. Antall lag: Ett Materiale: Icopal Monopolar asfaltbelegg eller likeverdig. Tykkelse: Underlag: Rupanel Innfesting: I henhold til produsentens anvisning. Farge, kfr arkitekt Areal m 2 10,00 Sum Kapittel 17 Tekkearbeid: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 17-1 Kapittel: 17 Tekkearbeid

37 18 Blikkenslagerarbeid Yttervegger PN SIDEBESLAG Plassering: Portsmyg Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Plastbelagt Gjelder i portsmyg, fra teglforblending rundt avslutning av bindingsverk. Lengde: Ca 9,8 m Utfoldet bredde: Ca 350 mm Antall vinduer/dører stk PN SOKKELBESLAG Utforming: Kombinert glidesjikt og beslag under teglforblending Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Ubehandlet Materialtykkelse: Kvalitet/belegg: Utfoldet bredde: Lengde m 17, PN TERSKELBESLAG Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Plastbelagt Fra terskel dør inn til trapperom og ut på repos. Beslaget skal tilpasses mot tegl inkl. dryppnese. Se skisse. Lengde: Ca 1,7m Utfoldet bredde: Varierer Antall stk PN TERSKELBESLAG Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Plastbelagt Beslaget skal tilpasses mot tegl inkl. dryppnese. Gjelder vegg der det ikke er dør. Se skisse. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 18-1 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

38 18.26 Yttertak Lengde: Ca 1 m Utfoldet bredde: Varierer Antall stk PV SAMMENSATT TAKRENNESYSTEM Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger Materiale: Titansink Overflate: Patinert brun Dimensjon: 100 mm Tverrsnitt: Halvsirkelformet Innfesting: Henvisning til tegning: Lengde m 7, PV SAMMENSATTE NEDLØPSSYSTEMER Fester: Inklusive Materiale: Titansink Overflate: Patinert brun Dimensjon: 87 mm Tverrsnitt: Sirkelformet Innfesting: Antall nedløp: Henvisning til tegning: Lengde m 7, PV SAMMENSATT TAKRENNESYSTEM Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger Materiale: Titansink Overflate: Patinert brun Dimensjon: 100 mm Tverrsnitt: Rektangulær Tilpasning eksisterende takrenne i overgang mot nytt bygg Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 18-2 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid NB! Endret enhet RS PN BORDTAKSBESLAG Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Plastbelagt Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

39 Mellom tak og renne Lengde m 7, PN OVERGANGSBESLAG Type: Beslag som dekker papptekket takflate OG vertikal murt gesims mot eksisterende tak Type tekning: Omleggsplater Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Plastbelagt På tak NB! Endret enhet m 2 30, PN GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG Plassering: På topp og to sider Materiale: Alusinkbelagt stål Overflate: Plastbelagt På topp av murt gesims i gavler Utfoldet bredde: 300 mm Lengde m 15,50 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 18-3 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

40 21 Malerarbeid Bygning, generelt GENERELT Enheter kan avvike fra NS Ved avvik, vil dette være angitt ved den enkelte post. Alle farger vil bli bestemt av arkitekt Grunn og fundamenter TB2.226 BEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONGGULV Behandling: Sliping 2 strøk maling Gulv i garasje Materialer: Epoxymaling Fargenummer: Lys grå (Kfr arkitekt) Glanstall: Kfr arkitekt Areal m 2 39, Yttervegger TB5.331 BEHANDLING PÅ HARDE OG HALVHARDE TREFIBERPLATER MED FAS Behandling: 2 ganger flekksparkling grunning 2 strøk maling Yttertak Gjelder maling av fibercementplater på vegg Materialer: Fargenummer: Kfr arkitekt Glanstall: Kfr arkitekt Areal m 2 52, TB6.71 BEHANDLING PÅ UTVENDIG UHØVLET KLEDNING Behandling: Grunning 2 strøk maling Synlige sperre-ender og forkantbord ved takskjegg. NB! Endret enhet m 15,00 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 21-1 Kapittel: 21 Malerarbeid Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:

41 TB5.331 BEHANDLING PÅ HARDE OG HALVHARDE TREFIBERPLATER MED FAS Behandling: 2 ganger flekksparkling grunning 2 strøk maling Fibersementplater i himling Fargenummer: Kfr arkitekt Glanstall: Kfr arkitekt Areal m 2 49,00 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 21-2 Kapittel: 21 Malerarbeid Sum Kapittel 21 Malerarbeid:

42 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst. GENERELT De elektriske anlegg er planlagt som åpent anlegg over himling og på vegg. Anleggene er tilpasset de bygningsmessige forhold. Ved hulltaking, innfesting, etc, må elektriker kontaktes for å unngå skader på elektrisk anlegg. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 26-1 Kapittel: 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst AK TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/ STILLAS - RUND SUM Type: Lettstillas Gjelder for elektriker Elektriker skal selv holde stillas for eget bruk. Etter avtale med hovedentreprenør skal el. entreprenør kunne nytte hovedentreprenørens stillaser. Skjøteledninger og håndlamper for eget bruk skal el. entreprenøren holde selv. For evt dekning av ytelser i generell beskrivelse som ikke er medregnet i prisbærende poster for øvrig. Rund sum RS 26.2 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne masser Formål: Kabelgrøft Grunnforhold: Sand/grus Restriksjoner: Bunnbredde: 300 mm Grøftedybde: Inntil 700 mm dybde Krav til tilbakefylling: Sandpute med tykkelse 50 mm som fundament for kabler Krav til komprimering: Gjenfylling med stedlige masser inkludert komprimering og avretting av overflaten Samlet lengde lm 20,00 Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst.:

43 26.3 CH1.12 HULLTAKING Materiale: Betong Metode: Kjerneboring I fundament Type konstruksjon/bygningsdel: Dimensjon hull: Ø=110 Tykkelse: 300 Antall hulltakinger stk CH1.91 HULLTAKING Materiale: Fibersementplater Metode: Boring Type konstruksjon/bygningsdel: Dimensjon hull: ca 80 mm Tykkelse: 8-13 mm Antall hulltakinger stk 8 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 26-2 Kapittel: 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst. Sum Kapittel 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst.:

44 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Grunn og fundamenter CD RIVING - LENGDE Bygningsdel: Grunn og fundamenter Konstruksjon/bæring: Posten gjelder i sin helhet riving/skjæing av asfaltdekke for montering av ACOdrain. Med i posten skal være nødvendig graving og tilordning av fundament for ACO-drain Lengde m 13, Yttervegger CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Vinduer, dører, porter I yttervegg av innvendig bindingsverk med teglforblending Tilgjengelighet: Se tegning av eksisterende bygg Materialer: Trevindu inkl. utfoinger gerikter og utvendige beslag Byggeår: 1996 Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Bindingsverk Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen spesielle Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparingene skal tettes med spikerslag og platekledning på begge sider. Dette medtas i annen post. Antall stk CD RIVING - LENGDE Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp Posten gjelder riving av gesims med tilhørende beslag og eventuelle vannbrett Tilgjengelighet: Materialer: Byggeår: 1996 Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Tilpasning for utvidelse av tak med oppbygning med takstoler Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 28-1 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

45 snudd 90 grader i forhold til dagens. Lengde m 8, CH1.23 HULLTAKING Materiale: Murverk Metode: Saging Gjelder utsparing i teglforblending for ny dør Type konstruksjon/bygningsdel: Dimensjon hull: ca 1x2,1m Tykkelse: 1/2 steins teglforblending Antall hulltakinger stk CH1.50 HULLTAKING Materiale: Trevirke Metode: Valgfri Utsparing for dør Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparing i bindingsverkvegg med platekledning for ny dør Dimensjon hull: ca 1x2,1 m Tykkelse: Ca 150 mm Antall hulltakinger stk CD RIVING - LENGDE Bygningsdel: Direkte fundamentering Gjelder fundament for teglforblending i forbindelse med innsetting av dør. Tilgjengelighet: Materialer: Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Leca/Betong Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Lengde m 1, CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Bygning, generelt Tilgjengelighet: Materialer: Beslag under eksisterende teglforblending. Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 28-2 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

46 Byggeår: Dimensjon: ca 1m Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Antall stk CD RIVING - AREAL Bygningsdel: Kledning og overflate Gjelder fra port 4 til hjørne av bygget Tilgjengelighet: Fra utside Materialer: Teglforblending Byggeår: 1996 Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Areal m 2 2, CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Vinduer, dører, porter Vindu i eksisterende kontor mot trapperom Sluttilstand for gjenværende deler: Vindusåpning for gjenmuring. Antall stk CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Bygningsdel: Trapper, balkonger M.M. Trappehelle ved inngang til trapperom Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt for gjenoppbygging. Antall stk CH1.90 HULLTAKING Materiale: I eksisterende yttervegg for gjennomføring av ventilasjonskanaler Metode: Valgfri Eks yttervegg Type konstruksjon/bygningsdel: Bindingsverksvegg forblendet med tegl Dimensjon hull: Ca 200 mm Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 28-3 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

47 Tykkelse: Ca 300 mm Antall hulltakinger stk CH1.90 HULLTAKING Materiale: I eksisterende yttervegg for gjennomføring av ventilasjonskanaler Metode: Valgfri Yttertak Eks yttervegg Type konstruksjon/bygningsdel: Bindingsverksvegg forblendet med tegl Dimensjon hull: Ca 30 mm Tykkelse: Ca 300 mm Antall hulltakinger stk CD RIVING - AREAL Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate Tekning og kledning av tak inn mot nytt tak. Posten skal medta avtaking av tekning og underlagspanel. I tillegg skal eksisternde takstol forskyves til å ligge utenfor ende av nye takstoler. Tilgjengelighet: På utvendig tak Materialer: Tekning og beslag Byggeår: 1996 Dimensjon: Antatt areal som berøres anslås til 6 m2 Konstruksjon/bæring: Takstoler Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Tak skal tilpasses mot nytt tak. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 28-4 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Endret enhet RS CD RIVING - AREAL Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp Gesims i gavl Tilgjengelighet: Materialer: Leca Byggeår: 1996 Dimensjon: Varierer Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

48 Areal m 2 3, CD DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE Bygningsdel: VVS-installasjoner, generelt Utvendig gavlvegg Tilgjengelighet: Fra bakkenivå Konstruksjon: Lufteledning fra kum montert på vegg Byggeår: 1996 Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lufteledning skal flyttes til utvendig tilbygg og vil inngå i flytting av kum. NB! Endret enhet stk CD DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE Bygningsdel: VVS-installasjoner, generelt Tilgjengelighet: Konstruksjon: Gjelder drenskum Byggeår: 1996 Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Eksisterende kum er ca 3 m dyp og skal flyttes til å ligge utenfor tilbygg. Alle tilkoplede rør skal demonteres og forlegges utvendig tilbygg slik at de kan nås uten å rive noe av bygning Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Reetablering av kum i ny posisjon utenfog tilbygg. I denne posten medtas konstnader for demontering av eksisterende kum med rør til utenfor bygg. Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 28-5 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Enret enhet RS Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Alta Kommune. Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann.

Alta Kommune. Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. Alta Kommune Beskrivelse Bygningsmessig entreprise Gjenoppbygging av fløy A på Elvebakken skole etter brann. i Oppdrag 661611; p:\291\664891 elvebakken skole - oppfølging skadesak - gjensidige forsikring\06

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold GENERELT For alle etterfølgende poster gjelder at prisen skal inkludere arbeidsomkostninger, transport, bompenger, servicebil, maskinleie, forbruksmateriell, diett, fortjeneste, administrasjon, personlige

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 1 Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.2 Bygningsmessige IFC-Beskrivelse Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 2 Prosjektstatus:

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 18.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Kon-Sul AS 11.03.2015 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1

Kon-Sul AS 11.03.2015 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1 GENERELT: Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201301 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014 1 TØRMO KAPELL Rehabilitering og tilbygg Prosjekt: Tørmo kapell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift 2 02 Rivearbeider 6 03 Grunn og fundamenter 15 05 Betongarbeid 22 07 Stålkonstruksjoner 35

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Innervegger Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Iso cm

09 Murerarbeid Leca Iso cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09.03.1 NB2.2233322A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Overflatebehandling: Til

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Prosjekt: dms bygget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: dms bygget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 09 tømrerarbeid 09.09 vinduer 09.09.1 RJ1.1261159-189 TYPE: ETT-FAGS VINDU U-VERDI MINST: Annen U- verdi - må spesifiseres SOLFAKTOR: Solfaktor BRANNMOTSTANDSKLASSE: E 30 INNBRUDDSMOTSTANDSKLASSE: Annen

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 00 GENERELT 00 GENERELT Generelt Denne beskrivelsen er basert på: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4 (201101), med kapittelinndeling iht. NS 3450 "Prosjektdokumenter

Detaljer