BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal Feeling Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 1. kvartal 2014. Feeling Norway"

Transkript

1 BOLIGKREDITT Resultatregnskap 1. kvartal Feeling Norway

2 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport 1. kvartal Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...5 Resultatregnskap...6 Totalresultat...6 Balanse 1. kvartal Endring i egenkapital...8 Kontantstrømoppstilling...9 Resultat- og balanseutvikling...10 Noter til regnskapet Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Regnskapsprinsipper...12 Netto renteinntekter...13 Netto gevinster på finansielle instrumenter...13 Lønn og honorarer...14 Administrasjonskostnader...14 Andre driftskostnader...14 Andre eiendeler...14 Utlån til kunder...15 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir...16 Note 10 Ansvarlig lånekapital...17 Note 11 Finansielle derivater...18 Note 12 Klassifisering av finansielle instrumenter...19 Note 13 Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi...21 Note 14 Obligasjoner klassifisert som holde til forfall...22 Note 15 Andre forpliktelser...22 Note 16 Beløpsmessig balanse...23 Note 17 Kapitaldekning...24 Note 18 Nærstående parter...25 Note 19 Betinget utfall...25 Note 20 Mottatte sikkerheter...25 Note 21 Skatt...25 Note 22 Hendelser etter balansedagen

3 Styrets kvartalsberetning 1. kvartal 2014 Sentrale hendelser i første kvartal 2014 I første kvartal 2014 har SpareBank 1 Boligkreditt AS (Foretaket) økt den ansvarlige kapitalen med totalt millioner kroner, hvorav 300 millioner kroner var egenkapital og millioner kroner var ved utstedelse av Tier 1 tilleggskapital, et tidsbegrenset ansvarlig lån. Økningen ble gjort for å tilpasse Foretaket til de kravene til økt bufferkapital som ble innført fra 1. juli Utover denne kapitaltilførselen har Foretaket gjort noen mindre plasseringer i markedet, hovedsakelig i form av re-utstedelser av usikret finansiering som har forfalt. Kvartalet sett under ett har totalt utlånsvolum endret seg svært moderat. Foretaket har implementert nye belåningsgradsbegrensinger i første kvartal 2014 og lån som kjøpes fra SpareBank 1 banker kan nå ha belåningsgrader på inntil 70% for nedbetalingslån og 60% for flexilån. Disse nye begrensingene representerer en innstramming i forhold til gjeldene lovgiving for Foretakets virksomhet der maksimal belåningsgrad for boliglån er 75%. Virksomhetens art og utvikling SSpareBank 1 Boligkreditt AS er et kredittforetak med konsesjon gitt av Finanstilsynet og som drives i henhold til bestemmelsen i Finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 avsnitt IV (Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF)) og dertil hørende forskrifter. Foretakets formål er å være et finansieringsverktøy for eierne ved å kjøpe boliglån med en belåningsgrad opp til 75% fra disse og finansiere denne virksomheten hovedsakelig gjennom utstedelse av OmF. Foretaket er lokalisert i Stavanger og er eid av banker som inngår i SpareBank 1-alliansen. Det er inngått en omfattende avtale med hver eierbank vedrørende kjøp av næringslån og de tjenestene som bankene er pliktig til å yte Foretaket og Foretakets kunder ( Forvaltningsavtale ). Foretakets OmF utstedelser skjer i all hovedsak under Foretakets 25,000,000,000 Global Medium Term Covered Note Programme (GMTCN-programmet). Programmet ble oppdatert 15. april 2014 og er tilgjengelig på hjemmesiden: sparebank1.no. En eller flere kredittratinger fra internasjonale byråer er viktig for å kunne utstede Obligasjoner med Fortrinnsrett. SpareBank 1 Boligkreditt AS har engasjert Moody s Ratings Service og Fitch Ratings til å vurdere kvaliteten av utstedelser under GMTCNprogrammet. Utstedelsene er blitt gitt en rating på Aaa av Moody s og AAA av Fitch. Kvartalets regnskap Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU, publisert av International Accounting Standards Board (IASB). Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et korrekt bilde av Foretakets drift og økonomiske stilling ved kvartalsskiftet. Totalkapitalen ved utgangen av kvartalet var på 203 milliarder kroner mot 206 milliarder kroner ved utløpet av fjoråret. Foretaket hadde i kvartalet netto renteinntekter på 91 millioner kroner, inkludert kostnadsførte provisjoner til eierbankene. Driftskostnadene var på 9 millioner kroner inkludert avskrivninger. Det er ikke satt av noe til tap på utlån i kvartalet, i tillegg til de 8 millioner kroner som var satt av pr Det er ingen konstaterte tap. Dette gir et driftsresultat på 54 millioner kroner før skatt. Utlån til kunder var på 175 milliarder kroner i pr hvilket er samme nivå som ved årsslutt Denne utviklingen er i samsvar med forventingene. Beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter per utgjorde 12 milliarder kroner. I løpet av kvartalet er egenkapitalen blitt styrket med 300 millioner kroner gjennom en ordinær emisjon. Foretakets egenkapital (kjerne) utgjorde millioner kroner. Foretaket er i tillegg tilført millioner kroner gjennom Tier 2 tilleggskapital i form av et tidsbegrenset ansvarlig lån. Total ansvarlig kapital utgjør millioner kroner. Kjernekapitaldekningen for selskapet ved årsskiftet var på 10,51%, etter det gjeldende regelverket, mens den totale kapitaldekningen var 12,37%. Kapitaldekningen var 12,5% den 2. april 2014 som følge av planlagte tilbakekjøp av boliglån fra en eierbank. 2

4 Risikovurderinger Foretaket er som utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett underlagt strenge regler for eksponering mot kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Dette, sammen med Foretakets målsetting om fortsatt AAA rating, tilsier at Foretaket vil ha en lav risiko knyttet til sin virksomhet og stille strenge krav til risikostyring. Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som kan oppstå som følge av at kunder og andre medkontrahenter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Foretaket. Sammensetningen av utlånsporteføljen med lån sikret innenfor 75% av boligens verdi gjør at styret legger til grunn at kredittrisikoen er lavere enn hos banker generelt. Markedsrisiko er definert som risiko for tap ved endringer i observerbare markedsvariabler som for eksempel renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter. Ved kvartalets avslutning hadde Foretaket utestående obligasjonslån for ca 89 milliarder NOK (i Euro), ca. 28 milliarder NOK (i USD), ca 64 milliarder i norske kroner og 0,2 milliarder NOK (i SEK). Alle lån med fastrentebetingelser og alle lån i utenlandsk valuta er sikret ved finansielle valuta og/eller rentebytteavtaler eller gjennom annen naturlig sikring slik at den samlede kontantstrøm i stor grad tilsvarer innlån i norske kroner med flytende rentebetingelser (NIBOR 3 måneder). Ved årsskiftet eier Foretaket obligasjoner og statskassesertifikater for til sammen NOK 5,9 milliarder i tillegg til innskudd i banker på ca. 10,6 milliarder, hvorav mesteparten er mottatte sikkerheter i dervivattransaksjoner. Innskuddene er plassert i finansinstitusjoner med rating over A/A2. Foretaket hadde per kvartalsskiftet således moderat renterisiko og uvesentlig valutarisiko. Likviditetsrisiko er risikoen for at Foretaket ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall eller finansiere økninger i eiendelene til normale vilkår. Styringen av likviditetsrisikoen i Foretaket er basert på en overordnet likviditetsstrategi vedtatt av styret. Foretakets målformulering er at SpareBank 1 Boligkreditt AS selv i en stresset situasjon i markedet skal overleve i minimum tolv måneder uten tilgang på eksternfinansieringen. I tillegg skal Foretaket kunne møte renteforpliktelser, hensyntatt derivatavtaler, som forfaller de neste tre måneder dersom stans i rentekontantstrømmer fra utlånsmassen oppstår. Foretakets likviditetssituasjon er god. Operasjonell risiko inkluderer risiko for økonomisk tap ved feil eller misligheter i gjennomføringen av transaksjoner, svikt i den interne kontrollen eller ved driftsavbrudd i IT-systemene. Risiko for tap av renommé, juridisk risiko, risiko ved manglende kompetanse, etikk og holdninger hos personalet er også elementer i operasjonell risiko. Denne risikoen vurderes som moderat. Foretaket legger derfor stor vekt på å identifisere, måle, styre og følge opp sentrale risikoområder på en slik måte at Foretaket når sine strategiske målsetninger. Det vises til årsrapporten for 2013 for mer utfyllende informasjon. Foretakets utsikter Foretakets utsikter: har ikke endret seg vesentlig fra vurderingen gitt i forbindelse med årsregnskapet for Hensyntatt den relativt sett lavere forskjellen i finansieringskostnad mellom bankene og Foretaket kan det være at eierbanker foretar noe tilbakekjøp av boliglån i framover, noe som kan gi lav eller negativ vekst i balansen i perioder, men som ellers ikke forventas å påvirke Foretakets utsikter. Makroøkonomisk utvikling : Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i 4. kvartal 2013, svakt opp fra 3. kvartal og fortsatt noe under trendveksten. BNP for Fastlands-Norge gikk opp med 2,0 prosent fra 2012 til Dette innebærer en klar avdemping av veksten fra 2012, da veksten var på 3,4 prosent. Nedgang i bruttoproduktet i oljevirksomhet og utenriks sjøfart bidro til at BNP totalt - med en vekst på 0,6 prosent - utviklet seg svakere enn BNP for fastlandsøkonomien. Konsum i både husholdninger og offentlig forvaltning utviklet seg også svakere i 2013 enn i 2012, i husholdningene med en vekst på 2,1 prosent, mot 3 prosent året før. Bruttoinvesteringer fortsatte med en relativt høy veksttakt, særlig innenfor oljeutvinning og 1 Makroøkonmisk utvikling og vurderingen av fremtidige konjunkturer er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. 3

5 rørtransport, der investeringene var hele 18 prosent høyere enn året før. Fastlandsinvesteringene vokste totalt med 4,7 prosent. Eksportvolumet ble redusert for både varer og tjenester, mens importen økte for begge kategorier. Foreløpige beregninger viser at disponibel realinntekt for Norge var 0,8 prosent lavere i 2013 enn året før. Nedgang i petroleumsproduksjonen og en forverring av bytteforholdet i handelen med utlandet bidro negativt til inntektsutviklingen, hovedsakelig som følge av nedgang i oljeprisen. Bedring i bytteforholdet overfor utlandet har for øvrig bidratt positivt til realinntekten i flere år. Konjunkturutvikling1: Det siste årets moderate aktivitetsvekst ventes å fortsette et par år til. Bortfall av kraftige vekstimpulser fra petroleumsinvesteringene erstattes av moderat vekstøkning i annen etterspørsel. Arbeidsledigheten vil forventes fortsatt å øke litt, til nær 4 prosent i løpet av Prognoser BNP Fastlands-Norge 1,9 2,4 2,9 2,8 Arbeidsledighet 3,7 3,9 3,9 3,8 KPI vekst 2,3 1,6 1,7 2,1 Årslønn 3,8 3,5 3,5 3,6 * * * Styret bekrefter at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets drift og økonomiske stilling for 1 kvartal Etter balansedagen har enkelte eierbanker ihht plan kjøpt tilbake en mindre andel av sin boliglånsportefølje og kapitaldekningen var 2. april i samsvar med Foretakets målsetning på 12.50%. 4

6 Stavanger 31. mars 2014 / 30.april 2014 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør Styret og administrerende direktør har i dag behandlet og godkjent regnskapet for 1. kvartal 2014 for SpareBank 1 Næringskreditt AS. Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med «International Financial Reporting Standards» (IFRS), som fastsatt av EU. Etter styrets og administrerende direktørs beste overbevisning er regnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per Styret og administrerende direktør erklærer etter beste overbevisning at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor. Stavanger, 30.april

7 Resultatregnskap NOK Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter Sum andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Annen driftskostnad Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Nedskriving på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat Oppstilling av totalresultat 1. kvartal 2014 NOK Resultat Poster som ikke vil reveresere over resultat i etterfølgende perioder: Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt estimatavvik Sum resultatposter ført mot egenkapitalen Totalresultat Disponeringer Avsatt til utbytte Annen egenkapital Sum disponeringer

8 Balanse 1. kvartal 2014 NOK Note Eiendeler Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner 12, Sertifikater utstedt av norsk stat 12, Obligasjoner 12, Utlån til kunder Finansielle derivater 11, 12, Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9, 12, Mottatte sikkerheter i derivattransaksjoner Finansielle derivater 11, 12, Utsatt skatt Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital (Tier 2) Andre forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital (Ikke registrert) Opptjent egenkapital Resultat Avsatt utbytte Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Stavanger, 30. april

9 Endring i egenkapital NOK Aksje kapital Overkurs Avsatt utbytte Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per 31. desember Kapitalutvidelse 8. april Utbytte Resultat for perioden OCI resultat pensjon - årets estimattavik Balanse per 31. desember Kapitalutvidelse 26. februar Resultat for perioden OCI resultat pensjon - estimattavik Balanse per 31. mars

10 Kontantstrømoppstilling NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktivitete Innbetaling av renter Utbetaling til drift Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto utbetaling ved kjøp av utlån Netto utbetaling ved investering i statssertifikater Netto utbetaling ved investering i obligasjoner Netto investering i immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling ved utstedelse av sertifikater Netto innbetaling utstedelse av obligasjonslån Netto innbetaling ved opptak av ansvarlig lån Netto innbetaling ved låneopptak i kredittinstitusjoner Innbetalt egenkapital Utbetalt utbytte Netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrømmer for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter IB Netto innbetalinger/utbetaling av kontanter Valutaeffekt på kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter UB

11 Resultat- og balanseutvikling Resultatregnskap Kvartalsvis NOK kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Annen driftskostnad Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskriving Nedskriving på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat Balanse Akkumulert NOK kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Eiendeler Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner Sertifikater utstedt av norsk stat Obligasjoner Utlån til kunder Finansielle derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Mottatte sikkerheter i derivattransksjoner Finansielle derivater Utsatt skatt Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital (Tier 2) Andre forpliktelser Sum gjeld

12 Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital (ikke registrert Opptjent egenkapital Resultat Avsatt til utbytte Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Antall aksjer Periodens resultat pr aksje 0,82 1,64 1,26 0,05 1,32 0,0074 % 11

13 Noter til regnskapet for 1. kvartal 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse SpareBank 1 Boligkreditt AS er SpareBank 1-alliansens egen juridisk enhet etablert i samsvar med det spesielle bankprinsippet i den norske lovgiving for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets formål er å erverve boliglån av eierbankene i SpareBank 1-alliansen og å finansiere disse gjennom utstedelse av obligasjoner. SpareBank1 Boligkreditt har hovedkontor i Stavanger, med besøksadresse Bjergsted Terrasse 1. SpareBank 1 Boligkreditt AS kvartalsregnskap omfatter perioden Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Foreliggende kvartalssregnskap er utarbeidet i henhold til gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Selskapets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det vesentlige uendret i forhold til årsregnksapet for Prinsippene som omtales nedenfor må sees i sammenheng med prinsippene omtalt i årsregnskapet for Regnskapet for 1 kvartal 2014 er godkjent av styret XX.XX Segment Virksomhetssegmenter er selskapets primære rapporteringssegment. Selskapet har kun ett segment, som er personkundesegmentet. Segmentet består av utlån til privatkunder og samtlige utlån er kjøpt fra banker i SpareBank 1-alliansen. Selskapets totalresultat for 1 kvartal 2014 utgjør dermed i sin helhet personkundesegmentet. 1.3 Presentasjonsvaluta Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er foretakets funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt i NOK tusen med mindre noe annet er angitt. 1.4 Risikostyring SpareBank1 Boligkreditt AS sine finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedene. I årsregnskap 2013 note 3 blir denne risikoen nærmere beskrevet. 1.5 Estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper Utarbeidelse av finansiell informasjon i samsvar med IFRS medfører at ledelsen benytter estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper og dermed regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I årsregnskap 2013 blir estimater og vurderinger nærmere beskrevet. 12

14 Note 2 Netto renteinntekter NOK Renteinntekter Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordring på kunder Renteinntekter statskasseveksler Distributørprovisjon* Sum renteinntekter Rentekostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader og lignende på obligasjoner Rentekostnader og lignende på sertifikater Rentekostnader ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Sum netto renteinntekter *Distributørprovisjon beregnes daglig for eiebankenes overførte enkeltlån, hvor distributørprovisjonen er lik kunderenten fratrukket foretakets avregningsrente. Avregningsrenten er foretakets gjennomsnittlige finansieringskostnad tillagt et administrativt påslag fastsatt av foretakets styre. Note 3 Netto gevinster på finansielle instrumenter NOK Netto gevinster (tap) på finansiell gjeld til virkelig verdi Netto gevinster (tap) på finansielle eiendeler til virkelig verdi Netto gevinster (tap) på finansielle derivater for sikringsformål til virkelig verdi Netto gevinster (tap)

15 Note 4 Lønn og honorarer NOK Lønn Viderefakturert lønn SpareBank 1 Næringskreditt AS * Pensjonskostnader Folketrygdavgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Gjennomsnittlig antall årsverk *Flere av selskapets ansatte har delt arbeidsforhold mellom SpareBank 1 Næringskreditt AS og SpareBank 1 Boligkreditt AS. Avlønning skjer i SpareBank 1 Boligkreditt AS som belaster lønnskostnadene relatert til SpareBank 1 Næringskreditt AS videre til SpareBank 1 Næringskreditt AS. Selskapet kjøper også administrative tjenester fra SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Gruppen. Pensjonsforpliktelsene blir ivaretatt i SpareBank 1 Boligkreditt AS gjennom deltakelse i SpareBank 1 SR-Bank ASAs pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 Administrasjonskostnader NOK Drift og vedlikehold IT Reiser Telefon og porto Diverse andre administrasjonskostnader Sum Note 6 Andre driftskostnader NOK Revisjon, innleie av ansatt fra SpareBank 1 Gruppen, kjøpte adm tjenester med mer Driftsutgifter leide lokaler Viderefakturert kostnader SpareBank 1 Næringskreditt AS Diverse andre driftskostnader Sum Note 7 Andre eiendeler NOK Immaterielle eiendeler * Fordringer mot SpareBank 1 Næringskreditt AS Sum

16 Note 8 Utlån til kunder Utlån til kunder består av lån med sikkerhet i boligeiendom. Lånene har generelt lav belåningsgrad og historiske tap er svært lave. Totale utlån til kunder ved utgangen av året utgjorde NOK 175,3 millarder kroner. Alle utlån med sikkerhet i boligeiendom er til flytende rente. NOK Flexilån - privatmarked Nedbetalingslån - privatmarked Ikke utbetalte påløpte renter Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Forpliktelse Ubenyttet kreditt på flexilån Sum Misligholdte utlån Mislighold * 0,0 % 0,0 % 0,0 % Spesifiserte nedskrivninger 0,0 % 0,0 % 0,0 % Netto misligholdte utlån 0,0 % 0,0 % 0,0 % Tapsutsatte lån Tapsutsatte engasjement ikke misligholdt 0,0 % 0,0 % 0,0 % - Individuelle nedskrivninger tapsutsatte lån 0,0 % 0,0 % 0,0 % Netto tapsutsatte lån 0,0 % 0,0 % 0,0 % * Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. NOK Tapsavsetning pr Endring i gruppevise tapsavsetninger Tapsavsetning pr

17 Note 9 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir NOK Nominal value* Nominal value* 2013 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egne Sertifikatlån Senior Obligasjoner Egne senior obligasjoner Obligasjoner med fortrinnsrett Motatt fra Norges Banks Bytteordning Statskasseveksler Obligasjoner pantsatt ifbm Norges Banks OMF bytteordning Egne obligasjoner med fortrinnsrett Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir fordelt på forfallstidspunkt (nominelle beløp* NOK 1 000) NOK Bokført verdi Bokført verdi 2013 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egenbeholdning sertifikatlån Senior usikrede obligasjoner Egne senior obligasjoner Obligasjoner med fortrinnsrett Motatt fra Norges Banks Bytteordning Statskasseveksler Obligasjoner pantsatt ifbm Norges Banks OMF bytteordning Egenbeholdning oblgasjoner med fortrinnsrett Balanseførte kostnader ifbm låneutstedelser Påløpte ikke betalte renter Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir fordelt på forfallstidspunkt (nominelle beløp* NOK 1 000) Senior usikret finansiering Forfall år Sum Finansiering via bytteordningen Forfall år Sum

18 Obligasjoner med fortrinnsrett Forfall år Sum Totalt Gjelden fordelt på valutaer(bokført verdi ved årsslutt) NOK NOK EUR USD SEK Sum Note 10 Ansvarlig lånekapital NOK 1000 Opptaksår Pålydende Rente Innkjøpsrett Ansvarlig lån (Tier 2 kapital) 2014 NOK mnd NIBOR + 2,25 call opsjon Påløpte renter Bokført verdi

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer