BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal Feeling Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway"

Transkript

1 BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal Feeling Norway

2 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap første halvår Oppstilling av totalresultat første halvår Balanse første halvår Endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling...12 Resultat- og balanseutvikling første halvår Noter til regnskapet første halvår 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper...15 Note 2 Netto renteinntekter...16 Note 3 Netto gevinster på finansielle instrumenter...16 Note 4 Lønn og andre personalkostnader...16 Note 5 Administrasjonskostnader...17 Note 6 Andre driftskostnader...17 Note 7 Andre eiendeler...17 Note 8 Utlån til kunder...17 Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon...18 Note 10 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir...19 Note 11 Ansvarlig lånekapital...20 Note 12 Finansielle derivater...20 Note 13 Klassifisering av finansielle instrumenter...21 Note 14 Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi...22 Note 15 Obligasjoner klassifisert som holde til forfall...23 Note 16 Andre forpliktelser...23 Note 17 Beløpsmessig balanse...24 Note 18 Kapitaldekning...25 Note 19 Nærstående Parter...26 Note 20 Betinget utfall...26 Note 21 Mottatte sikkerheter...26 Note 22 Skatt...26 Note 23 Hendelser etter balansedagen

3 Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum 1 Oversikt nøkkeltall Q Q Q Q Weighted Average Current LTV (%) 51,6% 52,2% 51,7% 50,0% Weighted Average Original LTV (%) 57,2% 57,3% 57,0% 57,9% Average Loan Balance (NOK) Number of Mortgages in Pool Percentage of non first-lien mortgages in the pool 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overcollateralization 113,4% 112,5% 110,9% 111,0% Sentrale hendelser i andre kvartal For årets første seks måneder er utlån til kunder (boliglån) redusert med noe over 15 milliarder kroner til 159 milliarder kroner brutto, fra 175 milliarder kroner ved utgangen av Hovedgrunnen til dette er avslutningen av bytteordningen i juni 2014 som ble opprettet mot slutten av 2008 for å sikre bankers finansiering i bytte mot OmF deponert i sentralbanken, grunnet vanskelige internasjonale markedsforhold på den tiden. I forbindelse med avslutningen av bytteordningen har eierbanker ønsket å benytte de rådende markedsforholdene til å justere sin balansesammensetning ved å finansiere en litt større grad av boliglån på egen balanse istedenfor gjennom Boligkreditt. I tillegg har bankenes utlånsvekst redusert seg noe til mellom 4% og 5% i gjennomsnitt. 1 Sikkerhetsmassen inkluderer boliglån og likvide, høyt ratede eiendeler (fyllingssikkerhet). OmF vises inklusive verdien av derivater brukt for å sikre vekselkurs og renterisiko. 2

4 Utestående OmF har følgelig blitt redusert til 151 milliarder kroner (inklusive verdien av sikringsinstrumenter) per 30. juni 2014, sammenlignet med totalt 165 milliarder kroner ved utgangen av 2013 (for begge sikkerhetsmassene 2 ). SpareBank 1 Boligkreditt økte kapitalbasen i andre kvartal ved å utstede en fondsobligasjon pålydende 350 millioner kroner som er klassifisert som Tier 1 tilleggskapital. Utstedelsen kommer som et ledd i styrkingen av kapitalbasen iflg de nye kapitalkravene, inklusive bufferkapital. Totalkapitalen i Boligkreditt per 30. juni, 2014 er ca. 10 milliarder kroner og komponentene er som vist nedenfor 3 : Totalkapitalen har nå en dekningsgrad på 14,28%, mot et krav på 13,5% (inklusive bufferkrav), mens kjernekapital og ren kjernekapital er henholdsvis 12,17% og 11,67%. Virksomhetens art og utvikling SpareBank 1 Boligkreditt AS er et kredittforetak med konsesjon gitt av Finanstilsynet og som drives i henhold til bestemmelsen i Finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 avsnitt IV (Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) og dertil hørende forskrifter. Foretakets formål er å være et finansieringsverktøy for eierne ved å kjøpe boliglån med en belåningsgrad opp til 75% fra disse og finansiere denne virksomheten hovedsakelig gjennom utstedelse av OmF 4. Foretaket er lokalisert i Stavanger og er eid av banker som inngår i SpareBank 1-alliansen. Det er inngått en avtale med hver eierbank vedrørende kjøp av boliglån og de tjenestene som bankene er pliktige til å yte Foretaket og Foretakets kunder ( Forvaltningsavtale ). Foretakets OmF utstedelser skjer i all hovedsak under Foretakets 25,000,000,000 Global Medium Term Covered Note Programme (GMTCN-programmet). Programmet ble oppdatert 15. april 2014 og er tilgjengelig på hjemmesiden: https://spabol. sparebank1.no. En eller flere kredittratinger fra internasjonale byråer er viktig for å kunne utstede Obligasjoner med Fortrinnsrett. SpareBank 1 Boligkreditt AS har engasjert Moody s Ratings Service og Fitch Ratings til å vurdere kvaliteten av utstedelser under GMTCNprogrammet. Utstedelsene er blitt gitt en rating på Aaa av Moody s og AAA av Fitch. 2 Med opphør i bytteordningen opphører også Foretakets sikkerhetsmasse milliarder er før fradrag for modellerte forventede tap og immaterielle eieiendelere (se note 18 notene til halvårsregnskapet) 4 Nye kriterier for hvilke lån som kvalifiserer til sikkerhetsmassen inkluderer et maksimum LTV krav på 70% fra slutten av første kvartal. 3

5 Periodens Regnskap Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU, publisert av International Accounting Standards Board (IASB). Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et korrekt bilde av Foretakets drift og økonomiske stilling ved kvartalsskiftet. Totalkapitalen ved utgangen av kvartalet var på 200 milliarder kroner mot 206 milliarder kroner ved utløpet av fjoråret. Foretaket hadde i første halvår netto renteinntekter på 162 millioner kroner, inkludert kostnadsførte provisjoner til eierbankene, sammenlignet med 121 millioner for samme periode i fjor. Driftskostnadene for første halvår var på 15 millioner kroner inkludert avskrivninger sammenlignet med 15 millioner for samme periode ifjor. Det er ikke satt av noe til tap på utlån i første halvår, i tillegg til de 8 millioner kroner som var satt av pr Det er ingen konstaterte tap. Dette gir et driftsresultat på 89 millioner kroner før skatt, sammenlignet med 96 millioner i fjor (endringen skyldes stort sett endringer i verdien av finansielle derivater brukt for sikring). Utlån til kunder var på 159 milliarder kroner pr som er ca 7,5 milliarder lavere enn for ett år siden. Denne utviklingen er i samsvar med forventingene. Beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter per utgjorde 13 milliarder kroner. I løpet av andre kvartal utstedte SpareBank 1 Boligkreditt en fondsobligasjon pålydende 350 milliarder kroner, og dette kjernekapitalinstrumentet brakte kjernekapitaldekningen opp til 12,17% per 30. juni 2014 (14,28% totalkapital dekning). Risikovurderinger Foretaket er som utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett underlagt strenge regler for eksponering mot kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Dette, sammen med Foretakets målsetting om fortsatt AAA rating, tilsier at Foretaket vil ha en lav risiko knyttet til sin virksomhet og stiller strenge krav til risikostyring. Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som kan oppstå som følge av at kunder og andre medkontrahenter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Foretaket. Sammensetningen av utlånsporteføljen med lån sikret innenfor 75% av boligens verdi gjør at styret legger til grunn at kredittrisikoen er lavere enn hos banker generelt. Markedsrisiko er definert som risiko for tap ved endringer i observerbare markedsvariabler som for eksempel renter, valutakurser og priser på finansielle instrumenter. Ved kvartalets avslutning hadde Foretaket utestående OmF for 9,85 milliarder Euro, 4,75 milliarder amerikanske dollar, 42,9 milliarder norske kroner og 0,2 milliarder svenske kroner. Alle innlån og investeringer med fastrentebetingelser og alle innlån og investeringer i utenlandsk valuta er sikret ved finansielle valuta og/eller rentebytteavtaler eller gjennom annen naturlig sikring slik at den samlede kontantstrøm i svært stor grad tilsvarer innlån i norske kroner med flytende rentebetingelser (NIBOR 3 måneder). Foretaket mottar sikkerhet fra sine motparter i derivatavtaler i henhold til visse kriterier. Ved årsskiftet eier Foretaket obligasjoner og statskassesertifikater for til sammen NOK 2 milliarder kroner i tillegg til innskudd i banker på ca. 11 milliarder kroner. Innskuddene er plassert i finansinstitusjoner med rating fra og med A/A2. Foretaket hadde per kvartalsskiftet således moderat renterisiko og uvesentlig valutarisiko. Likviditetsrisiko er risikoen for at Foretaket ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall eller finansiere økninger i eiendelene til normale vilkår. Styringen av likviditetsrisikoen i Foretaket er basert på en overordnet likviditetsstrategi vedtatt av styret. Foretakets målformulering er at SpareBank 1 Boligkreditt AS selv i en stresset situasjon i markedet skal overleve i minimum tolv måneder uten tilgang på eksternfinansieringen. I tillegg skal Foretaket kunne møte renteforpliktelser, hensyntatt derivatavtaler, som forfaller de neste tre måneder dersom stans i rentekontantstrømmer fra utlånsmassen oppstår. Foretakets likviditetssituasjon er god. Operasjonell risiko inkluderer risiko for økonomisk tap ved feil eller misligheter i gjennomføringen av transaksjoner, svikt i den interne kontrollen eller ved driftsavbrudd i IT-systemene. Risiko for tap av renommé, juridisk risiko, risiko ved manglende kompetanse, etikk og holdninger hos personalet er også elementer i operasjonell risiko. Denne risikoen vurderes som moderat. Foretaket legger stor vekt på å identifisere, måle, styre og følge opp sentrale risikoområder på en slik måte at dette bidrar til at 4 Eligibility criteria for the sale of mortgage loans to Boligkreditt include a maximum 70% LTV from the end of the first quarter

6 Foretaket når sine strategiske målsetninger. Det vises til årsrapporten for 2013 for mer utfyllende informasjon. Foretakets utsikter Foretakets utsikter er gode. Boligprisene, som hadde en liten nedgang for året 2013, har økt med 5,9% i første halvår 2014 og er dermed 1,1% høyere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er stabil på et lavt nivå. Utlånsveksten til boligformål i SpareBank 1 bankene er positiv, men redusert i forhold til de siste år. Boligkreditts utlånsportefølje har blitt redusert i andre kvartal som beskrevet ovenfor, fordi noen eierbanker har benyttet sin gode likviditetsposisjon til å kjøpe tilbake utlånsmasse. For resten av 2014 forventes en relativ flat utvikling i veksten av boliglån som Foretaket finansierer. Eierbankene og Boligkreditt har også redusert kunderentene noe med effekt i andre kvartal og dette har slått seg noe inn på Boligkreditts margin som er redusert, men fremdeles er på et høyt nivå. Makroøkonomisk utvikling: 5 Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 1. kvartal 2014, og fortsatte dermed i samme veksttakt som gjennom 2. halvår i fjor. Dette er noe under trendutvikling. Husholdningenes samlede konsum økte med 0,8 prosent i 1. kvartal, opp fra 0,4 prosent i kvartalet før. Investeringene i Fastlands-Norge avtok med 1,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Det var nedgang i både industri og samlede tjenestenæringer, mens investeringene økte i energiforsyning. Boliginvesteringene utviklet seg svakt gjennom de tre siste kvartalene i fjor, og nedgangen i 4. kvartal forsterket seg i 1. kvartal. Petroleumsinvesteringene økte, ifølge de foreløpige tallene, med 2,4 prosent i 1. kvartal, etter en liten nedgang i 4. kvartal. I 2013 var disse investeringene rekordhøye, med en vekst på 17,1 prosent på årsbasis. Konjunkturutvikling: Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år, og den relativt beskjedne BNP-veksten ventes å fortsette til langt ut i Arbeidsledigheten har vært ganske stabil hittil i år, men det antas at den øker moderat i tiden framover. Petroleumsvirksomheten vil neppe fortsette å gi sterke vekstimpulser til norsk økonomi, trolig vil denne etterspørselen flate ut og gå litt ned. Litt høyere vekst i etterspørselen fra fastlandet og en gradvis økende vekst internasjonalt vil derimot bidra mer til aktivitetsutviklingen. Prognoser BNP Fastlands-Norge 2,0 2,2 3,1 3,1 Arbeidsledighet 3,6 3,8 3,8 3,6 KPI vekst 2,0 1,7 1,7 2,2 Årslønn 3,6 3,5 3,7 3,8 5 Makroøkonmisk utvikling og vurderingen av fremtidige konjunkturer er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. 5

7 Styret bekrefter at regnskapet etter styrets vurdering gir et rettvisende bilde av selskapets drift og økonomiske stilling for de første seks måneder av Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som antas å påvirke kvartalsregnskapet per 30. juni Stavanger 30. juni 2014 / 07. august 2014 Styret i SpareBank 1 Boligkreditt AS 6

8 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør Styret og administrerende direktør har i dag behandlet og godkjent regnskapet for de første seks måneder 2014 for SpareBank 1 Boligkreditt AS. Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med «International Financial Reporting Standards» (IFRS), som fastsatt av EU. Etter styrets og administrerende direktørs beste overbevisning er regnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av Foretakets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per Styret og administrerende direktør erklærer etter beste overbevisning at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til Foretaket, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer Foretaket står overfor. Stavanger 30. juni 2014 / 07. august 2014 Styret i SpareBank 1 Boligkreditt AS 7

9 Resultatregnskap første halvår 2014 NOK Note 6/30/2014 6/30/ Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Annen driftskostnad Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskriving Nedskriving på utlån og garantier 0 Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat Oppstilling av totalresultat første halvår 2014 NOK /30/2014 6/30/ Resultat Poster som ikke vil reveresere over resultat i etterfølgende perioder: Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt estimatavvik Sum resultatposter ført mot egenkapitalen Totalresultat Disponeringer: Avsatt til utbytte Annen egenkapital Sum disponeringer

10 Balanse første halvår 2014 NOK Note 6/30/2014 6/30/ Eiendeler Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner 13, Sertifikater utstedt av norsk stat 13, Obligasjoner 13, Utlån til kunder Finansielle derivater 12, 13, Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 10, 13, Mottatte sikkerheter i derivattransaksjoner Finansielle derivater 11, 12, Utsatt skatt Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Andre forpliktelser Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital (Ikke registrert) 0 0 Opptjent egenkapital Resultat Avsatt utbytte Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

11 Stavanger, den

12 Endring i egenkapital NOK Aksjekapital Overkurs Avsatt utbytte Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per 31. desember Kapitalutvidelse 8. april Utbytte Resultat for perioden OCI resultat pensjon - årets estimattavik Balanse per 31. desember Kapitalutvidelse 26. februar Utbytte Resultat for perioden OCI resultat pensjon - estimattavik Balanse per 30. juni

13 Kontantstrømoppstilling NOK /30/2014 6/30/ Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling av renter Utbetaling til drift Betalt skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto utbetaling ved kjøp av utlån Netto utbetaling ved investering i statssertifikater Netto utbetaling ved investering i obligasjoner Netto investering i immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetaling ved utstedelse av sertifikater Netto innbetaling utstedelse av obligasjonslån Netto innbetaling ved opptakk ansvarlig lånekapital Netto innbetaling ved låneopptak i kredittinstitusjoner Innbetalt egenkapital Utbetalt utbytte Netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrømmer for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter IB Netto innbetalinger/utbetaling av kontanter Valutaeffekt på kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter UB

14 Resultat- og balanseutvikling første halvår 2014 RESULTATREGNSKAP KVARTALSVIS NOK kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Annen driftskostnad Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskriving Nedskriving på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Totalresultat BALANSE AKKUMULERT NOK Eiendeler 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner Sertifikater utstedt av norsk stat Obligasjoner Utlån til kunder Finansielle derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Mottatte sikkerheter i derivattransksjoner Finansielle derivater Utsatt skatt Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital (Tier 2) Andre forpliktelser Sum gjeld

15 Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital (Ikke registrert) Opptjent egenkapital Resultat Avsatt til utbytte Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Antall aksjer Resultat pr aksje 0,46 0,82 1,64 1,26 14

16 Noter til regnskapet første halvår 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse SpareBank 1 Boligkreditt AS er SpareBank 1-alliansens egen juridisk enhet etablert i samsvar med det spesielle bankprinsippet i den norske lovgiving for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets formål er å erverve boliglån av eierbankene i SpareBank 1-alliansen og å finansiere disse gjennom utstedelse av obligasjoner. SpareBank1 Boligkreditt har hovedkontor i Stavanger, med besøksadresse Bjergsted Terrasse 1. SpareBank 1 Boligkreditt AS halvårsregnskap omfatter perioden Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Foreliggende halvårsregnskap er utarbeidet i henhold til gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Selskapets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det vesentlige uendret i forhold til årsregnksapet for Prinsippene som omtales nedenfor må sees i sammenheng med prinsippene omtalt i årsregnskapet for Dette regnskapet er godkjent av styret Segment Virksomhetssegmenter er selskapets primære rapporteringssegment. Selskapet har kun ett segment, som er personkundesegmentet. Segmentet består av utlån til privatkunder og samtlige utlån er kjøpt fra banker i SpareBank 1-alliansen. Selskapets totalresultat for første halvår 2014 utgjør dermed i sin helhet personkundesegmentet 1.3 Presentasjonsvaluta Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er foretakets funksjonelle valuta. Alle beløp er angitt i NOK tusen med mindre noe annet er angitt. 1.4 Risikostyring SpareBank1 Boligkreditt AS sine finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedene. I årsregnskap 2013 note 3 blir denne risikoen nærmere beskrevet. 1.5 Estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper Utarbeidelse av finansiell informasjon i samsvar med IFRS medfører at ledelsen benytter estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper og dermed regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I årsregnskap 2013 blir estimater og vurderinger nærmere beskrevet. 15

17 Note 2 Netto renteinntekter Renteinntekter Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordring på kunder Renteinntekter statskasseveksler Distributørprovisjon* Sum renteinntekter Rentekostnader Rentekostnader og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader og lignende på obligasjoner Rentekostnader og lignende på sertifikater Rentekostnader ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Sum netto renteinntekter * Distributørprovisjon beregnes daglig for eiebankenes overførte enkeltlån, hvor distributørprovisjonen er lik kunderenten fratrukket foretakets avregningsrente. Avregningsrenten er foretakets gjennomsnittlige finansieringskostnad tillagt et administrativt påslag fastsatt av foretakets styre... Note 3 Netto gevinster på finansielle instrumenter Netto gevinster (tap) på finansiell gjeld Netto gevinster (tap) på finansielle eiendeler Netto gevinster (tap) på finansielle derivater for sikringsformål til virkelig verdi Netto gevinster (tap) Note 4 Lønn og andre personalkostnader Lønn Viderefakturert lønn SpareBank 1 Næringskreditt AS * Pensjonskostnader Folketrygdavgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnad Gjennomsnittlig antall årsverk

18 * Flere av selskapets ansatte har delt arbeidsforhold mellom SpareBank 1 Næringskreditt AS og SpareBank 1 Boligkreditt AS. Avlønning skjer i SpareBank 1 Boligkreditt AS som belaster lønnskostnadene relatert til SpareBank 1 Næringskreditt AS videre til SpareBank 1 Næringskreditt AS. Selskapet kjøper også administrative tjenester fra SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Gruppen. Pensjonsforpliktelsene blir ivaretatt i SpareBank 1 Boligkreditt AS gjennom deltakelse i SpareBank 1 SR-Bank ASAs pensjonskasse. Pensjonsordningen tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 Administrasjonskostnader Drift og vedlikehold IT Reiser Telefon og porto Diverse andre administrasjonskostnader Sum Note 6 Andre driftskostnader Revisjon, innleie av ansatt fra SpareBank 1 Gruppen, kjøpte adm tjenester med mer Driftsutgifter leide lokaler Viderefakturert kostnader SpareBank 1 Næringskreditt AS Diverse andre driftskostnader Sum Note 7 Andre eiendeler Immaterielle eiendeler Fordringer mot SpareBank 1 Næringskreditt AS Sum Note 8 Utlån til kunder Utlån til kunder består av lån med sikkerhet i boligeiendom. Lånene har generelt lav belåningsgrad og historiske tap er svært lave. Totale utlån til kunder ved utgangen av perioden utgjorde NOK 159,4 millarder kroner. Alle utlån med sikkerhet i boligeiendom er til flytende rente. Flexilån - privatmarked Nedbetalingslån - privatmarked Ikke utbetalte påløpte renter Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Forpliktelse Ubenyttet kreditt på flexilån Sum

19 Misligholdte utlån Mislighold * 0,00% 0,00% 0,00% Spesifiserte nedskrivninger 0,00% 0,00% 0,00% Netto misligholdte utlån 0,00% 0,00% 0,00% Tapsutsatte lån Tapsutsatte engasjement ikke misligholdt 0,00% 0,00% 0,00% - Individuelle nedskrivninger tapsutsatte lån 0,00% 0,00% 0,00% Netto tapsutsatte lån 0,00% 0,00% 0,00% *Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Endring i tapsavsetninger Tapsavsetning pr Endring i gruppevise tapsavsetninger Tapsavsetning pr Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjonæroversikt pr Antall aksjer Eierandel Stemmeandel SpareBank 1 SR-Bank ASA ,40% 20,40% SpareBank 1 SMN ,60% 17,60% SpareBank 1 Nord-Norge ,80% 14,80% Bank 1 Oslo Akershus AS ,52% 9,52% Sparebanken Hedmark ,41% 9,41% BN Bank ASA ,55% 5,55% SpareBank 1 BV ,53% 4,53% SpareBank 1 Østfold Akershus ,10% 4,10% Sparebanken Telemark ,27% 3,27% SpareBank 1 Ringerike Hadeland ,12% 3,12% SpareBank 1 Nordvest ,11% 2,11% Modum Sparebank ,14% 1,14% SpareBank 1 Søre Sunnmøre ,16% 1,16% SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg ,06% 1,06% SpareBank 1 Hallingdal ,04% 1,04% SpareBank 1 Gudbrandsdal ,71% 0,71% Lom og Skjåk Sparebank ,52% 0,52% Totalt % 100% Aksjekapitalen består av aksjer pålydende NOK

20 Note 10 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Nominelle beløp* Nominelle beløp* Nominellebeløp* Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egne Sertifikatlån Senior Obligasjoner Egne senior obligasjoner Obligasjoner med fortrinnsrett Motatt fra Norges Banks Bytteordning Statskasseveksler Obligasjoner pantsatt ifbm Norges Banks OMF bytteordning Egne obligasjoner med fortrinnsrett Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer * Nominelle beløp er hovedstol til valutakurs ved låneopptaket (EUR/NOK og USD/NOK) Bokført verdi Bokført verdi NOK Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egenbeholdning sertifikatlån Senior usikrede obligasjoner Egne senior obligasjoner Obligasjoner med fortrinnsrett Motatt fra Norges Banks Bytteordning Statskasseveksler Obligasjoner pantsatt ifbm Norges Banks OMF bytteordning Egenbeholdning oblgasjoner med fortrinnsrett Balanseførte kostnader ifbm låneutstedelser Påløpte ikke betalte renter Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir fordelt på forfallstidspunkt (nominelle beløp* i NOK og nettet for tilbakekjøp) Senior usikret finansiering Forfall år Sum Finansiering via bytteordningen Forfall år Sum

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer