Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011"

Transkript

1 Årsrapport Årsrapport

2

3 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/ som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til 1. juli Fra 1. juli 1999 er selskapets aksjer fordelt mellom Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33 %. Rakkestad Energi har forretningskontor i Grenseveien 2 i Rakkestad kommune. Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, pålydende kr ,-. Fra 1913 til 1994 var Rakkestad Energi et kommunalt selskap. Virksomheten har sitt hovedkontor i egne lokaler på Mjørud i Rakkestad med tilhørende montørstasjon og lager. Styrets sammensetning i 2011: Jan Helge Solbrække (leder), Inger Kaatorp Homstvedt, Per Kristian Olsen og Hans Edvin Johansson (ansattes representant). Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 13 saker. Organisasjon Selskapets daglige drift har vært ledet av Adm. direktør og avdelingsledere i henholdsvis, nettavdelingen, installasjonsavdelingen og økonomiavdelingen. Ny installasjonssjef, Dag Olav Ringstad, ble ansatt 1. jan 2011 og har ledet installasjonsavdelingen under hele Selskapet har egne ansatte som utfører drift og vedlikehold, tilsyn og vakt/beredskap. Selskapet har en bevisst strategi på å ha nødvendig pålagt kompetanse i egen organisasjon. Pr var det i alt 36 fast ansatte. I tillegg hadde bedriften 3 lærlinger ved utgangen av året. Utvidelse installasjon Fra og med 2011 har Rakkestad Energi kjøpt biler m/materiell og verktøy fra Ringstad Elektro AS. I tillegg har 7 medarbeidere fått fast ansettelse i selskapet samt at 1 lærekontrakt er overdratt. Dette vil gi selskapet stordriftsfordeler og markedsmessige muligheter i en stadig mer krevende bransje. Likestilling Av selskapets nå 36 fast ansatte er det 3 kvinner. Alle kvinnene er ansatt i administrative stillinger. Den store skjevhet i kjønnsfordelingen har sin årsak i at det er svært sjelden kvinner velger og søker montørfaget. For øvrig er det selskapets policy at det ikke skal forekomme forskjellbehandling grunnet kjønn. I ledergruppen bestående av Adm. direktør og 3 avdelingsledere, er det ingen kvinner. Av 4 styremedlemmer er det 1 kvinne. Arbeidsmiljø og sykefravær Selskapet har ikke arbeidsmiljøutvalg, men samarbeider tett og godt med fagforeningene ved bedriften. Bedriften har bedriftshelsetjeneste via Hjelp 24 og benytter deres kompetanse til analyser av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. De bistår i tillegg ved vernerunder og gjennomgang av HMS dokumentasjon og rutiner. Gjennomsnittlig sykefravær i bedriften har i 2011 vært 4,3 % mot 8,4 % i Nedgangen skyldes at flere langtidsfravær nå er tilbake i arbeid. Selskapet følger de nye reglene for tettere oppfølging av sykemeldte, som ble innført 1. juli Møter avholdes med NAV og fastlege i saker der det er nødvendig. Det har ikke vært noen alvorlige skader, kun en klemskade som medførte fravær i 1 dag i løpet av 2011.

4 2 Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig i bransjen. Nettvirksomheten forurenser ikke og kraften i Norge består av 95 % fornybar kraft i form av vannkraft. Selskapet har fokus på håndtering av avfall og har rutiner for alle typer avfall. Bedriften er medlem av returordning for metaller. Farlig avfall, for eksempel stolper med kreosot leveres til destruksjon. Kraftoverføring I 2011 har vi mottatt og overført 115,0 GWh. Beregnet tap er på 7,4 GWh, som tilsvarer 6,4 %. I 2010 har vi mottatt og overført 127,4 GWh. Beregnet tap er på 10,7 GWh, som tilsvarer 8,4 %. I 2009 har vi mottatt og overført 116,5 GWh. Beregnet tap er på 8,8 GWh, som tilsvarer 7,6 %. I 2008 mottok og overførte vi 111,8 GWh. Beregnet tap var på 8,0 GWh, som tilsvarer 7,2 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kraftoverføring i MWh Hovedtall for selskapet Total omsetning var i 2011 på 68,5 mill. kr. mot 58,8 mill. kr. i Omsetning har økt som følge av oppkjøp Ringstad Elektro, men resultatet er lavere enn fjoråret da vedtatt inntektsramme for 2011 på 23,3 mill. kr. er hele 4,1 mill. kr. lavere enn vedtaket i Selskapet oppnår likevel et resultat før skatt på 7,0 mill. kr. mot budsjett på 6,4 mill. kr. og fjoråret med 7,3 mill. kr. Totale investeringer utbetalt var på 10,4 mill. kr. i 2011 mot 6,2 mill. kr. i Resterende goodwillpost på 4,5 mill. kr. er bokført som langsiktig gjeld i selskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

5 3 Disponering av årets resultat Årets resultat før skatt er kr Resultat før skatt kr Skatter kr Til disposisjon kr Styrets forslag til utbytte kr Til egenkapital kr Egenkapitalen utgjør etter dette 75,5 mill. kr. og 74,2 % av totalkapitalen på 101,8 mill. kr.. Fri egenkapital er på 64,5 mill. kr. korrigert for utsatt skattefordel. Markedssituasjon Våre viktigste markeder er overføring av kraft innenfor Rakkestad kommune og elektroinstallasjoner i Rakkestad, Spydeberg og nærliggende områder. Selskapet har i tillegg videreført satsningen på varmepumper og har hatt et stabilt og godt salg de siste 2 år. Mål om strømkunder i 2011 ble nådd 1. november Dette har gitt et ytterligere bidrag til resultatet i selskapet. Overføring av kraft er i henhold til konsesjonslovgivningen en monopoldrift som er underlagt strenge regler for kvalitet, ansvar og prissetting. Det påligger nå bedriften investeringer i 2-veis kommunikasjon, som skal være gjennomført innen 2017 samt ombygging av maste trafoarrangement til betjening fra bakkenivå innen Samlet investeringsbehov for disse prosjektene er ca. 16 mill. kr. Det har ikke vært noen problemer med overføringskapasitet, og vi har reserve i overføringsanleggene for forventede økninger fremover i tid. I tillegg har vi overføringsreserve på 2 MW i nye Mellegård. Det totale energiforbruket har sunket i fra ekstremåret 2010 med 9,7 %. Markedet innen elektroinstallasjoner har vært utfordrende, men avdelingen har hatt en god sysselsetting i løpet av året. Kjøpet av Ringstad Elektro har gitt en forventet effekt og vi deltar nå i større andeler av markedet på prosjekter og anlegg vi tidligere ikke ga tilbud til. Det er et potensiale i å utvide tjenestetilbudet til andre forretningsområder innen tekniske fag for bygg og anlegg. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Det stedlige tilsyn (DLE) Det ble i 2011 gjennomført totalt 254 av 247 planlagte anleggskontroller av boliger/hytter/andre næringsanlegg og 28 av 28 planlagte revisjoner (internkontroll) av virksomheter inkl. landbruk. Videre har avdelingen fulgt opp 13 saker vedrørende jordfeil i forbindelse med driftsavdelingens jordfeilsøk i fordelingsnettet. DLE har arbeidet med informasjonsarbeid i skoler (6. og 9 klasse), installatører, vedrørende blant annet elsikkerhet og ik-systemer for skoler, elsikkerhetsinformasjonsmøte i landbruket (samarbeid med bondelagene), deltagelse på brannvernuka og røykvarslerens dag. DLE Rakkestad har et aktivt samarbeid med Rakkestad Brannvesen innenfor tilsyn og elsikkerhets arbeid. Andre tilsynsoppgaver DLE Rakkestad har arbeidet med: - Brann og elsikkerhetsopplæring av de ansatte i omsorgsektoren (Skautun). Opplæringen gikk over 3 dager med til sammen over 200 ansatte. Opplæringen var et samarbeid med Rakkestad Brannvesen, Skautun og DLE.

6 4 Med bakgrunn i omfanget av ressursbruken med å gjennomføre elsikkerhetsopplæringen i omsorgssektoren, samt for mange gjennomførte anleggskontroller, har DLE fått godskrevet 25 anleggskontroller over til tilsynsåret Forøvrig er det utført målerarbeider og stenging av anlegg på grunn av manglende betaling. Selskapet har tilpasset seg ny forskrift fra juli 2007 og har egen kompetanse til å dekke den lovpålagte DLE funksjonen i konsesjonsområdet. DLE funksjonen er organisasjonsmessig lagt under Nettsjef for å ivareta nøytralitet ovenfor andre forretningsområder. Distribusjonsnett Større prosjekt i egen regi på nettet i 2011 har vært: - Ombygging av høy- og lavspentkrets Dahl, OS med ny HS-kabel, nettstasjon og lavspenning kabelnett på grunn av utilfredsstillende leveringskvalitet samt teknisk tilstand på lavspenning luftnett. - Ombygging av nettstasjon og lavspentkrets Gjerberg på grunn av kombinasjon av dårlig teknisk tilstand på lavspenning luftnett og mastearrangement. - Ombygging av midlertidig HS linje på Rudskogen til kabel i f.m. etablering av gang- og sykkelvei. - Ombygging av 3 stk. mastearrangement til betjening fra bakkenivå iht. forskriftene. Samlet er det investert for 6,3 mill. kr. i nettet i Av dette er 4,7 mill. kr. av egne midler, mens resterende er finansiert med anleggsbidrag. Det var totalt 74 avbrudd i forsyningen, noe som innebærer en økning på 51 % fra Av de 74 avbruddene var 1 avbrudd på grunn av utfall i Hafslund Nett sitt Regionalnett, 11 varslede og 62 ikke varslede avbrudd hvorav 45 var kortvarige avbrudd med varighet på noen få sekunder. Øvrige områder Vi utfører tilsyn og vedlikehold av kraftstasjonene i Rakkestad elva for Norsk Grønnkraft AS samt ulike oppdrag for våre kunder i fast regning. Det har vært noe høyere aktivitet på salg av entreprenørtjenester, men det er eget strømsalg som bidrar mest til omsetningsøkningen for området. Gate- og vegbelysning er kommunens og Statens Vegvesens eiendom. Rakkestad Energi utfører nyanlegg, omlegginger og driver vedlikehold for Rakkestad kommune. Det er inngått avtale mellom Rakkestad kommune og selskapet på drift og vedlikehold samt eierforhold i fellesføringer. Installasjon Avdelingen har hatt en god effekt av oppkjøpet av Ringstad Elektro, og deltar nå i konkurranse på større prosjekter og anbud. I tillegg er innkjøpsbetingelsene vesentlig forbedret, og det har gitt en bedret inntjening. Avdelingen har et stort fokus på effektivitet og fakturerbare timer, samt tiltak for reduksjon i sykefravær samt kvalitet i arbeidet. Installasjon har arbeidet for å posisjonere seg hos større entreprenører og byggherrer i området, for å øke oppdragsmengden og ha flere samarbeidspartnere. I tøff konkurranse med andre tilbydere fikk avdelingen leveranse av elektromateriell til 7 kommuner som gikk ut med en felles forespørsel. Det er svakere konjunkturer i deler av industrien, og planlagt flytting av virksomheten til Nortura har redusert aktiviteten på dette området. I 2011 har vi hatt mindre oppdrag for industrien i Rakkestad, men dette er kompensert med andre oppdrag. Østfold Fylkeskommune og avtalen med Kalnes videregående skole har vært viktig. Avtalen er prolongert for ytterligere 1 år.

7 5 Fremtidsutsikter Selskapets økonomiske og tekniske stilling må anses som god, med betydelig egenkapital og godt utbygd overføringsanlegg. Skjerpede krav fra DSB tilsier allikevel fortsatt investeringer i fornyelser og utbedringer av anlegg. Systemrettet og dokumentert vedlikehold er et absolutt krav. Innføring av toveiskommunikasjon med fjernavlesning av målere forenkler avregningen og møter framtidens krav til timeregistering og service-/vedlikeholdstjenester. Ved utgangen av 2011 er anlegg med forbruk over 100 MWh installert med fungerende timesmåling med automatisk innhenting av verdier. Vi mistet i sommer kontakt med de ca. 650 målerne vi hadde med toveiskommunikasjon mot øvrige anlegg. Vi hadde sagt opp serviceavtalen med leverandøren av disse kommunikasjonsenhetene for 3 år siden, og målerne som mistet kommunikasjon, ble ikke erstattet eller reparert. Vi besluttet at det ikke skulle investeres mer i disse løsningene, da de uansett må skiftes for å tilfredsstille nye forskriftskrav. Inntektsrammen for 2012 er varslet til 22,4 mill. kr., ned 0,9 mill. kr. i forhold til vedtatt ramme for 2011 og ned hele 5,1 mill. kr. fra vedtak for 2010 på 27,5 mill. kr. Varslet for 2012 er påklaget til NVE, men vi må forholde oss til rammen inntil klagen er behandlet. Med store kommende investeringer betyr det at kostnadsutvikling fortsatt må bli viet stor oppmerksomhet, og at nye lønnsomme forretningsområder må utvikles videre. Selskapet har nå passert 1200 strømkunder, og målet for 2012 er å nå 2000 kunder. Hafslund Strøm har sagt opp samfaktureringsavtalen, som ble avsluttet med siste fakturering januar Dette inntektsbortfallet må kompenseres med vekst i egne kunder. Vi har nå kunder i Fortum sitt konsesjonsområde i tillegg til vårt eget. Det er små marginer i kraftomsetningen, men vi forventer en god omsetningsvekst for området. Denne satsningen er gjennomført uten nyansettelser. Rakkestad, den 29. mars 2012 Jan Helge Solbrække Inger M. Kaatorp Homstvedt Per Kristian Olsen Styreleder Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Observatør

8 6 RESULTATREGNSKAP Alle tall i kr. Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Installasjonssalg Strømsalg Arbeid for andre Mer-/Mindreinntekt Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Nettleiekostnader Tap i nettet Sum overføringstjenester Vareforbruk Lønns-/personalkostnader 8, Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum øvrige driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter og finanskostnader Finansinntekter Finansutgifter Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT Skattekostnad ÅRSRESULTAT SOM DISPONERES SLIK: Utbytte Annen egenkapital SUM DISPONERT

9 7 BALANSE PR Alle tall i kr. Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle tilganger Tomter, bygninger, fast eiendom Transportmidler, inventar, utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer 1, Andre fordringer Bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 8 BALANSE PR Alle tall i kr. Note GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for serviceforpliktelser Gjeld ved oppkjøp Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsetning for forpliktelser Betalbar skatt Skyldige offentlig avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Rakkestad, den 29. mars 2012 Jan Helge Solbrække Inger M. Kaatorp Homstvedt Per Kristian Olsen Styrets leder Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Observatør

11 9 NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET OG BALANSE 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er videre tilpasset anbefalinger for regnskapsføring for energiverk og andre krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler laveste verdis prinsipp er anvendt på aksjepostene samlet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner kostnadsføres ved betaling av premie, og opplysninger om pensjonsforpliktelsen er oppgitt i note 9. Goodwill er residualverdien mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at virkelig verdi analyse er gjennomført. Balanseført goodwill kommer kun fra oppkjøpt virksomhet. Goodwill avskrives over 5 år basert på kontantutlegg i en 5 års avtale for oppkjøpet. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

12 10 Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og fra private går til fradag på aktiverte verdier. Rakkestad Energi AS nettvirksomhet reguleres av NVEs retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffen. Selskapet har fått tildelt en inntektsramme av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettvirksomheten, samt en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Mer / mindre inntekt er differansen mellom inntektsrammen og faktisk innbetalte tariffinntekter. Merinntekt skal renteberegnes med en rentesats fastsatt av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettkundene. Mindreinntekt kan tilsvarende renteberegnes og belastes nettkundene. Mer / mindre inntekt balanseføres under kortsiktig gjeld/omløpsmidler og påløpt/opptjent rente føres som en finanskostnad/finansinntekt i resultatregnskapet. Selskapet benytter den indirekte modellen for presentasjon av kontantstrømoppstilling i henhold til Foreløpig Norsk Regnskapsstandard for Kontantstrømoppstilling. Den indirekte modellen viser kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsaktivitetene, mens det regnskapsmessige resultatet avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. NOTE 1 - FORDRINGER Alle tall i kr Kundefordringer Avsetning til tap på fordringer Periodiserte nettleieinntekter og andre inntekter Sum kundefordringer Andre fordringer 9 2 Periodiserte kostnader Sum andre fordringer Sum fordringer NOTE 2 - AKSJER OG OBLIGASJONER Selskapets navn Antall aksjer Pålyd. verdi Kostpris Balanseverdi Nettalliansen AS Rakkestad Flyplass AS SUM Aksjene er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi.

13 11 NOTE 3 - OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Alle tall i kr. Tomt/ Erstattn. Anlegg Høysp. Anlegg Nettst. Anlegg Lavsp. Måler utstyr IT Nett Byggninger Transpmidler Inventar Anskaffelseskost. 1/ SUM Tilgang i året Avgang Anskaffelseskost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 2,0 % 3,0 % 4,0 % 3,3 % 12,1 % 6,7 % 19,1 % 6,4 % 3,9 % Årets avskrivninger er basert på redusert avskrivningsgrunnlag dvs. investeringer minus anleggsbidrag fra kunder. Regnskapet er belastet med lineære avskrivninger basert på historisk kostpris. INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM DE SISTE 5 ÅR Alle tall i kr Transportmidler Inventar og utstyr Fordelingsanlegg høyspent Fordelingsanlegg lavspent Fordelingsanlegg nettstasjoner Bygninger Erstatninger for rettigheter Måler utstyr IT nett, kartverk og fjernkontroll Sum

14 12 NOTE 4 IMATERIELLE EIENDELER Alle tall i kr. Goodwill Anskaffelses-kost. 1/1 200 Tilgang i året Avgang 200 Anskaffelses-kost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger. 783 Økonomisk levetid 8 år NOTE 5 BUNDNE MIDLER Av innestående i bank er kr bundne til skattetrekksmidler. NOTE 6 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdningene er oppført med kostpris. NOTE 7 EGENKAPITAL Alle tall i kr. Aksje-kapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital

15 13 NOTE 8 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M. Alle tall i kr Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Gjennomsnittlig antall årsverk fast ansatte 35,8 30,1 Antall lærlinger og midlertidig ansatte 3,0 3,0 Ytelser til ledende personer Lønn administrerende direktør Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse til administrerende direktør er en bonusavtale knyttet til resultatet før skatt, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har ingen pensjonsavtale utover den kollektive pensjonsordningen. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn uten tilleggsytelser i ett år. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen lån eller sikkerhetsstillelser til ledelse eller ansatte. Styrehonorar Honorarer Revisjonshonorar Revisjonstjenester Andre attestasjonstjenester 5 5 Skatte- og avgifts rådgivning 8 8 Andre ikke-revisjonstjenester Sum revisjonshonorar NOTE 9 PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen (energiavtalen) som Rakkestad Energi har gjennom KS-Bedrift. Denne ordningen er lukket pr Selskapet har inngått en innskuddbasert avtale for ansatte etter denne datoen. Begge pensjonsordningene er gode og dekker mer enn lovens krav. Den lukkede pensjonsordningen omfatter pr totalt 22 personer. Årets betalte premie utgjør kr Brutto påløpt forpliktelse utgjør kr og pensjonsmidler utgjør kr Pensjonspremiefond utgjør kr. 0,-. Pr har selskapet en estimert netto pensjonsforpliktelse inkl AFP på kr (faktisk forpliktelse pr kr ). De aktuarmessige forutsetningene for beregningen er basert

16 14 på vanlige benyttede forutsetninger for kraftforetak tilknyttet KLP. De aktuarmessige forutsetningene for beregningen er som følger: Økonomiske forutsetninger 2011 Diskonteringsrente 3,80 % Forventet lønnsvekst 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % Forventet avkastning 4,10 % AFP - ordningen omfatter alle fast ansatte og forpliktelsen er estimert til kr Selskapet har utjevning med andre bedrifter av sin AFP ordning. NOTE 10 FORDELING PÅ VIRKSOMHETER Installasjon Nettdelen Øvrige Områder SUM SUM Alle tall i 1.000kr Salg overføringstjenester Mer-/mindreinntekt Installasjonssalg Eget strømsalg Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER Varekjøp Energikjøp eget strømsalg Tap i nettet Kjøp overføringstjenester Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT

17 15 NOTE 11 - AKSJEKAPITAL Selskapets aksjer er fordelt på 1000 aksjer à kr Fordelt på Rakkestad kommune med 670 aksjer og Hafslund Nett AS 330 aksjer. NOTE 12 - TAP I NETTET OG NETTLEIEKOSTNADER Tapet bokføres etter mottatte fakturaer fra Fjordkraft AS til enhver tids faktiske taps- og markedspris. Tap i nettet har sunket på grunn av mindre overført mengde både i forhold til 2010 og Tapet i 2011 er dekket inn av beregnet tap fra 2009 i inntektsrammen. Tapet fra 2009 var på 8,8 GWh mot faktisk tap i 2011 på 7,4 GWh. Nettleiekostnader for overliggende nett ble noe høyere enn budsjettert ut fra de høye prisene vi hadde i starten av Prisene sank i løpet av året og kostnad til overliggende nett ble noe under kostnaden for NOTE 13 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Alle tall i kr Avsatt feriepenger og bonus Oppgjør strømsalg ved samfakturering Hafslund Strøm Merinntekt overføring Skyldig Enova og Forbrukeravgift Avsatt tap i nett Avsatt kost eget strømsalg Øvrige påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld

18 16 NOTE 14 BEREGNING AV MER / MINDRE INNTEKT Alle tall i kr Merinntekt fremkommer slik: Justert tillatt inntekt Ordinær KILE Kostnader til overliggende nett Avvik avskrivninger og avkastning Sum Tillatt inntekt SUM Faktisk inntekt Mer(-)/mindreinntekt(+) Årets bevegelser fremkommer slik: Renter mindreinntekt Akkumulerte renter mindreinntekt Rest av mindreinntekt Renter av mindreinntekt 0 8 Akkumulert renter mindreinntekt pr Renter merinntekt Akkumulerte renter merinntekt Renter merinntekt i året 8 Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt Akkumulert renter merinntekt pr Mer-/ mindreinntekt Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) Mer-/ mindreinntekt Korrigering mindreinntekt tidligere år 0 62 Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) pr

19 17 NOTE 15 - SKATTER Alle tall i kr. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Sum betalbar skatt på årets resultat, 28 % utgjør Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessig avsetninger, fremtidig vedlikehold mv Sum Utsatt skatt/(-)skattefordel, 28 % Utsatt skattefordel er balanseført basert på selskapets forventning om fremtidig inntjening som vil gjøre det mulig å benytte denne. Effektiv skattesats % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28 %) 11 9 Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats 28,1 % 28,1 %

20 18 KONTANTSTRØMANALYSE Alle tall i kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tilført fra årets virksomhet * Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler 0 25 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Ny langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Periodens betalbare skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0-25 Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 12t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 12t 2011 Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 1 ÅRSBERETNING 2012 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til 1. juli

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer