Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011"

Transkript

1 Årsrapport Årsrapport

2

3 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/ som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til 1. juli Fra 1. juli 1999 er selskapets aksjer fordelt mellom Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33 %. Rakkestad Energi har forretningskontor i Grenseveien 2 i Rakkestad kommune. Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, pålydende kr ,-. Fra 1913 til 1994 var Rakkestad Energi et kommunalt selskap. Virksomheten har sitt hovedkontor i egne lokaler på Mjørud i Rakkestad med tilhørende montørstasjon og lager. Styrets sammensetning i 2011: Jan Helge Solbrække (leder), Inger Kaatorp Homstvedt, Per Kristian Olsen og Hans Edvin Johansson (ansattes representant). Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 13 saker. Organisasjon Selskapets daglige drift har vært ledet av Adm. direktør og avdelingsledere i henholdsvis, nettavdelingen, installasjonsavdelingen og økonomiavdelingen. Ny installasjonssjef, Dag Olav Ringstad, ble ansatt 1. jan 2011 og har ledet installasjonsavdelingen under hele Selskapet har egne ansatte som utfører drift og vedlikehold, tilsyn og vakt/beredskap. Selskapet har en bevisst strategi på å ha nødvendig pålagt kompetanse i egen organisasjon. Pr var det i alt 36 fast ansatte. I tillegg hadde bedriften 3 lærlinger ved utgangen av året. Utvidelse installasjon Fra og med 2011 har Rakkestad Energi kjøpt biler m/materiell og verktøy fra Ringstad Elektro AS. I tillegg har 7 medarbeidere fått fast ansettelse i selskapet samt at 1 lærekontrakt er overdratt. Dette vil gi selskapet stordriftsfordeler og markedsmessige muligheter i en stadig mer krevende bransje. Likestilling Av selskapets nå 36 fast ansatte er det 3 kvinner. Alle kvinnene er ansatt i administrative stillinger. Den store skjevhet i kjønnsfordelingen har sin årsak i at det er svært sjelden kvinner velger og søker montørfaget. For øvrig er det selskapets policy at det ikke skal forekomme forskjellbehandling grunnet kjønn. I ledergruppen bestående av Adm. direktør og 3 avdelingsledere, er det ingen kvinner. Av 4 styremedlemmer er det 1 kvinne. Arbeidsmiljø og sykefravær Selskapet har ikke arbeidsmiljøutvalg, men samarbeider tett og godt med fagforeningene ved bedriften. Bedriften har bedriftshelsetjeneste via Hjelp 24 og benytter deres kompetanse til analyser av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. De bistår i tillegg ved vernerunder og gjennomgang av HMS dokumentasjon og rutiner. Gjennomsnittlig sykefravær i bedriften har i 2011 vært 4,3 % mot 8,4 % i Nedgangen skyldes at flere langtidsfravær nå er tilbake i arbeid. Selskapet følger de nye reglene for tettere oppfølging av sykemeldte, som ble innført 1. juli Møter avholdes med NAV og fastlege i saker der det er nødvendig. Det har ikke vært noen alvorlige skader, kun en klemskade som medførte fravær i 1 dag i løpet av 2011.

4 2 Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig i bransjen. Nettvirksomheten forurenser ikke og kraften i Norge består av 95 % fornybar kraft i form av vannkraft. Selskapet har fokus på håndtering av avfall og har rutiner for alle typer avfall. Bedriften er medlem av returordning for metaller. Farlig avfall, for eksempel stolper med kreosot leveres til destruksjon. Kraftoverføring I 2011 har vi mottatt og overført 115,0 GWh. Beregnet tap er på 7,4 GWh, som tilsvarer 6,4 %. I 2010 har vi mottatt og overført 127,4 GWh. Beregnet tap er på 10,7 GWh, som tilsvarer 8,4 %. I 2009 har vi mottatt og overført 116,5 GWh. Beregnet tap er på 8,8 GWh, som tilsvarer 7,6 %. I 2008 mottok og overførte vi 111,8 GWh. Beregnet tap var på 8,0 GWh, som tilsvarer 7,2 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kraftoverføring i MWh Hovedtall for selskapet Total omsetning var i 2011 på 68,5 mill. kr. mot 58,8 mill. kr. i Omsetning har økt som følge av oppkjøp Ringstad Elektro, men resultatet er lavere enn fjoråret da vedtatt inntektsramme for 2011 på 23,3 mill. kr. er hele 4,1 mill. kr. lavere enn vedtaket i Selskapet oppnår likevel et resultat før skatt på 7,0 mill. kr. mot budsjett på 6,4 mill. kr. og fjoråret med 7,3 mill. kr. Totale investeringer utbetalt var på 10,4 mill. kr. i 2011 mot 6,2 mill. kr. i Resterende goodwillpost på 4,5 mill. kr. er bokført som langsiktig gjeld i selskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

5 3 Disponering av årets resultat Årets resultat før skatt er kr Resultat før skatt kr Skatter kr Til disposisjon kr Styrets forslag til utbytte kr Til egenkapital kr Egenkapitalen utgjør etter dette 75,5 mill. kr. og 74,2 % av totalkapitalen på 101,8 mill. kr.. Fri egenkapital er på 64,5 mill. kr. korrigert for utsatt skattefordel. Markedssituasjon Våre viktigste markeder er overføring av kraft innenfor Rakkestad kommune og elektroinstallasjoner i Rakkestad, Spydeberg og nærliggende områder. Selskapet har i tillegg videreført satsningen på varmepumper og har hatt et stabilt og godt salg de siste 2 år. Mål om strømkunder i 2011 ble nådd 1. november Dette har gitt et ytterligere bidrag til resultatet i selskapet. Overføring av kraft er i henhold til konsesjonslovgivningen en monopoldrift som er underlagt strenge regler for kvalitet, ansvar og prissetting. Det påligger nå bedriften investeringer i 2-veis kommunikasjon, som skal være gjennomført innen 2017 samt ombygging av maste trafoarrangement til betjening fra bakkenivå innen Samlet investeringsbehov for disse prosjektene er ca. 16 mill. kr. Det har ikke vært noen problemer med overføringskapasitet, og vi har reserve i overføringsanleggene for forventede økninger fremover i tid. I tillegg har vi overføringsreserve på 2 MW i nye Mellegård. Det totale energiforbruket har sunket i fra ekstremåret 2010 med 9,7 %. Markedet innen elektroinstallasjoner har vært utfordrende, men avdelingen har hatt en god sysselsetting i løpet av året. Kjøpet av Ringstad Elektro har gitt en forventet effekt og vi deltar nå i større andeler av markedet på prosjekter og anlegg vi tidligere ikke ga tilbud til. Det er et potensiale i å utvide tjenestetilbudet til andre forretningsområder innen tekniske fag for bygg og anlegg. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Det stedlige tilsyn (DLE) Det ble i 2011 gjennomført totalt 254 av 247 planlagte anleggskontroller av boliger/hytter/andre næringsanlegg og 28 av 28 planlagte revisjoner (internkontroll) av virksomheter inkl. landbruk. Videre har avdelingen fulgt opp 13 saker vedrørende jordfeil i forbindelse med driftsavdelingens jordfeilsøk i fordelingsnettet. DLE har arbeidet med informasjonsarbeid i skoler (6. og 9 klasse), installatører, vedrørende blant annet elsikkerhet og ik-systemer for skoler, elsikkerhetsinformasjonsmøte i landbruket (samarbeid med bondelagene), deltagelse på brannvernuka og røykvarslerens dag. DLE Rakkestad har et aktivt samarbeid med Rakkestad Brannvesen innenfor tilsyn og elsikkerhets arbeid. Andre tilsynsoppgaver DLE Rakkestad har arbeidet med: - Brann og elsikkerhetsopplæring av de ansatte i omsorgsektoren (Skautun). Opplæringen gikk over 3 dager med til sammen over 200 ansatte. Opplæringen var et samarbeid med Rakkestad Brannvesen, Skautun og DLE.

6 4 Med bakgrunn i omfanget av ressursbruken med å gjennomføre elsikkerhetsopplæringen i omsorgssektoren, samt for mange gjennomførte anleggskontroller, har DLE fått godskrevet 25 anleggskontroller over til tilsynsåret Forøvrig er det utført målerarbeider og stenging av anlegg på grunn av manglende betaling. Selskapet har tilpasset seg ny forskrift fra juli 2007 og har egen kompetanse til å dekke den lovpålagte DLE funksjonen i konsesjonsområdet. DLE funksjonen er organisasjonsmessig lagt under Nettsjef for å ivareta nøytralitet ovenfor andre forretningsområder. Distribusjonsnett Større prosjekt i egen regi på nettet i 2011 har vært: - Ombygging av høy- og lavspentkrets Dahl, OS med ny HS-kabel, nettstasjon og lavspenning kabelnett på grunn av utilfredsstillende leveringskvalitet samt teknisk tilstand på lavspenning luftnett. - Ombygging av nettstasjon og lavspentkrets Gjerberg på grunn av kombinasjon av dårlig teknisk tilstand på lavspenning luftnett og mastearrangement. - Ombygging av midlertidig HS linje på Rudskogen til kabel i f.m. etablering av gang- og sykkelvei. - Ombygging av 3 stk. mastearrangement til betjening fra bakkenivå iht. forskriftene. Samlet er det investert for 6,3 mill. kr. i nettet i Av dette er 4,7 mill. kr. av egne midler, mens resterende er finansiert med anleggsbidrag. Det var totalt 74 avbrudd i forsyningen, noe som innebærer en økning på 51 % fra Av de 74 avbruddene var 1 avbrudd på grunn av utfall i Hafslund Nett sitt Regionalnett, 11 varslede og 62 ikke varslede avbrudd hvorav 45 var kortvarige avbrudd med varighet på noen få sekunder. Øvrige områder Vi utfører tilsyn og vedlikehold av kraftstasjonene i Rakkestad elva for Norsk Grønnkraft AS samt ulike oppdrag for våre kunder i fast regning. Det har vært noe høyere aktivitet på salg av entreprenørtjenester, men det er eget strømsalg som bidrar mest til omsetningsøkningen for området. Gate- og vegbelysning er kommunens og Statens Vegvesens eiendom. Rakkestad Energi utfører nyanlegg, omlegginger og driver vedlikehold for Rakkestad kommune. Det er inngått avtale mellom Rakkestad kommune og selskapet på drift og vedlikehold samt eierforhold i fellesføringer. Installasjon Avdelingen har hatt en god effekt av oppkjøpet av Ringstad Elektro, og deltar nå i konkurranse på større prosjekter og anbud. I tillegg er innkjøpsbetingelsene vesentlig forbedret, og det har gitt en bedret inntjening. Avdelingen har et stort fokus på effektivitet og fakturerbare timer, samt tiltak for reduksjon i sykefravær samt kvalitet i arbeidet. Installasjon har arbeidet for å posisjonere seg hos større entreprenører og byggherrer i området, for å øke oppdragsmengden og ha flere samarbeidspartnere. I tøff konkurranse med andre tilbydere fikk avdelingen leveranse av elektromateriell til 7 kommuner som gikk ut med en felles forespørsel. Det er svakere konjunkturer i deler av industrien, og planlagt flytting av virksomheten til Nortura har redusert aktiviteten på dette området. I 2011 har vi hatt mindre oppdrag for industrien i Rakkestad, men dette er kompensert med andre oppdrag. Østfold Fylkeskommune og avtalen med Kalnes videregående skole har vært viktig. Avtalen er prolongert for ytterligere 1 år.

7 5 Fremtidsutsikter Selskapets økonomiske og tekniske stilling må anses som god, med betydelig egenkapital og godt utbygd overføringsanlegg. Skjerpede krav fra DSB tilsier allikevel fortsatt investeringer i fornyelser og utbedringer av anlegg. Systemrettet og dokumentert vedlikehold er et absolutt krav. Innføring av toveiskommunikasjon med fjernavlesning av målere forenkler avregningen og møter framtidens krav til timeregistering og service-/vedlikeholdstjenester. Ved utgangen av 2011 er anlegg med forbruk over 100 MWh installert med fungerende timesmåling med automatisk innhenting av verdier. Vi mistet i sommer kontakt med de ca. 650 målerne vi hadde med toveiskommunikasjon mot øvrige anlegg. Vi hadde sagt opp serviceavtalen med leverandøren av disse kommunikasjonsenhetene for 3 år siden, og målerne som mistet kommunikasjon, ble ikke erstattet eller reparert. Vi besluttet at det ikke skulle investeres mer i disse løsningene, da de uansett må skiftes for å tilfredsstille nye forskriftskrav. Inntektsrammen for 2012 er varslet til 22,4 mill. kr., ned 0,9 mill. kr. i forhold til vedtatt ramme for 2011 og ned hele 5,1 mill. kr. fra vedtak for 2010 på 27,5 mill. kr. Varslet for 2012 er påklaget til NVE, men vi må forholde oss til rammen inntil klagen er behandlet. Med store kommende investeringer betyr det at kostnadsutvikling fortsatt må bli viet stor oppmerksomhet, og at nye lønnsomme forretningsområder må utvikles videre. Selskapet har nå passert 1200 strømkunder, og målet for 2012 er å nå 2000 kunder. Hafslund Strøm har sagt opp samfaktureringsavtalen, som ble avsluttet med siste fakturering januar Dette inntektsbortfallet må kompenseres med vekst i egne kunder. Vi har nå kunder i Fortum sitt konsesjonsområde i tillegg til vårt eget. Det er små marginer i kraftomsetningen, men vi forventer en god omsetningsvekst for området. Denne satsningen er gjennomført uten nyansettelser. Rakkestad, den 29. mars 2012 Jan Helge Solbrække Inger M. Kaatorp Homstvedt Per Kristian Olsen Styreleder Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Observatør

8 6 RESULTATREGNSKAP Alle tall i kr. Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Installasjonssalg Strømsalg Arbeid for andre Mer-/Mindreinntekt Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Nettleiekostnader Tap i nettet Sum overføringstjenester Vareforbruk Lønns-/personalkostnader 8, Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum øvrige driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter og finanskostnader Finansinntekter Finansutgifter Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT Skattekostnad ÅRSRESULTAT SOM DISPONERES SLIK: Utbytte Annen egenkapital SUM DISPONERT

9 7 BALANSE PR Alle tall i kr. Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle tilganger Tomter, bygninger, fast eiendom Transportmidler, inventar, utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer 1, Andre fordringer Bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 8 BALANSE PR Alle tall i kr. Note GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for serviceforpliktelser Gjeld ved oppkjøp Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsetning for forpliktelser Betalbar skatt Skyldige offentlig avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Rakkestad, den 29. mars 2012 Jan Helge Solbrække Inger M. Kaatorp Homstvedt Per Kristian Olsen Styrets leder Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Observatør

11 9 NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET OG BALANSE 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er videre tilpasset anbefalinger for regnskapsføring for energiverk og andre krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler laveste verdis prinsipp er anvendt på aksjepostene samlet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner kostnadsføres ved betaling av premie, og opplysninger om pensjonsforpliktelsen er oppgitt i note 9. Goodwill er residualverdien mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at virkelig verdi analyse er gjennomført. Balanseført goodwill kommer kun fra oppkjøpt virksomhet. Goodwill avskrives over 5 år basert på kontantutlegg i en 5 års avtale for oppkjøpet. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

12 10 Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og fra private går til fradag på aktiverte verdier. Rakkestad Energi AS nettvirksomhet reguleres av NVEs retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffen. Selskapet har fått tildelt en inntektsramme av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettvirksomheten, samt en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Mer / mindre inntekt er differansen mellom inntektsrammen og faktisk innbetalte tariffinntekter. Merinntekt skal renteberegnes med en rentesats fastsatt av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettkundene. Mindreinntekt kan tilsvarende renteberegnes og belastes nettkundene. Mer / mindre inntekt balanseføres under kortsiktig gjeld/omløpsmidler og påløpt/opptjent rente føres som en finanskostnad/finansinntekt i resultatregnskapet. Selskapet benytter den indirekte modellen for presentasjon av kontantstrømoppstilling i henhold til Foreløpig Norsk Regnskapsstandard for Kontantstrømoppstilling. Den indirekte modellen viser kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsaktivitetene, mens det regnskapsmessige resultatet avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. NOTE 1 - FORDRINGER Alle tall i kr Kundefordringer Avsetning til tap på fordringer Periodiserte nettleieinntekter og andre inntekter Sum kundefordringer Andre fordringer 9 2 Periodiserte kostnader Sum andre fordringer Sum fordringer NOTE 2 - AKSJER OG OBLIGASJONER Selskapets navn Antall aksjer Pålyd. verdi Kostpris Balanseverdi Nettalliansen AS Rakkestad Flyplass AS SUM Aksjene er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi.

13 11 NOTE 3 - OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Alle tall i kr. Tomt/ Erstattn. Anlegg Høysp. Anlegg Nettst. Anlegg Lavsp. Måler utstyr IT Nett Byggninger Transpmidler Inventar Anskaffelseskost. 1/ SUM Tilgang i året Avgang Anskaffelseskost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 2,0 % 3,0 % 4,0 % 3,3 % 12,1 % 6,7 % 19,1 % 6,4 % 3,9 % Årets avskrivninger er basert på redusert avskrivningsgrunnlag dvs. investeringer minus anleggsbidrag fra kunder. Regnskapet er belastet med lineære avskrivninger basert på historisk kostpris. INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM DE SISTE 5 ÅR Alle tall i kr Transportmidler Inventar og utstyr Fordelingsanlegg høyspent Fordelingsanlegg lavspent Fordelingsanlegg nettstasjoner Bygninger Erstatninger for rettigheter Måler utstyr IT nett, kartverk og fjernkontroll Sum

14 12 NOTE 4 IMATERIELLE EIENDELER Alle tall i kr. Goodwill Anskaffelses-kost. 1/1 200 Tilgang i året Avgang 200 Anskaffelses-kost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger. 783 Økonomisk levetid 8 år NOTE 5 BUNDNE MIDLER Av innestående i bank er kr bundne til skattetrekksmidler. NOTE 6 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdningene er oppført med kostpris. NOTE 7 EGENKAPITAL Alle tall i kr. Aksje-kapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital

15 13 NOTE 8 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M. Alle tall i kr Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Gjennomsnittlig antall årsverk fast ansatte 35,8 30,1 Antall lærlinger og midlertidig ansatte 3,0 3,0 Ytelser til ledende personer Lønn administrerende direktør Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse til administrerende direktør er en bonusavtale knyttet til resultatet før skatt, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har ingen pensjonsavtale utover den kollektive pensjonsordningen. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn uten tilleggsytelser i ett år. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen lån eller sikkerhetsstillelser til ledelse eller ansatte. Styrehonorar Honorarer Revisjonshonorar Revisjonstjenester Andre attestasjonstjenester 5 5 Skatte- og avgifts rådgivning 8 8 Andre ikke-revisjonstjenester Sum revisjonshonorar NOTE 9 PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen (energiavtalen) som Rakkestad Energi har gjennom KS-Bedrift. Denne ordningen er lukket pr Selskapet har inngått en innskuddbasert avtale for ansatte etter denne datoen. Begge pensjonsordningene er gode og dekker mer enn lovens krav. Den lukkede pensjonsordningen omfatter pr totalt 22 personer. Årets betalte premie utgjør kr Brutto påløpt forpliktelse utgjør kr og pensjonsmidler utgjør kr Pensjonspremiefond utgjør kr. 0,-. Pr har selskapet en estimert netto pensjonsforpliktelse inkl AFP på kr (faktisk forpliktelse pr kr ). De aktuarmessige forutsetningene for beregningen er basert

16 14 på vanlige benyttede forutsetninger for kraftforetak tilknyttet KLP. De aktuarmessige forutsetningene for beregningen er som følger: Økonomiske forutsetninger 2011 Diskonteringsrente 3,80 % Forventet lønnsvekst 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % Forventet avkastning 4,10 % AFP - ordningen omfatter alle fast ansatte og forpliktelsen er estimert til kr Selskapet har utjevning med andre bedrifter av sin AFP ordning. NOTE 10 FORDELING PÅ VIRKSOMHETER Installasjon Nettdelen Øvrige Områder SUM SUM Alle tall i 1.000kr Salg overføringstjenester Mer-/mindreinntekt Installasjonssalg Eget strømsalg Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER Varekjøp Energikjøp eget strømsalg Tap i nettet Kjøp overføringstjenester Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT

17 15 NOTE 11 - AKSJEKAPITAL Selskapets aksjer er fordelt på 1000 aksjer à kr Fordelt på Rakkestad kommune med 670 aksjer og Hafslund Nett AS 330 aksjer. NOTE 12 - TAP I NETTET OG NETTLEIEKOSTNADER Tapet bokføres etter mottatte fakturaer fra Fjordkraft AS til enhver tids faktiske taps- og markedspris. Tap i nettet har sunket på grunn av mindre overført mengde både i forhold til 2010 og Tapet i 2011 er dekket inn av beregnet tap fra 2009 i inntektsrammen. Tapet fra 2009 var på 8,8 GWh mot faktisk tap i 2011 på 7,4 GWh. Nettleiekostnader for overliggende nett ble noe høyere enn budsjettert ut fra de høye prisene vi hadde i starten av Prisene sank i løpet av året og kostnad til overliggende nett ble noe under kostnaden for NOTE 13 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Alle tall i kr Avsatt feriepenger og bonus Oppgjør strømsalg ved samfakturering Hafslund Strøm Merinntekt overføring Skyldig Enova og Forbrukeravgift Avsatt tap i nett Avsatt kost eget strømsalg Øvrige påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld

18 16 NOTE 14 BEREGNING AV MER / MINDRE INNTEKT Alle tall i kr Merinntekt fremkommer slik: Justert tillatt inntekt Ordinær KILE Kostnader til overliggende nett Avvik avskrivninger og avkastning Sum Tillatt inntekt SUM Faktisk inntekt Mer(-)/mindreinntekt(+) Årets bevegelser fremkommer slik: Renter mindreinntekt Akkumulerte renter mindreinntekt Rest av mindreinntekt Renter av mindreinntekt 0 8 Akkumulert renter mindreinntekt pr Renter merinntekt Akkumulerte renter merinntekt Renter merinntekt i året 8 Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt Akkumulert renter merinntekt pr Mer-/ mindreinntekt Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) Mer-/ mindreinntekt Korrigering mindreinntekt tidligere år 0 62 Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) pr

19 17 NOTE 15 - SKATTER Alle tall i kr. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Sum betalbar skatt på årets resultat, 28 % utgjør Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessig avsetninger, fremtidig vedlikehold mv Sum Utsatt skatt/(-)skattefordel, 28 % Utsatt skattefordel er balanseført basert på selskapets forventning om fremtidig inntjening som vil gjøre det mulig å benytte denne. Effektiv skattesats % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28 %) 11 9 Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats 28,1 % 28,1 %

20 18 KONTANTSTRØMANALYSE Alle tall i kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tilført fra årets virksomhet * Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler 0 25 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Ny langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Periodens betalbare skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0-25 Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer