100 år med kraft og vekst. Årsrapport år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi"

Transkript

1 100 år med kraft og vekst Årsrapport Årsrapport år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi

2

3 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/ som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til 1. juli Fra 1. juli 1999 er selskapets aksjer fordelt mellom Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33 %. Rakkestad Energi har forretningskontor i Grenseveien 2 i Rakkestad kommune. Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, pålydende kr ,-. Fra 1913 til 1994 var Rakkestad Energi et kommunalt selskap. Selskapet har i 2013 feiret 100 års jubileum. 100 års drift ble markert i løpet av året med jubileumsbok, årsfest og åpen dag i løpet av året. Virksomheten har sitt hovedkontor i egne lokaler på Mjørud i Rakkestad med tilhørende montørstasjon og lager. Styrets sammensetning i 2013: Jan Helge Solbrække (leder), Karoline Fjeldstad, Lars Ove Johansen og Hans Edvin Johansson (ansattes representant). I tillegg har Kjell Kvisler fungert som observatør (valgt av ansatte) Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 12 saker. Organisasjon Selskapets daglige drift har vært ledet av Adm. direktør og avdelingsledere i installasjonsavdelingen og økonomiavdelingen. Etter at nettsjefen sluttet har adm. direktør ledet nettavdelingen i samarbeid med driftsleder, måleingeniør og tilsynsingeniør. Selskapet har egne ansatte som utfører drift og vedlikehold, tilsyn og vakt/beredskap. Selskapet har en bevisst strategi på å ha nødvendig pålagt kompetanse i egen organisasjon. Pr var det i alt 32 fast ansatte. I tillegg hadde bedriften 1 lærling ved utgangen av året. En tidligere lærling, som i 2013 avtjente militærtjeneste, er fast ansatt fra Likestilling Av selskapets nå 33 fast ansatte er det 3 kvinner. Alle kvinnene er ansatt i administrative stillinger. Den store skjevhet i kjønnsfordelingen har sin årsak i at det er svært sjelden kvinner velger og søker montørfaget. For øvrig er det selskapets policy at det ikke skal forekomme forskjellbehandling grunnet kjønn. I ledergruppen bestående av Adm. direktør og 2 avdelingsledere, er det ingen kvinner. Av 4 styremedlemmer er det 1 kvinne. Arbeidsmiljø og sykefravær Selskapet har ikke arbeidsmiljøutvalg, men samarbeider tett og godt med fagforeningene ved bedriften. Bedriften har bedriftshelsetjeneste via Stamina HOT og benytter deres kompetanse til analyser av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. De bistår i tillegg ved vernerunder og gjennomgang av HMS dokumentasjon og rutiner. Gjennomsnittlig sykefravær i bedriften har i 2013 vært 4,5 % mot 3,2 % i Langtidsfravær utgjør 2,6 % av totalen i Selskapet følger tett opp eventuelle sykemeldte, og møter avholdes med NAV og fastlege i saker der det er nødvendig. Det er registrert 1 skade med fravær, overtråkk i grøft, samt 2 skader uten fravær i avvikssystemet i 2013.

4 2 Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig i bransjen. Nettvirksomheten forurenser ikke og kraften i Norge består av 95 % fornybar kraft i form av vannkraft. Selskapet har fokus på håndtering av avfall og har rutiner for alle typer avfall. Bedriften er medlem av returordning for metaller. Farlig avfall, for eksempel stolper med kreosot leveres til destruksjon. Kraftoverføring I 2013 har vi mottatt og overført 125,7 GWh. Beregnet tap er på 8,4 GWh, som tilsvarer 6,7 %. I 2012 mottok og overførte vi 122,9 GWh. Beregnet tap er på 9,8 GWh, som tilsvarer 8,0 %. I 2011 mottok og overførte vi 115,0 GWh. Beregnet tap er på 7,4 GWh, som tilsvarer 6,4 %. I 2010 mottok og overførte vi 127,4 GWh. Beregnet tap er på 10,7 GWh, som tilsvarer 8,4 %. I 2009 mottok og overførte vi 116,5 GWh. Beregnet tap er på 8,8 GWh, som tilsvarer 7,6 %. Kraftoverføring i MWh Hovedtall for selskapet Total omsetning var i 2013 på 84 mill. kr. mot 72,9 mill. kr. i Omsetning har økt som følge av økt omsetning på strømsalg. Resultatet er bedre enn fjoråret da vedtatt inntektsramme for 2013 på 28,7 mill. kr. er hele 7,7 mill. kr. høyere enn vedtaket i Selskapet har endret prinsipp for regnskapsføring, og følger i 2013 reglene i GRS for stort selskap. Dette betyr at pensjonsforpliktelsen pr er tatt inn i regnskapet med 7,2 mill. kr., som er ført mot annen egenkapital. Økningen i forpliktelsen på 0,3 mill. er tatt over resultatregnskapet for året. Selskapet oppnår et resultat før skatt på 10 mill. kr. og fjoråret med 5,6 mill. kr. Totale investeringer utbetalt var på 7,8 mill. kr. i 2013 mot 5,9 mill. kr. i Resterende goodwillpost på 2,9 mill. kr. er bokført som langsiktig gjeld i selskapet.

5 3 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling samt resultat. Disponering av årets resultat Årets resultat før skatt er kr Resultat før skatt kr Skatter kr Til disposisjon kr Styrets forslag til utbytte kr Overført til egenkapital kr Egenkapitalen utgjør etter belastning av pensjonsforpliktelse og årets resultat 70,4 mill. kr. og 61,8 % av totalkapitalen på 113,9 mill. kr.. Fri egenkapital er på 56,4 mill. kr. korrigert for utsatt skattefordel. Markedssituasjon Våre viktigste markeder er overføring av kraft innenfor Rakkestad kommune og elektroinstallasjoner i Rakkestad, Spydeberg og nærliggende områder. Selskapet har i tillegg videreført satsningen på varmepumper og har hatt et stabilt og godt salg de siste 4 år. Mål om strømkunder i 2013 ble nådd ved utgangen av året. Dette har gitt et ytterligere bidrag til resultatet i selskapet. Satsningen på andre forretningsområder har gitt et viktig bidrag til selskapets samlede resultat for året, selv om økningen i inntektsrammen betyr mest i Overføring av kraft er i henhold til konsesjonslovgivningen en monopoldrift som er underlagt strenge regler for kvalitet, ansvar og prissetting. Det påligger nå bedriften investeringer i 2-veis kommunikasjon, som skal være gjennomført innen 2019 samt ombygging av maste trafoarrangement til betjening fra bakkenivå innen Samlet investeringsbehov for disse prosjektene er ca. 15 mill. kr. Det har ikke vært noen problemer med overføringskapasitet, og vi har reserve i overføringsanleggene for forventede økninger fremover i tid. I tillegg har vi overføringsreserve på 2 MW i nye Mellegård. Det totale energiforbruket er fortsatt under ekstremåret 2010 med 1,3 %. I 2014 vil forbruket bli påvirket av at Nortura flytter produksjon fra Rakkestad til fabrikkanlegget i Hærland. Markedet innen elektroinstallasjoner har vært godt. Avdelingen har redusert bemanningen da enkelte medarbeidere har søkt andre utfordringer. Dette har redusert omsetning i løpet av året. Noe av reduksjonen er kompensert med innleid arbeidskraft. Samlet sett over 3 år har kjøpet av Ringstad Elektro har gitt forventet effekt og vi deltar nå i større andeler av markedet på prosjekter og anlegg vi tidligere ikke ga tilbud til. Det er et potensiale i å utvide tjenestetilbudet til andre forretningsområder innen tekniske fag for bygg og anlegg. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Det stedlige tilsyn (DLE) Det ble i 2013 gjennomført totalt 231 av 230 planlagte anleggskontroller av boliger/hytter/andre næringsanlegg og 28 av 30 planlagte revisjoner (internkontroll) av virksomheter inkl. landbruk. Det er benyttet sakkyndig selskap (Infratek Elsikkerhet) for gjennomføring av kontroller og revisjoner i DLE følger opp alle saker etter kontroller av sakkyndig selskap. Videre har avdelingen fulgt opp 28 saker i forbindelse med driftsavdelingens jordfeilsøk i fordelingsnettet.

6 4 DLE har arbeidet med informasjonsarbeid i skoler (6. og 9 klasse), installatører, elsikkerhet og iksystemer for skoler, deltagelse på brannvernuka og røykvarslerens dag. DLE Rakkestad har et samarbeid med Rakkestad Brannvesen innenfor tilsyn og elsikkerhets arbeid. Forøvrig er det utført målerarbeider og stenging av anlegg på grunn av manglende betaling. DLE har også fulgt opp 2 stk. bekymringsmeldinger fra publikum. Selskapet har tilpasset seg ny forskrift (FDLE) fra juli 2007 og har egen kompetanse til å dekke den lovpålagte DLE funksjonen i konsesjonsområdet. På bakgrunn av omorganisering i 2012/1013, vil det fremover bli benyttet sakkyndig selskap til å utføre hoveddelen av planlagte kontroller. Omfanget av innkjøpte tjenester er regulert i FDLE. DLE funksjonen er organisasjonsmessig lagt under Nettavdelingen Distribusjonsnett Større prosjekt i egen regi på nettet i 2013 har vært: - Utbedring av 4 stk. spenningsklager. Flere står for utbedring i Ny nettstasjon Rudskogen Motorsenter. - Ny nettstasjon Slåttland Industrier, Rudskogen. - Oppgradering av eksisterende HS-linje i fra Kartneshaugen til NAF-banen i forbindelse med industriområdet på Rudskogen. - Oppgradering/ombygging av trafokrets 179 Broen, 441 Rognerud og 56 Kraugerud. - Ombygging av 239 Storeheier pga. ikke tilfredsstillende utførelse i henhold til krav etter tilsyn ifra DSB. Denne ble også brukt som prøvebygg til fagprøve. - Ombygging av 4 stk. mastearrangement til betjening fra bakkenivå frist innen Har igjen 22 stk. - Ferdigstillelse av høyspentanlegg og lavspentanlegg Prestegårdskogen del 3. - Ferdigstillelse av høyspentanlegg i forbindelse med Sentralvaskeri og industriområdet. Samlet er det investert for 7,9 mill. kr. i nettet i Av dette er 5,8 mill. kr. av egne midler, mens resterende 2,1 mill. kr. er finansiert med anleggsbidrag. Det var totalt 50 avbrudd i forsyningen, tilsvarende 2012 (51 stk.). Av de 50 avbruddene var det 17 planlagt varslede og 33 ikke varslede avbrudd. Planlagt varslede er i forbindelse med vedlikehold og ombygginger i nettet, mens 11 stk. ikke varslede er GIK (gjeninnkoblinger) som følge av (mest sannsynlig) fugl/vegetasjon. Resterende 22 ikke varslede er i hovedsak pga. vind og trefall på linjer. Noe som igjen forårsaker linje-brudd og større reparasjoner. 12 stk. av ikke varslede avbrudd har en KILE på mellom kr og kr desember hadde Hafslund Nett et utfall i sitt regionalnett som berørte hele Degernes. Dette avbruddet var i fra kl. 06:00 til ca. kl. 15:00. Årsak var tre påfall ved Prestegårdsskogen, med linjebrudd som resultat. I tillegg har Hafslund hatt ytterligere 2 utfall, 12. august pga. torden (ca. 8 min, Rakkestad og Degernes) og 28.desmber pga. vind/vegetasjon (ca. 4 min, Degernes). Øvrige områder Vi utfører tilsyn og vedlikehold av kraftstasjonene i Rakkestad elva for Norsk Grønnkraft AS samt ulike oppdrag for våre kunder i fast regning. Det har vært mindre aktivitet på salg av entreprenørtjenester på grunn av mer arbeid i eget nett. Det er følgelig strømsalget som bidrar mest til den store omsetningsøkningen for området. Gate- og vegbelysning tilhører Rakkestad kommune og Statens Vegvesen. Rakkestad Energi utfører nyanlegg, omlegginger og driver vedlikehold for Rakkestad kommune. Det er inngått avtale mellom Rakkestad kommune og selskapet på drift og vedlikehold samt eierforhold i fellesføringer. Installasjon Avdelingen har hatt en god effekt av oppkjøpet av Ringstad Elektro, og deltar nå i konkurranse på større prosjekter og anbud. I tillegg er innkjøpsbetingelsene forbedret, og det har gitt en bedret inntjening sett over perioden

7 5 Avdelingen har stort fokus på effektivitet og fakturerbare timer, samt tiltak for reduksjon i sykefravær samt kvalitet i arbeidet. Installasjon har arbeidet for å posisjonere seg hos større entreprenører og byggherrer i området, for å øke oppdragsmengden og ha flere samarbeidspartnere. Avdelingen har i 2013 fortsatt hatt leveranse av elektromateriell til 8 kommuner som gikk ut med en felles forespørsel. Denne avtalen har 2 års varighet med opsjon på ytterligere 2 år hvis kunden ønsker. Det er mindre aktivitet i deler av industrien, og planlagt flytting av virksomheten til Nortura allerede har redusert aktiviteten på dette området. I 2013 har vi hatt mindre oppdrag for industrien i Rakkestad, men dette er kompensert med andre oppdrag i Indre Østfold. Fremtidsutsikter Selskapets økonomiske og tekniske stilling må anses som god, med betydelig egenkapital og godt utbygde overføringsanlegg. Skjerpede krav fra DSB tilsier allikevel fortsatt reinvesteringer og utbedringer av anlegg. Systemrettet og dokumentert vedlikehold er et absolutt krav. Innføring av toveiskommunikasjon med fjernavlesning av målere forenkler avregningen og møter framtidens krav til timeregistering og service-/vedlikeholdstjenester. Ved utgangen av 2013 er anlegg med forbruk over 100 MWh installert med fungerende timesmåling med automatisk innhenting av verdier. Fristen for innføring av toveiskommunikasjon er nå utsatt til 2019 i brev fra Olje og Energidepartementet Inntektsrammen for 2014 er varslet til 24,9 mill. kr., ned 3,8 mill. kr. i forhold til vedtatt ramme for Dette blir det nye nivået for inntektsramme fremover i tid, forhåpentligvis uten altfor store svingninger. Med store kommende investeringer betyr det at kostnadsutvikling må vies stor oppmerksomhet, og at nye lønnsomme forretningsområder bør utvikles videre. Selskapet har nå passert 2500 strømkunder, og målet for 2014 er å nå 2900 kunder. Vi har nå kunder i Fortum sitt konsesjonsområde i tillegg til vårt eget. Det er små marginer i kraftomsetningen, men vi forventer en god omsetningsvekst for området. Denne satsningen er gjennomført uten nyansettelser, men området er blitt tilført ressurser overført fra installasjonsavdelingen og arbeider nå aktivt med strømsalg. Rakkestad, den 27. mars 2014 Jan Helge Solbrække Karoline Fjeldstad Lars Ove Johansen Styreleder Styremedlem Styremedlem Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Styremedlem Observatør

8 6 RESULTATREGNSKAP Alle tall i kr. Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Installasjonssalg Strømsalg Arbeid for andre Mer-/Mindreinntekt Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Nettleiekostnader Tap i nettet Sum overføringstjenester Vareforbruk Lønns-/personalkostnader 8, Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger 3, Sum øvrige driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter og finanskostnader Finansinntekter Finansutgifter Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT Skattekostnad ÅRSRESULTAT SOM DISPONERES SLIK: Utbytte Annen egenkapital SUM DISPONERT

9 7 BALANSE PR Alle tall i kr. Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle tilganger Tomter, bygninger, fast eiendom Transportmidler, inventar, utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer 1, Andre fordringer Bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 8 BALANSE PR Alle tall i kr. Note GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for serviceforpliktelser Pensjonsforpliktelser Gjeld ved oppkjøp Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsetning for forpliktelser Betalbar skatt Skyldige offentlig avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Rakkestad, den 27.mars 2014 Jan Helge Solbrække Karoline Fjeldstad Lars Ove Johansen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Styremedlem Observatør

11 9 NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET OG BALANSE 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for stort foretak fra Konsekvensene av overgang fra små til stort selskap vedrører i hovedsak regnskapsføring av pensjoner. Regnskapet er videre tilpasset anbefalinger for regnskapsføring for energiverk og andre krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler laveste verdis prinsipp er anvendt på aksjepostene samlet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjonsforpliktelsen er tatt inn regnskapsmessig pr Oversikt og forpliktelse og kostnader er oppgitt i note 9. Påvirkning på egenkapital er vist i note 7. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Goodwill er residualverdien mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at virkelig verdi analyse er gjennomført. Balanseført goodwill kommer kun fra oppkjøpt virksomhet. Goodwill avskrives over 8 år basert på kontantutlegg i en 5 års avtale for oppkjøpet. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser

12 10 balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og fra private går til fradag på aktiverte verdier. Rakkestad Energi AS nettvirksomhet reguleres av NVEs retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffen. Selskapet har fått tildelt en inntektsramme av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettvirksomheten, samt en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Mer / mindre inntekt er differansen mellom inntektsrammen og faktisk innbetalte tariffinntekter. Merinntekt skal renteberegnes med en rentesats fastsatt av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettkundene. Mindreinntekt kan tilsvarende renteberegnes og belastes nettkundene. Mer / mindre inntekt balanseføres under kortsiktig gjeld/omløpsmidler og påløpt/opptjent rente føres som en finanskostnad/finansinntekt i resultatregnskapet. Selskapet benytter den indirekte modellen for presentasjon av kontantstrømoppstilling i henhold til Foreløpig Norsk Regnskapsstandard for Kontantstrømoppstilling. Den indirekte modellen viser kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsaktivitetene, mens det regnskapsmessige resultatet avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. NOTE 1 - FORDRINGER Alle tall i kr Kundefordringer Avsetning til tap på fordringer Periodiserte nettleieinntekter og andre inntekter Sum kundefordringer Andre fordringer Periodiserte kostnader Sum andre fordringer Sum fordringer NOTE 2 - AKSJER OG OBLIGASJONER Selskapets navn Antall aksjer Pålyd. verdi Kostpris Balanseverdi Nettalliansen AS Rakkestad Flyplass AS SUM Aksjene er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi.

13 11 NOTE 3 - OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Alle tall i kr. Tomt/ Erstattn. Anlegg Høysp. Anlegg Nettst. Anlegg Lavsp. Måler utstyr Inventar IT Nett SUM Byggninger Transpmidler Anskaffelseskost. 1/ Tilgang i året Avgang Anskaffelseskost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 2,0 % 3,0 % 4,0 % 3,3 % 12,5 % 6,7 % 12,5-20 % % Årets avskrivninger er basert på redusert avskrivningsgrunnlag dvs. investeringer minus anleggsbidrag fra kunder. Regnskapet er belastet med lineære avskrivninger basert på historisk kostpris. INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM DE SISTE 5 ÅR Alle tall i kr Transportmidler Inventar og utstyr Fordelingsanlegg høyspent Fordelingsanlegg lavspent Fordelingsanlegg nettstasjoner Bygninger Erstatninger for rettigheter Målerutstyr IT kartverk og fjernkontroll Sum

14 12 NOTE 4 IMATERIELLE EIENDELER Alle tall i kr. Goodwill Anskaffelses-kost. 1/ Tilgang i året 0 Avgang 0 Anskaffelses-kost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 8 år Økonomisk levetid er på 8 år da det vil være synergier ut over de 5 år med utbetalinger som er avtalt. NOTE 5 BUNDNE MIDLER Av innestående i bank er kr bundne til skattetrekksmidler. NOTE 6 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdningene er oppført med kostpris. NOTE 7 EGENKAPITAL Alle tall i kr. Aksje-kapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Prinsippendring Egenkapital Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital

15 13 NOTE 8 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M. Alle tall i kr Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Gjennomsnittlig antall årsverk fast ansatte 33,4 34,6 Antall lærlinger og midlertidig ansatte 1,0 3,5 Ytelser til ledende personer Lønn administrerende direktør Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse til administrerende direktør er en bonusavtale knyttet til resultatet før skatt, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har ingen pensjonsavtale utover den kollektive pensjonsordningen. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn uten tilleggsytelser i ett år. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen lån eller sikkerhetsstillelser til ledelse eller ansatte. Styrehonorar Honorarer Revisjonshonorar Revisjonstjenester Andre attestasjonstjenester 6 6 Skatte- og avgifts rådgivning 8 8 Utlegg 1 1 Sum revisjonshonorar NOTE 9 PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen (energiavtalen) som Rakkestad Energi har gjennom KS-Bedrift. Denne ordningen ble lukket pr Selskapet har inngått en innskuddbasert avtale for ansatte etter denne datoen. Begge pensjonsordningene er gode og dekker mer enn lovens krav. Den lukkede pensjonsordningen omfatter pr totalt 19 ansatte. PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse

16 14 Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuariell gevinst(tap) Bokført pensjonsforpliktelse FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Lønnsvekst 3,75 % 3,50 % G-regulering 3,50 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % Forventet avkastning 4,40 % 4,00 % NOTE 10 - FORDELING PÅ VIRKSOMHETER Installasjon Nettdelen Øvrige Områder SUM SUM Alle tall i 1.000kr Salg overføringstjenester Mer-/mindreinntekt Installasjonssalg Eget strømsalg Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER Varekjøp og innleid hjelp Energikjøp eget strømsalg Tap i nettet Kjøp overføringstjenester Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Avkastningsgrunnlag: Avkastning: 12,5 % 1,8 % NOTE 11 - AKSJEKAPITAL Selskapets aksjer er fordelt på 1000 aksjer à kr Fordelt på Rakkestad kommune med 670 aksjer og Hafslund Nett AS 330 aksjer. NOTE 12 - TAP I NETTET OG NETTLEIEKOSTNADER Tapet bokføres etter mottatte fakturaer fra Fjordkraft AS til enhver tids faktiske taps- og markedspris. Tap i nettet har sunket i volum fra 9,8 GWh i 2012 til 8,4 GWh i 2013, men kraftprisen har vært høyere så kostnaden er på samme nivå. Tapet i 2013 er dekket inn av beregnet tap fra 2011 i inntektsrammen. Tapet i 2011 var på 7,4 GWh. Nettleiekostnader for overliggende nett ble som budsjettert, men noe over fjoråret ut fra høyere kraftpriser i 2013.

17 15 NOTE 13 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Alle tall i kr Avsatt feriepenger og bonus Merinntekt overføring Skyldig Enova og Forbrukeravgift Avsatt tap i nett Avsatt kost eget strømsalg Øvrige påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 14 BEREGNING AV MER / MINDRE INNTEKT Alle tall i kr Merinntekt fremkommer slik: Justert tillatt inntekt Ordinær KILE Kostnader til overliggende nett Eiendomsskatt Avvik avskrivninger og avkastning Sum Tillatt inntekt SUM Faktisk inntekt Korrigering tidligere år -49 Mer(-)/mindreinntekt(+) Årets bevegelser fremkommer slik: Renter mindreinntekt Akkumulerte renter mindreinntekt Rest av mindreinntekt 0 0 Renter av mindreinntekt 0 0 Akkumulert renter mindreinntekt pr Renter merinntekt Akkumulerte renter merinntekt Renter merinntekt i året Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt Akkumulert renter merinntekt pr Mer-/ mindreinntekt Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) Mer-/ mindreinntekt Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt 0 0 Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) pr

18 16 NOTE 15 SKATTER Alle tall i kr. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Sum betalbar skatt på årets resultat, 28 % utgjør Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Netto pensjonsforpliktelse i balansen Regnskapsmessig avsetninger, fremtidig vedlikehold mv Sum Utsatt skatt/(-)skattefordel Utsatt skattefordel er balanseført basert på selskapets forventning om fremtidig inntjening som vil gjøre det mulig å benytte denne. Effektiv skattesats % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28 %) Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats 28,1 % 28,2 %

19 17 KONTANTSTRØMANALYSE Alle tall i kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tilført fra årets virksomhet * Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Utbet. ved kjøp av immaterielle eiendeler 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Periodens betalbare skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet

20

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer