100 år med kraft og vekst. Årsrapport år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi"

Transkript

1 100 år med kraft og vekst Årsrapport Årsrapport år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi

2

3 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/ som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til 1. juli Fra 1. juli 1999 er selskapets aksjer fordelt mellom Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33 %. Rakkestad Energi har forretningskontor i Grenseveien 2 i Rakkestad kommune. Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 1000 aksjer, pålydende kr ,-. Fra 1913 til 1994 var Rakkestad Energi et kommunalt selskap. Selskapet har i 2013 feiret 100 års jubileum. 100 års drift ble markert i løpet av året med jubileumsbok, årsfest og åpen dag i løpet av året. Virksomheten har sitt hovedkontor i egne lokaler på Mjørud i Rakkestad med tilhørende montørstasjon og lager. Styrets sammensetning i 2013: Jan Helge Solbrække (leder), Karoline Fjeldstad, Lars Ove Johansen og Hans Edvin Johansson (ansattes representant). I tillegg har Kjell Kvisler fungert som observatør (valgt av ansatte) Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 12 saker. Organisasjon Selskapets daglige drift har vært ledet av Adm. direktør og avdelingsledere i installasjonsavdelingen og økonomiavdelingen. Etter at nettsjefen sluttet har adm. direktør ledet nettavdelingen i samarbeid med driftsleder, måleingeniør og tilsynsingeniør. Selskapet har egne ansatte som utfører drift og vedlikehold, tilsyn og vakt/beredskap. Selskapet har en bevisst strategi på å ha nødvendig pålagt kompetanse i egen organisasjon. Pr var det i alt 32 fast ansatte. I tillegg hadde bedriften 1 lærling ved utgangen av året. En tidligere lærling, som i 2013 avtjente militærtjeneste, er fast ansatt fra Likestilling Av selskapets nå 33 fast ansatte er det 3 kvinner. Alle kvinnene er ansatt i administrative stillinger. Den store skjevhet i kjønnsfordelingen har sin årsak i at det er svært sjelden kvinner velger og søker montørfaget. For øvrig er det selskapets policy at det ikke skal forekomme forskjellbehandling grunnet kjønn. I ledergruppen bestående av Adm. direktør og 2 avdelingsledere, er det ingen kvinner. Av 4 styremedlemmer er det 1 kvinne. Arbeidsmiljø og sykefravær Selskapet har ikke arbeidsmiljøutvalg, men samarbeider tett og godt med fagforeningene ved bedriften. Bedriften har bedriftshelsetjeneste via Stamina HOT og benytter deres kompetanse til analyser av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. De bistår i tillegg ved vernerunder og gjennomgang av HMS dokumentasjon og rutiner. Gjennomsnittlig sykefravær i bedriften har i 2013 vært 4,5 % mot 3,2 % i Langtidsfravær utgjør 2,6 % av totalen i Selskapet følger tett opp eventuelle sykemeldte, og møter avholdes med NAV og fastlege i saker der det er nødvendig. Det er registrert 1 skade med fravær, overtråkk i grøft, samt 2 skader uten fravær i avvikssystemet i 2013.

4 2 Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig i bransjen. Nettvirksomheten forurenser ikke og kraften i Norge består av 95 % fornybar kraft i form av vannkraft. Selskapet har fokus på håndtering av avfall og har rutiner for alle typer avfall. Bedriften er medlem av returordning for metaller. Farlig avfall, for eksempel stolper med kreosot leveres til destruksjon. Kraftoverføring I 2013 har vi mottatt og overført 125,7 GWh. Beregnet tap er på 8,4 GWh, som tilsvarer 6,7 %. I 2012 mottok og overførte vi 122,9 GWh. Beregnet tap er på 9,8 GWh, som tilsvarer 8,0 %. I 2011 mottok og overførte vi 115,0 GWh. Beregnet tap er på 7,4 GWh, som tilsvarer 6,4 %. I 2010 mottok og overførte vi 127,4 GWh. Beregnet tap er på 10,7 GWh, som tilsvarer 8,4 %. I 2009 mottok og overførte vi 116,5 GWh. Beregnet tap er på 8,8 GWh, som tilsvarer 7,6 %. Kraftoverføring i MWh Hovedtall for selskapet Total omsetning var i 2013 på 84 mill. kr. mot 72,9 mill. kr. i Omsetning har økt som følge av økt omsetning på strømsalg. Resultatet er bedre enn fjoråret da vedtatt inntektsramme for 2013 på 28,7 mill. kr. er hele 7,7 mill. kr. høyere enn vedtaket i Selskapet har endret prinsipp for regnskapsføring, og følger i 2013 reglene i GRS for stort selskap. Dette betyr at pensjonsforpliktelsen pr er tatt inn i regnskapet med 7,2 mill. kr., som er ført mot annen egenkapital. Økningen i forpliktelsen på 0,3 mill. er tatt over resultatregnskapet for året. Selskapet oppnår et resultat før skatt på 10 mill. kr. og fjoråret med 5,6 mill. kr. Totale investeringer utbetalt var på 7,8 mill. kr. i 2013 mot 5,9 mill. kr. i Resterende goodwillpost på 2,9 mill. kr. er bokført som langsiktig gjeld i selskapet.

5 3 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling samt resultat. Disponering av årets resultat Årets resultat før skatt er kr Resultat før skatt kr Skatter kr Til disposisjon kr Styrets forslag til utbytte kr Overført til egenkapital kr Egenkapitalen utgjør etter belastning av pensjonsforpliktelse og årets resultat 70,4 mill. kr. og 61,8 % av totalkapitalen på 113,9 mill. kr.. Fri egenkapital er på 56,4 mill. kr. korrigert for utsatt skattefordel. Markedssituasjon Våre viktigste markeder er overføring av kraft innenfor Rakkestad kommune og elektroinstallasjoner i Rakkestad, Spydeberg og nærliggende områder. Selskapet har i tillegg videreført satsningen på varmepumper og har hatt et stabilt og godt salg de siste 4 år. Mål om strømkunder i 2013 ble nådd ved utgangen av året. Dette har gitt et ytterligere bidrag til resultatet i selskapet. Satsningen på andre forretningsområder har gitt et viktig bidrag til selskapets samlede resultat for året, selv om økningen i inntektsrammen betyr mest i Overføring av kraft er i henhold til konsesjonslovgivningen en monopoldrift som er underlagt strenge regler for kvalitet, ansvar og prissetting. Det påligger nå bedriften investeringer i 2-veis kommunikasjon, som skal være gjennomført innen 2019 samt ombygging av maste trafoarrangement til betjening fra bakkenivå innen Samlet investeringsbehov for disse prosjektene er ca. 15 mill. kr. Det har ikke vært noen problemer med overføringskapasitet, og vi har reserve i overføringsanleggene for forventede økninger fremover i tid. I tillegg har vi overføringsreserve på 2 MW i nye Mellegård. Det totale energiforbruket er fortsatt under ekstremåret 2010 med 1,3 %. I 2014 vil forbruket bli påvirket av at Nortura flytter produksjon fra Rakkestad til fabrikkanlegget i Hærland. Markedet innen elektroinstallasjoner har vært godt. Avdelingen har redusert bemanningen da enkelte medarbeidere har søkt andre utfordringer. Dette har redusert omsetning i løpet av året. Noe av reduksjonen er kompensert med innleid arbeidskraft. Samlet sett over 3 år har kjøpet av Ringstad Elektro har gitt forventet effekt og vi deltar nå i større andeler av markedet på prosjekter og anlegg vi tidligere ikke ga tilbud til. Det er et potensiale i å utvide tjenestetilbudet til andre forretningsområder innen tekniske fag for bygg og anlegg. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Det stedlige tilsyn (DLE) Det ble i 2013 gjennomført totalt 231 av 230 planlagte anleggskontroller av boliger/hytter/andre næringsanlegg og 28 av 30 planlagte revisjoner (internkontroll) av virksomheter inkl. landbruk. Det er benyttet sakkyndig selskap (Infratek Elsikkerhet) for gjennomføring av kontroller og revisjoner i DLE følger opp alle saker etter kontroller av sakkyndig selskap. Videre har avdelingen fulgt opp 28 saker i forbindelse med driftsavdelingens jordfeilsøk i fordelingsnettet.

6 4 DLE har arbeidet med informasjonsarbeid i skoler (6. og 9 klasse), installatører, elsikkerhet og iksystemer for skoler, deltagelse på brannvernuka og røykvarslerens dag. DLE Rakkestad har et samarbeid med Rakkestad Brannvesen innenfor tilsyn og elsikkerhets arbeid. Forøvrig er det utført målerarbeider og stenging av anlegg på grunn av manglende betaling. DLE har også fulgt opp 2 stk. bekymringsmeldinger fra publikum. Selskapet har tilpasset seg ny forskrift (FDLE) fra juli 2007 og har egen kompetanse til å dekke den lovpålagte DLE funksjonen i konsesjonsområdet. På bakgrunn av omorganisering i 2012/1013, vil det fremover bli benyttet sakkyndig selskap til å utføre hoveddelen av planlagte kontroller. Omfanget av innkjøpte tjenester er regulert i FDLE. DLE funksjonen er organisasjonsmessig lagt under Nettavdelingen Distribusjonsnett Større prosjekt i egen regi på nettet i 2013 har vært: - Utbedring av 4 stk. spenningsklager. Flere står for utbedring i Ny nettstasjon Rudskogen Motorsenter. - Ny nettstasjon Slåttland Industrier, Rudskogen. - Oppgradering av eksisterende HS-linje i fra Kartneshaugen til NAF-banen i forbindelse med industriområdet på Rudskogen. - Oppgradering/ombygging av trafokrets 179 Broen, 441 Rognerud og 56 Kraugerud. - Ombygging av 239 Storeheier pga. ikke tilfredsstillende utførelse i henhold til krav etter tilsyn ifra DSB. Denne ble også brukt som prøvebygg til fagprøve. - Ombygging av 4 stk. mastearrangement til betjening fra bakkenivå frist innen Har igjen 22 stk. - Ferdigstillelse av høyspentanlegg og lavspentanlegg Prestegårdskogen del 3. - Ferdigstillelse av høyspentanlegg i forbindelse med Sentralvaskeri og industriområdet. Samlet er det investert for 7,9 mill. kr. i nettet i Av dette er 5,8 mill. kr. av egne midler, mens resterende 2,1 mill. kr. er finansiert med anleggsbidrag. Det var totalt 50 avbrudd i forsyningen, tilsvarende 2012 (51 stk.). Av de 50 avbruddene var det 17 planlagt varslede og 33 ikke varslede avbrudd. Planlagt varslede er i forbindelse med vedlikehold og ombygginger i nettet, mens 11 stk. ikke varslede er GIK (gjeninnkoblinger) som følge av (mest sannsynlig) fugl/vegetasjon. Resterende 22 ikke varslede er i hovedsak pga. vind og trefall på linjer. Noe som igjen forårsaker linje-brudd og større reparasjoner. 12 stk. av ikke varslede avbrudd har en KILE på mellom kr og kr desember hadde Hafslund Nett et utfall i sitt regionalnett som berørte hele Degernes. Dette avbruddet var i fra kl. 06:00 til ca. kl. 15:00. Årsak var tre påfall ved Prestegårdsskogen, med linjebrudd som resultat. I tillegg har Hafslund hatt ytterligere 2 utfall, 12. august pga. torden (ca. 8 min, Rakkestad og Degernes) og 28.desmber pga. vind/vegetasjon (ca. 4 min, Degernes). Øvrige områder Vi utfører tilsyn og vedlikehold av kraftstasjonene i Rakkestad elva for Norsk Grønnkraft AS samt ulike oppdrag for våre kunder i fast regning. Det har vært mindre aktivitet på salg av entreprenørtjenester på grunn av mer arbeid i eget nett. Det er følgelig strømsalget som bidrar mest til den store omsetningsøkningen for området. Gate- og vegbelysning tilhører Rakkestad kommune og Statens Vegvesen. Rakkestad Energi utfører nyanlegg, omlegginger og driver vedlikehold for Rakkestad kommune. Det er inngått avtale mellom Rakkestad kommune og selskapet på drift og vedlikehold samt eierforhold i fellesføringer. Installasjon Avdelingen har hatt en god effekt av oppkjøpet av Ringstad Elektro, og deltar nå i konkurranse på større prosjekter og anbud. I tillegg er innkjøpsbetingelsene forbedret, og det har gitt en bedret inntjening sett over perioden

7 5 Avdelingen har stort fokus på effektivitet og fakturerbare timer, samt tiltak for reduksjon i sykefravær samt kvalitet i arbeidet. Installasjon har arbeidet for å posisjonere seg hos større entreprenører og byggherrer i området, for å øke oppdragsmengden og ha flere samarbeidspartnere. Avdelingen har i 2013 fortsatt hatt leveranse av elektromateriell til 8 kommuner som gikk ut med en felles forespørsel. Denne avtalen har 2 års varighet med opsjon på ytterligere 2 år hvis kunden ønsker. Det er mindre aktivitet i deler av industrien, og planlagt flytting av virksomheten til Nortura allerede har redusert aktiviteten på dette området. I 2013 har vi hatt mindre oppdrag for industrien i Rakkestad, men dette er kompensert med andre oppdrag i Indre Østfold. Fremtidsutsikter Selskapets økonomiske og tekniske stilling må anses som god, med betydelig egenkapital og godt utbygde overføringsanlegg. Skjerpede krav fra DSB tilsier allikevel fortsatt reinvesteringer og utbedringer av anlegg. Systemrettet og dokumentert vedlikehold er et absolutt krav. Innføring av toveiskommunikasjon med fjernavlesning av målere forenkler avregningen og møter framtidens krav til timeregistering og service-/vedlikeholdstjenester. Ved utgangen av 2013 er anlegg med forbruk over 100 MWh installert med fungerende timesmåling med automatisk innhenting av verdier. Fristen for innføring av toveiskommunikasjon er nå utsatt til 2019 i brev fra Olje og Energidepartementet Inntektsrammen for 2014 er varslet til 24,9 mill. kr., ned 3,8 mill. kr. i forhold til vedtatt ramme for Dette blir det nye nivået for inntektsramme fremover i tid, forhåpentligvis uten altfor store svingninger. Med store kommende investeringer betyr det at kostnadsutvikling må vies stor oppmerksomhet, og at nye lønnsomme forretningsområder bør utvikles videre. Selskapet har nå passert 2500 strømkunder, og målet for 2014 er å nå 2900 kunder. Vi har nå kunder i Fortum sitt konsesjonsområde i tillegg til vårt eget. Det er små marginer i kraftomsetningen, men vi forventer en god omsetningsvekst for området. Denne satsningen er gjennomført uten nyansettelser, men området er blitt tilført ressurser overført fra installasjonsavdelingen og arbeider nå aktivt med strømsalg. Rakkestad, den 27. mars 2014 Jan Helge Solbrække Karoline Fjeldstad Lars Ove Johansen Styreleder Styremedlem Styremedlem Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Styremedlem Observatør

8 6 RESULTATREGNSKAP Alle tall i kr. Note Driftsinntekter Overføringsinntekter Installasjonssalg Strømsalg Arbeid for andre Mer-/Mindreinntekt Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Nettleiekostnader Tap i nettet Sum overføringstjenester Vareforbruk Lønns-/personalkostnader 8, Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger 3, Sum øvrige driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansielle inntekter og finanskostnader Finansinntekter Finansutgifter Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT Skattekostnad ÅRSRESULTAT SOM DISPONERES SLIK: Utbytte Annen egenkapital SUM DISPONERT

9 7 BALANSE PR Alle tall i kr. Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle tilganger Tomter, bygninger, fast eiendom Transportmidler, inventar, utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer 1, Andre fordringer Bankinnskudd og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 8 BALANSE PR Alle tall i kr. Note GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for serviceforpliktelser Pensjonsforpliktelser Gjeld ved oppkjøp Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsetning for forpliktelser Betalbar skatt Skyldige offentlig avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Rakkestad, den 27.mars 2014 Jan Helge Solbrække Karoline Fjeldstad Lars Ove Johansen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Olaf Vik Hans Edvin Johansson Kjell Kvisler Adm. direktør Styremedlem Observatør

11 9 NOTER TIL RESULTATREGNSKAPET OG BALANSE 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for stort foretak fra Konsekvensene av overgang fra små til stort selskap vedrører i hovedsak regnskapsføring av pensjoner. Regnskapet er videre tilpasset anbefalinger for regnskapsføring for energiverk og andre krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler laveste verdis prinsipp er anvendt på aksjepostene samlet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjonsforpliktelsen er tatt inn regnskapsmessig pr Oversikt og forpliktelse og kostnader er oppgitt i note 9. Påvirkning på egenkapital er vist i note 7. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Goodwill er residualverdien mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at virkelig verdi analyse er gjennomført. Balanseført goodwill kommer kun fra oppkjøpt virksomhet. Goodwill avskrives over 8 år basert på kontantutlegg i en 5 års avtale for oppkjøpet. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser

12 10 balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og fra private går til fradag på aktiverte verdier. Rakkestad Energi AS nettvirksomhet reguleres av NVEs retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffen. Selskapet har fått tildelt en inntektsramme av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettvirksomheten, samt en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Mer / mindre inntekt er differansen mellom inntektsrammen og faktisk innbetalte tariffinntekter. Merinntekt skal renteberegnes med en rentesats fastsatt av NVE som skal dekke kostnadene knyttet til nettkundene. Mindreinntekt kan tilsvarende renteberegnes og belastes nettkundene. Mer / mindre inntekt balanseføres under kortsiktig gjeld/omløpsmidler og påløpt/opptjent rente føres som en finanskostnad/finansinntekt i resultatregnskapet. Selskapet benytter den indirekte modellen for presentasjon av kontantstrømoppstilling i henhold til Foreløpig Norsk Regnskapsstandard for Kontantstrømoppstilling. Den indirekte modellen viser kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsaktivitetene, mens det regnskapsmessige resultatet avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. NOTE 1 - FORDRINGER Alle tall i kr Kundefordringer Avsetning til tap på fordringer Periodiserte nettleieinntekter og andre inntekter Sum kundefordringer Andre fordringer Periodiserte kostnader Sum andre fordringer Sum fordringer NOTE 2 - AKSJER OG OBLIGASJONER Selskapets navn Antall aksjer Pålyd. verdi Kostpris Balanseverdi Nettalliansen AS Rakkestad Flyplass AS SUM Aksjene er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi.

13 11 NOTE 3 - OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Alle tall i kr. Tomt/ Erstattn. Anlegg Høysp. Anlegg Nettst. Anlegg Lavsp. Måler utstyr Inventar IT Nett SUM Byggninger Transpmidler Anskaffelseskost. 1/ Tilgang i året Avgang Anskaffelseskost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsprosent 2,0 % 3,0 % 4,0 % 3,3 % 12,5 % 6,7 % 12,5-20 % % Årets avskrivninger er basert på redusert avskrivningsgrunnlag dvs. investeringer minus anleggsbidrag fra kunder. Regnskapet er belastet med lineære avskrivninger basert på historisk kostpris. INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM DE SISTE 5 ÅR Alle tall i kr Transportmidler Inventar og utstyr Fordelingsanlegg høyspent Fordelingsanlegg lavspent Fordelingsanlegg nettstasjoner Bygninger Erstatninger for rettigheter Målerutstyr IT kartverk og fjernkontroll Sum

14 12 NOTE 4 IMATERIELLE EIENDELER Alle tall i kr. Goodwill Anskaffelses-kost. 1/ Tilgang i året 0 Avgang 0 Anskaffelses-kost. 31/ Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 8 år Økonomisk levetid er på 8 år da det vil være synergier ut over de 5 år med utbetalinger som er avtalt. NOTE 5 BUNDNE MIDLER Av innestående i bank er kr bundne til skattetrekksmidler. NOTE 6 LAGERBEHOLDNING Lagerbeholdningene er oppført med kostpris. NOTE 7 EGENKAPITAL Alle tall i kr. Aksje-kapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Prinsippendring Egenkapital Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital

15 13 NOTE 8 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M. Alle tall i kr Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Gjennomsnittlig antall årsverk fast ansatte 33,4 34,6 Antall lærlinger og midlertidig ansatte 1,0 3,5 Ytelser til ledende personer Lønn administrerende direktør Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse til administrerende direktør er en bonusavtale knyttet til resultatet før skatt, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Administrerende direktør har ingen pensjonsavtale utover den kollektive pensjonsordningen. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn uten tilleggsytelser i ett år. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen lån eller sikkerhetsstillelser til ledelse eller ansatte. Styrehonorar Honorarer Revisjonshonorar Revisjonstjenester Andre attestasjonstjenester 6 6 Skatte- og avgifts rådgivning 8 8 Utlegg 1 1 Sum revisjonshonorar NOTE 9 PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen (energiavtalen) som Rakkestad Energi har gjennom KS-Bedrift. Denne ordningen ble lukket pr Selskapet har inngått en innskuddbasert avtale for ansatte etter denne datoen. Begge pensjonsordningene er gode og dekker mer enn lovens krav. Den lukkede pensjonsordningen omfatter pr totalt 19 ansatte. PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse

16 14 Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuariell gevinst(tap) Bokført pensjonsforpliktelse FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Lønnsvekst 3,75 % 3,50 % G-regulering 3,50 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % Forventet avkastning 4,40 % 4,00 % NOTE 10 - FORDELING PÅ VIRKSOMHETER Installasjon Nettdelen Øvrige Områder SUM SUM Alle tall i 1.000kr Salg overføringstjenester Mer-/mindreinntekt Installasjonssalg Eget strømsalg Andre inntekter DRIFTSINNTEKTER Varekjøp og innleid hjelp Energikjøp eget strømsalg Tap i nettet Kjøp overføringstjenester Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Avkastningsgrunnlag: Avkastning: 12,5 % 1,8 % NOTE 11 - AKSJEKAPITAL Selskapets aksjer er fordelt på 1000 aksjer à kr Fordelt på Rakkestad kommune med 670 aksjer og Hafslund Nett AS 330 aksjer. NOTE 12 - TAP I NETTET OG NETTLEIEKOSTNADER Tapet bokføres etter mottatte fakturaer fra Fjordkraft AS til enhver tids faktiske taps- og markedspris. Tap i nettet har sunket i volum fra 9,8 GWh i 2012 til 8,4 GWh i 2013, men kraftprisen har vært høyere så kostnaden er på samme nivå. Tapet i 2013 er dekket inn av beregnet tap fra 2011 i inntektsrammen. Tapet i 2011 var på 7,4 GWh. Nettleiekostnader for overliggende nett ble som budsjettert, men noe over fjoråret ut fra høyere kraftpriser i 2013.

17 15 NOTE 13 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD Alle tall i kr Avsatt feriepenger og bonus Merinntekt overføring Skyldig Enova og Forbrukeravgift Avsatt tap i nett Avsatt kost eget strømsalg Øvrige påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 14 BEREGNING AV MER / MINDRE INNTEKT Alle tall i kr Merinntekt fremkommer slik: Justert tillatt inntekt Ordinær KILE Kostnader til overliggende nett Eiendomsskatt Avvik avskrivninger og avkastning Sum Tillatt inntekt SUM Faktisk inntekt Korrigering tidligere år -49 Mer(-)/mindreinntekt(+) Årets bevegelser fremkommer slik: Renter mindreinntekt Akkumulerte renter mindreinntekt Rest av mindreinntekt 0 0 Renter av mindreinntekt 0 0 Akkumulert renter mindreinntekt pr Renter merinntekt Akkumulerte renter merinntekt Renter merinntekt i året Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt Akkumulert renter merinntekt pr Mer-/ mindreinntekt Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) Mer-/ mindreinntekt Tilbakeføring av renter mer-/mindreinntekt 0 0 Akkumulert mer(-)/mindreinntekt(+) pr

18 16 NOTE 15 SKATTER Alle tall i kr. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Sum betalbar skatt på årets resultat, 28 % utgjør Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Netto pensjonsforpliktelse i balansen Regnskapsmessig avsetninger, fremtidig vedlikehold mv Sum Utsatt skatt/(-)skattefordel Utsatt skattefordel er balanseført basert på selskapets forventning om fremtidig inntjening som vil gjøre det mulig å benytte denne. Effektiv skattesats % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28 %) Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats 28,1 % 28,2 %

19 17 KONTANTSTRØMANALYSE Alle tall i kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tilført fra årets virksomhet * Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Utbet. ved kjøp av immaterielle eiendeler 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt *) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Periodens betalbare skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet

20

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 12t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 12t 2011 Årsrapport 2012 Årsrapport 2011 1 ÅRSBERETNING 2012 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til 1. juli

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer