Nøkkelinformasjon for investorer. Alfred Berg Pengemarked. Målsetting og investeringsstrategi. Risikoprofil ISIN: NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkelinformasjon for investorer. Alfred Berg Pengemarked. Målsetting og investeringsstrategi. Risikoprofil ISIN: NO0010089428"

Transkript

1

2

3 Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke. Alfred Berg Pengemarked ISIN: NO Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, orgnr , et datterselskap av Alfred Berg Forvaltning AS. Målsetting og investeringsstrategi Målsetting: Fondets målsetting er å skape best mulig avkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske pengemarkedsinstrumenter. Investeringsstrategi: Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingene i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Fondet investerer i verdipapir og obligasjoner som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også i industri og større børs noterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser om utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko, og gjennomsnittlig løpetid i fondet vil ligge i intervallet 0 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Utbytte: Skattepliktig resultat, bestående av netto realisasjonsgevinster og renteinntekter fratrukket fondets kostnader, utdeles andelseierne pr Utdelingen skjer i form av reinvestering i nye andeler eller utbetaling dersom dette er avtalt. Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning av andeler alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er kr og for spareavtale er minste tegningsbeløp kr. 1000,-. Spareavtale er tilgjengelig på Målgruppe: Fondets passer for investorer som ønsker eksponering og risikospreding i det norske pengemarkedet. Risikoprofil Lav Risiko Lav Avkastning Høy Risiko Høy Avkastning Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning. Indikatoren beskriver risiko basert på fondet standardavvik de siste fem årene. Dette fondet tilhører kategori XX. Det betyr at kjøp av andeler er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt (2)

4 Alfred Berg Pengemarked Nøkkelinformasjon for investorer Kostnader Engangsgebyrer ved transaksjoner Tegningsgebyr 0,0 % Innløsningsgebyr 0,0 % Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling. Årlige kostnader (foregående år) Fast forvaltningshonorar 0,4 % Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår Variabelt Ikke relevant. forvaltningshonorar: Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon som dekker forvaltning og drift av fondet. I tillegg dekker forvaltningsprovisjonen kostnadene som er knyttet til markedsføring og distribusjon av fondet. Tegnings- og innløsningavgiften vist i tabellen er det som maksimalt kan belastes ved kjøp eller salg av fondsandeler. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes månedlig. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes årlig. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i fast forvaltningshonorar, bortsett fra: Transaksjonsdrevne kostnader Historisk avkastning 10% 8% 6% 4% 2% AB Pengemarked 5,5 5,4 2,2 2,7 2,3 Referanseindeks 2,1 2,7 5,6 4,4 4,2 3,4 6,7 7,5 2,2 2,9 2,3 3,1 2,7 3,3 1,5 Fondet ble startet i Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator på fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Grafen viser fondets historiske avkastning i norske kroner, etter fradrag av kostnadene. 0% -2% -4% Praktiske opplysninger Depotmottaker: J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch (org. nr ). Revisor: Ernst & Young Ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondsselskapet, fullstendig prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på Informasjonen er kun tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår webside: i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs, Morningstar og på tekst-tv. Fondet tilbys som en del av innskuddsbasert pensjonsavtale (IBP). Ta kontakt med Alfred Berg Kapitalforvaltning for mer informasjon. Alfred Berg Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktig eller som ikke er i samsvar med fondets prospekt. Skatt: En andelseier i et obligasjons-/pengemarkedsfond vil måtte betale 28 % skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår. Kursgevinster eller tap kommer til beskatning først ved innløsning/realisasjon. Kursgevinsten beskattes som ordinær kapitalinntekt med 28 %. Kurstap er tilsvarende fradragsberettiget Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter vil i all hovedsak være renteinntekter, realiserte kursgevinster og tegningsprovisjoner. Til fradrag i skattepliktige inntekter kommer kostnadsposter som forvaltningshonorarer, realiserte kurstap, transaksjonsomkostninger og utdelt avkastning fra fondet. Fondets skattepliktige resultat (inntekter minus fradrag) vil komme til beskatning med 28 % på fondets hånd. Imidlertid vil forvaltningsselskapet alltid søke å oppnå et skattemessig resultat i fondet som er lik null. I praksis vil derfor all inntektsbeskatning i obligasjonsfond/pengemarkedsfond skje på andelseiernes hånd. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale skattekontor. Fondet er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per (2)

5

6 ,1% 13,1% 7,9% 7,9% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 10,5% 10,5% 2,9% 2,9% 6,5% 6,5% 7,7% 9,5% 8,3% 4,0% 2 0 0,0% 0,0% KLP Pensjon II ST5X

7 Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke. Alfred Berg Lang Obligasjon ISIN: NO Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, orgnr , et datterselskap av Alfred Berg Forvaltning AS. Målsetting og investeringsstrategi Målsetting: Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer. Investeringsstrategi: Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6 år. Alfred Berg Lang Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Utbytte: Skattepliktig resultat, bestående av netto realisasjonsgevinster og renteinntekter fratrukket fondets kostnader, utdeles andelseierne pr Utdelingen skjer i form av reinvestering i nye andeler eller utbetaling dersom dette er avtalt. Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning av andeler alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er kr og for spareavtale er minste tegningsbeløp kr. 1000,-. Målgruppe: Fondet er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer vil være pensjonskasser, legater og stiftelser. Men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/eller et forventet fall i lange renter. Risikoprofil Lav Risiko Lav Avkastning Høy Risiko Høy Avkastning innskuddsgarantien som gjelder for bankinnskudd i norske banker jfr. banksikringsloven av 6. desember 1997 nr. 75). Følgende risiko er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i indikatoren: Renterisiko er risikoen som følger av endringer i det generelle rentenivået. Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning. Det betyr at kjøp av andeler er forbundet med lav risiko for kurssvingninger. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil. For investeringer i verdipapirfond gis det ingen garanti for det investerte beløpet, i motsetning til Kredittrisiko er risikoen for at en utsteder ikke klarer å innfri sine betalingsforpliktelser (konkursrisiko). Motpartsrisiko vil si risikoen som følger av at en motpart i en kontrakt ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. Derivatrisiko: Når fondet investerer i derivater, gjøres det for å sikre eller øke eksponeringen av en posisjon. Ved tilfeller der eksponeringen økes, kan dette øke risikoen i fondet. Dette fondet tilhører kategori 3. 1 (2)

8 Alfred Berg Lang Obligasjon Nøkkelinformasjon for investorer Kostnader Engangsgebyrer ved transaksjoner Tegningsgebyr 0,0 % Innløsningsgebyr 0,0 % Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling. Årlige kostnader (foregående år) Fast forvaltningshonorar 0,6 % Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår Variabelt Ikke relevant. forvaltningshonorar: Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon som dekker forvaltning og drift av fondet. I tillegg dekker forvaltningsprovisjonen kostnadene som er knyttet til markedsføring og distribusjon av fondet. Tegnings- og innløsningavgiften vist i tabellen er det som maksimalt kan belastes ved kjøp eller salg av fondsandeler. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes månedlig. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes årlig. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i fast forvaltningshonorar, bortsett fra: Transaksjonsdrevne kostnader Historisk avkastning 15% 12% 9% 6% 3% AB Lang Obligasjon 13,1 13,4 7,9 7,8 3,2 Referanseindeks 4,0 3,4 1,9 1,8 7,4 10,5 8,0 2,9 6,4 6,5 5,9 9,5 9,3 4,0 Fondet ble startet i Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator på fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Grafen viser fondets historiske avkastning i norske kroner, etter fradrag av kostnadene. 0% -3% -0,1-6% Praktiske opplysninger Depotmottaker: J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch (org. nr ). Revisor: Ernst & Young Ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondsselskapet, fullstendig prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på Informasjonen er kun tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår webside: i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs, Morningstar og på tekst-tv. Fondet tilbys som en del av innskuddsbasert pensjonsavtale (IBP). Ta kontakt med Alfred Berg Kapitalforvaltning for mer informasjon. Alfred Berg Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktig eller som ikke er i samsvar med fondets prospekt. Skatt: En andelseier i et obligasjons-/pengemarkedsfond vil måtte betale 28 % skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår. Kursgevinster eller tap kommer til beskatning først ved innløsning/realisasjon. Kursgevinsten beskattes som ordinær kapitalinntekt med 28 %. Kurstap er tilsvarende fradragsberettiget Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter vil i all hovedsak være renteinntekter, realiserte kursgevinster og tegningsprovisjoner. Til fradrag i skattepliktige inntekter kommer kostnadsposter som forvaltningshonorarer, realiserte kurstap, transaksjonsomkostninger og utdelt avkastning fra fondet. Fondets skattepliktige resultat (inntekter minus fradrag) vil komme til beskatning med 28 % på fondets hånd. Imidlertid vil forvaltningsselskapet alltid søke å oppnå et skattemessig resultat i fondet som er lik null. I praksis vil derfor all inntektsbeskatning i obligasjonsfond/pengemarkedsfond skje på andelseiernes hånd. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale skattekontor. Fondet er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per (2)

9

10 ,8% 8,2% 8,2% 7,6% 9,6% 11,2% KLP Obligasjon Global II Barclays Global Agg. Corp. SR

11 NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg til å forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentet nøye, slik at du har et godt informasjonsgrunnlag for å ta en beslutning om å investere i fondet eller ikke. Arctic High Return ( Fondet ), et underfond av Arctic Funds plc ( Selskapet ) Andelsklasse A NOK MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI Fondets målsetting er å øke verdien av andelseiernes investering i fondet gjennom å investere i en variert portefølje av primært høyrenteobligasjoner. Fondet vil investere i faste og/eller flytende renteobligasjoner utstedt av selskaper som anses attraktivt priset sammenliknet med utsteders underliggende kredittrisiko og andre økonomiske faktorer. Fra tid til annen kan fondet investere i obligasjoner av høyere kvalitet (dvs. lavere yield) som har potensiale til å øke i verdi. Fondet kan ikke investere i andre verdipapirfond. Fondet kan også investere i følgende verdipapirer: (i) inntil 10 % av Fondets Netto Aktivaverdi i unoterte verdipapirer; og (ii) i kontanter og likvide tilleggsaktiva. Fondet kan benytte finansielle derivatinstrumenter (herunder kredittbytteavtaler, kredittindekser, terminkontrakter og byttekontrakter) for effektiv porteføljeforvaltning. Valutabytteavtaler kan også brukes til sikringsformål. Fondets resultater vil bli målt mot ST1X, en indeks med norske statsobligasjoner med en fast varighet på 3 måneder, beregnet av Oslo Børs ("Referanseindeksen"). Investeringsforvalteren vil etterleve Statens pensjonsfond Utlands policy for sosialt ansvarlige investeringer (SRI) ved å ta etiske, miljømessige og sosiale spørsmål i betraktning ved forvaltningen av fondet. RISIKO OG AVKASTNINGSPROFIL Lavere risiko Potensielt lavere avkastning Høyere risiko Potensielt høyere avkastning Risikokategorien ovenfor er basert på fondets historiske data og gir ingen garanti for fremtidig risikokategori. Risiko- og avkastningskategorien kan ikke garanteres og vil sannsynligvis endre seg over tid. Det presiseres at en plassering i laveste risikokategori ikke betyr at det er risikofritt å investere i fondet. Fondet er plassert i kategori 3 ut fra en lav til middels risiko for variasjon i netto aktivaverdi på bakgrunn av spredning og frekvens av prisendringer (volatilitet) i de underliggende investeringene. Følgende risikoer kommer i tillegg, og er ikke en del av vurderingene som inngår i risikokategorien: Generell verdien av alle typer investeringer kan bli påvirket av nedskrivninger (devaluering), politiske, statlige intervensjoner i relevante markeder eller uregelmessige og plutselige svingninger i markedene. Valutarisiko Fondets netto aktivaverdi beregnes i NOK mens fondets investeringer kan bli kjøpt i et bredt spekter av valutaer, hvor noen av dem kan være flyktig og/eller ikke fritt konvertible. Valutasvingninger kan ha en negativ innvirkning på verdien av fondets investeringer. Markedsrisiko Noen av de anerkjente børser fondet kan investere gjennom kan vise seg å være illikvid eller svært volatile fra tid til annen og påvirke prisen på noterte verdipapirer. Verdirisiko - Fondet kan investere i unoterte verdipapirer som verdsettes til en sannsynlig realisasjonsverdi, som beskrevet i prospektet til Arctic Funds plc. Slike estimerte verdivurderinger er iboende vanskelige å beregne og er gjenstand for betydelig usikkerhet.

12 AVGIFTER Avgifter du betaler brukes til å dekke kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Slike avgifter kan redusere den potensielle veksten av og/eller avkastning på investeringen din. Engangsgebyrer ved transaksjoner Tegningsgebyr Innløsningsgebyr Byttegebyr Inntil 3 % Inntil 3 % Inntil 3 % Dette er maksimumsgebyrer som kan bli belastet ditt tegningsbeløp før det utstedes andeler (tegningsgebyr), før innløsningsbeløp blir utbetalt eller før dine andeler blir byttet eller vekslet til et annet fond (byttegebyr). Årlig kostnad belastet fondet siste kalenderår Løpende avgifter 0.70 % Andre variable avgifter Resultatavgift 10 % av en eventuell økning i verdien av hver av andelene over den forrige høyeste verdien, utover den prosentvise endringen i referanseindeksen, beregnet årlig. De oppgitte tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimumsnivå. I noen tilfeller vil du betale mindre - ta kontakt med din finansielle rådgiver for nærmere informasjon. Figuren som viser de løpende avgifter er basert på kostnader for kalenderåret Prosentsatsen kan variere fra år til år. Den er eksklusive resultatavgift og porteføljens transaksjonskostnader. For ytterligere informasjon om avgifter vises det til prospekt og supplement, som er tilgjengelig på HISTORISK AVKASTNING 15% 10% 5% 0% 0.7 % 3.8 % Figuren viser fondets netto avkastning i NOK (fratrukket alle engangskostnader, løpende avgifter og eventuell resultatavgift) per år siden fondets oppstart i desember Historisk avkastning er en nyttig indikator på hvordan fondets utvikling har vært til dags dato, men er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Depotmottaker er BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Kopi av prospekt og nyeste års- og delårsrapporter med regnskap (alle på engelsk) kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til Selskapets offisielle adresse i 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Ireland og på Nyeste fondsverdi publiseres hver virkedag på og menyctx1.5. Fondet er underlagt skatteregler for Irland som kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon. Du bør rådføre deg med din profesjonelle rådgiver før du investerer i fondet. Investorer kan bytte andeler i fondet med andeler i andre underfond av selskapet, forutsatt at de tilfredsstiller de kriteriene som gjelder for investeringer i andre underfond. Ytterligere informasjon om bytte av fond finnes i avsnittet "bytte av andeler" i prospektet % PRAKTISKE OPPLYSNINGER Selskapet kan bli holdt ansvarlig utelukkende på grunnlag av noen uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet for fondet. Selskapet er et åpent paraply-fond med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at beholdningen i fondet opprettholdes separat under irsk lov fra beholdningen av andre underfond i Selskapet og investeringen i fondet vil ikke bli berørt av krav mot andre underfond av Selskapet. Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er relatert til andelsklasse A NOK. I tillegg til klasse A NOK, tilbyr fondet andeler i klasse B NOK, klasse B EUR, klasse B USD, klasse B SEK, som beskrevet i supplementet til fondet. Informasjon om disse tilleggsklassene er tilgjengelig hos Administrator, BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited. Fondsselskapet og underfondet er autorisert i Irland og regulert av the Central Bank of Ireland. Forvaltningsselskapet (Arctic Fund Management AS) er godkjent i Norge og regulert av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per

13

14

15 ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR The ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR is an exchange-traded fund linked to the performance of the EURO STOXX Select Dividend 30 performance index (Net Return index, NR). Dividends are included in the calculated performance of this index. All fund income is reinvested and hence increases the performance of the ETF. The deviation of the ETF from the index (tracking error) is published daily on the website at Opportunities and risks associated with ComStage ETFs Liquidity: ETFs can be traded on an exchange or overthe-counter and are characterised by high liquidity. Cost-effectiveness: Low flat fees. Passive management: ETFs are not actively managed, but are designed to replicate an underlying index as accurately as possible. Risk of loss: A fall in the index can result in losses for the ETF investor. Counterparty risk: The counterparty risk arising from the swap transaction is countered by means of collateralisation. Further information can be found in the prospectus. Index description The investment universe of the EURO STOXX Select Dividend 30 is the EURO STOXX, but if a company has another class of shares in the EURO STOXX TMI Index, this is also taken into account. The index comprises 30 companies from 12 eurozone countries which make above average dividend payments. The index is reviewed annually in March. Companies whose dividend per share ratio is less than or equal to 60% are sorted by country in descending order of their indicative dividend yield (taking the class of shares with the highest yield, if there is more than one class of shares). Each company is allocated an outperformance factor of 2, and a selection list is drawn up on the basis of this. 30 stocks are selected in descending order from the top 60, with index members (EURO STOXX Select Dividend 30) having priority. The EURO STOXX Select Dividend 30 performance index is calculated on the basis of daily closing prices and is weighted by capital. Key facts ETF information ETF name ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR Benchmark EURO STOXX Select Dividend 30 NR Index (CH ) Maturity Open-end Purchase Stock exchange and OTC Ratio Approx. 1/100 Fund type Equity fund UCITS IV compliant Yes Base currency EUR Use of income Reinvesting Entry fees 0% (in the secondary market) Exit fees 0% (in the secondary market) Total Expense Ratio p.a. 0.25% Price per fund share EUR (as of: 02-Apr-2013) Launch date 01-Sep-2008 ETF methodology Swap Trading information WKN ISIN Designated sponsor Trading hours (on exchange) Trading hours (off exchange) Trading currency Listing Reuters inav Reuters Bloomberg inav Bloomberg Reuters information page ETF051 LU Commerzbank AG 8 am to 8 pm 8 am to 10 pm EUR Xetra, Frankfurt, Stuttgart CBSD3T.DE CBSD3TNAV=COBA CBSD3T CNAVSD3T COMSTAGE Commerzbank AG phone: +49 (0) Corporates & Markets fax: +49 (0) Equity Markets & Commodities internet: Mainzer Landstraße Frankfurt The bank at your side

16 ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR Composition of the Historical performance of the EURO STOXX Select Dividend 30 EURO STOXX Select Dividend 30 standardized 0% 10% 20% 30% 19.2% 18.7% 16.8% 16.0% Dow Jones EURO 10.1% STOXX % 7.1% 4.3% Source: Bloomberg As of: 02-Apr-2013 Financials Utilities Industrials Telecommunication Services Energy Consumer Staples Consumer Discretionary Materials Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 EURO STOXX Select Dividend 30 (Price Index) EURO STOXX Select Dividend 30 NR (Total Return Index) Source: Bloomberg As of: 02-Apr-2013 Top 10 of the EURO STOXX Select Dividend 30 Shares Index weighting Belgacom SA 6.76% Banco Santander SA 5.89% France Telecom SA 5.69% E.ON SE 5.24% EDP - Energias de Portugal SA 4.71% RWE AG 4.38% Snam SpA 4.36% Bouygues SA 3.85% Eni SpA 3.69% Vivendi SA 3.57% Past performance is not a reliable indicator of future trends. The performance index clearly outperforms the price index because reinvested dividends increase its value. Nearly all ComStage ETF relate to performance indices (Net Return Index, NR). Source: Bloomberg As of: 02-Apr-2013 Note The respective index and its brands are intellectual property of their respective index sponsor and have been licensed for certain uses to Commerzbank AG and Commerz Funds Solutions S.A. The Sub- Fund shall in no way be sponsored, endorsed, sold or promoted by the index sponsor(s) of the indices referred to herein (with the exception of Commerzbank AG). The index sponsors of the indices referred to herein (including Commerzbank AG) make no assurances or guarantees as to the results achieved through use of their indices and/or the index values on a given day, or in other respects. The index sponsors shall not be liable for errors in their indices and are not obliged to call attention to such errors. Additionally, the index sponsor gives no insurance with respect to a change or alteration in the methodology for calculating the index and the index sponsor is also not required to continue to calculate the index on an ongoing basis, to publish it and to pass it on. This exposé only provides some information on the fund units mentioned herein, as for example the underlying index, fund figures (underlying asset, subscription price) and trade information (security code number, stock exchange listing). This is not sufficient information on which to base an investment decision. An investment decision should therefore not be made on the basis of this document, but solely based on the sales prospectus. Investors are also advised to contact their tax, financial, legal or other adviser prior to the acquisition of units in the ETFs described in this exposé and to clarify the possible economic as well as tax consequences of the share purchase individually. Commerzbank AG accepts no liability with respect to this exposé, and the information contained herein as well as for any possible errors or omissions or for damages as a result of any reliance thereon, subject to applicable laws and regulations. Commerzbank AG acts as market maker for said fund units or trades in financial instruments that are economically related to fund units or derivatives. Commerzbank AG trade and / or hedging activities may have an impact on the pricing, regarding transactions in fund units. This document is intended solely for distribution to customers of Commerzbank AG who have their permament residence in Germany. ComStage ETF is a registered fund in the Grand Duchy of Luxembourg. A comprehensive description of the fund terms and conditions is contained in the ComStage ETF sales prospectus. The prospectus, the Key Investor Information Documents (KIID), the Articles of Association and the latest annual and semi-annual reports are available free of charge from the following addresses: Germany: ComStage, Commerzbank AG, Abteilung CM-EMC, Kaiserplatz, Frankfurt am Main acts as information agent in Germany; Austria: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien acts as the paying agent and fiscal agent in Austria; Switzerland: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Branch Zurich, Utoquai 55, CH-8034 Zurich acts as the paying agent and representative in Switzerland; Management Company Luxembourg: Commerz Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg. As of: 02-Apr-2013

17

18

19

20 120,0% 80,0% 40,0% 0,0% -40,0% -80,0% 102,6 103,8 13,9 14,7-20,0-19,4-51,8-51,

21

22 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% 16,4 16,9-13,2-12,

23

24 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ,6 1,5

25

26 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 16,9 16,8 14,4 14,5 9,7 9,8-15,6-15,

27

28 30,0% 15,0% 0,0% -15,0% -30,0% -45,0% 17,6 17,5 8,9 9,1-1,1-0,9-32,9-33,

29

30 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 29,0 30,3 2,6 4,0-12,1-11,

31 ETF: DNB OBX DNB OBX was the first ETF introduced on the Oslo Stock Exchange on 1. March Total assets by end of September 2011 were approx imately 900 million NOK. Investment strategy The fund has a passive investment strategy where the aim is to copy the composition of the OBX index as closely as possible. The unit value at introduction was OBX divided by 10. OBX is a total return index, which is composed of the 25 most traded shares on the Oslo Stock Exchange. The management fee to DNB Asset Management amount to 0,30 % per annum of the fund s value. Risk OBX (v.a.) DNB OBX ETF (h.a.) Source: Bloomberg /11 P&D_CB Low High Purchase and sale The purchase and sale of units in the secondary market may be made through a securities firm, which is a member of the Oslo Stock Exchange. DNB Markets has undertaken as market maker in DNB OBX to make continuous prices for the purchase and sale of units. Under normal market conditions the difference between the bid and offer price is no more than 0,15 NOK and it is quoted prices for shares. Through a broker in DNB Markets it is possible to get a firm quote for larger volumes. Fund units that are traded in the secondary market will be settled through normal securities settlement between The Norwegian Central Securities Depository (Verdipapirsentralen VPS) and Norges Bank. Net asset value per share and holdings in the fund are published daily on DNB Asset Management s website: For more information call Bloomberg: OBXEDNB NO Reuters: OBXEDNB.OL Disclaimer This document must be seen as marketing material. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from trading in the aforementioned product. Historical rates of return do not give any guarantee of future returns. Not for distribution in the United States.

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

13,1% 13,1% 10,5% 10,5% 9,5% 8,3% 7,9% 7,9% 7,7% 6,5% 6,5% 4,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% KLP Pensjon II

13,1% 13,1% 10,5% 10,5% 9,5% 8,3% 7,9% 7,9% 7,7% 6,5% 6,5% 4,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% KLP Pensjon II 14 12 10 8 6 4 13,1% 13,1% 7,9% 7,9% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 10,5% 10,5% 2,9% 2,9% 6,5% 6,5% 7,7% 9,5% 8,3% 4,0% 2 0 0,0% 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KLP Pensjon II ST5X Nøkkelinformasjon

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Sector Global Equity Kernel Fund

Sector Global Equity Kernel Fund Sector Global Equity Kernel Fund Key Investor Information Document Contents English Class A USD Page 2 Class P USD Page 4 Norsk Class A USD Side 6 Class P USD Side 8 Sector Global Equity Kernel KIID document

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Sector Global Equity Kernel Fund

Sector Global Equity Kernel Fund Sector Global Equity Kernel Fund Key Investor Information Document Contents English Class A USD (as representative share class for all share classes) Page 2 Norsk Class A USD (som representative andelsklasse

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 5.8.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Juni 7, 2005 Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Ole Martin Røine, Head of Accounting and Internal Controls Norsk Hydro ASA, Oil & Energy Dagens situasjon FAS 133 Accounting

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR Basisvalg når man forvalter finansiell kapital 1. Hvor høy risiko? 2. Relasjon eier / forvalter 3. Hvor stort omfang

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer