Nøkkelinformasjon for investorer. Alfred Berg Pengemarked. Målsetting og investeringsstrategi. Risikoprofil ISIN: NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkelinformasjon for investorer. Alfred Berg Pengemarked. Målsetting og investeringsstrategi. Risikoprofil ISIN: NO0010089428"

Transkript

1

2

3 Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke. Alfred Berg Pengemarked ISIN: NO Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, orgnr , et datterselskap av Alfred Berg Forvaltning AS. Målsetting og investeringsstrategi Målsetting: Fondets målsetting er å skape best mulig avkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske pengemarkedsinstrumenter. Investeringsstrategi: Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med løpetid til forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Avkastningen i fondet gjenspeiler utviklingene i pengemarkedet. Historisk sett har pengemarkedsrenten ligget over innskuddsrenten i bank. Fondet investerer i verdipapir og obligasjoner som er garantert av stat, kommune, bank eller forsikringsselskap, men også i industri og større børs noterte selskaper. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser om utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Fondet kan investere inntil 15 % i ansvarlige lån. Fondet har lav renterisiko, og gjennomsnittlig løpetid i fondet vil ligge i intervallet 0 12 måneder. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Utbytte: Skattepliktig resultat, bestående av netto realisasjonsgevinster og renteinntekter fratrukket fondets kostnader, utdeles andelseierne pr Utdelingen skjer i form av reinvestering i nye andeler eller utbetaling dersom dette er avtalt. Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning av andeler alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er kr og for spareavtale er minste tegningsbeløp kr. 1000,-. Spareavtale er tilgjengelig på Målgruppe: Fondets passer for investorer som ønsker eksponering og risikospreding i det norske pengemarkedet. Risikoprofil Lav Risiko Lav Avkastning Høy Risiko Høy Avkastning Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning. Indikatoren beskriver risiko basert på fondet standardavvik de siste fem årene. Dette fondet tilhører kategori XX. Det betyr at kjøp av andeler er forbundet med høy risiko for kurssvingninger. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt (2)

4 Alfred Berg Pengemarked Nøkkelinformasjon for investorer Kostnader Engangsgebyrer ved transaksjoner Tegningsgebyr 0,0 % Innløsningsgebyr 0,0 % Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling. Årlige kostnader (foregående år) Fast forvaltningshonorar 0,4 % Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår Variabelt Ikke relevant. forvaltningshonorar: Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon som dekker forvaltning og drift av fondet. I tillegg dekker forvaltningsprovisjonen kostnadene som er knyttet til markedsføring og distribusjon av fondet. Tegnings- og innløsningavgiften vist i tabellen er det som maksimalt kan belastes ved kjøp eller salg av fondsandeler. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes månedlig. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes årlig. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i fast forvaltningshonorar, bortsett fra: Transaksjonsdrevne kostnader Historisk avkastning 10% 8% 6% 4% 2% AB Pengemarked 5,5 5,4 2,2 2,7 2,3 Referanseindeks 2,1 2,7 5,6 4,4 4,2 3,4 6,7 7,5 2,2 2,9 2,3 3,1 2,7 3,3 1,5 Fondet ble startet i Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator på fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Grafen viser fondets historiske avkastning i norske kroner, etter fradrag av kostnadene. 0% -2% -4% Praktiske opplysninger Depotmottaker: J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch (org. nr ). Revisor: Ernst & Young Ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondsselskapet, fullstendig prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på Informasjonen er kun tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår webside: i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs, Morningstar og på tekst-tv. Fondet tilbys som en del av innskuddsbasert pensjonsavtale (IBP). Ta kontakt med Alfred Berg Kapitalforvaltning for mer informasjon. Alfred Berg Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktig eller som ikke er i samsvar med fondets prospekt. Skatt: En andelseier i et obligasjons-/pengemarkedsfond vil måtte betale 28 % skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår. Kursgevinster eller tap kommer til beskatning først ved innløsning/realisasjon. Kursgevinsten beskattes som ordinær kapitalinntekt med 28 %. Kurstap er tilsvarende fradragsberettiget Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter vil i all hovedsak være renteinntekter, realiserte kursgevinster og tegningsprovisjoner. Til fradrag i skattepliktige inntekter kommer kostnadsposter som forvaltningshonorarer, realiserte kurstap, transaksjonsomkostninger og utdelt avkastning fra fondet. Fondets skattepliktige resultat (inntekter minus fradrag) vil komme til beskatning med 28 % på fondets hånd. Imidlertid vil forvaltningsselskapet alltid søke å oppnå et skattemessig resultat i fondet som er lik null. I praksis vil derfor all inntektsbeskatning i obligasjonsfond/pengemarkedsfond skje på andelseiernes hånd. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale skattekontor. Fondet er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per (2)

5

6 ,1% 13,1% 7,9% 7,9% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 10,5% 10,5% 2,9% 2,9% 6,5% 6,5% 7,7% 9,5% 8,3% 4,0% 2 0 0,0% 0,0% KLP Pensjon II ST5X

7 Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke. Alfred Berg Lang Obligasjon ISIN: NO Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, orgnr , et datterselskap av Alfred Berg Forvaltning AS. Målsetting og investeringsstrategi Målsetting: Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer. Investeringsstrategi: Fondet investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner eller øvrige kredittverdige bedrifter. Durasjonsintervallet i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 4 og 6 år. Alfred Berg Lang Obligasjon har moderat kredittrisiko og er veldiversifisert.fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondet kan kun investere i Investment Grade papirer i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransje standard for informasjon og klassifisering av rentefond. Referanseindeks: Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år. Utbytte: Skattepliktig resultat, bestående av netto realisasjonsgevinster og renteinntekter fratrukket fondets kostnader, utdeles andelseierne pr Utdelingen skjer i form av reinvestering i nye andeler eller utbetaling dersom dette er avtalt. Tegning/Innløsning: Tegning og innløsning av andeler alle norske bankdager. Minste tegningsbeløp er kr og for spareavtale er minste tegningsbeløp kr. 1000,-. Målgruppe: Fondet er egnet for den langsiktige investor. Typiske investorer vil være pensjonskasser, legater og stiftelser. Men også bedrifter og formuende privatpersoner som vil dra nytte av et eventuelt høyere løpende rentenivå på lange renter og/eller et forventet fall i lange renter. Risikoprofil Lav Risiko Lav Avkastning Høy Risiko Høy Avkastning innskuddsgarantien som gjelder for bankinnskudd i norske banker jfr. banksikringsloven av 6. desember 1997 nr. 75). Følgende risiko er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i indikatoren: Renterisiko er risikoen som følger av endringer i det generelle rentenivået. Risiko/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning. Det betyr at kjøp av andeler er forbundet med lav risiko for kurssvingninger. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil. For investeringer i verdipapirfond gis det ingen garanti for det investerte beløpet, i motsetning til Kredittrisiko er risikoen for at en utsteder ikke klarer å innfri sine betalingsforpliktelser (konkursrisiko). Motpartsrisiko vil si risikoen som følger av at en motpart i en kontrakt ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. Derivatrisiko: Når fondet investerer i derivater, gjøres det for å sikre eller øke eksponeringen av en posisjon. Ved tilfeller der eksponeringen økes, kan dette øke risikoen i fondet. Dette fondet tilhører kategori 3. 1 (2)

8 Alfred Berg Lang Obligasjon Nøkkelinformasjon for investorer Kostnader Engangsgebyrer ved transaksjoner Tegningsgebyr 0,0 % Innløsningsgebyr 0,0 % Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før utstedelse av andeler. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før utbetaling. Årlige kostnader (foregående år) Fast forvaltningshonorar 0,6 % Variabelt forvaltningshonorar som belastes etter bestemte vilkår Variabelt Ikke relevant. forvaltningshonorar: Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon som dekker forvaltning og drift av fondet. I tillegg dekker forvaltningsprovisjonen kostnadene som er knyttet til markedsføring og distribusjon av fondet. Tegnings- og innløsningavgiften vist i tabellen er det som maksimalt kan belastes ved kjøp eller salg av fondsandeler. Fast forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes månedlig. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig, og belastes årlig. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i fast forvaltningshonorar, bortsett fra: Transaksjonsdrevne kostnader Historisk avkastning 15% 12% 9% 6% 3% AB Lang Obligasjon 13,1 13,4 7,9 7,8 3,2 Referanseindeks 4,0 3,4 1,9 1,8 7,4 10,5 8,0 2,9 6,4 6,5 5,9 9,5 9,3 4,0 Fondet ble startet i Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator på fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markeds-utvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Grafen viser fondets historiske avkastning i norske kroner, etter fradrag av kostnadene. 0% -3% -0,1-6% Praktiske opplysninger Depotmottaker: J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch (org. nr ). Revisor: Ernst & Young Ytterligere informasjon: Mer informasjon om fondsselskapet, fullstendig prospekter, alminnelige forretningsvilkår, halvårs- og årsrapporter for Alfred Berg Kapitalforvaltning er tilgjengelig på Informasjonen er kun tilgjengelig på norsk. Trykte eksemplarer er tilgjengelig vederlagsfritt. Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår webside: i utvalgte dagsaviser, Oslo Børs, Morningstar og på tekst-tv. Fondet tilbys som en del av innskuddsbasert pensjonsavtale (IBP). Ta kontakt med Alfred Berg Kapitalforvaltning for mer informasjon. Alfred Berg Kapitalforvaltning kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villedende, feilaktig eller som ikke er i samsvar med fondets prospekt. Skatt: En andelseier i et obligasjons-/pengemarkedsfond vil måtte betale 28 % skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår. Kursgevinster eller tap kommer til beskatning først ved innløsning/realisasjon. Kursgevinsten beskattes som ordinær kapitalinntekt med 28 %. Kurstap er tilsvarende fradragsberettiget Fondet er et eget skattesubjekt. Fondets skattepliktige inntekter vil i all hovedsak være renteinntekter, realiserte kursgevinster og tegningsprovisjoner. Til fradrag i skattepliktige inntekter kommer kostnadsposter som forvaltningshonorarer, realiserte kurstap, transaksjonsomkostninger og utdelt avkastning fra fondet. Fondets skattepliktige resultat (inntekter minus fradrag) vil komme til beskatning med 28 % på fondets hånd. Imidlertid vil forvaltningsselskapet alltid søke å oppnå et skattemessig resultat i fondet som er lik null. I praksis vil derfor all inntektsbeskatning i obligasjonsfond/pengemarkedsfond skje på andelseiernes hånd. For ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale skattekontor. Fondet er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per (2)

9

10 ,8% 8,2% 8,2% 7,6% 9,6% 11,2% KLP Obligasjon Global II Barclays Global Agg. Corp. SR

11 NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg til å forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentet nøye, slik at du har et godt informasjonsgrunnlag for å ta en beslutning om å investere i fondet eller ikke. Arctic High Return ( Fondet ), et underfond av Arctic Funds plc ( Selskapet ) Andelsklasse A NOK MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI Fondets målsetting er å øke verdien av andelseiernes investering i fondet gjennom å investere i en variert portefølje av primært høyrenteobligasjoner. Fondet vil investere i faste og/eller flytende renteobligasjoner utstedt av selskaper som anses attraktivt priset sammenliknet med utsteders underliggende kredittrisiko og andre økonomiske faktorer. Fra tid til annen kan fondet investere i obligasjoner av høyere kvalitet (dvs. lavere yield) som har potensiale til å øke i verdi. Fondet kan ikke investere i andre verdipapirfond. Fondet kan også investere i følgende verdipapirer: (i) inntil 10 % av Fondets Netto Aktivaverdi i unoterte verdipapirer; og (ii) i kontanter og likvide tilleggsaktiva. Fondet kan benytte finansielle derivatinstrumenter (herunder kredittbytteavtaler, kredittindekser, terminkontrakter og byttekontrakter) for effektiv porteføljeforvaltning. Valutabytteavtaler kan også brukes til sikringsformål. Fondets resultater vil bli målt mot ST1X, en indeks med norske statsobligasjoner med en fast varighet på 3 måneder, beregnet av Oslo Børs ("Referanseindeksen"). Investeringsforvalteren vil etterleve Statens pensjonsfond Utlands policy for sosialt ansvarlige investeringer (SRI) ved å ta etiske, miljømessige og sosiale spørsmål i betraktning ved forvaltningen av fondet. RISIKO OG AVKASTNINGSPROFIL Lavere risiko Potensielt lavere avkastning Høyere risiko Potensielt høyere avkastning Risikokategorien ovenfor er basert på fondets historiske data og gir ingen garanti for fremtidig risikokategori. Risiko- og avkastningskategorien kan ikke garanteres og vil sannsynligvis endre seg over tid. Det presiseres at en plassering i laveste risikokategori ikke betyr at det er risikofritt å investere i fondet. Fondet er plassert i kategori 3 ut fra en lav til middels risiko for variasjon i netto aktivaverdi på bakgrunn av spredning og frekvens av prisendringer (volatilitet) i de underliggende investeringene. Følgende risikoer kommer i tillegg, og er ikke en del av vurderingene som inngår i risikokategorien: Generell verdien av alle typer investeringer kan bli påvirket av nedskrivninger (devaluering), politiske, statlige intervensjoner i relevante markeder eller uregelmessige og plutselige svingninger i markedene. Valutarisiko Fondets netto aktivaverdi beregnes i NOK mens fondets investeringer kan bli kjøpt i et bredt spekter av valutaer, hvor noen av dem kan være flyktig og/eller ikke fritt konvertible. Valutasvingninger kan ha en negativ innvirkning på verdien av fondets investeringer. Markedsrisiko Noen av de anerkjente børser fondet kan investere gjennom kan vise seg å være illikvid eller svært volatile fra tid til annen og påvirke prisen på noterte verdipapirer. Verdirisiko - Fondet kan investere i unoterte verdipapirer som verdsettes til en sannsynlig realisasjonsverdi, som beskrevet i prospektet til Arctic Funds plc. Slike estimerte verdivurderinger er iboende vanskelige å beregne og er gjenstand for betydelig usikkerhet.

12 AVGIFTER Avgifter du betaler brukes til å dekke kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Slike avgifter kan redusere den potensielle veksten av og/eller avkastning på investeringen din. Engangsgebyrer ved transaksjoner Tegningsgebyr Innløsningsgebyr Byttegebyr Inntil 3 % Inntil 3 % Inntil 3 % Dette er maksimumsgebyrer som kan bli belastet ditt tegningsbeløp før det utstedes andeler (tegningsgebyr), før innløsningsbeløp blir utbetalt eller før dine andeler blir byttet eller vekslet til et annet fond (byttegebyr). Årlig kostnad belastet fondet siste kalenderår Løpende avgifter 0.70 % Andre variable avgifter Resultatavgift 10 % av en eventuell økning i verdien av hver av andelene over den forrige høyeste verdien, utover den prosentvise endringen i referanseindeksen, beregnet årlig. De oppgitte tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimumsnivå. I noen tilfeller vil du betale mindre - ta kontakt med din finansielle rådgiver for nærmere informasjon. Figuren som viser de løpende avgifter er basert på kostnader for kalenderåret Prosentsatsen kan variere fra år til år. Den er eksklusive resultatavgift og porteføljens transaksjonskostnader. For ytterligere informasjon om avgifter vises det til prospekt og supplement, som er tilgjengelig på HISTORISK AVKASTNING 15% 10% 5% 0% 0.7 % 3.8 % Figuren viser fondets netto avkastning i NOK (fratrukket alle engangskostnader, løpende avgifter og eventuell resultatavgift) per år siden fondets oppstart i desember Historisk avkastning er en nyttig indikator på hvordan fondets utvikling har vært til dags dato, men er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Depotmottaker er BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Kopi av prospekt og nyeste års- og delårsrapporter med regnskap (alle på engelsk) kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til Selskapets offisielle adresse i 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Ireland og på Nyeste fondsverdi publiseres hver virkedag på og menyctx1.5. Fondet er underlagt skatteregler for Irland som kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon. Du bør rådføre deg med din profesjonelle rådgiver før du investerer i fondet. Investorer kan bytte andeler i fondet med andeler i andre underfond av selskapet, forutsatt at de tilfredsstiller de kriteriene som gjelder for investeringer i andre underfond. Ytterligere informasjon om bytte av fond finnes i avsnittet "bytte av andeler" i prospektet % PRAKTISKE OPPLYSNINGER Selskapet kan bli holdt ansvarlig utelukkende på grunnlag av noen uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet for fondet. Selskapet er et åpent paraply-fond med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at beholdningen i fondet opprettholdes separat under irsk lov fra beholdningen av andre underfond i Selskapet og investeringen i fondet vil ikke bli berørt av krav mot andre underfond av Selskapet. Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er relatert til andelsklasse A NOK. I tillegg til klasse A NOK, tilbyr fondet andeler i klasse B NOK, klasse B EUR, klasse B USD, klasse B SEK, som beskrevet i supplementet til fondet. Informasjon om disse tilleggsklassene er tilgjengelig hos Administrator, BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited. Fondsselskapet og underfondet er autorisert i Irland og regulert av the Central Bank of Ireland. Forvaltningsselskapet (Arctic Fund Management AS) er godkjent i Norge og regulert av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per

13

14

15 ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR The ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR is an exchange-traded fund linked to the performance of the EURO STOXX Select Dividend 30 performance index (Net Return index, NR). Dividends are included in the calculated performance of this index. All fund income is reinvested and hence increases the performance of the ETF. The deviation of the ETF from the index (tracking error) is published daily on the website at Opportunities and risks associated with ComStage ETFs Liquidity: ETFs can be traded on an exchange or overthe-counter and are characterised by high liquidity. Cost-effectiveness: Low flat fees. Passive management: ETFs are not actively managed, but are designed to replicate an underlying index as accurately as possible. Risk of loss: A fall in the index can result in losses for the ETF investor. Counterparty risk: The counterparty risk arising from the swap transaction is countered by means of collateralisation. Further information can be found in the prospectus. Index description The investment universe of the EURO STOXX Select Dividend 30 is the EURO STOXX, but if a company has another class of shares in the EURO STOXX TMI Index, this is also taken into account. The index comprises 30 companies from 12 eurozone countries which make above average dividend payments. The index is reviewed annually in March. Companies whose dividend per share ratio is less than or equal to 60% are sorted by country in descending order of their indicative dividend yield (taking the class of shares with the highest yield, if there is more than one class of shares). Each company is allocated an outperformance factor of 2, and a selection list is drawn up on the basis of this. 30 stocks are selected in descending order from the top 60, with index members (EURO STOXX Select Dividend 30) having priority. The EURO STOXX Select Dividend 30 performance index is calculated on the basis of daily closing prices and is weighted by capital. Key facts ETF information ETF name ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR Benchmark EURO STOXX Select Dividend 30 NR Index (CH ) Maturity Open-end Purchase Stock exchange and OTC Ratio Approx. 1/100 Fund type Equity fund UCITS IV compliant Yes Base currency EUR Use of income Reinvesting Entry fees 0% (in the secondary market) Exit fees 0% (in the secondary market) Total Expense Ratio p.a. 0.25% Price per fund share EUR (as of: 02-Apr-2013) Launch date 01-Sep-2008 ETF methodology Swap Trading information WKN ISIN Designated sponsor Trading hours (on exchange) Trading hours (off exchange) Trading currency Listing Reuters inav Reuters Bloomberg inav Bloomberg Reuters information page ETF051 LU Commerzbank AG 8 am to 8 pm 8 am to 10 pm EUR Xetra, Frankfurt, Stuttgart CBSD3T.DE CBSD3TNAV=COBA CBSD3T CNAVSD3T COMSTAGE Commerzbank AG phone: +49 (0) Corporates & Markets fax: +49 (0) Equity Markets & Commodities internet: Mainzer Landstraße Frankfurt The bank at your side

16 ComStage ETF EURO STOXX Select Dividend 30 NR Composition of the Historical performance of the EURO STOXX Select Dividend 30 EURO STOXX Select Dividend 30 standardized 0% 10% 20% 30% 19.2% 18.7% 16.8% 16.0% Dow Jones EURO 10.1% STOXX % 7.1% 4.3% Source: Bloomberg As of: 02-Apr-2013 Financials Utilities Industrials Telecommunication Services Energy Consumer Staples Consumer Discretionary Materials Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 EURO STOXX Select Dividend 30 (Price Index) EURO STOXX Select Dividend 30 NR (Total Return Index) Source: Bloomberg As of: 02-Apr-2013 Top 10 of the EURO STOXX Select Dividend 30 Shares Index weighting Belgacom SA 6.76% Banco Santander SA 5.89% France Telecom SA 5.69% E.ON SE 5.24% EDP - Energias de Portugal SA 4.71% RWE AG 4.38% Snam SpA 4.36% Bouygues SA 3.85% Eni SpA 3.69% Vivendi SA 3.57% Past performance is not a reliable indicator of future trends. The performance index clearly outperforms the price index because reinvested dividends increase its value. Nearly all ComStage ETF relate to performance indices (Net Return Index, NR). Source: Bloomberg As of: 02-Apr-2013 Note The respective index and its brands are intellectual property of their respective index sponsor and have been licensed for certain uses to Commerzbank AG and Commerz Funds Solutions S.A. The Sub- Fund shall in no way be sponsored, endorsed, sold or promoted by the index sponsor(s) of the indices referred to herein (with the exception of Commerzbank AG). The index sponsors of the indices referred to herein (including Commerzbank AG) make no assurances or guarantees as to the results achieved through use of their indices and/or the index values on a given day, or in other respects. The index sponsors shall not be liable for errors in their indices and are not obliged to call attention to such errors. Additionally, the index sponsor gives no insurance with respect to a change or alteration in the methodology for calculating the index and the index sponsor is also not required to continue to calculate the index on an ongoing basis, to publish it and to pass it on. This exposé only provides some information on the fund units mentioned herein, as for example the underlying index, fund figures (underlying asset, subscription price) and trade information (security code number, stock exchange listing). This is not sufficient information on which to base an investment decision. An investment decision should therefore not be made on the basis of this document, but solely based on the sales prospectus. Investors are also advised to contact their tax, financial, legal or other adviser prior to the acquisition of units in the ETFs described in this exposé and to clarify the possible economic as well as tax consequences of the share purchase individually. Commerzbank AG accepts no liability with respect to this exposé, and the information contained herein as well as for any possible errors or omissions or for damages as a result of any reliance thereon, subject to applicable laws and regulations. Commerzbank AG acts as market maker for said fund units or trades in financial instruments that are economically related to fund units or derivatives. Commerzbank AG trade and / or hedging activities may have an impact on the pricing, regarding transactions in fund units. This document is intended solely for distribution to customers of Commerzbank AG who have their permament residence in Germany. ComStage ETF is a registered fund in the Grand Duchy of Luxembourg. A comprehensive description of the fund terms and conditions is contained in the ComStage ETF sales prospectus. The prospectus, the Key Investor Information Documents (KIID), the Articles of Association and the latest annual and semi-annual reports are available free of charge from the following addresses: Germany: ComStage, Commerzbank AG, Abteilung CM-EMC, Kaiserplatz, Frankfurt am Main acts as information agent in Germany; Austria: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien acts as the paying agent and fiscal agent in Austria; Switzerland: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Branch Zurich, Utoquai 55, CH-8034 Zurich acts as the paying agent and representative in Switzerland; Management Company Luxembourg: Commerz Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg. As of: 02-Apr-2013

17

18

19

20 120,0% 80,0% 40,0% 0,0% -40,0% -80,0% 102,6 103,8 13,9 14,7-20,0-19,4-51,8-51,

21

22 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% 16,4 16,9-13,2-12,

23

24 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ,6 1,5

25

26 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 16,9 16,8 14,4 14,5 9,7 9,8-15,6-15,

27

28 30,0% 15,0% 0,0% -15,0% -30,0% -45,0% 17,6 17,5 8,9 9,1-1,1-0,9-32,9-33,

29

30 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 29,0 30,3 2,6 4,0-12,1-11,

31 ETF: DNB OBX DNB OBX was the first ETF introduced on the Oslo Stock Exchange on 1. March Total assets by end of September 2011 were approx imately 900 million NOK. Investment strategy The fund has a passive investment strategy where the aim is to copy the composition of the OBX index as closely as possible. The unit value at introduction was OBX divided by 10. OBX is a total return index, which is composed of the 25 most traded shares on the Oslo Stock Exchange. The management fee to DNB Asset Management amount to 0,30 % per annum of the fund s value. Risk OBX (v.a.) DNB OBX ETF (h.a.) Source: Bloomberg /11 P&D_CB Low High Purchase and sale The purchase and sale of units in the secondary market may be made through a securities firm, which is a member of the Oslo Stock Exchange. DNB Markets has undertaken as market maker in DNB OBX to make continuous prices for the purchase and sale of units. Under normal market conditions the difference between the bid and offer price is no more than 0,15 NOK and it is quoted prices for shares. Through a broker in DNB Markets it is possible to get a firm quote for larger volumes. Fund units that are traded in the secondary market will be settled through normal securities settlement between The Norwegian Central Securities Depository (Verdipapirsentralen VPS) and Norges Bank. Net asset value per share and holdings in the fund are published daily on DNB Asset Management s website: For more information call Bloomberg: OBXEDNB NO Reuters: OBXEDNB.OL Disclaimer This document must be seen as marketing material. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from trading in the aforementioned product. Historical rates of return do not give any guarantee of future returns. Not for distribution in the United States.

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Alfred Berg Norge PROSPEKT

Alfred Berg Norge PROSPEKT Alfred Berg Norge PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Norge Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Norge, stiftelsesdato er 29.12.1994, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT MAI 2014 Prospekt for Alfred Berg Nordic Best Selection 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Nordic Best Selection, stiftelsesdato

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178.

PROSPEKT. DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178. PROSPEKT DSND Inc. Utarbeidet i forbindelse med: Videresalg av 10.010.501 aksjer Kjøpskurs NOK 17,00 per aksje Totalt beløp NOK 170.178.517 8% p.a. konvertibelt obligasjonslån 2003/2006 Totalt NOK 300.000.000

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 Prospekt Verdipapirfondet Eika Kreditt F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 912 3 7 0 2 7 5 B e t e g n e l s e : A n d r e r e n t e f

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer