Forord. Bergen, mai Tor Fredriksen Instituttstyrer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer"

Transkript

1

2 Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert, og for SOL medførte dette betydelige endringer for flere av masterprofilene der instituttet har et hovedansvar. Sammen med en oppgradering av enkeltkurs innen profilene, håper instituttet å komme styrket ut av omstillingen som er gjort. Også innen bachelor og doktorgradsutdanningen er det gjort endringer. Innen bachelorprogrammet har kvalitets-reformen gitt økt fokus på aktivisering av studentene. Dette har gitt seg utslag i færre kontakttimer, og ytterligere økning i bruk av gruppeundervisning og innleveringsoppgaver. Innen doktorgradsprogrammer har man startet et arbeid med å modularisere deler av programmet for å gi økt fleksibilitet og økt kvalitet gjennom bruk av fremstående, internasjonale kursholdere. Årets undervisningspris for 2006 ble tildelt Inger Stensaker og Herbjørn Nysveen. Til tross for betydelig ressursbruk innen de ulike undervisningsprogrammene, er det utført en betydelig forskningsproduksjon i Spesielt gledelig er det at stadig flere medlemmer av staben berømmes internasjonalt for sine publikasjoner. Paul Gooderham og Odd Nordhaug har, sammen med medforfattere utenfor instituttet, mottatt to utmerkelser (blant de beste vitenskapelige artikler publisert innen ulike fagområder), i tillegg til to publiseringer på UHRs nivå 2-liste. Også Kjell Grønhaug kan, sammen med medforfatter, vise til publisering på nivå 2-liste. Rune Lines ble i 2006 tildelt pris for beste artikkel i et anerkjent HRM-tidsskrift. Fokus på forskning ble ytterligere forsterket ved at Professor Nicolai Foss høsten 2006 tiltrådte i et nyopprettet forskningsprofessorat. Forskningsområdet er verdiskapning innen kunnskapsbaserte næringer, og vil bli ytterligere styrket med flere stipendiater i årene som kommer. I tillegg fikk to førsteamanuenser opprykk til professor, og en amanuensis opprykk til førsteamanuensis i Instituttet produserte fem doktorgrader. Årsmeldingen gir en kortfattet oversikt over aktivitetene innenfor instituttets hovedområder: forskning, undervisning/veiledning og formidling. Vi håper meldingen gir praktisk og nyttig informasjon til leserne, og vi vil sette stor pris på tilbakemeldinger som kan bidra til ytterligere forbedringer. Redaksjonskommiteen for denne årsmeldingen har bestått av: amanuensis Tore B. Holmesland og kontorsjef Børge Aadland, med bidrag fra den administrative staben. Bergen, mai 2007 Tor Fredriksen Instituttstyrer i

3 Summary in English This annual report provides a comprehensive account of teaching activities, research production, knowledge transfer and administrative work performed by the faculty and staff at NHH s Department of Strategy and Management (SOL). First, an overview of the department, its faculty groups, and its management is given. As of 2006, the department holds 36 professors (full, associate, assistant), 29 of whom have doctoral degrees from NHH or other domestic or international universities. Also, the department had 11 adjunct professors (full, associate, assistant), 26 research scholars, and 8 administrative staff members. The department s activities are related to five broad subject areas: information management, marketing, organization behavior, organization theory, and strategic management. As far as research is concerned, the faculty of SOL published 15 papers in international academic journals (refereed), 4 books, 23 book chapters. Moreover, 42 papers have been presented at national and international academic conferences, and five doctoral candidates have defended their dissertations in The department has been involved in teaching at all levels and in a wide spectrum of subjects within the five broad subject areas. At the undergraduate level, a total of 12 courses were taught. The corresponding numbers at the masters and doctoral levels are 28 and 9. Furthermore, SOL is heavily involved in executive education, primarily by being responsible for two executive MBA programs, and participating in two more, offered in collaboration with other institutions. Finally, SOL was responsible for several in-company training programs. Finally, as good citizens of the academic community, the SOL faculty is actively involved in research collaboration with other institutions both nationally and internationally. Faculty members act as referees for journals and conferences, are on editorial boards, are conference organizers, and participate on committees for evaluation of doctoral dissertations as well as applicants to positions as professor. ii

4 Innholdsfortegnelse Forord Summary in English 1. Institutt for strategi og ledelse s Instituttets aktiviteter i 2006 s. 3 Undervisning fulltidsstudiene s. 4 Undervisning etter- og videreutdanningen s. 5 Åpent Bachelor-program Åpne EMBA programmer Bedriftsinterne programmer Forskning s. 6 Doktorgrader Stabsseminar s. 7 Formidling og utadrettet virksomhet s Faglig perspektiv mitt fag Christine B. Meyer: Faglig perspektiv s. 8 Vedlegg 1. Ansatte ved Institutt for strategi og ledelse i 2006 s Undervisning kurstilbud fra SOL 2006 s. 16 3a. Artikler i internasjonale vitenskapelige tidskrifter med referee s. 18 3b. Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee s Andre publikasjoner i tidsskrifter, bulletiner, serier mv. s Bokutgivelser på norske eller internasjonale forlag s Bidrag/kapittel i faglige bøker utgitt på forlag s Presentasjon av paper på vitenskapelige konferanser s Eksternfinansierte forskningsprosjekter s Priser/utmerkelser s Doktorgrader på SOL i 2006 s Utenlandsopphold av en viss varighet s Stabsseminarer i samarbeid med SOL/SNF s Deltagelse i vitenskapelige bedømmelser (stillinger; doktorgrader) s Reviewer og andre redaksjonelle verv (tidsskrift/bøker/konferanser) s Interne verv, utvalg og komiteer s Eksterne verv, utvalg og komiteer s. 40 iii

5 1. Om Institutt for strategi og ledelse Institutt for strategi og ledelse (SOL) ble etablert gjennom en sammenslåing av tre tidligere institutter for henholdsvis informasjonsbehandling, markedsøkonomi og organisasjonsfag. Disse tre instituttene ble alle etablert på og 1970-tallet og har vært pionérmiljøer i Norge på sine respektive fagområder. SOL er ansvarlig for forskning og undervisning på en rekke emneområder og innenfor flere fagdisipliner - f.eks. organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, forhandlinger og konflikthåndtering, ledelse, endringsledelse, HRM, næringslivsetikk, forretningsstrategi, konsernstrategi, interorganisatoriske releasjoner, forsyningsledelse, kunnskapsledelse, informasjonsledelse, elektronisk forretningsdrift, bruk av IT, marketing, merkevareledelse og kjøpsatferd. Instituttet har et uttrykt mål om å være ledende i Europa innenfor sine fagområder. Instituttet er delt inn i fire faggrupper som hver har et operativt ansvar for planlegging av undervisning, fordeling av veiledningsoppgaver, og systematisk styrking av kvaliteten på forskning og (forskningsbasert) undervisning innenfor sine respektive fagområder. De fire faggruppene er: Strategi Forretningsstrategi, konsernstrategi, strategisk endring, strategiske allianser, strategisk ledelse, innovasjon og nettverk, næringslivsetikk, organisasjonspsykologi, relasjonsetikk, HRM, kompetanseutvikling, konflikthåndtering, læring i organisasjoner, kunnskapsledelse. Marketing Markedsføring, kjøpsatferd, markedsundersøkelser, metode, markedskommunikasjon, merkevareledelse, tjenestemarkedsføring, produktutvikling, internasjonal markedsføring. Organisasjon og ledelse Organisasjonsteori, strategisk personalledelse, kunnskapsledelse, nettverk, sosial kapital, internasjonal ledelse, økonomisk organisasjonsteori. Informasjonsbehandling Informasjonsledelse, verdiskaping med IT, beslutningsstøtte, IT støttet læring i organisasjoner, IT-prosjektledelse, IT-prosessanalyse, systemutvikling, systemintegrasjon, datamodellering, objektorientert programmering, ERP-systemer, datavarehus. Hver faggruppe har en faggruppeleder. Denne leder arbeidet i faggruppen og er bindeleddet til instituttledelsen. Faggruppelederne ex officio er medlemmer av instituttets arbeidsutvalg (AU). 1

6 Instituttledelsen har i 2006 bestått av: Instituttstyrer: Førsteamanuensis Tor Fredriksen Varastyrer: Professor Sven Haugland Kontorsjef: Børge Aadland Instituttet har hatt et arbeidsutvalg (AU) som i tillegg til de tre ovennevnte har bestått av: Våren 2006 Professor Herbjørn Nysveen (faggruppen i Marketing) Professor Odd Nordhaug (faggruppen i Organisasjon og ledelse) Professor Anna Mette Fuglseth (faggruppen i Informasjonsbehandling) Førsteamanuensis Lasse Lien (faggruppen i Strategi) Konsulent Wenche Mørch (representant for t/a-gruppen) Doktorgradsstipendiat Per Anders Sunde (studentrepresentant) Høsten 2006 Professor Herbjørn Nysveen (faggruppen i Marketing) Professor Paul Gooderham (faggruppen i Organisasjon og ledelse) Førsteamanuensis Lasse Lien (faggruppen i Strategi) Professor Anna Mette Fuglseth (faggruppen i Informasjonsbehandling) Konsulent Wenche Mørch (representant for t/a-gruppen) Doktorgradsstipendiat Søren Wenstøp (studentrepresentant) Konsulent Wenche Mørch har vært sekretær i AU. Kontorsjef Børge Aadland har vært undervisnings- og eksamensansvarlig. SOL hadde i 2006 til sammen 36 årsverk fordelt på 38 ansatt i undervisnings- og forskerstillinger (dette inkluderer faste og midlertidige i minst halv stilling). Disse fordelte seg som følger: 14 professorer 19 førsteamanuenser 5 amanuenser/universitetslektorer Blant de 33 professorene/førsteamanuensene har i alt 29 doktorgrader fra inn- og utland: 17 har dr.oecon. grad fra NHH, fire er dr.philos. fra Universitetet i Bergen eller Universitetet i Oslo, en er dr.polit. fra Universitetet i Trondheim, en er ekon.dr., en har Ph.D grad fra Gøteborgs universitet, en har Ph.D. grad fra Copenhagen Business School, og tre har Ph.D. grad fra ledende universiteter i USA, henholdsvis Northwestern University, University of Illinois at Urbana-Champaign og University of California, Los Angeles (UCLA). En av amanuensene har lic. NHH graden. Tre av førsteamanuensene har vært post.doc. stipendiater (kvalifiseringsstipend) deler av året. Videre hadde instituttet i 2006 følgende medarbeidere: 8 professor II 2 førsteamanuensis II 26 doktorgradsstipendiater 5 t/a-ansatte med administrative oppgaver 3 IT-koordinatorer (deltid) 2

7 2. Instituttets aktiviteter i 2006 Året 2006 var preget av omfattende aktivitet og nye utfordringer. Endring av mastergradsprofilene har medført omlegging av instituttets kursportefølje. Instituttets undervisningsaktivitet har bred spredning, hvor en deltar deltar med stor tyngde på hele fem av de syv nye fagprofilene på masternivå (Strategi og ledelse; Økonomisk styring; Markedsføring og konkurranseanalyse; Samfunnsøkonomi; International business). Våren 2006 ble profilene i Strategisk ledelse og Ledelse av menneskelige ressurser slått sammen til Strategi og ledelse. Forskningsaktivitetene er opprettholdt i Etter flere år med økende antall publikasjoner har instituttet stabilisert seg på et høyt nivå. Instituttets medarbeidere har presentert et førtitalls konferansebidrag på anerkjente fagkonferanser verden over. Det er og gledelig at ansatte i forskningstermin velger å tilbringe hele, eller store deler av denne ved utenlandske læresteder. Flere av stipendiatene velger også å ta lengre perioder av stipendperioden utenlands. På instituttet har 5 doktorgradsstudenter disputert i Instituttet feiret i 2006 at professor Anna Mette Fuglseth fylte 60 år. Det er en betydelig forsknings- og undervisningsinnsats Fuglseth har nedlagt for NHH og SOL de siste årene. Hun ble i den sammenheng hyllet med et eget festskrift. Instituttet kan også vise til at en i 2006 har flere andre begivenheter som har gitt instituttet grunn til å kaste glans over medarbeidere. I 2006 ble artikkelen Accountants as Sources of Business Advice for Small Firms av Paul Gooderham, Odd Nordhaug og medforfatterne Anita Tobiassen og Erik Døving publisert i boken Keystones of Entrepreneurship Knowledge utgitt av forlaget Blackwell i USA og England. Artikkelen er valgt ut som en av de 20 beste vitenskapelige artiklene innenfor entreprenørskap og småbedriftsforskning gjennom alle tider. I tillegg ble artikkelen Institutional Determinants of Organizational Practices: Human Resource Management in European Firms av Paul Gooderham, Odd Nordhaug og medforfatter Kristen Ringdal utvalgt som en av de 80 viktigste artiklene som er skrevet av Human Resource Management på verdensbasis av forlaget Sage. Artikkelen ble publisert i 1999 og vil inngå i en samling på fire bind med tittelen Major Works in HRM. Gledelig er det også at instituttets medarbeidere har hatt tre publiseringer på UHR (Universitet- og Høyskolerådets) nivå 2 liste i Artikkelen The Antecedents of Direct Communication in British and Danish Firms: Country, Strategic HRM or Unionization? av Richard Croucher, Paul N. Gooderham og Emma Parry ble publisert i European Journal of Industrial Relations. Mens artikkelen National embeddedness and calculative human resource management in US subsidiaries in Europe and Australia av Paul N. Gooderham, Odd Nordhaug og Kristen Ringdal ble publisert i Human Relations. Den siste artikkelen Pursuing opportunities Why so many fail and so few succeed av Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug ble publisert i European Journal of Marketing. I tillegg til disse tre artikkelene, ble artikkelen Cooperation and competition in the context of organic and mechanic worldviews - A theoretical and case based discussion publisert av Knut J. Ims og Ove Jakobsen publisert i Journal of Business Ethics (Financial Times liste). Videre fikk Rune Lines i 2006 prisen Elwood F. Holton III Research Excellence Award for artikkelen The Structure and Function of Attitudes Toward Organizational Change som ble publisert i Prisen ble delt ut av tidsskriftet Human Resource Development Review for årets beste artikkel. Inger Stensaker og Herbjørn Nysveen mottok instituttets undervisningspris for

8 Undervisning fulltidsstudiene Instituttet har i 2006 vært involvert i totalt 48 kurs i fulltidsstudiene, herav 24 gjennomført i vårsemesteret og 24 i høstsemesteret. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert. Dette medførte betydelige endringer for flere av de masterprofilene hvor instituttet var sterkt representert. Med endring i profilene ble det også gjort endringer på kursnivå. Enkelte kurs er foreløpig tatt ut av masterstudiet, mens andre kurs er slått sammen eller gitt en annen vinkling/innretning. Det er også satt opp helt nye kurs. Når det gjelder totaltilbudet fra instituttet så holdes dette dermed stabilt innenfor de aktuelle fagområdene. Selv om kvalitetsreformen ble innført for flere år siden, så gjelder kravene og forutsetninger om færre kontakttimer og mer bruk av gruppeundervisning og innleveringsoppgaver med kommentarer fortsatt. Å dømme etter kursevalueringene har dette fortsatt en positiv effekt både på læringsmiljøet, studentenes engasjement i det enkelte kurs og - ikke minst - på deres prestasjoner. Utstrakt anvendelse av stipendiatenes arbeidsplikt i gruppeundervisning og veiledning har i tillegg synliggjort en svært viktig ressurs for instituttet. Med en nedgang i antall stipendiater og en økning i behovet for gruppeundervisning og veiledning er det i dag nødvendig å ansette stadig flere vitenskapelige assistenter for å dekke behovet. Denne typen arbeid er en nyttig læringsarena både for stipendiatene og de vitenskapelige assisstentene. Instituttet ønsker derfor i 2007 å bli enda mer målrettet i sin rekruttering av vitenskapelig assistenter for å sikre seg potensielle doktorgradsstipendiater og gjøre de oppmerksom på mulighetene og fordelene for en akademisk karriere ved NHH. Instituttet har stort sett fått gode tilbakemeldinger på sine kurs. Konstruktiv kritikk på enkelte kurs har medført mindre omlegginger av det pedagogiske opplegget og endringer i vurderingsformene. I løpet av få år har mange kurs prøvd ut nye evalueringsformer og en kan konkludere med at de fleste kursene nå har kommet frem til løsninger hvor studentene best får vist hva de har lært og forstått. For enkeltkurs ønsket en derimot i 2006 å fornye seg. Instituttet er opptatt av at vurderingsformene ikke skal være statiske for de enkelte kurs og at en således skal ha en kontinuerlig evaluering av vurderingsformene for de enkelte kurs. Overgangen fra gammel til ny studieordning har medført at man også i 2006 har vært i en overgangsperiode hvor man opererer med veiledning av så vel siviløkonomutredninger og masteroppgaver. Masteroppgavene utgjør nå for første gang flertallet på årsbasis. Siste frist for innlevering av siviløkonomutredninger er satt til våren På grunn av den ujevne fordelingen av studenter på masterprofilene har instituttets ansatte veiledet studenter innenfor et vidt spekter av tema. Antallet siviløkonomutredninger og masterutredninger veiledet av instituttets ansatte og innlevert for sensur i 2006 var: Siviløkonomutredninger 35 Masterutredninger 39 Totalt i Målene for god studiekvalitet ligger definert i instituttets strategiske fagplan og er konkretisert i mål og tiltaksplanen for studiekvalitetsarbeidet. 4

9 Undervisning - etter- og videreutdanningen Instituttet har i 2006 levert betydelige bidrag til NHHs etter- og videreutdanningsprogrammer. I første rekke gjelder dette to EMBA (Executive MBA) programmer som instituttet har et overordnet programansvar for. Instituttets medarbeidere har også vært aktive innenfor bedriftsinterne programmer. Åpent Bachelor- program Gjennom Paul Gooderham har SOL spilt en sentral rolle i etableringen av et utviklingsprogram for regnskapsrådgivere på bachelornivå. Dette programmet ble også gjennomført i Åpne EMBA programmer I 2006 har SOL hatt programansvaret for følgende EMBA programmer: MASTRA - et EMBA program i strategisk ledelse. Programmet setter søkelys på strategiske ledelsesutfordringer i en nasjonal og global sammenheng. I 2006 ble kull 8 uteksaminert og kull 9 startet opp i januar Det startes opp nytt kull hvert år. Programmet er alltid fulltegnet lang tid før oppstart. Programdirektør for kull 8: Tom Colbjørnsen semester, Tore Hillestad 4. semester Programdirektør for kull 9: Tor Øyvind Baardsen Merkevareledelse - et modulbasert EMBA program. Programmet er bygget opp rundt fire hovedmoduler: merkevareledelse, markedsanalyse, markedskommunikasjon samt avsluttende studietur og oppgave. Det er mulig å gjennomføre enkeltmoduler. Kull 3 avsluttes i Programdirektør: Leif Egil Hem SOL er også bidragsyter til andre EMBA programmer - økonomisk styring og ledelse (MØST), offentlig økonomi og ledelse (MPM) og teknologiledelse (MTM). Det siste er et program som NHH gjennomfører i samarbeid med NTNU. Tor Fredriksen har faglig ansvar for NHH s del av MTM. Bedriftsinterne programmer Instituttet gjennomførte i 2006 en rekke bedriftsinterne opplæringsprogrammer i egen regi eller i samarbeid med andre. I all hovedsak dreier det seg om programmer innenfor strategisk ledelse, lederutvikling og merkevareledelse. Når det gjelder lederutvikling, har SOL bidratt i det svært vellykket lederutviklingsprogram for Rikshospitalet. Programleder for NHH var Willy Haukedal. Innenfor merkevareledelse er det gjennomført programmer for enkeltbedrifter og konsortieprogram hvor flere bedrifter samarbeider. Flere av disse programmene er gjennomført i samarbeid med SNF. Programleder for alle programmene har vært Leif Egil Hem. 5

10 Forskning Det er viktig for et godt forskningsmiljø at forholdene legges til rette for samarbeid mellom forskere med forenlig og komplementær forskningskompetanse. Ved instituttet sikres dette ved at de fleste forskerne er med i nettverk med kolleger ved samme institutt så vel som med personer tilknyttet andre institusjoner i inn- og utland. Noen av disse nettverkene er et resultat av formelt samarbeid, slik som EU-prosjekter, CEMS og CRANET. Det siste er et nettverk med fokus på menneskelig ressursutvikling (HRM). Mange av disse aktivitetene har ført frem til publikasjoner i anerkjente tidsskrifter og bøker (se vedleggene). NHH har sammen med SOL lagt store ressurser ned i å få opprettet et forskningsprofessorat knyttet til instituttet. Våren 2006 ble dette en realitet ved at professor Nicolai Juul Foss ble tilsatt i stilling som 1404 professor innen fagområdet verdiskaping i kunnskapsintensive bedrifter. I tilknytning til opprettelsen av professoratet var det en forutsetning at forskningsprofessoratet vil bli styrket med stipendiatstillinger. En annen viktig forutsetning for et godt forskningsmiljø er impuls og inspirasjon. I så måte er deltagelse på vitenskapelige konferanser viktig og mye benyttet blant instituttets forskere. Doktorgradsstudenter oppmuntres til deltagelse på doktorgradssymposier- og workshops. Impulser får vi også ved at forskere fra andre miljøer holder stabsseminarer og forelesninger ved instituttet. Dette gjelder ikke minst personer i II-er stilling ved instituttet (se vedleggene). En tredje faktor som er av betydning for et aktivt forskningsmiljø er at undervisning og forskning koordineres og sees i sammenheng. Dette gir synergieffekter til beste for undervisning, veiledning og forskning. Masterprogrammene som instituttet deltar i, bidrar i så måte til rekruttering til doktorgradsprogrammet som er en viktig bærebjelke i forskningen. Dessuten tillater masterprogrammene at internasjonale forskere som benyttes i undervisning også kommer forskningsmiljøet til gode gjennom stabsseminarer og veiledning. Executive masterprogrammene sikrer i tillegg deltagelse i nettverk med en lang rekke institusjoner nasjonalt (for eksempel NTNU) og internasjonalt (for eksempel MIT i Boston og NUS i Singapore). Doktorgrader Doktorgradsprogrammet er en svært viktig del av så vel forskningen og undervisningen som skjer på instituttet. I gjennomsnitt uteksaminerte SOL fem kandidater i året i perioden fra instituttet ble etablert i 1998 og frem til 2006, noe som i gjennomsnitt utgjør om lag en tredjedel av høyskolens doktorgradsproduksjon hvert år. I 2006 disputerte følgende fem doktorander (se også vedlegg 10 for fullstendig informasjon om tittel på doktoravhandlingen og medlemmer i bedømmelseskomitéen): Doktorand: Dato for disputas: Hovedveileder: Leif Jarle Gressgård 6. april 2006 Gunnar E. Christensen Tore Hundsnes 27. juni 2006 Christine B. Meyer Bjarte Ravndal 28. juni 2006 Gunnar E. Christensen Bente Merete Flygansvær 29. september 2006 Sven A. Haugland Nina Katrine Prebensen 1. desember 2006 Marcus Selart 6

11 Stabsseminar I løpet av våren og høsten 2006 ble det i samarbeid mellom SOL og SNF avholdt til sammen 24 onsdagsseminarer med bidrag både fra egen stab og inviterte forelesere fra andre akademiske miljø og fra næringslivet (se vedlegg 12). Seminarrekken er godt besøkt både av vitenskapelig stab og stipendiatene ved instituttet, i tillegg dukker det gjerne opp personer fra både administrasjonen og andre fagmiljøer ved NHH. Onsdagsseminarene er blitt den faglige og sosiale møteplassen vi ønsket at det skulle bli, og vi arbeider for å opprettholde interessen og deltakelsen gjennom utarbeiding av et program som hele tiden søker å fornye seg. Formidling og utadrettet virksomhet Formidling av forskningsbasert kunnskap er instituttets tredje hovedoppgave. Formidlingen skjer gjennom eksterne foredrag, innspill til samfunnsdebatten og gjennom konkret rådgivning til bedrifter og offentlig forvaltning. Hovedtyngden av formidlingen skjer i form av eksterne foredrag for bedrifter, organisasjoner og forvaltning. Her har instituttets ansatte vært meget aktive også i Dette er nødvendig for å opprettholde en god dialog med norsk næringsliv og forvaltning om aktuelle problemstillinger og implikasjoner av nye forskningsresultater og ny teori. Instituttet bidrar også i betydelig grad i eksterne vurderingskomiteer (se vedlegg 13) og med gjesteforelesninger og faglige arrangement ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Mange er engasjert i styrer for organisasjoner og bedrifter og flere har i 2006 deltatt aktivt i avisspaltene lokalt og nasjonalt, og i radio og TV-programmer. Flere deltar også aktivt inn mot mediekanaler som i hovedsak publiserer på internett. Det er viktig for instituttet at de ansatte deltar på disse formidlingsarenaene, som spiller en økende rolle i dagens samfunn. 7

12 3. Faglig perspektiv - mitt fag Mitt fag: Christine Meyer: Fusjoner Daglig kan vi lese i norske aviser om bedrifter som kjøper opp andre bedrifter, og i de siste månedene i 2007 har overskriftene i avisene vært preget av fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil. Fusjoner og oppkjøp et fenomen som vedrører svært mange, enten som bedriftseiere, ansatte, kunder eller brukere, lokalsamfunn eller myndigheter. Min interesse for temaet fusjoner og oppkjøp startet da jeg som nyutdannet siviløkonom var en del av et forskningsteam som studerte årsakene til bankkrisen. Som resultat av dereguleringen av finansmarkedene og den påfølgende bankkrisen, ble mange banker fusjonert eller kjøpt opp av andre banker. Den største og mest omtalte fusjonen var sammenslåingen mellom DnC og Bergen Bank, og denne fusjonen ble gjenstand for inngående studier i min doktoravhandling. På begynnelsen av 90-tallet hadde vi mye kunnskap om hva som motiverte fusjoner og oppkjøp, men kunnskapen rundt hvordan fusjoner og oppkjøp ble implementert og hva som var hovedutfordringene var langt mer sparsom. Fusjonen mellom Bergen Bank og DnC var en svært krevende fusjon å gjennomføre fordi den hadde stort overlapp i produktmarkeder og gevinstene lå i samordning og rasjonalisering. Mange av de fusjonene vi har sett i den senere tiden er av denne karakter, kjente eksempler er SAS Braathens, DnB NOR og Hydro Statoil. Selv om denne typen fusjoner og oppkjøp har det største gevinstpotensialet, viser forskningen på fusjoner og oppkjøp at mange av dem mislykkes fordi kostnadene ved å integrere organisasjonene overstiger gevinstene. Dette er både direkte utlegg som endring av navn, nedbemanningspakker, økte reisekostnader, og annet men enda viktigere, implisitte og skjulte kostnader som tap av motivasjon, identitet, nøkkelpersonell og manglende fokus på kunder. Studier av fusjoner fortsatte etter doktorgraden og i mitt neste prosjekt der jeg hadde følge av min kollega Lasse B. Lien, gikk vi på tvers av bransjeskiller og studerte hva som skjedde når Telenor ekspanderte inn i IT sektoren. Gjennom dette prosjektet fikk vi illustrert at en av de mest krevende utfordringene i fusjoner og oppkjøp hvor oppkjøper går inn i et nytt produktmarked, er å bestemme hvor tett selskapene skal integreres. I motsetning til fusjoner av typen DnB NOR hvor det er klart at selskapene skal bli ett, er det mange mulige organisasjonsløsninger når selskaper kjøper opp på tvers av bransjegrenser. De kan slukes av den oppkjøpte part, men da forsvinner også ofte kompetansen - de kan holdes på armlengdes avstand, men da forsvinner også ofte gevinstene eller man kan finne en eller annen mellomvei, som oftest er det vanskeligste. Dette var da også tilfellet med Telenor som slet med å finne den riktige strukturen på å integrere mange mindre IT- og programvareselskaper. Resultatet ble mange runder med prøving og feiling. I dag er deler fra denne oppkjøpsrunden å finne igjen i EDB ASA, deler er helt ute av Telenor og andre deler er blitt fullt integrert i Telenors virksomhet. 8

13 Den neste utfordringen var å studere hva som skjedde i sammensmeltningen mellom land og jeg fikk en unik mulighet sammen med tidligere doktorgradskollega Ellen Altenborg som var ansatt i Telenor, til å følge forsøket på å fusjonere Telia og Telenor på nært hold. Selv om det er relativt velkjent at det er krevende å fusjonere på tvers av land, og ofte mer krevende når landene ligger nært fordi en da tror at forskjellene er mindre og glemmer å ha full oppmerksomhet om kulturforskjellene, brakte studien av Telia og Telenor inn også andre dimensjoner. Studien viste hvor utfordrende det var å fusjonere på tvers av landegrenser når begge selskapene var statseide og hvor politiske myndigheter var sterkt involvert i beslutningsprosessene. Studien av Telia og Telenor gav også tilgang til å studere en mislykket fusjon, som er av naturlige grunner et lite studert område. For å øke kompleksiteten i den internasjonale dimensjonen bød det seg en ny mulighet til å studere fusjoner på tvers av landegrenser, denne gangen fra et perspektiv om multiple sammenslåinger. I dette arbeidet var jeg en del av et nordisk forskningsteam bestående av finner, svensker, dansker og nordmenn. Jeg hadde også med meg min doktorgradsstudent Tore Hundsnes som studerte kompleksitet. Som resultat av dette arbeidet ble det vunnet ny innsikt på bygging av identitet i fusjoner på tvers av land, vanskeligheten med å behandle alle parter likt, ivaretagelsen eller rettere sagt mangelen på ivaretagelse av kjønnsdimensjonen i fusjonsprosesser, rollen til mellomlederskiftet og sammenhengene mellom fusjoner som følger tett etter hverandre. I den senere tid har jeg sammen med kollega Inger Stensaker fulgt sporet med multiple endringer som skjer på en og samme tid og i rask rekkefølge. Dette har gitt oss innsikt i hvordan organisasjoner kan utvikle kapasitet til å stadig gjennomføre nye endringsprosjekter uten å tape av synet daglig drift. Jeg har også en doktorstudent, Gyril Horn, som arbeider med multiple oppkjøp. Gyril studerer hvordan de multiple oppkjøpene i et større amerikansk selskap henger sammen og påvirker hverandre gjennom valg av organisatoriske løsninger i datterselskapene og på konsernnivå. Hvis jeg skulle nevne noen andre områder der det er et tydelig behov for mer forskning kan jeg peke på tre; hva som motiverer selger, hva skjer i fisjoner og hvordan kommer subkulturer og identiteter i spill i fusjoner og oppkjøp. Selv om forskningen klart viser at det er selger som vinner på oppkjøp, er kunnskapen rundt hva som motiverer selger relativt sparsom. Likeledes er det et misforhold mellom kunnskapen om fusjoner og fisjoner. Vi vet ikke om fisjoner setter i gang de samme mekanismene hos ledere og ansatte som fusjoner, og selv om vi har eksempler på næringer som gjennom mange år har vært preget av fisjoner shipping som et markert eksempel er dette et område med mange hull. Til slutt vil jeg nevne sub-identiteter og -kulturer. Det har de siste tiårene blitt viet mer oppmerksomhet til den kulturelle integrasjonen, men fokuset har vært på hvordan de to organisasjonskulturene smelter sammen. Vi har mindre kunnskaper om hva som skjer med sub-kulturer under fusjoner. Ulike subkulturer kan godt finne hverandre på tvers av organisasjoner, det skjedde både i DnC og Bergen Bank og i Telia og Telenor. Selv om jeg har pekt på tre mulige områder for fremtidig forskning, synes forskningsmulighetene på fusjoner er utømmelige. Det er mulig å nærme seg feltet fra mange fagdisipliner og dette er noe av det som gjør forskningen på fusjoner og oppkjøp både krevende, spennende og utfordrende. 9

14 Vedlegg 1. Ansatte ved Institutt for strategi og ledelse i Undervisning - kurstilbud fra SOL i a. Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee 3b. Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee 4. Andre publikasjoner i tidsskrifter, bulletiner, serier mv. 5. Bokutgivelser på norske eller internasjonale forlag 6. Bidrag/kapittel i faglige bøker utgitt på forlag 7. Presentasjon av paper på vitenskapelige konferanser 8. Eksternfinansierte forskningsprosjekter 9. Priser/utmerkelser 10. Doktorgrader på SOL i Forskningsopphold i utlandet av en viss varighet 12. Stabsseminarer i samarbeid med SOL/SNF 13. Deltagelse i vitenskapelige bedømmelser (stillinger; doktorgrader) 14. Reviewer og andre redaksjonelle verv 15. Interne verv, utvalg og komiteer 16. Eksterne verv, utvalg og komiteer *** 10

15 Vedlegg 1 Ansatte ved Institutt for strategi og ledelse i 2006 Professorer, førsteamanuenser, amanuenser, universitetslektorer, post doc Navn Tittel Forskningsområde Breivik, Einar Førsteamanuensis Tjenestemarkedsføring. Merkevareledelse. Forskningsmetode. Christensen, Gunnar E. Førsteamanuensis Verdiskapning med IKT. Informasjonsledelse. IKT og strategisk endring. Colbjørnsen, Tom Professor Ledelse. Organisering av bedrifter. Arbeidsmarked og arbeidsmiljø. Dahl, Audun A. Universitetslektor Datavarehus. Beslutningsstøtte. ERP-systemer. Espedal, Bjarne Førsteamanuensis Organisasjonsendring og endringsledelse. Organisasjonsmessig læring. Lederutvikling. Falch, Kristian Hj. Amanuensis Datamodellering. Programmering. Systemintegrasjon. Foss, Nicolai Juul Professor Strategi. Fredriksen, Tor Førsteamanuensis Innovasjon. Entreprenørskap. Strategi. Teknologiledelse. Fuglseth, Anna Mette Professor Verdiskaping med IKT. Beslutningsstøtte. IKTstøttet læring i organisasjoner. Gooderham, Paul Professor Kompetanseledelse i multinasjonale selskaper. Komparativ HRM. Kompetanseoverføring. Gressgård, Leif Jarle Førsteamanuensis Datastøttet samarbeid. Innovasjon. Greve, Arent Professor Sosial kapital og sosiale nettverk. Produktivitet og sosial kapital. Institusjonell organisasjonsteori. Grønhaug, Kjell Professor Strategi. Strategiske beslutninger. Markedsstrategi i nye markeder. Kjøperatferd. Forskningsstrategi. Haugland, Sven A. Professor Distribusjonskanaler. Internasjonale kjøper-selger relasjoner. Strategiske allianser. Hem, Leif Egil Førsteamanuensis Merkevareledelse. Merkeutvidelser. Internasjonal Markedsføring. Holmesland, Tore B. Amanuensis Bedriftsøkonomisk simulering. Prosjektledelse og IT. Utformingsprinsipper for integrerte IS. Ims, Knut O. J. Førsteamanuensis Foretaksetikk. Rettferdig handel. Dyp økologi. Iversen, Nina M. Post doc Merkevareledelse. Markedsføring. Johannessen, Tor Aase Førsteamanuensis Innovasjon. Kommersialisering. Entreprenørskap. Markedsføring. Johannessen, Trond V. Universitetslektor Beslutningstaking. IKT-støtte. Datamodellering. 11

16 Kaufmann, Astrid Førsteamanuensis Pedagogisk forskning/utvikling av nye undervisningsformer. Kreativitet og personlighet. Kaufmann, Geir Professor Kreativitet. Ledelsespsykologi. Beslutningatferd. Kleppe, Ingeborg Astrid Førsteamanuensis Internasjonale studier av konsumentadferd. Husholdninger og strategisk kjøpsadferd. Kvitastein, Olav A. Førsteamanuensis Forskningsmetodikk. Evalueringsforskning. Økonomisk organisasjonsteori. Lien, Lasse B. Førsteamanuensis Konsernstrategi. Eierskap. Konkurransefortrinn. Lines, Rune Professor Organisasjonsendringer/iverksetting av strategi. Organisasjonslæring. Emosjoner i organisasjoner. Methlie, Leif B. Professor Nettverksstrategi. Tjenesteinnovasjon. Elektronisk forretningsvirksomhet. Meyer, Christine B. Førsteamanuensis Fusjoner og oppkjøp. Strategisk endring. Politiske prosesser. Nordhaug, Odd Professor Internasjonal og komparativ ledelse. Kompetanseledelse. Arbeidslivets utvikling. Nysveen, Herbjørn Professor Interaktiv markedsføring. Mobil handel. Produktutvikling. Patokorpi, Erkki Post doc Informasjonssystemer. Elektronisk handel. Rognes, Jørn K. Professor Konflikt og konflikthåndtering. Forhandlinger. Organisasjonspsykologi. Schei, Vidar Førsteamanuensis Konflikt og konflikthåndtering. Forhandlinger. Grupper. Organisasjonspsykologi. Selart, Marcus Førsteamanuensis Beslutningstaking. Ledelse. Motivasjon og kreativitet. Stensaker, Inger Førsteamanuensis Strategiske og organisatoriske endringer. Endringsprosesser. Endringsledelse. Supphellen, Magne Professor Corporate advertising og CSR. Reklameeffektivitet. Merkevareledelse. Thorbjørnsen, Helge Førsteamanuensis Konsument-atferd. Mobil handel. Merkevarebygging. Troye, Sigurd Villads Professor Metode/vitenskapsteori. Kundetilfredshet. Prosumpsjon/konsumentens rolle i verdiskapning. Ulset, Svein Førsteamanuensis Teleøkonomi. Internasjonal business. Økland, Gunnar Universitetslektor Medarbeideres holdninger til foretaket. 12

17 Professor II Navn Arbeidssted Forskningsområde Falkenberg, Andreas Høgskolen i Agder Markedsføring Falkenberg, Joyce Høgskolen i Agder Strategi Haukedal, Willy Universitetet i Bergen Organisasjonspsykologi/ledelse Knudsen, Knud Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig metode Langley, Ann HEC Montréal, Canada Strategi Newman, Michael University of Manchester, England Informasjonsledelsesystemer Olsson, Ulf H. Handelshøyskolen BI Multivariat statistikk Pedersen, Per Egil Høgskolen i Agder Elektroniske tjenestenettverk Runco, Mark California State University, Fullerton, USA Kreativitet Førsteamanuensis II, universitetslektor II Navn Arbeidssted Forskningsområde Bjånesø, Henry Høgskolen i Bergen Markedsføring Hillestad, Tore Vesta Forsikring AS Strategi Jakobsen, Erik W. Høgskolen i Buskerud Strategi Øgaard, Torvald Universitetet i Stavanger Markedsføring Teknisk administrativt ansatte Navn Tittel Hovedarbeidsområder Andbo, Sverre Jarl konsulent Regnskap/økonomi; web vedlikehold Hald, Anne konsulent Eksamensavvikling; undervisningsplanlegging Håtuft, Jan Vidar IT-koordinator (deltid) Brukerstøtte Mørch, Wenche konsulent Instituttsekretær/-saksb.; adm. koord.; budsjett Rød, May-Britt konsulent Resepsjon; kontorstøtte; arkiv Sandvik, Alexander IT-koordinator (deltid) Brukerstøtte Totland, Kjell IT-koordinator Brukerstøtte Aadland, Børge kontorsjef Leder teknisk administrativt personale Studentassistenter Bergh, Harald Nygård Gjerland, Nils 13

18 Doktorgradsstudenter ansatt som stipendiater Navn Hovedveileder Forskningsområde Bastesen, Jarle Eirik Vatne Innovasjonsprosesser. Buverud, Heidi Anna Mette Fuglseth Integrerte forretningssystemer. Denstadli, Jon Martin Rune Lines Markedsanalyse. Fjellvær, Hilde Arent Greve Delt ledelse. Faglig ledelse. Horn, Gyril G. Christine B. Meyer Fusjoner og oppkjøp. Strategi. Jakubanecs, Alexander Magne Supphellen Internasjonal merkevarebygging. Johansen, Svein Tvedt Kjell Grønhaug Organisasjonsatferd. Kaland, Vigdis Magne Supphellen Kjøpers atferd. Bolann, Elin Leif E. Hem Merkevarebygging av destinasjoner. Lange, Birthe Kåfjord Bjarne Espedal Ledere og tid. Lofquist, Eric Christine B. Meyer Strategisk endring og sikkerhet. Madsen, Dag Øyvind Arent Greve Organisasjonsteori/-psykologi. Mykland, Solfrid Jørn Rognes Konflikthåndtering. Mekling. Mæhle, Natalia Magne Supphellen Merkevareledelse. Neikova, Rositsa I. Arent Greve Organisasjonsteori. Nygaardsvik, Irene Magne Supphellen Kommunikasjon. Marketing. Olsen, Lars Erling Leif Hem Merkevarebygging. Reklame. Pasquine, Mark Einar Breivik Brand Valuation. Pedersen, Lars Jacob Tynes Knut J. Ims Næringslivsetikk. Peretz, Adrian Magne Supphellen Merkevarepersonlighet. Pran, Kristin Rogge Magne Supphellen Generisk markedsføring. Skard, Siv Helge Thorbjørnsen Sponsing. Sunde, Per Anders Svein Ulset Vertikale kjøper-selger relasjoner. Svendsen, Mons Freng Sven Haugland Distribusjonskanaler. Wenstøp, Søren Knut J. Ims Verditeori og praksis. Zvontsov, Vladislav Svein Ulset Strategi. 14

19 Doktorgradsstudenter m/hovedveileder ved instituttet Navn Hovedveileder Forskningsområde. Elstad, Ann-Kristin Anna Mette Fuglseth Effekter av ERP-systemer Elvekrok, Ingunn Rune Lines Strategisk endring. Engeset, Marit Gundersen Sigurd Troye Markedsføring. Flygansvær, Bente Sven Haugland Distribusjon. Hope, Ole Inger Stensaker Endringsledelse. Jakobsen, Roar Sven Haugland Outsourcing. Jelstad, Beate Geir Kaufmann Motivasjon og ledelse. Oklevik, Ove Magne Supphellen Effects of Brand Personality. Olsen, Trude Høgvold Odd Nordhaug Organisasjonsendring. Opstad, Birger Einar Breivik Consumer Behavior. Prebensen, Nina Marcus Selart Kjøpers atferd. Turisme. Ravndal, Bjarte Gunnar E. Christensen IT sourcing/kontraktsrelasjoner. Stubberud, Hans Anton Sven Haugland Nyskaping av nettverk. 15

20 Vedlegg 2 Undervisning - kurstilbud fra SOL i 2006 Våren 2006 Bachelorstudiet SOL020 SOL040 DBH011 VOA017 VOA018 Psykologi og ledelse Strategisk ledelse Programmering Etablering av egen bedrift Exploring Consumer Cultures Masterstudiet EPM425 INB400 LHR420 LHR421 LHR428 LHR429 MIE402 MIE422 MIE424 MIE425 MIE428 STR400 STR401 STR425 STR426 New Public Management: Ledelsesmessige og organisatoriske reformer i offentlig sektor International Organization and Management Etisk handling og arbeidsrett Creative idea management at work Ledelse og beslutningsatferd i organisasjoner Ledelse og lederpsykologi Markedsundersøkelser Marketing communications Distribution channels and B2B marketing Service marketing and service management Design og utvikling av produkter og tjenester Introduction to stratregic leadership Samfunnsvitenskapelige metoder Forhandlinger Network Economy - Business Models and Strategies Ph.D.-studiet MET501 MET502 MET512 ORG504 Research Designs and Methodological Choices Testing causal models Qualitative Methods Interorganizational Relations 16

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Årsmelding 2010. www.nhh.no

Årsmelding 2010. www.nhh.no www.nhh.no Rektor og direktør Året før året av en tiårsperiode. Nøkkelfaktorer i programmet er bedre rekruttering og kvalifisering av fagstab, mer synlighet og nærvær i executive- og bedriftsmarkedene

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke»

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» ÅRSRAPPORT 2005 1 VISJON «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» Innhold 3 Rektors ord: På lag med samfunnet 4 Kort om BI/Nøkkeltall 5 Begivenheter

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse

BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse BIs Årsrapport 2012 Innhold 2 Rektor har ordet Årsberetning 3 BI i 2012 4 Styret 5 Studier og studenter 6 Forskning 7 Næringsliv og samfunn 8 Akkreditering og rangering 9 Organisasjon og ansatte 10 Årsresultat

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer