ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING

3 ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern med fornybar kraftproduksjon som sin kjernevirksomhet. Nordkraft har i 2013 drevet kraftproduksjon i 100 år. Kraftprisen har økt fra 2012, med NO4 pris på 30,07 øre/kwh i 2013 mot 23,33 øre/kwh i Til tross for økt kraftpris oppnår konsernet et negativt resultat. Jubileumsåret har vært preget av store endringer der krevende reorganiseringer og kostnadseffektiviseringer er gjennomført. Lønnsom drift og vekst innenfor kjerneområdene vil i tiden fremover forutsette effektivi sering av prosesser og et sterkt fokus på kostnadskontroll og -styring. De siste årene har fallende kraftpriser og økte kostnader satt driften under økonomisk press. Resultatet i 2013 preges av at marginer i ordinær drift er negative, samt ekstraordinære nedskrivninger som følge av verdifall og lav avkastning. I desember 2013 ble hoveddelen av Nordkrafts portefølje av fallrettigheter (107 prosjekter) skilt ut i et eget underkonsern for salg. Det nye underkonsernet viderefører Fjellkraf t-navnet, hvor Fjellkraft AS er mor. Resterende del av det opprinnelige Fjellkraft-konsernet videreføres under Nordkraft-navnet. Nordkraft fant ingen kjøpere til Fjellkraft med ansatte, og den 5. mars 2014 vedtok styret å legge ned driften av underkonsernet ved oppsigelse av alle ansatte i Oslo og Mo i Rana. Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet eier også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %). MÅL OG STRATEGIER Konsernet har i 2013 igangsatt arbeidet med fornying og videreutvikling av strategi og forretningsplan. Kraftmarkedet er utfordrende med forventet økning i produksjonskapasitet og liten endring i etterspørselen. Terminmarkedet priser kraft på i underkant av 25 øre/kwh de neste 5 6 årene. En økning i kraftprisene forventes først i Med bakgrunn i dette har konsernet satt i gang arbeidet med ny strategi. Kostnadseffektivisering, gjennom kostnadskutt og prosessforbedringer er nødvendige tiltak. Konsernet iverksatte tiltak for kostnadsreduksjoner i 2013, hvor en prosess med nedbemmaning og salg av eiendeler utenfor kjerneområdet ble foretatt. Kostnadseffektivi - serings tiltak videreføres i 2014, med ytterligere tilpasning av organisasjonen og driften. 3 ÅRSBERETNING 2013 Den 1. april 2013 tiltrådte Eirik Frantzen stillingen som konsernsjef. Ny konsernledergruppe ble etablert 1. oktober VIRKSOMHETENS ART Nordkraft er et vertikalintegrert kraftkonsern med hovedvekt på produksjon, omsetning og distribusjon av energi. Foruten morselskapet Nordkraft AS, består konsernet av 23 datter selskaper. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, med formål å dekke befolkningen i Narvik sitt behov for energi ved egen utbygging, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fem virksomhetsområder:» Magasin» Vind og småkraft» Prosjekter» Nett» Entreprenør STYRINGSPRINSIPPER Nordkraft er inne i en større omstillingsprosess, med høy fokus på styring og oppfølgning av drift og lønnsomhet. Det er satt i gang arbeid med utvikling av prinsipper og systemer for virksomhetsstyring i konsernet. Konkret innebærer det en revisjon av hele styringsmodellen og intern kontroll, med målsetting om ferdigstillelse i løpet av Nordkraft etablerte i siste kvartal 2013 Bedriftsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg. Dette er organ og møteplass for ansatte og arbeidsgiver for å bidra til samhandling og sikring av et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. STYRETS ARBEID Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar 2014.

4 4 ÅRSBERETNING 2013 Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetans e og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften. På ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2. september 2013 ble hen - holdsvis styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Hugo Storø valgt med funksjonstid fram til ordinær general - forsamling i Styret består av åtte personer, hvorav tre personer er kvinner. Leder- og nestledervervet ivaretas av kvinner. RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponer t for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessig, finansiell, politisk og markedsmessig art. Risiko - vurderingen er en integrert del av konsernets forretnings - virksomhet. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde og er en integrert del av forretnings aktivitetene. Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter. Det er etabler t fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen. Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto, daglige kontantstrømmer i euro veksles fort - løpend e til norske kroner. Konsernet har ingen sikring av valutarisiko knyttet til salg som foretas i henhold til sikrings strategien, men oppgjøret foretas via egen bankkonto i euro. Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom rente - endringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swap - renten med kredittpåslag inngår i inntektsramme fast - settelsen for nettvirksomheten for I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekte n av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikat markedet. Nordkraft har høy gjeldsgrad, og er i en situasjon hvor 88 % av konsernets lån forfaller iløpet av Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi, og konserne t er i dialog med sine hovedlånegivere for å ivareta det kortsiktige likviditetsbehovet til dekning av driften. Det arbeides med ny forretningsplan og strategi, hvor konsernet s risiko vil belyses og risikoreduserende tiltak i henhold til en helhetlig styring av risiko for konsernets virksom het vil inngå som en naturlig del av dette arbeidet.

5 VIRKSOMHETSOMRÅDENE DRIFT 2013 Magasin Virksomhetsområde magasin har ansvaret for 7 magasinkraftverk, samt medeierskap i Kobbelv kraftverk (108 GWh). Området disponerer også konsesjonskraftrettig - heter fra Skjomenanleggene (94 GWh). Totalt disponerer virksomhetsområdet en normalproduksjon på ca. 1 TWh. Virksomhetsområdet baserer drift, vedlikehold og prosjekter på personell fra konsernets entreprenøravdeling. Samtidig leveres det tekniske støttetjenester og handelstjenester fra virksomhetsområdet til konsernets andre produksjonsenheter. Året ble gjennomført uten større driftsforstyrrelser i kraftverkene. Planlagte arbeider i året ble preget av modernisering av Sørfjord kraftverk, som i hovedsak ble ferdigstilt før snøsmelting tok til i mai. Bygningsmessige arbeider har fort - satt utover høsten, og vil fullføres i 1. halvår Vind- og småkraft Virksomhetsområdet Vind- og småkraft omfatter Nygårdsfjellet vindkraftverk og 11 småkraftverk hvorav to av kraftverkene ble startet opp i 2013, mens fem av kraftverkene kom til i I tillegg er Nordkraft deleier i to kraftverk, Ågskarkraft og Kjetland kraft. Nygårdsfjellet vindkraftverk produserte 84,5 GWh, 4,5 GWh under produksjonen i Hovedårsaken til dette er nedetid i forbindelse med snørydding og manglende nettilgang. Svikt på utstyr har ikke forårsaket vesentlig produksjonstap til tross for blant annet et girhavari. Bergselva og Torsnes kraftverk ble satt i drift høsten Kraftverkene Dittielva, Krogstadelva, Mortensdalelva, Ellenelva og Saltdalelva ble satt i drift i 2012, og produksjonen i det første driftsåret har vært preget av drifts - forstyrrelser og innkjøringsproblemer Totalt produserte konsernets småkraftverk 78,9 GWh. Produksjonen fra konsernet s småkraftverk har vært lavere enn forventet på grunn av kortvarig og stor vårflom og tekniske utfordringer ved anleggene. Prosjekter Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 149 prosjekter med et produksjonspotensiale på ca 1,7 TWh. To småkraftverk, Fjelna og Forneselva er under bygging. Forneselva er planlagt idriftsatt sommeren 2014, mens Fjelna forventes ferdigstilt og satt i drift i 1. kvartal 2015, med en samlet forvente t produksjonskapasitet på 29 GWh. Nordkraft mottok i 2013 endelig konsesjon for Ånstadblåheia vind - park, som er under prosjektering. Konsesjonen for Sørfjord vindpark er til behandling i OED. Nett Forretningsområdet Nett består av monopolvirksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Monopolvirksomheten er juridisk plassert i Nordkraft Nett AS, som har skiftet navn fra Narvik Energinett AS i For Nordkraft Nett er det et samfunnsansvar å sikre at produsert energi kommer fram til bedrifter og hus hold - ninger uten vesentlige avbrudd, med lavt energitap og til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Nettvirksom - heten har hatt en negativ utvikling med flere avbrudd i nettet siste året, og har høy fokus på tiltak for å snu utviklingen. Selskapets lønnsomhet og effektivitet er også lavere enn styrets ambisjon og derfor vil det i løpet av året søkes gjennomført tiltakspakker som kan bedre dette. Nordkraft skal installere AMS-målere (automatiske strømmålere) hos alle nettkunder. Forskrift om måling, avregning og fakturering stiller krav om at alle strømkunder skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar AMS registrerer strømforbruke t på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier og bedre informasjon for kunden. Fremtidig investeringsnivå vil stige blant annet som følge av innføringen av AMS og aldring av nettet. ØKONOMI ÅRETS RESULTAT Konsernets driftsinntekter for 2013 var på 457,1 mnok (406,4 mnok). Hovedårsaken til økningen i driftsinntektene er økt kraftpris fra 23,33 øre/kwh i 2012 til 30,07 øre/kwh i Driftsresultatet ble -99,4 mnok (-203,1 mnok). Årsaken er, utover overnevnte prisbane, konsernets brist på effekti - vitet og høye kostnader. Nedskrivning av eiendeler har belastet driftsresultatet i 2013 med 108,3 mnok (260,2 mnok). Netto finanskostnader utgjorde 42,2 mnok (48,9 mnok). Gevinst ved salg av aksjer utgjorde 9,6 mnok og verdiøkning aksjer 5,1 mnok i Resultat før skatt ble -141,6 mnok (-252,0 mnok). Konsernet oppnådde et årsresultat på -109,3 mnok, som er 116,6 mnok bedre enn i ÅRSBERETNING 2013

6 6 ÅRSBERETNING 2013 Resultatet for 2013 er ikke tilfredsstillende. Svake markeds priser på kraft de nærmeste årene tilsier at tendensen holder seg noen år til. Arbeidet med tiltak for kostnadseffektiviseringer og prosessforbedringer fort - setter i KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Ved utgangen av året var totalkapitalen på 2.966,9 mnok (2.997,2 mnok). Egenkapitalen var 812,0 mnok (971,6 mnok) og egenkapitalandelen pr var 27,4 % (32,4 %). Konsernets arbeidskapital pr var 96,1 mnok (183,8 mnok). Årets investeringer var 241,5 mnok, fordelt med 241,5 mnok (310,2 mnok) i driftsmidler og 0 mnok (1,0 mnok) i aksjer. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 175,0 mnok (305,4 mnok), mens avdrag på langsiktig gjeld utgjord e 48,9 mnok (24,7 mnok). Konsernets likviditetsbeholdning er redusert med 124,4 mnok i løpet av året. Likviditetsbeholdningen utgjorde 137,2 mnok pr FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft AS og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetninge n om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser og konsernets langsiktig e strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en utfordrende økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE MEDARBEIDERFORHOLD Nordkraft hadde i 2013 gjennomsnittlig 169 medarbeidere fordelt på 167,9 årsverk, herav fem lærlinger. 20 % av konsernet s medarbeidere er kvinner. Nordkraft arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle forretnings områdene, og har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Konsernledelsen besto første halvår av 0 kvinner og 8 menn, og fra andre halvår av 2 kvinner og 7 menn. Styret i Nordkraft AS består av 8 representanter, hvorav 3 er kvinner og 5 menn. Nordkrafts lønnspolitikk er basert på individuell lønnsfastsettelse, og konsernet følger opp at lønnsforskjeller ikke er basert på diskriminerende grunnlag. Konsernet har i 2013 gjennomført reorganisering. Dette har resultert i endret konsernstruktur, endring i arbeidsoppgaver for mange medarbeidere, men også en reduksjon i antal l medarbeidere. Dette har vært en krevende, men nødvendig prosess. For å redusere ulempene i så stor grad som mulig, har det vært fokus på gode og forutsigbare prosesser. Dette er søkt løst med å følge lover og regelverk, informasjon, inkluderin g og ikke minst tett samarbeid med konsernets tillitsvalgte og vernetjeneste. Ettersom 2014 også blir et år med omstilling, vil vi fortsatt ha fokus på tiltak for ivare - takelse av ansattes trivsel, helse, arbeidsmiljø og med - virkning. I dette arbeidet vektlegges etablering av egnede strukturer i arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, interne rutiner samt sikre leveranser av tjenester fra ekstern e samarbeidsparter som blant annet bedriftshelsetjeneste. Tross ny konsernstruktur og reduksjon av antall ansatte er riktig kompetanse en viktig faktor for fremtiden. I så måte anser vi fortsatt lærlingeordningen som et viktig ledd i rekrutterings arbeidet. Ved utgangen av året ble 100-åringen Nordkraft AS feiret. SYKEFRAVÆR I 2013 var sykefraværet 5,6 %. Dette er en økning fra fore - gående år (4,6 %). Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjorde 3,4 %, mens fravær inntil 8 uker utgjorde 2,2 %. Nordkrafts mål er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Alle selskapene i konsernet arbeider i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med tett oppfølging av medarbeiderne under sykefravær og ved forebyggende tiltak. Alle selskapene i konsernet er tilknyttet bedriftshelse - tjeneste (Stamina helse) og helseforsikring for samtlige fast ansatte. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. HMS Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Vi styrer med verdiene åpen, initiativrik, klok i lag som førende. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraf t har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap på mennesker, miljø og anlegg. Konsernet har en web-basert HMS-portal for kommunikasjon av internkontrollsystem for arbeidsmiljø, brannvern,

7 7 vassdragsmiljø, damsikkerhet og forsyningsberedskap. I løpet av 1. halvår 2014 kommer en ny og forbedret utgave. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på utbyggingsprosjekter er et viktig oppfølgingsområde både med hensyn til system, dokumentasjon og kontroll. Nordkraft har fokus på innrapportering av uønskede hendelser, og får på denne måten et bedre grunnlag for skadeforebyggende arbeid har passert uten alvorlige ulykker eller varige mén på ansatte. Ingen personskader er registrert. Felles avvikssystem for konsernet er under implementering, og ansvarlige for forretningsområder er opplært. HMS-ansvaret i Nordkraft er plassert i linjen, understøttet av stab, som har system-ansvaret. Det er registrert et miljøavvik knyttet til minstevannsslipp i Austerdalen, hvor det i perioden er foretatt målinger som viser at det ikke er sluppet tilstrekkelige vannmengder. Det er iverksatt tiltak for å rette opp i avviket, og fra 2011 har minstevannsslippet fungert tilfredsstillende og i samsvar med konsesjonspålegget. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Avsatt til utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Sum årsresultat kr ÅRSBERETNING 2013 YTRE MILJØ Kraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft. Virksomheten i Nordkraft påvirker det ytre miljø gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstrekning tatt hensyn til natur og miljø. FREMTIDIG UTVIKLING Langtidsprisene i markedet for kraft de nærmeste årene er for tiden i underkant av 25 øre/kwh. Ordningen med elsertifikater har som mål å sikre utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh. Sertifikatprisen i markedet de nærmeste fem årene er for tiden i underkant av 20 øre/kwh. Overskuddet i markedet er anslått til å

8 være TWh. NVE og den Svenske Energimyndigheten har signalisert vesentlig innstramming på kvotekurven ved kontrollstasjonen i Dagens kraftmarked er preget av økt produksjon og liten endring i etterspørselen. Mer kraft inn i et marked med overskudd vil føre til ytterligere press på kraftprisene som allerede er på et lavt nivå. Det utfordrende markedet krever at Nordkraft har fokus på effektivitet og kostnadsreduserende tiltak for å danne grunnlaget for lønnsom drift. Videre krever gjeldsbyrden at Nordkraft iverksetter tiltak for en riktig kapitalstruktur. Narvik, 25. mai Kristin Melsnes Anna Maria Aursund Rolf Inge Roth Vilhelm Hoel Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem ÅRSBERETNING 2013 Kirsti Hienn Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eirik Frantzen Adm. direktør

9 9 ÅRSBERETNING 2013

10 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FEM ÅR FOR NORDKRAFT KONSERN Tall i mnok RESULTATER Driftsinntekter 457,1 406,4 508,9 553,5 471,7 Driftsresultat -99,4-203,1 180,4 230,6 200,7 Finansposter -42,2-48,9-43,6 198,5-24,6 Resultat før skatt -141,6-252,0 136,8 429,1 176,0 Resultat etter skatt -109,3-225,8 94,4 374,2 143,7 Majoritetens andel -112,1-226,7 90,9 367,1 138,1 Minoritetens andel 2,8 0,8 3,5 7,1 5,6 10 HOVEDTALL BALANSE PR Anleggsmidler 2 708, , , , ,3 Omløpsmidler 258,1 382,0 435,7 538,7 340,3 Egenkapital 812,0 971, , , ,4 Langsiktig gjeld 1 992, , , , ,7 Kortsiktig gjeld 162,1 198,2 223,0 337,8 282,5 Totalkapital 2 966, , , , ,6 ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA 82,0 124,9 237,4 283,9 247,6 Egenkapitalandel % 27,4 % 32,4 % 43,1 % 45,0 % 33,8 % Likviditetsgrad 1 1,59 1,93 1,95 1,59 1,20 Totalavkastning -3,0 % -6,4 % 6,5 % 17,3 % 8,4 % Arbeidskapital 96,1 183,8 212,7 200,9 57,8 SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 30,07 23,33 37,06 46,00 31,09 Årsproduksjon GWh 1 009, ,1 957,4 866,5 856,0 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler 241,5 310,2 298,3 115,2 158,6 Investeringer i aksjer - 1,0 7,1 0,1 439,7 Antall ansatte pr Ordinært utbytte 40,0 75,0 72,5 70,0 71,9 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 31.12

11 NØKKELTALL PRODUKSJON NORDKRAFT KONSERN UTVIKLING I MAGASIN SISTE 10 ÅR År Beholdning Beholdning Kraftproduksjon Konsesjonskraft- Sum produksjon pr i GWh pr i % i GWh uttak i GWh 1) i GWh ,1 50 % 957,2 94, , ,6 37 % 915,7 94, , ,0 50 % 861,6 94,4 956, ,4 30 % 800,5 94,4 894, ,3 37 % 768,1 94,4 862, ,7 30 % 788,2 94,4 882, ,2 51 % 823,4 94,4 917, ,7 35 % 822,0 94,4 916, ,9 43 % 962,9 94, , ,9 35 % 842,0 94,4 936,5 1) Konsesjonskraftrettigheten ble overført fra Nordkraft Produksjon AS til Nordkraft Småkraft (tidligere Fjellkraft Produksjon AS) i forbindelse med trekantfisjon 1. juli PRODUKSJON SISTE 10 ÅR Tall i MWh NORDKRAFT PRODUKSJON AS År Sildvik Sørfjord 1 Kobbelv * Nygård Håkvik Taraldsvik SUM Installert effekt i MW , NØKKELTALL PRODUKSJON Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Uttak etter levert konsesjonskraft på MWh. (17,5 % av Kobbelv Kraftverk). Nordkraft Produksjon AS leier ut 13 % av denne rettigheten frem til år 2054.»

12 12 NØKKELTALL PRODUKSJON NØKKELTALL PRODUKSJON forts Tall i MWh SMÅKRAFT, KONSERN År Sirkel- Sørfjord 2 Virak- Lappvik- Storå** Røstad** Mortens- Ellen- Ditti** Krogstad** Saltdal- Bergs- Torsnes** SUM* vann elva** elva* dalelva** elva** elva** elva** Installert effekt i MW 1,4 4,0 4,7 2,7 2,0 2,7 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5, Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Nordkraft Småkraft AS disponerer i tillegg konsesjonskraftrettigheter tilsvarende MWh. ** Beregnet normalproduksjon er benyttet.

13 RESULTATREGNSKAP NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern Note DRIFTSINNTEKTER - - Kraftsalg Nettinntekter Gevinst salg anleggsmidler Annen driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER - - Kraftkjøp Sentralnettskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivninger 8, Nedskrivninger Tap salg anleggsmidler Annen driftskostnad 2, 3, 5, 21, 22, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 6, Verdiendring aksjer Finanskostnader 6, 18, Netto finansposter RESULTATREGNSKAP ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel Majoritetens andel

14 BALANSE NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Konsesjonskraftrettigheter m.m Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler BALANSE Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8, Nettanlegg Prosjekter under utvikling Produksjonsanlegg Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 8, Driftslager Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 10, Investering i aksjer og andeler 10, Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer 13 - Kundefordringer Andre fordringer 7, 12, Fordringer selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 BALANSE NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 15, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser BALANSE Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18, 19, Langsiktig gjeld til konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Garantiforpliktelser Narvik, 25. mai 2014 Kristin Melsnes Anna Maria Aursund Rolf Inge Roth Vilhelm Hoel Kirsti Hienn Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Eirik Frantzen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Tap (+) / gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Betalbar skatt Av- og nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER - - Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Konsernbidrag mottatt (+) / avgitt (-) Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

17 Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Monopolvirksomheten, konsern Note 3 Lønns- og personalkostnader, konsern Note 4 Pensjonskostnader, konsern Note 5 Konsesjonsavgifter og årlige erstatninger, konsern Note 6 Spesifikasjon av finansposter Note 7 Skatt Note 8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, mor Note 9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, konsern Note 10 Aksjer, mor Note 11 Aksjer, konsern Note 12 Fordringer, tap på krav Note 13 Andre kortsiktige fordringer Note 14 Betalingsmidler, konsern Note 15 Aksjekapital, aksjonærinformasjon, mor Note 16 Egenkapital Note 17 Annen kortsiktig gjeld Note 18 Eksterne lån, mor Note 19 Eksterne lån, konsern Note 20 Sikkerhetsstillelser og forpliktelser Note 21 Konserntransaksjoner/ -mellomværende, mor Note 22 Andre driftskostnader Note 23 Usikre forpliktelser Note 24 Selskaper som inngår i konsolideringen

18 NOTE 1» REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Nordkraft AS med datterselskaper er et energikonsern i Nord-Norge. Nordkraft-konsernet har sin kjernevirksomhet innen utvikling, utbygging og produksjon av helt naturlig fornyba r energi, samt eierandeler i lokal nettvirksomhet, kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Hoved kontoret ligger i Narvik. Selskapet har kun offentlig eide selskaper som eiere. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Datterselskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og selskaper som Nordkraft AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konserne t har makt til å styre selskapets finansielle og driftsmessige prinsipper i den hensikt å oppnå fordeler av selskapets aktiviteter. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. 18 Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 25. mai ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP Nordkraft har fra 1. januar 2013 fjernet «korridorløsningen», som innebærer at balansen reflekterer den reelle pensjonsforpliktelsen. Endringen er gjort retrospektivt og sammenligningstallene for 2012 har blitt endret tilsvarende. Effekten av prinsippendringen fremgår av note 16 Egenkapital, note 7 Skatt, note 4 Pensjonskostnader og note 3 Lønns- og personalkostnader. Tabellen nedenfor viser effekten på resultat og balanse for regnskapsåret 2012: Tall i NOK 2012 Omarbeidet RESULTAT Reduserte lønnskostnader Endring ordinært resultat før skatt Økt skattekostnad 893 Endring resultat etter skatt BALANSE Redusert egenkapital (52 800) Redusert utsatt skatt (20 532) Økning pensjonsforpliktelse Endring i egenkapital og gjeld - Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eien - deler, balanseføres som goodwill. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konserninterne transaksjoner, mellom - værender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon elimineres også. Tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent). Konsernets investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollerte virksomheter vurderes etter de generelle vurderingsregler (kostmetoden) i henhold til unntaket i fore løpig Norsk Regnskapsstandard om «Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virk som - het». Samlede investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollerte virksomheter vurderes å ha uvesentlig betydning for konsernets regnskap. En eventuell innar beid else etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet endring av eiendelene på mindre enn 1 % av konsernets egenkapital. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk krever at ledelsen benytter estimater og gjør forutsetninger knyttet til fremtiden. Område r som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE SELSKAPER Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til Nordkraft AS. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Overstiger utbyttet andel av tilbake holdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må

19 anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både perioden s betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skatte - kostnaden beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er vedtatt på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksistere r mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte redu - ser ende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring, er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag. INNTEKTER Inntektsføring generelt Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer og rabatter. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Salg av kraft Konsernet produserer og selger energi til den nordiske kraftbørsen. Salget bokføres når energien er levert til kraftbørsen. Realiserte inntekter fra fysisk og finansiell handel i kraftkontrakter presenteres som salgsinntekter. Nettleie Nettinntekter representerer opptjent verdi av leverte distribu sjons tjenester. Med grunnlag i måleravlesning og forbruks profiler er nettinntekter fakturert og bokført per VALUTA Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valuta til alle konsoliderte selskape r og presentasjonsvalutaen til konsernet. Transak - sjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av transaksjonskursen. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til balansedagens kurs. LEIEAVTALER Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved opera - sjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler. Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten Kraftproduksjonsvirksomheten er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med grunnrenteskatt, naturressursskatt og eiendomsskatt. Grunnrenteskatten utgjør 31 prosent av kraftstasjonenes normerte resultat utover beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto skatteøkende forskjeller. Netto utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste syv årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot alminnelig inntektsskatt, og ikke utlignet naturressursskatt tillagt renter kan fremføres. Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultat - føres som ordinære skatter. Eiendomsskatt resultat føres som en driftskostnad. KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til vare/tjenestekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. IMMATERIELLE EIENDELER Vannfallsrettigheter Vannfallsrettigheter er oppstått i forbindelse med virksomhetskjøp, og er balanseført til historisk anskaffelseskost. Konsernet har både evigvarende og tidsbegrensede fallrettigheter. Evigvarende eiendeler avskrives ikke, mens tidsbegrensede fallrettigheter avskrives over 60 år. Konsesjonskraftrettighet Konsernets produksjonsvirksomhet leier Narvik kommunes konsesjonskraftrettigheter (128 GWh/år) frem til Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregne t kontantstrøm i leieperioden. Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved virksom hetskjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill avskrives over forventet levetid. 19

20 Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifi - seres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjons midler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og fri - villig avgang. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringe r i pensjonsplaner resultatføres umiddel bart. Endringe r i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot egenkapitalen. 20 VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskostnad, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og ned skrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder direkte henførbare lånekostnader. Påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultat - føres løp end e under driftskostnader. VANNBEHOLDNING Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Magasinbeholdninger og endringer av denne er derfor ikke balanseog resultatført i konsernregnskapet. Vannbeholdning ved årets slutt vil ha betydning for fremtidig inntekt og pro - duksjon. Det vises til kapittelet hovedtall for presentasjon av magasinutvikling. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forvented e tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell e vurderinger av de enkelte fordringene. KORTSIKTIGE PLASSERINGER Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. PENSJONER Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pensjonsforpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livs - forsikringsselskaper. Konsernet har for tiden en inn - skuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni Innskuddsplan En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betale r faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. MER-/MINDREINNTEKT NETTVIRKSOMHETEN Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energi direktorat (NVE). Inntektsrammen fastsettes av regulator. Faktisk inntekt kan avvike fra inntektsrammen. Merinntekt oppstår dersom inntektsført nettleie er høyere enn tillatt nettleie, og tilbakeføres til kundene gjennom reduksjon i fremtidige nettariffer. Dersom den faktiske inntekte n er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mindreinntekten presenteres som omløpsmiddel, mens merinntekten presenteres under kortsiktig gjeld i balansen. KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, trekk på kassekreditt samt andre kort - siktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. I balanse er trukket kasse - kreditt inkludert i linjen for lån under kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note 17. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden og viser kontantstrømmer fra henholdsvis operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter og forklarer periodens endring i «Kontanter og kontant - ekvivalenter». Ytelsesplan En ytelsesplan er en pensjonsordning som en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er finansiert gjennom innbetalinge r til forsikringsselskapet. Den balanseførte pensjons forpliktelsen er vurdert til nåverdien av de frem - tidige pensjonsytelsene som er opptjent på balanse dagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder dis konterings - rente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap Nordkraft AS Note Driftsinntekter Driftskostnader Finansinntekter og finanskostnader

Resultatregnskap Nordkraft AS Note Driftsinntekter Driftskostnader Finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Nordkraft AS Tall i 1 000 NOK Note 2015 2014 Driftsinntekter Annen driftsinntekt 12 55 169 53 856 Sum driftsinntekter 55 169 53 856 Driftskostnader Lønnskostnad 2, 3 28 164 22 654 Avskrivninger

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer