ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING

3 ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern med fornybar kraftproduksjon som sin kjernevirksomhet. Nordkraft har i 2013 drevet kraftproduksjon i 100 år. Kraftprisen har økt fra 2012, med NO4 pris på 30,07 øre/kwh i 2013 mot 23,33 øre/kwh i Til tross for økt kraftpris oppnår konsernet et negativt resultat. Jubileumsåret har vært preget av store endringer der krevende reorganiseringer og kostnadseffektiviseringer er gjennomført. Lønnsom drift og vekst innenfor kjerneområdene vil i tiden fremover forutsette effektivi sering av prosesser og et sterkt fokus på kostnadskontroll og -styring. De siste årene har fallende kraftpriser og økte kostnader satt driften under økonomisk press. Resultatet i 2013 preges av at marginer i ordinær drift er negative, samt ekstraordinære nedskrivninger som følge av verdifall og lav avkastning. I desember 2013 ble hoveddelen av Nordkrafts portefølje av fallrettigheter (107 prosjekter) skilt ut i et eget underkonsern for salg. Det nye underkonsernet viderefører Fjellkraf t-navnet, hvor Fjellkraft AS er mor. Resterende del av det opprinnelige Fjellkraft-konsernet videreføres under Nordkraft-navnet. Nordkraft fant ingen kjøpere til Fjellkraft med ansatte, og den 5. mars 2014 vedtok styret å legge ned driften av underkonsernet ved oppsigelse av alle ansatte i Oslo og Mo i Rana. Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet eier også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %). MÅL OG STRATEGIER Konsernet har i 2013 igangsatt arbeidet med fornying og videreutvikling av strategi og forretningsplan. Kraftmarkedet er utfordrende med forventet økning i produksjonskapasitet og liten endring i etterspørselen. Terminmarkedet priser kraft på i underkant av 25 øre/kwh de neste 5 6 årene. En økning i kraftprisene forventes først i Med bakgrunn i dette har konsernet satt i gang arbeidet med ny strategi. Kostnadseffektivisering, gjennom kostnadskutt og prosessforbedringer er nødvendige tiltak. Konsernet iverksatte tiltak for kostnadsreduksjoner i 2013, hvor en prosess med nedbemmaning og salg av eiendeler utenfor kjerneområdet ble foretatt. Kostnadseffektivi - serings tiltak videreføres i 2014, med ytterligere tilpasning av organisasjonen og driften. 3 ÅRSBERETNING 2013 Den 1. april 2013 tiltrådte Eirik Frantzen stillingen som konsernsjef. Ny konsernledergruppe ble etablert 1. oktober VIRKSOMHETENS ART Nordkraft er et vertikalintegrert kraftkonsern med hovedvekt på produksjon, omsetning og distribusjon av energi. Foruten morselskapet Nordkraft AS, består konsernet av 23 datter selskaper. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, med formål å dekke befolkningen i Narvik sitt behov for energi ved egen utbygging, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fem virksomhetsområder:» Magasin» Vind og småkraft» Prosjekter» Nett» Entreprenør STYRINGSPRINSIPPER Nordkraft er inne i en større omstillingsprosess, med høy fokus på styring og oppfølgning av drift og lønnsomhet. Det er satt i gang arbeid med utvikling av prinsipper og systemer for virksomhetsstyring i konsernet. Konkret innebærer det en revisjon av hele styringsmodellen og intern kontroll, med målsetting om ferdigstillelse i løpet av Nordkraft etablerte i siste kvartal 2013 Bedriftsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg. Dette er organ og møteplass for ansatte og arbeidsgiver for å bidra til samhandling og sikring av et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. STYRETS ARBEID Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar 2014.

4 4 ÅRSBERETNING 2013 Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetans e og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften. På ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2. september 2013 ble hen - holdsvis styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Hugo Storø valgt med funksjonstid fram til ordinær general - forsamling i Styret består av åtte personer, hvorav tre personer er kvinner. Leder- og nestledervervet ivaretas av kvinner. RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponer t for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessig, finansiell, politisk og markedsmessig art. Risiko - vurderingen er en integrert del av konsernets forretnings - virksomhet. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde og er en integrert del av forretnings aktivitetene. Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter. Det er etabler t fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen. Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto, daglige kontantstrømmer i euro veksles fort - løpend e til norske kroner. Konsernet har ingen sikring av valutarisiko knyttet til salg som foretas i henhold til sikrings strategien, men oppgjøret foretas via egen bankkonto i euro. Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom rente - endringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swap - renten med kredittpåslag inngår i inntektsramme fast - settelsen for nettvirksomheten for I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekte n av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikat markedet. Nordkraft har høy gjeldsgrad, og er i en situasjon hvor 88 % av konsernets lån forfaller iløpet av Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi, og konserne t er i dialog med sine hovedlånegivere for å ivareta det kortsiktige likviditetsbehovet til dekning av driften. Det arbeides med ny forretningsplan og strategi, hvor konsernet s risiko vil belyses og risikoreduserende tiltak i henhold til en helhetlig styring av risiko for konsernets virksom het vil inngå som en naturlig del av dette arbeidet.

5 VIRKSOMHETSOMRÅDENE DRIFT 2013 Magasin Virksomhetsområde magasin har ansvaret for 7 magasinkraftverk, samt medeierskap i Kobbelv kraftverk (108 GWh). Området disponerer også konsesjonskraftrettig - heter fra Skjomenanleggene (94 GWh). Totalt disponerer virksomhetsområdet en normalproduksjon på ca. 1 TWh. Virksomhetsområdet baserer drift, vedlikehold og prosjekter på personell fra konsernets entreprenøravdeling. Samtidig leveres det tekniske støttetjenester og handelstjenester fra virksomhetsområdet til konsernets andre produksjonsenheter. Året ble gjennomført uten større driftsforstyrrelser i kraftverkene. Planlagte arbeider i året ble preget av modernisering av Sørfjord kraftverk, som i hovedsak ble ferdigstilt før snøsmelting tok til i mai. Bygningsmessige arbeider har fort - satt utover høsten, og vil fullføres i 1. halvår Vind- og småkraft Virksomhetsområdet Vind- og småkraft omfatter Nygårdsfjellet vindkraftverk og 11 småkraftverk hvorav to av kraftverkene ble startet opp i 2013, mens fem av kraftverkene kom til i I tillegg er Nordkraft deleier i to kraftverk, Ågskarkraft og Kjetland kraft. Nygårdsfjellet vindkraftverk produserte 84,5 GWh, 4,5 GWh under produksjonen i Hovedårsaken til dette er nedetid i forbindelse med snørydding og manglende nettilgang. Svikt på utstyr har ikke forårsaket vesentlig produksjonstap til tross for blant annet et girhavari. Bergselva og Torsnes kraftverk ble satt i drift høsten Kraftverkene Dittielva, Krogstadelva, Mortensdalelva, Ellenelva og Saltdalelva ble satt i drift i 2012, og produksjonen i det første driftsåret har vært preget av drifts - forstyrrelser og innkjøringsproblemer Totalt produserte konsernets småkraftverk 78,9 GWh. Produksjonen fra konsernet s småkraftverk har vært lavere enn forventet på grunn av kortvarig og stor vårflom og tekniske utfordringer ved anleggene. Prosjekter Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 149 prosjekter med et produksjonspotensiale på ca 1,7 TWh. To småkraftverk, Fjelna og Forneselva er under bygging. Forneselva er planlagt idriftsatt sommeren 2014, mens Fjelna forventes ferdigstilt og satt i drift i 1. kvartal 2015, med en samlet forvente t produksjonskapasitet på 29 GWh. Nordkraft mottok i 2013 endelig konsesjon for Ånstadblåheia vind - park, som er under prosjektering. Konsesjonen for Sørfjord vindpark er til behandling i OED. Nett Forretningsområdet Nett består av monopolvirksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Monopolvirksomheten er juridisk plassert i Nordkraft Nett AS, som har skiftet navn fra Narvik Energinett AS i For Nordkraft Nett er det et samfunnsansvar å sikre at produsert energi kommer fram til bedrifter og hus hold - ninger uten vesentlige avbrudd, med lavt energitap og til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Nettvirksom - heten har hatt en negativ utvikling med flere avbrudd i nettet siste året, og har høy fokus på tiltak for å snu utviklingen. Selskapets lønnsomhet og effektivitet er også lavere enn styrets ambisjon og derfor vil det i løpet av året søkes gjennomført tiltakspakker som kan bedre dette. Nordkraft skal installere AMS-målere (automatiske strømmålere) hos alle nettkunder. Forskrift om måling, avregning og fakturering stiller krav om at alle strømkunder skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar AMS registrerer strømforbruke t på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier og bedre informasjon for kunden. Fremtidig investeringsnivå vil stige blant annet som følge av innføringen av AMS og aldring av nettet. ØKONOMI ÅRETS RESULTAT Konsernets driftsinntekter for 2013 var på 457,1 mnok (406,4 mnok). Hovedårsaken til økningen i driftsinntektene er økt kraftpris fra 23,33 øre/kwh i 2012 til 30,07 øre/kwh i Driftsresultatet ble -99,4 mnok (-203,1 mnok). Årsaken er, utover overnevnte prisbane, konsernets brist på effekti - vitet og høye kostnader. Nedskrivning av eiendeler har belastet driftsresultatet i 2013 med 108,3 mnok (260,2 mnok). Netto finanskostnader utgjorde 42,2 mnok (48,9 mnok). Gevinst ved salg av aksjer utgjorde 9,6 mnok og verdiøkning aksjer 5,1 mnok i Resultat før skatt ble -141,6 mnok (-252,0 mnok). Konsernet oppnådde et årsresultat på -109,3 mnok, som er 116,6 mnok bedre enn i ÅRSBERETNING 2013

6 6 ÅRSBERETNING 2013 Resultatet for 2013 er ikke tilfredsstillende. Svake markeds priser på kraft de nærmeste årene tilsier at tendensen holder seg noen år til. Arbeidet med tiltak for kostnadseffektiviseringer og prosessforbedringer fort - setter i KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Ved utgangen av året var totalkapitalen på 2.966,9 mnok (2.997,2 mnok). Egenkapitalen var 812,0 mnok (971,6 mnok) og egenkapitalandelen pr var 27,4 % (32,4 %). Konsernets arbeidskapital pr var 96,1 mnok (183,8 mnok). Årets investeringer var 241,5 mnok, fordelt med 241,5 mnok (310,2 mnok) i driftsmidler og 0 mnok (1,0 mnok) i aksjer. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 175,0 mnok (305,4 mnok), mens avdrag på langsiktig gjeld utgjord e 48,9 mnok (24,7 mnok). Konsernets likviditetsbeholdning er redusert med 124,4 mnok i løpet av året. Likviditetsbeholdningen utgjorde 137,2 mnok pr FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft AS og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetninge n om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser og konsernets langsiktig e strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en utfordrende økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE MEDARBEIDERFORHOLD Nordkraft hadde i 2013 gjennomsnittlig 169 medarbeidere fordelt på 167,9 årsverk, herav fem lærlinger. 20 % av konsernet s medarbeidere er kvinner. Nordkraft arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle forretnings områdene, og har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansement og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Konsernledelsen besto første halvår av 0 kvinner og 8 menn, og fra andre halvår av 2 kvinner og 7 menn. Styret i Nordkraft AS består av 8 representanter, hvorav 3 er kvinner og 5 menn. Nordkrafts lønnspolitikk er basert på individuell lønnsfastsettelse, og konsernet følger opp at lønnsforskjeller ikke er basert på diskriminerende grunnlag. Konsernet har i 2013 gjennomført reorganisering. Dette har resultert i endret konsernstruktur, endring i arbeidsoppgaver for mange medarbeidere, men også en reduksjon i antal l medarbeidere. Dette har vært en krevende, men nødvendig prosess. For å redusere ulempene i så stor grad som mulig, har det vært fokus på gode og forutsigbare prosesser. Dette er søkt løst med å følge lover og regelverk, informasjon, inkluderin g og ikke minst tett samarbeid med konsernets tillitsvalgte og vernetjeneste. Ettersom 2014 også blir et år med omstilling, vil vi fortsatt ha fokus på tiltak for ivare - takelse av ansattes trivsel, helse, arbeidsmiljø og med - virkning. I dette arbeidet vektlegges etablering av egnede strukturer i arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, interne rutiner samt sikre leveranser av tjenester fra ekstern e samarbeidsparter som blant annet bedriftshelsetjeneste. Tross ny konsernstruktur og reduksjon av antall ansatte er riktig kompetanse en viktig faktor for fremtiden. I så måte anser vi fortsatt lærlingeordningen som et viktig ledd i rekrutterings arbeidet. Ved utgangen av året ble 100-åringen Nordkraft AS feiret. SYKEFRAVÆR I 2013 var sykefraværet 5,6 %. Dette er en økning fra fore - gående år (4,6 %). Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjorde 3,4 %, mens fravær inntil 8 uker utgjorde 2,2 %. Nordkrafts mål er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Alle selskapene i konsernet arbeider i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med tett oppfølging av medarbeiderne under sykefravær og ved forebyggende tiltak. Alle selskapene i konsernet er tilknyttet bedriftshelse - tjeneste (Stamina helse) og helseforsikring for samtlige fast ansatte. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. HMS Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Vi styrer med verdiene åpen, initiativrik, klok i lag som førende. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraf t har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap på mennesker, miljø og anlegg. Konsernet har en web-basert HMS-portal for kommunikasjon av internkontrollsystem for arbeidsmiljø, brannvern,

7 7 vassdragsmiljø, damsikkerhet og forsyningsberedskap. I løpet av 1. halvår 2014 kommer en ny og forbedret utgave. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på utbyggingsprosjekter er et viktig oppfølgingsområde både med hensyn til system, dokumentasjon og kontroll. Nordkraft har fokus på innrapportering av uønskede hendelser, og får på denne måten et bedre grunnlag for skadeforebyggende arbeid har passert uten alvorlige ulykker eller varige mén på ansatte. Ingen personskader er registrert. Felles avvikssystem for konsernet er under implementering, og ansvarlige for forretningsområder er opplært. HMS-ansvaret i Nordkraft er plassert i linjen, understøttet av stab, som har system-ansvaret. Det er registrert et miljøavvik knyttet til minstevannsslipp i Austerdalen, hvor det i perioden er foretatt målinger som viser at det ikke er sluppet tilstrekkelige vannmengder. Det er iverksatt tiltak for å rette opp i avviket, og fra 2011 har minstevannsslippet fungert tilfredsstillende og i samsvar med konsesjonspålegget. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Avsatt til utbytte kr Overført fra annen egenkapital kr Sum årsresultat kr ÅRSBERETNING 2013 YTRE MILJØ Kraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft. Virksomheten i Nordkraft påvirker det ytre miljø gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstrekning tatt hensyn til natur og miljø. FREMTIDIG UTVIKLING Langtidsprisene i markedet for kraft de nærmeste årene er for tiden i underkant av 25 øre/kwh. Ordningen med elsertifikater har som mål å sikre utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh. Sertifikatprisen i markedet de nærmeste fem årene er for tiden i underkant av 20 øre/kwh. Overskuddet i markedet er anslått til å

8 være TWh. NVE og den Svenske Energimyndigheten har signalisert vesentlig innstramming på kvotekurven ved kontrollstasjonen i Dagens kraftmarked er preget av økt produksjon og liten endring i etterspørselen. Mer kraft inn i et marked med overskudd vil føre til ytterligere press på kraftprisene som allerede er på et lavt nivå. Det utfordrende markedet krever at Nordkraft har fokus på effektivitet og kostnadsreduserende tiltak for å danne grunnlaget for lønnsom drift. Videre krever gjeldsbyrden at Nordkraft iverksetter tiltak for en riktig kapitalstruktur. Narvik, 25. mai Kristin Melsnes Anna Maria Aursund Rolf Inge Roth Vilhelm Hoel Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem ÅRSBERETNING 2013 Kirsti Hienn Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eirik Frantzen Adm. direktør

9 9 ÅRSBERETNING 2013

10 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FEM ÅR FOR NORDKRAFT KONSERN Tall i mnok RESULTATER Driftsinntekter 457,1 406,4 508,9 553,5 471,7 Driftsresultat -99,4-203,1 180,4 230,6 200,7 Finansposter -42,2-48,9-43,6 198,5-24,6 Resultat før skatt -141,6-252,0 136,8 429,1 176,0 Resultat etter skatt -109,3-225,8 94,4 374,2 143,7 Majoritetens andel -112,1-226,7 90,9 367,1 138,1 Minoritetens andel 2,8 0,8 3,5 7,1 5,6 10 HOVEDTALL BALANSE PR Anleggsmidler 2 708, , , , ,3 Omløpsmidler 258,1 382,0 435,7 538,7 340,3 Egenkapital 812,0 971, , , ,4 Langsiktig gjeld 1 992, , , , ,7 Kortsiktig gjeld 162,1 198,2 223,0 337,8 282,5 Totalkapital 2 966, , , , ,6 ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA 82,0 124,9 237,4 283,9 247,6 Egenkapitalandel % 27,4 % 32,4 % 43,1 % 45,0 % 33,8 % Likviditetsgrad 1 1,59 1,93 1,95 1,59 1,20 Totalavkastning -3,0 % -6,4 % 6,5 % 17,3 % 8,4 % Arbeidskapital 96,1 183,8 212,7 200,9 57,8 SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 30,07 23,33 37,06 46,00 31,09 Årsproduksjon GWh 1 009, ,1 957,4 866,5 856,0 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler 241,5 310,2 298,3 115,2 158,6 Investeringer i aksjer - 1,0 7,1 0,1 439,7 Antall ansatte pr Ordinært utbytte 40,0 75,0 72,5 70,0 71,9 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 31.12

11 NØKKELTALL PRODUKSJON NORDKRAFT KONSERN UTVIKLING I MAGASIN SISTE 10 ÅR År Beholdning Beholdning Kraftproduksjon Konsesjonskraft- Sum produksjon pr i GWh pr i % i GWh uttak i GWh 1) i GWh ,1 50 % 957,2 94, , ,6 37 % 915,7 94, , ,0 50 % 861,6 94,4 956, ,4 30 % 800,5 94,4 894, ,3 37 % 768,1 94,4 862, ,7 30 % 788,2 94,4 882, ,2 51 % 823,4 94,4 917, ,7 35 % 822,0 94,4 916, ,9 43 % 962,9 94, , ,9 35 % 842,0 94,4 936,5 1) Konsesjonskraftrettigheten ble overført fra Nordkraft Produksjon AS til Nordkraft Småkraft (tidligere Fjellkraft Produksjon AS) i forbindelse med trekantfisjon 1. juli PRODUKSJON SISTE 10 ÅR Tall i MWh NORDKRAFT PRODUKSJON AS År Sildvik Sørfjord 1 Kobbelv * Nygård Håkvik Taraldsvik SUM Installert effekt i MW , NØKKELTALL PRODUKSJON Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Uttak etter levert konsesjonskraft på MWh. (17,5 % av Kobbelv Kraftverk). Nordkraft Produksjon AS leier ut 13 % av denne rettigheten frem til år 2054.»

12 12 NØKKELTALL PRODUKSJON NØKKELTALL PRODUKSJON forts Tall i MWh SMÅKRAFT, KONSERN År Sirkel- Sørfjord 2 Virak- Lappvik- Storå** Røstad** Mortens- Ellen- Ditti** Krogstad** Saltdal- Bergs- Torsnes** SUM* vann elva** elva* dalelva** elva** elva** elva** Installert effekt i MW 1,4 4,0 4,7 2,7 2,0 2,7 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5, Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Nordkraft Småkraft AS disponerer i tillegg konsesjonskraftrettigheter tilsvarende MWh. ** Beregnet normalproduksjon er benyttet.

13 RESULTATREGNSKAP NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern Note DRIFTSINNTEKTER - - Kraftsalg Nettinntekter Gevinst salg anleggsmidler Annen driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER - - Kraftkjøp Sentralnettskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivninger 8, Nedskrivninger Tap salg anleggsmidler Annen driftskostnad 2, 3, 5, 21, 22, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 6, Verdiendring aksjer Finanskostnader 6, 18, Netto finansposter RESULTATREGNSKAP ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel Majoritetens andel

14 BALANSE NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Konsesjonskraftrettigheter m.m Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler BALANSE Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8, Nettanlegg Prosjekter under utvikling Produksjonsanlegg Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 8, Driftslager Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 10, Investering i aksjer og andeler 10, Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer 13 - Kundefordringer Andre fordringer 7, 12, Fordringer selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 BALANSE NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 15, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser BALANSE Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18, 19, Langsiktig gjeld til konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Garantiforpliktelser Narvik, 25. mai 2014 Kristin Melsnes Anna Maria Aursund Rolf Inge Roth Vilhelm Hoel Kirsti Hienn Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Eirik Frantzen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK Nordkraft AS Nordkraft Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Tap (+) / gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Betalbar skatt Av- og nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER - - Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Konsernbidrag mottatt (+) / avgitt (-) Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

17 Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Monopolvirksomheten, konsern Note 3 Lønns- og personalkostnader, konsern Note 4 Pensjonskostnader, konsern Note 5 Konsesjonsavgifter og årlige erstatninger, konsern Note 6 Spesifikasjon av finansposter Note 7 Skatt Note 8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, mor Note 9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, konsern Note 10 Aksjer, mor Note 11 Aksjer, konsern Note 12 Fordringer, tap på krav Note 13 Andre kortsiktige fordringer Note 14 Betalingsmidler, konsern Note 15 Aksjekapital, aksjonærinformasjon, mor Note 16 Egenkapital Note 17 Annen kortsiktig gjeld Note 18 Eksterne lån, mor Note 19 Eksterne lån, konsern Note 20 Sikkerhetsstillelser og forpliktelser Note 21 Konserntransaksjoner/ -mellomværende, mor Note 22 Andre driftskostnader Note 23 Usikre forpliktelser Note 24 Selskaper som inngår i konsolideringen

18 NOTE 1» REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Nordkraft AS med datterselskaper er et energikonsern i Nord-Norge. Nordkraft-konsernet har sin kjernevirksomhet innen utvikling, utbygging og produksjon av helt naturlig fornyba r energi, samt eierandeler i lokal nettvirksomhet, kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Hoved kontoret ligger i Narvik. Selskapet har kun offentlig eide selskaper som eiere. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Datterselskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og selskaper som Nordkraft AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konserne t har makt til å styre selskapets finansielle og driftsmessige prinsipper i den hensikt å oppnå fordeler av selskapets aktiviteter. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. 18 Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 25. mai ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP Nordkraft har fra 1. januar 2013 fjernet «korridorløsningen», som innebærer at balansen reflekterer den reelle pensjonsforpliktelsen. Endringen er gjort retrospektivt og sammenligningstallene for 2012 har blitt endret tilsvarende. Effekten av prinsippendringen fremgår av note 16 Egenkapital, note 7 Skatt, note 4 Pensjonskostnader og note 3 Lønns- og personalkostnader. Tabellen nedenfor viser effekten på resultat og balanse for regnskapsåret 2012: Tall i NOK 2012 Omarbeidet RESULTAT Reduserte lønnskostnader Endring ordinært resultat før skatt Økt skattekostnad 893 Endring resultat etter skatt BALANSE Redusert egenkapital (52 800) Redusert utsatt skatt (20 532) Økning pensjonsforpliktelse Endring i egenkapital og gjeld - Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eien - deler, balanseføres som goodwill. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konserninterne transaksjoner, mellom - værender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon elimineres også. Tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent). Konsernets investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollerte virksomheter vurderes etter de generelle vurderingsregler (kostmetoden) i henhold til unntaket i fore løpig Norsk Regnskapsstandard om «Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virk som - het». Samlede investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollerte virksomheter vurderes å ha uvesentlig betydning for konsernets regnskap. En eventuell innar beid else etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet endring av eiendelene på mindre enn 1 % av konsernets egenkapital. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk krever at ledelsen benytter estimater og gjør forutsetninger knyttet til fremtiden. Område r som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDE OG FELLESKONTROLLERTE SELSKAPER Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til Nordkraft AS. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Overstiger utbyttet andel av tilbake holdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må

19 anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både perioden s betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skatte - kostnaden beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er vedtatt på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksistere r mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte redu - ser ende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring, er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag. INNTEKTER Inntektsføring generelt Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer og rabatter. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Salg av kraft Konsernet produserer og selger energi til den nordiske kraftbørsen. Salget bokføres når energien er levert til kraftbørsen. Realiserte inntekter fra fysisk og finansiell handel i kraftkontrakter presenteres som salgsinntekter. Nettleie Nettinntekter representerer opptjent verdi av leverte distribu sjons tjenester. Med grunnlag i måleravlesning og forbruks profiler er nettinntekter fakturert og bokført per VALUTA Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valuta til alle konsoliderte selskape r og presentasjonsvalutaen til konsernet. Transak - sjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av transaksjonskursen. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til balansedagens kurs. LEIEAVTALER Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved opera - sjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler. Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten Kraftproduksjonsvirksomheten er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med grunnrenteskatt, naturressursskatt og eiendomsskatt. Grunnrenteskatten utgjør 31 prosent av kraftstasjonenes normerte resultat utover beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto skatteøkende forskjeller. Netto utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste syv årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot alminnelig inntektsskatt, og ikke utlignet naturressursskatt tillagt renter kan fremføres. Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultat - føres som ordinære skatter. Eiendomsskatt resultat føres som en driftskostnad. KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til vare/tjenestekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. IMMATERIELLE EIENDELER Vannfallsrettigheter Vannfallsrettigheter er oppstått i forbindelse med virksomhetskjøp, og er balanseført til historisk anskaffelseskost. Konsernet har både evigvarende og tidsbegrensede fallrettigheter. Evigvarende eiendeler avskrives ikke, mens tidsbegrensede fallrettigheter avskrives over 60 år. Konsesjonskraftrettighet Konsernets produksjonsvirksomhet leier Narvik kommunes konsesjonskraftrettigheter (128 GWh/år) frem til Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregne t kontantstrøm i leieperioden. Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved virksom hetskjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill avskrives over forventet levetid. 19

20 Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifi - seres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjons midler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og fri - villig avgang. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringe r i pensjonsplaner resultatføres umiddel bart. Endringe r i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres mot egenkapitalen. 20 VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskostnad, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og ned skrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder direkte henførbare lånekostnader. Påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultat - føres løp end e under driftskostnader. VANNBEHOLDNING Det foreligger ingen kostpris på tilsig av vann. Magasinbeholdninger og endringer av denne er derfor ikke balanseog resultatført i konsernregnskapet. Vannbeholdning ved årets slutt vil ha betydning for fremtidig inntekt og pro - duksjon. Det vises til kapittelet hovedtall for presentasjon av magasinutvikling. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forvented e tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell e vurderinger av de enkelte fordringene. KORTSIKTIGE PLASSERINGER Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. PENSJONER Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pensjonsforpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livs - forsikringsselskaper. Konsernet har for tiden en inn - skuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni Innskuddsplan En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betale r faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. MER-/MINDREINNTEKT NETTVIRKSOMHETEN Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energi direktorat (NVE). Inntektsrammen fastsettes av regulator. Faktisk inntekt kan avvike fra inntektsrammen. Merinntekt oppstår dersom inntektsført nettleie er høyere enn tillatt nettleie, og tilbakeføres til kundene gjennom reduksjon i fremtidige nettariffer. Dersom den faktiske inntekte n er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mindreinntekten presenteres som omløpsmiddel, mens merinntekten presenteres under kortsiktig gjeld i balansen. KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, trekk på kassekreditt samt andre kort - siktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. I balanse er trukket kasse - kreditt inkludert i linjen for lån under kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note 17. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden og viser kontantstrømmer fra henholdsvis operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter og forklarer periodens endring i «Kontanter og kontant - ekvivalenter». Ytelsesplan En ytelsesplan er en pensjonsordning som en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er finansiert gjennom innbetalinge r til forsikringsselskapet. Den balanseførte pensjons forpliktelsen er vurdert til nåverdien av de frem - tidige pensjonsytelsene som er opptjent på balanse dagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder dis konterings - rente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI ÅRSRAPPORT 2012 1 KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI I 2013 runder Haugesund Kunstforening 100 år, Derfor ble bilder fra Haugesund Kustforening valgt til å pryde Kraftkalenderen for 2013. Olav

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no 2 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer