ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi."

Transkript

1 ODIN fusjoner fond ODIN Offshore + ODIN Maritim = ODIN Energi ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. Med dette blir fondets mandat endret, gjennom at ODIN Energi skal investere bredt i energisektoren. Dette inkluderer selskaper innen olje- og gassutvinning, utvikling av alternativ energi, videreforedling, transport, distribusjon og leverandører til ulike selskaper. Hva er ODIN Energi? ODIN Energi er et sektorfond som vil investere i energirelaterte selskaper. I følge forvalteren, Lars Mohagen, skiller fondet seg fra andre energifond ved at fondet i tillegg til å investere i energiprodusenter, raffinerier og serviceselskaper, også kan investere i underleverandører til slike selskaper, samt energitransportører og distributører av kraft. Hvorfor ODIN Energi? ODIN Energi har et bredt mandat med et betydelig antall kvalitetsselskaper i sitt investeringsunivers. Det vil si at mandatet gir «flere hester å spille på», forteller Mohagen. Energiselskaper har over tid gitt høyere avkastning i forhold til risiko enn de fleste andre sektorer. Dette mener vi er fordi energi er en nødvendighet for å drive økonomisk vekst, ikke et resultat av økonomisk vekst. Med mulighet til å investere i industriselskaper med virksomhet rettet mot energisektoren og leverandørsektoren (Utilities), åpner det nye fondet for en mer diversifisert portefølje enn andre energifond. ODIN Energi vil investere i kvalitetsselskaper i tråd med ODINs filosofi. Totalt sett betyr det at vi forventer god avkastning i forhold til risiko innenfor en sektor som over tid har gitt bedre avkastning enn snittet, avslutter Mohagen. I tillegg til mandatsendringen vil vi ved etableringen av ODIN Energi innføre andelsklasser, samt tilpasse fondet til den nye Verdipapirfondloven. Når det gjelder utlån av finansielle instrumenter er dette kun tillatt i vedtektene prospektet gir ikke mulighet. Brev til andelseierne blir sendt mandag 5.oktober, og andelseiermøtet avholdes 22.oktober. Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er satt til 30.november De samme datoene gjelder også for fusjonene som er beskrevet under. Videre fusjoner Samtidig fusjonerer vi våre institusjonelle aksjefond (II er fond) med retailfondene. Dette betyr blant annet at vi vi vil innføre andelsklasser på lik linje med hva vi allerede har gjort med ODIN Global og ODIN Aksje. Bakgrunnen for dette er at vi skal kunne tilby konkurransedyktige priser også på større tegningsbeløp. Andelsklassene er definert på denne måten: Andelsklasse A gjelder for kunder med kostpris på + MNOK 10 Andelsklasse B gjelder for kunder med kostpris på MNOK 1-10 Andelsklasse C gjelder for øvrige kunder

2 Følgende fond er planlagt fusjonert: 1. Fusjon av ODIN Norge og ODIN Norge II, samt vedtektsendringer for ODIN Norge De viktigste vedtektsendringene: Innfører andelsklasser Tilpasning til ny Verdipapirfondlov Utlån av finansielle instrumenter men foreløpig kun i vedtekter, prospekt gir ikke mulighet 2. Fusjon av ODIN Finland og ODIN Finland II, samt vedtektsendringer for ODIN Finland De viktigste vedtektsendringene: Innfører andelsklasser Tilpasning til ny Verdipapirfondlov Utlån av finansielle instrumenter foreløpig kun i vedtekter, prospekt gir ikke mulighet 3. Fusjon av ODIN Europa og ODIN Europa II, samt vedtektsendringer for ODIN Europa De viktigste vedtektsendringene: Innfører andelsklasser Utlån av finansielle instrumenter foreløpig kun i vedtekter, prospekt gir ikke mulighet 4. Fusjon av ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I, samt vedtektsendringer for ODIN Eiendom De viktigste vedtektsendringene: Innfører andelsklasser Tilpasning til ny Verdipapirfondlov. Ikke utbytte Utlån av finansielle instrumenter foreløpig kun i vedtekter, prospekt gir ikke mulighet 5. Vedtektsendringer for ODIN Sverige For å tilpasse fondet til konkurransesituasjonen i det svenske markedet vil andelsklasse C ha 1,5 prosent i forvaltningshonorar. De viktigste vedtektsendringene: Innfører andelsklasser Tilpasning til ny Verdipapirfondlov Utlån av finansielle instrumenter foreløpig kun i vedtekter, prospekt gir ikke mulighet 6. Vedtektsendringer for ODIN Kreditt Fondet gjøres om fra å være et nasjonalt fond til UCITS-fond. De viktigste vedtektsendringene: Tilpasning til ny Verdipapirfondlov Utlån av finansielle instrumenter foreløpig kun i vedtekter, prospekt gir ikke mulighet

3 Innkalling til andelseiermøte - fusjon og vedtektsendringer ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I

4 Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I. I forbindelse med fusjonen endres også vedtektene for ODIN Eiendom. Hensikten med vedtektsendringene er følgende: Tilpasse vedtektene til verdipapirfondloven og Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter Endre bestemmelse i vedtektene om utlån av finansielle instrumenter Endre bestemmelse i vedtektene om utbytte Opprette ulike andelsklasser i fondet 1. Fusjon mellom ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I ODIN Forvaltning ønsker å konsentrere fondsporteføljen, og med innføring av andelsklasser i ODIN Eiendom som foreslått i forbindelse med vedtektsendringene sikres muligheten for å kunne variere forvaltningshonoraret i andelsklassene avhengig av størrelse på investert beløp. Av den grunn ønsker ODIN Forvaltning å fusjonere ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I. ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I har ulike årlige forvaltningshonorar i dag. Det vil ikke bli høyere kostnader eller gebyrer for den enkelte andelseier som følge av fusjonen mellom fondene. Fusjonsavtalen ble behandlet av styret i ODIN Forvaltning AS den , og de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for fusjonen. Finanstilsynet ga sin tillatelse til fusjonen den Fusjonsavtalen går ut på at fusjon mellom de to ovennevnte fondene vil skje ved at ODIN Eiendom I (overdragende fond) innfusjoneres i ODIN Eiendom (overtakende fond). ODIN Eiendom I s eiendeler og forpliktelser overdras til ODIN Eiendom, og andelseierne i ODIN Eiendom I vil få utstedt andeler i ODIN Eiendom tilsvarende verdien av andelene de eide i ODIN Eiendom I på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. ODIN Eiendom I vil deretter oppløses. Det vil ikke betales ut kontanter til andelseiere i ODIN Eiendom I. Andelene til andelseiere i ODIN Eiendom vil ikke bli berørt av fusjonen. Opptjente inntekter i fondene prises daglig inn i fondets verdi, slik at verdien av opptjente inntekter hensyntas ved beregning av bytteforholdet mellom fondene. For at fusjonen skal kunne gjennomføres må andelseierne i begge fondene samtykke til fusjonen. Det vil av den grunn avholdes andelseiermøte den 22. oktober Se egen innkalling til andelseiermøte i punkt 6. Etter at andelseiermøtet er avholdt, vil resultatet bli offentliggjort på Det er krav til at et flertall på 75 prosent av de representerte andeler på andelseiermøtet stemmer for fusjonen for at den skal kunne gjennomføres. Dersom man har oppnådd tilstrekkelig flertall i begge fond, vil fusjonen bli gjennomført. Forutsatt at tilstrekkelig flertall for fusjonen oppnås i andelseiermøtet, vil alle andelseiere, også de som ikke benyttet stemmeretten eller stemte i mot fusjonen, bli andelseiere i det fusjonerte fondet med mindre de benyttet retten til gebyrfri innløsning. Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er Andelseierne som ikke ønsker å være andelseier i det fusjonerte fondet, har mulighet for gebyrfri innløsning av andelene, eller kan bytte andelene i fondet som skal fusjoneres, med andeler i et eventuelt annet ODIN fond. Dette gjelder frem til dagen før gjennomføring av fusjonen. Merk at en slik innløsning eller bytte medfører skattemessig realisasjon. Dersom andelseiere ønsker å få tilsendt informasjon om resultatet fra andelseiermøtet, dvs. hvorvidt man fikk tilstrekkelig flertall for fusjon, må de melde fra om dette til selskapet senest én uke før avholdelse av andelseiermøte. Resultatet vil også legges ut på våre nettsider Etter at fusjonen er gjennomført har andelseiere rett til å motta kopi av bekreftelse på at fusjonen er gjennomført fra ODINs depotmottaker. Kopi av bekreftelsen vil bli å finne på eller kan fås ved henvendelse til ODINs kundeservice. Særskilt informasjon til andelseiere i ODIN Eiendom I Til orientering har ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I i dag samme risiko. Med risiko mener vi her den risiko som er definert i fondenes risiko- og avkastningsindikator som finnes i fondenes nøkkelinformasjon. 2 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EIENDOM/ODIN EIENDOM I

5 Det vil verken skje endringer i rettighetene til andelseierne i det overdragende (ODIN Eiendom I) eller overtakende fond (ODIN Eiendom), utover at andelseiere i det overdragende fondet etter fusjonen vil eie andeler i det overtakende fondet tilsvarende verdien av andelene de hadde i det overdragende fondet forut for fusjonen. ODIN Eiendom I som fusjoneres inn i ODIN Eiendom vil være åpent for tegning og innløsning frem til dagen før gjennomføring av fusjonen. Andelseiere kan utøve sine rettigheter i ODIN Eiendom fra dagen for gjennomføring av fusjonen. For å kunne ta stilling til fusjonen mellom ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I anbefaler vi andelseiere i ODIN Eiendom I om å sette seg inn i nøkkelinformasjon som finnes for fondet. Denne nøkkelinformasjonen følger vedlagt. Merk også at det foreslås vedtektsendringer i ODIN Eiendom. Merk at dersom det oppnås nødvendig flertall for fusjonen, vil denne bli gjennomført selv om de foreslåtte vedtektene helt eller delvis ikke oppnår tilstrekkelig flertall. I henhold til gjeldende vedtekter for ODIN Eiendom, 8, deles ut mottatt utbytte til andelseierne; Utbytte utdeles til andelseierne. Det utbetales utbytte som aksjeutbytte. Utbytte utbetales 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister pr 15. juni. I henhold til forslag til nye vedtekter for ODIN Eiendom vil det ikke deles ut utbytte til andelseierne. Les mer om de foreslåtte vedtektsendringene nedenfor. 2. Redegjørelse for vedtektsendringene Uavhengig av om fusjonen vedtas, anser ODIN Forvaltning at vedtektene for ODIN Eiendom bør endres. Andelseierne i ODIN Eiendom skal derfor stemme over de vedtektsendringene som er beskrevet under. Etter verdipapirfondloven krever visse vedtektsendringer samtykke fra andelseierne på andelseiermøtet. Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning AS legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft 26. oktober Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid. 2.1 Tilpasninger til verdipapirfondloven og anbefalte standardvedtekter Gjeldende verdipapirfondlov trådte i kraft 1. januar Vedtektene for ODIN Eiendom er basert på standardvedtekter etter den tidligere verdipapirfondloven. Finanstilsynet har anbefalt at det benyttes nye anbefalte standardvedtekter utarbeidet av Verdipapirfondenes forening med nødvendige tilpasninger. Nye standardvedtekter innebærer som sådan ingen endringer i fondets investeringsmandat, forventede avkastning, risikoprofil eller honorarberegning. De nye standardvedtektene innebærer imidlertid at en del av opplysningene flyttes fra vedtekter til prospekt. Tilpasningen til nye standardvedtekter innebærer at det foreslås flere endringer i vedtektene. Noen av disse endringene krever samtykke fra andelseierne på andelseiermøtet. Dette gjelder blant annet endringer i vedtektsbestemmelser som angir regler for plassering av fondets midler og fondets risikoprofil samt endringer av bestemmelser som angir kostnader som kan kreves dekket av fondet, blant annet ekstraordinære kostnader. ODIN Forvaltning understreker at endringene som krever andelseiermøtets samtykke ikke medfører realitetsendringer for plassering av fondets midler og fondets risikoprofil. Konsekvensen av at opplysninger om dette flyttes fra vedtekter til prospekt innebærer at endringer i opplysningene for fremtiden skal skje i henhold til regler om prospektendring, det vil si ved styrebehandling. Endringsforslagene hvor ODIN Forvaltning ber om andelseiernes samtykke er følgende: Henvisning til referanseindeks Det foreslås at henvisningen til referanseindeks flyttes fra fondets vedtekter til fondets prospekt. Se vedlagte forslag til nytt prospekt. Konsekvensen av dette er at fremtidige endringer i henvisningen til referanseindeksen i prospektet kan foretas av styret i ODIN Forvaltning uten å forelegge saken for andelseierne i andelseiermøte. Endringer i investeringsstrategi, risikoprofil mv Det foreslås det at risikoprofilen formuleres på en annen måte enn i gjeldende vedtekter, hvor det fremgår følgende: fondets risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning. I de nye vedtektene 3.1 formuleres risikoprofilen uavhengig av øvrige fond; fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). At denne kortfattede oppsummeringen av risikoprofil endres, medfører imidlertid ikke at fondets profil endres, da risikoprofilen vil fremgå av vedtektene for øvrig, prospektet og fondets nøkkelinformasjon. INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EIENDOM/ODIN EIENDOM I 3

6 Endringer av bestemmelser som angir kostnader som kan kreves dekket av fondet Sammenlignet med gjeldende vedtekter 12 innebærer nye vedtekter 5 en realitetsendring ved at ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser kan dekkes av fondet. I henhold til tidligere verdipapirfondlov kunne Finanstilsynet godkjenne at verdipapirfond ble belastet med ekstraordinære kostnader. Etter den nåværende loven kan fondet dekke ekstraordinære kostnader for å ivareta andelseiernes interesser dersom fondets vedtekter åpner for det. Styret må fremdeles godkjenne kostnadene i hvert enkelt tilfelle før disse belastes fondet. Andelseierne vil få opplysninger om påløpte og forventede ekstraordinære kostnader i årsrapport og halvårsrapport. Ekstraordinære kostnader er kostnader forbundet med ekstraordinære situasjoner i forbindelse med ivaretakelsen av eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har plassert i. Eksempler på slike kostnader kan være kostnader ved forfølgelse av rettskrav, herunder søksmål knyttet til feil tilbudspris ved pliktig tilbud, oppfølgning av styreansvar mv. 2.2 Utlån av finansielle instrumenter I medhold av gjeldende vedtekter 9 kan ikke fondet låne ut finansielle instrumenter. I de nye vedtektene legges det opp til at fondene kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Dette medfører ingen endring i dagens forvaltning av fondene, da adgangen til utlån forblir begrenset ved at det i prospektet er inntatt følgende bestemmelse: «Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å låne ut finansielle instrumenter. Fondet låner for tiden ikke ut finansielle instrumenter». Endringen medfører at styret i ODIN Forvaltning kan endre fondets prospekt om det senere vedtas å starte med utlån av finansielle instrumenter. Alle inntekter fra eventuelt utlån av finansielle instrumenter skal tilfalle fondet. 2.2 Realisasjonsgevinster og utbytte I medhold av gjeldende vedtekter 8 deles det ut utbytte til andelseierne. I nye vedtekter forslås det at fondet ikke lenger skal dele ut utbytte. 2.3 Opprettelse av andelsklasser ODIN Eiendom har per i dag ikke andelsklasser. I gjeldende vedtekter for ODIN Eiendom er det fastsatt krav om minste tegningsbeløp ved første gangs kjøp på NOK 1 million. Det foreslås å opprette en andelsklasse (andelsklasse B) med minste tegningsbeløp som tilsvarer kravene i gjeldende vedtekter. I tillegg foreslås det å opprette andelsklasser med minste tegningsbeløp på henholdsvis NOK 10 millioner (andelsklasse A) og NOK 3000 eller spareavtale NOK 300 (andelsklasse C). Andelsklasse C tilsvarer dagens minste tegningsbeløp i ODIN Eiendom I. Videre foreslås det å opprette en andelsklasse som ikke har minste tegningsbeløp, men som bare er åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som etter avtale med ODIN Forvaltning ikke kan motta returprovisjon (andelsklasse D). Det foreslås fastsatt i vedtektene at forvaltningsgodtgjørelsen skal utgjøre for andelsklasse A maksimalt 1,25 prosent pro anno, for andelsklasse B maksimalt 1,5 prosent pro anno, for andelsklasse C maksimalt 2,0 pro anno og for andelsklasse D maksimalt 1,5 prosent pro anno. Ved tegning av andeler skal det påløpe et tegningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,5 prosent, for andelsklasse B på inntil 1,0 prosent og for andelsklasse C på inntil 3,0 prosent. I gjeldende vedtekter for ODIN Eiendom er tegningsgebyret inntil 2,0 prosent. Ved innløsning av andeler vil det påløpe et innløsningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,25 prosent, for andelsklasse B på inntil 0,25 prosent og for andelsklasse C på inntil 0,5 prosent. I gjeldende Vedtekter for ODIN Eiendom er innløsningsgebyret inntil 2,0 prosent ved innløsning de to første år etter tegning. Ved senere innløsning påløper ingen kostnader ved innløsningen. Videre foreslås det at dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstiller minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi kunne flyttes over i denne klassen. Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstiller minstekravet i den andelsklassen andelseier har investert i, vil kundens andelsverdi kunne flyttes over til en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstiller minstekravet. Bakgrunnen for at ODIN Forvaltning ønsker å opprette ulike andelsklasser er behovet for å kunne tilby ulike typer andelseiere ulike vilkår. Bakgrunnen for opprettelse av andelsklasse A er at ODIN Forvaltning ønsker å gi andelseiere som tegner et stort antall andeler i fondet rabatt i form av lavt forvaltningsgebyr, tegningsgebyr og innløsningsgebyr. 4 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EIENDOM/ODIN EIENDOM I

7 Samtidig ønsker ODIN Forvaltning å legge til rette for at dagens andelseiere i ODIN Eiendom I, som foreslås fusjonert inn i ODIN Eiendom, vil kunne være andelseiere i fondet på dagens vilkår gjennom andelsklasse C. Bakgrunnen for opprettelse av andelsklasse D er at ODIN Forvaltning vil gi distributører som ikke mottar returprovisjon anledning til å formidle andeler i en særskilt andelsklasse med lavere forvaltningshonorarer. Det foreslås videre å presisere i vedtektene 6 at fondet normalt er åpent for tegning og innløsning alle virkedager i Norge "og stengt når deler av, eller hele, fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder". Denne presiseringen medfører ingen realitetsendring, da bestemmelsen gjenspeiler det som er situasjonen per i dag. 3. Om endringene er i andelseiernes interesse Endringene som er omtalt ovenfor i punkt 2.1 knyttet til referanseindeks, investeringsstrategi og risikoprofil medfører ikke realitetsendringer. Endringene skal ikke påvirke fondets forventede avkastning og risiko. Følgelig legger ODIN Forvaltning til grunn at andelseiernes interesser vil være ivaretatt. Forslaget om at ekstraordinære kostnader kan dekkes, medfører at det i mindre grad vil være usikkerhet med hensyn til om slike kostnader vil bli dekket. Dette vil bidra til at ODIN Forvaltning i større grad enn i dag vil kunne følge opp ekstraordinære situasjoner til andelseiernes beste. Når det gjelder endring i bestemmelse om utlån av finansielle instrumenter, er dette en mulighet som kan vedtas av styret i ODIN Forvaltning dersom slike utlån blir aktuelle. Alle inntekter fra eventuelt utlån av finansielle instrumenter skal tilfalle fondet. Forslaget om å endre bestemmelsene om utdeling av utbytte kommer som følge av lav interesse for dette i dag. De fleste utbytter blir reinvestert som nye andeler. Når det gjelder opprettelse av andelsklasser, vil andelsklasse B ha krav til minste tegningsbeløp som tilsvarer gjeldende vedtekter i ODIN Eiendom. Forslaget til vedtektsendring vil medføre at forvaltningsgebyr i klasse B vil utgjøre maksimalt 1,5 prosent pro anno, som etter gjeldende vedtekter for ODIN Eiendom er 1,0 prosent pro anno. Imidlertid er gjeldene forvaltningsgebyr som oppgitt i fondets prospekt 1,0 prosent pro anno. For andelseiere som vil falle inn under andelsklasse A vil forvaltningsgebyret bli lavere enn etter gjeldende vedtekter. Andelseiere i andelsklasse C vil ha samme forvaltningsgebyr, tegnings- og innløsningsgebyrer som etter gjeldende vedtekter (ODIN Eiendom I), m.a.o. forvaltningsgebyr på maksimalt 2,0 prosent pro anno, tegningsgebyr på inntil 3,0 prosent av tegningsbeløpet og innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet. Opprettelse av andelsklasse D har som formål å åpne for at ulike grupper potensielle andelseiere vil ønske å investere i fondet. Etter ODIN Forvaltnings vurdering vil en slik utvikling være i tråd med andelseiernes interesse. På bakgrunn av det som fremgår ovenfor mener ODIN Forvaltning at vedtektsendringene vil være i andelseiernes interesse. 4. Endringer i vedtektene som ikke krever samtykke fra andelseiermøtet I tråd med Verdipapirfondenes forenings anbefalte vedtekter legges det opp til at visse opplysninger ikke lenger vil fremgå av vedtektene. Dette gjelder følgende: Navn på depotmottager Verdiberegning og kunngjøring av andelsverdi Beskrivelse av rutiner og dokumentasjon i forbindelse med tegning og innløsning Opplysninger om forvaltningsselskapets styre og sammensetning Tvisteløsningsorgan Vilkår og prosess for endring av vedtektene 5. Avstemming forslag til beslutning 5.1 Fusjon ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I gir tilslutning til dette forslaget: a) Som andelseier i ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I gir jeg min tilslutning til fusjon mellom ODIN Eiendom og ODIN Eiendom I. Fusjonen vil skje ved at ODIN Eiendom I (overdragende fond) innfusjoneres i ODIN Eiendom. ODIN Eiendom I s eiendeler og forpliktelser overdras til ODIN Eiendom, og andelseierne i ODIN Eiendom I vil INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EIENDOM/ODIN EIENDOM I 5

8 få utstedt andeler i ODIN Eiendom tilsvarende verdien av andelene de eide i ODIN Eiendom I på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. 5.2 Tilpasning til verdipapirfondlov og anbefalte vedtekter ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Eiendom gir tilslutning til disse forslagene: a) Som andelseier i ODIN Eiendom gir jeg min tilslutning til regler for plassering av verdipapirfondets midler som fastsatt i forslaget til nye vedtekter 3 for å tilpasse vedtektene til ny verdipapirfondlov og anbefalte vedtekter. Endringene innebærer at i) henvisning til referanseindeks flyttes til prospekt, ii) risikoprofilen formuleres annerledes enn tidligere ved at fondet typisk vil kjennetegnes av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet) og iii) at formuleringen knyttet til seleksjon/alfa-forvaltning som omtalt ovenfor fjernes fra fondets vedtekter. b) Som andelseier i ODIN Eiendom gir jeg min tilslutning til at det inntas følgende bestemmelse i vedtektenes 5 nr 4: ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl 4-6 annet ledd. 5.3 Utlån av finansielle instrumenter ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Eiendom gir tilslutning til dette forslaget: Som andelseier i ODIN Eiendom gir jeg min tilslutning til at vedtektene 3. punkt 3.6 skal lyde slik: Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 5.4 Realisasjonsgevinster og utbytte ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Eiendom gir tilslutning til dette forslaget: Som andelseier i ODIN Eiendom gir jeg min tilslutning til at vedtektene 4 skal lyde slik: Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke. 5.5 Opprettelse av andelsklasser ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Eiendom gir tilslutning til dette forslaget: Som andelseier i ODIN Eiendom gir jeg min tilslutning til at a) vedtektene 7 skal lyde slik: Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser: Andelsklasse Minste tegningsbeløp Andelseiere A NOK Alle B NOK Alle C NOK 3000, spareavtale NOK 300 Alle D Ingen minste tegningsbeløp Åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som etter avtale med ODIN Forvaltning ikke kan motta returprovisjon Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: Klasse A er åpen for alle andelseiere som tegner for beløp på NOK 10 mill. eller høyere. Klasse B er åpen for alle andelseiere som tegner for beløp på NOK 1 mill. eller høyere. Klasse C er åpen for alle andelseiere og har minste tegningsbeløp på NOK i engangstegning eller NOK 300 i spareavtale. Klasse D er åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som etter avtale med ODIN Forvaltning ikke kan motta returprovisjon. Forvaltningsselskapet kan belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse. 6 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EIENDOM/ODIN EIENDOM I

9 Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør for andelsklasse A maksimalt 1,25 prosent pro anno, for andelsklasse B maksimalt 1,5 prosent pro anno, for andelsklasse C maksimalt 2,0 prosent pro anno og for andelsklasse D maksimalt 1,5 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Ved tegning av andeler påløper et tegningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,5 prosent, for andelsklasse B på inntil 1,0 prosent, for andelsklasse C på inntil 3,0 prosent. Ved innløsning av andeler påløper et innløsningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,25 prosent, for andelsklasse B på inntil 0,25 prosent, for andelsklasse C på inntil 0,5 prosent. Sum kostpris av hver enkelt andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen beregnes to ganger i året, pr. 31. mars og 30. september. Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstiller minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen. Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstiller minstekravet i den andelsklassen andelseier er investert i, vil kundens andelsverdi flyttes over i en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstiller minstekravet. Flytting av andelsverdi til annen sammenlignbar andelsklasse skal registreres samme dag som beregningen gjennomføres og meddeles andelseier så snart som mulig. b) vedtektene 5 tredje og fjerde ledd oppheves og at nytt tredje ledd skal lyde slik: Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. c) at bestemmelsene om tegnings- og innløsningsgebyr flyttes til 7 (jf a) ovenfor) og at vedtektene 6 skal lyde slik: Fondet er normalt åpent for tegning alle virkedager i Norge og stengt når deler av, eller hele, fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder. Fondet er normalt åpent for innløsning alle virkedager i Norge og stengt når deler av, eller hele, fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder. 6. Prosedyre for fusjon og endring av vedtektene Den foreslåtte fusjonen og vedtektsendringene ble behandlet av styret i ODIN Forvaltning den 12. juni 2015, og de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for endringene. Endringer i fondets vedtekter som krever andelseiernes samtykke må ha tilslutning fra minst 75 % av stemmene som er representert på andelseiermøte. Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft 30. november Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid. Det vil av den grunn avholdes andelseiermøte den 22. oktober Andelseiermøtet vil bli avholdt kl hos ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, Oslo. Av praktiske hensyn ber vi om påmelding til andelseiermøtet innen 16. oktober Andelseiermøtet vil ha følgende agenda: 1) Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen 2) Administrerende direktør Rune Selmar redegjør for fusjon og vedtektsendringer 3) Innsendte spørsmål fra andelseierne 4) Avstemming INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EIENDOM/ODIN EIENDOM I 7

10 På andelseiermøtet gir hver andel én stemme. Dine andeler per 4. september 2015 vil være avgjørende for beregning av antall andeler du kan stemme for. Dersom du ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan du avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til en annen part. Forhåndsstemmer og eventuell fullmakt kan avgis ved å fylle ut den vedlagte svarslippen og returnere den til oss. Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i ODIN Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslagene til vedtektsendringer kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet. 7. Gjennomføring av endringene Endringene kan ikke gjennomføres før de er offentliggjort på ODIN Forvaltning s internettsider. Endelig tidspunkt for ikrafttredelse av fusjon og vedtektsendring vil fremgå av kunngjøringen. Vi presiserer at vedlagte prospekt og vedtekter for ODIN Eiendom ikke er fastsatt før etter andelseiermøtet. I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse har andelseierne krav på innløsning av sine andeler. Fristen for å kreve innløsning vil fremgå av kunngjøringen på selskapets nettsider. Som ellers vil innløsning av andelene være gebyrfri for andelseierne. 8. Forvalterregistrering Vi gjør oppmerksom på at selskaper som har tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregisteret har et særskilt ansvar for å videreformidle denne informasjonen til den reelle andelseieren. 9. Nærmere opplysninger Dersom andelseiere ønsker supplerende informasjon om fusjonen eller vedtektsendringene, kan dette fås ved å kontakte kundeservice på telefon Med vennlig hilsen ODIN Forvaltning AS Rune Selmar Adm. direktør Kontaktinformasjon ODIN Forvaltning AS Org. nr Fjordalléen 16 Postboks 1771 Vika 0122 OSLO, Norway Telefon: Telefax: ODIN Forvaltning AS Tlf: Org. nr.:

11 Innkalling til andelseiermøte - fusjon og vedtektsendringer ODIN Europa/ODIN Europa II

12 ODIN Forvaltning AS Tlf: Org. nr.: INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EUROPA/ODIN EUROPA II

13 Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Europa/ODIN Europa II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Europa og ODIN Europa II. I forbindelse med fusjonen endres også vedtektene for ODIN Europa. Hensikten med vedtektsendringene er følgende: Endre bestemmelse i vedtektene om utlån av finansielle instrumenter Opprette ulike andelsklasser i fondet 1. Fusjon mellom ODIN Europa og ODIN Europa II ODIN Forvaltning ønsker å konsentrere fondsporteføljen, og med innføring av andelsklasser i ODIN Europa som foreslått i forbindelse med vedtektsendringene sikres muligheten for å kunne variere forvaltningshonoraret i andelsklassene avhengig av størrelse på investert beløp. Av den grunn ønsker ODIN Forvaltning å fusjonere ODIN Europa og ODIN Europa II. ODIN Europa og ODIN Europa II har ulike årlige forvaltningshonorar i dag. Det vil ikke bli høyere kostnader eller gebyrer for den enkelte andelseier som følge av fusjonen mellom fondene. Fusjonsavtalen ble behandlet av styret i ODIN Forvaltning AS den , og de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for fusjonen. Finanstilsynet ga sin tillatelse til fusjonen den Fusjonsavtalen går ut på at fusjon mellom de to ovennevnte fondene vil skje ved at ODIN Europa II (overdragende fond) innfusjoneres i ODIN Europa (overtakende fond). ODIN Europa II s eiendeler og forpliktelser overdras til ODIN Europa, og andelseierne i ODIN Europa II vil få utstedt andeler i ODIN Europa tilsvarende verdien av andelene de eide i ODIN Europa II på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. ODIN Europa II vil deretter oppløses. Det vil ikke betales ut kontanter til andelseiere i ODIN Europa II. Andelene til andelseiere i ODIN Europa vil ikke bli berørt av fusjonen. Opptjente inntekter i fondene prises daglig inn i fondets verdi, slik at verdien av opptjente inntekter hensyntas ved beregning av bytteforholdet mellom fondene. For at fusjonen skal kunne gjennomføres må andelseierne i begge fondene samtykke til fusjonen. Det vil av den grunn avholdes andelseiermøte den 22. oktober Se egen innkalling til andelseiermøte i pkt 5. Etter at andelseiermøtet er avholdt, vil resultatet bli offentliggjort på Det er krav til at et flertall på 75 prosent av de representerte andeler på andelseiermøtet stemmer for fusjonen for at den skal kunne gjennomføres. Dersom man har oppnådd tilstrekkelig flertall i begge fond, vil fusjonen bli gjennomført. Forutsatt at tilstrekkelig flertall for fusjonen oppnås i andelseiermøtet, vil alle andelseiere, også de som ikke benyttet stemmeretten eller stemte i mot fusjonen, bli andelseiere i det fusjonerte fondet med mindre de benyttet retten til gebyrfri innløsning. Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er Andelseierne som ikke ønsker å være andelseier i det fusjonerte fondet, har mulighet for gebyrfri innløsning av andelene, eller kan bytte andelene i fondet som skal fusjoneres, med andeler i et eventuelt annet ODIN fond. Dette gjelder frem til dagen før gjennomføring av fusjonen. Merk at en slik innløsning eller bytte medfører skattemessig realisasjon. Dersom andelseiere ønsker å få tilsendt informasjon om resultatet fra andelseiermøtet, dvs. hvorvidt man fikk tilstrekkelig flertall for fusjon, må de melde fra om dette til selskapet senest én uke før avholdelse av andelseiermøte. Resultatet vil også legges ut på våre nettsider Etter at fusjonen er gjennomført har andelseiere rett til å motta kopi av bekreftelse på at fusjonen er gjennomført fra ODINs depotmottaker. Kopi av bekreftelsen vil bli å finne på eller kan fås ved henvendelse til ODINs kundeservice. Særskilt informasjon til andelseiere i ODIN Europa II Til orientering har ODIN Europa og ODIN Europa II i dag samme risiko. Med risiko mener vi her den risiko som er definert i fondenes risiko- og avkastningsindikator som finnes i fondenes nøkkelinformasjon. Det vil verken skje endringer i rettighetene til andelseierne i det overdragende (ODIN Europa II) eller overtakende fond (ODIN Europa), utover at andelseiere i det overdragende fondet etter fusjonen vil eie andeler i det overtakende fondet tilsvarende verdien av andelene de hadde i det overdragende fondet forut for fusjonen. INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EUROPA/ODIN EUROPA II 3

14 ODIN Europa II som fusjoneres inn i ODIN Europa vil være åpent for tegning og innløsning frem til dagen før gjennomføring av fusjonen. Andelseiere kan utøve sine rettigheter i ODIN Europa fra dagen for gjennomføring av fusjonen. For å kunne ta stilling til fusjonen mellom ODIN Europa og ODIN Europa II anbefaler vi andelseiere i ODIN Europa II om å sette seg inn i nøkkelinformasjon som finnes for fondet. Denne nøkkelinformasjonen følger vedlagt. Merk også at det foreslås vedtektsendringer i ODIN Europa. Merk at dersom det oppnås nødvendig flertall for fusjonen, vil denne bli gjennomført selv om de foreslåtte vedtektene helt eller delvis ikke oppnår tilstrekkelig flertall. I henhold til gjeldende vedtekter for ODIN Europa II, 8, deles ut mottatt utbytte til andelseierne; Utbytte utdeles til andelseierne. Det utbetales utbytte som aksjeutbytte. Utbytte utbetales en gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister pr. 10. desember. I henhold til vedtekter for ODIN Europa deles det ikke ut utbytte til andelseierne. Det er denne bestemmelsen som foreslås videreført i det fusjonerte fondet. Les mer om de foreslåtte vedtektsendringene nedenfor. 2. Redegjørelse for vedtektsendringene Uavhengig av om fusjonen vedtas, anser ODIN Forvaltning at vedtektene for ODIN Europa bør endres. Andelseierne i ODIN Europa skal derfor stemme over de vedtektsendringene som er beskrevet under. Etter verdipapirfondloven krever visse vedtektsendringer samtykke fra andelseierne på andelseiermøtet. Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning AS legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft 30. november Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid. 2.1 Utlån av finansielle instrumenter I medhold av gjeldende vedtekter 3.6 kan ikke fondet låne ut finansielle instrumenter. I de nye vedtektene legges det opp til at fondene kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Dette medfører ingen endring i dagens forvaltning av fondene, da adgangen til utlån forblir begrenset ved at det i prospektet er inntatt følgende bestemmelse: «Fondet har i henhold til vedtektene adgang til å låne ut finansielle instrumenter. Fondet låner for tiden ikke ut finansielle instrumenter». Endringen medfører at styret i ODIN Forvaltning kan endre fondets prospekt om det senere vedtas å starte med utlån av finansielle instrumenter. Alle inntekter fra eventuelt utlån av finansielle instrumenter skal tilfalle fondet. 2.2 Opprettelse av andelsklasser ODIN Europa har per i dag ikke andelsklasser. I gjeldende vedtekter for ODIN Europa er det fastsatt krav om minste tegningsbeløp ved første gangs kjøp på NOK Alternativt kan det opprettes spareavtale med månedlig tegning på minimum NOK 300 per måned. Det foreslås å opprette en andelsklasse (andelsklasse C) med minste tegningsbeløp som tilsvarer kravene i gjeldende vedtekter. I tillegg foreslås det å opprette andelsklasser med minste tegningsbeløp på henholdsvis NOK 10 millioner (andelsklasse A) og NOK 1 million (andelsklasse B). Videre foreslås det å opprette en andelsklasse som ikke har minste tegningsbeløp, men som bare er åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som etter avtale med ODIN Forvaltning ikke kan motta returprovisjon (andelsklasse D). Det foreslås fastsatt i vedtektene at forvaltningsgodtgjørelsen skal utgjøre for andelsklasse A maksimalt 1,25 prosent pro anno, for andelsklasse B maksimalt 1,5 prosent pro anno, for andelsklasse C maksimalt 2,0 pro anno og for andelsklasse D maksimalt 1,5 prosent pro anno. Ved tegning av andeler skal det påløpe et tegningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,5 prosent, for andelsklasse B på inntil 1,0 prosent og for andelsklasse C på inntil 3,0 prosent. Ved innløsning av andeler vil det påløpe et innløsningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,25 prosent, for andelsklasse B på inntil 0,25 prosent og for andelsklasse C på inntil 0,5 prosent. Videre foreslås det at dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstiller minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi kunne flyttes over i denne klassen. Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstiller minstekravet i den 4 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EUROPA/ODIN EUROPA II

15 andelsklassen andelseier har investert i, vil kundens andelsverdi kunne flyttes over til en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstiller minstekravet. Bakgrunnen for at ODIN Forvaltning ønsker å opprette ulike andelsklasser er behovet for å kunne tilby ulike typer andelseiere ulike vilkår. Bakgrunnen for opprettelse av andelsklasse A og B er at ODIN Forvaltning ønsker å gi andelseiere som tegner et stort antall andeler i fondet rabatt i form av lavt forvaltningsgebyr, tegningsgebyr og innløsningsgebyr. Samtidig ønsker ODIN Forvaltning å legge til rette for at dagens andelseiere i ODIN Europa fortsatt vil kunne være andelseiere i fondet på dagens vilkår gjennom andelsklasse C. Bakgrunnen for opprettelse av andelsklasse D er at ODIN Forvaltning vil gi distributører som ikke mottar returprovisjon anledning til å formidle andeler i en særskilt andelsklasse med lavere forvaltningshonorarer. 3. Om endringene er i andelseiernes interesse Når det gjelder endring i bestemmelse om utlån av finansielle instrumenter, er dette en mulighet som kan vedtas av styret i ODIN Forvaltning dersom slike utlån blir aktuelle. Alle inntekter fra eventuelt utlån av finansielle instrumenter skal tilfalle fondet. Når det gjelder opprettelse av andelsklasser, vil andelsklasse C ha krav til minste tegningsbeløp som tilsvarer gjeldende vedtekter i ODIN Europa. Forslaget til vedtektsendring vil medføre at forvaltningsgebyr i klasse C vil utgjøre maksimalt 2,0 prosent pro anno, som etter gjeldende vedtekter. For andelseiere som vil falle inn under andre andelsklaser vil maksimal forvaltningsgodtgjørelse bli lavere enn etter gjeldende vedtekter. Andelseiere i andelsklasse C vil ha samme tegnings- og innløsningsgebyrer som etter gjeldende vedtekter, m.a.o. tegningsgebyr på inntil 3,0 prosent av tegningsbeløpet og innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet. For øvrige andelsklasser vil tegnings- og innløsningsgebyrene være lavere, jf. omtale ovenfor. Opprettelse av andelsklasse D har som formål å åpne for at ulike grupper potensielle andelseiere vil ønske å investere i fondet. Etter ODIN Forvaltnings vurdering vil en slik utvikling være i tråd med andelseiernes interesse. På bakgrunn av det som fremgår ovenfor mener ODIN Forvaltning at vedtektsendringene vil være i andelseiernes interesse. 4. Avstemming forslag til beslutning 4.1 Fusjon ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Europa/ODIN Europa II gir tilslutning til dette forslaget: a) Som andelseier i ODIN Europa/ODIN Europa II gir jeg min tilslutning til fusjon mellom ODIN Europa og ODIN Europa II. Fusjonen vil skje ved at ODIN Europa II (overdragende fond) innfusjoneres i ODIN Europa. ODIN Europa II s eiendeler og forpliktelser overdras til ODIN Europa, og andelseierne i ODIN Europa II vil få utstedt andeler i ODIN Europa tilsvarende verdien av andelene de eide i ODIN Europa II på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. 4.2 Utlån av finansielle instrumenter ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Europa gir tilslutning til dette forslaget: Som andelseier i ODIN Europa gir jeg min tilslutning til at vedtektene 3. punkt 3.6 skal lyde slik: Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 4.3 Opprettelse av andelsklasser ODIN Forvaltning ber om at andelseierne i ODIN Europa gir tilslutning til dette forslaget: INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EUROPA/ODIN EUROPA II 5

16 Som andelseier i ODIN Europa gir jeg min tilslutning til at a) vedtektene 7 skal lyde slik: Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser: Andelsklasse Minste tegningsbeløp Andelseiere A NOK Alle B NOK Alle C NOK 3000, spareavtale NOK 300 Alle D Ingen minste tegningsbeløp Åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som etter avtale med ODIN Forvaltning ikke kan motta returprovisjon Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: Klasse A er åpen for alle andelseiere som tegner for beløp på NOK 10 mill. eller høyere. Klasse B er åpen for alle andelseiere som tegner for beløp på NOK 1 mill. eller høyere. Klasse C er åpen for alle andelseiere og har minste tegningsbeløp på NOK i engangstegning eller NOK 300 i spareavtale. Klasse D er åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som etter avtale med ODIN Forvaltning ikke kan motta returprovisjon. Forvaltningsselskapet kan belaste én eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør for andelsklasse A maksimalt 1,25 prosent pro anno, for andelsklasse B maksimalt 1,5 prosent pro anno, for andelsklasse C maksimalt 2,0 prosent pro anno og for andelsklasse D maksimalt 1,5 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Ved tegning av andeler påløper et tegningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,5 prosent, for andelsklasse B på inntil 1,0 prosent, for andelsklasse C på inntil 3,0 prosent. Ved innløsning av andeler påløper et innløsningsgebyr for andelsklasse A på inntil 0,25 prosent, for andelsklasse B på inntil 0,25 prosent, for andelsklasse C på inntil 0,5 prosent. Sum kostpris av hver enkelt andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen beregnes to ganger i året, pr. 31. mars og 30. september. Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstiller minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse med lavere forvaltningsgodtgjørelse, vil kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen. Dersom andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke tilfredsstiller minstekravet i den andelsklassen andelseier er investert i, vil kundens andelsverdi flyttes over i en (sammenlignbar) andelsklasse hvor sum kostpris tilfredsstiller minstekravet. Flytting av andelsverdi til annen sammenlignbar andelsklasse skal registreres samme dag som beregningen gjennomføres og meddeles andelseier så snart som mulig. b) vedtektene 5 tredje og fjerde ledd oppheves og at nytt tredje ledd skal lyde slik: Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. 6 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EUROPA/ODIN EUROPA II

17 5. Prosedyre for fusjon og endring av vedtektene Den foreslåtte fusjonen og vedtektsendringene ble behandlet av styret i ODIN Forvaltning den 12. juni 2015, og de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for endringene. Endringer i fondets vedtekter som krever andelseiernes samtykke må ha tilslutning fra minst 75 % av stemmene som er representert på andelseiermøte. Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet. ODIN Forvaltning legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft 30. november Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid. Det vil av den grunn avholdes andelseiermøte den 22. oktober Andelseiermøtet vil bli avholdt kl hos ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, Oslo. Av praktiske hensyn ber vi om påmelding til andelseiermøtet innen 16. oktober Andelseiermøtet vil ha følgende agenda: 1) Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen 2) Administrerende direktør Rune Selmar redegjør for fusjon og vedtektsendringer 3) Innsendte spørsmål fra andelseierne 4) Avstemming På andelseiermøtet gir hver andel én stemme. Dine andeler per 4. september 2015 vil være avgjørende for beregning av antall andeler du kan stemme for. Dersom du ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan du avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til en annen part. Forhåndsstemmer kan avgis ved å fylle ut den vedlagte svarslippen og returnere den til oss. Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i ODIN Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslagene til vedtektsendringer kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet. 6. Gjennomføring av endringene Endringene kan ikke gjennomføres før de er offentliggjort på ODIN Forvaltning s internettsider. Endelig tidspunkt for ikrafttredelse av fusjon og vedtektsendring vil fremgå av kunngjøringen. Vi presiserer at vedlagte prospekt og vedtekter for ODIN Europa ikke er fastsatt før etter andelseiermøtet. I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse har andelseierne krav på innløsning av sine andeler. Fristen for å kreve innløsning vil fremgå av kunngjøringen på selskapets nettsider. Som ellers vil innløsning av andelene være gebyrfri for andelseierne. 7. Forvalterregistrering Vi gjør oppmerksom på at selskaper som har tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregisteret har et særskilt ansvar for å videreformidle denne informasjonen til den reelle andelseieren. 8. Nærmere opplysninger Dersom andelseiere ønsker supplerende informasjon om fusjonen eller vedtektsendringene, kan dette fås ved å kontakte kundeservice på telefon Med vennlig hilsen ODIN Forvaltning AS Rune Selmar Adm. direktør INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN EUROPA/ODIN EUROPA II 7

18 8 Kontaktinformasjon ODIN Forvaltning AS Org. nr Fjordalléen 16 Postboks 1771 Vika 0122 OSLO, Norway Telefon: Telefax:

19 Innkalling til andelseiermøte - fusjon og vedtektsendringer ODIN Norge/ODIN Norge II

20 Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II. I forbindelse med fusjonen endres også vedtektene for ODIN Norge. Hensikten med vedtektsendringene er følgende: Tilpasse vedtektene til verdipapirfondloven og Verdipapirfondenes forenings anbefalte standardvedtekter Endre bestemmelse i vedtektene om utlån av finansielle instrumenter Opprette ulike andelsklasser i fondet 1. Fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II ODIN Forvaltning ønsker å konsentrere fondsporteføljen, og med innføring av andelsklasser i ODIN Norge som foreslått i forbindelse med vedtektsendringene sikres muligheten for å kunne variere forvaltningshonoraret i andelsklassene avhengig av størrelse på investert beløp. Av den grunn ønsker ODIN Forvaltning å fusjonere ODIN Norge og ODIN Norge II. ODIN Norge og ODIN Norge II har ulike årlige forvaltningshonorar i dag. Det vil ikke bli høyere kostnader eller gebyrer for den enkelte andelseier som følge av fusjonen mellom fondene. Fusjonsavtalen ble behandlet av styret i ODIN Forvaltning AS den , og de andelseiervalgte styremedlemmene stemte for fusjonen. Finanstilsynet ga sin tillatelse til fusjonen den Fusjonsavtalen går ut på at fusjon mellom de to ovennevnte fondene vil skje ved at ODIN Norge II (overdragende fond) innfusjoneres i ODIN Norge (overtakende fond). ODIN Norge II s eiendeler og forpliktelser overdras til ODIN Norge, og andelseierne i ODIN Norge II vil få utstedt andeler i ODIN Norge tilsvarende verdien av andelene de eide i ODIN Norge II på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. ODIN Norge II vil deretter oppløses. Det vil ikke betales ut kontanter til andelseiere i ODIN Norge II. Andelene til andelseiere i ODIN Norge vil ikke bli berørt av fusjonen. Opptjente inntekter i fondene prises daglig inn i fondets verdi, slik at verdien av opptjente inntekter hensyntas ved beregning av bytteforholdet mellom fondene. For at fusjonen skal kunne gjennomføres må andelseierne i begge fondene samtykke til fusjonen. Det vil av den grunn avholdes andelseiermøte den 22. oktober Se egen innkalling til andelseiermøte i pkt 6. Etter at andelseiermøtet er avholdt, vil resultatet bli offentliggjort på Det er krav til at et flertall på 75 prosent av de representerte andeler på andelseiermøtet stemmer for fusjonen for at den skal kunne gjennomføres. Dersom man har oppnådd tilstrekkelig flertall i begge fond, vil fusjonen bli gjennomført. Forutsatt at tilstrekkelig flertall for fusjonen oppnås i andelseiermøtet, vil alle andelseiere, også de som ikke benyttet stemmeretten eller stemte i mot fusjonen, bli andelseiere i det fusjonerte fondet med mindre de benyttet retten til gebyrfri innløsning. Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er Andelseierne som ikke ønsker å være andelseier i det fusjonerte fondet, har mulighet for gebyrfri innløsning av andelene, eller kan bytte andelene i fondet som skal fusjoneres, med andeler i et eventuelt annet ODIN fond. Dette gjelder frem til dagen før gjennomføring av fusjonen. Merk at en slik innløsning eller bytte medfører skattemessig realisasjon. Dersom andelseiere ønsker å få tilsendt informasjon om resultatet fra andelseiermøtet, dvs. hvorvidt man fikk tilstrekkelig flertall for fusjon, må de melde fra om dette til selskapet senest én uke før avholdelse av andelseiermøte. Resultatet vil også legges ut på våre nettsider Etter at fusjonen er gjennomført har andelseiere rett til å motta kopi av bekreftelse på at fusjonen er gjennomført fra ODINs depotmottaker. Kopi av bekreftelsen vil bli å finne på eller kan fås ved henvendelse til ODINs kundeservice. Særskilt informasjon til andelseiere i ODIN Norge II Til orientering har ODIN Norge og ODIN Norge II i dag samme risiko. Med risiko mener vi her den risiko som er definert i fondenes risiko- og avkastningsindikator som finnes i fondenes nøkkelinformasjon. Det vil verken skje endringer i rettighetene til andelseierne i det overdragende (ODIN Norge II) eller overtakende fond (ODIN Norge), utover at andelseiere i det overdragende fondet etter fusjonen vil eie andeler i det overtakende fondet tilsvarende verdien av andelene de hadde i det overdragende fondet forut for fusjonen. 2 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE ODIN NORGE/ODIN NORGE II

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II. Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norden/ODIN Norden II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norden og ODIN Norden

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år.

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år. Oslo, 10. februar 2014 Takk for et godt år. Gjennom 2013 har ODIN levert god avkastning i fondene vi forvalter. Vi er stolte av å kunne si at gjennomsnittlig avkastning i 2013 for alle våre aksjefond endte

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Til Andelseiere i verdipapirfondet TrendEn Oslo 29. september 2015 Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Som andelseier i Verdipapirfondet TrendEn mottar du denne

Detaljer

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 20. februar 2015 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Norge Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Pengemarked II forvaltes av Eika

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Triton Bergen, 15. juni 2016 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondet Holberg Triton Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseierne i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge (Warren Wicklund

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Lysaker, 17. november 2017 Innkalling til andelseiermøte Bakgrunn Storebrand Asset Management AS ("Storebrand"), som er forvaltningsselskap for Storebrand og Delphifond, ønsker å endre vedtektene til flere

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Europa Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte

Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte Til andelseierne i Verdipapirfondet Eika Utbytte 20.09.2016 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Utbytte 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Utbytte («Eika Utbytte») forvaltes av Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Eika SMB Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Global Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening: Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 26. oktober 2011) 1 Formell status Verdipapirfondenes

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Likviditet 20 Bergen, 5. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondet Holberg Likviditet 20 Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon TIl andelseierne i verdipapirfondet Eika Obligasjon Dato: 07.10.2014 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Obligasjon (Eika Obligasjon) forvaltes

Detaljer

Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert.

Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert. Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte Dato: 31.01.2014 Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert. 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon Styret i KLP Fondsforvaltning har, med tilslutning fra de andelseiervalgte representantene, vedtatt forslag til endringer i KLP Kombinasjon og KLP Kombinasjon M. En redegjørelse for innholdet i vedtektsendringene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Asia Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull

Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull Handelsbanken Handelsbanken Kapitalforvaltning AS Navn Gate Sted Oslo, den 7.8.2017 Innkalling til andelseiermøte i forbindelse med fondsfusjon i XACT Derivat Bull Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse Vedlegg 5 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert.

Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert. Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Kombinasjon Dato: 31.01.2014 Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert. 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (Eika Kapitalforvaltning)

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund World Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund World (WW World) forvaltes

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet [...] er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer