Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014"

Transkript

1 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge Indeks, Carnegie Aksje Norden, Carnegie Aksje Europa, Carnegie Østeuropa, Carnegie WorldWide, Carnegie WorldWide Etisk, Carnegie WorldWide Asia, Carnegie Medical, Carnegie WorldWide II, Carnegie WorldWide III og Carnegie WorldWide Etisk II. Forvaltningsselskapet Carnegie Kapitalforvaltning AS ønsker å foreta vedtektsendringer i ovennevnte fond. Det respektive fondets andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte. Bakgrunnen for ønsket om vedtektsendringer er: I. Etablere UCITS status for de fond som etter ny lov om verdipapirfond formelt kan anses som UCITS fond uten at dette tidligere har vært presisert i egen ordlyd i fondets vedtekter. II. Innføre nye anbefalte vedtekter for verdipapirfond utarbeidet av Verdipapirfondenes forening iht. ny verdipapirfondlov for å modernisere de eksiterende vedtekter som er etablert under ulike versjoner av verdipapirfondloven gjennom tidene. Enkelte opplysninger fra de gamle vedtektene flyttes med dette over til fondenes prospekt. III. Innta opplysninger i vedtektene om at fondet i henhold til ny lov kan belastes med ekstraordinære kostnader som er i andelseiernes interesse. IV. Endre enkelte bestemmelser i vedtektene i enkelte av verdipapirfondene som behøver presisering, endring eller modernisering. De tre første punktene er, med unntak av Carnegie WorldWide Asia, felles for samtlige ovennevnte fond, mens det siste punktet vil variere fra fond til fond. Vedtektene til Carnegie WorldWide Asia er allerede basert på de nye standardvedtektene fra Verdipapirfondenes forening. For dette fondet er det derfor kun punkt I og IV over som er relevant. Samtlige endringer er behandlet og enstemmig godkjent av styret i Carnegie Kapitalforvaltning AS. Andelseiermøter for andelseierne i ovennevnte fond vil avholdes kl. 10:00 den 29. oktober 2014 i forvaltningsselskapets lokaler i Fjordalléen 16 (4.etasje) på Aker Brygge i Oslo. Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet til det eller de fond de er andelseier i, må melde seg på gjennom å sende en e-post til Tema som ønskes drøftet kan meldes på samme måte innen kl. 16:00 den 21. oktober Andelseiere som er forhindret fra å møte, kan avgi forhåndsstemme eller gi stemmefullmakt. Vennligst benytt vedlagte skjema for forhåndsstemme og fullmakt. Forhåndsstemmer og stemmefullmakter må være mottatt av forvaltningsselskapet innen kl. 16:00 den 21. oktober På andelseiermøtet i det respektive fond gir hver andel én stemme. Andelseiers gjeldende antall andeler pr. 28. oktober 2014 er avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet. Nominee som avgir stemme, har selv ansvaret for at nødvendige fullmakter fra de underliggende andelseierne foreligger. Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført. Resultatet av andelseiermøtene vil bli offentliggjort på forvaltningsselskapets hjemmeside så snart som mulig etter avholdte andelseiermøter. Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget

2 til vedtektsendringer, sender forvaltningsselskapet søknad til Finanstilsynet for godkjennelse av oppdaterte vedtekter. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet kan foreligge rundt årsskiftet. Vedtektsendringene gjennomføres 10 virkedager etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, så snart som mulig etter at forvaltningsselskapet har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning fra Finanstilsynets godkjennelse foreligger og er kommunisert på hjemmesidene og deretter i 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft. En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes. Utover vedtektsendringene kan ikke andelseiermøtet treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet. Vedlagt følger en nærmere beskrivelse av vedtektsendringene, og en begrunnelse for hvorfor styret mener at disse er i andelseiernes interesse. Med vennlig hilsen Styret i Carnegie Kapitalforvaltning AS

3 Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene I. Etablere UCITS status Fondenes vedtekter med investeringsmandat og forvaltningen av fondet gir fondene rett til UCITS-klassifisering. Carnegie Kapitalforvaltning AS ønsker formelt å få etablert fondenes UCITS-status gjennom å innta standardens formulering om dette i vedtektenes 2. Dette gjelder for fondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge Indeks og alle de internasjonale aksjefondene som er etablert som fond-i-fond løsninger. Carnegie Aksje Norden, Carnegie Aksje Europa. Carnegie Østeuropa, Carnegie WorldWide, Carnegie WorldWide Etisk, Carnegie WorldWide Asia, Carnegie Medical, Carnegie WorldWide II, Carnegie WorldWide III og Carnegie WorldWide Etisk II er alle slike fond som investerer 100 % av sine midler i et tilsvarende mottakerfond i Luxembourg, som er etablert som UCITS fond. II. Overgang til nye standard for vedtekter utarbeidet av Verdipapirfondenes forening 1 Den 1. januar 2012 trådte ny verdipapirfondlov med tilhørende forskrift i kraft. De aller fleste av verdipapirfondene forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS har vedtekter basert på ulike utgaver av standardvedtekter etter ulike utgaver av verdipapirfondloven de senere årene. Finanstilsynet har i rundskriv 16/2012 anbefalt at forvaltningsselskapene benytter nye anbefalte vedtekter utarbeidet av Verdipapirfondenes forening med nødvendige tilpasninger. Carnegie Kapitalforvaltning AS ønsker å benytte ny vedtektsstandard for å samordne form og innhold slik at fondenes vedtekter vil være enklere å lese opp mot hverandre og vil inneholde moderniserte versjoner med referanse til gjeldende lov og forskrift for verdipapirfond. Overgang til ny standardmal for anbefalte vedtekter innebærer ingen endringer i verdipapirfondenes investeringsmandat eller forventede risiko og avkastning. For enkelte fond foreslås imidlertid også enkelte konkrete og materielle endringer, og dette er nærmere redegjort for i egne avsnitt se kapittel IV. Carnegie Kapitalforvaltning AS har fra tidligere samlet vedtekter og andre opplysninger om det respektive verdipapirfond i ett dokument; fondets prospekt. Ved overgang til nye anbefalte vedtekter vil flere av de opplysningene som tidligere fremgikk av vedtektene og således også var inntatt i prospektets vedtektsdel, flyttes til andre deler av prospektet. Følgende opplysninger vil bli flyttet ut av vedtekter og omtales i fondenes prospekt: Depotmottaker Andelseierregister Referanseindeks Målsetting og investeringsstrategi Styring av risiko Verdiberegning og kunngjøring av andelsverdi Durasjon/Løpetid (gjelder kun for rentefondene) Tidsfrist for tegning og innløsning, samt beskrivelse av rutiner og dokumentasjon i forbindelse med tegning og innløsning, og eventuelle tegnings- og innløsningsgebyr Minimumsbeløp for førstegangstegning Opplysninger om sammensetning og valg av forvaltningsselskapets styre Vilkår og prosess for endring av vedtektene, herunder kunngjøringsregler ved eventuell oppjustering av kostnader 1 Fondet Carnegie WorldWide Asia har vedtekter som er basert på ny standard.

4 Endring i disse opplysningene skal fremover skje i henhold til regler for prospektendringer, og skal således behandles av styret. III. Belastning av ekstraordinære kostnader som er i andelseiernes interesse 2 I henhold til gammel verdipapirfondlov kunne Finanstilsynet godkjenne at verdipapirfond ble belastet med ekstraordinære kostnader. Slike kostnader kan påløpe i ekstraordinære situasjoner for å ivareta eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har plassert i. Eksempler på slike kostnader kan være kostnader ved forfølgelse av rettskrav, herunder søksmål knyttet til tilbakeholdelse av kildeskatt på utbytter og oppfølging av rettigheter ovenfor obligasjonsutstedere. I den nye loven er det inntatt en generell bestemmelse om at fondet kan belastes for ekstraordinære kostnader for å ivareta andelseiernes interesser dersom dette er inntatt i fondets vedtekter. Styret i Carnegie Kapitalforvaltning AS, herunder et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene, må fremdeles godkjenne kostnadene i hvert enkelt tilfelle før disse belastes fondet. Andelseierne vil få opplysninger om påløpte og forventede ekstraordinære kostnader i årsrapport og halvårsrapport. Bakgrunnen for lovendringen er at man ønsker å styrke forvaltningsselskapenes incentiver til å forfølge ekstraordinære prosesser knyttet til ivaretakelse av eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har investert i. Slike prosesser kan ha stor betydning for verdien av fondets portefølje. I likhet med mange andre forvaltningsselskap vil ikke Carnegie Kapitalforvaltning AS normalt ha kompetanse eller kapasitet til å håndtere slike ekstraordinære prosesser innen egen organisasjon. Det vil derfor normalt være nødvendig å kjøpe tjenester eksternt fra advokater, revisorer, konsulenter eller lignende for å kunne ivareta andelseiernes interesser på en tilfredsstillende måte. IV. Enkelte bestemmelser for det enkelte verdipapirfond Henvisning til aktuell paragraf er til fondets vedtekter utarbeidet etter ny anbefalt mal, og ikke til fondets gjeldende vedtekter. Carnegie Pengemarked Endring til vedtektenes 3 om Plassering av verdipapirfonds midler Etter gamle vedtekter kunne fondet plassere inntil 20 % av fondets midler i bankinnskudd. Denne bestemmelsen videreføres ikke i 3.2, da den anses å ikke ha praktisk betydning. Investering i bankinnskudd dekkes av ny formulering om at innskudd i kredittinstitusjon er et av investeringsalternativene og at fondet i tillegg kan besitte likvide midler. Vedtektene vil etter dette være i samsvar med den nye verdipapirfondloven og de anbefalte vedtektene fra Verdipapirfondenes Forening. Formålet med endringen er ikke å endre forvaltningen av fondet eller å øke fondet eksponering i bankinnskudd, selv om plasseringsgrensen på 20 % i forhold til bankinnskudd formelt fjernes. Vedtektsendringen anses å være i andelseiernes interesse ved at det øker fondets fleksibilitet mht. plassering av fondets midler. Fondets avkastning og risiko forventes å forbli uendret som følge av endringen. Endring til vedtektenes 6 om Tegning og innløsning av andeler I henhold til gamle vedtekter 13 og 14 kunne det kreves gebyr for tegning og innløsning av andeler. Denne retten er ikke videreført i nye vedtekter. Retten har aldri vært praktisert og ønskes ikke videreført. 2 Fondet Carnegie WorldWide Asia har vedtekter som er basert på ny standard og inneholder en bestemmelse om ekstraordinære kostnader.

5 Vedtektsendringen anses å være i andelseiernes interesse siden rettet til å kreve gebyr bortfaller i sin helhet. Fondets avkastning og risiko forventes å forbli uendret som følge av endringen. Internasjonale aksjefond organisert som tilføringsfond til mottakerfond i Luxembourg: Carnegie Aksje Norden, Carnegie Aksje Europa. Carnegie Østeuropa, Carnegie WorldWide, Carnegie WorldWide Etisk, Carnegie WorldWide Asia, Carnegie Medical, Carnegie WorldWide II, Carnegie WorldWide III og Carnegie WorldWide Etisk II a) Samtlige ovennevnte fond har samtykke fra Finanstilsynet til å investere 100 % av fondenes midler i verdipapirfondsandeler i tilsvarende underfond av det kollektive investeringsfondet Carnegie Fund (som er et UCITS-fond etablert i Luxembourg forvaltet av Carnegie Fund Management Company S.A, Luxembourg). Dette er reflektert i 3 i det enkelte fonds vedtekter. Fond-i-fond som investerer i UCÌTS-fond kunne etter gammel verdipapirfondlov av 1981 ikke være UCITS-fond, og ble ansett som nasjonale fond. Etter ny verdipapirfondlov kan et fond-i-fond (tilføringsfond) som plasserer minst 85 % tilføringsfondets midler i et annet UCITS-fond (mottakerfond) nå bli godkjent som UCITS-fond etter søknad til Finanstilsynet i henhold til vpfl 6-12 og Carnegie Kapitalforvaltning AS vil samtidig som nye vedtekter søkes godkjent av Finanstilsynet, søke om tillatelse til at ovennevnte fond skal være UCITS tilføringsfond, jf. vpfl I ovennevnte fonds' nye vedtekter 2 og 3.5 foreslås dermed inntatt bestemmelser om at fondene er UCITS tilføringsfond som har tillatelse til å plassere minst 85 % av fondets midler i et annet UCITS mottakerfond. Fondene har allerede i dag tillatelse til å plassere 100 % av sine midler i annet UCITS fond. Den foreslåtte vedtektsendringen medfører dermed ingen realitetsendring for fondene. Vedtektsendringen anses å være i andelseiernes interesse. Fondenes avkastning og risiko forventes å forbli uendret som følge av endringen. b) I samsvar med nye standardvedtekter er fondenes risikoprofil i de nye vedtektene, med unntak av Carnegie WorldWide Asia, beskrevet med utgangspunkt i svingningsrisiko (volatilitet). Tidligere var risikoen angitt med utgangspunkt i en sammenligning ift. tilsvarende fond. Fondenes investeringsmandat og investeringsunivers er imidlertid uforandret. Fondenes risikoprofil vil dermed ikke endres som følge av denne vedtektsendringen. Vedtektsendringen gir en bedre beskrivelse av det enkelte fondets risiko og anses således å være i andelseiernes interesse. Fondets avkastning forventes også å forbli uforandret som følge av endringen. Carnegie WorldWide Asia I verdipapirfondets vedtekter 3.1 er fondets risikoprofil angitt til moderat ift. svingningsrisiko (volatilitet). For å gjenspeile faktisk risiko i fondet og for å angi risikoen til fondet slik denne er beskrevet i KIID og prospekt foreslås risikoprofilen endret til "forholdsvis høy" svingningsrisiko. Vedtektsendringen anses å være i andelseiernes interesse siden denne vil gi en riktigere beskrivelse av fondets risiko. Fondenes avkastning og risiko forventes å forbli uendret som følge av endringen. Carnegie WorldWide Etisk II Dette fondets eksisterende vedtekter angir i 4, 5, 6, 7, 9 og 10 nærmere informasjon om mottakerfondets investeringsområde, krav til likvid plassering mv. Det foreslås ikke å videreføre

6 dette i nye vedtekter, men å beskrive dette i fondets prospekt. Vedtektsendringen anses å være i andelseiernes interesse ved at fondets vedtekter etter endringen kun regulerer forhold som er relevant for fondet. Fondets avkastning og risiko forventes å forbli uendret som følge av endringen. Fondets eksisterende vedtekter angir ikke hvilket fond som er fondets mottakerfond. I de nye vedtektene angis hvilket fond som er fondets mottakerfond (Carnegie WorldWide Ethical Sub fund). Vedtektsendringen anses å være i andelseiernes interesse ved at fondets vedtekter klart angir hvilket fond som er fondets mottakerfond. Fondets avkastning og risiko forventes å forbli uendret som følge av endringen. Utkast til nye prospekter og vedtekter basert på ovennevnte er tilgjengelig for andelseierne ved å kontakte Carnegie Kapitalforvaltning på: Telefon eller e-post

7 FULLMAKT Undertegnende,, (navn og fødselsnummer eller VPS- kontonummer) gir herved (navn og fødselsnummer) fullmakt til å møte og opptre på mine vegne på andelseiermøte den 29. oktober 2014 kl i forbindelse med vedtektsendring for (stryk det som ikke gjelder): Verdipapirfondet Carnegie Pengemarked Verdipapirfondet Carnegie Norge Indeks Verdipapirfondet Carnegie Aksje Norden Verdipapirfondet Carnegie Aksje Europa Verdipapirfondet Carnegie Østeuropa Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Etisk Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Asia Verdipapirfondet Carnegie Medical Verdipapirfondet Carnegie WorldWide II Verdipapirfondet Carnegie WorldWide III Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Etisk II Sted Dato Signatur Det er nødvendig å legge ved rett kopi av legitimasjon til fullmaktsgiveren. Fullmektigen må legitimere seg ved bruk av fullmakten. Stemmefullmakten kan sendes til Carnegie Kapitalforvaltning AS: Per post: Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo Per fax: Per: e-post: L_ _V

8 FORHÅNDSSTEMME Andelseiermøte 29. oktober 2014 kl Jeg er andelseier i verdipapirfondet (stryk det som ikke passer): Verdipapirfondet Carnegie Pengemarked Verdipapirfondet Carnegie Norge Indeks Verdipapirfondet Carnegie Aksje Norden Verdipapirfondet Carnegie Aksje Europa Verdipapirfondet Carnegie Østeuropa Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Etisk Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Asia Verdipapirfondet Carnegie Medical Verdipapirfondet Carnegie WorldWide II Verdipapirfondet Carnegie WorldWide III Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Etisk II Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon til andelseierne som er tilgjengelig på Carnegie Kapitalforvaltning AS internettside og godkjenner / godkjenner ikke vedtektsendring i verdipapirfondet (kryss av husk at du bare kan krysse av for de verdipapirfond der du er registrert som andelseier) Vedtektsendring i Godkjenner Godkjenner ikke Verdipapirfondet Carnegie Pengemarked Verdipapirfondet Carnegie Norge Indeks Verdipapirfondet Carnegie Aksje Norden Verdipapirfondet Carnegie Aksje Europa Verdipapirfondet Carnegie Østeuropa Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Etisk Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Asia Verdipapirfondet Carnegie Medical Verdipapirfondet Carnegie WorldWide II Verdipapirfondet Carnegie WorldWide III Verdipapirfondet Carnegie WorldWide Etisk II Undertegnende,, (navn og fødselsnummer eller VPS- kontonummer) Sted Dato Signatur Forhåndsstemmen kan sendes til Carnegie Kapitalforvaltning AS: Per post: Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo Per fax: Per: e-post: L_ _V

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund World Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund World (WW World) forvaltes

Detaljer

Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert.

Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert. Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Kombinasjon Dato: 31.01.2014 Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert. 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (Eika Kapitalforvaltning)

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014 KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Asia Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE STABILE AKSJER

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE STABILE AKSJER PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE STABILE AKSJER 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Dette prospekt omhandler verdipapirfondet ODIN Aksje, forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Verdipapirfondet

Detaljer

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Prospekt - ODIN Europa Oppdatert pr 24.01.2014 Dette prospekt omhandler aksjefondet ODIN Europa, forvaltet av ODIN Forvaltning

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Global

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Global Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Global 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Global forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI NB Ikke ajour med vedtektsendringer som trer i kraft pr 2. april 2014. 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Alternativ Energi Organisasjonsnummer:

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Dato: 31.01.2014 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS),

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer