Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki"

Transkript

1 Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser i aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. Opprettelse av andelsklasser skjer ved vedtektsendring i hvert av fondene og medfører ikke negative konsekvenser for eksisterende andelseiere. Fondenes andelseiere skal behandle og godkjenne vedtektsendringer på et andelseiermøte. De foreslåtte endringene ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i SKAGEN den 25. april. Andelseiermøtet avholdes i SKAGENs lokaler i Skagen 3, Torgterrassen 5.etg i Stavanger 19. juni kl. 17:00. Forhåndsstemme kan avgis via Min side (SKAGENs nettsider), eller ved å sende inn stemmeseddel per e-post eller ordinær post i perioden juni. Bakgrunn og begrunnelse for vedtektsendringene r er betegnelsen på inndelinger av et verdipapirfond etter bestemte karakteristika. Inndelingen kan være basert på ulik pris, ulik valuta eller om det utbetales utbytte eller ikke. Forskjellig karakteristika kan gjøre den enkelte andelsklasse særlig egnet for en bestemt gruppe investorer. De ulike andelsklassene i samme fond forvaltes i henhold til samme investeringsmandat og alle andelseiere har en ideell andel av den samme formuesmassen. I 2012 ble det åpnet for at også norske verdipapirfond kan ha andelsklasser, med ulike vilkår for blant annet forvaltningsgodtgjørelse. SKAGEN har lagt stor vekt på å ha flere typer kunder i ulike markeder for å ha så stabil forvaltningskapital som mulig. SKAGEN mener at stabil forvaltningskapital er gunstig for å oppnå god avkastning over tid. Fondene er derfor godkjent for markedsføring i flere europeiske land, bl.a Storbritannia og Nederland. I disse markedene er vi avhengig av eksterne distributører, som mottar returprovisjon som betaling for distribusjonen. I Storbritannia og Nederland er det imidlertid innført restriksjoner med hensyn til distributørers adgang til å motta slik returprovisjon. Distributørene skal i stedet ta seg betalt direkte av investorer/andelseiere. Fondsbransjen i disse markedene har derfor etableret såkalte nettoandelsklasser, der berørte distributører får anledning til å formidle andeler i en egen andelsklasse med lavere forvaltningshonorar. SKAGEN ønsker å etablere slike andelsklasser for å bevare konkurransekraften i de to markedene. SKAGEN foreslår derfor å opprette to andelsklasser (A og B) i aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. A-andelsklassene vil ha samme vilkår som dagens fond. B-andelsklassene vil ha et lavere fast forvaltningshonorar og være åpen for investorer som tegner gjennom distributører som ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. (Andelseiere vil enten være i A- eller B-klassen). Den foreslåtte vedtektsendringen vil ikke ha noen konsekvenser for eksisterende andelseiere, forventet avkastning og risiko i de tre aksjefondene. SKAGEN AS Stavanger Skagen 3, Torgterrassen, 4006 Stavanger Hovedkontor: Postboks 160, 4001 Stavanger Oslo Klingenberggaten 5, 0161 Oslo Telefon Bergen Øvre Ole Bulls plass 5, 5012 Bergen Telefaks Trondheim Beddingen 8, Solsiden kjøpesenter, 7014 Trondheim Foretaksregisteret NO Ålesund DaaeGården 3. etasje, Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund Tønsberg Nedre Langgate 32, 3126 Tønsberg

2 SKAGEN vurderer at ovennevnte vedteksendringer vil være i andelseiernes interesser ettersom det muliggjør mer stabil forvaltningskapital i fondene fordelt på flere typer kunder i flere ulike markeder. Forslag til vedtektsendring På bakgrunn av ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtektsendringer: 1) SKAGEN Vekst: Det etableres to andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. A vil ha samme vilkår som dagens fond. B vil ha lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. B vil være åpen for investorer som tegner gjennom SKAGENs distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. 2) SKAGEN Global: Det etableres to andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. A vil ha samme vilkår som dagens fond. B vil ha lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. B vil være åpen for investorer som tegner gjennom SKAGENs distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. 3) SKAGEN Kon-Tiki: Det etableres to andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. A vil ha samme vilkår som dagens fond. B vil ha lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A og ingen rabattordning. B vil være åpen for investorer som tegner gjennom SKAGENs distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. Vedlagt følger forslag til ny 5 og 7 i vedtektene. Vedtektsendringene forutsetter at minimum 75 prosent av andeler representert på andelseiermøtet, ved oppmøte eller forhåndsstemme, har stemt for endringen. Forutsatt at forslaget får andelseiermøtets tilslutning, skal Finanstilsynet kontrollere at lovens krav til innhold og prosedyrer for vedtektsendringer er oppfylt. Tidspunkt for ikrafttredelse av vedtektsendringene avhenger av Finanstilsynets saksbehandlingstid og vil kunngjøres på SKAGENs nettsider. I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse er det ifølge loven krav om at innløsning av andeler skal være gebyrfri. Ingen av SKAGENs fond har gebyr på innløsninger og oppfyller derfor lovens vilkår om gebyrfri innløsning. Andelseiermøte Beslutninger om vedtektsendringer skal behandles av fondets andelseiere i et andelseiermøte. Andelseiere er velkommen til andelseiermøte den 19. juni kl. 17:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3, Torgterrassen 5.etg i Stavanger der man kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Andelseiermøtet vil bli avholdt med følgende agenda: 1) Valg av møteleder og to andelseiere fra hvert fond til å underskrive protokollen 2) Leder Forretningsstøtte og kontroll Leif Ola Rød redegjør for begrunnelse for vedtektsendringene 3) Innsendte spørsmål fra andelseierne 4) Avstemming for hvert enkelt fond På andelseiermøtet gir hver andel en stemme. Beholdning pr.14. juni vil være avgjørende for antall stemmer. Fullmaktskjema kan hentes på skagenfondene.no eller ved å kontakte Kundeservice. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest. Side 2 av 3

3 Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål relatert til vedtektsendringen på andelseiermøtet. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i SKAGEN innen en uke før møtet avholdes. Med unntak av vedtektsendringene kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet. Påmelding til andelseiermøtet kan gjøres på Min side (skagenfondene.no), per e-post til eller ved å kontakte Kundeservice på telefon Påmelding må være SKAGEN i hende senest 14. juni. Adgang til å forhåndsstemme på Min side Andelseiere kan enkelt avgi stemme på Min side (skagenfondene.no). Alternativt kan man sende inn stemme til eller til SKAGEN, postboks 160, 4001 Stavanger. Forhåndsstemmer må være SKAGEN i hende senest 14. juni. Beholdning pr. 14. juni vil være avgjørende for antall stemmer. Har du spørsmål? Har du spørsmål til vedtektsendringene eller andelseiermøtet er du velkommen til å kontakte SKAGEN på eller på telefon Styret i SKAGEN AS Side 3 av 3

4 SKAGEN Vekst er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. n fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. Forvaltningsselskapet SKAGEN kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 2,5 prosent pro anno. n Vekst A Vekst B Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,8 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. n Vekst A Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1 prosent pro anno. Dersom andelsverdien øker med mer enn 6 prosent pro anno, vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 6 prosent. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt verdiøkning utover 6 prosent pro anno. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. n Vekst B B kjennetegnes av at den har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. n er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,8 prosent pro anno. Dersom andelsverdien øker med mer enn 6 prosent pro anno, vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 6 prosent. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt verdiøkning utover 6 prosent pro anno. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. SKAGEN Global er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregning av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. n fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. Forvaltningsselskapet SKAGEN kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 5 prosent pro anno. n Global A Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. Global B Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,8 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. n Global A Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1 prosent pro anno. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner i samme periode. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før utviklingen i andelsverdien sammenlignes med utviklingen i MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner og eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt en verdiutvikling som er bedre enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiutviklingen på andelene tilsier en slik belastning. n Global B B kjennetegnes av at den har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. n er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,8 prosent pro anno. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner i samme periode. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før utviklingen i andelsverdien sammenlignes med utviklingen i MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner og eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra.

5 kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt en verdiutvikling som er bedre enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiutviklingen på andelene tilsier en slik belastning. SKAGEN Kon-Tiki er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregning av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. Forvaltningsselskapet SKAGEN kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 5 prosent pro anno. n Kon-Tiki A Kon-Tiki B Fast forvaltningsgodtgjørelse 2 % justert for en resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,5 % justert for en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. n Kon-Tiki A Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en forvaltningsgodtgjørelse, som består av en fast forvaltningsgodtgjørelse på 2 prosent pro anno justert for en resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Forvaltningsselskapet skal ha en fast forvaltningsgodtgjørelse som ikke fordeles likt på hver andel. Fast forvaltningsgodtgjørelse differensieres basert på markedsverdien av andelene den enkelte andelseier har i andelsklassen, slik at det kan gis rabatt i fast forvaltningsgodtgjørelse når markedsverdien av andelene overstiger visse nivå. Det gis en rabatt på inntil 1 prosentpoeng for markedsverdi fra NOK ,- til ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis en rabatt på inntil 0,5 prosentpoeng for markedsverdi fra NOK ,01 til ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis en rabatt på inntil 1,125 prosentpoeng for markedsverdi fra NOK ,01 til ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis en rabatt på inntil 0,75 prosentpoeng for markedsverdi som overstiger NOK ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis likevel ikke rabatt til blant annet andelseiere som er forvalterregistrerte eller andelseiere som mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra SKAGEN for arbeid de yter forvaltningsselskapet. Det gis heller ikke rabatt dersom en forvalter eller annen mellommann for andelseieren mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra SKAGEN for arbeid forvalteren eller mellommannen yter forvaltningsselskapet. Dersom en andelseier tegner andeler gjennom en forvalter eller annen mellommann som ikke mottar honorar fra SKAGEN får andelseieren kun rabatt dersom forvalteren eller mellommannen godtgjør overfor forvaltningsselskapet at den enkelte andelseieren tilfredsstiller kravene for rabatt. Eventuelle andre kriterier for at det ikke gis rabatt skal være objektive og kontrollerbare. Enhver, herunder eksisterende og potensielle andelseiere samt Finanstilsynet har på forespørsel krav på å få opplyst hvilke individuelle rabatter som er gitt i forhold til antall andeler. Rabatten beregnes daglig. Utbetaling av rabatten skjer innen utgangen av mars det påfølgende året. Forvaltningsselskapet vil utbetale rabatten enten i form av tildeling av nye andeler i andelsklassen eller utbetaling av rabattbeløpet. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste andelsklassen med en resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke overstige 4 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, trekkes 10 prosent av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke bli lavere enn 1 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før mergodtgjørelse eller redusert godtgjørelse beregnes. Det betyr at verdiendringer justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen, før resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. Resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes ved utløpet av hvert kalenderår. Imidlertid kan en andelseier bli belastet for mergodtgjørelse til tross for at dennes andeler ikke har hatt en prosentvis bedre verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner korrigert for fast forvaltningsgodtgjørelse. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet for en mergodtgjørelse selv om verdistigningen på andelen tilsier en slik belastning. Tilsvarende gjelder ved redusert godtgjørelse. Dette skyldes at resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse belastes ved utløpet av et kalenderår og at beregningsperioden for andelen er fra starten av året. En andelseier som kjøper andeler i løpet av kalenderåret vil ikke det første året få et helt år som beregningsperiode. Beregningsperioden er ikke fra det tidspunkt en kjøper andelene, men fra årets begynnelse. n Kon-Tiki B B kjennetegnes av at den har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. n er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en forvaltningsgodtgjørelse, som består av en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 1,5 prosent pro anno justert for en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste andelsklassen med en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke overstige 3,5 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, trekkes 10 prosent av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke bli lavere enn 0,5 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før mergodtgjørelse eller redusert godtgjørelse beregnes. Det betyr at verdiendringer justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen, før resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes ved utløpet av hvert kalenderår. Imidlertid kan en andelseier bli belastet for mergodtgjørelse til tross for at dennes andeler ikke har hatt en prosentvis bedre verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner korrigert for fast forvaltningsgodtgjørelse. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet for en mergodtgjørelse selv om verdistigningen på andelen tilsier en slik belastning. Tilsvarende gjelder ved redusert godtgjørelse. Dette skyldes at resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse belastes ved utløpet av et kalenderår og at beregningsperioden for andelen er fra starten av året. En andelseier som kjøper andeler i løpet av kalenderåret vil ikke det første året få et helt år som beregningsperiode. Beregningsperioden er ikke fra det tidspunkt en kjøper andelene, men fra årets begynnelse. n fordeles likt på hver andel i andelsklassen.