OLIGSALGSRAPPORT Med areal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT Med areal"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Med areal Boroaveien Andebu Gnr: 43 Bnr: 1 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0719 Kommune: Andebu 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/ Tel: Rapportansvarlig Kjær Anders Fax:

2 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI's veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning Intervaller for vedlikehold Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 1 av 11 Ettertrykk forbudt

3 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. TILLEGGSUNDERSØKELSER Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres utfra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Egne premisser Boligsalgsrapport over eiendom med bygning oppført ca. 1810, senere tilbygget 1986 i hht. byggeårets krav og byggeforskrifter. Bygningen konstruksjoner kan kan ikke sammenlignes med dagens krav og forskrifter, særlig med tanke på dimmensjonering, isolasjonstykkelser, samt krav til innemjljø. Det er viktig at rapporten leses og godkjennes av selger før den tas i bruk som dokumentasjon ved salg av eiendommen. Det må gis tilbakemelding til takstmann for retting av eventuelle feil. Gis det ikke tilbakemelding, er dette å regne som at rapporten er godkjent av selger. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 2 av 11 Ettertrykk forbudt

4 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Befarings- og eiendomsopplysninger Befaring: Formidler: Jan Vestby Befaringsdato: 13/ Selger: Jan Vestby Takstkonsulent: Anders Kjær Til stede: Jan Vestby og takstmann Anders Kjær. Eiendomsopplysninger: Gårdsnummer: 43 Bruksnummer: 1 Seksjons/festenr: Leilighetsnr: Adresse: Boroaveien 8 Postnr/Sted: 3158 Andebu Type bygning: Enebolig Byggeår.: ca Tilbygget.: 1986 Forsikringsselskap: Sameiebrøk: Dokumentkontroll: Eiers Egenerklæring lest av takstmann ved befaring Andre opplysninger: Ved befaring ble muntlige opplysninger gitt av Jan Vestby, som har eiet og bebodd eiendommen siden 1980, (med untak av siste året). Opplysningene gjengis i rapporten, og er i sin helhet selgers ansvar. Rapporten bygger ellers på takstmannens egene observasjoner, målinger og vurderinger ved befaring. Bygningsdeler med skjulte konstruksjoner som er beskrevet i rapporten er opplysninger gitt av eier, eller antatt materialvalg/utførelse for hva som måtte være vanlig for aktuelle byggeår. Kommunale opplysninger/tinglyste dokumenter for eiendommen innhentes av megler. Konklusjon/sammendrag Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt anbefalte ytterligere undersøkelser. Boligen er iflg. eier oppført ca. 1810, tilbygget med bad og disponibelt rom i Bygningen fremstår med alle bærende konstruksjoner fra aktuelle byggeår. Utvendige kledninger og vinduer er skiftet i tiden etter Boligen fremstår med normalt godt vedlikehold, men det er registrert enkelte avvik, der det meste er resultat av normal aldring og bruksslitasje. I tillegg er det registrert fuktskader på bjelkelag og stubbloft i kjeller/ krypkjeller. Det henvises forøvrig til rapportens enkelte punkter med beskrivelser og tilstandsgraderinger. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 3 av 11 Ettertrykk forbudt

5 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Signatur Ramnes, den 13/ Stempel og underskrift Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 4 av 11 Ettertrykk forbudt

6 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: AREALER Tilleggsmodul HOVEDBYGNING: AREALER ROMFORDELING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING: Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM): Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. ETG AREALER ROMFORDELING (ANTALL ROM) Etg BTA Brutto BRA Bruks Areal P-rom Areal S-rom Sove rom Opph. rom Kjøkken Bad/ dusj Dusj WC/ dusj WC Vaskerom Bod Garasje 1. etg etg SUM Øvrige rom/kommentarer: P-Rom er rom som: Stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom, toalettrom, samt gangarealer som fører til nevnte rom. Gulvet lagringsloft kommer i tillegg til målte arealer. Kjeller tilfredstiller ikke krav til målbarhet grunnet takhøyde mindre enn 190 cm. Arealer er målt i hht. NS 3940, utgave I tillegg er takstbransjens måleregler fra 2008 lagt til grunn. Målingene tar nødvendigvis ikke hensyn til byggeforskriftene. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 5 av 11 Ettertrykk forbudt

7 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Bolig Byggeår: 1810/1986 Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering Vurderinger: TG: 1 Grunnforhold bestående av fast fjell. * Grunnforhold ansees å være stabile. * Det er ikke gjort grunnundersøkelser utover vurdering av utvendig terreng ved befaring. Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Vurderinger: TG: 1 Grunnmur av naturstein. * Det er ikke registrert setninger eller andre skader på grunnmur ved befaring. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for maling av puss, malt er mellom 4 og 12 år Normalt intervall for ompussing av puss er mellom 10 og 40 år Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Vurderinger: Ingen drenssystem utover naturlig drenasje i grunn. * Innsig av fukt i kjeller vil være vanskelig å drenere bort, da det ledes på fjell. * TG ikke gitt. TG: Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Vurderinger: TG: 1 Veggkonstruksjon på bygningsdel fra 1810 med laftet tømmer. Konstruksjonen er senere påforet og isolert. Konstruksjon på tilbyggte del med isolert bindingsverk. Alle vegger med vindsperre av asfalt vindtettplate, dels soft vindsperre. Kledning er skiftet mot syd og øst år 2008, mot vest år 2005, og mot nord 1986 * Det er ikke registrert råte eller skade utover normal slitasje på utvendig kledning ved befaring. TG: 1 gjelder utvendig kledning. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for maling av trepanel eller tømmer, malt er mellom 6 og 12 år Normalt intervall for bytte panel av trepanel er mellom 40 og 60 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 6 av 11 Ettertrykk forbudt

8 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vurderinger: TG: 2 Sidehengslede vinduer fra 1994 med to lag isolerglass. * Det er ikke registrert skader utover normal slitasje. Glidehengslede vinduer fra 1986/ 1993 med to lag isolerglass. * Stedvis behov for vedlikehold. Ellers normal slitasje i forhold til alder. Sidehengslet vindu i gang fra 60 tallet med enkelt glass + varevindu. * Normal slitasje. Hoveddør fra ca. 1980, med panelt utside og malt overflate. * Manglende tetningslister gjør døren trekkfull. * Ellers normal slitasje i forhold til alder. Innvendig dører med ulik alder og tilstand. * Normal slitasje på dører i forhold til alder. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for kontroll og justering av vinduer, hengslede er mellom 2 og 8 år Normalt intervall for utvendig maling av trevindu, malt er mellom 2 og 6 år Normalt intervall for utskifting av trevindu er mellom 20 og 60 år Normalt intervall for kontroll og justering av tredør er mellom 2 og 8 år Normalt intervall for oljing av tredør, oljet er mellom 1 og 4 år Normalt intervall for utskifting av tredør er mellom 20 og 40 år Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakninger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Vurderinger: TG: 2 Takkonstruksjon med sperrer fra aktuelle byggeår. Konstruksjonen er inspisert fra gulvet loft, samt fra kott mot øst. Konstruksjonen er isolert med sagflis. Tilbygget konstruksjon isolert med mineralull. * Luftekanal på loft må isoleres. Dette for å forhindre kondensering med påfølgende skader i himlinger. * Tilbygget takkonstruksjon er lukket, og begrenser kontrollen. * Det er ellers ikke registrert lekkasjer eller andre skader på konstruksjonen ved befaring. * TG: 1 gis for tilbygget konstruksjon. * TG: 2 gis for konstrusjon fra Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Vurderinger: TG: 2 Undertak med over/ underliggere, tekket med flat betongstein antatt fra 60 tallet. Tilbygget takkonstruksjon med undertak av rupanel tekket med underlagspapp, og enkeltkrum takstein av betong. Dobbeltkrum takstein mot vest. * Tekkingen fremstår med normal slitasje i forhold til alder. * Stedvis tilløp til råte i vindskier. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 7 av 11 Ettertrykk forbudt

9 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for full utskiftning av betongstein er mellom 30 og 60 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord i tre, beiset er mellom 15 og 25 år Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Vurderinger: TG: 1 Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. * Renner og nedløp fremstår uten skader utover normal slitasje. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for utskifting av takrenne/nedløp i plastbelagt stål er mellom 25 og 35 år Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildesteder vurderes avstand til brennbart materiale. Vurderinger: TG: 1 Fabrikert elementpipe fra 1984, med puss og malt overflate, dels forblendet med Bratsberg teglstein. Sotluke i kjøkken. Pipen er helbeslått over tak med plater av plastbelagt stål materiale. * Avrenning på pipebeslag indikerer at pipeforing er avsluttet under beslag. * Pipen bør pusses på loft. Rentbrennende Jøtul 602 vedovn i kjøkken montert ca. år * Ingen avvik registrert. Rentbrennende Jøtul peisovn i stue montert ca. år * Ingen avvik registrert. Om det ikke foreligger godkjent rapport for pipe og ildsteder, anbefales det på generelt grunnlag en kontroll utført av stedlig feievesen. Tilstandsgrad er satt ut fra visuell kontroll av pipe og ildsteder. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Vurderinger: TG: 2 Bjelkelag fra byggeår av trevirke, isolert med stubbloftfyll av leire. * Uisolert gulv i gang. * Stedvis synlige skjevheter, særlig i 2. etasje. * Tilløp til råteskader og spor etter borebiller på gulvbjelker og stubbloft i kjeller/ krypkjeller. Reparasjoner / forsterkninger bør påregnes. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 8 av 11 Ettertrykk forbudt

10 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll og fuktmålinger av tilfeldige valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om annet ikke er nevnt. Vurderinger: TG: 2 Kjeller / krypkjeller med innsig av fukt, med resultat av skader i bjelkelag og stubbloft. * Se beskrivelse av drenering. * Det anbefales tilstrekklig med ventiler ut i grunnmur. Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besikiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurderinger: TG: 2 Bad fra 1986 inneholder: Dusj på vegg. Servant nedfelt i innredning. Badekar. Toalett. * Toalettstol montert ny år Ellers utstyr fra Rommet ventileres via ventil i himling ført i kanal over tak. Gulver av betong med fliser. * Nedsenket nisje i dusjsone. * Det bør dreneres (bore hull) i sokkel for dusjvegg. Vegger med laminatplater (respatex). * Fuktskade i nedkant av plater i dusjsone. * Ut fra alder og normal forventet levetid for bad bør det på sikt påregnes oppgradering av rommet i hht. dagens krav og norm. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for utskifting av gulvflis er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for bytte våtromsplater av plater, fabrikkbehandlet er mellom 6 og 14 år Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besikiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurderinger: TG: 2 Vaskerom innredet ca. 1965, med opplegg for vaskemaskin, samt rustfri skyllekum. Gulver av trevirke med vinylbelegg. Sluk av støpejern. * Misfarging av belegg. * Utett belegg mot sluk. * Nytt belegg og sluk bør påregnes. Vegger med malte plater. * Normal slitasje. Oppgradering bør påregnes. Rommet ventileres via ventil ut i vegg. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av plater, malt er mellom 8 og 16 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 9 av 11 Ettertrykk forbudt

11 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Toalettrom Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilering av rommet. Vurderinger: TG: 2 Toalettrom fra ca. 1965, med toalett og servant. * Toalettstol og servant er skiftet senere år. * Rommet ventileres via ventil ut i vegg. Kjøkken Visuelle observasjoner spesielt med tanke på ventilering, Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurderinger: TG: 2 Kjøkken oppgradert med ny kjøkkeninnredning fra HTH montert ca Massive folierte skrog. Skap og skuffefronter av heltre furu. Massive spon benkeplater med høytrykkslaminat overflate. * Fuktskade i benkplate. * Ellers normal slitasje. * Det er ikke registrert lekkasjer eller fuktskader i forbindelse med vann og avløp i kjøkkenbenk. Ventilator fra år 2000, med kanal ført ut i vegg. * Ventilatoren fungerte tilfredstillende ved test. * TG: 1 Oppvaskmaskin montert ny år * TG: 1 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Vurderinger: TG: 2 Det er kun overflater med skader, eller behov for renovering/ oppgradering som beskrives i rapporten. * Det er ikke registrert skader på overflater utover normal bruks og aldringslitasje. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for ny tapet av papirtapet, umalt er mellom 5 og 9 år Normalt intervall for maling av papirtapet, malt er mellom 8 og 16 år Normalt intervall for omtapetsering av vinyltapet er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av vinylbelegg på gulv er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av plater i himling, malt er mellom 10 og 20 år VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut i fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggbeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Vurderinger: TG: 2 Vann er tilkoblet felles privat borehull, (3 husstander). Avløp til septik. Utvendig røropplegg for vann av stål ut til pumpehus. Avløpsrør til septik av glassert tegl. * Utvendig røropplegg er ikke vurdert utover dette. * Vannpumpe, trykktank etc. er ikke vurdert. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 10 av 11 Ettertrykk forbudt

12 Rapportansvarlig: Kjær Anders Boroaveien Andebu G.nr: 43 Bnr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Innvendig røropplegg med vannrør av kobber, dels galvanisert stål. Avløpsrør av støpejern (soil), dels oppgradert med pvc rør. Sluk av plast på bad. Sluk av støpejern på vaskerom. Høyax bereder av eldre årgang, med kapasitet på ca. 150 liter. Berederen er plassert i kjeller. Levetidsbetraktninger: Normalt intervall for utskifting av varmtvannsbereder, elektrisk er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask, servant, klosett, badekar er mellom 20 og 50 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Elektriske anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.-fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Vurderinger: TG: Elektrisk anlegg med skjult, dels åpent ledningsnett. Sikringskap oppgradert med automatsikringer til alle kurser. Forbruksmåler plassert i driftsbygning. * Deler av ledningsnett, samt endel av kontakter og brytere er skiftet i forbindelse med kontroll av anlegget, år 2011, (opplysning gitt av eier, dokumentasjon ikke fremlagt). * Tilstandsgrad er ikke gitt grunnet manglende kompetanse. Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Vurderinger: Varmepumpe (luft til luft) montert ny år * Varmepumpe er ikke funksjonstestet. * TG ikke gitt. TG: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 11 av 11 Ettertrykk forbudt

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer