SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: HP WASH Produktkode: (25 liter) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Kjemikaliets bruksområde: Rengjøringsmiddel 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandørens navn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverandørens adresse: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefon: Fax: Head office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Ansvarshavende: Product HSE Manager, Telefon: Tel.: Nødnummer ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** International 24hrs Emergency NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Greece: Poisoning emergency center, Norge: Giftinformasjonsentralen Tel.: Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) American Chemistry Council 24hrs China NRCC 24hrs emergency telephone number: Greece: Poisoning emergency center, International 24hrs Emergency NCEC: Norge: Giftinformasjonsentralen Tel.: Sweden: Poison information centre, Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: SECTION 2 Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Datasheet Number r v

2 SECTION 2 Fareidentifikasjon (...) Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Symboler: Xi Irriterer øynene (R36) Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 Signalord: Fare Symboler: GHS05 Eye Dam. 1 Skin Irrit Merkeelementer Faresetning Gir alvorlig øyeskade (H318). Irriterer huden (H315). Signal Ord: Fare inneholder : Disodiummetasilicate sodium carbonate C6 Alkylglucoside Fatty alcohol ethoxylate 2(2Butoksyethoxy)ethanol Sikkerhetssetninger Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm (P280). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag (P312). 2.3 Andre farer Lukt: Luktfri Utseende: Væske, fargeløs, kan oppløses i vann Inndånding: Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier Svelging: Inntak av betydelige mengder kan forårsake forstyrrelser i magetarmsystem Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger Sodium Carbonate Konsentrasjon: 15% CAS No.: EC No.: Risiko: R36 H319 Symboler: Xi, GHS07 Datasheet Number r v

3 SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler (...) Kategorier: Eye Irrit. 2 Disodium metasilicate Concentration: 15% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R34, R37 H290, H314, H335 Symbols: C, GHS05, GHS07 Categories: Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3 C6 Alkylglucoside Concentration: 15% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R41 H318 Symbols: Xi, GHS05 Categories: Eye Dam. 1 Fatty alcohol ethoxylate Concentration: 15% CAS Number: EC Number: Ikke relevant R/H Phrases: R41 H318, H302 Symbols: Xi, GHS05, GHS07 Categories: Eye Dam. 1, Acute Tox. 4 22(butoxyethoxy)ethanol Concentration: 15% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R36 H319 Symbols: Xi, GHS07 Categories: Eye Irrit. 2 SECTION 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann (P302+P352). Forurensede klær må renses før de brukes igjen Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning (P301+P330+P331). Gi pasienten rikelig med vann å drikke Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer VED INNÅNDING: Ved pustevansker (P304+P341) Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Datasheet Number r v

4 SECTION 4 Førstehjelpstiltak (...) Mulighet for rødhet og irritasjon i tilsølte områder 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings apparater som passer til forholdene 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Røyk fra brann er irriterende 5.3 Råd for brannmannskap Røyk fra brann er irriterende Bruk overtrykksapparat SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer Bruk verneutstyr som angitt i del Miljømessige forholdsregler Dette produktet krever ingen spesielle forebyggende tiltak 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade Skyll området med store mengder vann 6.4 Henvisning til andre deler Ingen SECTION 7 Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Bruk verneutstyr som angitt i del 8 Må ikke komme i kontakt med øyne (P262) Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet Oppbevar kjølig, tørt og godt ventilert Beskytt mot frost 7.3 Spesielle sluttanvendelser Kontakt leverandøren for nærmere opplysninger SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering Potassium hydroxide TLV (TWA) 2 mg/m3 (Potassium hydroxide) 22(butoxyethoxy)ethanol Lowest value OES / STEL 15 ppm ^ 100 mg/m3 (CAS:112345) Lowest value OES / LTEL 10 ppm ^ 50 mg/m3 (CAS:112345) Norwegian OES / LTEL 10 ppm ^ 68 mg/m3 (CAS:112345) CAS: Lowest vallue:tlv (TWA) 10 ppm, 50mg/m3 Datasheet Number r v

5 SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse (...) European Union: TLV (TWA) 10 ppm, 67,5 mg/m3 Norway: TLV (TWA) 10 ppm, 68mg/m3 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern er ikke nødvendig med mindre personellet er i kontakt med stofftåke 8.3 Kontrolltiltak ved yrkeseksponering Bruk egnet verneutstyr, sammen med øye/ansiktsbeskyttelse og hansker (plastikk eller gummi anbefales) Mekaniske hjelpemidler som holder luftkonsentrasjonene lavest mulig bør være installert SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Lukt: Luktfri Utseende: Væske, fargeløs, kan oppløses i vann ph 1213 ved 100 % konsentrasjon ph 11 ved 1 % konsentrasjon Kokepunkt >100 C til 760 C 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Ingen SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold 10.2 Kjemisk stabilitet Ansett for å være stabil under normale forhold 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk 10.4 Forhold som skal unngås Unngå overoppvarming 10.5 Ukompatible materialer Ingen 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige avfallstoffer påvist SECTION 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger LD50 (oralt inntak,rotte) (Alkylglucoside) >2000 mg/kg LD50 (oralt inntak,rotte) (Alkoholethoxylate) >2000 mg/kg LD50 (oralt inntak,rotte) (2(2buthoxyethoxy)ethanole) >2000 mg/kg 11.2 Kontakt med øyne Forårsaker irritasjon 11.3 Kontakt med hud Kan føre til rødhet og irritasjon 11.4 Svelging Datasheet Number r v

6 SECTION 11 Toksikologiske opplysninger (...) Kan føre til forstyrrelser i magetarmsystem 11.5 Innånding Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier SECTION 12 Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet LC50 (fisk) (Alkylglucoside) >100 mg/l (96 t) LC50 (fisk) 2(2buthoxyethoxy)ethanole) 2500 mg/l (96 t) LC50 (fisk) (Alcoholethoxylate) 110 mg/l ( Dette produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøskadelige i henhold til EU's regelverk Persistens og nedbrytbarhet Komponentene i dette produktet er lett nedbrytbare Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering av komponentene i dette produktet er ikke sannsynlig Mobilitet i grunnen Fullstendig løselig i vann 12.5 Resultater av PBT og vpvbvurderinger Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII 12.6 Andre skadevirkninger Utgjør liten eller ingen fare for vannmiljøet SECTION 13 Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Må ikke tømmes i vanlige avløp eller ut i naturen. Deponer på autoriserte avfallsplasser Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter 13.2 Klassifikasjon EU Avfallsklasse: SECTION 14 Transportopplysninger 14.1 UN UN No.: Ikke relevant Riktig Forsendelsesnavn: Ikke relevant Risikoklasse: Ikke relevant Emballasjegruppe: Ikke relevant Ikke klassifisert som farlig å frakte 14.2 Miljøfarer Ikke klassifisert 14.3 Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke klassifisert 14.4 Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC Code Ikke relevant 14.5 Vei/Jernbane (ADR/RID) ADR UN No.: Ikke relevant Datasheet Number r v

7 SECTION 14 Transportopplysninger (...) Riktig Forsendelsesnavn: Ikke relevant ADR Risikoklasse: Ikke relevant ADR Emballasjegruppe: Ikke relevant 14.6 Båt (IMDG) IMDG UN No.: Ikke relevant Riktig Forsendelsesnavn: Ikke relevant IMDG Risikoklasse: Ikke relevant IMDG Emballasjegruppe: Ikke relevant IMDG EmS: Ikke relevant 14.7 Luft (ICAO/IATA) ICAO UN No.: Ikke relevant Riktig Forsendelsesnavn: Ikke relevant ICAO Risikoklasse: Ikke relevant ICAO Emballasjegruppe: Ikke relevant 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Identifikasjonsnummer: Ikke relevant DOT Proper Shipping Name: Ikke relevant DOTetiketter: Ikke relevant Produkt RQ (lbs): Ikke relevant SECTION 15 Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets, helse og miljøbestemmelser/ lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen This composition meets the criteria for not being harmful to the marine environment according to MARPOL Annex V and may be discharged into the sea when used to clean cargo holds and external surfaces on ships. Danish PR number: Does not contain phosphate. This product contains Disodiummetasilicate, carbonates and small amounts of potassiumhydroxide. These components act as buffers and "holds" ph even when amounts are low.testing of product due to OECD 431 "In vitro skin corrosion" verifies that this product is not corrosive Vurdering av kjemikaliesikkerhet None Datasheet Number r v

8 SECTION 16 Andre opplysninger Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet: H290: Kan være etsende for metaller. H302: Farlig ved svelging. H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. R34: Etsende. R36: Irriterer øynene. R37: Irriterer luftveiene. R41: Fare for alvorlig øyeskade. De opplysningene som er gitt om produktet på dette Produktdatabladet er sammenfattet på grunnlag av kunnskaper om de individuelle bestanddelene De oppgitte data gjelder bare når produktet brukes til rettmessig formål. Produktet selges ikke til andre formål slik anvendelse kan forårsake risiki som ikke er nevnt på dette databladet. Anvend ikke produktet til andre formål. De oppgitte data er basert på dagens kunnskap og erfaring. Dette Produktdatabladet beskriver produktet utifra sikkerhetskrav og gir ingen garanti med hensyn til produktets egenskaper The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number r v

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer