SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/ /2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/ /2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: BIOGUARD PLUS Produktkode: (25L PLASTIC DRUM) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Kjemikaliets bruksområde: 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandørens navn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverandørens adresse: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefon: Telephone: Fax: The Netherlands Head office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Ansvarshavende: Product HSE Manager Telefon: Nødnummer ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** International 24hrs Emergency NCEC: American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) American Chemistry Council 24hrs Greece: Poisoning emergency center, Norge: Giftinformasjonsentralen Tel.: Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: SECTION 2 Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Se gjeldende Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Symboler: C, N Sterkt etsende (R35) Datasheet Number v

2 SIKKERHETSDATABLAD BIOGUARD PLUS SECTION 2 Fareidentifikasjon (...) Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging (R48/22) Meget giftig for vannlevende organismer (R50) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Farlig ved svelging (H302). Gir alvorlige etseskader på hud og øyne (H314). Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering (H373). Meget giftig (H410) Symboler: GHS07, GHS05 Signalord: Fare Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B STOT RE 2 Aquatic Chronic Merkeelementer Faresetning Gir alvorlige etseskader på hud og øyne (H314). Farlig ved svelging (H302). Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering (H373). Meget giftig (H410) Signal Ord: Fare inneholder : Dodecyl dipropylenetriamine Sikkerhetssetninger Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler (P260). Unngå utslipp til miljøet (P273). Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm (P280). Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege (P310). Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp (P337+P313). VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann (P303+P361+P353). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg (P501) 2.3 Andre farer Ikke relevant Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII Lukt: ammoniakklukt Utseende: Væske, lys, gul, kan blandes med vann SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger Datasheet Number v

3 SIKKERHETSDATABLAD BIOGUARD PLUS SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler (...) Dodecyl dipropylenetriamine Konsentrasjon: 3040% CAS No.: EC No.: Symboler: C, N GHS05, GHS09, GHS08, GHS07 Risiko: R22, R34, R50 H302, H314, H373, H410 Kategorier: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT RE 2, Aquatic Chronic 1 SECTION 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Kontakt med øyne: Skyll øyeblikkelig med rikelig med vann i minst 15 minutter ved kontakt med øyne, Skyll øynene grundig med åpne øyelokk, Søk legehjelp umiddelbart (P315). Kontakt med hud: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann (P302+P352)., Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege Svelging: Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet), IKKE framkall brekning (P331)., Gi pasienten rikelig med vann å drikke Inndånding: Ta pasienten ut i frisk luft 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Kan forårsake skade på øyne og hud Kan føre til forstyrrelser i magetarmsystem 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Ved brannslukning, bruk skum, karbondioksid eller tørre slukningsmidler (P370+P378) Kjøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Ved brann: (P370) Karbonoksider kan dannes Nitrogenoksider kan dannes 5.3 Råd for brannmannskap Bruk egnede verneklær og overtrykksapparat for kjemikalier SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer Bruk verneutstyr som angitt i del Miljømessige forholdsregler La ikke utslippet renne ut i vanlige avløp eller vannveier 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Datasheet Number v

4 SIKKERHETSDATABLAD BIOGUARD PLUS SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp (...) Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade Oppbevares på forseglbar beholder Beholderne skal forsegles og merkes Ventiler området og vask berørte områder etter at alt utslipp er fjernet 6.4 Henvisning til andre deler SECTION 7 Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Bruk verneutstyr som angitt i del 8 Må ikke komme i kontakt med øyne (P262) Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder (P402+P404). Oppbevares på et godt ventilert sted (P403). Beskytt mot frost 7.3 Spesielle sluttanvendelser Kontakt leverandøren for nærmere opplysninger SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering Ingen grenseverdier er fastsatt for dette stoffet 8.2 Eksponeringskontroll Åndrettsvern kan være nødvendig under spesielle forhold med alvorlig luftforurensning 8.3 Kontrolltiltak ved yrkeseksponering Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig Bruk egnet verneutstyr, sammen med øye/ansiktsbeskyttelse og hansker (nitril anbefales) Bruk egnet verneutstyr, sammen med øye/ansiktsbeskyttelse og hansker (gummi anbefales) Hanskematerialets gjennomtrengningstid: Kontakt hanskeleverandøren for nærmere opplysninger om gjennomtrengningstiden for vernehanskene. Gjennomtrengning avhenger av konsentrasjon og eksponeringstid og må observeres. Mekaniske hjelpemidler som holder luftkonsentrasjonene lavest mulig bør være installert Bruk egnet åndedrettsvern. Gassfilter (organiske forbindelser) Sørg for god personlig hygiene SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Lukt: ammoniakklukt Utseende: Væske, lys, gul, kan blandes med vann Tetthet: Tetthet 0,97 g/cm3 ved 20 grader C 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Datasheet Number v

5 SIKKERHETSDATABLAD BIOGUARD PLUS SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper (...) Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold 10.2 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk 10.3 Ukompatible materialer Unngå kontakt med metaller 10.4 Forhold som skal unngås Unngå overoppvarming 10.5 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige avfallstoffer påvist SECTION 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger LD50. Oral. Rat. > > µg/kg (Dodecyl dipropylenetriamine) 11.2 Kontakt med øyne Langvarig hud eller øyekontakt kan forårsake kjemiske brannsår 11.3 Kontakt med hud Langvarig hud eller øyekontakt kan forårsake kjemiske brannsår 11.4 Svelging Sammenlignet med analoge stoffer er konklusjonen at det vil være skadelig Kan føre til forstyrrelser i magetarmsystem 11.5 Innånding I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle irritasjon SECTION 12 Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Komponentene i dette produktet er lett nedbrytbare Bioakkumuleringspotensial Ikke relevant 12.4 Mobilitet i grunnen kan blandes med vann 12.5 Resultater av PBT og vpvbvurderinger Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII 12.6 Andre skadevirkninger Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 13 Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Datasheet Number v

6 SIKKERHETSDATABLAD BIOGUARD PLUS SECTION 13 Instrukser ved disponering (...) Må ikke tømmes i vanlige avløp eller ut i naturen. Deponer på autoriserte avfallsplasser Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter 13.2 Klassifikasjon Dette stoffet og/eller emballasjen skal behandles som problemavfall SECTION 14 Transportopplysninger 14.1 UN UN No.: UN2735 Riktig Forsendelsesnavn: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Dodecyl dipropylene triamine) Risikoklasse: 8 Emballasjegruppe: II 14.2 Miljøfarer Ikke relevant 14.3 Spesielle forholdsregler for brukeren Dette produktet krever ingen spesielle forebyggende tiltak 14.4 Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC Code Ikke relevant 14.5 Vei/Jernbane (ADR/RID) ADR UN No.: UN2735 Riktig Forsendelsesnavn: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Dodecyl dipropylene triamine) ADR Risikoklasse: 8 ADRunderrisiko: ADR Emballasjegruppe: II ADRflammepunkt: 14.6 Båt (IMDG) IMDG UN No.: UN2735 Riktig Forsendelsesnavn: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Dodecyl dipropylene triamine) IMDG Risikoklasse: 8 IMDGunderrisiko: IMDG Emballasjegruppe: II IMDG EmS: FA, SB IMDGflammepunkt: 14.7 Luft (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN2735 Riktig Forsendelsesnavn: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Dodecyl dipropylene triamine) ICAO Emballasjegruppe: II ICAO Risikoklasse: 8 ICAOunderrisiko: ICAOflammepunkt: 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Identifikasjonsnummer: UN2735 Datasheet Number v

7 SIKKERHETSDATABLAD BIOGUARD PLUS SECTION 14 Transportopplysninger (...) DOT Proper Shipping Name: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Dodecyl dipropylene triamine) DOTetiketter: 8 Produkt RQ (lbs): Ikke relevant SECTION 15 Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets, helse og miljøbestemmelser/ lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet ifolge artikkel 31 og annex II i REACH og Directive 453/2010/EU. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet None SECTION 16 Andre opplysninger Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet: H302: Farlig ved svelging. H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H373: Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. H410: Meget giftig. R22: Farlig ved svelging. R34: Etsende. R50: Meget giftig for vannlevende organismer. De oppgitte data er basert på dagens kunnskap og erfaring. Dette Produktdatabladet beskriver produktet utifra sikkerhetskrav og gir ingen garanti med hensyn til produktets egenskaper De oppgitte data gjelder bare når produktet brukes til rettmessig formål. Produktet selges ikke til andre formål slik anvendelse kan forårsake risiki som ikke er nevnt på dette databladet. Anvend ikke produktet til andre formål. De opplysningene som er gitt om produktet på dette Produktdatabladet er sammenfattet på grunnlag av kunnskaper om de individuelle bestanddelene The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Datasheet Number v

8 SIKKERHETSDATABLAD BIOGUARD PLUS SECTION 16 Andre opplysninger (...) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number v

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel Page: 1/10 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator REF 915204 Produktnavn VISOCOLOR HE Refill set Chloride CL 500 1 x 1 x 1 x 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer