SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/ /2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010"

Transkript

1 BILGEWATER FLOCCULANT SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/ /2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: BILGEWATER FLOCCULANT Produktkode: (25 liter) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Kjemikaliets bruksområde: Vannbehandling 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandørens navn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverandørens adresse: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefon: Fax: Head office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Ansvarshavende: Product HSE Manager, Telefon: Tel.: Ansvarshavende: Product HSE Manager, 1.4 Nødnummer ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** International 24hrs Emergency NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Greece: Poisoning emergency center, Norge: Giftinformasjonsentralen Tel.: Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: The Netherlands: National Poisons Information Centre SECTION 2 Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Datasheet Number v

2 SIKKERHETSDATABLAD BILGEWATER FLOCCULANT SECTION 2 Fareidentifikasjon (...) Se gjeldende Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Symboler: Xi Fare for alvorlig øyeskade (R41) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Signalord: Fare Symboler: GHS05 Eye Dam. 1 Met. Corr. 1 Gir alvorlig øyeskade (H318). Kan være etsende for metaller (H290). 2.2 Merkeelementer Signal Ord: Fare inneholder : Polyaluminiumchloride hydroxide silicate Polydiallyldimethyl amoniumchloride Faresetning Gir alvorlig øyeskade (H318). Kan være etsende for metaller (H290). Sikkerhetssetninger Vask grundig etter håndtering (P264). Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm (P280). Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler (P261). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege (P310). 2.3 Andre farer Ikke relevant Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII Utseende: Væske, tyktflytende, ravgul Lukt: Karakteristisk lukt SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger Polydiallyldimethyl ammoniumchloride Konsentrasjon: 15% Datasheet Number v

3 SIKKERHETSDATABLAD BILGEWATER FLOCCULANT SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler (...) CAS No.: EC No.: Ikke relevant Risiko: R52/53 H412 Symboler: Ikke relevant Kategorier: Aquatic Chronic 3 Polyaluminiumchloride hydroxy silicate Konsentrasjon: 3060% CAS No.: EC No.: Risiko: R41 H318, H290 Symboler: Xi, GHS05 Kategorier: Eye Dam. 1, Met. Corr. 1 REACH REG. NO: SECTION 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Søk legehjelp umiddelbart (P315). VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann (P303+P361+P353). VED INNÅNDING: Ved pustevansker (P304+P341) VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag (P301+P312). Gi pasienten rikelig med vann å drikke Putt aldri noe i munnen på en person som ikke er ved bevissthet 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Kan forårsake skade på øyne Langvarig hudkontakt forårsaker uttørking av huden, noe som fører til irritasjon, og i enkelte tilfeller betennelse Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier Inntak av betydelige mengder kan forårsake forstyrrelser i magetarmsystem Inntak av betydelige mengder kan forårsake svimmelhet Inntak av betydelige mengder kan forårsake diaré 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling Behandling avhenger av symptomer SECTION 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Datasheet Number v

4 SIKKERHETSDATABLAD BILGEWATER FLOCCULANT SECTION 5 Brannslokkingstiltak (...) Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings apparater som passer til forholdene Kjøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Ved brann: (P370) Hydrogenklorid kan dannes 5.3 Råd for brannmannskap I tilfelle det oppstår brann i nærheten, avkjøles beholderne med vann i tåkestråle. Bruk overtrykksapparat SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer Bruk verneutstyr som angitt i del Miljømessige forholdsregler Spyl ikke søl ned i offentlig vannsystem La ikke utslippet renne ut i vanlige avløp eller vannveier 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade Ventiler området og vask berørte områder etter at alt utslipp er fjernet 6.4 Henvisning til andre deler Se del 13 SECTION 7 Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig Se del Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet Lagres mellomm 0 og 20 C 7.3 Spesielle sluttanvendelser Kontakt leverandøren for nærmere opplysninger SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering Ingen grenseverdier er fastsatt for dette stoffet 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern er ikke nødvendig med mindre personellet er i kontakt med stofftåke 8.3 Kontrolltiltak ved yrkeseksponering Datasheet Number v

5 SIKKERHETSDATABLAD BILGEWATER FLOCCULANT SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse (...) Bruk egnet verneutstyr, sammen med øye/ansiktsbeskyttelse og hansker (plastikk eller gummi anbefales) Mekaniske hjelpemidler som holder luftkonsentrasjonene lavest mulig bør være installert SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Lukt: Luktfri Utseende: Væske, fargeløs til gul, kan oppløses i vann ph 12 ved 100 % konsentrasjon Kokepunkt C til 760 C Damptrykk ukjent Damptetthet ikke anvendelig Frysepunkt 25 grader C til 760 grader C Fullstendig løselig i vann Egenvekt (vann=1) 1.30 Log Pow <<3 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold 10.2 Kjemisk stabilitet Ansett for å være stabil under normale forhold 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ikke relevant 10.4 Forhold som skal unngås Unngå overoppvarming 10.5 Ukompatible materialer Ikke kompatibel med syrer og lut Unngå kontakt med metaller 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Avfallstoffer kan inkludere nitrogen og karbonoksider SECTION 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger LD50 (oralt inntak,rotte) Acute: (Aluminiumchloride)>2000 mg/kg 11.2 Kontakt med øyne Forårsaker rødhet og irritasjon 11.3 Kontakt med hud I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle rødhet og irritasjon 11.4 Svelging Datasheet Number v

6 SIKKERHETSDATABLAD BILGEWATER FLOCCULANT SECTION 11 Toksikologiske opplysninger (...) Inntak av betydelige mengder kan forårsake forstyrrelser i magetarmsystem 11.5 Innånding Det er lite trolig at innånding vil forekomme Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier SECTION 12 Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet LC50 (fisk) >1000 mg/l (96 t) EC50 (daphnia) 98 mg/l (48 t) Dette produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøskadelige i henhold til EU's regelverk Persistens og nedbrytbarhet Dets hovedkomponenter vil løses hurtig og disossierer i vann eller de er lett / forventet nedbrytbare Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering av komponentene i dette produktet er ikke sannsynlig Mobilitet i grunnen Fullstendig løselig i vann 12.5 Resultater av PBT og vpvbvurderinger 12.6 Andre skadevirkninger No environmental problems are expected when the product is used / handled correctly. Utgjør liten eller ingen fare for vannmiljøet SECTION 13 Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Må ikke tømmes i vanlige avløp eller ut i naturen. Deponer på autoriserte avfallsplasser Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter 13.2 Klassifikasjon EU Avfallsklasse: / SECTION 14 Transportopplysninger 14.1 UN UN No.: UN3264 Riktig Forsendelsesnavn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. Risikoklasse: 8 Emballasjegruppe: III 14.2 Miljøfarer Datasheet Number v

7 SIKKERHETSDATABLAD BILGEWATER FLOCCULANT SECTION 14 Transportopplysninger (...) Ikke klassifisert 14.3 Spesielle forholdsregler for brukeren Dette produktet krever ingen spesielle forebyggende tiltak 14.4 Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC Code Ikke relevant 14.5 Vei/Jernbane (ADR/RID) ADR UN No.: UN3264 Riktig Forsendelsesnavn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. ADR Risikoklasse: 8 ADR Emballasjegruppe: III 14.6 Båt (IMDG) IMDG UN No.: UN3264 Riktig Forsendelsesnavn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. IMDG Risikoklasse: 8 IMDG Emballasjegruppe: III IMDG EmS: FA, SB 14.7 Luft (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN3264 Riktig Forsendelsesnavn: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. ICAO Risikoklasse: 8 ICAO Emballasjegruppe: III 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Identifikasjonsnummer: UN3264 DOT Proper Shipping Name: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. DOTetiketter: 8 Produkt RQ (lbs): Ikke relevant SECTION 15 Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets, helse og miljøbestemmelser/ lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet ifolge artikkel 31 og annex II i REACH og Directive 453/2010/EU Vurdering av kjemikaliesikkerhet None SECTION 16 Andre opplysninger Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet: H290: Kan være etsende for metaller. H318: Gir alvorlig øyeskade. H412: Skadelig. R41: Fare for alvorlig Datasheet Number v

8 SIKKERHETSDATABLAD BILGEWATER FLOCCULANT SECTION 16 Andre opplysninger (...) øyeskade. R52/53: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. De opplysningene som er gitt om produktet på dette Produktdatabladet er sammenfattet på grunnlag av kunnskaper om de individuelle bestanddelene De oppgitte data gjelder bare når produktet brukes til rettmessig formål. Produktet selges ikke til andre formål slik anvendelse kan forårsake risiki som ikke er nevnt på dette databladet. Anvend ikke produktet til andre formål. De oppgitte data er basert på dagens kunnskap og erfaring. Dette Produktdatabladet beskriver produktet utifra sikkerhetskrav og gir ingen garanti med hensyn til produktets egenskaper The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number v

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N

Sikkerhetsdatablad MAPECRETE SRA-N Sikkerhetsdatablad 9/5/2015, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet: Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer