SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/ /2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010"

Transkript

1 UNICOOL R-407C SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/ /2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: UNICOOL R-407C - Produktkode: (11 kg), (52 kg) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen - Kjemikaliets bruksområde: - Kjølemedie 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet - Leverandørens navn: Wilhelmsen Ships Service AS - Leverandørens adresse: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands - Telefon: Fax: Head office: Wilhelmsen Ships Service AS - Strandveien 20, N1324 Lysaker - Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! - For quotations contact your local Customer Services - - Ansvarshavende: Product HSE Manager, Telefon: Tel.: Nødnummer - ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** - - International 24hrs Emergency NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Greece: Poisoning emergency center, Norge: Giftinformasjonsentralen Tel.: Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: The Netherlands: National Poisons Information Centre SECTION 2 Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen - Ikke klassifisert som farlig for brukere 2.2 Merkeelementer 1

2 SECTION 2 Fareidentifikasjon (...) - Ikke klassifisert som farlig for brukere - Faresetning Ikke relevant - Sikkerhetssetninger Ikke relevant 2.3 Andre farer - Lukt: søt eterlik lukt - Utseende: Flytende trykkgass - Kontakt med øyne: Kan føre til rødhet og irritasjon - Kontakt med hud: Mulighet for frostbitt i tilsølte områder - Inndånding: Kan forårsake svimmelhet, uklarhet, hodepine eller sløvsinn, I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle bedøvelse SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger - Pentafluoroethane Konsentrasjon: 25% CAS No.: EC No.: Risiko: H280 Symboler: Ikke relevant Kategorier: Press. Gas - 1,1,1,2-Tetrafluorethaan Konsentrasjon: 52% CAS No.: EC No.: Risiko: H280 Symboler: Ikke relevant Kategorier: Press. Gas - Difluormethaan Konsentrasjon: 23% CAS No.: EC No.: Risiko: R12 - H220, H280 Symboler: F+ Kategorier: Flam. Gas 1, Press. Gas SECTION 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak 2

3 SECTION 4 Førstehjelpstiltak (...) - Tin frosne områder med vann i tilfelle kontakt med væsken. Prøv ikke å fjerne klær som sitter fast i huden. - Søk øyeblikkelig legehjelp - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning (P301+P330+P331). - Putt aldri noe i munnen på en person som ikke er ved bevissthet - Fremkall aldri brekninger hos en bevisstløs person eller tving i vedkommende drikke - Søk øyeblikkelig legehjelp - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). - Søk øyeblikkelig legehjelp - VED INNÅNDING: Ved pustevansker (P304+P341) - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet (P304+P340). - Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte - Mulighet for rødhet og irritasjon i tilsølte områder - Mulighet for frostbitt i tilsølte områder 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling Do not give andrenalin or equivalent medicines. SECTION 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler - Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen - Røyk fra brann er etsende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot påvirkning. - Informer brannvesenet hvis det er eksplosjonsfare og fare for at sylindre blir kastet gjennom luften 5.3 Råd for brannmannskap - Kjøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting - Røyk fra brann er etsende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot påvirkning. - Bruk egnede verneklær og overtrykksapparat for kjemikalier SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer - Steng av lekkasjen hvis det er trygt å gjøre dette - I dårlig ventilerte områder eller lukkede rom skal det brukes putsteutstyr med luftslange eller selvforsynt utstyr 6.2 Miljømessige forholdsregler - Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon (S61) 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing - Steng av lekkasjen hvis det er trygt å gjøre dette 3

4 SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp (...) - La produktet fordampe - Ventiler området 6.4 Henvisning til andre deler - Se del 13 SECTION 7 Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering - Pass på at bruksområdet er godt ventilert - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler (P261). - Kun for profesjonelle brukere - Røyking forbudt 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet - Oppbevar kjølig, tørt og godt ventilert - Må ikke oppbevares i temperaturer over 45 C 7.3 Spesielle sluttanvendelser - Kontakt leverandøren for nærmere opplysninger SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering - Difluoromethane (R-32) TLV (TWA) 1000 ppm - Pentafluoroethane (R125) TLV (TWA) 1000 ppm - 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a) TLV (TWA) 1000 ppm 8.2 Eksponeringskontroll - Ved håndtering av dette stoffet, f.eks. ved stikkprøvetaking, skal det brukes vernebriller som gir full beskyttelse av øynene 8.3 Kontrolltiltak ved yrkeseksponering - I dårlig ventilerte områder eller lukkede rom skal det brukes putsteutstyr med luftslange eller selvforsynt utstyr - Bruk vernestøvler ved håndtering av sylindere. SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper - Lukt: søt eterlik lukt - Utseende: Flytende trykkgass - ph - ikke anvendelig - Kokepunkt C til 760 C 4

5 SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper (...) - Damp trykk C - Damptetthet (luft = 1) Smeltepunkt < -100 grader C til 760 grader C - Kan ikke løses opp i vann - Tetthet 1160 kg/m3 ved 20 grader C - Ikke brennbart - Ustabil ved temperaturer over 250 grader C - Selvantennelsespunkt >700 grader C ved 760 mm Hg 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet - Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet - Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold 10.2 Kjemisk stabilitet - Ansett for å være stabil under normale forhold - Ustabil ved temperaturer over 250 grader C 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner - Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk 10.4 Forhold som skal unngås - Unngå overoppvarming - Oppbevares atskilt fra åpen flamme, hvitglødende eller varme overflater 10.5 Ukompatible materialer - Unngå kontakt med magnesium og legeringer som inneholder mer enn 2% magnesium Farlige nedbrytingsprodukter - Avfallstoffer kan inkludere halogenforbindelser SECTION 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger - Ikke relevant 11.2 Kontakt med øyne - Kan føre til frostbitt 11.3 Kontakt med hud - Kan føre til frostbitt 11.4 Svelging - Anses ikke som aktuell eksponeringsmåte Innånding - I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle bedøvelse - Kan forstyrre åndedrett, hjerte og nervesystem SECTION 12 Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet 5

6 SECTION 12 Økologiske opplysninger (...) - Basert på tilgjengelige data er ikke stoffet skadelig for vannlevende organismer 12.2 Persistens og nedbrytbarhet - De fleste komponentene i dette produktet er ikke lett nedbrytbare Bioakkumuleringspotensial 12.4 Mobilitet i grunnen - Dette stoffet er flyktig - Kan ikke løses opp i vann 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger - Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII 12.6 Andre skadevirkninger - Gobal oppvarming potensial: 1525 (CO2 = 1; 100 år) - Ozone forringelse /nedbrytnings potensial: 0 - GWP og ODP verdier i henhold til IPCC/ASHRAE/ARI. - IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Control - ASHRAE = American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers - ARI = American Refrigeration Institute SECTION 13 Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder - Må ikke tømmes i vanlige avløp eller ut i naturen. Deponer på autoriserte avfalls-plasser - Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent, importør eller omsetter (S59) 13.2 Klassifikasjon - Dette stoffet og/eller emballasjen skal behandles som problemavfall SECTION 14 Transportopplysninger 14.1 UN - UN No.: UN Riktig Forsendelsesnavn: REFRIGERANT GAS R-407C - Risikoklasse: Emballasjegruppe: Ikke relevant 14.2 Miljøfarer - Basert på tilgjengelige data er ikke stoffet miljøfarlig 14.3 Spesielle forholdsregler for brukeren - Gass sylindere må utstyres med topphette/ventilbeskyttelse ved transport Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC Code - Ikke relevant - Ikke relevant 6

7 SECTION 14 Transportopplysninger (...) 14.5 Vei/Jernbane (ADR/RID) - ADR UN No.: UN Riktig Forsendelsesnavn: REFRIGERANT GAS R-407C - ADR Risikoklasse: ADR Emballasjegruppe: Båt (IMDG) - IMDG UN No.: UN Riktig Forsendelsesnavn: REFRIGERANT GAS R-407C - IMDG Risikoklasse: IMDG Emballasjegruppe: - - IMDG EmS: F-C, S-V 14.7 Luft (ICAO/IATA) - ICAO UN No.: UN Riktig Forsendelsesnavn: REFRIGERANT GAS R-407C - ICAO Risikoklasse: ICAO Emballasjegruppe: DOT / CFR (US Department of Transportation) - Identifikasjonsnummer: UN DOT Proper Shipping Name: REFRIGERANT GAS R-407C - DOT-etiketter: Produkt RQ (lbs): - SECTION 15 Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/ lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen - Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet ifolge artikkel 31 og annex II i REACH og Directive 453/2010/EU. - Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) - Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med Direktiv om farlige preparater (88/379/EEC) 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet - None SECTION 16 Andre opplysninger Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet:- H220: Ekstremt brannfarlig gass. H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. R12: Ekstremt brannfarlig. De opplysningene som er gitt om produktet på dette Produktdatabladet er sammenfattet på grunnlag av kunnskaper om de individuelle bestanddelene De oppgitte data gjelder bare når produktet brukes til rettmessig formål. Produktet selges ikke til andre formål - slik anvendelse kan forårsake risiki som ikke er nevnt på dette databladet. Anvend ikke produktet til andre formål. 7

8 SECTION 16 Andre opplysninger (...) De oppgitte data er basert på dagens kunnskap og erfaring. Dette Produktdatabladet beskriver produktet utifra sikkerhetskrav og gir ingen garanti med hensyn til produktets egenskaper The most up-to-date version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd Torihama-cho Kanazawa-ku Yokohama-shi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB Rotterdam-Albrandswaard, the Netherlands. Tel (+31)

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer