SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: AQUATUFF Produktkode: (25 liter), (210 liter) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Kjemikaliets bruksområde: avfettingsmiddel Rengjøringsmiddel 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Name of Supplier: Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Ansvarshavende: Product HSE Manager, Telefon: Tel.: Nødnummer Emergency Telephone: ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENTNCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Symboler: C Etsende (R34) Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 Signalord: Fare Symboler: GHS05 Datasheet Number r v

2 SECTION 2 Fareidentifikasjon (...) Skin Corr. 1A Met. Corr Merkeelementer Faresetning Gir alvorlige etseskader på hud og øyne (H314). Kan være etsende for metaller (H290). Signal Ord: Fare inneholder : potassium hydroxide Disodiummetasilicate Fatty alcohol ethoxylates Primary C9C11 alcoholethoxylate 2(2butoxyethoxy)ethanol Sikkerhetssetninger Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm (P280). VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning (P301+P330+P331). VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann (P303+P361+P353). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege (P310). Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg (P501) 2.3 Andre farer Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII Lukt: Luktfri Utseende: Væske, oransje, kan oppløses i vann Inndånding: Innånding kan virke sterkt irriterende og kan avhengig av mengde gi etseskader. SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger Fatty alcohol ethoxylate Konsentrasjon: 15% CAS No.: EC No.: Ikke relevant Risiko: R22, R41 H302, H318 Symboler: Xn, GHS05, GHS07 Kategorier: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 potassium hydroxide; caustic potash Concentration: 15% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R22,R35 H302, H290, H314 Symbols: GHS05,GHS07, C Categories: Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1A, Met. Corr.1 Disodium metasilicate Concentration: 15% Datasheet Number r v

3 SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler (...) CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R34, R37 H290, H314, H335 Symbols: C, GHS05, GHS07 Categories: Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3 Primary C9C11 alcoholethoxylate Concentration: 15% CAS Number: EC Number: Ikke relevant R/H Phrases: R38, R41 H318, H315 Symbols: Xi, GHS05 Categories: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2 2(2butoxyethoxy)ethanol Concentration: 15% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: R36 H319 Symbols: Xi, GHS07 Categories: Eye Irrit. 2 SECTION 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann (P303+P361+P353). Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Skyll øynene grundig med åpne øyelokk Søk legehjelp øyeblikkelig VED INNÅNDING: Ved pustevansker (P304+P341) Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning (P301+P330+P331). Putt aldri noe i munnen på en person som ikke er ved bevissthet Gi pasienten melk eller vann å drikke 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Kan forårsake skade på øyne, hud og slimhinner 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings apparater som passer til forholdene 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Røyk fra brann er irriterende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot påvirkning. 5.3 Råd for brannmannskap Røyk fra brann er irriterende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot påvirkning. Datasheet Number r v

4 SECTION 5 Brannslokkingstiltak (...) Bruk egnede verneklær og overtrykksapparat for kjemikalier SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer Bruk verneutstyr som angitt i del Miljømessige forholdsregler Spyl ikke søl ned i offentlig vannsystem 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade Skyll området med store mengder vann 6.4 Henvisning til andre deler Se del 13 SECTION 7 Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Overhold standard retningslinjer for behandling av kjemikalier Må ikke komme i kontakt med øyne (P262) Se del 8 Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket (P403+P233). Oppbevares tørt (P402). 7.3 Spesielle sluttanvendelser Kontakt leverandøren for nærmere opplysninger SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering 2(2butoxyethoxy)ethanol CAS: Lowest vallue:tlv (TWA) 10 ppm, 50mg/m3 European Union: TLV (TWA) 10 ppm, 67,5 mg/m3 Norway: TLV (TWA) 10 ppm, 68mg/m3 potassium hydroxide; caustic potash WEL (kortvarig) 2 mg/m3 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern er ikke nødvendig med mindre personellet er i kontakt med stofftåke 8.3 Kontrolltiltak ved yrkeseksponering Bruk egnet verneutstyr, sammen med øye/ansiktsbeskyttelse og hansker (plastikk eller gummi anbefales) Mekaniske hjelpemidler som holder luftkonsentrasjonene lavest mulig bør være installert SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper Datasheet Number r v

5 SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper (...) 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Lukt: Luktfri Utseende: Væske, oransje, kan oppløses i vann ph ved 100 % konsentrasjon Tetthet: Tetthet 1,045 1,055 g/cm3 ved 20 grader C 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Ingen SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold 10.2 Kjemisk stabilitet Ansett for å være stabil under normale forhold 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk 10.4 Forhold som skal unngås Unngå overoppvarming Oppbevares atskilt fra frost 10.5 Ukompatible materialer Ikke kompatibel med syre 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige avfallstoffer påvist SECTION 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger LD50 (oralt inntak,rotte) (Alkylglucoside) mg/kg LD50 (oralt inntak,rotte) (Alcoholethoxylate) mg/kg 11.2 Kontakt med øyne Kan forårsake skade på øyne 11.3 Kontakt med hud Forårsaker rødhet og irritasjon Kan forårsake skade på hud 11.4 Svelging Inntak av betydelige mengder kan forårsake skade på slimhinner 11.5 Innånding Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier SECTION 12 Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet LC50 (fisk) (Alcoholethoxylate) 110 mg/l (96 t) LC50 (fisk) (Alkylglucoside) 558 mg/l (96 t) Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine This product contains an alkaline substance which may cause a high phvalue. Effect depends on waterquality and the organisms tolerance due to phvalue. Datasheet Number r v

6 SECTION 12 Økologiske opplysninger (...) Dette produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøskadelige i henhold til EU's regelverk Persistens og nedbrytbarhet Dets hovedkomponenter vil løses hurtig og disossierer i vann eller de er lett / forventet nedbrytbare Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering av komponentene i dette produktet er ikke sannsynlig Mobilitet i grunnen Fullstendig løselig i vann 12.5 Resultater av PBT og vpvbvurderinger Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII 12.6 Andre skadevirkninger Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 13 Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Må ikke tømmes i vanlige avløp eller ut i naturen. Deponer på autoriserte avfallsplasser Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter 13.2 Klassifikasjon EU Avfallsklasse: SECTION 14 Transportopplysninger 14.1 UN UN No.: UN1719 Riktig Forsendelsesnavn: Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) Risikoklasse: 8 Emballasjegruppe: III 14.2 Miljøfarer Basert på tilgjengelige data er ikke stoffet miljøfarlig 14.3 Spesielle forholdsregler for brukeren Dette produktet krever ingen spesielle forebyggende tiltak 14.4 Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC Code Ikke relevant Ikke relevant 14.5 Vei/Jernbane (ADR/RID) ADR UN No.: UN1719 Riktig Forsendelsesnavn: Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) ADR Risikoklasse: 8 ADR Emballasjegruppe: III 14.6 Båt (IMDG) IMDG UN No.: UN1719 Riktig Forsendelsesnavn: Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) IMDG Risikoklasse: 8 IMDG Emballasjegruppe: III Datasheet Number r v

7 SECTION 14 Transportopplysninger (...) IMDG EmS: FA, SB 14.7 Luft (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN1719 Riktig Forsendelsesnavn: Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) ICAO Risikoklasse: 8 ICAO Emballasjegruppe: III 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Identifikasjonsnummer: UN1719 DOT Proper Shipping Name: Caustic alkali liquid, n.o.s. (potassium hydroxide solution) DOTetiketter: 8 Produkt RQ (lbs): SECTION 15 Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets, helse og miljøbestemmelser/ lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen This composition meets the criteria for not being harmful to the marine environment according to MARPOL Annex V and may be discharged into the sea when used to clean cargo holds and external surfaces on ships. Sammensetningsinformasjon i henhold til EC Regulation 648/2004 fra Europaparliamentet og Europarådet av 31. mars 2004 om vaskemidler: Ikke ionigene overflateaktive stoffer 515 % Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Does not contain phosphate Vurdering av kjemikaliesikkerhet None SECTION 16 Andre opplysninger Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet: H290: Kan være etsende for metaller. H302: Farlig ved svelging. H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315: Irriterer huden. H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. R22: Farlig ved svelging. R34: Etsende. R35: Sterkt etsende. R36: Irriterer øynene. R37: Irriterer luftveiene. R38: Irriterer huden. R41: Fare for alvorlig øyeskade. De opplysningene som er gitt om produktet på dette Produktdatabladet er sammenfattet på grunnlag av kunnskaper om de individuelle bestanddelene De oppgitte data gjelder bare når produktet brukes til rettmessig formål. Produktet selges ikke til andre formål slik anvendelse kan forårsake risiki som ikke er nevnt på dette databladet. Anvend ikke produktet til andre formål. De oppgitte data er basert på dagens kunnskap og erfaring. Dette Produktdatabladet beskriver produktet utifra sikkerhetskrav og gir ingen garanti med hensyn til produktets egenskaper Datasheet Number r v

8 SECTION 16 Andre opplysninger (...) The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number r v

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: HP WASH Produktkode: 571729 (25 liter) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 BILGEWATER FLOCCULANT SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 GAMAZYME BTC SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: FUELPOWER SOOT REMOVER Produktkode: 571240 (25 kg) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: OXYGEN SCAVENGER 9002 Produktkode: 777712 (25L Plastic) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 UNICOOL R-407C SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse

Detaljer

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 625715 6. 0. 4 Kjemikaliets bruksområde: Basseng/boblebad behandling Produktkode: 625715 (25 kg) Leverandørens

Detaljer

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto

HMS DATABLAD. : Kraftvask Auto Side : 1 / 9 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktkode : : CRX4677 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 525 3100, 525 3105 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator FUEL SYSTEM CLEANER Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Ingen.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Perceptol Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD Perceptol Fremkaller (Part A) Endret 19/11/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 13/09/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960529

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (9) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : Aerosolbeholdere TL4 Utarbeidet dato : 05.01.15 Version : 2.0 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Aerosolbeholdere TL4 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 315155 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 20.02.2015 Utgave nummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer