SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/ /2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/ /2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: ROCOR NB LIQUID Produktkode: (25 liter) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Kjemikaliets bruksområde: Kjølevannbehandling 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandørens navn: Wilhelmsen Ships Service AS Leverandørens adresse: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefon: Telephone: Fax: Strandveien 20, N1324 Lysaker Head office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Ansvarshavende: Product HSE Manager Telefon: Nødnummer ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** International 24hrs Emergency NCEC: American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) American Chemistry Council 24hrs Greece: Poisoning emergency center, Norge: Giftinformasjonsentralen Tel.: Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: SECTION 2 Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Se gjeldende Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Datasheet Number ROCOR NB LIQUID v

2 SIKKERHETSDATABLAD ROCOR NB LIQUID SECTION 2 Fareidentifikasjon (...) Symboler: T Giftig ved svelging (R25) Kan skade forplantningsevnen (R60) Kan gi fosterskader (R61) Inneholder Benzothiazol2thiol. Kan gi en allergisk reaksjon. Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Signalord: Advarsel Symboler: GHS07 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Repr. 1B 2.2 Merkeelementer Signal Ord: Advarsel inneholder : sodium nitrite, Sodiumtetraborate, Benzothiazol2thiol Faresetning Farlig ved svelging (H302). Gir alvorlig øyeirritasjon (H319). Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader (H360). Inneholder Benzothiazole2thiole. Kan forårsake allergisk reaksjon (EUH208). Sikkerhetssetninger Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm (P280). VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag (P301+P312). Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg (P501) 2.3 Andre farer Lukt: Luktfri Utseende: Væske, rød, kan oppløses i vann Kontakt med øyne: Kan føre til alvorlig irritasjon Inndånding: Kan føre til irritasjon This product contains 15 % (by weight) Sodium nitrite in water. No oxidizing effect. SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger sodium tertraborate Konsentrasjon: 12% CAS No.: EC No.: Symboler: GHS08, GHS07, T Risiko: R60,R61 H360, H319 Datasheet Number ROCOR NB LIQUID v

3 SIKKERHETSDATABLAD ROCOR NB LIQUID SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler (...) Kategorier: Repr. 1B, Eye Irrit. 2 sodium nitrite Konsentrasjon: 1030% CAS No.: EC No.: Symboler: GHS03,GHS06,GHS09, O, T, N Risiko: R8,R25,R50 H319, H272,H301,H400 Kategorier: Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Eye Irrit. 2, Ox. Sol. 2 REACH NO: benzothiazole2thiol Konsentrasjon: 0,10,2 % CAS No.: EC No.: Symboler: GHS07,GHS09, Xi, N Risiko: R43,R50/53 H317,H400,H410 Kategorier: Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 SECTION 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann (P303+P361+P353). Forurensede klær må renses før de brukes igjen Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Skyll øynene grundig med åpne øyelokk Søk legehjelp øyeblikkelig Det er lite trolig at innånding vil forekomme Ta pasienten ut i frisk luft Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege (P301+P310). Fremkall aldri brekninger hos en bevisstløs person eller tving i vedkommende drikke Gi pasienten rikelig med vann å drikke Fremkall brekninger (bare hvis pasienten er ved bevissthet) Snu pasienten over på siden ved brekninger 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier Mulighet for alvorlig irritasjon i tilsølte områder Giftig ved svelging (H301). 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling Ingen informasjon tilgjengelig Datasheet Number ROCOR NB LIQUID v

4 SIKKERHETSDATABLAD ROCOR NB LIQUID SECTION 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings apparater som passer til forholdene 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Kan avgi skadelige og giftige gasser i tilfelle brann 5.3 Råd for brannmannskap Bruk overtrykksapparat Bruk surstoffapparat, stoffet utvikler giftige gasser SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer Bruk verneutstyr som angitt i del Miljømessige forholdsregler La ikke utslippet renne ut i vanlige avløp eller vannveier 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade Ventiler området og vask berørte områder etter at alt utslipp er fjernet 6.4 Henvisning til andre deler Se del 13 SECTION 7 Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Bruk verneutstyr som angitt i del 8 Må ikke komme i kontakt med øyne (P262) Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder (P402+P404). Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket (P403+P233). Beskytt mot varme Beskytt mot frost 7.3 Spesielle sluttanvendelser Kontakt leverandøren for nærmere opplysninger SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering Sodiumtetraborate TLV (TWA) (Lowest value found Denmark)1 mg/m3 ( ) 8.2 Eksponeringskontroll Dette produktet krever ingen spesielle forebyggende tiltak 8.3 Kontrolltiltak ved yrkeseksponering Datasheet Number ROCOR NB LIQUID v

5 SIKKERHETSDATABLAD ROCOR NB LIQUID SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse (...) Bruk egnet verneutstyr, sammen med øye/ansiktsbeskyttelse og hansker (plastikk eller gummi anbefales) Hanskematerialets gjennomtrengningstid: Kontakt hanskeleverandøren for nærmere opplysninger om gjennomtrengningstiden for vernehanskene. Gjennomtrengning avhenger av konsentrasjon og eksponeringstid og må observeres. SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Lukt: Luktfri Utseende: Væske, rød, kan oppløses i vann ph ved 100 % konsentrasjon Kokepunkt >100 C til 760 C Damptrykk ukjent Damptetthet ikke anvendelig Fullstendig løselig i vann Tetthet 1,11 1,13 g/cm3 ved 20 grader C 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Ingen SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold 10.2 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk 10.3 Ukompatible materialer Ingen 10.4 Forhold som skal unngås Unngå overoppvarming Unngå kontakt med syre 10.5 Farlige nedbrytingsprodukter Avfallstoffer kan inkludere nitrogenoksider SECTION 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger LD50 (oralt inntak,rotte) (Sodium nitrite) 85 mg/kg 11.2 Kontakt med øyne Kan føre til alvorlig irritasjon Kan føre til smerte 11.3 Kontakt med hud I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle alvorlig irritasjon 11.4 Svelging Giftig ved svelging (H301) Innånding Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier Datasheet Number ROCOR NB LIQUID v

6 SIKKERHETSDATABLAD ROCOR NB LIQUID SECTION 12 Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet LC50 (fisk) (Sodium Nitrite) 0,56 1,78 mg/l (96 t) EC50 (daphnia) (Sodium Nitrite) 12,5100 mg/l (48 t) LC50 (fisk) (Sodium tetraborate) 650 mg/l (96 t) EC50 (daphnia) (Sodium tetraborate) >100 mg/l (48 t) LC50 (fisk) (benzotiazol2tiol) >100 mg/l (96 t) Dette produktet inneholder komponenter som er klassifisert miljøskadelige i henhold til EU's regelverk Persistens og nedbrytbarhet Dets hovedkomponenter vil løses hurtig og disossierer i vann eller de er lett / forventet nedbrytbare Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering av komponentene i dette produktet er ikke sannsynlig Mobilitet i grunnen Fullstendig løselig i vann 12.5 Resultater av PBT og vpvbvurderinger Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII 12.6 Andre skadevirkninger Ikke tilgjengelig SECTION 13 Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Må ikke tømmes i vanlige avløp eller ut i naturen. Deponer på autoriserte avfallsplasser Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter 13.2 Klassifikasjon EU Avfallsklasse: SECTION 14 Transportopplysninger 14.1 UN UN No.: Ikke relevant Riktig Forsendelsesnavn: Ikke relevant Risikoklasse: Ikke relevant Emballasjegruppe: Ikke relevant Ikke klassifisert som farlig å frakte 14.2 Miljøfarer Ikke klassifisert 14.3 Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke klassifisert 14.4 Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II til MARPOL73/78 og IBC Code Ikke relevant 14.5 Vei/Jernbane (ADR/RID) ADR UN No.: Ikke relevant Riktig Forsendelsesnavn: Ikke relevant Datasheet Number ROCOR NB LIQUID v

7 SIKKERHETSDATABLAD ROCOR NB LIQUID SECTION 14 Transportopplysninger (...) ADR Risikoklasse: Ikke relevant ADRunderrisiko: Ikke relevant ADR Emballasjegruppe: Ikke relevant 14.6 Båt (IMDG) IMDG UN No.: Ikke relevant Riktig Forsendelsesnavn: Ikke relevant IMDG Risikoklasse: Ikke relevant IMDGunderrisiko: Ikke relevant IMDG Emballasjegruppe: Ikke relevant IMDG EmS: Ikke relevant 14.7 Luft (ICAO/IATA) ICAO UN No.: Ikke relevant Riktig Forsendelsesnavn: ICAO Emballasjegruppe: Ikke relevant ICAO Risikoklasse: Ikke relevant ICAOunderrisiko: Ikke relevant 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Identifikasjonsnummer: Ikke relevant DOT Proper Shipping Name: Ikke relevant DOTetiketter: Ikke relevant Produkt RQ (lbs): Ikke relevant SECTION 15 Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets, helse og miljøbestemmelser/ lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet ifolge artikkel 31 og annex II i REACH og Directive 453/2010/EU. Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Se gjeldende Direktiv om farlige stoffer (67/548/EEC) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Norwegian Productregistration no: ***SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (SVHC) ACCORDING TO REACH, ARTICLE 57***: CAS: Sodiumtetraborate Offshore product registration number: Danish PR number: Vurdering av kjemikaliesikkerhet None SECTION 16 Andre opplysninger Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet: H272: Kan forsterke brann; oksiderende. H301: Giftig ved svelging. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H360: Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H400: Meget giftig for liv i vann. H410: Meget giftig. R25: Giftig ved svelging. R43: Kan gi allergi ved hudkontakt. R50: Meget giftig for vannlevende organismer. R50/53: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R60: Kan skade forplantningsevnen. R61: Kan gi fosterskader. R8: Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. De oppgitte data er basert på dagens kunnskap og erfaring. Dette Produktdatabladet beskriver Datasheet produktet utifra Number sikkerhetskrav ROCOR NB og LIQUID gir ingen v7.1.1 garanti med hensyn til produktets egenskaper 7

8 SIKKERHETSDATABLAD ROCOR NB LIQUID SECTION 16 Andre opplysninger (...) De oppgitte data gjelder bare når produktet brukes til rettmessig formål. Produktet selges ikke til andre formål slik anvendelse kan forårsake risiki som ikke er nevnt på dette databladet. Anvend ikke produktet til andre formål. De opplysningene som er gitt om produktet på dette Produktdatabladet er sammenfattet på grunnlag av kunnskaper om de individuelle bestanddelene The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number ROCOR NB LIQUID v

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Utgave nummer 1.0 Pakningstype 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer