s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p Foto: Kjell Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen"

Transkript

1 Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

2 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit utfordrande og innhaldsrikt driftsår. Det økonomiske resultatet er nær opp mot budsjett. Produksjonen fekk to betydelege avbrot i året, lagerhavari i januar, og transformatorhavari i september. Dette førte med seg lågare økonomisk resultat enn det kunne blitt ved full drift. Styret DLE - Det Lokale Eltilsyn Medeigar i Elsikkerhet Møre AS Everkstyret Adm. direktør Økonomiavdeling Nettavdeling Energiproduksjon Marknadsavdeling Varamedlemmer: Ivar Rimstad leiar 1. Fredmøy Wollen Hallvard Fjørstad nestleiar 2. John Arne Langeland Terje Langlo styremedlem Liv Sørheim styremedlem Per Berge styremedlem Olav Solheim styremedlem Frode Langelo styremedlem - repr. for tilsette Tore André Remme, varamedlem for tilsette På heimesida vår kan du finne mange aktuelle og oppdaterte opplysningar som kan vere nyttige. Kraft- og nettprisar og mange andre opplysningar om kraftforsyning, produksjonen, nett og sal, vidare om kven hos oss som kan hjelpe deg ved behov. På sida er det mange linkar som kan vere interessante og nyttige. Til dømes kan du sjå kva for nettleige dei ulike nettselskapa i Noreg har. Våre nettkundar kan glede seg over at vi har blant dei lågaste satsane for nettleige i fylket. Ulempa er at det for kvart år blir lågare inntekt for drifta. Neste reguleringsperiode tek til frå Det er endå ikkje kjent korleis dette vil slå ut for inntektsramma komande år. Kvart selskap skal målast med omsyn til effektivitet. Dei seinare åra har nettavdelinga drive systematisk skogrydding i linjetraseane. Dette har medført merkbart redusert skadehyppigheit, og dermed få utkoplingar. Moderniseringsarbeidet av nettet føregjeng planmessig. Hyttefeltutbygging betyr auka aktivitet for oss. Inntektsramma minkar kvart år, det må derfor vere godt samsvar mellom aktiviteten vår og lønsemd i prosjekta. Kraftstasjonen i Fausa har gjennomgått store moderniseringsarbeid. Avdelinga har gjennomført framifrå arbeid. Marknadsavdelinga tilbyr konkurransedyktige produkt, og har framleis svært høge marknadsandelar i lokalsamfunnet, både for næringsliv og hushald. Marginane for kraftsal er særs små, avdelinga rapporterar eit resultat for året som er litt under det budsjetterte. I Stranda kommune, som er vårt konsesjonsområde, ligg nokså store unytta vassressursar. Vi er som kraftselskap aktive ved å tilby det vi kan bidra med for at desse ressursane kan bli utnytta til beste for grunneigarar, lokalmiljø og vårt selskap. Imidlertid er det heilt opp til dei som eig vassressursane å velje om dei vil byggje ut sjølve, eller å gå i samarbeid med andre. Selskapet bidreg med betydelege summar til lokalsamfunnet kvart år, vi er stolte av dette, men det er viktig at det over tid er samsvar mellom yteevne og uttak. Framleis ønskjer vi å vere ein god medspelar i lokalsamfunnet, og legg vekt på at det vi gjer skal verte til beste for eigaren, kundane og tilsette. Post- og besøksadresse: Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda sentralbord: Faks: e-post: Webside: marknadsansvarleg: Frode Langelo Produksjonsansvarleg: Ola Raknes Økonomiansvarleg: Astrid Langlo Ansvar for avrekning: Hildegunn J. Astad Ansvar for IKT og energimåling: Knut J. Helsem nettansvarleg: Terje Årdal nettplanleggjar: Bjarne Langdal mediekontakt: Knut Bjerke (adm. dir.) Dei tilsette har høg kompetanse, og har dei beste føresetnadar for framleis å gjere utmerket arbeid. Knut Bjerke adm. direktør 2 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

3 Årsmelding frå styret Stranda Energiverk AS sine forretningsområde Kraftomsetnad Kraftproduksjon Kraftdistribusjon, nettdrift Stranda Energiverk AS driv si verksemd frå eigne anlegg i Stranda. Stranda Energiverk AS sitt formål er: å sørgje for ei sikker og rasjonell energiforsyning å produsere og omsetje energi å arbeide aktivt for god ressursforvalting å drive anna verksemd i samband med dette Året 2005 Fordelingsnettet Leveransane i nettet 2005 vart 114 GWh, ein reduksjon på 0,8 % i høve året før er fjerde året i tarifferingsperioden på 5 år, Noregs vassdrags- og energidirektorat tildelar inntektsramma for kvart enkelt nettselskap, dvs. kor mykje nettselskapa i Noreg får lov å ta inn som nettleige. Ved nyttår 2005 hadde Stranda Energiverk dette fordelingsnettet (i parentes : 2004) 114,4 km høgspennings luftleidning (115,7 km ) 199,9 km lågspennings luftleidning (199,9 km ) 47,2 km høgspenningskabel (46,8 km) 111,2 km lågspenningskabel (102,9 km ) Forholdstalet ILE/levert energi (ILE = ikkje levert energi) I 1995 var dette forholdstalet 0,080%. I 1998 var forholdstalet 0,036% I 1999 var forholdstalet 0,036% I 2000 var forholdstalet 0,100 % (fråtrekt regionalnettfeil er talet 0,06%) I 2001 var forholdstalet 0,030 % I 2002 var forholdstalet 0,047 % (årsak i eige nett) I 2003 var forholdstalet 0,034 % I 2004 var forholdstalet 0,017 % I 2005 var forholdstalet 0,033 % KILE KILE, kvalitetsjustert inntektsramme for ikkjelevert energi, er ei ordning som er myndigheita, NVE, sin måte å sørgje for at nettselskapa skal vedlikehalde nettet sitt tilfredsstillande. Ved dårleg vedlikehald vil feilfrekvensen auke, og det betyr dårlegare kvalitet på energileveringa. Ordninga gir selskap ei på førehand fastsett ramme, blir leveringa dårlegare enn dette, må nettselskapet redusere nettprisane tilsvarande i dei komande 3 åra. Våre nettinntekter blir, som tidlegare vist, fastsett av NVE, Noregs vassdrags- og energidirektorat. Tildelt inntektsramme frå NVE, gir oss tilfredsstillande forhold i komande 5 - års reguleringsperiode. NVE har tildelt Stranda Energiverk ei KILE-ramme på kr for Dette er grensa for kor mykje utkoplingar omrekna i kr vi kan ha utan at inntektsramma blir redusert. Utkoplingane i 2005 utgjorde kr. Fordelingstransformatorane Vi har i alt 219 små og store fordelingstransformatorar med ei samla yting på kva. Året før var tala 217 stk. og med samla yting på kva. kraftproduksjonen Kraftstasjonane Produksjonen for året vart redusert i høve det moglege som følje av 2 større driftsavbrot. Aggregat 1 (5 MW) fekk lagerhavari i januar, med driftsstans frå til Transformatoren for aggregat 1 havarerte den 17. september, og påføljande avbrot for aggregatet fram til 1. veka i desember Fausa kraftverk har tre aggregat med ei samla yting på 7,7 MW. I Fausa kraftverk vart det i 2005 produsert 42,76 GWh, dette utgjer 5,223 GWh meir enn middelproduksjonen som for åra var 37,544 GWh. Den høgste årsproduksjonen vi har hatt er 52 GWh. Magasin per var 9,8 GWh, fyllingsgrad på 89,7%. Modernisering av kraftstasjonar Fausa kraftverk Styret har vedteke vedlikehaldsstrategiar for kraftstasjonane Det er utarbeidd omfattande planar for modernisering av anlegga. Dette arbeidet er snart sluttført: Aggregat 1: Regulator vart utskifta i 2001, kostnad 1 mill. kroner. For aggregat 1 og 2: Nytt apparatanlegg montert og sett i drift i 2005, kostnad ca 5 mill. kroner. Det har vore fjernkontroll sida 1982, men anlegget blir no lagt til rette for fjernoppstart, arbeidet med dette vil halde fram. Aggregat 3 Dette aggregatet vart totalutskifta i Også inntaksdammen vart opprusta. Ny yting på 0,73 MW, mot ca 0,5 tidlegare. Reinvesteringa vart på 3,8 mill. kroner. Aggregatet er fjernstyrt med fjernoppstart. Furset kraftverk Opprustingsplanar for Furset kraftverk er utarbeidd, konsesjonssøknad vart sendt til NVE i oktober 03 og den 12. januar 2005 gav NVE konsesjon på trinn I, den opprinnelege fallhøgda. Hausten 2005 vart arbeidet sett i gang med oppattbygginga og utvidinga av Furset kraftverk.. Styret søkte om konsesjon på trinn 2, planendring. No når årsmeldinga blir skrive, har vi fått konsesjon på det høge fallet. Det blir arbeidd for å halde fram anleggsarbeidet kontinuerleg. Etter framdriftsplanen skal anlegget vere ferdig våren ENØK Enova Alle netteigarar i Noreg var tidlegare pålagt å drive enøkverksemd. Stranda Energiverk AS er medeigar i det regionale enøksenteret i Ørsta. Stranda Energiverk formidla tenester til Enøk-senteret AS, men ordninga med enøksatsing i Noreg er no vesentleg endra. Staten oppretta i 2001 Enova som skal gjere følgjande, sitat: Enova tar initiativ til og fremmer mer effektiv energibruk, økt produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Dette gjøres hovedsakelig gjennom programmer rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt i form av spart, omlagt eller produsert energi. Enovas virksomhet finansieres gjennom et energifond. Enovas energifond finansieres med påslag på nettariffen som nå utgjør 1 øre per kwh. Nettselskapa i Noreg er dermed pålagt å krevje inn for Enova 1 øre/kwh frå nettkundane. Kraftomsetnaden Marknadsavdelinga rapporterer eit resultat for året som er litt under det budsjetterte. Det har ikkje vore store endringar i antal kundar, eller volum. Finansiell verksemd Nesten all handel av straum vert gjort på straumbørsen Nordpool. Dette er finansielle transaksjonar som inneber risiko for tap. Stranda Energiverk har utvikla ei risikohandbok som styrer korleis vi skal handle og kva for risiko vi har lov til å ta. DLE, det lokale eltilsyn Elsikkerhet Møre AS vart stifta i Selskapet førar vidare det samarbeidet som vi tidligare tok initiativet til å danne. Samarbeidet mellom 6 everk gjeldande tilsynsverksemda har synt seg å fungere godt. Med frå starten var Ørskog Energi AS, Sandøy Energi AS, Sykkylven Energi AS, Norddal Elverk AS og Stranda Energiverk AS. Frå kom Nordvestnett AS også med. Det enkelte everk har framleis ansvaret for det lokale eltilsynet DLE, men arbeidet blir utført av det felles eigde selskapet. Kvart everk skal framleis ha eigen tilsynsplan per år, godkjent av DSB, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Arbeid mellom barn og unge Vi ser det som viktig at barn og unge tidleg får eit godt forhold til everket, for på denne måten lettare kunne fange opp positiv informasjon som har betydning for el-tryggleik og sikker bruk av el-kraft. Sponsing av lag og organisasjonar gjer vi for å vere med å bygge kulturaktivitet i Stranda kommune, vi investerer i kultur og kontakt med målgrupper, noko som vi ser nødvendig for å medverke til auka kunnskap om el-tryggleik, men og for å skape gode kunderelasjonar. Styret, dagleg leiar og revisor Styreleiar er Ivar Rimstad. Med seg i styret har han Hallvar Fjørstad som nestleiar, Per Berge, Terje Langlo, Liv Sørheim, Olav Solheim og Frode Langelo (tilsettes repr). 1. varamedlem Fredmøy Wollen, 2. varamedlem John Arne Langeland. Vararepr. for tilsette er Tore Andre Remme. Knut G. Bjerke er dagleg leiar med tittel adm. direktør. Revisor har vore statsautorisert revisor Jens Arne Hagen. Tilsette i selskapet Stranda Energiverk hadde i tilsette, 19 årsverk. HMS Vi har eit HMS-system som vi meiner tilfredsstiller 4 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

4 HMS-forskrifta.Vi nyttar systemet vårt til internkontroll og kvalitetssikring av andre vesentlege gjeremål og oppgåver. Datasystemet ELA blir brukt som oppfølgingssystem. Det er sett i gang prosjekt for å utvikle og forbetre arbeidsmiljøet i bedrifta. Nøkkeltal - HMS-tilstanden Arbeidsulykker Fråvær som følgje av arbeidsulykker (dagar) Sjukefråvær (%) 4 4,9 8, ,5 3,7 5,2 4,1 Personalomsetjing Selskapet legg vekt på å ikkje forureine det ytre miljøet Vi har ei grunnhaldning som gjer at vi i alt vi gjer skal velje den løysinga som er mest tenleg med omsyn til økonomi og miljø. Der det er teknisk og økonomisk forsvarleg vel vi løysingar som eksempelvis jordkabel. Eitt av hovudmåla våre seier: Vi skal til ei kvar tid ha ei miljøvenleg utforming på nye anlegg. Situasjonen for likestilling i verksemda Faktisk tilstand er: Eigarvalte representantar består av 5 menn og 1 kvinne. Av 22 tilsette er 8 kvinner Kvinne Mann Dagleg leiar 1 Leiar økonomi/rekneskap 1 Leiar nettavdeling 1 Leiar avdeling for energisal 1 Leiar produksjonsavdeling 1 Øvrige tilsette i produksjonsavdeling 2 Avd. ing IKT 1 Sekretærstillingar 3 Konsulentstillingar 2 1 Reinhald (delt) 2 Øvrige, nettdrift: Energimontørar ol. 1 4 Planleggar 1 Det er lik lønn og like arbeidsvilkår for likt arbeid. Ved tilsettingar blir den som totalt sett har beste kvalifikasjonar og føresetnader valt. Ved like kvalifikasjonar og føresetnader vil vi velje det kjønnet som er underrepresentert på avdelinga/ stillingskategori. Fortsatt drift Styret vurderer føresetnadane for fortsatt drift som positive, og har lagt dette til grunn for årsrekneskapen. Styret vurderer marknads- og driftsutsiktene framover som tilfredsstillande. Det økonomiske resultatet og disponering av overskot/ fri eigenkapital Årsoverskot før skatt er kr Skatt er kr Årsoverskot etter skatt er kr Styret tilrår følgjande disponering av årsoverskotet for 2005: Utbytte til eigaren, Stranda kommune: kr utbetalt til utbytte Selskapets frie eigenkapital er kr Styret meiner at den framlagte resultatrekneskapen og balanse med notar gjev rett informasjon om drifta i 2005 og selskapet si stilling ved årsskifte. Så langt styret kjenner til har det ikkje kome fram forhold etter avslutning av rekneskapen som har betydning for bedømminga av rekneskapen. Styret takkar alle tilsette for god innsats i året. Resultatrekneskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salsinntekt energisal og nettleige 1, Anna driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad, Straumkjøp mv. 3, Lønskostnad Avskrivning på varige driftsmidlar Anna driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Anna renteinntekt Anna finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Anna rentekostnad Anna finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTAR ( ) ( ) ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGAR Avsett til utbyte Overføringar anna eigenkapital ( ) SUM OVERFØRINGAR Stranda, den Ivar Rimstad (leiar) Hallvar Fjørstad (nestleiar) Liv Sørheim Olav Solheim Terje Langlo Per Berge Frode Langelo (tilsettes repr) Knut G. Bjerke (adm. direktør) 6 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

5 Balanse pr Note EIGEDELAR Anleggsmidlar Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og anna fast eigedom Transportmidlar Driftslausøyre, inventar, verkty, kontorm Finansielle anleggsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Obligasjonar og andre fordringar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Kundefordringar Andre fordringar Andre marknadsbaserte finansielle instr Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Balanse pr Note EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Innskot eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelsar Pensjonsforpliktelsar Sum avsetning for forpliktelsar Anna langsiktig gjeld Ansvarleg lån Gjeld til kredittinstitusjonar 14, Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Utbyte Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Stranda, 18.mai 2006 i styret for Stranda Energiverk AS Ivar Rimstad Hallvar Fjørstad Olav Solheim terje Langlo styrets formann nestformann styremedlem styremedlem Per Berge Liv Sørheim Frode Langelo knut G. Bjerke styrmedlem styremedlem ansattes representant adm.dir. 8 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

6 Rekneskapsprinsipp Notar 2005 Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Selskapet har vidare følgt relevante bestemmelsar i Norsk Regnskaps Standard utarbeidd av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter/Driftskostnader Inntektsføring ved sal av varer og tenester skjer på leveringstidspunktet. Tenester inntektsførast etter kvart som dei blir levert. Kostnader vert medteke i rekneskapet i den perioden dei påløper. Finansielle kjøps- og salskontrakter Selskapet inngår finansielle kjøps- og salskontrakter mellom anna for å prissikre kraftproduksjonen og prissikre kraftkjøp som skal seljast vidare til sluttbrukarar. Tap og gevinst på desse finansielle kontraktene vert utrekna som differansen mellom kontraktspris og spotpris, og resultatført ved realisering. I tillegg har vi eiga portefølje med finansielle sals- og kjøpskontrakter som er trading. Både realiserte og urealiserte tap og gevinstar knytt til tradingporteføljen vert resultatført. Det er utarbeidd eit eige dokument som set rammer for den finansielle handelen og risikoeksponeringa. Inntektsføring av Nettinntekter Nettverksemda vert regulert av styresmaktene, ved at Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for alle selskap. Inntektsramma skal gi dekning for netteigar sine faktiske kostnader, og gi grunnlag for ei rimelig avkastning på investert kapital. Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt, utrekna i form av meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført som anten gjeld eller fordring på nettkundane. Av akkumulert meir-/mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Varer Varelageret består av vedlikehaldsmateriell og driftsrekvisita og er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFOprinsippet) og netto salsverdi (Laveste verdis prinsipp). Pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordning som gjev dei tilsette rett til avtalte framtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelse bereknast etter liniær opptening på basis av forutsetningar som antall oppteningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidlar, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytelsar frå folketrygda og aktuarmessige forutsetningar om dødelegheit, frivilleg avgang osv. Pensjonsmidlane vurderast til verkeleg verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fråtrekt verkeleg verdi av pensjonsmidlar. Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar normalt postar som forfell til betaling innan eitt år etter siste dag i rekneskapsåret, samt postar som knyter seg til varekretsløpet. Omløpsmidlar vurderast til lavaste verdi av anskaffelseskost og antatt verkeleg verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidlar og langsiktig gjeld Anleggsmidlar omfattar eigedelar bestemt til varig eige og bruk for verksemda. Finansielle anleggsmidlar er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidlar førast opp i balansen og avskrivast over driftsmidlets forventa økonomiske levetid. Anleggsmidlar nedskrivast til verkeleg verdi ved verdifall som forventast ikkje å vere av forbigåande art. Nedskrivingar blir reversert når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar førast opp i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til pårekneleg tap. Avsetning til pårekneleg tap gjerast på grunnlag av ei individuell vurdering av dei enkelte fordringane. Andre fordringar er vurdert tilsvarande. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar periodens betalbare skatt som blir utlikna og forfell til betaling i neste rekneskapsår i tillegg til endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med skattesatsen ved utgangen av rekneskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserande og skatteaukande midlertidige forskjellar som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserer eller kan reversere i same periode er utlikna og nettoført. Det skal dessutan for kraftverket betalast ein særskilt naturressursskatt. Naturressursskatten vert rekna ut frå produksjonen for det enkelte kraftverk og utgjer 1,3 øre pr kwh rekna ut frå årleg gjennomsnittsproduksjon for dei siste 7 åra. Naturressursskatten vert motrekna mot fellesskatten av ordinær inntektsskatt. Grunnrenteskatten er ein kraftverksskatt som vert berekna for kvart kraftverk. Grunnrenteskatten har som føremål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Avkastning hittil har vore lågare enn normalavkastning og derav ein akkumulert utsett skattefordel. Utsett skattefordel på framførbar negativ grunnrenteinntekt er etter vurdering ikkje medteke som eigendel i balansen. Kontantstraumanalyse Kontantstraumanalyse er utarbeidd etter den indirekte metoden. Note 1 - Salsinntekt Kraftsal og nettleige Selskapet sine hovudverksemder er krafthandel, kraftproduksjon og distribusjon av kraft (nettdrift) i den norske marknaden. Salsinntekter inneheld inntekt frå kraftsal, (både innkjøpt og eigenprodusert kraft) samt inntekter frå nettdrifta. Fordi marknaden har stort innslag av vasskraft, og der tilgang på vatn kan variere mykje frå år til år, vil prisar og produksjonsevne variere mykje. Dette kan gje store utslag på resultatet. I tillegg til dette har selskapet ein risikostrategi i høve til marknadsitusjonen, der vi skal prøve og oppnå høgast mogeleg inntening for produksjonen sett i høve til selskapet sine risikorammer. Fordi det knyter seg store usikkerheiter til kraftsalinntektene nyttar ein finansielle sals- og kjøpskontrakter i terminmarknaden (NordPool) mellom anna for å prissikre produksjonsvolum og prissikre kraftkjøp som ein skal selje vidare til sluttbrukarar. Gevinst og tap ved sikring av salskontrakter er resultatført ved realisering og er medteke under salsinntekter. Gevinst og tap ved sikring av kjøpskontrakter er resultatført ved realisering og er ført under varekjøp. Pr var ikkje-bokført gevinst på sikringsporteføljen kr Virksomhetsområde Beløp i 1000 kr. Totalt Energisal/ Nett Anna Interne Produksjon virksomhet poster Energisal Nettleige Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp/varekjøp Nettleige (overliggande nett) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat MONOPOLVERKSEMD (distribusjonsnett) Segmentinformasjon Distrib.nett Resultat Driftsinntekter i Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader Driftsreultat 1371 Meir/mindreinntekt Faktisk inntekt Tilbakeført mindre-/meirinntekt inkl. renter 1102 Kostnader i overliggjande nett 7434 Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Berekna meir(+) /mindreinntekt(-) 569 Inngåande saldo: meir-(+)/mindre(-)inntekt inkl. renter pr. 1/ Årets bevegelsar 1671 Inntektsført KILE -700 Akkumulert meir(+)/mindre(-)inntekt (inkl. renter ) s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

7 Balanse - Avkastningsgrunnlag Sum drifsmidlar etter fordeling 1/ Sum drifsmidlar etter fordeling 31/ Gjennomsnittlege driftsmidlar % påslag for nettkapital 408 Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat i % av avkast.grunnlag) 3,3 Kile Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi (Kile). Frå innførte NVE nye reglar som seier at nettselskapa sine inntekter skal gjerast avhengig av leveringstryggleik i nettet. Forventa KILE-beløp er berekna utfrå eit forventa nivå på ikkje levert energi (KILE) og avbrotssatsar. IB meir KILE frå forrige år 1858 Forventa årleg KILE-beløp, jf. NVE-vedtak 1684 Faktisk KILE-beløp 1115 Mindre KILE i året 569 Aktivering/resultatføring mindrekile 700 UB mindre KILE 1727 Note 2 - Anna driftsinntekt Andre driftsinntekter inneheld inntekter som kjem frå øvrig verksemd som veglys, installasjon, arbeid for andre og andre leigeinntekter. Vidare inneheld posten gevinst kr frå den finansielle handelen med kraftkontrakter som ikkje er klassifisert som prissikring. Note 3 - Varekostnad Dette gjeld kjøp av kraft, nettleige til overliggande nett og varekjøp til anna verksemd. Note 4 - Lønskostnad/godtgjeringar Gjennomsnittlig tal tilsette i rekneskapsåret er 22 personar, 19 årsverk. Spesifikasjon av lønskostnader I år I fjor Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre lønsrelaterte ytingar Aktiverte eigne arbeid Totalt Forutsetningar av aktuarmessig art byggjer på vanleg benytta forutsetningar innan denne type forsikring, og foreløpig Norsk Regnskaps Standard om pensjonskostnader. I år I fjor Tal tilsette som er omfatta av pensjonsordninga 18,5 19 Diskonteringsrente lagt til grunn i berekning av pensjonsforpliktelsen 6,0% 6,0% Årleg lønsvekst 3,0% 3,0% Årleg regulering av pensjonen (*) 3,0% 2,5% Forventa avkastning på pensjonsmidlar 7,0% 7,0% Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Resultatført estimatavvik = Pensjonskostnader Opptjente pensjonsforpliktelser pr Effekt av framtidige lønnsreguleringer (beregnet) = Beregnede forpliktelser pr Pensjonsmidler pr (markedsverdi) /- Estimatavvik (ikke resultatført) Arbeidsgiveravgift =Netto pensjonsforpliktelse pr (*) inkl. lønnsregulering, pensjonsøkning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom: Tomter/ Kraftstasjon Adm.bygg Fordelings- Veglys Sum adkomstvegar (90% nett) Nett Ansk.k. 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 0,0 1,5-5 2, ,0 Ytingar til leiande personar og revisor Dagleg leiar Styremedlemer Honorar for lovpliktig revisjon Dagleg leiar er med i den tariffesta pensjonsordninga som bedrifta har for alle tilsette. Det er ingen avtaler om ekstra ytingar til leiande personar i bedrifta. Pensjonskostnader og -forpliktelse Stranda Enegiverk si pensjonsordning omfattar 18,5 personar. Ordninga er tariffesta i hovudtariffavtalen mellom KS som arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane, og inneheld både tenestepensjon og avtalefesta pensjon. Pensjonsordningane gir rett til definerte framtidige ytingar. Desse er både avhengig av tal oppteningsår, lønsnivået når den enkelte når pensjonsalderen og storleiken på dei framtidige ytingane frå folketrygda. Forpliktelsane er forsikra i eit forsikringsselskap. 1 2 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

8 Driftslausøyre, inventar, verkty, kontormask og transportmidlar: Fjernstyring/ Biler/båt/ Inventar/ Sum måleutstyr transp.midl verktøy (nett) (90%nett) (felles) Ansk.k. 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 6,7 12, Anleggsbidrag kr er ført til frådrag i årets investeringar. Eige arbeid på nyanlegg er aktivert med kr Note 6 - Annan driftskostnad Posten Annan driftskostnad I posten er ført selskapet si leigekontrakt for datautstyr og selskapet si leigeavtale for fallrett ved Fausa Kraftverk. Leigekontrakta for fallrett er inngått i 1998 og justert i Leigetid er 20 år med rett til fornying. I år I fjor Leige EDB-utstyr Leige fallrett Fausa Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjellar Endring i midlertidige forskjellar framført korreksjonsinntekt til frådrag 0 = Inntekt før anvendelse av framført underskot = Inntekt før fradrag for evt. konsern-/aksjonærbidrag = Inntekt (RF1151, post 26) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Berekna skatt av alminneleg inntekt Korreksjonsskatt 0 Skatt av alminnelig inntekt Endring utsatt skatt (bokført) 0 + Endring utsatt skattefordel (bokført) Kraftverksskattar 0 = Ordinær skattekostnad Skattesats % Spesifikasjon av kraftverksskattar Berekna Naturressursskatt Framførbar naturressursskatt = Akkulumert naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten Periodisert til framføring 0 + Berekna skatt av Grunnrenteinntekt 0 = Sum kraftverksskattar 0 Årets betalbare skatt Skatt av alminneleg inntekt Berekna Naturressursskatt Avrekna mot fellesskatten Berekna skatt av Grunnrenteinntekt 0 = Sum betalbar skatt Utsett skatt/utsett skattefordel Driftsmidlar inkl. goodwill Uteståande fordringar Gevinst- og tapskonto Betinga skattefrie gevinstar Pensjonspremie/- forpliktelse Andre forskjellar = Grunnlag utsett skatt Utsett skatt 0 0 Negativt grunnlag utsett skatt = Grunnlag utsett skattefordel Utsett skattefordel Grunnlag ikkje bokført utsett skattefordel 0 0 Ikkje bokført utsett skattefordel 0 Midlertidige forskjellar som påverkar betalbar skatt Endring + Driftsmidlar inkl. Goodwill Uteståande fordringar Gevinst- og tapskonto Pensjonspremie/- forpliktelse Andre forskjellar Sum Midlertidige forskjellar som påverkar betalbar skatt Note 8 - Investeringar i aksjar og andelar Selskapet brukar anskaffelseskost ved vurderingar av investeringar i andre selskap, som er anleggsmidlar. I år I fjor Balanseført verdi pr Anskaffelseskost pr Andre fordringar Expert Eilag ASA Stranda Småbåtlag Samla balanseført verdi Note 9 - Kundefordringar/andre fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande. Det er i år avsett til forventa tap kr mot i fjor kr Konstanterte tap i år er kr som er kostnadsført under andre driftskostnader. Ingen fordringer forfell seinare enn 1 år. Note 10 - Annan marknadsbaserte finansielle instrument Sammenlikningstal for 2004 viser kr. 15 mill. som var plassert i 3 mnd sertifikat-lån i perioden 30/11-04 til 28/ s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2008

Årsmelding og rekneskap 2008 Årsmelding og rekneskap 2008 s t r a n d a e n e r g i v e r k å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 8 1 Viktige årstal for Energiverk AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på. 1929 Fausa kraftstasjon

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2009

Årsmelding og rekneskap 2009 Årsmelding og rekneskap 2009 Viktige årstal for Stranda Energiverk AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart sett i drift ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer