s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p Foto: Kjell Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen"

Transkript

1 Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

2 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit utfordrande og innhaldsrikt driftsår. Det økonomiske resultatet er nær opp mot budsjett. Produksjonen fekk to betydelege avbrot i året, lagerhavari i januar, og transformatorhavari i september. Dette førte med seg lågare økonomisk resultat enn det kunne blitt ved full drift. Styret DLE - Det Lokale Eltilsyn Medeigar i Elsikkerhet Møre AS Everkstyret Adm. direktør Økonomiavdeling Nettavdeling Energiproduksjon Marknadsavdeling Varamedlemmer: Ivar Rimstad leiar 1. Fredmøy Wollen Hallvard Fjørstad nestleiar 2. John Arne Langeland Terje Langlo styremedlem Liv Sørheim styremedlem Per Berge styremedlem Olav Solheim styremedlem Frode Langelo styremedlem - repr. for tilsette Tore André Remme, varamedlem for tilsette På heimesida vår kan du finne mange aktuelle og oppdaterte opplysningar som kan vere nyttige. Kraft- og nettprisar og mange andre opplysningar om kraftforsyning, produksjonen, nett og sal, vidare om kven hos oss som kan hjelpe deg ved behov. På sida er det mange linkar som kan vere interessante og nyttige. Til dømes kan du sjå kva for nettleige dei ulike nettselskapa i Noreg har. Våre nettkundar kan glede seg over at vi har blant dei lågaste satsane for nettleige i fylket. Ulempa er at det for kvart år blir lågare inntekt for drifta. Neste reguleringsperiode tek til frå Det er endå ikkje kjent korleis dette vil slå ut for inntektsramma komande år. Kvart selskap skal målast med omsyn til effektivitet. Dei seinare åra har nettavdelinga drive systematisk skogrydding i linjetraseane. Dette har medført merkbart redusert skadehyppigheit, og dermed få utkoplingar. Moderniseringsarbeidet av nettet føregjeng planmessig. Hyttefeltutbygging betyr auka aktivitet for oss. Inntektsramma minkar kvart år, det må derfor vere godt samsvar mellom aktiviteten vår og lønsemd i prosjekta. Kraftstasjonen i Fausa har gjennomgått store moderniseringsarbeid. Avdelinga har gjennomført framifrå arbeid. Marknadsavdelinga tilbyr konkurransedyktige produkt, og har framleis svært høge marknadsandelar i lokalsamfunnet, både for næringsliv og hushald. Marginane for kraftsal er særs små, avdelinga rapporterar eit resultat for året som er litt under det budsjetterte. I Stranda kommune, som er vårt konsesjonsområde, ligg nokså store unytta vassressursar. Vi er som kraftselskap aktive ved å tilby det vi kan bidra med for at desse ressursane kan bli utnytta til beste for grunneigarar, lokalmiljø og vårt selskap. Imidlertid er det heilt opp til dei som eig vassressursane å velje om dei vil byggje ut sjølve, eller å gå i samarbeid med andre. Selskapet bidreg med betydelege summar til lokalsamfunnet kvart år, vi er stolte av dette, men det er viktig at det over tid er samsvar mellom yteevne og uttak. Framleis ønskjer vi å vere ein god medspelar i lokalsamfunnet, og legg vekt på at det vi gjer skal verte til beste for eigaren, kundane og tilsette. Post- og besøksadresse: Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda sentralbord: Faks: e-post: Webside: marknadsansvarleg: Frode Langelo Produksjonsansvarleg: Ola Raknes Økonomiansvarleg: Astrid Langlo Ansvar for avrekning: Hildegunn J. Astad Ansvar for IKT og energimåling: Knut J. Helsem nettansvarleg: Terje Årdal nettplanleggjar: Bjarne Langdal mediekontakt: Knut Bjerke (adm. dir.) Dei tilsette har høg kompetanse, og har dei beste føresetnadar for framleis å gjere utmerket arbeid. Knut Bjerke adm. direktør 2 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

3 Årsmelding frå styret Stranda Energiverk AS sine forretningsområde Kraftomsetnad Kraftproduksjon Kraftdistribusjon, nettdrift Stranda Energiverk AS driv si verksemd frå eigne anlegg i Stranda. Stranda Energiverk AS sitt formål er: å sørgje for ei sikker og rasjonell energiforsyning å produsere og omsetje energi å arbeide aktivt for god ressursforvalting å drive anna verksemd i samband med dette Året 2005 Fordelingsnettet Leveransane i nettet 2005 vart 114 GWh, ein reduksjon på 0,8 % i høve året før er fjerde året i tarifferingsperioden på 5 år, Noregs vassdrags- og energidirektorat tildelar inntektsramma for kvart enkelt nettselskap, dvs. kor mykje nettselskapa i Noreg får lov å ta inn som nettleige. Ved nyttår 2005 hadde Stranda Energiverk dette fordelingsnettet (i parentes : 2004) 114,4 km høgspennings luftleidning (115,7 km ) 199,9 km lågspennings luftleidning (199,9 km ) 47,2 km høgspenningskabel (46,8 km) 111,2 km lågspenningskabel (102,9 km ) Forholdstalet ILE/levert energi (ILE = ikkje levert energi) I 1995 var dette forholdstalet 0,080%. I 1998 var forholdstalet 0,036% I 1999 var forholdstalet 0,036% I 2000 var forholdstalet 0,100 % (fråtrekt regionalnettfeil er talet 0,06%) I 2001 var forholdstalet 0,030 % I 2002 var forholdstalet 0,047 % (årsak i eige nett) I 2003 var forholdstalet 0,034 % I 2004 var forholdstalet 0,017 % I 2005 var forholdstalet 0,033 % KILE KILE, kvalitetsjustert inntektsramme for ikkjelevert energi, er ei ordning som er myndigheita, NVE, sin måte å sørgje for at nettselskapa skal vedlikehalde nettet sitt tilfredsstillande. Ved dårleg vedlikehald vil feilfrekvensen auke, og det betyr dårlegare kvalitet på energileveringa. Ordninga gir selskap ei på førehand fastsett ramme, blir leveringa dårlegare enn dette, må nettselskapet redusere nettprisane tilsvarande i dei komande 3 åra. Våre nettinntekter blir, som tidlegare vist, fastsett av NVE, Noregs vassdrags- og energidirektorat. Tildelt inntektsramme frå NVE, gir oss tilfredsstillande forhold i komande 5 - års reguleringsperiode. NVE har tildelt Stranda Energiverk ei KILE-ramme på kr for Dette er grensa for kor mykje utkoplingar omrekna i kr vi kan ha utan at inntektsramma blir redusert. Utkoplingane i 2005 utgjorde kr. Fordelingstransformatorane Vi har i alt 219 små og store fordelingstransformatorar med ei samla yting på kva. Året før var tala 217 stk. og med samla yting på kva. kraftproduksjonen Kraftstasjonane Produksjonen for året vart redusert i høve det moglege som følje av 2 større driftsavbrot. Aggregat 1 (5 MW) fekk lagerhavari i januar, med driftsstans frå til Transformatoren for aggregat 1 havarerte den 17. september, og påføljande avbrot for aggregatet fram til 1. veka i desember Fausa kraftverk har tre aggregat med ei samla yting på 7,7 MW. I Fausa kraftverk vart det i 2005 produsert 42,76 GWh, dette utgjer 5,223 GWh meir enn middelproduksjonen som for åra var 37,544 GWh. Den høgste årsproduksjonen vi har hatt er 52 GWh. Magasin per var 9,8 GWh, fyllingsgrad på 89,7%. Modernisering av kraftstasjonar Fausa kraftverk Styret har vedteke vedlikehaldsstrategiar for kraftstasjonane Det er utarbeidd omfattande planar for modernisering av anlegga. Dette arbeidet er snart sluttført: Aggregat 1: Regulator vart utskifta i 2001, kostnad 1 mill. kroner. For aggregat 1 og 2: Nytt apparatanlegg montert og sett i drift i 2005, kostnad ca 5 mill. kroner. Det har vore fjernkontroll sida 1982, men anlegget blir no lagt til rette for fjernoppstart, arbeidet med dette vil halde fram. Aggregat 3 Dette aggregatet vart totalutskifta i Også inntaksdammen vart opprusta. Ny yting på 0,73 MW, mot ca 0,5 tidlegare. Reinvesteringa vart på 3,8 mill. kroner. Aggregatet er fjernstyrt med fjernoppstart. Furset kraftverk Opprustingsplanar for Furset kraftverk er utarbeidd, konsesjonssøknad vart sendt til NVE i oktober 03 og den 12. januar 2005 gav NVE konsesjon på trinn I, den opprinnelege fallhøgda. Hausten 2005 vart arbeidet sett i gang med oppattbygginga og utvidinga av Furset kraftverk.. Styret søkte om konsesjon på trinn 2, planendring. No når årsmeldinga blir skrive, har vi fått konsesjon på det høge fallet. Det blir arbeidd for å halde fram anleggsarbeidet kontinuerleg. Etter framdriftsplanen skal anlegget vere ferdig våren ENØK Enova Alle netteigarar i Noreg var tidlegare pålagt å drive enøkverksemd. Stranda Energiverk AS er medeigar i det regionale enøksenteret i Ørsta. Stranda Energiverk formidla tenester til Enøk-senteret AS, men ordninga med enøksatsing i Noreg er no vesentleg endra. Staten oppretta i 2001 Enova som skal gjere følgjande, sitat: Enova tar initiativ til og fremmer mer effektiv energibruk, økt produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Dette gjøres hovedsakelig gjennom programmer rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt i form av spart, omlagt eller produsert energi. Enovas virksomhet finansieres gjennom et energifond. Enovas energifond finansieres med påslag på nettariffen som nå utgjør 1 øre per kwh. Nettselskapa i Noreg er dermed pålagt å krevje inn for Enova 1 øre/kwh frå nettkundane. Kraftomsetnaden Marknadsavdelinga rapporterer eit resultat for året som er litt under det budsjetterte. Det har ikkje vore store endringar i antal kundar, eller volum. Finansiell verksemd Nesten all handel av straum vert gjort på straumbørsen Nordpool. Dette er finansielle transaksjonar som inneber risiko for tap. Stranda Energiverk har utvikla ei risikohandbok som styrer korleis vi skal handle og kva for risiko vi har lov til å ta. DLE, det lokale eltilsyn Elsikkerhet Møre AS vart stifta i Selskapet førar vidare det samarbeidet som vi tidligare tok initiativet til å danne. Samarbeidet mellom 6 everk gjeldande tilsynsverksemda har synt seg å fungere godt. Med frå starten var Ørskog Energi AS, Sandøy Energi AS, Sykkylven Energi AS, Norddal Elverk AS og Stranda Energiverk AS. Frå kom Nordvestnett AS også med. Det enkelte everk har framleis ansvaret for det lokale eltilsynet DLE, men arbeidet blir utført av det felles eigde selskapet. Kvart everk skal framleis ha eigen tilsynsplan per år, godkjent av DSB, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Arbeid mellom barn og unge Vi ser det som viktig at barn og unge tidleg får eit godt forhold til everket, for på denne måten lettare kunne fange opp positiv informasjon som har betydning for el-tryggleik og sikker bruk av el-kraft. Sponsing av lag og organisasjonar gjer vi for å vere med å bygge kulturaktivitet i Stranda kommune, vi investerer i kultur og kontakt med målgrupper, noko som vi ser nødvendig for å medverke til auka kunnskap om el-tryggleik, men og for å skape gode kunderelasjonar. Styret, dagleg leiar og revisor Styreleiar er Ivar Rimstad. Med seg i styret har han Hallvar Fjørstad som nestleiar, Per Berge, Terje Langlo, Liv Sørheim, Olav Solheim og Frode Langelo (tilsettes repr). 1. varamedlem Fredmøy Wollen, 2. varamedlem John Arne Langeland. Vararepr. for tilsette er Tore Andre Remme. Knut G. Bjerke er dagleg leiar med tittel adm. direktør. Revisor har vore statsautorisert revisor Jens Arne Hagen. Tilsette i selskapet Stranda Energiverk hadde i tilsette, 19 årsverk. HMS Vi har eit HMS-system som vi meiner tilfredsstiller 4 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

4 HMS-forskrifta.Vi nyttar systemet vårt til internkontroll og kvalitetssikring av andre vesentlege gjeremål og oppgåver. Datasystemet ELA blir brukt som oppfølgingssystem. Det er sett i gang prosjekt for å utvikle og forbetre arbeidsmiljøet i bedrifta. Nøkkeltal - HMS-tilstanden Arbeidsulykker Fråvær som følgje av arbeidsulykker (dagar) Sjukefråvær (%) 4 4,9 8, ,5 3,7 5,2 4,1 Personalomsetjing Selskapet legg vekt på å ikkje forureine det ytre miljøet Vi har ei grunnhaldning som gjer at vi i alt vi gjer skal velje den løysinga som er mest tenleg med omsyn til økonomi og miljø. Der det er teknisk og økonomisk forsvarleg vel vi løysingar som eksempelvis jordkabel. Eitt av hovudmåla våre seier: Vi skal til ei kvar tid ha ei miljøvenleg utforming på nye anlegg. Situasjonen for likestilling i verksemda Faktisk tilstand er: Eigarvalte representantar består av 5 menn og 1 kvinne. Av 22 tilsette er 8 kvinner Kvinne Mann Dagleg leiar 1 Leiar økonomi/rekneskap 1 Leiar nettavdeling 1 Leiar avdeling for energisal 1 Leiar produksjonsavdeling 1 Øvrige tilsette i produksjonsavdeling 2 Avd. ing IKT 1 Sekretærstillingar 3 Konsulentstillingar 2 1 Reinhald (delt) 2 Øvrige, nettdrift: Energimontørar ol. 1 4 Planleggar 1 Det er lik lønn og like arbeidsvilkår for likt arbeid. Ved tilsettingar blir den som totalt sett har beste kvalifikasjonar og føresetnader valt. Ved like kvalifikasjonar og føresetnader vil vi velje det kjønnet som er underrepresentert på avdelinga/ stillingskategori. Fortsatt drift Styret vurderer føresetnadane for fortsatt drift som positive, og har lagt dette til grunn for årsrekneskapen. Styret vurderer marknads- og driftsutsiktene framover som tilfredsstillande. Det økonomiske resultatet og disponering av overskot/ fri eigenkapital Årsoverskot før skatt er kr Skatt er kr Årsoverskot etter skatt er kr Styret tilrår følgjande disponering av årsoverskotet for 2005: Utbytte til eigaren, Stranda kommune: kr utbetalt til utbytte Selskapets frie eigenkapital er kr Styret meiner at den framlagte resultatrekneskapen og balanse med notar gjev rett informasjon om drifta i 2005 og selskapet si stilling ved årsskifte. Så langt styret kjenner til har det ikkje kome fram forhold etter avslutning av rekneskapen som har betydning for bedømminga av rekneskapen. Styret takkar alle tilsette for god innsats i året. Resultatrekneskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salsinntekt energisal og nettleige 1, Anna driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad, Straumkjøp mv. 3, Lønskostnad Avskrivning på varige driftsmidlar Anna driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Anna renteinntekt Anna finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Anna rentekostnad Anna finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTAR ( ) ( ) ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGAR Avsett til utbyte Overføringar anna eigenkapital ( ) SUM OVERFØRINGAR Stranda, den Ivar Rimstad (leiar) Hallvar Fjørstad (nestleiar) Liv Sørheim Olav Solheim Terje Langlo Per Berge Frode Langelo (tilsettes repr) Knut G. Bjerke (adm. direktør) 6 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

5 Balanse pr Note EIGEDELAR Anleggsmidlar Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og anna fast eigedom Transportmidlar Driftslausøyre, inventar, verkty, kontorm Finansielle anleggsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Obligasjonar og andre fordringar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Kundefordringar Andre fordringar Andre marknadsbaserte finansielle instr Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Balanse pr Note EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Innskot eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelsar Pensjonsforpliktelsar Sum avsetning for forpliktelsar Anna langsiktig gjeld Ansvarleg lån Gjeld til kredittinstitusjonar 14, Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldig offentlege avgifter Utbyte Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Stranda, 18.mai 2006 i styret for Stranda Energiverk AS Ivar Rimstad Hallvar Fjørstad Olav Solheim terje Langlo styrets formann nestformann styremedlem styremedlem Per Berge Liv Sørheim Frode Langelo knut G. Bjerke styrmedlem styremedlem ansattes representant adm.dir. 8 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

6 Rekneskapsprinsipp Notar 2005 Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Selskapet har vidare følgt relevante bestemmelsar i Norsk Regnskaps Standard utarbeidd av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter/Driftskostnader Inntektsføring ved sal av varer og tenester skjer på leveringstidspunktet. Tenester inntektsførast etter kvart som dei blir levert. Kostnader vert medteke i rekneskapet i den perioden dei påløper. Finansielle kjøps- og salskontrakter Selskapet inngår finansielle kjøps- og salskontrakter mellom anna for å prissikre kraftproduksjonen og prissikre kraftkjøp som skal seljast vidare til sluttbrukarar. Tap og gevinst på desse finansielle kontraktene vert utrekna som differansen mellom kontraktspris og spotpris, og resultatført ved realisering. I tillegg har vi eiga portefølje med finansielle sals- og kjøpskontrakter som er trading. Både realiserte og urealiserte tap og gevinstar knytt til tradingporteføljen vert resultatført. Det er utarbeidd eit eige dokument som set rammer for den finansielle handelen og risikoeksponeringa. Inntektsføring av Nettinntekter Nettverksemda vert regulert av styresmaktene, ved at Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for alle selskap. Inntektsramma skal gi dekning for netteigar sine faktiske kostnader, og gi grunnlag for ei rimelig avkastning på investert kapital. Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt, utrekna i form av meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført som anten gjeld eller fordring på nettkundane. Av akkumulert meir-/mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Varer Varelageret består av vedlikehaldsmateriell og driftsrekvisita og er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFOprinsippet) og netto salsverdi (Laveste verdis prinsipp). Pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordning som gjev dei tilsette rett til avtalte framtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelse bereknast etter liniær opptening på basis av forutsetningar som antall oppteningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidlar, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytelsar frå folketrygda og aktuarmessige forutsetningar om dødelegheit, frivilleg avgang osv. Pensjonsmidlane vurderast til verkeleg verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fråtrekt verkeleg verdi av pensjonsmidlar. Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar normalt postar som forfell til betaling innan eitt år etter siste dag i rekneskapsåret, samt postar som knyter seg til varekretsløpet. Omløpsmidlar vurderast til lavaste verdi av anskaffelseskost og antatt verkeleg verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidlar og langsiktig gjeld Anleggsmidlar omfattar eigedelar bestemt til varig eige og bruk for verksemda. Finansielle anleggsmidlar er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidlar førast opp i balansen og avskrivast over driftsmidlets forventa økonomiske levetid. Anleggsmidlar nedskrivast til verkeleg verdi ved verdifall som forventast ikkje å vere av forbigåande art. Nedskrivingar blir reversert når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar førast opp i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til pårekneleg tap. Avsetning til pårekneleg tap gjerast på grunnlag av ei individuell vurdering av dei enkelte fordringane. Andre fordringar er vurdert tilsvarande. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar periodens betalbare skatt som blir utlikna og forfell til betaling i neste rekneskapsår i tillegg til endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med skattesatsen ved utgangen av rekneskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserande og skatteaukande midlertidige forskjellar som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserer eller kan reversere i same periode er utlikna og nettoført. Det skal dessutan for kraftverket betalast ein særskilt naturressursskatt. Naturressursskatten vert rekna ut frå produksjonen for det enkelte kraftverk og utgjer 1,3 øre pr kwh rekna ut frå årleg gjennomsnittsproduksjon for dei siste 7 åra. Naturressursskatten vert motrekna mot fellesskatten av ordinær inntektsskatt. Grunnrenteskatten er ein kraftverksskatt som vert berekna for kvart kraftverk. Grunnrenteskatten har som føremål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Avkastning hittil har vore lågare enn normalavkastning og derav ein akkumulert utsett skattefordel. Utsett skattefordel på framførbar negativ grunnrenteinntekt er etter vurdering ikkje medteke som eigendel i balansen. Kontantstraumanalyse Kontantstraumanalyse er utarbeidd etter den indirekte metoden. Note 1 - Salsinntekt Kraftsal og nettleige Selskapet sine hovudverksemder er krafthandel, kraftproduksjon og distribusjon av kraft (nettdrift) i den norske marknaden. Salsinntekter inneheld inntekt frå kraftsal, (både innkjøpt og eigenprodusert kraft) samt inntekter frå nettdrifta. Fordi marknaden har stort innslag av vasskraft, og der tilgang på vatn kan variere mykje frå år til år, vil prisar og produksjonsevne variere mykje. Dette kan gje store utslag på resultatet. I tillegg til dette har selskapet ein risikostrategi i høve til marknadsitusjonen, der vi skal prøve og oppnå høgast mogeleg inntening for produksjonen sett i høve til selskapet sine risikorammer. Fordi det knyter seg store usikkerheiter til kraftsalinntektene nyttar ein finansielle sals- og kjøpskontrakter i terminmarknaden (NordPool) mellom anna for å prissikre produksjonsvolum og prissikre kraftkjøp som ein skal selje vidare til sluttbrukarar. Gevinst og tap ved sikring av salskontrakter er resultatført ved realisering og er medteke under salsinntekter. Gevinst og tap ved sikring av kjøpskontrakter er resultatført ved realisering og er ført under varekjøp. Pr var ikkje-bokført gevinst på sikringsporteføljen kr Virksomhetsområde Beløp i 1000 kr. Totalt Energisal/ Nett Anna Interne Produksjon virksomhet poster Energisal Nettleige Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp/varekjøp Nettleige (overliggande nett) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat MONOPOLVERKSEMD (distribusjonsnett) Segmentinformasjon Distrib.nett Resultat Driftsinntekter i Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader Driftsreultat 1371 Meir/mindreinntekt Faktisk inntekt Tilbakeført mindre-/meirinntekt inkl. renter 1102 Kostnader i overliggjande nett 7434 Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Berekna meir(+) /mindreinntekt(-) 569 Inngåande saldo: meir-(+)/mindre(-)inntekt inkl. renter pr. 1/ Årets bevegelsar 1671 Inntektsført KILE -700 Akkumulert meir(+)/mindre(-)inntekt (inkl. renter ) s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

7 Balanse - Avkastningsgrunnlag Sum drifsmidlar etter fordeling 1/ Sum drifsmidlar etter fordeling 31/ Gjennomsnittlege driftsmidlar % påslag for nettkapital 408 Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat i % av avkast.grunnlag) 3,3 Kile Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi (Kile). Frå innførte NVE nye reglar som seier at nettselskapa sine inntekter skal gjerast avhengig av leveringstryggleik i nettet. Forventa KILE-beløp er berekna utfrå eit forventa nivå på ikkje levert energi (KILE) og avbrotssatsar. IB meir KILE frå forrige år 1858 Forventa årleg KILE-beløp, jf. NVE-vedtak 1684 Faktisk KILE-beløp 1115 Mindre KILE i året 569 Aktivering/resultatføring mindrekile 700 UB mindre KILE 1727 Note 2 - Anna driftsinntekt Andre driftsinntekter inneheld inntekter som kjem frå øvrig verksemd som veglys, installasjon, arbeid for andre og andre leigeinntekter. Vidare inneheld posten gevinst kr frå den finansielle handelen med kraftkontrakter som ikkje er klassifisert som prissikring. Note 3 - Varekostnad Dette gjeld kjøp av kraft, nettleige til overliggande nett og varekjøp til anna verksemd. Note 4 - Lønskostnad/godtgjeringar Gjennomsnittlig tal tilsette i rekneskapsåret er 22 personar, 19 årsverk. Spesifikasjon av lønskostnader I år I fjor Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre lønsrelaterte ytingar Aktiverte eigne arbeid Totalt Forutsetningar av aktuarmessig art byggjer på vanleg benytta forutsetningar innan denne type forsikring, og foreløpig Norsk Regnskaps Standard om pensjonskostnader. I år I fjor Tal tilsette som er omfatta av pensjonsordninga 18,5 19 Diskonteringsrente lagt til grunn i berekning av pensjonsforpliktelsen 6,0% 6,0% Årleg lønsvekst 3,0% 3,0% Årleg regulering av pensjonen (*) 3,0% 2,5% Forventa avkastning på pensjonsmidlar 7,0% 7,0% Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Resultatført estimatavvik = Pensjonskostnader Opptjente pensjonsforpliktelser pr Effekt av framtidige lønnsreguleringer (beregnet) = Beregnede forpliktelser pr Pensjonsmidler pr (markedsverdi) /- Estimatavvik (ikke resultatført) Arbeidsgiveravgift =Netto pensjonsforpliktelse pr (*) inkl. lønnsregulering, pensjonsøkning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom: Tomter/ Kraftstasjon Adm.bygg Fordelings- Veglys Sum adkomstvegar (90% nett) Nett Ansk.k. 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 0,0 1,5-5 2, ,0 Ytingar til leiande personar og revisor Dagleg leiar Styremedlemer Honorar for lovpliktig revisjon Dagleg leiar er med i den tariffesta pensjonsordninga som bedrifta har for alle tilsette. Det er ingen avtaler om ekstra ytingar til leiande personar i bedrifta. Pensjonskostnader og -forpliktelse Stranda Enegiverk si pensjonsordning omfattar 18,5 personar. Ordninga er tariffesta i hovudtariffavtalen mellom KS som arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane, og inneheld både tenestepensjon og avtalefesta pensjon. Pensjonsordningane gir rett til definerte framtidige ytingar. Desse er både avhengig av tal oppteningsår, lønsnivået når den enkelte når pensjonsalderen og storleiken på dei framtidige ytingane frå folketrygda. Forpliktelsane er forsikra i eit forsikringsselskap. 1 2 s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

8 Driftslausøyre, inventar, verkty, kontormask og transportmidlar: Fjernstyring/ Biler/båt/ Inventar/ Sum måleutstyr transp.midl verktøy (nett) (90%nett) (felles) Ansk.k. 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 6,7 12, Anleggsbidrag kr er ført til frådrag i årets investeringar. Eige arbeid på nyanlegg er aktivert med kr Note 6 - Annan driftskostnad Posten Annan driftskostnad I posten er ført selskapet si leigekontrakt for datautstyr og selskapet si leigeavtale for fallrett ved Fausa Kraftverk. Leigekontrakta for fallrett er inngått i 1998 og justert i Leigetid er 20 år med rett til fornying. I år I fjor Leige EDB-utstyr Leige fallrett Fausa Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjellar Endring i midlertidige forskjellar framført korreksjonsinntekt til frådrag 0 = Inntekt før anvendelse av framført underskot = Inntekt før fradrag for evt. konsern-/aksjonærbidrag = Inntekt (RF1151, post 26) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Berekna skatt av alminneleg inntekt Korreksjonsskatt 0 Skatt av alminnelig inntekt Endring utsatt skatt (bokført) 0 + Endring utsatt skattefordel (bokført) Kraftverksskattar 0 = Ordinær skattekostnad Skattesats % Spesifikasjon av kraftverksskattar Berekna Naturressursskatt Framførbar naturressursskatt = Akkulumert naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten Periodisert til framføring 0 + Berekna skatt av Grunnrenteinntekt 0 = Sum kraftverksskattar 0 Årets betalbare skatt Skatt av alminneleg inntekt Berekna Naturressursskatt Avrekna mot fellesskatten Berekna skatt av Grunnrenteinntekt 0 = Sum betalbar skatt Utsett skatt/utsett skattefordel Driftsmidlar inkl. goodwill Uteståande fordringar Gevinst- og tapskonto Betinga skattefrie gevinstar Pensjonspremie/- forpliktelse Andre forskjellar = Grunnlag utsett skatt Utsett skatt 0 0 Negativt grunnlag utsett skatt = Grunnlag utsett skattefordel Utsett skattefordel Grunnlag ikkje bokført utsett skattefordel 0 0 Ikkje bokført utsett skattefordel 0 Midlertidige forskjellar som påverkar betalbar skatt Endring + Driftsmidlar inkl. Goodwill Uteståande fordringar Gevinst- og tapskonto Pensjonspremie/- forpliktelse Andre forskjellar Sum Midlertidige forskjellar som påverkar betalbar skatt Note 8 - Investeringar i aksjar og andelar Selskapet brukar anskaffelseskost ved vurderingar av investeringar i andre selskap, som er anleggsmidlar. I år I fjor Balanseført verdi pr Anskaffelseskost pr Andre fordringar Expert Eilag ASA Stranda Småbåtlag Samla balanseført verdi Note 9 - Kundefordringar/andre fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande. Det er i år avsett til forventa tap kr mot i fjor kr Konstanterte tap i år er kr som er kostnadsført under andre driftskostnader. Ingen fordringer forfell seinare enn 1 år. Note 10 - Annan marknadsbaserte finansielle instrument Sammenlikningstal for 2004 viser kr. 15 mill. som var plassert i 3 mnd sertifikat-lån i perioden 30/11-04 til 28/ s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2009

Årsmelding og rekneskap 2009 Årsmelding og rekneskap 2009 Viktige årstal for Stranda Energiverk AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart sett i drift ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2008

Årsmelding og rekneskap 2008 Årsmelding og rekneskap 2008 s t r a n d a e n e r g i v e r k å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 8 1 Viktige årstal for Energiverk AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på. 1929 Fausa kraftstasjon

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer