U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad:"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL I1IDDELALDERDALEN Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg livslop og kultur Møtested: Møterom 2, Rodberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Merknad: Sak 33: Høring av NOU 20 12:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for bamehagene vil bli sendt ut på e-post tirsdag Nore og Uvdal kommune , U (.AU&I Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 29/12 Årsmelding og regnskap - Vebjørn Oddens gavefond 2011 PS 3 0/12 Samhandlingsreformen - forebyggende tiltak PS 31/12 PS 32/12 PS 33/12 Ny 4-årspian for Den kulturelle skolesekken Oppvekst Numedal - Interkommunalt samarbeid mellom Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal Horing av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene - ettersendes

3 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv : 242 Saksmappe : 2004/1087 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Årsberetning og regnskap - Vebjorn Oddens gavefond 2011 Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /12 Saken gjelder: Vebj ørn Oddens Gavefond. Godkj enning av regnskap og årsberetning Fakta: I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsførsel for Vebj ørn Oddens Gavefond. Regnskapet føres av Uvdal regnskapsservice AS. I år 2011 har legatets midler kr ,52 blitt benyttet til velferdstiltak for brukerne ved Nore og Uvdal sjukeheim. 10% av avkastningen!renteinntektene skal i følge pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en form for infiasjonssikring. Renteinntekter i 2011 kr ,10-10% tillegges bundet kapital kr 2.234,61 Til disposisjon i 2012 kr 20.11,49 Egenkapital pr er , kr ,17 av dette er bundet kapital.

4 I tråd med ovennevnte delegasjonsreglement er administrasjonen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsforsel for Vebjøm Oddens Gavefond. I tråd med regnskapsloven stilles det krav om at regnskap og årsberetning skal godkjennes underskrives av samtlige medlemmer i Hovedutvalg Helse Sosial og omsorg, før regnskapet sendes Brønnøysundregisterene. I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsførsel for Vebjørn Oddens Gavefond. Regnskap og årsberetning skal behandles og underskrives av samtlige medlemmer i hovedutvalg HSO, før revisjon. Deretter sendes regnskapet Brønnøysundregisterene. Regnskapet føres av Uvdal regnskapsservice AS. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak Vebj ørn Oddens gavefond er ikke skattepliktig. Saksbehandlers vurdering: I henhold til ovennevnte fakta skal hovedutvalgets medlemmer godkjenne og underskrive regnskap og årsmelding. Rådinannens forslag til vedtak: Årsberetning og regnskap for Vebjøm Oddens gavefond 2011 godkjennes og underskrives av medlemmene i hovedutvalg helse sosial og omsorg Navir Navn: Navn: Navn Navw Navn Navn:

5 Vedlegg: 1. Årsberetning Vebj ørn Oddens gavefond 2. Utkast til revisors beretning 2011 Vebjøm Oddens gavefond 3. Opplysninger om legatregnskapet for Balanse Vebjørn Oddens gavefond Resultatregnskap Vebjørn Oddens gavefond Noter til årsregnskap Årsoppgave2Oll 8. Vedtekter Vebj ørn Oddens gavefond

6 Nore og Uvdal kommune z_c Rødberg : Arkiv : 242 Saksmappe : 2004/1 087 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Årsberetning Vebjorn Oddens gavefond 2011 Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur Vedlegg sak 2004/1087 Årsberetning 2011 Vebjorn Oddens Gavefond Regnskapsplikten innebærer en plikt til å utarbeide en årsberetning som skal følge regnskapet, jfr regnskapsloven & 3-1 Denne skal inneholde: 1. opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer 2. rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. 3. opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter 4. bekreftelse eller redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift, 5. resultatdisponering dersom dette ikke fremgår av resultatregnskapet 6. opplysninger om arbeidsmiljø og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet 7. opplysninger om likestilling 8. opplysninger om forholdet til det ytre miljø 1. opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsj ett og regnskapsførsel for Vebj ørn Oddens Gavefond. Hovedutvalg helse sosial og omsorg fungerer som styre for Vebjøm Oddens Gavefond, og behandler regnskap og årsberetning. Vebjørn Oddens fond brukes til velferdstiltak for pensjonistene på institusjonen ved Bergtun omsorgssenter i

7 2. rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Regnskapet gir et rettvisende bilde av fondets utvikling og dets stilling 3. opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter Det er ingen forsknings og utviklingsaktiviteter knyttet mot fondet. 4. bekreftelse eller redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift, Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift 5. resultatdisponering dersom dette ikke fremgår av resultatregnskapet Overskuddet er disponert til: Underskuddet er dekket inn ved bruk av annen egenkapital 6. opplysninger om arbeidsmiljø og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet Det er ingen tilsatte knyttet mot Vebjøm Oddens Gavefond 7. opplysninger om likestilling Det er ingen tilsatte knyttet mot Vebjøm Oddens Gavefond 8. opplysninger om forholdet til det ytre miljø Fondets drift er av en slik art at forurensningsproblematikk ikke eksisterer Fagsjef pleie rehabilitenng og omsorg Nore og Uvdal kommune 2

8 6KR I ij4i1i Buskerud Kommunerevisjon IKS jr Referanse: Til styret i Vebjørn Oddens gavefond REVISORS BERETNING FOR 2011 FOR VEBJORN ODDENS GAVEFQND Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for Vebjøm Oddens Gavefond, som bestf av balanse per 31 desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd pa kr og oppstilhng over endnnger i egenkapital, for regnskapsaret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide med regnskapslovens regler og god regisicapsskikk i leder finner nødvendig for a muliggjøre utarbeidelsen feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil det giret rettvisende bilde i samsvar kontroll som styret og daglig som ikke inneholder vesentlig Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standan±s on Auditmg Revisj onsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for a opn betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon k En revisjon innebærer førelse av hand inger for a innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i arsregnsaje\t De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskatinneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil Ved en slik nsikovurdeniig ar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et arsregnskap somgir et rettvisende bilde Formalet er a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetei nif(kke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som konklusjon. grunnlag for vår

9 Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vebj ørn Oddens Gavefond per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt dnft og forslaget til anvendelse av overøicl4et er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (IS? revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasji til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. nødvendig i ikke er Konklusjon om utdelinger ogforvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet i henhold til internasjonal standard for utdelinger er foretatt i samsvar med lov, for øvrig. vi har funnet nødvendige vi stiftelsen er forvaltet og Drammen, 24. februar 2012 Buskerud Kommunerevisjon IKS Håkon Frogner Oppdragsansvarlig/registrert revisor 111 p

10 ra V.Odden s gavefond Opplysninger til legatregnskapet for 2011 Brukt til ulike formål i samsvar med vedtektene kr ,52 Renteinntekter kr ,10 Overskudd 2011 kr ,58 10% av avkastningen/renteinntektene skal ifig. pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en inflasjonssikring Bundet kapital pr kr ,56 10% av renteinntektene kr ,10 kr ,61 Bundet kapital pr kr ,17 Renteinntekter 2011 kr ,10-10% avsatt til bundet egenkapital kr ,61 Til disposisjon 2012 kr ,49 Overføres fra konto til konto kr ,49

11 Balanse jccc kç y L [ V.Oddens gavefond IEIENDELER Noter An leggsmidler Immatrielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende 0 0 Utsatt skattefordel 0 0 Goodwill 0 0 Sum immatrielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 Maskiner og anlegg p, rigger, fly og lignende 0 0 u iftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 0 0 Sum varige driftsmidler 0 0 Finansielle anleggsmidler nvesteringer i datterselskap 0 0 nvesteringer i annet foretak i samme konsern 0 0 Lån til foretak i samme konsern 0 0 nvesteringer i tilknyttet selskap 0 0 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 0 Investeringer i aksjer og andeler 0 0 Obligasjoner og andre fordringer 0 0 Sum finansielle anleggsmidler 0 0 I - Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler ter 0 0 Fordringer Kundefordringer 0 0 Andre fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 Sum fordringer lnvesterincier Aksjer oç andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Sum investeringer IBankinnskudd, kontanter og lignende Isum omløpsmidler c c c c c ( I I cc c ci ( I ISUM EIENDELER

12 [ÇENKAPITAL OG GJELD Noter Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 0 0 Overkursfond 0 0 Annen innskutt egenkapital 0 0 Sum bunden egenkapital 0 0 Opptjent egenkapital Bundet egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum annen eaenkaoital Isum egenkapital IGield Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 0 0 att skatt 0 0,-.. ire avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning forforpliktelser 0 Annen langsiktig gjeld Konvertible lån 0 0 Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Konvertible lån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 L verandørgjeld 0 0 albar skatt 0 0 Skyldige offentlige avgifter 0 0 Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld 0 0 Sum kortsiktig gjeld 0 0 ISum gjeld 0 0 ISUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 Resultatregnskap V.Oddensgavefond -i( DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter Driftsirrntekter Salgsinntekt 0 0 Annen driftsinntekt 0 0 Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Endring i beholdning av varer under tilv. og ferdig tilv. varer 0 0 Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler 0 0 Varekostnad 0 0 Lønnskostnad 0 0 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Msresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 0 0 Inntekt på investering i annent foretak i samme konsern 0 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0 0 Renteinntekter fra foretak i samme konsern 0 0 Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 0 Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0 Sum finansinntekter Finanskostnader Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 0 0 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0 ntekostnad til foretak i samme konsern 0 0 Annen rentekostnad 0 0 Annen finanskostnad 0 0 Sum finanskostnader 0 0 ISum netto finansposter

14 - Noter lordinært resultat før skattekostnad [Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 lordinært resultat J EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter [Ekstraordinær inntekt 0 0 ISum ekstraordinære inntekter 0 0 Ekstraordinære kostnader I Ekstraordinær kostnad 0 ISum ekstraordinære kostnader IResultat ekstraordinære poster 0 0 ISkattekostnad Då ekstraordinært resultat 0 0. sresultat 0 0 Disponering Overførtfra annen egenkapital % av rentene avsatt til bundet egenkapital Avsatt utbytte 0 0 Mottatt konsernbidrag 0 0 Avsatt konsernbidrag 0 0 Mottatt aksjonærbidrag 0 0 Avsatt aksjonærbidrag 0 0 Fondsemisjon 0 0 Overføringer annen egenkapital 0 0 Private uttakfinnskudd 0 0 Udekket tap 0 0 Sum disponert )

15 f VOdden s gavefond f NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Note I - Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Note 2 - Skatt V.Oddens gavefond er ikke skattepliktig. Note 3 - Egenkapital Egenkapital pr var kr ,- Overskudd 2011 utgjør kr ,- Renteinntekter 2011 kr ,10 brukt til ulike formål i samsvar med vedtektene kr ,52 Overskudd kr ,58 10% av avkastningen I renteinntektene skal iflg. pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en inflasjonssikring Bundet kapital pr kr ,56 10% av renteinntektene kr ,10 kr ,61 Bundet kapital pr kr ,17 Renteinntekter 2011 kr ,10-10% avsatt til buidet egenkapital kr ,61 Til disposisjon i 2012 kr ,49 /2 Egenkapital pr er kr kr ,- av dette er bundet egenkapital Note 4 - Ansatte, godtgjørelser m.v. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser i i bestemmelser om OTP Selskapet er ikke bundet opp Note 5 - Bundne midler Pr hadde selskapet bundne midler med kr ,-. Dette er bundne bankinnskudd Note 6 - Langsiktig gjeld Selskapet har pr ikke gjeld Note 7 - Sammendratte poster Posten andre driftskostnaderer slått sammen av: Kjøp av blomster kr ,- Regnskapshonorar kr ,-

16 Aviser og tidsskrifter kr ,- Bankgebyr kr. 282,- NRK-lisens, gebyr til stiftelsestilsynet kr ,- Sum andre driftskostnader kr ,- Note 8 - Andre opplysninger Selskapet har forhåndsbetalt Laagendalsposten for 2012 med kr ,- Dette står som en fordring i balansen. 10% av renteinntektene hvert år skal settes av som bundet egenkapital ifig. vedtektenes pkt.5. Det er for 2011 satt av kr ,61. )

17 EI Vebjørn Oddens Fond Veif. Pensj. Nore /Uvdal VI Lis B. Nerli 3630 RØDBERG Kundeservice person: Kundeservice bedrift: Internett: Arsoppgave 2011 Innskudd per DNB Bank ASA Kontonummer Val. Saldo I Valuta Saldo * Renter opptjent Renter sort Skattepliktig rente * godskrevet Fastrenteinnskudd 12 mnd NOK (C Sparekonto NOK Bufferkonto SUM Alle beløp er avrundet til hele tall. * Benyttes i selvangivelsen. Beløp er oppgitt i NOK. Skattedirektoratet har med hjemmel i lov fatt levert tilsvarende opplysninger. Alle opplysningene er gitt p grunnlag av kundenummer DNB Bank ASA Postadresse 0021 Os o Sentralbord Foretaksregisteret NO MVA

18 LL 1i2 Vebjørn Oddens Fond VI Lis B. Nerli RØDBERG 3630 Veif. Pensj. Nore /Uvdal Kundeservice person: Kundeservice bedrift: Internett: Årsoppgave 2011 Innskudd per DNB Bank ASA Kontonummer Val. Saldo i valuta Saldo * Renter opptjent Renter sort Skattepliktig rente * godskrevet Foreriingskonto NOK SUM Alle beløp er avrundet til hele tall. * Benyttes i selvangivelsen. Beløp er oppgitt i NOK. Skattedirektoratet har med hjemmel i lov fatt levert tilsvarende opplysninger. Alie opplysningene er gitt p grunnlag av kunenummer DNB Bank ASA Postadresse 0021 Oslo Sentralbord Foretaksregisteret NO MVA

19 DTKTER. for Vebjsrn Odden fond til velferdtiltk for pensjo nrene på Nore og Uvda]. SJ ukehei rn. 1. Fondet som pr. O1DS.a7 utgjorde kr ,91, kan kun anvendes til velferdstiltak for pensjonrene på Nore og Uvdal Sjukeheim. 2. Fondets midler forvaltes oq disponer:es etter de regler som fremgår av Lov av 23. mai 1980 nr.1 1, om stiftelser mn. m. 3. Fondets styre er identisk med Sjukeheimens styre, med representasjon fra penajorzrene. 4. Plassering av kapit.aleri bor skje med mrksima1 sikkerhet og hoyet mulig ren te, ettez LI Ibud ± a alterna Live banker/finansierinqsselskopeu. PJ..as sering/omplassering av kapitalrn ka1 ocik.jemie ny kommunestyret. Rapitalen kan bare tqripts etter vedteklaendring (kfr. Lov cm st.lf Leiser mii. m). 5. Av den årlige avkastningen skal minst 1OX tiliqcis kapitalen, for å infl.sjonssikre denne. Resten disponeres av Sjukeheimens styer, etter ljude;j::t. settes opp i samråci med pensjorzremie. Pudojettet. godkjenens av Sjukeheimens styre. EudcjetLfors1et leqges fram samtidig som kommuncbudsje I Let. Evetï Lu elle ubrukte midler disponeres/omdispone es i forbindelse med budsjettbehaxidi.iricen. 5. Reqnskupet foreo scim s&rreqiskup av kci1mut1ekorn revideres av kommunenes reviocir. I rmen :3 riiridr t:. ti i regnakapsårets utgang skal ï evij r t og Liukce± Le I regnskapssammendrag sendes Fylkesmanrien. 7. Endr inger i disse vedtektene kan kun qjoi es et godkjenning av kommunestyret og Fylkeumarinen. Disse vedtektene er godkjeril av kommunestyret den. og F ylkesmannen dcii. c

20 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv : G00 Saksmappe : 2011/498 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Samhandlingsreforrnen - forebyggende tiltak a IIWY Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /12 Saken gjelder: Samhandlingsreformen. Forebyggende tiltak. F_-t.a. Stort ingsmeldingen 47 Samhandlingsreformen bygger på at bedre samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder framover. Pleie rehabilitering og omsorg har fokus på behandling av sykdommer og seinkomplikasjoner, og har noen tiltak som er forebyggende lavterskeltilbud. Av disse kan nevnes trygghetsalarmer, varmmatombringing, servicesenter Bergtun, ambulerende vaktmester, hjemmehjelp. Saksbehandlers vurdering: En har sett behov for å videreutvikle tjenestetilbudet på servicesenter Bergtun som et forebyggende lavterskehulbud. Våren 2011 ble det i samhandling med Kongsberg sykehus fagavdeling helse sosial og barnevern utviklet et kurstilbud med 8 kursdager til befollcningen 67+. Innholdet var fysisk aktivitet, samt foredrag/diskusjonsgruppe med temaer som bevegelse, bra mat, livskvalitet, fallforebygging, hjelpemidler, forebyggende helsearbeid og hjelpemidler. Kurset ble gjennomført høsten 2011, og 25 personer deltok. Evalueringen fra brukere av kurstilbudet er udelt positiv. I trôd med arbeidsmål i budsjett 2011 har en i tillegg JI ovennevnte høsten 2011 igangsatt forebyggende team. Dette er oppsøkende virksomhet &a hjemmetjenesten til befolkningen 77+. Et tilbud om besøk og samtale med erfaren helslpersonell. Tilbudet gikk til 121

21 personer. 74 personer mottok tilbudet. Tilbakemeldin om samtalen var at samtlige opplevde at forebyggende team var nyttig og gav nyttig inform sjon. Besøket resulterte i mange søknader om hjelpemidler, og noen søknader om varmmat. De to ovennevnte tiltak er udelt positive. En koniduderer med at disse innlemmes som en del av drift i fagavdelingen, og videreføres fra høst Råtnannens forsl3g til vedtak: Saken tas til orientering.

22 0 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : CIO Saksmappe : 2011/1181 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler LIII Samuelsen Ny 4-årspian for Den kulturelle skolesekken MØTEBEIJ Utvalg Metedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /12 Kommunestyret Saken gjelder: Goc 1kjenning av lokal plan for Den kulturelle skolesekken; Skreppa Fakta: Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt satsningsområde som skal sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. DKS finansieres av statlige spillemidler i tillegg til midler fra fylkeskommune og kommune. DKS i Buskerud administreres av Buskerud fylleskommune. Fylkeskommunen krever at komn :nenejevnlig reviderer sine lokale planer og a:ibefaler at det utarbeides nye hvert fjerde år. Planene skal beskrive kommunens organisering av DKS og ambisjoner innen hvert hovedområde som er film, kulturarv, musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. En komité bestående av representanter for skole, barnehage, bibliotek, kulturskole og fagavdelingen SBK har utarbeidet et forslag til ny plan. Siden noe av intensjonen bak DKS er at elevene skal møte profesjonelle utøvere i kunst og kuhuruttrykk, har komiteen valgt å ha stor fokus nssurspersoner i denne reviderte planen. Det r også laget en oversikt over kommunens kunstsamling med henvisning til mer informasjon på skolenes fellesområde på data. Litteraturlista er oppdatert og laget med tanke på aktuell og pedagogisk tilrettelagt stoff.

23 Modulene er reviderte og justert i forhold til gjeldende praksis. Målet er å få modulene til å framstå som overkommelige, oversiktlige og inspirerende. Vi har fjerna personnavn fra modulene og ført opp institusjonene som samarbeidspartnere. Det gjør planen mer tidløs. Et unntak er Gro Kollandsrud som står oppført i tilknytning til Limogekrusifikset. I følge kommunestyrevedtaket fra skulle det i perioden utarbeides et lokalt prosjekt rundt Hardangervidda og kulturarv/bruk av naturen, gjerne som et samarbeidsprosjekt mellom skolene. Det er derfor lagt inn et nytt obligatorisk prosjekt i modul 6 som gjennomføres som et prøveprosj ekt allerede våren Lokal folkemusikk er mer vektiagt etter et uttalt ønske fra det forrige kommunestyre. Det er irnihentet tillatelse til bruk av bildene i planen. Planen ble sendt ut på høring i desember 2011 med frist 1.februar til følgende høringsinstanser: skolene, barnehagene, biblioteket, kulturskolen, ungdomsrådet og kirken. I tillegg ble høringsdokumentet lagt ut på kommunens nettside og tilgjennomsyn på servicekontoret. Vi har mottatt høringsuttalelser fra: Rødberg Barnehage Nore skole Uvdal skole Rødberg skole Den norske kirke Saksbehandlers vurdering: Høringsuttalelsene fra de ulike instansene er innarbeidet i det fremlagte forslaget til godkjenning. Rødberg barnehage har ingen merknader. Den norske kirke understreker at den er en viktig forvalter av vår felles kulturarv. Generelt og spesielt med tanke på de unike stavkirkene i vår kommune synes det som om potentiale til samarbeid om DKS er langt større enn det vi praktisere i dag. Vi tar dette som et positivt signal og et ønske fra kirka om å videreutvikle samarbeidet. Det er imidlertid naturlig å starte med den konkrete dialogen, prøve ut prosjekter og etter hvert innarbeide dem i planene! modulene. Rødberg skole er oppatt av at ressurspersonene som står oppført på lista må spørres på forhånd. Disse har derfor fått skriftlig beskjed om at de er på lista og at de kan få en henvendelse fra skolenlbarnehagen. Det ligger imidlertid ingen forpliktelse i det å stå oppført som ressursperson. Vi må respektere at den enkelts mulighetene til å involvere seg kan variere fra år til år. I det ligger også noe av planens fleksibilitet og dynamikk. Rocberg skoles ønske om å gjennomføre årlig temaer i tråd med planen er positivt. Te:naene kan imidlertid legges inn i den enkeje skoles aktivitetsplan som utarbeides hver høst. Den kommunale planen er en fellespian som gir føringer for alle kor :lmunens elever, og bør derfor ikke være for detaljert. Forslaget om reindrift og sor. arner tas inn som et emne under idebank.

24 Uvdal skole mener at modul 3, Visuell kunst! Skulptur, er for omfattende.denne modulen er derfor omarbeidet etter høringen, og noen av de obligatoriske tiltakene er flyttet til idebank. Det som er blitt stående under obligatoriske tiltak er sentrale minnesmerker og utsmykninger. Nore skoles merknader er i stor grad rettet mot oppdatering av listene for ressurspersoner /kunstnere!litteratur, samt noen av moduler.der er ingen grunn til ikke å imøtekomme disse endringene, som kun bidrar til forbedringer. Alle endringer er således innarbeidet i det nye forslaget Rådmannens forslag til vedtak: Lokal plan for Den kulturelle skolesekken vedtas or perioden Vedlegg: Skreppa Lokal plan DKS Nore og Uvdal kommune Saksdokumenter: Høringsbrev datert Høringsuttalelser fra Rødberg skole Nore skole Uvdal skole Rødberg Barnehage Den norske kirke

25 ..3tgallerietlKunstnersenteret i _..,kerud SKREPPA Lokal plan for ben kulturelle skolesekken Revidert utgave

26 Foto: B&d Sagfjcera Iririholdsfortegnelse: Handlingsplan 2 Moduler 6 Ressurspersoner 7 Utsmykninger 9 bet kompetente barn 12 Modul 1 - Musikk,dans og bevegelse 13 Modul 2 - Visuell kunst: Billedkunst 14 Modul 3 - Visuell kunst: Skulptur 15 Modul 4 - Litteratur 16 Modul 5 - Musikk og scenekunst 17 Modul 6 - Kulturarv og arkitektur 18 Modul 7 Form og design 19 Modul 8 Litteratur 20 Modul 9 - Musikk - bans - brama 21 Modul 10 - Foto og film 22 Litteraturhenvisninger: 23 Kulturell skolesekk Nore og Uvdal 1

27 SKREPPA en kultu ell ispirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal Handlingsplan for ben kulturelle skolesekken i Nore og ljvdal Kommune. ben kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen. skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Formålet er å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens Iceringsmål. bet gjøres blant annet ved å trekke inn profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og ved å anvende kunst- og kulturinstitusjonenes ressurser og kompetanse i skolens virksomhet. Utfordringene ligger i et godt samspill mellom kulturskolen, eksterne kulturti Ibud, det frivillige ku Iturarbeidet, diverse kulturinstitusjoner og grunnskolen. Nore og Uvdal har også valgt å inkludere barnehagene i sin lokal plan. Basis for Skreppa er: LcBrerplanverket for kunnskapsløftet lommeplan for barnehagen 2011 Broen og den blå hesten - Handlingsplan for styrking av de estetiske fagene og kulturdimensjonen i grunnskolen (KUF og Kb 1995) ben kulturelle skolesekken - Utviklingsplan (LIFb og KKb 2002). Nore og Uvdal Kommune vil gjennom sin handlingsplan Skreppa - en kulturell inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal og sikre at alle barn får møte kunstneriske og kulturelle uttrykk av høy kvalitet og med stor grad av lokal forankring. ben gir elevene en bred kulturell IcEring og sikrer at alle elever som går ut av grunnskolen i Nore og Uvdal kommune har med seg: god lokalkunnskap knyttet til kommunens kultur, historie og estetisk miljø. opplevelser, refleksjon og kunnskap knyttet til uttrykksformene musikk, dans, drama, bil ledkunst, skulptur, kunsthåndverk, litteratur, arkitektur, teater, form/design, foto, video /f ilm Kulturell skolesekk Nore og Uvdal 2

28 Organisering og forankring Prosjektgruppa har bestått av: Ann Kathrine Bjørnsrud Aasen, barne- og ungdomskonsulent Merethe Rød Knudsen, pedagogisk konsulent (leder fra oktober 2003) Magne Fremo, kulturskolerektor (Frode Aune 2002/2003) Ingebjørg Ulboasen, biblioteksjef Kan Håvardsrud, representant fra skolene Kan Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Ansvarlig for revidert utgave 2011: Synne Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Torunn Helene Bakka, representant fra skolene Liv Bergset, rektor kulturskolen Gunn Vigdis Pedersen, Nore og Uvdal bibliotek LIII 5. Samuelsen, kulturkonsulent Ansvarlig for oppfølging: Kulturkonsulent og kommunekoritakt, Lill Samuelsen, i samarbeid med kulturkontaktene ved de enkelte skolene og kulturkontakt for barnehagene. Rammeplan Barnehagen skal formidle verdier og kultur og gi rom for barns egen kulturskaping. ben skal bidra til at alle barn far oppleve glede og mestning i et sosialt og kulturelt fellesskap (Barnehageloven S 2) I Rammeplanens kapittel 2.6 Barnehagen som ku/turarena står det videre: Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjore, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Barnehagen bør ta del i kulturen i ncermiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet. Om fagområdet Kunst, ku/tur og kreativitet (Rammeplan kap.3.3) står det: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Innholdet i Skreppa vil også berøre flere av fagområdene i Rammeplanen. Om fagområdet Ncerm//jø og samfunn (Rammeplan kap.3.6) står det: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. ben skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Kunnskapsløftet: I den generelle delen av Icererplanverket for kunnskapsløffet er det satt fokus på det skapende menneske. Opplceringa i grunnskulen skal gi grunnleggjande kunnskap, levandegjere kulturarven, stimulere til å ta lokalkulturen i bruk og inspirere barn og unge til å vere aktive og skapande. Kulturell skolesekk Nore og Uvdal 3

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalget for livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 1.4.214 Tidspunkt: 14: Informasjon: Orientering om Uvdal skole v/lars Granhaug

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA. Lokal plan for Den kulturelle skolesekken

Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA. Lokal plan for Den kulturelle skolesekken Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA Lokal plan for Den kulturelle skolesekken Revidert utgave 2012 0 Foto: Bård Sagfjæra Innholdsfortegnelse: Handlingsplan...

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00.

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 4-11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer