U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad:"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL I1IDDELALDERDALEN Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg livslop og kultur Møtested: Møterom 2, Rodberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Merknad: Sak 33: Høring av NOU 20 12:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for bamehagene vil bli sendt ut på e-post tirsdag Nore og Uvdal kommune , U (.AU&I Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 29/12 Årsmelding og regnskap - Vebjørn Oddens gavefond 2011 PS 3 0/12 Samhandlingsreformen - forebyggende tiltak PS 31/12 PS 32/12 PS 33/12 Ny 4-årspian for Den kulturelle skolesekken Oppvekst Numedal - Interkommunalt samarbeid mellom Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal Horing av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene - ettersendes

3 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv : 242 Saksmappe : 2004/1087 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Årsberetning og regnskap - Vebjorn Oddens gavefond 2011 Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /12 Saken gjelder: Vebj ørn Oddens Gavefond. Godkj enning av regnskap og årsberetning Fakta: I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsførsel for Vebj ørn Oddens Gavefond. Regnskapet føres av Uvdal regnskapsservice AS. I år 2011 har legatets midler kr ,52 blitt benyttet til velferdstiltak for brukerne ved Nore og Uvdal sjukeheim. 10% av avkastningen!renteinntektene skal i følge pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en form for infiasjonssikring. Renteinntekter i 2011 kr ,10-10% tillegges bundet kapital kr 2.234,61 Til disposisjon i 2012 kr 20.11,49 Egenkapital pr er , kr ,17 av dette er bundet kapital.

4 I tråd med ovennevnte delegasjonsreglement er administrasjonen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsforsel for Vebjøm Oddens Gavefond. I tråd med regnskapsloven stilles det krav om at regnskap og årsberetning skal godkjennes underskrives av samtlige medlemmer i Hovedutvalg Helse Sosial og omsorg, før regnskapet sendes Brønnøysundregisterene. I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsførsel for Vebjørn Oddens Gavefond. Regnskap og årsberetning skal behandles og underskrives av samtlige medlemmer i hovedutvalg HSO, før revisjon. Deretter sendes regnskapet Brønnøysundregisterene. Regnskapet føres av Uvdal regnskapsservice AS. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak Vebj ørn Oddens gavefond er ikke skattepliktig. Saksbehandlers vurdering: I henhold til ovennevnte fakta skal hovedutvalgets medlemmer godkjenne og underskrive regnskap og årsmelding. Rådinannens forslag til vedtak: Årsberetning og regnskap for Vebjøm Oddens gavefond 2011 godkjennes og underskrives av medlemmene i hovedutvalg helse sosial og omsorg Navir Navn: Navn: Navn Navw Navn Navn:

5 Vedlegg: 1. Årsberetning Vebj ørn Oddens gavefond 2. Utkast til revisors beretning 2011 Vebjøm Oddens gavefond 3. Opplysninger om legatregnskapet for Balanse Vebjørn Oddens gavefond Resultatregnskap Vebjørn Oddens gavefond Noter til årsregnskap Årsoppgave2Oll 8. Vedtekter Vebj ørn Oddens gavefond

6 Nore og Uvdal kommune z_c Rødberg : Arkiv : 242 Saksmappe : 2004/1 087 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Årsberetning Vebjorn Oddens gavefond 2011 Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur Vedlegg sak 2004/1087 Årsberetning 2011 Vebjorn Oddens Gavefond Regnskapsplikten innebærer en plikt til å utarbeide en årsberetning som skal følge regnskapet, jfr regnskapsloven & 3-1 Denne skal inneholde: 1. opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer 2. rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. 3. opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter 4. bekreftelse eller redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift, 5. resultatdisponering dersom dette ikke fremgår av resultatregnskapet 6. opplysninger om arbeidsmiljø og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet 7. opplysninger om likestilling 8. opplysninger om forholdet til det ytre miljø 1. opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsj ett og regnskapsførsel for Vebj ørn Oddens Gavefond. Hovedutvalg helse sosial og omsorg fungerer som styre for Vebjøm Oddens Gavefond, og behandler regnskap og årsberetning. Vebjørn Oddens fond brukes til velferdstiltak for pensjonistene på institusjonen ved Bergtun omsorgssenter i

7 2. rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Regnskapet gir et rettvisende bilde av fondets utvikling og dets stilling 3. opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter Det er ingen forsknings og utviklingsaktiviteter knyttet mot fondet. 4. bekreftelse eller redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift, Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift 5. resultatdisponering dersom dette ikke fremgår av resultatregnskapet Overskuddet er disponert til: Underskuddet er dekket inn ved bruk av annen egenkapital 6. opplysninger om arbeidsmiljø og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet Det er ingen tilsatte knyttet mot Vebjøm Oddens Gavefond 7. opplysninger om likestilling Det er ingen tilsatte knyttet mot Vebjøm Oddens Gavefond 8. opplysninger om forholdet til det ytre miljø Fondets drift er av en slik art at forurensningsproblematikk ikke eksisterer Fagsjef pleie rehabilitenng og omsorg Nore og Uvdal kommune 2

8 6KR I ij4i1i Buskerud Kommunerevisjon IKS jr Referanse: Til styret i Vebjørn Oddens gavefond REVISORS BERETNING FOR 2011 FOR VEBJORN ODDENS GAVEFQND Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for Vebjøm Oddens Gavefond, som bestf av balanse per 31 desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd pa kr og oppstilhng over endnnger i egenkapital, for regnskapsaret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide med regnskapslovens regler og god regisicapsskikk i leder finner nødvendig for a muliggjøre utarbeidelsen feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil det giret rettvisende bilde i samsvar kontroll som styret og daglig som ikke inneholder vesentlig Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standan±s on Auditmg Revisj onsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for a opn betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon k En revisjon innebærer førelse av hand inger for a innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i arsregnsaje\t De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskatinneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil Ved en slik nsikovurdeniig ar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et arsregnskap somgir et rettvisende bilde Formalet er a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetei nif(kke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som konklusjon. grunnlag for vår

9 Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vebj ørn Oddens Gavefond per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt dnft og forslaget til anvendelse av overøicl4et er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (IS? revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasji til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. nødvendig i ikke er Konklusjon om utdelinger ogforvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet i henhold til internasjonal standard for utdelinger er foretatt i samsvar med lov, for øvrig. vi har funnet nødvendige vi stiftelsen er forvaltet og Drammen, 24. februar 2012 Buskerud Kommunerevisjon IKS Håkon Frogner Oppdragsansvarlig/registrert revisor 111 p

10 ra V.Odden s gavefond Opplysninger til legatregnskapet for 2011 Brukt til ulike formål i samsvar med vedtektene kr ,52 Renteinntekter kr ,10 Overskudd 2011 kr ,58 10% av avkastningen/renteinntektene skal ifig. pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en inflasjonssikring Bundet kapital pr kr ,56 10% av renteinntektene kr ,10 kr ,61 Bundet kapital pr kr ,17 Renteinntekter 2011 kr ,10-10% avsatt til bundet egenkapital kr ,61 Til disposisjon 2012 kr ,49 Overføres fra konto til konto kr ,49

11 Balanse jccc kç y L [ V.Oddens gavefond IEIENDELER Noter An leggsmidler Immatrielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende 0 0 Utsatt skattefordel 0 0 Goodwill 0 0 Sum immatrielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 Maskiner og anlegg p, rigger, fly og lignende 0 0 u iftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 0 0 Sum varige driftsmidler 0 0 Finansielle anleggsmidler nvesteringer i datterselskap 0 0 nvesteringer i annet foretak i samme konsern 0 0 Lån til foretak i samme konsern 0 0 nvesteringer i tilknyttet selskap 0 0 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 0 Investeringer i aksjer og andeler 0 0 Obligasjoner og andre fordringer 0 0 Sum finansielle anleggsmidler 0 0 I - Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler ter 0 0 Fordringer Kundefordringer 0 0 Andre fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 Sum fordringer lnvesterincier Aksjer oç andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Sum investeringer IBankinnskudd, kontanter og lignende Isum omløpsmidler c c c c c ( I I cc c ci ( I ISUM EIENDELER

12 [ÇENKAPITAL OG GJELD Noter Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 0 0 Overkursfond 0 0 Annen innskutt egenkapital 0 0 Sum bunden egenkapital 0 0 Opptjent egenkapital Bundet egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum annen eaenkaoital Isum egenkapital IGield Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 0 0 att skatt 0 0,-.. ire avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning forforpliktelser 0 Annen langsiktig gjeld Konvertible lån 0 0 Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Konvertible lån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 L verandørgjeld 0 0 albar skatt 0 0 Skyldige offentlige avgifter 0 0 Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld 0 0 Sum kortsiktig gjeld 0 0 ISum gjeld 0 0 ISUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 Resultatregnskap V.Oddensgavefond -i( DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter Driftsirrntekter Salgsinntekt 0 0 Annen driftsinntekt 0 0 Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Endring i beholdning av varer under tilv. og ferdig tilv. varer 0 0 Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler 0 0 Varekostnad 0 0 Lønnskostnad 0 0 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Msresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap 0 0 Inntekt på investering i annent foretak i samme konsern 0 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0 0 Renteinntekter fra foretak i samme konsern 0 0 Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 0 Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0 Sum finansinntekter Finanskostnader Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0 Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 0 0 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0 ntekostnad til foretak i samme konsern 0 0 Annen rentekostnad 0 0 Annen finanskostnad 0 0 Sum finanskostnader 0 0 ISum netto finansposter

14 - Noter lordinært resultat før skattekostnad [Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 lordinært resultat J EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter [Ekstraordinær inntekt 0 0 ISum ekstraordinære inntekter 0 0 Ekstraordinære kostnader I Ekstraordinær kostnad 0 ISum ekstraordinære kostnader IResultat ekstraordinære poster 0 0 ISkattekostnad Då ekstraordinært resultat 0 0. sresultat 0 0 Disponering Overførtfra annen egenkapital % av rentene avsatt til bundet egenkapital Avsatt utbytte 0 0 Mottatt konsernbidrag 0 0 Avsatt konsernbidrag 0 0 Mottatt aksjonærbidrag 0 0 Avsatt aksjonærbidrag 0 0 Fondsemisjon 0 0 Overføringer annen egenkapital 0 0 Private uttakfinnskudd 0 0 Udekket tap 0 0 Sum disponert )

15 f VOdden s gavefond f NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Note I - Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Note 2 - Skatt V.Oddens gavefond er ikke skattepliktig. Note 3 - Egenkapital Egenkapital pr var kr ,- Overskudd 2011 utgjør kr ,- Renteinntekter 2011 kr ,10 brukt til ulike formål i samsvar med vedtektene kr ,52 Overskudd kr ,58 10% av avkastningen I renteinntektene skal iflg. pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en inflasjonssikring Bundet kapital pr kr ,56 10% av renteinntektene kr ,10 kr ,61 Bundet kapital pr kr ,17 Renteinntekter 2011 kr ,10-10% avsatt til buidet egenkapital kr ,61 Til disposisjon i 2012 kr ,49 /2 Egenkapital pr er kr kr ,- av dette er bundet egenkapital Note 4 - Ansatte, godtgjørelser m.v. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser i i bestemmelser om OTP Selskapet er ikke bundet opp Note 5 - Bundne midler Pr hadde selskapet bundne midler med kr ,-. Dette er bundne bankinnskudd Note 6 - Langsiktig gjeld Selskapet har pr ikke gjeld Note 7 - Sammendratte poster Posten andre driftskostnaderer slått sammen av: Kjøp av blomster kr ,- Regnskapshonorar kr ,-

16 Aviser og tidsskrifter kr ,- Bankgebyr kr. 282,- NRK-lisens, gebyr til stiftelsestilsynet kr ,- Sum andre driftskostnader kr ,- Note 8 - Andre opplysninger Selskapet har forhåndsbetalt Laagendalsposten for 2012 med kr ,- Dette står som en fordring i balansen. 10% av renteinntektene hvert år skal settes av som bundet egenkapital ifig. vedtektenes pkt.5. Det er for 2011 satt av kr ,61. )

17 EI Vebjørn Oddens Fond Veif. Pensj. Nore /Uvdal VI Lis B. Nerli 3630 RØDBERG Kundeservice person: Kundeservice bedrift: Internett: Arsoppgave 2011 Innskudd per DNB Bank ASA Kontonummer Val. Saldo I Valuta Saldo * Renter opptjent Renter sort Skattepliktig rente * godskrevet Fastrenteinnskudd 12 mnd NOK (C Sparekonto NOK Bufferkonto SUM Alle beløp er avrundet til hele tall. * Benyttes i selvangivelsen. Beløp er oppgitt i NOK. Skattedirektoratet har med hjemmel i lov fatt levert tilsvarende opplysninger. Alle opplysningene er gitt p grunnlag av kundenummer DNB Bank ASA Postadresse 0021 Os o Sentralbord Foretaksregisteret NO MVA

18 LL 1i2 Vebjørn Oddens Fond VI Lis B. Nerli RØDBERG 3630 Veif. Pensj. Nore /Uvdal Kundeservice person: Kundeservice bedrift: Internett: Årsoppgave 2011 Innskudd per DNB Bank ASA Kontonummer Val. Saldo i valuta Saldo * Renter opptjent Renter sort Skattepliktig rente * godskrevet Foreriingskonto NOK SUM Alle beløp er avrundet til hele tall. * Benyttes i selvangivelsen. Beløp er oppgitt i NOK. Skattedirektoratet har med hjemmel i lov fatt levert tilsvarende opplysninger. Alie opplysningene er gitt p grunnlag av kunenummer DNB Bank ASA Postadresse 0021 Oslo Sentralbord Foretaksregisteret NO MVA

19 DTKTER. for Vebjsrn Odden fond til velferdtiltk for pensjo nrene på Nore og Uvda]. SJ ukehei rn. 1. Fondet som pr. O1DS.a7 utgjorde kr ,91, kan kun anvendes til velferdstiltak for pensjonrene på Nore og Uvdal Sjukeheim. 2. Fondets midler forvaltes oq disponer:es etter de regler som fremgår av Lov av 23. mai 1980 nr.1 1, om stiftelser mn. m. 3. Fondets styre er identisk med Sjukeheimens styre, med representasjon fra penajorzrene. 4. Plassering av kapit.aleri bor skje med mrksima1 sikkerhet og hoyet mulig ren te, ettez LI Ibud ± a alterna Live banker/finansierinqsselskopeu. PJ..as sering/omplassering av kapitalrn ka1 ocik.jemie ny kommunestyret. Rapitalen kan bare tqripts etter vedteklaendring (kfr. Lov cm st.lf Leiser mii. m). 5. Av den årlige avkastningen skal minst 1OX tiliqcis kapitalen, for å infl.sjonssikre denne. Resten disponeres av Sjukeheimens styer, etter ljude;j::t. settes opp i samråci med pensjorzremie. Pudojettet. godkjenens av Sjukeheimens styre. EudcjetLfors1et leqges fram samtidig som kommuncbudsje I Let. Evetï Lu elle ubrukte midler disponeres/omdispone es i forbindelse med budsjettbehaxidi.iricen. 5. Reqnskupet foreo scim s&rreqiskup av kci1mut1ekorn revideres av kommunenes reviocir. I rmen :3 riiridr t:. ti i regnakapsårets utgang skal ï evij r t og Liukce± Le I regnskapssammendrag sendes Fylkesmanrien. 7. Endr inger i disse vedtektene kan kun qjoi es et godkjenning av kommunestyret og Fylkeumarinen. Disse vedtektene er godkjeril av kommunestyret den. og F ylkesmannen dcii. c

20 * Nore og Uvdal kommune 0 Rødberg : Arkiv : G00 Saksmappe : 2011/498 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Samhandlingsreforrnen - forebyggende tiltak a IIWY Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /12 Saken gjelder: Samhandlingsreformen. Forebyggende tiltak. F_-t.a. Stort ingsmeldingen 47 Samhandlingsreformen bygger på at bedre samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder framover. Pleie rehabilitering og omsorg har fokus på behandling av sykdommer og seinkomplikasjoner, og har noen tiltak som er forebyggende lavterskeltilbud. Av disse kan nevnes trygghetsalarmer, varmmatombringing, servicesenter Bergtun, ambulerende vaktmester, hjemmehjelp. Saksbehandlers vurdering: En har sett behov for å videreutvikle tjenestetilbudet på servicesenter Bergtun som et forebyggende lavterskehulbud. Våren 2011 ble det i samhandling med Kongsberg sykehus fagavdeling helse sosial og barnevern utviklet et kurstilbud med 8 kursdager til befollcningen 67+. Innholdet var fysisk aktivitet, samt foredrag/diskusjonsgruppe med temaer som bevegelse, bra mat, livskvalitet, fallforebygging, hjelpemidler, forebyggende helsearbeid og hjelpemidler. Kurset ble gjennomført høsten 2011, og 25 personer deltok. Evalueringen fra brukere av kurstilbudet er udelt positiv. I trôd med arbeidsmål i budsjett 2011 har en i tillegg JI ovennevnte høsten 2011 igangsatt forebyggende team. Dette er oppsøkende virksomhet &a hjemmetjenesten til befolkningen 77+. Et tilbud om besøk og samtale med erfaren helslpersonell. Tilbudet gikk til 121

21 personer. 74 personer mottok tilbudet. Tilbakemeldin om samtalen var at samtlige opplevde at forebyggende team var nyttig og gav nyttig inform sjon. Besøket resulterte i mange søknader om hjelpemidler, og noen søknader om varmmat. De to ovennevnte tiltak er udelt positive. En koniduderer med at disse innlemmes som en del av drift i fagavdelingen, og videreføres fra høst Råtnannens forsl3g til vedtak: Saken tas til orientering.

22 0 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : CIO Saksmappe : 2011/1181 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler LIII Samuelsen Ny 4-årspian for Den kulturelle skolesekken MØTEBEIJ Utvalg Metedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /12 Kommunestyret Saken gjelder: Goc 1kjenning av lokal plan for Den kulturelle skolesekken; Skreppa Fakta: Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt satsningsområde som skal sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. DKS finansieres av statlige spillemidler i tillegg til midler fra fylkeskommune og kommune. DKS i Buskerud administreres av Buskerud fylleskommune. Fylkeskommunen krever at komn :nenejevnlig reviderer sine lokale planer og a:ibefaler at det utarbeides nye hvert fjerde år. Planene skal beskrive kommunens organisering av DKS og ambisjoner innen hvert hovedområde som er film, kulturarv, musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. En komité bestående av representanter for skole, barnehage, bibliotek, kulturskole og fagavdelingen SBK har utarbeidet et forslag til ny plan. Siden noe av intensjonen bak DKS er at elevene skal møte profesjonelle utøvere i kunst og kuhuruttrykk, har komiteen valgt å ha stor fokus nssurspersoner i denne reviderte planen. Det r også laget en oversikt over kommunens kunstsamling med henvisning til mer informasjon på skolenes fellesområde på data. Litteraturlista er oppdatert og laget med tanke på aktuell og pedagogisk tilrettelagt stoff.

23 Modulene er reviderte og justert i forhold til gjeldende praksis. Målet er å få modulene til å framstå som overkommelige, oversiktlige og inspirerende. Vi har fjerna personnavn fra modulene og ført opp institusjonene som samarbeidspartnere. Det gjør planen mer tidløs. Et unntak er Gro Kollandsrud som står oppført i tilknytning til Limogekrusifikset. I følge kommunestyrevedtaket fra skulle det i perioden utarbeides et lokalt prosjekt rundt Hardangervidda og kulturarv/bruk av naturen, gjerne som et samarbeidsprosjekt mellom skolene. Det er derfor lagt inn et nytt obligatorisk prosjekt i modul 6 som gjennomføres som et prøveprosj ekt allerede våren Lokal folkemusikk er mer vektiagt etter et uttalt ønske fra det forrige kommunestyre. Det er irnihentet tillatelse til bruk av bildene i planen. Planen ble sendt ut på høring i desember 2011 med frist 1.februar til følgende høringsinstanser: skolene, barnehagene, biblioteket, kulturskolen, ungdomsrådet og kirken. I tillegg ble høringsdokumentet lagt ut på kommunens nettside og tilgjennomsyn på servicekontoret. Vi har mottatt høringsuttalelser fra: Rødberg Barnehage Nore skole Uvdal skole Rødberg skole Den norske kirke Saksbehandlers vurdering: Høringsuttalelsene fra de ulike instansene er innarbeidet i det fremlagte forslaget til godkjenning. Rødberg barnehage har ingen merknader. Den norske kirke understreker at den er en viktig forvalter av vår felles kulturarv. Generelt og spesielt med tanke på de unike stavkirkene i vår kommune synes det som om potentiale til samarbeid om DKS er langt større enn det vi praktisere i dag. Vi tar dette som et positivt signal og et ønske fra kirka om å videreutvikle samarbeidet. Det er imidlertid naturlig å starte med den konkrete dialogen, prøve ut prosjekter og etter hvert innarbeide dem i planene! modulene. Rødberg skole er oppatt av at ressurspersonene som står oppført på lista må spørres på forhånd. Disse har derfor fått skriftlig beskjed om at de er på lista og at de kan få en henvendelse fra skolenlbarnehagen. Det ligger imidlertid ingen forpliktelse i det å stå oppført som ressursperson. Vi må respektere at den enkelts mulighetene til å involvere seg kan variere fra år til år. I det ligger også noe av planens fleksibilitet og dynamikk. Rocberg skoles ønske om å gjennomføre årlig temaer i tråd med planen er positivt. Te:naene kan imidlertid legges inn i den enkeje skoles aktivitetsplan som utarbeides hver høst. Den kommunale planen er en fellespian som gir føringer for alle kor :lmunens elever, og bør derfor ikke være for detaljert. Forslaget om reindrift og sor. arner tas inn som et emne under idebank.

24 Uvdal skole mener at modul 3, Visuell kunst! Skulptur, er for omfattende.denne modulen er derfor omarbeidet etter høringen, og noen av de obligatoriske tiltakene er flyttet til idebank. Det som er blitt stående under obligatoriske tiltak er sentrale minnesmerker og utsmykninger. Nore skoles merknader er i stor grad rettet mot oppdatering av listene for ressurspersoner /kunstnere!litteratur, samt noen av moduler.der er ingen grunn til ikke å imøtekomme disse endringene, som kun bidrar til forbedringer. Alle endringer er således innarbeidet i det nye forslaget Rådmannens forslag til vedtak: Lokal plan for Den kulturelle skolesekken vedtas or perioden Vedlegg: Skreppa Lokal plan DKS Nore og Uvdal kommune Saksdokumenter: Høringsbrev datert Høringsuttalelser fra Rødberg skole Nore skole Uvdal skole Rødberg Barnehage Den norske kirke

25 ..3tgallerietlKunstnersenteret i _..,kerud SKREPPA Lokal plan for ben kulturelle skolesekken Revidert utgave

26 Foto: B&d Sagfjcera Iririholdsfortegnelse: Handlingsplan 2 Moduler 6 Ressurspersoner 7 Utsmykninger 9 bet kompetente barn 12 Modul 1 - Musikk,dans og bevegelse 13 Modul 2 - Visuell kunst: Billedkunst 14 Modul 3 - Visuell kunst: Skulptur 15 Modul 4 - Litteratur 16 Modul 5 - Musikk og scenekunst 17 Modul 6 - Kulturarv og arkitektur 18 Modul 7 Form og design 19 Modul 8 Litteratur 20 Modul 9 - Musikk - bans - brama 21 Modul 10 - Foto og film 22 Litteraturhenvisninger: 23 Kulturell skolesekk Nore og Uvdal 1

27 SKREPPA en kultu ell ispirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal Handlingsplan for ben kulturelle skolesekken i Nore og ljvdal Kommune. ben kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen. skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Formålet er å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens Iceringsmål. bet gjøres blant annet ved å trekke inn profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og ved å anvende kunst- og kulturinstitusjonenes ressurser og kompetanse i skolens virksomhet. Utfordringene ligger i et godt samspill mellom kulturskolen, eksterne kulturti Ibud, det frivillige ku Iturarbeidet, diverse kulturinstitusjoner og grunnskolen. Nore og Uvdal har også valgt å inkludere barnehagene i sin lokal plan. Basis for Skreppa er: LcBrerplanverket for kunnskapsløftet lommeplan for barnehagen 2011 Broen og den blå hesten - Handlingsplan for styrking av de estetiske fagene og kulturdimensjonen i grunnskolen (KUF og Kb 1995) ben kulturelle skolesekken - Utviklingsplan (LIFb og KKb 2002). Nore og Uvdal Kommune vil gjennom sin handlingsplan Skreppa - en kulturell inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal og sikre at alle barn får møte kunstneriske og kulturelle uttrykk av høy kvalitet og med stor grad av lokal forankring. ben gir elevene en bred kulturell IcEring og sikrer at alle elever som går ut av grunnskolen i Nore og Uvdal kommune har med seg: god lokalkunnskap knyttet til kommunens kultur, historie og estetisk miljø. opplevelser, refleksjon og kunnskap knyttet til uttrykksformene musikk, dans, drama, bil ledkunst, skulptur, kunsthåndverk, litteratur, arkitektur, teater, form/design, foto, video /f ilm Kulturell skolesekk Nore og Uvdal 2

28 Organisering og forankring Prosjektgruppa har bestått av: Ann Kathrine Bjørnsrud Aasen, barne- og ungdomskonsulent Merethe Rød Knudsen, pedagogisk konsulent (leder fra oktober 2003) Magne Fremo, kulturskolerektor (Frode Aune 2002/2003) Ingebjørg Ulboasen, biblioteksjef Kan Håvardsrud, representant fra skolene Kan Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Ansvarlig for revidert utgave 2011: Synne Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Torunn Helene Bakka, representant fra skolene Liv Bergset, rektor kulturskolen Gunn Vigdis Pedersen, Nore og Uvdal bibliotek LIII 5. Samuelsen, kulturkonsulent Ansvarlig for oppfølging: Kulturkonsulent og kommunekoritakt, Lill Samuelsen, i samarbeid med kulturkontaktene ved de enkelte skolene og kulturkontakt for barnehagene. Rammeplan Barnehagen skal formidle verdier og kultur og gi rom for barns egen kulturskaping. ben skal bidra til at alle barn far oppleve glede og mestning i et sosialt og kulturelt fellesskap (Barnehageloven S 2) I Rammeplanens kapittel 2.6 Barnehagen som ku/turarena står det videre: Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjore, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Barnehagen bør ta del i kulturen i ncermiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet. Om fagområdet Kunst, ku/tur og kreativitet (Rammeplan kap.3.3) står det: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Innholdet i Skreppa vil også berøre flere av fagområdene i Rammeplanen. Om fagområdet Ncerm//jø og samfunn (Rammeplan kap.3.6) står det: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. ben skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Kunnskapsløftet: I den generelle delen av Icererplanverket for kunnskapsløffet er det satt fokus på det skapende menneske. Opplceringa i grunnskulen skal gi grunnleggjande kunnskap, levandegjere kulturarven, stimulere til å ta lokalkulturen i bruk og inspirere barn og unge til å vere aktive og skapande. Kulturell skolesekk Nore og Uvdal 3

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer