Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA. Lokal plan for Den kulturelle skolesekken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA. Lokal plan for Den kulturelle skolesekken"

Transkript

1 Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA Lokal plan for Den kulturelle skolesekken Revidert utgave

2 Foto: Bård Sagfjæra Innholdsfortegnelse: Handlingsplan... 2 Moduler... 6 Resurspersoner... 7 Det kompetente barn... 9 Modul 1 Musikk,dans og bevegelse Modul 2 Visuell kunst: Billedkunst Modul 3 Visuell kunst: Skulptur Modul 4 - Litteratur Modul 5 Musikk og scenekunst Modul 6 Kulturarv og arkitektur Modul 7 - Form og design Modul 8 - Litteratur Modul 9 Musikk Dans - Drama Modul 10 Foto og film Litteraturhenvisninger:

3 SKREPPA en kulturell inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Nore og Uvdal Kommune. Den kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen. skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Formålet er å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Det gjøres blant annet ved å trekke inn profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og ved å anvende kunst- og kulturinstitusjonenes ressurser og kompetanse i skolens virksomhet. Utfordringene ligger i et godt samspill mellom kulturskolen, eksterne kulturtilbud, det frivillige kulturarbeidet, diverse kulturinstitusjoner og grunnskolen. Nore og Uvdal har også valgt å inkludere barnehagene i sin lokal plan. Basis for Skreppa er: Lærerplanverket for kunnskapsløftet Rammeplan for barnehagen 2011 Broen og den blå hesten Handlingsplan for styrking av de estetiske fagene og kulturdimensjonen i grunnskolen (KUF og KD 1995) Den kulturelle skolesekken Utviklingsplan (UFD og KKD 2002). Nore og Uvdal Kommune vil gjennom sin handlingsplan "Skreppa en kulturell inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal og sikre at alle barn får møte kunstneriske og kulturelle uttrykk av høy kvalitet og med stor grad av lokal forankring. Den gir elevene en bred kulturell læring og sikrer at alle elever som går ut av grunnskolen i Nore og Uvdal kommune har med seg: god lokalkunnskap knyttet til kommunens kultur, historie og estetisk miljø. opplevelser, refleksjon og kunnskap knyttet til uttrykksformene musikk, dans, drama, billedkunst, skulptur, litteratur, arkitektur, teater, form/design, foto, video /film 2

4 Organisering og forankring Prosjektgruppa har bestått av: Ann Kathrine Bjørnsrud Aasen, barne- og ungdomskonsulent Merethe Rød Knudsen, pedagogisk konsulent (leder fra oktober 2003) Magne Fremo, kulturskolerektor (Frode Aune 2002/2003) Ingebjørg Ulbaasen, biblioteksjef Kari Håvardsrud, representant fra skolene Kari Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Ansvarlig for revidert utgave 2011: Synne Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Torunn Helene Bakka, representant fra skolene Liv Bergset, rektor kulturskolen Gunn Vigdis Pedersen, Nore og Uvdal bibliotek Lill S. Samuelsen, kulturkonsulent Ansvarlig for oppfølging: Kulturkonsulent og kommunekontakt, Lill Samuelsen, i samarbeid med kulturkontaktene ved de enkelte skolene og kulturkontakt for barnehagene. Rammeplan Barnehagen skal formidle verdier og kultur og gi rom for barns egen kulturskaping. Den skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap (Barnehageloven 2) I Rammeplanens kapittel 2.6 Barnehagen som kulturarena står det videre: Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet. Om fagområdet Kunst, kultur og kreativitet (Rammeplan kap.3.3) står det: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Innholdet i Skreppa vil også berøre flere av fagområdene i Rammeplanen. Om fagområdet Nærmiljø og samfunn (Rammeplan kap.3.6) står det: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Kunnskapsløftet: I den generelle delen av lærerplanverket for kunnskapsløftet er det satt fokus på det skapende menneske. Opplæringa i grunnskulen skal gi grunnleggjande kunnskap, levandegjere kulturarven, stimulere til å ta lokalkulturen i bruk og inspirere barn og unge til å vere aktive og skapande. 3

5 Den viser til de tre tradisjoner der den tredje er : "vår kulturelle tradisjon knyttet til menneskets formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst og håndverk, i språk og litteratur, i teater, sang musikk og dans. I den forenes innlevelsesevne og uttrykkskraft". Videre sier planen: "Elevene må utvikle gleden ved det vakre både i møte med kunstneriske uttrykk og ved å utforske og utfolde egne skapende krefter". Læreplanene for fagene har i seg og bygger på det verdigrunnlaget og det kulturelle grunnlaget som er nedfelt i formålsparagrafen og i den generelle delen av læreplanen. Den estetiske dimensjonen i fagenes læreplaner vil si at en legger vekt på skapende virksomhet og refleksjon, opplevelser og uttrykk, og har en bevisst holdning til kunst og estetikk. I Kunst og håndverk utgjør opplevelse av kunst, design, arkitektur og bevisstgjøring av kulturarv sentrale sider ved faget. Fra kompetansemålene: Elevene skal kunne gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer De skal kunne lage enkle utstillinger av egne arbeid De skal lære om kunstnere i ulike kulturer I norsk blir det lagt vekt på at elevene skal gi uttrykk for opplevelser om barnelitteratur,teater, filmer og andre kunstneriske uttrykk. Fra kompetansemålene: Elevene skal lære å lytte og gi respons til andre i samtaler og under framføringer De skal kunne bruke estiske virkemidler i egen tekstproduksjon De skal kunne vurdere estetiske virkemidler hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst I matematikk skal opplæringa veksle mellom utforskende, leikende og kreative aktiviteter i arbeid med teknologi og design. Fra kompetansemålene: Elevene skal lære å tegne og bygge geometriske former og modeller i praktiske sammenhenger De skal kunne analysere egenskaper ved to og tredimensjonale figurer. I naturfag inngår varierte læringsformer som feltarbeid, eksperimenter og ekskursjoner til museer og vitensentre. Fra kompetansemålene: Elevene skal kunne planlegge, beskrive, bygge og teste enkle modeller av byggekonstruksjoner og dokumentere prosesser fra ide til ferdig produkt. I Musikk skal faget skal gi elevene grunnlag for å kunne oppleve, reflektere over, forstå og ta del i musikalske uttrykk. Fra kompetansemålene: Elevene skal delta i leker med variert repertoar av sanger, rim, regler sangleiker og danser De skal kunne framføre sang, spill og dans I Kroppsøving er det et mål å styrke selvbildet, identiteten og flerkulturell forståelse Fra kompetansemålene: Elevene skal delta i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet De skal lære sangleker, danse enkle danser fra ulike kulturer. 4

6 Abonnement Nore og Uvdal kommune abonnerer på følgende regionale tilbud fra Den kulturelle skolesekken i Buskerud: Scenekunst(Brageteateret) Musikk(Rikskonsertene) Visuell kunst(pilotgalleriet) Litteraturformidling(Buskerud fylkesbibliotek) Ved profesjonelle formidlingstilbud av denne typen er skolene/barnehagene samlet. Tema og innhold på forestillingene varierer fra år til år, og kan ideelt sett også være utgangspunkt for et fordypningsfelt. I tillegg til de regionale turneene får vi hvert år tilbud om andre produksjoner gjennom Den kulturelle skolesekken.disse tilbudene markedsføres via katalogen og kan bestilles spesielt. Lokale prosjekt Nore og Uvdal kommune har tre lokale prosjekt som skal gjennomføres for alle elever. Middelalderprosjekt Sølvsmie/metallprosjekt Hardangerviddaprosjekt I middelalderprosjektet har skolene samarbeidet med kirken og Nore og Uvdal museum og tatt i bruk bygdetun/stavkirker. Prosjektet rullerer mellom skolene og gjennomføres hvert år for elever på mellomtrinnet. I metallprosjektet inngår besøk på verkstedet/sølvsmia til kunsthåndverker Gro Kollandsrud Opplegget er utarbeidet for 6-7 trinn i samarbeid med sølvsmed Gro Kollandsrud. Hardangerviddaprosjektet er et nytt prosjekt som nå utvikles i samarbeid med arkeolog Bente Fønnebø. Det gjennomføres i Smådøl og har fokus på tidlige kulturminner tilknyttet jakt, jernutvinning, ferdsel og fløtning. Modulene Planen er bygd opp i moduler, og modulene er samlet i grupper tilhørende barnehage, småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Strukturen og rulleringen av modulene gjør gjennomføringen enklere også for de fådelte skolene i kommunen Det er opp til den enkelte skole på hvilket klassetrinn en jobber med modulene, og også hvor omfattende en går inn i temaet. For barnehagene vil det være naturlig å tenke seg oppleggene gjennomført i løpet av hele førskoletiden. Dokumentasjon Som dokumentasjon kan elevene sette opp forestillinger og andre type framføringer i skole og lokalmiljøet. De kan utarbeide prosjektrapporter. De kan samle litterære tekster og eller tegneserier og utgi dem i egne hefter. De kan holde kunstutstillinger og designe egne kulisser, plakater og invitasjoner. De kan spille inn egne CD er og holde konserter. 5

7 Moduler Klassetrinn: Barnehagen Modul-oversikt: kunst- kultur - kreativitet nærmiljø - samfunn Småskoletrinnet Modul 1 musikk dans-bevegelse Modul 2 visuell kunst/ billedkunst Modul 3 visuell kunst/ skulptur Modul 4 litteratur Mellomtrinnet Modul 5 musikk- scenekunst Modul 6 kulturarv- arkitektur Modul 7 form - design Ungdomstrinnet Modul 8 litteratur Modul 9 musikk - dans - drama Modul 10 foto - film Levende historier, produksjon fra Buskerud Fylkesbibliotek 6

8 Resurspersoner Noen av ressurspersonene er forespeilet et samarbeid, mens andre ikke er forespurt. Tema Navn Merknader Musikk Synnøve Lassegård Piano/kor (kantor i kommunen) Musikk Max Jacobsen Trompet/blås Musikk Vilhelm Håvardsrud Tverrfløyte Musikk Audun Gravermoen Torader Musikk Terje Engen Slagverk Musikk Vilhelm Håvardsrud Tverrfløyte Musikk Bjørn Viggo Engen Bass/kontrabass Musikk René Jacobsen Slagverk Musikk Reidar Syvertsen Gitar Musikk Lars Erik og Marit Brevig Gospel Folkemusikk Sverre Heimdal Kraviklyre og sjøfløyte (instrumentmaker) Folkemusikk Åshild Wetterhus Kraviklyre, kveding Folkemusikk Åsne Bergset Kraviklyre, kveding Folkemusikk Birgit Kollandsrud Friis Sjøfløyte Folkemusikk Per Midtstigen Sjøfløyte Folkemusikk Liv Bergset Sjøfløyte, kveding Folkemusikk Thov Wetterhus Munnharpe, kveding Folkemusikk Knut Myrann Hardingfele Folkemusikk Even Tråen Hardingfele Drama/teater Liv Bergset Nore og Uvdal kulturskole Drama/teater Monica O. Skarpås Drama/teater Adam Levine Lågen Teaterverksted Kunst og håndverk Ragnhild Arnø Kunst og håndverk José Beltram Trearbeider Kunst og håndverk Knut Undebakke Trearbeider Kunst og håndverk Gro Kollandsrud Sølvsmed, Limoge-krusifikset Kunst og håndverk Anita Bekkeseth Sølvsmed Kunst og håndverk Oddbjørn Knudsen Smed Kunst og håndverk Anders Moland Kunst og håndverk Gunn Elise Nørstebø Veving Kunst og håndverk Gunvor Bye Keramikk Kunst og håndverk Kari Bjørnsrud Keramikk Kunst og håndverk Anne Johanne Sørheim Keramikk, Bergtun Kunst og håndverk Yolanda Sagredo Kunst og håndverk Jan Baker Relieff, Rødberg skole Kunst og håndverk Harald Oredam Steinskulpturer, Bergtun Billedkunst Lars Solaas Maleri,Skjønne kirke,uvdal Herredeshus Billedkunst Oddmund Kristiansen Glass,maleri,trykk-Nore og Uvdal kommunehus, Bergtun Billedkunst Tor Einar Evju Maleri Billedkunst Gunvor Bye Maleri 7

9 Billedkunst Gunn Vigdis Pedersen Maleri, akvarell Billedkunst Lisbeth Nilsen Glad Akvareller Billedkunst Elise Marie Syvertsen Tegneserie,Tidslinje Nore skole Media Jan Holm Rødberg kino Media Odd Wetterhus Rødberg kino Media Asgeir Helgestad Naturfotograf Media Johan Brun Naturfotograf Media Karsten Fullu Media Victor Olsen Media Bjørg Anita Jensen Reklame, design, Reklamemakeriet Media Ole Jørn Solberg Foto Litteratur Ola Grøvdal Forfatter Litteratur Kyrre Andreassen Forfatter Litteratur Ingebjørg Ulbaasen Nore og Uvdal Bibliotek Kulturhistorie Gunhild Brun Mattradisjoner, Fjellmat Kulturhistorie Borghild Lislelid Mattradisjoner Kulturhistorie Sigrid Huseby Lokalhistorie Kulturhistorie Gunnar Glesne Lokalhistorie Kulturhistorie Marie Wolland Lokalhistorie Kulturhistorie Lidvard Hytta Lokalhistorie Kulturhistorie Kåre Olav Solhjell Lokalhistorie Kulturhistorie Leif Bjarne Skogen Lokalhistorie Kulturhistorie Even Tråen Lokalhistorie Kulturhistorie Lars Erik Jacobsen Lokalhistorie Kulturhistorie Kåre Sønsterud Gards- og slektshistorie Kulturhistorie Kari Huseby Kulturlandskap Kulturhistorie Hilde Markussen Kulturarv Kulturhistorie Lill Samuelsen Kulturkonsulent Kulturhistorie Jørn Jensen Kulturvern.Buskerud Fylkeskommune Kulturhistorie Bente Fønnebø Arkeolog Byggeskikk Nils Friis Arkitekt, Vidda ressurs Byggeskikk Birgit Kollandsrud Friis Arkitekt, Vidda Ressurs Byggeskikk Øystein Landsgård Arkitekt, Vidda ressurs Byggeskikk Knut Kolstad Lafting, Nore Laft Byggeskikk Arvid Brun Lafting, Fjell Laft Byggeskikk Nils Gunnar Hjalland Lafting Aktuelle ressurspersoner er også produsentgruppa i Den kulturelle skolesekken. Kommunen har egen kunstsamling. Oversikt finner du på kommunens server, område: M:\SKOLE\Kunstarkiv 8

10 Det kompetente barn Mål: - ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede i møte med profesjonelle kunstuttrykk - fremme aktiv deltagelse og lokalhistorisk kunnskap -styrke kulturell identitet Hovedtemaer: Obligatoriske Tiltak Besøk på bygdetun Lokalhistorie kulturtradisjoner Folkeviser/bånsuller Forslag til samarbeidspartnere Nore og Uvdal museum Kulturskolen, Konsert Teaterforestilling Rikskonserten, Brageteateret/ andre profesjonelle teatergrupper Idebank Dramatiseringer: utgangspunkt i lokale sagn/steder, Nepenoringen Kunstnerbesøk Barnekunstutstilling: to og tredimensjonale uttrykk Numedal Videregående skole Kulturskolen Kirkenen kunstarena Kirken Kraftverk Statkraft Musikkprosjekt: dans/drama/ instrumenter Kulturskolens PR konserter CD innspilling, Kulturskolen 9

11 Den musikalske regnbuen, produksjon fra Rikskonsertene Modul 1 Musikk,dans og bevegelse Mål : - oppleve musikk gjennom aktiv lytting. - delta i musisering, komponering og dans. Hovedtema Obligatoriske Tiltak Konsertopplevelse -skikk og bruk på konserter Forslag til samarbeidspartnere Rikskonsertene Kulturskolen Idebank Kulturskolens PR konsert Kulturskolen Prosjektdager/temauke: Gamle sanger, eventyr og sangleiker, Verksted: Danser,komposisjoner 10

12 Modul 2 Visuell kunst: Billedkunst Mål: - presentere billedkunst av ulike kunstnere - legge til rette for at opplevelsen bearbeides gjennom egne kunstneriske arbeider, gjerne sammen med kunstner. Hovedtema Obligatoriske Tiltak Kunstutstilling Forslag til samarbeidspartnere Pilotgalleriet Idebank -besøke en lokal kunstutstilling Oddmundhuset,verksted og galleri Camera obscura på Nore og Uvdal bygdetun Nore og Uvdal museum Verkstedsarbeid: -portrett -kullstift -akvarell -stilleben Kulturskolen Lokale kunstnere, Numedal malerklubb Temaarbeid om kjente avdøde malere med lokal tilknytning: -Harriet Backer -Adolph Tidemand Nålevende malere: se liste over ressurspersoner 11

13 Kunstnøtter, Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud Modul 3 Visuell kunst: Skulptur Mål - kjenne til til skulptur som uttrykksform generelt, og skulpturer i Nore og Uvdal spesielt. Hovedtema Obligtoriske tiltak Kunstutstilling -Steinkalle ved Kraftstasjonen -Minnebautaen ved Rødbergdammen -Limoge Krusifikset -Fabeldyr fra middelalderen -Steinskulpturer ved omsorgsboligene på Bergtun -Barne skulptur i Fritidsparken Idebank Lage egne skulpturer av ulike materialer/utstilling Forslag til samarbeidspartnere Pilotgalleriet, Kulturskolen Statkraft Gro Kollandsrud Kirken Rødberg barnehage Kulturskolen NVS Sykkel musikk på bygdetunet Stavkirkenes portaler og relieffer Nore og Uvdal museum 12

14 Superpappa og Pele, Anette Saugestad Helland Modul 4 - LITTERATUR Mål: - elevene skal møte forfattere, bli kjent med deres bøker og få hjelp og inspirasjon til egen skriving de skal lære å bruke biblioteket Hovedtema Obligatorisk Tiltak Forfatterbesøk Forslag til samarbeidspartnere Buskerud Fylkesbibliotek Bibliotekbesøk Idebank Skriveverksted under veiledning av forfatter Nore og Uvdal bibliotek Bibliotek/Fylkesbibliotek Lage egne tegneserier/animasjoner Reklamemakeriet IKT konsulent. 13

15 Nore og Uvdal kulturskole Modul 5 Musikk og scenekunst Mål - Elevene skal få oppleve teaterforestillinger og konserter med profesjonelle utøvere og gjerne få et personlig møte med skuespillere/musikere. - Elevene skal bli presentert for ulike musikk genre - de skal kjenne til Numedals rike folkemusikkarv Hovedtema Obligatorisk tiltak Forslag til samarbeidspartnere Teaterforestilling Brageteatret Konsert Rikskonsertene Idebank Dans samspill Korprosjekt Numedal Spel og dansarlag Numedal Spel og dansarlag Kantor/organist Brageteateret Møte med skuespillere Samtale-intervju Teaterverksted Dramatisering Nepenoringen Kulturskolen Bibliotek Forfattere Forestillinger: Sommeravslutning juletrefest 14

16 Modul 6 Kulturarv og arkitektur Mål: - elevene skal få kunnskap om lokal historie og kulturarv - elevene skal få økt bevissthet om arkitektur og byggeskikk og lyst til å delta i utformingen av sitt eget nærmiljø Hovedtema Obligatorisk Tiltak Forslag til samarbeidspartnere Middelalderprosjekt : Middelaldermesse/rolle spill -trosliv -tradisjoner -mat -slektsforhold -byggeskikk og arkitektur -håndverk og våpen -fortellertradisjon Kulturskolen Kirken Nore og Uvdal museum, Fortidsminneforeninga i Buskerud Nore og Uvdal bibliotek: Bildearkiv Forfattere av gards og slektshistorie/bygdehistorie Bygdekvinnelag Hardangerviddaprosjekt kulturminner knyttet til -jernutvinning -fløting -ferdsel Fjellstyret: Statens naturvernoppsyn Nore og Uvdal Bibliotek Anleggstid: kraftverk-jernbane Bilder/feltstudier Statkraft Numedalsbanes venner Idebank -kirkesleper -seterdrift -feltstudier -smie på Nore og Uvdal Bygdetun -tur til Dyregravshalle Nore og Uvdal museum / Turistkontoret 15

17 Foto :Gro Kollandsrud Mål Modul 7 Form og design - elevene skal få kjennskap til form og design gjennom møte med designere/kunstnere. - elevene skal planlegge, designe og utforme en gjenstand i metall. Hovedtema Obligatoriske tiltak -Verkstedbesøk -workshop :metall Forslag til samarbeidspartnere Sølvsmed Idebank Møte med kunstner - tekstil, vev - keramikk - tre Lokale kunsthåndverkere Sykkelmusikk / camera obsura på bygdetunet Nore og Uvdal museum Dekor/pressemateriell Reklamemakeriet, Web design Lp 16

18 Produksjon fra Buskerud Fylkesbibliotek Modul 8 Litteratur Mål -Elevene skal få møte forfattere, bli kjent med ulike litterære sjanger og få inspirasjon og hjelp til egen skriving Hovedtema Obligatoriske tiltak Forfatterbesøk Forslag til samarbeidspartnere Buskerud Fylkesbibliotek Nore og Uvdal bibliotek Idebank Bokanmeldelser Drama/ teaterverksted Buskerud Fylkesbibliotek 17

19 Gatas Parlament, produksjon far Rikskonsertene Mål Modul 9 Musikk Dans - Drama Elevene skal møte profesjonelle utøvere og få positive opplevelser med ulike kulturuttrykk som musikk, dans og drama Hovedtema Obligatoriske Tiltak Norsk folkedans Forslag til samarbeidspartnere Numedal Spel og dansarlag Kulturskolen Teaterforestilling Konsert Idebank Brageteateret Rikskonsertene Kreativ dans Hip Hop/Breakdans Internasjonale danser Country line dance Swing Forestilling/musical Drama Kulturskolen Nepenoringen Lågen teaterverksted Brageteateret 18

20 Modul 10 Foto og film Mål -elevene skal lære om virkemidler for fotokunst og film - de skal oppleve foto som et kunstnerisk uttrykk Hovedtema Obligatoriske tiltak Besøke en fotoutstilling Forslag til samarbeidspartnere Fotosamlinger : Nore og Uvdal bibliotek, Uvdal Herredshuset Kinoforestilling Rødberg kino idebank Møte med en fotograf Den kulturelle filmsekken Nore og Uvdal bibliotek -møte en filmskaper -lage en film /reklamefilm -Filme en forestilling -Animasjonfilm Filmfestival -Forestilling ute på snølerret Rødberg kino Reklamemakeriet, Reklameskolestudenter NRK, Numedal Videregående skole Nore og Uvdal Næringspark, Kulturskolen -møte med en kinomaskinist Rødberg kino Camera obscura Nore og Uvdal museum 19

21 Litteraturhenvisninger: På Nore og Uvdal biblioteks nettside kan du søke etter bøker, gamle foto o.a. Gå inn på lenken: Nore og Uvdal bibliotek har mye stoff om lokale forhold. Søk på lokal så får du opp en oversikt. Materiell som ikke finnes hos Nore og Uvdal bibliotek, kan fjernlånes fra andre bibliotek. Se også kommuneplandel Kulturminner i Nore og Uvdal. Et utvalg lokal litteratur fra Nore og Uvdal bibliotek Tema Forfatter Tittel Type Arkitektur middelalder Arkitektur middelalder Arkitektur middelalder Tollnes, Roar Berg, Arne Rauland-undersøkelsen, fra utgravningen av tuften under Raulandsstua i Uvdal Norske tømmerhus frå mellomalderen Norwegian stave church sculpture Arkitektur Lindheim, Bent Mogan En spesiell totunsbebyggelse i Uvdal i Numedal Arkitektur Byggeskikk og bruk: Et hefte om lokal byggeskikk i Nore og Uvdal Dans Bygdedansar frå Buskerud Amt Litteratur Hellemo, Jon Draum og dikt Lokalhistorie Solhjell, Kåre Olav Bygdehistoria for Nore og Uvdal Lokalhistorie Loftsgard, T.K. Gards og ættesoge, Nore Lokalhistorie Sønsterud, Kåre Gards og ættesoge, Uvdal Lokalhistorie Langs Laagen, div årganger Hefte Lokalhistorie Grønseth, Jan Livet langs Numedalslågen Lokalhistorie Hohle, Per Manndraperen i Nerdalsjuvet, om Sevleguten Lokalhistorie Øverland, O.A Sævlid-guten, en forbryterroman Lokalhistorie Flatin, Tov Gamalt frå Numedal, Numedal og Dølaminne Lokalhistorie Kravik, Henrik Numedalsfolk (1897) Lokalhistorie Fønnebø, Reidar Garden Kveta og slekten der Lokalhistorie Fønnebø, Reidar Langs Normannsslepene Lokalhistorie Høyfjellskommisjonen - Hardangervidda Lokalhistorie Oldsaksamlingen Faste fornminner fra Nore og Uvdal, kopi av reg. Lokalhistorie Nore og Uvdal kommune Søk i fotosamlingen på Nore og Uvdal bibliotek: DVD Perm Lokalhistorie EKT-Langedrag Video/ DVD Lokalhistorie Døypenamn frå Øvre Numedal Hefte Lokalhistorie Røine, Bengt-Arne Rallar-Dronningen og Stein-Kalle Lokalhistorie Prosjekt Normannsslepene Hefte Lokalhistorie Hytta, Lidvard Tunhovd; ei fjellbygd mellom to dalfører Foto 20

22 Lokalhistorie Isachsen, Fridtjov Uvdølenes skreppehandel og driftetrafikk (1930) Lokalhistorie Kollandsrud, Gro Øvre Numedal Fædreheimen: Trekk fra Nore, Uvdal og Dagalis bygdesaga i de siste 150 år (1939) Lokalhistorie Lokalhistorie Norsk Etnologisk Gransking Borgersen, Vidar Skaar Spørreskjema og svar fra Nore og Uvdal, om mange lokale temaer, mat, redskap, språk og skikker (ca ) Numedalsbanen Lokalhistorie Jubileumsbøker: Numedalsbanen Samvirkelaget Kirken Numedallaugens Brukseierforening EL-verkene Reinskompaniet Hefte Perm og hefter Lokalhistorie Skogen, Leif Bjarne Hvite kull Glimt fra Noreverkenes historie 75 år Lokalhistorie Skogen, Leif Bjarne Fra vidde til hav, Lokalhistorie Hytta, Lidvard Fjellfolkets rike Lokalhistorie Haakenstad, Helge Hardangervidda til Lågens kilder Malerkunst Ellingsgard, Nils Rosemåling i Numedal Malerkunst Sebjørn Kverndalen, Et upåaktet talent i norsk malerkunst Middelalder Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, 15 bind Middelalder Nordahl, Christin Middelalderen en hjelp til Hefte prosjektplanlegging Musikk Myrann, Knut Veneflamma CD Musikk Buskerud folkemusikklag Buskerudtonar Kassett /CD Musikk Ofsdal/Midtstigen Sjøfløyta Kassett Musikk "En vise vil jeg sjunge" - Numedalsbanen, de Hefte første femti år Teater Nepenoringen Mellom haug og himmel Video /DVD Teater Nepenoringen Diverse opptak av oppsettinger Video 21

23 Et utvalg generell litteratur fra Nore og Uvdal bibliotek Tema Forfatter Tittel Arkitektur Letting, G. og Solberg R. Den vesle stavkyrkjeboka Dans Semb, Klara Danse-danse-dokka mi. Songleikar og turdansar Film Sortland, Bjørn 24 i sekundet Film Hellstenius, Axel Stille for opptak, og action. En faktabok om film og TV-opptak Film Lindrup, Mia Skyt en film (Den kulturelle filmsekken) Form og design Form og design Litteratur Litteratur Litteratur Gaff, Jackie m.fl. Hauffe, Thomas Skjærseth, Astrid Statens bibliotektilsyn Statens bibliotektilsyn Nordgård, Vidar Hansen Det 20. århundrets kunst (bokserie) Design Cappelens kulturguider Bok til lyst : Rapport fra prosjektet "Ungdom og bibliotek" ved Deichmanske bibliotek, Holmlia filial Bibliografi: Bøker for barn og ungdom med lesevansker Bibliografi: Les høyt! : høytlesningsbøker for barn Litteratur Birkeland, Tone Norsk barnelitteraturhistorie video Litteratur Krensky, Stephen Fra fjerpenn til PC skrivekunst før og etter Gutenberg Malerkunst Aamodt, Ingunn Klart du er kunstner Malerkunst Koppers, Paul m.fl. Barn lærer å tegne, 1 hovedbok og 9 hefter Malerkunst Sortland, Bjørn Raudt, blått og litt gult Malerkunst Lande, Marit Jeg maler det jeg så Malerkunst Paulsen, Brit Billedkunst og kunnskap Malerkunst Nilsson, Kerstin Hesten i hulen en liten kunsthistorie Malerkunst Ebbesen, Karen Marie Billedkunst for barn og ungdom : fra J C Dahl til Edvard Munch Malerkunst Musikk Norsk Fakta Forlag Våre beste viser og poplåter Malerkunst Lande, Marit Krogh for barn Malerkunst Lande, Marit Skagenmalerne Anna og Michael Ancher Malerkunst Sortland, Bjørn og Kramer, Hilde Det hjertet husker Musikk Musikk Takt og tonar, Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal Anne Svånaug Haugan Musikkisum, læreverk i musikk for skolen Musikk Buen kulturverksted Tusseliten og Tripeliti" Kassett/ Noter 22

24 Musikk Norsk Fakta Forlag Musikkbarnehage 1 3 Musikk Norsk Fakta Forlag Viser og Barnesanger 1 2 Musikk Norsk Fakta Forlag Våre beste viser og poplåter Bok/CD Skulptur Hennum, Gerd Billedhuggeren Gustav Vigeland Skulptur o.a. Danbolt, Gunnar Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag Teater Agder teater/riksteateret Figurteater Teater Hulaas, Marit Mitt første dukketeater Teater Mykle, Jane Dukketeater Teater Hansen, Jan E. Barnas teaterbok Teater Lorentz, Vibeke Mowinckel Bibliografi: Vi spiller teater : et utvalg sketsjer og annen barnedramatikk. Hefte Foto: Nina Holtan 23

U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad:

U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad: Nore og Uvdal kommune NUmEDAL I1IDDELALDERDALEN Møteinnkalling Saksnr: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg livslop og kultur Møtested: Møterom 2, Rodberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg

2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg 2009 / 2010 Tilbud fra SØLVTRÅDEN Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg FORORD Jeg er svært stolt over å kunne presentere katalog over SØLVTRÅDENS tilbud for skoleåret 2009 / 2010. For første

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent

God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent Trøgstad kommune Plan for lokal kulturell skolesekk i Trøgstad 2015-2018 God kultur avhenger ikke av hvordan den ser ut, men av det den gjør med oss. Ukjent Forord Gjennom Den kulturelle skolesekken får

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid Skrevet av Høgskolelektor i Drama Maybritt Jensen og Høgskolelektor i Forming Ann-Hege Lorvik

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp»

Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» RAPPORT 2004:12 Hilde Lidén «Tørrfisken stinka, men kahytten var topp» En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken ISF 2004 Rapport 2004:12 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Den kulturelle. skolesekken

Den kulturelle. skolesekken Den kulturelle skolesekken for grunnskolen i Nord-Trøndelag Skoleåret 2010 2011 Fylkets DKS-team for grunnskolen: Irene Rosenblom hovedkoordinator tlf 74 11 11 78 Ivan Sundal program- og turnékoordinator,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer