Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA. Lokal plan for Den kulturelle skolesekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA. Lokal plan for Den kulturelle skolesekken"

Transkript

1 Et helt spesielt sted produksjon Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud SKREPPA Lokal plan for Den kulturelle skolesekken Revidert utgave

2 Foto: Bård Sagfjæra Innholdsfortegnelse: Handlingsplan... 2 Moduler... 6 Resurspersoner... 7 Det kompetente barn... 9 Modul 1 Musikk,dans og bevegelse Modul 2 Visuell kunst: Billedkunst Modul 3 Visuell kunst: Skulptur Modul 4 - Litteratur Modul 5 Musikk og scenekunst Modul 6 Kulturarv og arkitektur Modul 7 - Form og design Modul 8 - Litteratur Modul 9 Musikk Dans - Drama Modul 10 Foto og film Litteraturhenvisninger:

3 SKREPPA en kulturell inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Nore og Uvdal Kommune. Den kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen. skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Formålet er å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Det gjøres blant annet ved å trekke inn profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og ved å anvende kunst- og kulturinstitusjonenes ressurser og kompetanse i skolens virksomhet. Utfordringene ligger i et godt samspill mellom kulturskolen, eksterne kulturtilbud, det frivillige kulturarbeidet, diverse kulturinstitusjoner og grunnskolen. Nore og Uvdal har også valgt å inkludere barnehagene i sin lokal plan. Basis for Skreppa er: Lærerplanverket for kunnskapsløftet Rammeplan for barnehagen 2011 Broen og den blå hesten Handlingsplan for styrking av de estetiske fagene og kulturdimensjonen i grunnskolen (KUF og KD 1995) Den kulturelle skolesekken Utviklingsplan (UFD og KKD 2002). Nore og Uvdal Kommune vil gjennom sin handlingsplan "Skreppa en kulturell inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal og sikre at alle barn får møte kunstneriske og kulturelle uttrykk av høy kvalitet og med stor grad av lokal forankring. Den gir elevene en bred kulturell læring og sikrer at alle elever som går ut av grunnskolen i Nore og Uvdal kommune har med seg: god lokalkunnskap knyttet til kommunens kultur, historie og estetisk miljø. opplevelser, refleksjon og kunnskap knyttet til uttrykksformene musikk, dans, drama, billedkunst, skulptur, litteratur, arkitektur, teater, form/design, foto, video /film 2

4 Organisering og forankring Prosjektgruppa har bestått av: Ann Kathrine Bjørnsrud Aasen, barne- og ungdomskonsulent Merethe Rød Knudsen, pedagogisk konsulent (leder fra oktober 2003) Magne Fremo, kulturskolerektor (Frode Aune 2002/2003) Ingebjørg Ulbaasen, biblioteksjef Kari Håvardsrud, representant fra skolene Kari Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Ansvarlig for revidert utgave 2011: Synne Kleiv Redalen, representant fra barnehagene Torunn Helene Bakka, representant fra skolene Liv Bergset, rektor kulturskolen Gunn Vigdis Pedersen, Nore og Uvdal bibliotek Lill S. Samuelsen, kulturkonsulent Ansvarlig for oppfølging: Kulturkonsulent og kommunekontakt, Lill Samuelsen, i samarbeid med kulturkontaktene ved de enkelte skolene og kulturkontakt for barnehagene. Rammeplan Barnehagen skal formidle verdier og kultur og gi rom for barns egen kulturskaping. Den skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap (Barnehageloven 2) I Rammeplanens kapittel 2.6 Barnehagen som kulturarena står det videre: Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet. Om fagområdet Kunst, kultur og kreativitet (Rammeplan kap.3.3) står det: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Innholdet i Skreppa vil også berøre flere av fagområdene i Rammeplanen. Om fagområdet Nærmiljø og samfunn (Rammeplan kap.3.6) står det: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Kunnskapsløftet: I den generelle delen av lærerplanverket for kunnskapsløftet er det satt fokus på det skapende menneske. Opplæringa i grunnskulen skal gi grunnleggjande kunnskap, levandegjere kulturarven, stimulere til å ta lokalkulturen i bruk og inspirere barn og unge til å vere aktive og skapande. 3

5 Den viser til de tre tradisjoner der den tredje er : "vår kulturelle tradisjon knyttet til menneskets formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst og håndverk, i språk og litteratur, i teater, sang musikk og dans. I den forenes innlevelsesevne og uttrykkskraft". Videre sier planen: "Elevene må utvikle gleden ved det vakre både i møte med kunstneriske uttrykk og ved å utforske og utfolde egne skapende krefter". Læreplanene for fagene har i seg og bygger på det verdigrunnlaget og det kulturelle grunnlaget som er nedfelt i formålsparagrafen og i den generelle delen av læreplanen. Den estetiske dimensjonen i fagenes læreplaner vil si at en legger vekt på skapende virksomhet og refleksjon, opplevelser og uttrykk, og har en bevisst holdning til kunst og estetikk. I Kunst og håndverk utgjør opplevelse av kunst, design, arkitektur og bevisstgjøring av kulturarv sentrale sider ved faget. Fra kompetansemålene: Elevene skal kunne gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer De skal kunne lage enkle utstillinger av egne arbeid De skal lære om kunstnere i ulike kulturer I norsk blir det lagt vekt på at elevene skal gi uttrykk for opplevelser om barnelitteratur,teater, filmer og andre kunstneriske uttrykk. Fra kompetansemålene: Elevene skal lære å lytte og gi respons til andre i samtaler og under framføringer De skal kunne bruke estiske virkemidler i egen tekstproduksjon De skal kunne vurdere estetiske virkemidler hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst I matematikk skal opplæringa veksle mellom utforskende, leikende og kreative aktiviteter i arbeid med teknologi og design. Fra kompetansemålene: Elevene skal lære å tegne og bygge geometriske former og modeller i praktiske sammenhenger De skal kunne analysere egenskaper ved to og tredimensjonale figurer. I naturfag inngår varierte læringsformer som feltarbeid, eksperimenter og ekskursjoner til museer og vitensentre. Fra kompetansemålene: Elevene skal kunne planlegge, beskrive, bygge og teste enkle modeller av byggekonstruksjoner og dokumentere prosesser fra ide til ferdig produkt. I Musikk skal faget skal gi elevene grunnlag for å kunne oppleve, reflektere over, forstå og ta del i musikalske uttrykk. Fra kompetansemålene: Elevene skal delta i leker med variert repertoar av sanger, rim, regler sangleiker og danser De skal kunne framføre sang, spill og dans I Kroppsøving er det et mål å styrke selvbildet, identiteten og flerkulturell forståelse Fra kompetansemålene: Elevene skal delta i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet De skal lære sangleker, danse enkle danser fra ulike kulturer. 4

6 Abonnement Nore og Uvdal kommune abonnerer på følgende regionale tilbud fra Den kulturelle skolesekken i Buskerud: Scenekunst(Brageteateret) Musikk(Rikskonsertene) Visuell kunst(pilotgalleriet) Litteraturformidling(Buskerud fylkesbibliotek) Ved profesjonelle formidlingstilbud av denne typen er skolene/barnehagene samlet. Tema og innhold på forestillingene varierer fra år til år, og kan ideelt sett også være utgangspunkt for et fordypningsfelt. I tillegg til de regionale turneene får vi hvert år tilbud om andre produksjoner gjennom Den kulturelle skolesekken.disse tilbudene markedsføres via katalogen og kan bestilles spesielt. Lokale prosjekt Nore og Uvdal kommune har tre lokale prosjekt som skal gjennomføres for alle elever. Middelalderprosjekt Sølvsmie/metallprosjekt Hardangerviddaprosjekt I middelalderprosjektet har skolene samarbeidet med kirken og Nore og Uvdal museum og tatt i bruk bygdetun/stavkirker. Prosjektet rullerer mellom skolene og gjennomføres hvert år for elever på mellomtrinnet. I metallprosjektet inngår besøk på verkstedet/sølvsmia til kunsthåndverker Gro Kollandsrud Opplegget er utarbeidet for 6-7 trinn i samarbeid med sølvsmed Gro Kollandsrud. Hardangerviddaprosjektet er et nytt prosjekt som nå utvikles i samarbeid med arkeolog Bente Fønnebø. Det gjennomføres i Smådøl og har fokus på tidlige kulturminner tilknyttet jakt, jernutvinning, ferdsel og fløtning. Modulene Planen er bygd opp i moduler, og modulene er samlet i grupper tilhørende barnehage, småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Strukturen og rulleringen av modulene gjør gjennomføringen enklere også for de fådelte skolene i kommunen Det er opp til den enkelte skole på hvilket klassetrinn en jobber med modulene, og også hvor omfattende en går inn i temaet. For barnehagene vil det være naturlig å tenke seg oppleggene gjennomført i løpet av hele førskoletiden. Dokumentasjon Som dokumentasjon kan elevene sette opp forestillinger og andre type framføringer i skole og lokalmiljøet. De kan utarbeide prosjektrapporter. De kan samle litterære tekster og eller tegneserier og utgi dem i egne hefter. De kan holde kunstutstillinger og designe egne kulisser, plakater og invitasjoner. De kan spille inn egne CD er og holde konserter. 5

7 Moduler Klassetrinn: Barnehagen Modul-oversikt: kunst- kultur - kreativitet nærmiljø - samfunn Småskoletrinnet Modul 1 musikk dans-bevegelse Modul 2 visuell kunst/ billedkunst Modul 3 visuell kunst/ skulptur Modul 4 litteratur Mellomtrinnet Modul 5 musikk- scenekunst Modul 6 kulturarv- arkitektur Modul 7 form - design Ungdomstrinnet Modul 8 litteratur Modul 9 musikk - dans - drama Modul 10 foto - film Levende historier, produksjon fra Buskerud Fylkesbibliotek 6

8 Resurspersoner Noen av ressurspersonene er forespeilet et samarbeid, mens andre ikke er forespurt. Tema Navn Merknader Musikk Synnøve Lassegård Piano/kor (kantor i kommunen) Musikk Max Jacobsen Trompet/blås Musikk Vilhelm Håvardsrud Tverrfløyte Musikk Audun Gravermoen Torader Musikk Terje Engen Slagverk Musikk Vilhelm Håvardsrud Tverrfløyte Musikk Bjørn Viggo Engen Bass/kontrabass Musikk René Jacobsen Slagverk Musikk Reidar Syvertsen Gitar Musikk Lars Erik og Marit Brevig Gospel Folkemusikk Sverre Heimdal Kraviklyre og sjøfløyte (instrumentmaker) Folkemusikk Åshild Wetterhus Kraviklyre, kveding Folkemusikk Åsne Bergset Kraviklyre, kveding Folkemusikk Birgit Kollandsrud Friis Sjøfløyte Folkemusikk Per Midtstigen Sjøfløyte Folkemusikk Liv Bergset Sjøfløyte, kveding Folkemusikk Thov Wetterhus Munnharpe, kveding Folkemusikk Knut Myrann Hardingfele Folkemusikk Even Tråen Hardingfele Drama/teater Liv Bergset Nore og Uvdal kulturskole Drama/teater Monica O. Skarpås Drama/teater Adam Levine Lågen Teaterverksted Kunst og håndverk Ragnhild Arnø Kunst og håndverk José Beltram Trearbeider Kunst og håndverk Knut Undebakke Trearbeider Kunst og håndverk Gro Kollandsrud Sølvsmed, Limoge-krusifikset Kunst og håndverk Anita Bekkeseth Sølvsmed Kunst og håndverk Oddbjørn Knudsen Smed Kunst og håndverk Anders Moland Kunst og håndverk Gunn Elise Nørstebø Veving Kunst og håndverk Gunvor Bye Keramikk Kunst og håndverk Kari Bjørnsrud Keramikk Kunst og håndverk Anne Johanne Sørheim Keramikk, Bergtun Kunst og håndverk Yolanda Sagredo Kunst og håndverk Jan Baker Relieff, Rødberg skole Kunst og håndverk Harald Oredam Steinskulpturer, Bergtun Billedkunst Lars Solaas Maleri,Skjønne kirke,uvdal Herredeshus Billedkunst Oddmund Kristiansen Glass,maleri,trykk-Nore og Uvdal kommunehus, Bergtun Billedkunst Tor Einar Evju Maleri Billedkunst Gunvor Bye Maleri 7

9 Billedkunst Gunn Vigdis Pedersen Maleri, akvarell Billedkunst Lisbeth Nilsen Glad Akvareller Billedkunst Elise Marie Syvertsen Tegneserie,Tidslinje Nore skole Media Jan Holm Rødberg kino Media Odd Wetterhus Rødberg kino Media Asgeir Helgestad Naturfotograf Media Johan Brun Naturfotograf Media Karsten Fullu Media Victor Olsen Media Bjørg Anita Jensen Reklame, design, Reklamemakeriet Media Ole Jørn Solberg Foto Litteratur Ola Grøvdal Forfatter Litteratur Kyrre Andreassen Forfatter Litteratur Ingebjørg Ulbaasen Nore og Uvdal Bibliotek Kulturhistorie Gunhild Brun Mattradisjoner, Fjellmat Kulturhistorie Borghild Lislelid Mattradisjoner Kulturhistorie Sigrid Huseby Lokalhistorie Kulturhistorie Gunnar Glesne Lokalhistorie Kulturhistorie Marie Wolland Lokalhistorie Kulturhistorie Lidvard Hytta Lokalhistorie Kulturhistorie Kåre Olav Solhjell Lokalhistorie Kulturhistorie Leif Bjarne Skogen Lokalhistorie Kulturhistorie Even Tråen Lokalhistorie Kulturhistorie Lars Erik Jacobsen Lokalhistorie Kulturhistorie Kåre Sønsterud Gards- og slektshistorie Kulturhistorie Kari Huseby Kulturlandskap Kulturhistorie Hilde Markussen Kulturarv Kulturhistorie Lill Samuelsen Kulturkonsulent Kulturhistorie Jørn Jensen Kulturvern.Buskerud Fylkeskommune Kulturhistorie Bente Fønnebø Arkeolog Byggeskikk Nils Friis Arkitekt, Vidda ressurs Byggeskikk Birgit Kollandsrud Friis Arkitekt, Vidda Ressurs Byggeskikk Øystein Landsgård Arkitekt, Vidda ressurs Byggeskikk Knut Kolstad Lafting, Nore Laft Byggeskikk Arvid Brun Lafting, Fjell Laft Byggeskikk Nils Gunnar Hjalland Lafting Aktuelle ressurspersoner er også produsentgruppa i Den kulturelle skolesekken. Kommunen har egen kunstsamling. Oversikt finner du på kommunens server, område: M:\SKOLE\Kunstarkiv 8

10 Det kompetente barn Mål: - ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede i møte med profesjonelle kunstuttrykk - fremme aktiv deltagelse og lokalhistorisk kunnskap -styrke kulturell identitet Hovedtemaer: Obligatoriske Tiltak Besøk på bygdetun Lokalhistorie kulturtradisjoner Folkeviser/bånsuller Forslag til samarbeidspartnere Nore og Uvdal museum Kulturskolen, Konsert Teaterforestilling Rikskonserten, Brageteateret/ andre profesjonelle teatergrupper Idebank Dramatiseringer: utgangspunkt i lokale sagn/steder, Nepenoringen Kunstnerbesøk Barnekunstutstilling: to og tredimensjonale uttrykk Numedal Videregående skole Kulturskolen Kirkenen kunstarena Kirken Kraftverk Statkraft Musikkprosjekt: dans/drama/ instrumenter Kulturskolens PR konserter CD innspilling, Kulturskolen 9

11 Den musikalske regnbuen, produksjon fra Rikskonsertene Modul 1 Musikk,dans og bevegelse Mål : - oppleve musikk gjennom aktiv lytting. - delta i musisering, komponering og dans. Hovedtema Obligatoriske Tiltak Konsertopplevelse -skikk og bruk på konserter Forslag til samarbeidspartnere Rikskonsertene Kulturskolen Idebank Kulturskolens PR konsert Kulturskolen Prosjektdager/temauke: Gamle sanger, eventyr og sangleiker, Verksted: Danser,komposisjoner 10

12 Modul 2 Visuell kunst: Billedkunst Mål: - presentere billedkunst av ulike kunstnere - legge til rette for at opplevelsen bearbeides gjennom egne kunstneriske arbeider, gjerne sammen med kunstner. Hovedtema Obligatoriske Tiltak Kunstutstilling Forslag til samarbeidspartnere Pilotgalleriet Idebank -besøke en lokal kunstutstilling Oddmundhuset,verksted og galleri Camera obscura på Nore og Uvdal bygdetun Nore og Uvdal museum Verkstedsarbeid: -portrett -kullstift -akvarell -stilleben Kulturskolen Lokale kunstnere, Numedal malerklubb Temaarbeid om kjente avdøde malere med lokal tilknytning: -Harriet Backer -Adolph Tidemand Nålevende malere: se liste over ressurspersoner 11

13 Kunstnøtter, Pilotgalleriet/Kunstnersenteret i Buskerud Modul 3 Visuell kunst: Skulptur Mål - kjenne til til skulptur som uttrykksform generelt, og skulpturer i Nore og Uvdal spesielt. Hovedtema Obligtoriske tiltak Kunstutstilling -Steinkalle ved Kraftstasjonen -Minnebautaen ved Rødbergdammen -Limoge Krusifikset -Fabeldyr fra middelalderen -Steinskulpturer ved omsorgsboligene på Bergtun -Barne skulptur i Fritidsparken Idebank Lage egne skulpturer av ulike materialer/utstilling Forslag til samarbeidspartnere Pilotgalleriet, Kulturskolen Statkraft Gro Kollandsrud Kirken Rødberg barnehage Kulturskolen NVS Sykkel musikk på bygdetunet Stavkirkenes portaler og relieffer Nore og Uvdal museum 12

14 Superpappa og Pele, Anette Saugestad Helland Modul 4 - LITTERATUR Mål: - elevene skal møte forfattere, bli kjent med deres bøker og få hjelp og inspirasjon til egen skriving de skal lære å bruke biblioteket Hovedtema Obligatorisk Tiltak Forfatterbesøk Forslag til samarbeidspartnere Buskerud Fylkesbibliotek Bibliotekbesøk Idebank Skriveverksted under veiledning av forfatter Nore og Uvdal bibliotek Bibliotek/Fylkesbibliotek Lage egne tegneserier/animasjoner Reklamemakeriet IKT konsulent. 13

15 Nore og Uvdal kulturskole Modul 5 Musikk og scenekunst Mål - Elevene skal få oppleve teaterforestillinger og konserter med profesjonelle utøvere og gjerne få et personlig møte med skuespillere/musikere. - Elevene skal bli presentert for ulike musikk genre - de skal kjenne til Numedals rike folkemusikkarv Hovedtema Obligatorisk tiltak Forslag til samarbeidspartnere Teaterforestilling Brageteatret Konsert Rikskonsertene Idebank Dans samspill Korprosjekt Numedal Spel og dansarlag Numedal Spel og dansarlag Kantor/organist Brageteateret Møte med skuespillere Samtale-intervju Teaterverksted Dramatisering Nepenoringen Kulturskolen Bibliotek Forfattere Forestillinger: Sommeravslutning juletrefest 14

16 Modul 6 Kulturarv og arkitektur Mål: - elevene skal få kunnskap om lokal historie og kulturarv - elevene skal få økt bevissthet om arkitektur og byggeskikk og lyst til å delta i utformingen av sitt eget nærmiljø Hovedtema Obligatorisk Tiltak Forslag til samarbeidspartnere Middelalderprosjekt : Middelaldermesse/rolle spill -trosliv -tradisjoner -mat -slektsforhold -byggeskikk og arkitektur -håndverk og våpen -fortellertradisjon Kulturskolen Kirken Nore og Uvdal museum, Fortidsminneforeninga i Buskerud Nore og Uvdal bibliotek: Bildearkiv Forfattere av gards og slektshistorie/bygdehistorie Bygdekvinnelag Hardangerviddaprosjekt kulturminner knyttet til -jernutvinning -fløting -ferdsel Fjellstyret: Statens naturvernoppsyn Nore og Uvdal Bibliotek Anleggstid: kraftverk-jernbane Bilder/feltstudier Statkraft Numedalsbanes venner Idebank -kirkesleper -seterdrift -feltstudier -smie på Nore og Uvdal Bygdetun -tur til Dyregravshalle Nore og Uvdal museum / Turistkontoret 15

17 Foto :Gro Kollandsrud Mål Modul 7 Form og design - elevene skal få kjennskap til form og design gjennom møte med designere/kunstnere. - elevene skal planlegge, designe og utforme en gjenstand i metall. Hovedtema Obligatoriske tiltak -Verkstedbesøk -workshop :metall Forslag til samarbeidspartnere Sølvsmed Idebank Møte med kunstner - tekstil, vev - keramikk - tre Lokale kunsthåndverkere Sykkelmusikk / camera obsura på bygdetunet Nore og Uvdal museum Dekor/pressemateriell Reklamemakeriet, Web design Lp 16

18 Produksjon fra Buskerud Fylkesbibliotek Modul 8 Litteratur Mål -Elevene skal få møte forfattere, bli kjent med ulike litterære sjanger og få inspirasjon og hjelp til egen skriving Hovedtema Obligatoriske tiltak Forfatterbesøk Forslag til samarbeidspartnere Buskerud Fylkesbibliotek Nore og Uvdal bibliotek Idebank Bokanmeldelser Drama/ teaterverksted Buskerud Fylkesbibliotek 17

19 Gatas Parlament, produksjon far Rikskonsertene Mål Modul 9 Musikk Dans - Drama Elevene skal møte profesjonelle utøvere og få positive opplevelser med ulike kulturuttrykk som musikk, dans og drama Hovedtema Obligatoriske Tiltak Norsk folkedans Forslag til samarbeidspartnere Numedal Spel og dansarlag Kulturskolen Teaterforestilling Konsert Idebank Brageteateret Rikskonsertene Kreativ dans Hip Hop/Breakdans Internasjonale danser Country line dance Swing Forestilling/musical Drama Kulturskolen Nepenoringen Lågen teaterverksted Brageteateret 18

20 Modul 10 Foto og film Mål -elevene skal lære om virkemidler for fotokunst og film - de skal oppleve foto som et kunstnerisk uttrykk Hovedtema Obligatoriske tiltak Besøke en fotoutstilling Forslag til samarbeidspartnere Fotosamlinger : Nore og Uvdal bibliotek, Uvdal Herredshuset Kinoforestilling Rødberg kino idebank Møte med en fotograf Den kulturelle filmsekken Nore og Uvdal bibliotek -møte en filmskaper -lage en film /reklamefilm -Filme en forestilling -Animasjonfilm Filmfestival -Forestilling ute på snølerret Rødberg kino Reklamemakeriet, Reklameskolestudenter NRK, Numedal Videregående skole Nore og Uvdal Næringspark, Kulturskolen -møte med en kinomaskinist Rødberg kino Camera obscura Nore og Uvdal museum 19

21 Litteraturhenvisninger: På Nore og Uvdal biblioteks nettside kan du søke etter bøker, gamle foto o.a. Gå inn på lenken: Nore og Uvdal bibliotek har mye stoff om lokale forhold. Søk på lokal så får du opp en oversikt. Materiell som ikke finnes hos Nore og Uvdal bibliotek, kan fjernlånes fra andre bibliotek. Se også kommuneplandel Kulturminner i Nore og Uvdal. Et utvalg lokal litteratur fra Nore og Uvdal bibliotek Tema Forfatter Tittel Type Arkitektur middelalder Arkitektur middelalder Arkitektur middelalder Tollnes, Roar Berg, Arne Rauland-undersøkelsen, fra utgravningen av tuften under Raulandsstua i Uvdal Norske tømmerhus frå mellomalderen Norwegian stave church sculpture Arkitektur Lindheim, Bent Mogan En spesiell totunsbebyggelse i Uvdal i Numedal Arkitektur Byggeskikk og bruk: Et hefte om lokal byggeskikk i Nore og Uvdal Dans Bygdedansar frå Buskerud Amt Litteratur Hellemo, Jon Draum og dikt Lokalhistorie Solhjell, Kåre Olav Bygdehistoria for Nore og Uvdal Lokalhistorie Loftsgard, T.K. Gards og ættesoge, Nore Lokalhistorie Sønsterud, Kåre Gards og ættesoge, Uvdal Lokalhistorie Langs Laagen, div årganger Hefte Lokalhistorie Grønseth, Jan Livet langs Numedalslågen Lokalhistorie Hohle, Per Manndraperen i Nerdalsjuvet, om Sevleguten Lokalhistorie Øverland, O.A Sævlid-guten, en forbryterroman Lokalhistorie Flatin, Tov Gamalt frå Numedal, Numedal og Dølaminne Lokalhistorie Kravik, Henrik Numedalsfolk (1897) Lokalhistorie Fønnebø, Reidar Garden Kveta og slekten der Lokalhistorie Fønnebø, Reidar Langs Normannsslepene Lokalhistorie Høyfjellskommisjonen - Hardangervidda Lokalhistorie Oldsaksamlingen Faste fornminner fra Nore og Uvdal, kopi av reg. Lokalhistorie Nore og Uvdal kommune Søk i fotosamlingen på Nore og Uvdal bibliotek: DVD Perm Lokalhistorie EKT-Langedrag Video/ DVD Lokalhistorie Døypenamn frå Øvre Numedal Hefte Lokalhistorie Røine, Bengt-Arne Rallar-Dronningen og Stein-Kalle Lokalhistorie Prosjekt Normannsslepene Hefte Lokalhistorie Hytta, Lidvard Tunhovd; ei fjellbygd mellom to dalfører Foto 20

22 Lokalhistorie Isachsen, Fridtjov Uvdølenes skreppehandel og driftetrafikk (1930) Lokalhistorie Kollandsrud, Gro Øvre Numedal Fædreheimen: Trekk fra Nore, Uvdal og Dagalis bygdesaga i de siste 150 år (1939) Lokalhistorie Lokalhistorie Norsk Etnologisk Gransking Borgersen, Vidar Skaar Spørreskjema og svar fra Nore og Uvdal, om mange lokale temaer, mat, redskap, språk og skikker (ca ) Numedalsbanen Lokalhistorie Jubileumsbøker: Numedalsbanen Samvirkelaget Kirken Numedallaugens Brukseierforening EL-verkene Reinskompaniet Hefte Perm og hefter Lokalhistorie Skogen, Leif Bjarne Hvite kull Glimt fra Noreverkenes historie 75 år Lokalhistorie Skogen, Leif Bjarne Fra vidde til hav, Lokalhistorie Hytta, Lidvard Fjellfolkets rike Lokalhistorie Haakenstad, Helge Hardangervidda til Lågens kilder Malerkunst Ellingsgard, Nils Rosemåling i Numedal Malerkunst Sebjørn Kverndalen, Et upåaktet talent i norsk malerkunst Middelalder Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, 15 bind Middelalder Nordahl, Christin Middelalderen en hjelp til Hefte prosjektplanlegging Musikk Myrann, Knut Veneflamma CD Musikk Buskerud folkemusikklag Buskerudtonar Kassett /CD Musikk Ofsdal/Midtstigen Sjøfløyta Kassett Musikk "En vise vil jeg sjunge" - Numedalsbanen, de Hefte første femti år Teater Nepenoringen Mellom haug og himmel Video /DVD Teater Nepenoringen Diverse opptak av oppsettinger Video 21

23 Et utvalg generell litteratur fra Nore og Uvdal bibliotek Tema Forfatter Tittel Arkitektur Letting, G. og Solberg R. Den vesle stavkyrkjeboka Dans Semb, Klara Danse-danse-dokka mi. Songleikar og turdansar Film Sortland, Bjørn 24 i sekundet Film Hellstenius, Axel Stille for opptak, og action. En faktabok om film og TV-opptak Film Lindrup, Mia Skyt en film (Den kulturelle filmsekken) Form og design Form og design Litteratur Litteratur Litteratur Gaff, Jackie m.fl. Hauffe, Thomas Skjærseth, Astrid Statens bibliotektilsyn Statens bibliotektilsyn Nordgård, Vidar Hansen Det 20. århundrets kunst (bokserie) Design Cappelens kulturguider Bok til lyst : Rapport fra prosjektet "Ungdom og bibliotek" ved Deichmanske bibliotek, Holmlia filial Bibliografi: Bøker for barn og ungdom med lesevansker Bibliografi: Les høyt! : høytlesningsbøker for barn Litteratur Birkeland, Tone Norsk barnelitteraturhistorie video Litteratur Krensky, Stephen Fra fjerpenn til PC skrivekunst før og etter Gutenberg Malerkunst Aamodt, Ingunn Klart du er kunstner Malerkunst Koppers, Paul m.fl. Barn lærer å tegne, 1 hovedbok og 9 hefter Malerkunst Sortland, Bjørn Raudt, blått og litt gult Malerkunst Lande, Marit Jeg maler det jeg så Malerkunst Paulsen, Brit Billedkunst og kunnskap Malerkunst Nilsson, Kerstin Hesten i hulen en liten kunsthistorie Malerkunst Ebbesen, Karen Marie Billedkunst for barn og ungdom : fra J C Dahl til Edvard Munch Malerkunst Musikk Norsk Fakta Forlag Våre beste viser og poplåter Malerkunst Lande, Marit Krogh for barn Malerkunst Lande, Marit Skagenmalerne Anna og Michael Ancher Malerkunst Sortland, Bjørn og Kramer, Hilde Det hjertet husker Musikk Musikk Takt og tonar, Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal Anne Svånaug Haugan Musikkisum, læreverk i musikk for skolen Musikk Buen kulturverksted Tusseliten og Tripeliti" Kassett/ Noter 22

24 Musikk Norsk Fakta Forlag Musikkbarnehage 1 3 Musikk Norsk Fakta Forlag Viser og Barnesanger 1 2 Musikk Norsk Fakta Forlag Våre beste viser og poplåter Bok/CD Skulptur Hennum, Gerd Billedhuggeren Gustav Vigeland Skulptur o.a. Danbolt, Gunnar Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag Teater Agder teater/riksteateret Figurteater Teater Hulaas, Marit Mitt første dukketeater Teater Mykle, Jane Dukketeater Teater Hansen, Jan E. Barnas teaterbok Teater Lorentz, Vibeke Mowinckel Bibliografi: Vi spiller teater : et utvalg sketsjer og annen barnedramatikk. Hefte Foto: Nina Holtan 23

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Handlingsplan.2. Ressurspersoner 6. Utsmykninger..8. Løskunst..9. Moduler..10. Barnehagen Modul 1 Musikk, dans og bevegelse..

Handlingsplan.2. Ressurspersoner 6. Utsmykninger..8. Løskunst..9. Moduler..10. Barnehagen Modul 1 Musikk, dans og bevegelse.. SKREPPA Lokal plan for Den kulturelle skolesekken Revidert utgave 2017 0 SKREPPA en kulturell inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal Innholdsfortegnelse: Handlingsplan.2 Ressurspersoner 6 Utsmykninger..8

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail.

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail. LAG OG FORENINGER pr. 23.05.11 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Lars Egedahl 3629 Nore Nore Spelemannslag Eli H. Enerstvedt 3629 Nore Undomslaget Noringen Lars Fullu lful@online.no Teater/revy

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Årsplan Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Kunst, filosofi, kultur og kreativitet Den kulturelle bæremeisen Mål: Personalet legger tilrette for: Besøk av:

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014

Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 10/400-30 B50 Plan for Den kulturelle skolesekken i Hemne kommune skoleåret 2013/2014 Kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken Navn Tittel/arbeidsplass Telefon arb + mobil e-post Gunn-Hilde Opsal

Detaljer

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337 LAG OG FORENINGER pr. 11.01.13 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Tormod Skriudalen Gunn Lian (sekretær) 3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308 Nore Spelemannslag Gunlaug Tråseviken 3629 Nore 938

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Trysil kommune Besøksadresse: Storvegen 5 postadresse: Pb 200, 2421 Trysil telefon: 62457700 faks: epostadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kunst og håndverk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kunst og håndverk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

MÅL OG PRINSIPP FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HVA ER DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN? Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. Gjennom møte med

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer

Mangfold og muligheter. vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Mangfold og muligheter vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer Utviklingsplan for Den Kulturelle Skolesekken i Nesodden kommune 2008-2012 FORORD Her foreligger Nesodden kommunes utviklingsplan

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet

Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Periodekalender 2017 Kunst, kultur og kreativitet Hei! Vi håper dere alle har hatt en riktig fin sommer, og ønsker dere alle velkommen tilbake til et nytt barnehageår! Spesielt velkommen ønsker vi alle

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen.

Om kunst- og kulturformidling i barnehagen. Om kunst- og kulturformidling i barnehagen. Av Høgskolelektor Ann-Hege Lorvik Waterhouse Kunst- og kulturformidling er en sentral del av barnehagehverdagen. Med ny rammeplan for barnehagens innhold og

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Barnehage Arkitektur 2-3 åringer 2016

Barnehage Arkitektur 2-3 åringer 2016 Svartlamon kunst- og kulturbarnehage VI TRÆNG..EN STIGE! KORT OM PROSJEKTET I Svartlamon kunst- og kulturbarnehage har de yngste barna utforsket nærområdet rundt barnehagen. De har oppdaget detaljer som

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 15. september 2014) Den kulturelle skolesekken i Åsnes kommune Besøksadresse: Rådhusgata 1 postadresse: 2270 FLISA telefon: 62 95 66 00 faks: epostadresse:

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017

PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 PLAN FOR LOKAL KULTURELL SKOLESEKK I ASKIM 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn s. 3 2. Målsetting s. 4 3. Organisering s. 5 3.1. Statlige føringer s. 5 3.2. Regional organisering s. 6 3.3. Lokale

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE Kirkebygget i den kulturelle skolesekken Øystein Dahle, KA/ Kristin Gunleiksrud, IKO SAMARBEIDET MELLOM KIRKE NYE RAMMER OG SKOLE STRASBOURG-DOMMEN RLE-FAGET: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG LÆREPLAN ENDRINGAR

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG Program 2010 /11 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1 Koneke koneke oye Afrikanske eventyr og sanger! Forteller Våren 2011 og skuespiller Irene Halseid 1 Opera for barn

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

SMART knyttet til kompetansemål i fag

SMART knyttet til kompetansemål i fag SMART knyttet til kompetansemål i fag Samfunnsfag Formål for faget Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten vil faget, gjennom

Detaljer

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA Kirkebakken barnehage LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA KORT OM PROSJEKTET Kirkebakken kulturbarnehage ønsker å gi barna innspill og opplevelser hentet fra deres nærmiljø slik at de blir bevisste sin egen

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening Morgensamling Mykje skole Mål og mening Fra lærings- Bakgrunn: Ansvar: plakaten: Mykje skole skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

Detaljer

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009

Fagplan BILDE. Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg. Fagplan BILDE. Tromsø Kulturskole 2009 Fagplan BILDE Utarbeidet av; Ann Jessica Vestre Janne A. Nordberg 1 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte i 2000 å utarbeide en rammeplan for kulturskolene, i 2003 ble den ferdig og heter på vei til mangfold.

Detaljer

U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad:

U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad: Nore og Uvdal kommune NUmEDAL I1IDDELALDERDALEN Møteinnkalling Saksnr: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg livslop og kultur Møtested: Møterom 2, Rodberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

D K S. Den kulturelle skolesekken i Øksnes kommune 2012 2016.

D K S. Den kulturelle skolesekken i Øksnes kommune 2012 2016. D K S Den kulturelle skolesekken i Øksnes kommune 2012 2016. Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 1.1. DKS EN NASJONAL SATSING... 3 1.2 OVERORDNEDE MÅLSETTINGER... 3 1.3. REVIDERING

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE Kommunal plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2012-2016 INNHOLD INNLEDNING s. 3 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE s. 4 GRUNNALG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER s. 4 ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

For Bardu kommune 2004-2007

For Bardu kommune 2004-2007 For Bardu kommune Vedtatt: OMS-utvalg 030305, sak 05/05. Endret: OMS-utvalg 180506, sak 018/06. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN 3 Målsetting 3 Mål 3 Innhold DKS 4 Organisering 4 Samarbeidspartnere 4 Region

Detaljer

OBLIGATORISKE OPPLEGG

OBLIGATORISKE OPPLEGG PROGRAM 2011/2012 OBLIGATORISKE OPPLEGG BARNETRINN TRINN TITTEL BESKRIVELSE TIDSPUNKT 1-2 Laffen og Kikka i Et interaktivt musikkdramatisk fyrverkeri Uke 15, 2012 Eventyrland av en forestilling 1 Eventyropera

Detaljer

Lokal plan for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016. Med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo Kommune

Lokal plan for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016. Med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo Kommune Lokal plan for Aktivitetsskolen på Berg skole 2015/2016 Med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo Kommune Målområde 1: Natur, teknikk og miljø Rammeplanen: Lek og aktiviteter i naturen

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter Formål med faget: Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer