Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalget for livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14: Informasjon: Orientering om Uvdal skole v/lars Granhaug Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 213 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 213 Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/ Unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 242 Saksmappe : 24/1 87 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Årsberetning og regnskap Vebjorn Oddens gavefond 213 M9TEBEHANJ1>IG: Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur Saken gjelder: Vebjørn Oddens Gavefond. Godkjenning av regnskap og årsberetning 213. Fakta: I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsførsel for Vebjørn Oddens Gavefond. Midlene disponeres av Servicesenteret ved Bergtun omsorgssenter. Regnskapet føres av Uvdal regnskapsservice AS. I tråd med regnskapsloven stilles det krav om at regnskap og årsberetning skal godkjennes underskrives av samtlige medlemmer i Hovedutvalg Livsløp og kultur, før regnskapet sendes Brønnøysundregisterene. I år 213 har legatets midler kr blitt benyttet til velferdstiltak for brukerne ved Nore og Uvdal sjukeheim. 1% av avkastningenlrenteinntektene skal i følge pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en form for infiasjonssikring. Bundet kapital pr kr ,55 Renteinntekteri 213 kr ,67-1% tillegges bundet kapital kr 1.721,97 Til disposisjon i 214 kr ,7 i

3 Saksbehandlers vurdering: I henhold til ovennevnte fakta skal hovedutvalgets medlemmer godkjenne og underskrive regnskap og årsmelding. Rådmannens forslag til vedtak: Årsberetning og regnskap for Vebjørn Oddens gavefond 213 godkjennes og underskrives av medlemmene i hovedutvalg Livsløp og kultur Navn Navn Navn Navn Navn Navn Navn Vedlegg: 1. Årsberetning Vebj ørn Oddens gavefond 2. Balanse Vebjørn Oddens gavefond Resultatregnskap Vebjørn Oddens gavefond Noter til årsregnskap Utkast til revisors beretning 213 Vebjørn Oddens gavefond 2

4 Vedlegg i Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 242 Saksmappe : 24/1 87 Avd. : Pleie, rehabilitering og omsorg Saksbehandler : Lis Berit Nerli Årsberetning Vebjorn Oddens gavefond 213 Regnskapsplikten innebærer en plikt til å utarbeide en årsberetning som skal følge regnskapet, jfr regnskapsloven & 3-1 Denne skal inneholde: 1. opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle fihialer 2. rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. 3. opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter 4. bekreftelse eller redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift, 5. resultatdisponering dersom dette ikke fremgår av resultatregnskapet 6. opplysninger om arbeidsmiljø og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet 7. opplysninger om likestilling 8. opplysninger om forholdet til det ytre miljø 1. opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer I henhold til delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune vedtatt 26/6-95, er administrasjonen i fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg delegert anvisning, budsjett og regnskapsførsel for Vebjørn Oddens Gavefond. Hovedutvalg Livsløp og kultur fungerer som styre for Vebjøm Oddens Gavefond, og behandler regnskap og årsberetning. Vebjøm Oddens fond brukes til velferdstiltak for pensjonistene på institusjonen ved Bergtun omsorgssenter. Midlene disponeres av Servicesenteret ved Bergtun omsorgssenter. 2. rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling Regnskapet gir et rettvisende bilde av fondets utvikling og dets stilling. 3. opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter Det er ingen forsknings og utviklingsaktiviteter knyttet mot fondet. 3

5 4. bekreftelse eller redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 5. resultatdisponering dersom dette ikke fremgår av resultatregnskapet Resultatdisponering fremgår av resultatregnskapet. 6. opplysninger om arbeidsmiljo og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet Det er ingen tilsatte knyttet mot Vebjørn Oddens Gavefond. 7. opplysninger om likestiffing Det er ingen tilsatte knyttet mot Vebjørn Oddens Gavefond. 8. opplysninger om forholdet til det ytre miljø Fondets drift er av en slik art at forurensningsproblematikk ikke eksisterer. Lijler1i Nore og Uvdal kommune 4

6 ..: V.VVV V. V V L Balanse i VOddens gavefond I IEENÆR.. : Z2f2 Anleggsmidier Immatrielie eiendeler Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende Utsatt skattefordel Goodwill Sum immatrielie eiendele ç,.. Z.. Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o9 lignende Sum..varige:driftsrnldler Finansielle anleggsmidier Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finanslellé anléggsmidler Isürn anléggsrnidler Omløpsmldler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Sùm fordringer :: 269.:sV;:;;269O Investeringer Åksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksier Markedsbaserte obligasjoner Àndre rnarkedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Sùm investeringer ô IBankinnskudd, kontanter og lignende ISûm omløpsmidler SUM EIENDELER..:. 6S486Q

7 . IEcE.NKÅPItÄL OG GJELD... Noter Oi3.1 2Ö1 Egenkapital lnnskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen Innskutt egenkapital Sum bùnden égénkapiti ; &.. ODøtlent eaenkaital Bundet eqenkapital Annen egenkapital Udekkettaj Sum annen egenkapital J O Z Isum eqenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpltktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninci for fornhktelser T. 3658O : 66O82 c *c Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Obligasjonslån Gield til kredittinstitusjoner øvrig langsiktig gjeld Sum annen Ianqsiktiqjeid Ç Sijni.Iaflgsiktig:gjeld. o o Kortsiktig gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld.. ISum.gJo1d :o:.. :.. o jsumecenkpital GJELD Ö 66Ôa32

8 .. I ResuItatregnskap I I VOddens gavefond DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Drlftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum drlftsinntékter. $S. Driftskostnader Endring i beholdning av varer under tilv. og ferdig tilv. varer Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sùm.drlftskostna.de : I * FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Flnansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i annent foretak i samme konsern Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler SùmKIn&isinfltektér Finanskostnader Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad $ürn tinanslço.stnader..... ;io Isum netto flnansposter

9 .....,,.. 9?2 I.Q.rdinært resultat førskätteköt.,.,...nöer.. 2O12 52 ISkattekostnad på ordinært resultat lordinært resultat. EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære Inntekter lekstraordinær inntekt IS.ûirnékstraordinære inntekter :O Ekstraordinære kostnader I Ekstraordinær kostnad I Sum ekstraàrdlnære köstnader :- :.. li:.!tat.ekstraordinære pöster. ISkattekostnad på ekstraordinært resultat IArsresultat Disponering Overført fra annen egenkapital % av rentene avsatt til bundet egenkapital Avsatt utbytte Mottatt konsernbidrag Avsatt konsernbidrag Mottatt aksjonærbidrag Avsatt aksjonærbidrag Fondsemisjon Overføringer annen egenkapital Private uttak/innskudd Udekket tap Sum disponert

10 [ i : NOTER TILÅRMEGKPO Note I - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Note 2 - Skatt V.Oddens gavefond er ikke skattepliktig. Note 3 - Egenkapital Egenkapital pr var kr ,- Underskudd 213 utgjør kr.5.972,- Renteinntekter 213 kr ,67 brukt til ulike formål i samsvar med vedtektene kr ,5 Overskudd kr ,83 1% av avkastningen I renteinntektene skal iflg. pkt. 5 i vedtektene avsettes til bundet kapital som en inflasjonssikring Bundet kapital pr kr ,55 1% av renteinntektene kr ,67 kr ,97 Bundet kapital pr kr ,52 Renteinntekter 213 kr ,67-1 % avsatt til bundet egenkapital kr. I.721,97 Til disposisjon i 214 kr ,7 Egenkapital pr er kr kr ,- av dette er bundet egenkapital Note 4 - Ansatte, godtgjørelser m.v. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser i i bestemmelser om OTP 213. Selskapet er ikke bundet opp Note 5 - Bundne midler Pr hadde selskapet bundne midler med kr ,-. Dette er bundne bankinnskudd Note 6 - Langsiktig gjeld Selskapet har pr ikke gjeld

11 Note 7 - Sammendratte poster Posten andre driftskostnader er slått sammen av: Regnskapshonorar kr ,- Aviser og tidsskrifter kr. 2.69,- Bankgebyr kr. 218,- Vinmonopolet kr ,- Gebyr til stiftelsestilsynet og MPLC Norge kr ,- Prøysenkonsert kr Sum andre driftskostnader kr Note 8 - Andre opplysninger 1% av renteinntektene hvert år skal settes av som bundet egenkapital ifig. vedtektenes pkt.5. Det er for 213 satt av kr ,97.

12 BKR.dliH fl Buskerud Kommunerevisjon IKS Referanse: Til styret i Vebj ørn Oddens gavefond REVISORS BERETNING FOR 213 FOR VEBJØRN ODDENS GAVEFONI) Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vebj ørn Oddens Gavefond, som består av balanse per 31 desember 213, resultatregnskap som viser et underskudd på kr og oppstilling over endringer i egenkapital, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapel Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lo forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som konklusjon. grunnlag for vår

13 Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vebjørn Oddens Gavefond per 31. desember 213 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen (kan ikke uttale oss da vi ikke harfått årsberetning) Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har opp1 lt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stifielsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger ogforvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Drammen, Buskerud Kommunerevisjon IKS Frede Ambrosen Oppdragsansvarlig revisor

14 Fakta: Rødberg : Arkiv : A2 Saksmappe : 213/473 Hovedutvalg livsløp og kultur Kommunestyret kultur Saksbehandler Merethe Rød Knudsen * Nore og Uvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 213 For at skoleeier skal kunne ifi et best mulig bilde av tilstanden i grunnskolen, har vi hentet ut data under publiseringsgrensen. Nore og Uvdal har små enheter og klasser, Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 213. Det er fastsatt i Opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Rapporten skal omhandle læringsresultat, læringsmiljø, Utvalg Metedato Utvalgssak og rapporten kan derfor inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. På bakgrunn Saken gjelder: Rapporten skal drøftes av skoleeier, jf. Opplæringsloven 13-1 andre ledd. frafall, grunnskoleopplæring for voksne og spesialpedagogisk innsats. hensiktsmessig å vente til resultater fra høstens nasjonale prøver inneværende skoleår Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har hatt tilsyn fra Fylkesmannen vedrørende kommunens Som skoleeier kan en tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet i kommunen. Vi ser det som mest foreligger, det vil si å utarbeide rapporten i desember. 213 når den er politisk behandlet. grunnlag for å gi pålegg, men Fylkesmannen ønsker å få tilsendt tilstandsrapporten for årlige tilstandsrapport. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon er det ikke ffinnet Avd. : Skole, barnehage og

15 Tilstandsrapport for gruimskolen i Nore og Uvdal 213 tas til orientering. Rådmannens forslag til innstilling: personopplysningslovens bestemmelser, og deles derfor ut i møtet. av dette må rapporten behandles i tråd med forvaltningslovens og

U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad:

U (.AU&I. Møteinnkalling. Merknad: Nore og Uvdal kommune NUmEDAL I1IDDELALDERDALEN Møteinnkalling Saksnr: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg livslop og kultur Møtested: Møterom 2, Rodberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13: dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: 33-41 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 1 Pensjonsmarkedet (unntatt Statens Pensjonskasse) i Norge 1100 Pensjonsforpliktelser i milliarder kr 111 825 19 18 435 550 275 350 56 0 24

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer