5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 NORGES STYRKELØFTFORBUND"

Transkript

1 Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok

2 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY FORMÅLSPARAGRAF BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN ORGANISASJONENS OPPBYGGING Generelt Organisasjon 2009/ NIFs LOVER NSFs LOVER IPFs REGLER SÆRNORSK REGLEMENT ORGANISASJONSHÅNDBOK KLUBBHÅNDBOKA TINGREFERAT STYREREFERAT REVISJON AV ORGANISASJONSHÅNDBOKEN STYRET Organisering Arbeidsoppgaver Arbeidsform VALGTE KOMITEER OG UTVALG Kontrollkomité Domsutvalg Lov og appellutvalg STYREOPPNEVNTE PERSONER Organisering Virksomhetsplan Hovedoppgaver PROSJEKTER FORBUNDSKONTORET Organisering Arbeidsoppgaver Rutiner Søknader (søknadsfrister) INFORMASJONSFORMIDLING Internett INSTRUKSER Instruks for ledelse og samarbeid i NSF Arbeidsinstruks Generalsekretær Arbeidsinstruks Idrettsfaglig rådgiver RETNINGSLINJER Retningslinjer for behandling av dopingsaker (revidert ) Retningslinjer for dommerutdanning Retningslinjer for regionene Uttak av dommere Kriterier for uttak til landslag og representasjonslag i styrkeløft og benkpress Offisiell landslagsbekledning SKJEMAER Standardskjema for laguttak Utøveravtale Skjema for oppsett av Virksomhetsplan Reiseregningsskjema Skjema for utgiftsrefusjon... 41

3 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 2 F O R O R D Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for medarbeidere og tillitsvalgte i deres daglig arbeid for forbundet. Håndboken skal bidra til å sikre kontinuitet i drift og utvikling av Norges Styrkeløftforbund for å nå nedfelte målsettinger. Dokumentet vil også være et viktig redskap for å sikre erfaringsoverføring i forbundets virksomhet. I tillegg vil deler av boken med fordel kunne benyttes i markedsføring av og informasjonsspredning om Norges Styrkeløftforbund. Boken er bygget opp i 3 nivåer. Nivå 1 omfatter forbundets politikk, formålsparagraf, beskrivelse av organisasjonen, langtidsplaner samt lover og regler som styrer virksomheten. Nivå 2 gir en nærmere beskrivelse av styrets organisering og arbeidsoppgaver, styreoppnevnte kontaktpersoner og valgte komiteer, prosjekter, forbundskontoret og styrkeidrett. Nivå 3 omfatter aktuelle instrukser, rapporter, skjemaer og kriterier.

4 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 3 N I V Å POLICY NSF skal innenfor rammer satt av Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komité, samt våre internasjonale paraplyorganisasjoner, arbeide for å utvikle styrkeløft som konkurranseidrett og mosjonsaktivitet på alle plan. Vårt mål er å gi et tilbud til alle som er interessert i styrketrening og styrkeløft tilpasset den enkeltes forutsetninger og målsettinger. Vi vil arbeide for å vinne større aksept for styrkeløft som en attraktiv idrett, både for utøvere og publikum, og dokumentere at oppbygging og vedlikehold av kroppens muskulatur bidrar til bedre helse og velvære. All vår aktivitet skal følge høye etiske normer allment aksepterte i det norske samfunnet, og våre miljøer skal være absolutt dopingfrie. NSF vil gjennom NIF og internasjonale organer arbeide for at styrkeløft blir tatt opp på det Olympiske konkurranseprogrammet. 1.2 FORMÅLSPARAGRAF Norges Styrkeløftforbunds formål er å fremme styrkeløft og generell styrketrening i Norge. Herunder også å bidra til samarbeid mellom lagene og representere idretten internasjonalt. 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Norges Styrkeløftforbund organiserer trening og konkurranser i styrkeløft og benkpress. Alle utøvere må være tilsluttet en klubb eller lag tilsluttet Norges Styrkeløftforbund. Klubbene er organisert i regioner. Forbundet har forbundskontor på Ullevål Stadion i Oslo. I tillegg til Generalsekretær, har vi ansatt Sportslig Leder. 1.4 ORGANISASJONENS OPPBYGGING Generelt Norges Styrkeløftforbund sine lover 11 pålegger forbundsting å velge et forbundsstyre som består av president, visepresident og 3 styremedlemmer. I tillegg velger forbundstinget 2 varamedlemmer til styret. Forbundstinget velger også følgende utvalg og komiteer: Kontrollkomité Valgkomité Domsutvalg Lov og Appellutvalg Dessuten tilsetter det revisor for kommende tingperiode.

5 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 4 Forbundsstyret oppnevner utvalg, komiteer, kontaktpersoner og oppretter prosjekter slik at målene gitt i langtidsplan og virksomhetsplaner ivaretas på en best mulig måte. Organisasjonen vil derfor kunne endres avhengig av satsningsområder gitt i nevnte planer. Organisasjonen vil vanligvis settes opp på det første styremøtet etter forbundstinget som en del av det nye styrets konstituering Organisasjon 2009/2010 Klubber, Regioner og Utvalg Ansatte: Generalsekretær: Trine Selbek Idrettsfaglig rådgiver: Dietmar Wolf Forbundstinget Tingvalgte komiteer og utvalg: Kontrollkomité, Domsutvalg, Lov- og appellutvalg, Valgkomité Forbundsstyret President: Linda Høiland Visepresident: Morten Novum Styremedlem: Oddbjørn Steen Styremedlem: Marie Tjosevik Styremedlem: Alexander Kirketeig 1. Vara: Inger Blikra 2. Vara: Alastair Mc Coll Område: Styrekontakt: Toppidrett: Morten Novum Kompetanse trenerutdanning: Alexander Kirketeig Kompetanse dommerutdanning: Alexander Kirketeig Kompetanse lederutvikling, Alexander Kirketeig Kompetanse arrangørkompetanse: Oddbjørn Steen Region og klubb, Inger Blikra Rekruttering: Marie Tjosevik Profilering: Oddbjørn Steen Konkurransetilbud benkpress, Alastair Mc Coll Styret: Linda Høiland Representasjon: Linda Høiland Forbundskontor: Linda Høiland Integreringskontakt: Trine Selbek Webansvarlig: Oddbjørn Steen Resultatservice: Pål Nilsen Arrangement: Oddbjørn steen Dommeruttak: Morten Novum (styrkeløft) og Alastair Mc Coll (benkpress), Pål Nilsen (veteran) Benkpress: Alastair Mc Coll Veteranklubb: Region Øst v/pål Nilsen Integreringskontakt: Alastair Mc Coll

6 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side NIFs LOVER Disse finnes på: 1.6 NSFs LOVER Gå inn på: 1.7 IPFs REGLER Dere kan gå inn på: 1.8 SÆRNORSK REGLEMENT Finner dere på: 1.9 LANGTIDSPLAN Finner dere på: ORGANISASJONSHÅNDBOK Finner dere på: KLUBBHÅNDBOKA Denne finner dere på: Disse er på: TINGREFERAT 1.13 STYREREFERAT. Finner dere på vår Web-side: REVISJON AV ORGANISASJONSHÅNDBOKEN Organisasjonshåndboken revideres minimum 2 ganger pr år. Revisjoner av organisasjonshåndboken skal godkjennes av styret. Organisasjonshåndboken offentliggjøres på NSFs web-sider.

7 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 6 N I V Å STYRET Organisering Styret i NSF består av: President, visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Styrets medlemmer og varamedlemmer fungerer som styrekontakt i forhold til en eller flere av de styreoppnevnte personene og prosjektene. En av disse oppnevnes som KS-leder Arbeidsoppgaver Forbundet ledes og forpliktes av styret som er Norges Styrkeløftforbunds høyeste myndighet mellom forbundstingene. Styret har arbeidsoppgaver som beskrevet i 14 i NSFs lover. KS-leder har følgende arbeidsoppgaver: Oppdatere Organisasjonshåndboken fortløpende Forsikre seg om at boken gir en korrekt beskrivelse av aktiviteten Få styrets godkjenning på endringer i boken Arbeidsform Styrets arbeid ledes av Presidenten og administreres av Generalsekretæren. Styrets arbeidsform er basert på delegerte ansvarsområder gitt til styrets medlemmer og besluttet i fellesskap. Arbeidet koordineres gjennom styremøter. Saker kan også drøftes og avgjørelser fattes ved hjelp av brev og e- post. Omfang av styremøter fastsettes gjennom budsjett og virksomhetsplan. Det bør avholdes minimum 4 styremøter årlig. Mellom hvert møte arbeider styrets medlemmer med tildelte oppgaver og innen sine ansvarsområder. Generalsekretæren sorterer innkommet post og videresender denne til kontaktperson i styret. Saker som skal behandles i styremøte forberedes av Generalsekretæren eller ansvarlig person i styret. Saksunderlag sendes sammen med møteinnkalling og saksliste minimum 14 dager før styremøtet. Ved behov inviteres fagpersonell og tillitsvalgte til styremøtene for diskusjon av konkrete saker.

8 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side VALGTE KOMITEER OG UTVALG Kontrollkomité Kontrollkomiteen skal kontrollere årsregnskapet og sikre at dette gir et korrekt bilde av forbundets virksomhet Domsutvalg NSFs domsutvalg behandler alle anmeldelser fra NSF Lov og appellutvalg Utvalget skal være fagkomité for utforming og tolkning av forbundets lover. Utvalget behandler også anker over avgjørelser truffet av NSFs domsutvalg. 2.3 STYREOPPNEVNTE PERSONER Organisering Styret kan oppnevne personer som har ansvar på ulike områder. De skal rapportere til en styrekontakt. Videre kan de oppnevne ressurspersoner som skal ta seg av avgrensede områder, men avgjørelsesmyndighet kan ikke delegeres Langtidsplan Langtidsplan for Norges Styrkeløftforbund for to tingperioder skal i vedtatt form være et rammedokument for forbundets totale virksomhet i perioden. NSFs styre skal gjennom sin virksomhet arbeide for å oppfylle målsettingene i planen. Dette dokumentet skal være et arbeidsdokument som skal danne basis og retningslinjer for NSFs arbeid og prioriteringer i perioden. Planen skal forenkle beslutningsprosessen i NSF og sikre at beslutninger som fattes fører organisasjonen framover mot vedtatte målsettinger Virksomhetsplan Arbeidet beskrives i årlige virksomhetsplaner. Ansvarlig for området har ansvar for utarbeidelse av VPL innenfor det rammebudsjett styret har gitt. Neste års plan skal være styret i hende innen året før det året planen gjelder for. Virksomhetsplanene skal inneholde følgende elementer: Aktiviteter/tiltak Gjennomføring og ansvar Budsjett Virksomhetsplanene skal godkjennes av NSFs styre innen utgangen av året.

9 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side Hovedoppgaver. Antidopingkontakten skal: Samarbeide med NIF s dopingseksjon om antidopingtiltak. Informere utøvere om dopinglisten. Informere om skadevirkningene ved dopingmisbruk. Sportslig Leder skal: Ta ut lag til internasjonale mesterskap. Ta ut løftere til forbundets satsingsgrupper Avvikle lokale og sentrale samlinger Holde regelmessig dialog med utøverne i satsingsgruppene Gjennomføre utviklingssamtaler med utøverne i satsingsgruppene årlig Sørge for søknader om Olympiatoppmidler Sørge for treningsprogram til alle i satsingsgruppene Forestå reiseopplegg og billettbestillinger til stevner og samlinger Arrangementsansvarlig skal: Bistå arrangører av nasjonale og internasjonale styrkeløftstevner i Norge slik at disse på alle områder blir best mulig arrangert. Sørge for at NM-arrangører fyller ut og signerer NM-arrangør kontrakt med tilhørende teknisk sjekkliste Stimulere klubber og krets/regioner til å arrangere stevner. På best mulig måte ivareta veteranenes og benkpressernes interesser. På best mulig måte ivareta og organisere norsk deltakelse på internasjonale mesterskap og stevner som faller utenfor TIKs mandat. Utvikle og følge opp et opplegg for praktisk gjennomføring av styrkeløftarrangement i Norge. Vi har 2 arrangementsmapper til dette formål. Komiteen har ansvar for fortløpende ajourføring av disse arrangørmappene som heter: - Arrangørmappe I (for internasjonale mesterskap) - Arrangørmappe II (for nasjonale mesterskap) Gi praktiske råd og veiledning til arrangører av større mesterskap og om nødvendig delta for å sikre en god gjennomføring. Stimulere klubber, krets/regioner og regioner til å arrangere mesterskap gjennom rundskriv eller personlige kontakter. Organisere all veteranløfting i Norge. Dette innebærer: Føre norske rekordlister og aktivitetslister for veteranløftingen. Organisere norsk deltakelse på internasjonale veteranmesterskap. Ha tilsvarende oppgaver for løftere som deltar i benkpressmesterskap. Organisere norsk deltakelse i andre internasjonale mesterskap og cuper som ikke faller inn under Toppidrettskomiteens mandat. Profileringsansvarlig skal:

10 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 9 Knytte kontakter i landsdekkende media Utarbeide informasjonspakke til journalister Knytte til seg en eller flere sponsorer. Rekrutteringsansvarlig skal: Være styrekontakt for ungdomskomitèen Bidra til å øke antall medlemmer og løftere med særlig vekt på ungdom. Bidra til å øke antall ungdommer med styreverv i ulike deler av organisasjonene. Arbeide aktivt for at ungdomsgruppen som ressurs i større grad får delta på egne premisser i ulike beslutningsprosesser i forbundet. Stimulere klubbene til å arrangere løfteskoler. Bidra til rekrutteringstiltak i klubbene og regionene Evaluere rekrutteringstiltak Utdanningsansvarlig skal: Være styrekontakt for kursinstruktører samt sportslig leder i saker som angår trenerutdanning Ha overordnet ansvar for all utdanning innenfor dommer, trener, leder og arrangement Være ansvarlig for utforming av nye kurs og få disse VO-godkjent, slik at klubbene kan gjennomføre kurs og få VO-midler i støtte for gjennomføringen. Trenerutdanning NSF skal utdanne et tilstrekkelig antall trenere på følgende nivåer: Ungdoms- og aktivitetsledere (aktivitetsledere i klubber) Trener 1 (for klubbtrenere) Trener 2 (for klubb- og krets/region/regionstrenere) Trener 3 (for krets/region/region- og landslagstrenere) Dommerutadanning NSF vil gjennom regionene gi tilbud om dommerkurs slik at klubbene kan opprettholde dommerstatus på sine respektive dommere, samt sikre rekruttering av nye dommere. Lederutdanning NSF vil tilby klubbene startsmøter/oppfølgingsmøter for klubbutvikling, samt trinn 1 i Coaching og ledesle Arrangørkurs NSF vil bistå NM-arrangører slik at NM-arrangement kan bli gjennomført på en tilfredstillende måte. I denne forbindelse vil alle NM-arrangører bli tilbudt kurs i stevneprogrammet som skal benyttes ved alle NM.

11 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 10 Ansvarlig for organisasjonsutvikling har følgende hovedoppgaver Utvikle klubber og regioner til funksjonelle enheter. Påvirke til regionalt samarbeid. Stimulere regionenes organisasjon og følge opp arbeidet i regionene. Opprette regionsveiledere for alle regionene Stimulere klubbenes interesse for samarbeid gjennom regionen. Ajourføre klubbhåndboka. Stimulere til at den løpende kommunikasjonen mellom klubber og NSF kanaliseres gjennom regionen der dette er hensiktsmessig. Dommeransvarlig skal: Forestå utdanning og oppfølging av alle dommere i NSF. Ajourføre og publisere forandringer i det tekniske reglementet. Ta ut dommere til alle norgesmesterskap og internasjonale mesterskap. Nominere (til NSF-styret) kandidater til å avlegge internasjonal dommerprøve. Overvåke og føre statistikk over dommernes aktivitet og gi advarsler eller stryke dommere som ikke oppfyller kravene til aktivitet o.a. Organisere dommerkurs etter søknader og behov. Komiteen skal bistå den tekniske arrangør med kursinstruktør og all relevant informasjon. Ref.: Instruks Dommerutdanning. Utvikle og strukturere dommerinstruktørenes opplegg og delegere instruktøroppgaver. Revidere/perfeksjonere dommerprøvens teoretiske og praktiske del. Informere/orientere dommere og løftere gjennom rundskriv og artikler i SI. 2.4 PROSJEKTER NSF etablerer prosjekter ved behov. Disse dokumenteres på forbundets websider. 2.5 FORBUNDSKONTORET Organisering Forbundet har ansatt Generalsekretær i 50 % stilling som arbeider på forbundskontoret ved Ullevål Stadion i Oslo. I tillegg har vi engasjert et firma til regnskapsføring Arbeidsoppgaver Generalsekretæren forestår den daglige drift av forbundet.

12 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side Rutiner Instruks for journalføring av brev, møteinnkallinger og telefonsamtaler Generalsekretær setter opp saksbehandler for innkommende henvendelser. Møteplanen kan eventuelt diskuteres på styremøtene. Brevjournal: Mottatt dato Fra Innhold Sendt dato Innhold Sendt til Arkivering Det finnes ingen arkivnøkkel for NSF eller NIF tilgjengelig Regnskap Regnskapet føres etter Norsk Standard Innkjøp Generalsekretæren gis fullmakt til å gjøre innkjøp i henhold til budsjettrammer Møteinnkallinger Som mal for møteinnkalling benyttes:

13 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 12 Dato: 3 uker før møtet Møteinnkaller: Presidenten Møtetype: Styremøte Tilrettelegger: Generalsekretæren Sted: Deltakere: Styret og varamedlemmer Les: Vedlegg Ta med: Møtereferat og tilsendte saker Saker på dagsordenen Mail-saker: Sak nr/år Videreførte saker: Sak nr/år: Nye saker: Sak nr/år Referatsaker: Sak nr/år Sakstittel Vedtak Sakstittel Ev. vedlegg Sakstittel Jf. mail dato/vedlegg Sakstittel Ansvarlig: Ansvarlig: Ansvarlig: Ressurspersoner: Tilstede på sak nr/år: Spesielle merknader: Underlag for saker til styremøtet skal sendes ut fra FK senest en uke før møtet. Generalsekretæren må derfor ha oversikt over innmeldte saker med underlag fra den enkelte saksansvarlige senest 10 dager før møtet Møtereferat Styrereferatet skal sendes styremedlemmene innen 1 uke for korrigering før utsendelse. Følgende mal for referat fra styremøte brukes:

14 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 13 Møtetype: Styremøte Tilstede: Forfall: Referent: nr/år, sted Dato: Møtedato Gjennomgang av forrige referat: Kommentarer Avsluttede saker: Nr/år Sakstittel Mail-saker: Nr/år Vedtak Saker på dagsordenen Videreførte saker: Nr/år Sakstittel Diskusjon: Konklusjon: Aksjon: Ansvarlig person: Frist: Nye saker: Nr/år Sakstittel Diskusjon: Konklusjon: Aksjon: Ansvarlig person: Frist: Referatsaker: - Orientering fra komiteene, - Orientering fra forbundskontoret osv. Neste styremøte: Billettbestilling Billettbestillinger foretas av Sportslig leder eller Generalsekretær Rombestilling Disse foretas av forbundskontoret.

15 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side Rapporteringsrutiner og informasjonsflyt 1. Rapportering til Styret 1.1 Rapportering fra ansvarlig ressursperson Ansvarlig ressursperson rapporterer normalt til styrekontakten. Frekvensen av rapportering vil være avhengig av aktivitet, men som minimum bør det rapporteres i forkant av hvert styremøte. Bruk av skriftlig kontra muntlig rapportering må vurderes opp mot sakens viktighet og behov for dokumentasjon. Det skal skrives referat fra alle møter. Styrekontakt avgjør hvorvidt informasjonen skal distribueres til styret og FK. 1.2 Rapportering fra utvalgene Styrekontakten skal normalt rapportere om aktiviteten på hvert styremøte. Store eller viktige og prekære saker skal informeres om fortløpende. Se ellers under komiteer. 2. Informasjon fra Styret 2.1 Informasjon til klubber/regioner/medlemmer Styremøtereferater skal distribueres til alle klubber, personer med tildelte ansvarsområder, komiteer, tingvalgte utvalg, revisor og regionene. E-post benyttes til utsendelsen. Styret/ansatte skal også bruke websiden som informasjonsorgan. 2.2 Ekstern informasjon Viktige hendelser/saker skal informeres videre til NIF, idrettskrets/regioner eller media. Her brukes pressemeldinger, pressekonferanser osv. Brev av formell/forpliktende karakter skal undertegnes av president eller Generalsekretær. Alle henvendelser til/fra NSF skal normal kanaliseres gjennom Forbundskontoret. I saker der styret har gjort et vedtak eller det foreligger offisielle dokumenter eller opplysninger i annen form, informeres dette via Generalsekretær. Informasjonen skal fortrinnsvis være skriftlig med unntak av saker av triviell art eller uformell karakter. Presidenten skal informeres om all ekstern informasjon og skal ha kopi av alle brev, pressemeldinger osv. Dersom styremedlemmer får direkte forespørsler fra media eller andre organisasjonsledd i slike saker, skal det normalt henvises til Forbundskontor eller Presidenten. Det kan likevel i hvert tilfelle vurderes om informasjon er av en slik art at den kan gis direkte. I saker av formell karakter, av økonomisk betydning eller hvor det innebærer en eller annen form for forpliktelse på NSF, skal informasjonen godkjennes av Presidenten Årsrapport Utvalgslederne skal sørge for å få inn/utarbeide årsrapport for sin virksomhet de siste 2 år, hvert år det er forbundsting. Rapporten skal sendes styrekontakten som foretar eventuelle endringer og tilføyelser før den sendes forbundskontoret. Forbundskontoret skal sammenstille rapportene, sammen med annen relevant informasjon, til en årsrapport for forbundet.

16 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side Søknader (søknadsfrister) Søknad om tildeling av Kongepokaler Det er forbundskontorets oppgave å sende inn søknad om kongepokaler samt sørge for at disse blir levert arrangør Søknad om øremerkede midler Forbundskontoret må oversende søknadsskjemaer for øremerkede midler (post-3 midler) til styrekontakt for utdanning, rekruttering og organisasjonsutvikling. Det er styrkekontaktenes ansvar å sende inn søknad innen fristen Søknad om aktivitetsmidler for tiltak som gjennomføres i regionene Forbundskontoret vil sende informasjon om hvilke tiltak regionene kan søke om midler til. Søknadsfristen for aktivitetsmidler er 1 november. Det er regionens ansvar å sende inn søknad innen fristen. 2.6 INFORMASJONSFORMIDLING Internett Vår hjemmeside på Internett finnes under linken: Det er utnevnt ansvarlig redaktør.

17 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 16 N I V Å INSTRUKSER Instruks for ledelse og samarbeid i NSF. 1. Innledning. Følgende krav og normer ligger til grunn for ledelse og samarbeid i Norges Styrkeløftforbund. Føringene for ledelse kommer til uttrykk i lovverk, organisasjonshåndbok, virksomhetsplan, langtidsplan og hva som generelt betraktes som god forvaltningsskikk. I tillegg kommer de årlige budsjettildelingsbrev med føringer for forbundet. 2. Hva er ledelse? målrettet styring; måloppnåelse innenfor det regelverk vi er underlagt å organisere og koordinere; slik at ressursene blir brukt effektivt aktiv kommunikasjon; om de riktige tingene med rett person til rett tid problemløsing; som ivaretar forbundets, tillitsvalgtes og tilsattes behov. å påta seg det hele og fulle ansvar for et definert område å oppnå resultater; sammen med sine medarbeidere å tjene; oppdragsgiverne, brukerne og medarbeiderne 3. Hvem er ledere? Lederstrukturen er fastlagt gjennom den administrative organiseringen. Presidenten er forbundets øverste leder. Men også de som har fullt ansvar for et område i styret, et utvalg eller en komité, regnes som ledere. Ledere med fullt ansvar. Forbundsstyret: Presidenten, styremedlemmer eller varamedlemmer. Styreoppnevnte komiteer: Styrekontaktene og komitéledere. Ledere av tingoppnevnte komiteer og utvalg Flere verv og stillinger i forbundet betegnes som ledere, uten at de har fullt lederansvar. Ofte vil det i disse verv og stillinger ligge en kombinasjon av saksbehandling, tjenesteyting og administrative oppgaver. Dette gjelder for eksempel Generalsekretær, Sportslig Leder og medlemmer i utvalgene med særskilte arbeidsoppgaver. Disse regnes ikke som ledere med fullt lederansvar. 4. Lederansvar. Vi skiller mellom operativt- og organisasjonsmessig ansvar. En leder har det fulle ansvar for alt som skjer innenfor sitt område.

18 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 17 Operativt ansvar. Alle som har verv eller er ansatte i organisasjonen, har et operativt ansvar for de oppgaver som er pålagt dem av leder. Det operative ansvar kan delegeres. Organisasjonsmessig ansvar. Det organisasjonsmessige ansvar er et lederansvar. Innenfor sitt område er lederen ansvarlig for den totale funksjon, så vel innad som i forhold til den øvrige organisasjonen, samt resultatene av denne funksjonen. Dette ansvar kan ikke delegeres. Lederen har: Resultatansvar: Lederen har fullt resultatansvar innenfor sitt område. Personal: Lederen har fullt ansvar for personalet. Budsjettansvar: Lederen har innenfor trukne rammer budsjettansvar for sin del av virksomheten. Dvs. ansvar for å foreslå, fordele og holde budsjettet. Lederens ansvar er knyttet til og begrenses av den myndighet den enkelte er gitt gjennom fullmakter og virkemidler. Ansvaret omfatter forpliktelse til utvikling og forbedring av området, og til å holde seg informert om forhold av betydning for området. 5. Spilleregler. Linjeorganisasjonen. Forbundets administrative oppbygging beskriver de formelle ansvars- og myndighetslinjene. En leder er ansvarlig overfor nærmeste overordnede leder, og har instruksjonsmyndighet overfor ledere eller medarbeidere i linjen under seg. Vi ønsker at det skal være åpenhet i forbundet. Alle ledere, ansatte og personer med verv i forbundet skal derfor kommunisere fritt med personer på tvers av områder og enheter. Vi vil ha en kommunikasjon der vi snakker med hverandre og ikke om hverandre. Denne frihet betyr imidlertid ikke at det er fritt for å inngå forpliktelser, utøve autoritet eller pålegge ansvar utenfor linjen. Kommer slike spørsmål opp, er det viktig at informasjon blir gitt og at de beslutninger som er nødvendig å ta, treffes i linjen. Flere aktiviteter i forbundet vil være på tvers av områdene. Det er svært viktig at samarbeidsformer og ansvarsforhold formaliseres. Informasjon. Lederen har plikt til å holde seg orientert og til å søke informasjon. Lederen må sørge for at informasjon som kan ha betydning for andre videreformidles snarest, og må forsikre seg om at den blir brakt videre til de rette personer i forbundet.

19 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 18 Lojalitet. Det er viktig at ledere har en felles oppfatning av hva lojalitet er. Ledere skal være lojale mot de mål og det regelverk som er fastsatt for forbundets virksomhet. Dette betyr at det forventes lojalitet mot overordnede. Lederne har et spesielt ansvar for å framføre uenighet/misnøye med overordnede direkte til denne og ikke til underordnede. Hvis uenighet blir et sterkt og tilbakevennende problem, må dette tas opp med neste ledd i linjen. I beslutningsprosessen skal alle berørte parter delta. Enhver leder har rett og plikt til å fremme de synspunkter vedkommende mener er viktige for forbundet som organisasjon og sørge for at alle relevante synspunkter blir innhentet før vedtak fattes. Beslutninger skal drøftes med underordnede på forhånd. Når en beslutning er tatt er denne overordnet leders ansvar, og underordnede skal lojalt følge denne, selv om vedkommende er uenig i beslutningen. Dersom det framkommer nye opplysninger kan saken tas opp på nytt. Dette må skje i linjen. Kollegialitet. Ledere bør utvise kollegialitet. Dette innebærer å bygge opp et godt og tillitsfullt forhold til organisasjonen og dennes medlemmer. Dette krever åpenhet og kontinuerlig samspill. Samtidig må en være bevisst på de ulike roller lederne og medlemmene i for eksempel en komité har. 6. Myndighet. Hver leder skal samle sine medarbeidere i en gruppe, utvalg eller komité. Denne gruppen er et informasjons-, konsultasjons og drøftingsorgan. Den er et virkemiddel til å utvikle felles holdninger og kultur, og den er et kollegialt forum. Beslutningsmyndigheten ligger til den enkelte leder og kan ikke forskyves til gruppen. Det er gruppens leder som formelt tar beslutninger, og som utad står ansvarlig for dem. Beslutningsprosessen må imidlertid legges opp slik at lederen kan bevare sin tillit i gruppen. Et unntak er vedtak i forbundsstyret og tingoppnevnte komiteer og utvalg, der beslutninger fattes ved avstemninger. Selv om gruppens leder har et spesielt ansvar, har også gruppen et ansvar for at den arbeider effektivt og at beslutninger fattes og etterleves i forhold til linjeorganisasjonen i relasjon til informasjon Lojalitet i forhold til beslutningsprosesser, andre ledere, regelverk osv. Kollegialitet

20 ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side Arbeidsinstruks Generalsekretær Hovedoppgave: Generalsekretæren skal iverksette styrets pålegg/vedtak samt stå for den daglige driften av forbundskontoret. Arbeidstid: Kontoret skal normalt være betjent mandag til fredag. I den tiden kontoret er ubetjent benyttes telefonsvarer, E-post og telefaks. Avspasering av opparbeidet tid avtales med forbundets leder i hvert enkelt tilfelle. Arbeidssted: Idrettens hus, Ullevål Stadion, Oslo Daglig drift av forbundskontoret herunder: Kontakt med NIF og andre særforbund Kontakt med klubber og krets/regioner Påmelding av lag til internasjonale mesterskap Bestilling av hotell, reise mv. i forbindelse med NSFs virksomhet Innkalle til styremøter, samt forberede, delta og føre referat fra disse Utføre daglige kontorrutiner Forøvrig vises til inngått arbeidsavtale Arbeidsinstruks Idrettsfaglig rådgiver Idrettsfaglig rådgiver er ansvarlig for utvikling og oppfølging av toppidrett, trening og trenere i NSF. Hovedoppgavene vil være: Ta ut og lede utøvere/lag i trening og konkurranser samt konkurranseforberedelser. Informere om uttakene. Planlegging, organisering og oppfølging av utøvernes aktiviteter med det formål å oppnå best mulige resultater innenfor de økonomiske rammer som er gitt av styret. Utarbeide og videreutvikle nye treningsprinsipper. Opprette et trenernettverk. Bistå og følge opp regionstrenere sammen med utnevnt rekruttrener. Utarbeide og videreutvikle trenerkurs. Planlegge, organisere og avholde trenerkurs. Sørge for svar på henvendelser fra klubber og løfterer som ikke er i en av forbundets satsingsgrupper ved selv å bistå eller ved å formidle kontakt til regionstrenere. Bistå styret og GS ved utarbeidelse av virksomhetsplaner, budsjett og søknader. Delta i aktiviteter som naturlig hører sammen med de aktiviteter som er nevnt i punktene over.

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2016-2018 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND Vedtatt av forbundsstyret 27. november 2016 Denne instruks regulerer fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER

KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER KAPITTEL 8 ARBEIDSINSTRUKSER INSTRUKS FOR NDFs DOMSUTVALG 1. Domsutvalget skal på vegne av NDF avgjøre skyld og straffereaksjoner mot klubber eller enkeltpersoner som har forbrutt seg mot gjeldende lover

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Landslagsleder for det norske Agilitylandslaget

Landslagsleder for det norske Agilitylandslaget Landslagsleder for det norske Agilitylandslaget Etter flere års innsats har vår landslagsleder bestemt seg for å trekke seg. Vi søker derfor etter ny Landslagsleder (LLL) for det norske Agilitylandslaget

Detaljer

Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen

Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen Regler for deltakelse på LP-landslaget og troppen NKKs hovedmålsetting med Lp-landslaget er gode lagprestasjoner. Regelverket under beskriver de forpliktelser en utøver har i både tropp og lag. Regelverket

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

FORBEREDELSESHEFTE. Dommerkurs, Styrkeløft. Krets og Forbundsdommere

FORBEREDELSESHEFTE. Dommerkurs, Styrkeløft. Krets og Forbundsdommere FORBEREDELSESHEFTE Dommerkurs, Styrkeløft Krets og Forbundsdommere Forord Dommeroppgaven er en av de største utfordringer styrkeløftsporten kan gi. Av mange betraktes den som utakknemlig, fordi man utsettes

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Styrkeløfteren fra Sjøholt

Styrkeløfteren fra Sjøholt Styrkeløfteren fra Sjøholt Jeg Stian Walgermo (født 12. august 1988 i Ålesund) kommer fra en liten plass på Sunnmøre som heter Sjøholt. Er nå bosatt i Trondheim og jobber som systemutvikler i Sticos AS.

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB), Anne Ræder (AR), Mariusz Piasecki

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017 2018 For: STYRET Oppdatert: Sammendrag: Hovedfokus for styret er å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og mandater. I tillegg vil hundevelferd og organisasjonsutvikling

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Overgangsreglement Norges Danseforbund

Overgangsreglement Norges Danseforbund 1 Overgangsreglement Norges Danseforbund Høringsutkast Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret )

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret ) INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND (Vedtatt av Skistyret 02.10.2017) 1. FORMÅL Denne instruksen og vedlegget gjelder for grenkomiteene i Norges Skiforbund (NSF). Formålet med instruksen og

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag

Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Regionstinget 2017 Styrkeløftregion Midt Norge Lørdag 18. Mars Kl. 10:00 Trondheim, Sør-Trøndelag Saksliste. 1 Åpning.. 2 Godkjenne de fremmøtte representantene.. 3 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden..

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002 VEDTEKTER 1 LOVEN...2 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISERING... 2 3 ARBEIDSOPPGAVER... 2 4 KONTINGENT... 3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 2 KRETSTING...4 2.1 KRETSTING...

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Ullevål, 1. september 2016 Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1 Sted: Ullevål Stadion Dag/dato: Mandag 15. august 2016 Tid: 09:00-12:00 Tilstede: Møteleder - Oddvar Johan Jensen (OJJ), Janne Cecilie

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion, Møterom US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO)

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET

ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET ORGANISASJONSHÅNDBOK VERSJON 9, REVIDERT OG VEDTATT AV FORBUNDSSTYRET 10.9.2016 Innhold INNLEDNING... 3 OM ORGANISASJONSHÅNDBOKEN... 3 ORGANISASJONEN... 4 FORBUNDSSTYRET... 5 PRESIDENTENS ROLLE... 5 SEKSJONENE...

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg!

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Troms Idrettskrets VELKOMMEN TIL NYE MULIGHETER! Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Gjelder det kurs innen

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Leder (administrativt ansvar/ økonomi og sponsing) Sekretær (knyttet til arrangement- og utstyr) Nestleder (sportslig ansvar) Kasserer Lavterskel

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

MANDAT NKKS KOMPETANSEGRUPPE FOR LYDIGHET

MANDAT NKKS KOMPETANSEGRUPPE FOR LYDIGHET MANDAT NKKS KOMPETANSEGRUPPE FOR LYDIGHET Kompetansegruppens adresse Norsk kennel Klub, Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo. E-post adresse oppnevnes av NKK. Formål Arbeide for å videreutvikle sporten. Bistå

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2017... 3 2018... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag og satsningsgruppe... 4 NRYFs

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer