0+55 " 1 3 U MAI LUUI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0+55 " 1 3 U MAI LUUI"

Transkript

1 `v nd'ie',s ct1,afc3iisk DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste l3tenr sk3 DEP. ARKIV 0+55 " 1 3 U MAI LUUI KTR. a. sf FUYK4DI! iq')., t,, l C) Deres ref Vår ref Dato / KSSS Oversendelse av rundsk riv Q18/2007 om endringer i ekteskapsloven mv. fra 1. juni 2007 og informasjon om ordningen med refusjon av utgifter til hjemsendelse til Norge der ungdom har blitt eller forsøkt tvangsgiftet Fra 1. juni 2007 trer endringer i ekteskapsloven, straffeprosessloven og part nerskapsloven i kraft. En orientering om disse endringene følger i vedlagte rundskriv. I samme rundskriv gis det også en orientering om ordningen med refusjon av utgifter til hjemsendelse til Norge der ungdom har blitt eller forsøkt blitt tvangsgiftet i opprinnelseslandet. Barn e- og likestillingsdepartementet ber om at disse endringene gjøres kjent for underliggende instanser og anmoder om at informasjon om dette legges ut på aktuelle nettsider. Flere eksemplarer av rundskrivet Q18/2007 finnes på `erin en.no under Barn e- og likestillingsdepartementet og menypunktet rundskriv. Med hilsen KxALo, Karin Stey j Vedlegg os esse n ra esse e e n s og s an er likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep Akersgt Telefaks Karin Stubberad Stey 0030 Oslo Org no

2 Adresseliste Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Pb Dep; 0030 OSLO Utenriksdepartementet; Postboks 8114 Dep;0032 OSLO Justis- og politidepartementet; Postboks 8005 Dep;0030 OSLO Barneombudet; Pb Youngstorget; 0028 OSLO Barne-, ungdoms - og familiedirektoratet ; Pb Dep; 0032 OSLO Barne-, ungdoms - og familieetaten; Region Midt-Norge;Nordre gate 12;7495 TRONDHEIM Barne-, ungdoms- og familieetaten; Region Nord; Betongveien 2;9508 ALTA Barne-, ungdoms- og familieetaten; Region Sør;Pb. 2403;3104 TØNSBERG Barne-, ungdoms - og familieetaten; Region Vest;Pb. 6200;5893 BERGEN Barne-, ungdoms - og familieetaten ; Region øst;pb St. Olavs plass; 0130 OSLO Barne-, ungdoms - og familieetaten ; Universitetsgaten 7;0032 OSLO Utlendingsdirektoratet; Pb Dep; 0032 OSLO Dep Utlendingsdirektoratet ; Regionkontor Øst;Pb Youngstorget ; 0028 OSLO Utlendingsnemnda - UNE; Stenersgt 1 a ;0034 OSLO Krisesentersekretariatet; Storgata 11;0155 OSLO Norsk krsesenterforbund ; Kongensgate 9;0153 OSLO Norges Røde Kors; Pb 1- Grønland;0133 OSLO Oslo Røde Kors; Postboks 3 Grønland;0133 OSLO Mira Ressurssenter for Innvandrer og Flyktningkvinner ;Pb.1749 Vika; 0121 OSLO Selvhjelp for innvandrere og flyktninger; Pb St. Olavs plass; 0130 OSLO Human Rights Service; Nedre Slottsgt 13;0157 OSLO Skattedirektoratet; Pb Etterstad; 0603 OSLO Integrerings og mangfoldsdirektoratet, Pb Dep; 0031 OSLO Sysselmannen på Svalbard; Postboks 633;9171 LONGYEARBYEN Arbeids- og velferdsdirektoratet; Pb. 5 St Olavs plass; 0130 OSLO Politidirektoratet; Pb Dep; 0031 OSLO Fylkesmennene Domstolsadministrasjonen -Oslo, Postboks 8198 Dep,0034 OSLO Domstolsadministrasjonen - Trondheim, Dronningens gt. 2; 7485 TRONDHEIM Likestillings- og diskrimineringsnemda, Postboks Dep, 0031 OSLO Likestillings - og diskrimineringsombudet, Postboks 8048 Dep, 0031 OSLO Side 2

3 DET KONGELIGE BARNE - OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Rundskriv Nr. Vår ref Dato Q-18/ /KSSS Rundsk riv om end ringer i ekteskapsloven mv. fra 1. juni 2007 og informasjon om ordningen med refusjon av utgifter til hjemsendelse til Norge der ungdom har blitt eller forsøkt tvan gsgi ftet 1. Innledning Stortinget vedtok den 13. desember 2006 endringer i ekteskapsloven, partnerskapsloven straffeprosessloven. Hensikten med lovendringene har blant annet vært å forhindre tvangsekteskap, barneekteskap og hjelpe parter ut av et tvangsekteskap. og Lovendringene følger av endringslov av 18. januar 2007 nr. 1. Forarbeidene til endringene er Ot. prp. nr. 100 ( ) Om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.), Innst. O. nr. 18 ( ) og Besl. O.nr. 38 ( ). Endringene vil bli innarbeidet i Barne- og likestillingsdepartementets generelle rundskriv om ekteskapsloven (nåværende Q-20/2004 som blir Q-20/2007). Det oppdaterte rundskrivet vil finnes på 'erin en.no og kan bestilles hos ublikas'onsbestillin dss.de no Det vil også bli laget en kortfattet brosjyre ("Nye regler for å gifte seg i utlandet") om endringene. Brosjyren er oversatt til engelsk, urdu, sorani, arabisk og somali. Den vil ligge på 'erin en.no og kan bestilles hos ublikas'onsbestillin dss.de no I dette rundskrivet følger det en orientering om lovendringene som gjelder fra 1. juni I punkt 11 gis det i tillegg en orientering om ordningen med refusjon av utgifter til hjemsendelse til Norge der ungdom har blitt eller forsøkt blitt tvangsgiftet i Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo Telefon Telefaks

4 opprinnelseslandet. 2. Fylkesmannens adgang til gi dispensasjon fra alderskravet Ekteskapsloven 1 er endret slik at fylkesmannen ikke kan gi dispensasjon fra alderskravet på 18 år dersom den som søker er under 16 år. Det vil si at fylkesmannen kun kan gi dispensasjon fra alderskravet når partene er mellom 16 og 18 år. Det er ingen endring i at det må foreligge samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret. Siden det i nyere tid ikke er gitt dispensasjon til noen under 16 år vil dette være i tråd med gjeldende rett. En lovbestemt nedre grense på 16 år for fylkesmannens dispensasjonsadgang er forenelig med straffelovens regler i straffeloven 220 om straffbarhet for ekteskapsinngåelser med noen under 16 år og den seksuelle lavalder. Vilkåret for når fylkesmannen kan gi tillatelse til å inngå ekteskap før fylte 18 år er endret fra særlige grunner til sterke grunner. Endringen vil ikke medføre vesentlige endringer i fylkesmannens praktisering av bestemmelsen siden dispensasjonspraksisen etter ekteskapsloven 1 allerede i dag er svært restriktiv. Samme restriktive praksis skal opprettholdes. For praktisering av bestemmelsen vises til Barne- og likestillingsdepartementets alminnelige rundskriv om ekteskapsloven. 3. Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes som hovedregel i Norge dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet. Dette er en ulovfestet hovedregel i norsk internasjonal privatrett som nå lovfestes. Det følger nå av ny 18 a i ekteskapsloven at et ekteskap inngått i utlandet anerkjennes i Norge såframt ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet. Videre fremgår det at ekteskapet likevel ikke vil bli anerkjent dersom det åpenbart vil virke støtene på norsk rettsorden (ordre public) å anerkjenne det. Dette er en kodifisering av gjeldende rett og er ikke ment å ha noen materiell betydning. Det følger av ekteskapsloven 18 a annet ledd at et ekteskap som er inngått i utlandet ikke vil være gyldig i Norge dersom: ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen (stedfortrederekteskap og telefonekteskap) eller en av partene var under 18 år, eller en av partene allerede er gift. Dette gjelder i midlertidig kun dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt i riket på det tidspunktet vigselen fant sted. Hva som ligger i dette vil bli nærmere omtalt under punkt 4. Når folkeregisteret mottar melding om ekteskap inngått i utlandet må folkeregisteret undersøke om noen av disse reglene kommer til anvendelse. Dersom så er tilfelle, for eksempel fordi en av partene var under 18 år på vigselstidspunktet, skal ekteskapet ikke bli registrert i folkeregisteret. Dersom det foreligger tillatelse fra fylkesmannen til å inngå ekteskap før 18 år, i forbindelse med utstedelse av ekteskapsattest til bruk ved vigsel i utlandet der utenlandske myndigheter krever slik attest, legger departementet til grunn at ekteskapet må anerkjennes. Det har da ikke skjedd en omgåelse av norske regler med hensyn til alderskravet for å inngå ekteskap. Side 2

5 Ved søknad om familiegjenforening på bakgrunn av ekteskap vil utlendingsmyndighetene vurdere om det foreligger et ekteskap som kan anerkjennes i Norge. Dersom ekteskapet for eksempel ble inngått da en av partene var under 18 år og minst en av partene hadde en sterk tilknytning til Norge, skal ikke utlendingsmyndighetene anerkjenne ekteskapet. Det er alderen på vigselstidspunktet som er avgjørende, noe som medfører at det ikke er mulig å søke familiegjenforening etter at begge parter er fylt 18 år. Tiden reparerer ikke mangelen. I Norge finnes ikke en egen "anerkjennelsesinstans" for ekteskap inngått etter utenlandsk rett. En vurdering av et ekteskaps gyldighet foretas "prejudisielt" av ulike offentlige myndigheter der det er relevant, og beslutningen er ikke uten videre bindende for andre offentlige myndigheter. Det vil si at en person kan anses som gift av folkeregisteret og ugift av utlendingsmyndighetene. Om ulike norske myndigheter gjør ulike vurderinger av om en person anses som gift eller ikke eller situasjonen på noe annet sett er uklar, må spørsmålet forelegges domstolene. Retten kan gi en rettslig bindende avgjørelse på ekteskapets gyldighet. 4. Nærmere om tilknytningskravet For at reglene som er omtalt under punkt 3 skal komme til anvendelse, må minst en av partene ha en sterk tilknytning til Norge. Dette kravet anses oppfylt hvis en av partene er norsk statsborger eller er fast bosatt her. Hvem som er norsk statsborger følger av lov om norsk statsborgerskap av 10. juni 2005 nr. 51. Ved vurderingen av om tilknytningskravet fast bosatt er oppfylt tas det utgangspunkt i domsilbegrepet i den internasjonale privatrett. Det må skilles mellom det å kun ha et opphold i landet og det å være bosatt. For å være bosatt må det ha skjedd en bostedsforrykking. I dette ligger at man har sitt faste tilknytningspunkt til oppholdslandet. I tillegg må vedkommende ha til hensikt å bli boende i landet og oppholdet må være frivillig. Ved vurderingen av hva som kreves for å være fast bosatt må det ses hen til forskrift av 5. november 1992 nr. 979 om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkårene. Det følger av nevnte forskrift at en utenlandsk statsborger med bosettingstillatelse skal anses som fast bosatt i Norge. Det samme må legges til grunn her. En utenlandsk statsborger med en oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse/permanent oppholdstillatelse kan etter en skjønnsmessig vurdering bli ansett som fast bosatt i Norge. I forskriften 2 er det listet opp enkelte kriterier som skal legges vekt på. Den samme vurdering er det naturlig blir foretatt her. Det skal følgelig legges vekt på utlendingens tilknytning til Norge, hvor lenge vedkommende har hatt opphold i Norge, om vedkommende har til hensikt å bli boende, om utlendingen har nær familie i Norge, fast arbeid mv. Har en utenlandsk statsborger en oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for bosettingstillatelse, skal vedkommende ikke anses som fast bosatt i Norge. Utenlandsk statsborger som har status som flyktning og som er innvilget asyl i Norge skal også anses som "fast bosatt." Side 3

6 I de tilfeller der en eller begge parter er under 18 år mener departementet at også foreldrenes tilknytning til riket kan få en viss betydning ved vurderingen av parten eller partenes tilknytning. 5. Ett erfølgende godkjennelse Etter begjæring fra begge parter kan et opprinnelig ikke anerkjent ekteskap allikevel anerkjennes dersom sterke grunner taler for det. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil få delegert myndighet til å treffe vedtak om hvorvidt slik etterfølgende godkjennelse skal gis. Barne- og likestillingsdepartementet er klageinstans. Begjæringen om slik etterfølgende godkjennelse må komme fra begge parter. Hvorvidt det foreligger sterke grunner til å gi etterfølgende godkjennelse av et opprinnelig ikke-anerkjent ekteskap vil bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering, og det er naturlig at denne avgjørelsen hører under det frie skjønnet til forvaltningen. Selv om det er barn i forholdet skal det ikke være noen automatikk i å få etterfølgende godkjennelse. Det er viktig å være oppmerksom på at også i slike tilfeller kan det ha blitt utøvet tvang og kvinnen kan være presset inn i et ufrivillig svangerskap. Det er heller ikke gitt at en etterfølgende godkjennelse nødvendigvis vil være til barnets beste dersom ekteskapet som ligger til grunn er gjennomført ved tvang. Det skal derfor ikke være noen automatikk i å få etterfølgende godkjennelse selv om partene har eller venter barn sammen. Det må foretas en konkret og svært grundig vurdering i det enkelte tilfelle, der barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Dersom en av partene har en betydelig sterkere tilknytning til vigselslandet enn til Norge, kan det være et moment. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom parets eneste tilknytning til Norge består av et norsk statsborgerskap for en av partene, og vedkommende i lang tid har vært bosatt i vigselslandet. I slike tilfeller kan det være at man ikke har hatt samme forutsetning for å sette seg inn i norsk ekteskapslovgivning. Foreldrenes tilknytning til Norge kan også være relevant i henhold til vurderingen av om parten/e har hatt forutsetning for å sette seg inn i norsk ekteskapslovgivning. Hvorvidt ekteskapet kunne ha gitt grunnlag for dispensasjon fra alderskravet i ekteskapsloven 1 kan være et moment, men må sees i sammenheng med andre momenter i saken. Det forhold at partene i ettertid har oppnådd en alder som gjør at ekteskap kan inngås i Norge, skal ikke alene føre til at ekteskapet anerkjennes. Hovedhensikten med å forby ekteskap før 18 års alderen er at den unge i alminnelighet ikke har nådd den modenhet eller evne som kreves for selvstendig å ta stilling til konsekvensene av å inngå ekteskap. Dersom et for tidlig inngått ekteskap blir godkjent i ettertid, kun på bakgrunn av at den unge er blitt 18 år, får den unge ikke i moden alder mulighet til å ta stilling til spørsmålet om ekteskap. Den opprinnelige mangelen består uavhengig av personens stigende alder. Tidsaspektet, for eksempel hvis det har gått lang tid siden vigselen og partene har innrettet seg på at de er gift, kan også være relevant. Her må det imidlertid tas hensyn til at det kan være en risiko for at den eller de parter som har blitt giftet bort mot sin vilje også blir holdt tilbake i opprinnelseslandet/hjemlandet mot sin vilje. Hvorvidt dette momentet skal være relevant må følgelig vurderes nøye og konkret, og ses i sammenheng med andre momenter i saken. Hvis det foreligger opplysninger som viser at manglende anerkjennelse av ekteskapet vil kunne få andre sterke negative konsekvenser for paret, kan det også være et moment av betydning. Side 4

7 Ved etterfølgende godkjennelse av polygame ekteskap må det foreligge sterke grunner. Er imidlertid ektefellen fra første ekteskap død etter at ekteskap nr. 2 er inngått, kan dette tale for at sistnevnte ekteskap blir godkjent. Det samme gjelder hvis ekteskap nr. 1 er oppløst ved skilsmisse eller på annen måte. Det må stilles strenge dokumentasjonskrav til at det første ekteskapet er oppløst enten ved død, skilsmisse eller på annen måte (for eksempel omstøtelse eller oppløsning) dersom etterfølgende godkjennelse skal gis. 6. Direkte skilsmisse ved tvangsekteskap Bestemmelsen i ekteskapsloven om direkte skilsmisse er utvidet til også å omfatte tvangsekteskap generelt. Vurderingene av hvorvidt det foreligger et tvangsekteskap etter ekteskapsloven 23 tredje ledd skal være de samme som etter ekteskapsloven 16 tredje ledd. Videre må innholdet i begrepet «tvangsekteskap» være det samme som i ekteskapsloven 16 tredje ledd. Det er viktig å være oppmerksom på at påstand om ugyldighet etter ekteskapsloven 16 tredje ledd og direkte skilsmisse etter ekteskapsloven 23 også kan gjøres gjeldende mot en ektefelle som har vært uvitende om den utøvde tvangen. Det foreslås ingen endringer i de alminnelige bevisbyrdereglene, slik at disse må legges til grunn. I en sak der en part hevder at hun eller han er blitt tvunget til å inngå ekteskap ved rettsstridig tvang, har vedkommende bevisbyrden for at de påstander hun eller han har fremsatt medfører riktighet. Det er følgelig saksøker som har bevisbyrden. Søksmålsfristen i dette tilfellet er den samme som ved krav om dom på ugyldighet etter ekteskapsloven 16 fjerde ledd. Sistnevnte bestemmelse fastslår at søksmålet må være reist innen seks måneder etter at de tvungne er blitt fri fra tvangen. Uansett må søksmålet være reist innen fem år etter inngåelsen av ekteskapet. 7. Utvidet mulighet til å fremme borgerlige rettskrav i straffesaker Straffeprosessloven er endret fra 1.juni 2007 slik at i en straffesak etter straffeloven 222 annet ledd (tvangsekteskap) kan det nå fremmes sivile krav mot den andre ektefellen om ugyldiggjøring av ekteskapet jf ekteskapsloven 16 eller direkte skilsmisse jf. ekteskapsloven 23. Dette gjelder uavhengig av om det er den andre ektefellen som er siktet i saken. Tidligere var det et krav om at den andre ektefellen var siktet i saken. Dette var lite heldig. I en del tilfeller vil andre enn ektefellen være siktet. Et godt eksempel på dette er den første saken om tvangsekteskap som Høyesterett behandlet. I den saken ble en far og en halvbror dømt for forsøk på overtredelse av straffeloven 222 annet ledd. Departementet legger til grunn at disse sakene må følge alminnelige prosedyrer med hensyn til behandling av borgerlige rettskrav i en straffesak. I den forbindelse antar departementet at det er nærliggende at arbeidet med saksanlegget for det borgerlige rettskravs vedkommende blir lagt til bistandsadvokaten i de tilfellene retten har oppnevnt advokat for fornærmede. Oppgavene til bistandsadvokaten framgår av kapittel 9a i straffeprosessloven. 8. Forholdet til partnerskap Reglene som er beskrevet i dette rundskriv får også anvendelse for registrerte partnerskap. Side 5

8 9. Anvendelse av de nye reglene Endringene trer i kraft 1. juni Det medfører at fra denne dato kan ikke fylkesmannen gi dispensasjon for å inngå ekteskap for en person som er under 16 år. Reglene i ekteskapsloven 18 a skal kun gjelde for ekteskap inngått etter lovens ikrafttredelse. Det vil si ekteskap inngått etter 1. juni For ekteskap inngått før 1. juni 2007 vil anerkjennelsesspørsmålet avgjøres etter gjeldende tidligere ulovfestede regler. Har for eksempel utlendingsmyndighetene fått saken til behandling etter 1. juni 2007, men ekteskapet ble inngått 1. mai 2007 vil ikke de nye reglene komme til anvendelse. Endringen i straffeprosessloven 3 og 427, vedrørende utvidet mulighet til å fremme borgerlige rettskrav, og endring i ekteskapsloven 23, vedrørende mulighet til direkte skilsmisse, far anvendelse for saker som er brakt inn for domstolene etter 1. juni Søksmålsfrister Dersom en person som har blitt tvangsgiftet ønsker å gå til domstolene for å få ekteskapet ugyldiggjortl eller få direkte skilsmisse uten separasjonstid er det viktig å være oppmerksom på gjeldende søksmålsfrister. Søksmål må være reist innen seks måneder etter at de tvungne er blitt fri fra tvangen. Uansett må søksmålet være reist innen fem år etter inngåelsen av ekteskapet. I noen tilfeller har søksmål blitt reist for sent. Det er derfor viktig at alle instanser som kommer i kontakt med jenter eller gutter som er blitt tvangsgiftet opplyser om muligheten for å få ekteskapet ugyldiggjort eller for å få direkte skilsmisse, samt at det løper søksmålsfrister. Det kan være vanskelig å konstatere om "en ektefelle er fri fra tvangen". Det er det opp til retten å vurdere. Nedenfor følger tre saker fra rettsprakis som vurderer seks måneders fristen. I en av sakene var fristen overtrådt. I de to andre var sak reist innenfor fristen. I to av sakene var skjæringspunktet for når tvangen opphørte ved hjemkomst til Norge, mens i den siste ble tvangen først ansett for å opphøre senere. RG 2002 side Dom fra Oslo tingrett i 2002: A (mann), som er født i Tyrkia og har bodd i Norge fra han var 11 år, inngikk da han var 22 år gammel ekteskap i Tyrkia med sin tremenning B, som da var 16 år og 10 måneder. 3-4 uker ett er bryllupet reiste A tilbake til Norge. Han anla ugyldighetssøksmal i forbindelse med at B kom til Norge aret ett er. A og B nedla i rett en sammenfallende påstand om at ekteskapet kjennes ugyldig. Rett en tok påstanden til følge. Lagt til grunn at A hadde vært utsatt for et sterkt og kontinuerlig press som han ikke var i stand til å stå imot, og at han ett er all sannsynlighet også ble utsatt for både trusler og fysisk maktbruk fra farens side. - Søksmålsfristen på 6 måneder i ekteskapsloven 16 fjerde ledd ansett overholdt. A ble det første året ett er ekteskapsinngåelsen boende hos sine foreldre, og han befant seg da i samme tvangssituasjon som tidligere. RG 1999 side Dom fra Fredrikstad tingre tt i 1998: Kvinne som var født i Somalia og hadde bodd i Norge siden hun var ni år ble mot sin vilje viet i Yemen, ett er at hun var frata tt pass og reisedokumenter og utsatt for vold. Det var tvil om ekteskapet var gyldig ett er Yenrens lov, men rett en fant at ekteskapet uansett mått e kjennes ugyldig ett er ekteskapsloven 16 t redje ledd. Tvangssituasjonen opphø rte først da hun kom tilbake til Norge, og fristen på seks måneder ett er ekteskapsloven 16 fjerde ledd ble derfor regnet fra hjemkomsten. 1 Ekteskapsloven 16 tredje og fjerde ledd som omhandler tvangsekteskap lyder som følgende: "Hver av ektefellene kan reise søksmål for å få kjent ekteskapet ugyldig dersom han eller hun er blitt tvunget til å inngå ekteskapet ved rettsstridig atferd. Adgangen til å reise søksmål bortfaller hvis sak ikke er reist innen seks måneder etter at ektefellen er blitt fri for tvangen. Søksmål kan ikke i noe tilfelle reises senere enn fem år etter ekteskapets inngåelse. " Side 6

9 Dom fra Oslo tingrett l 2003: Ekteskap mellom norsk kvinne og pakistansk mann inngått i Pakistan i september Kvinnen returne rte til Norge alene 14. oktober Kvinnen påsto ugyldig ekteskap på bakgrunn av tvang. Stevning innkom retten den 19. april 2002 og ble ansett for å ha kommet inn for sent. Rett en så det som klart at en eventuell tvang opphø rt e da A kom alene tilbake til Norge den 14, oktober Utgifter til hjemsendelse til Norge ved tvangsgifte eller fare for tvangsgifte Jenter og gutter som blir tvangsgiftet eller forsøkt tvangsgiftet i opprinnelseslandet tar i en del tilfeller kontakt med den norske ambassade for å få hjelp. Noen av disse ungdommene har vanskeligheter med selv å få dekket utgiftene til hjemreise til Norge. Den enkelte ambassade har ikke satt av egne midler til dette. Barne- og likestillingsdepartementet har i 2007 avsatt midler til hjemsendelse i slike tilfeller. Den enkelte ambassade kan på vegne av den unge søke Barne- og likestillingsdepartementet om slik dekning. Søknaden sendes Barne- og likestillingsdepartementet med kopi til Utenriksdepartementet. I søknaden må ambassaden gi en kort beskrivelse og en vurdering av saken. Det må fremkomme at jenta eller gutten er blitt eller står i fare for å bli tvangsgiftet og dette bør dokumenteres ved en egenerklæring. Videre bør det opplyses hvilken tilknytning, for eksempel norsk statsborgerskap eller bosettingstillatelse, den unge har til Norge. Dersom den unge har svak tilknytning til Norge kommer vedkommende ikke inn under ordningen. Unge personer over 18 år kan komme inn under ordningen. Det må også fremgå at den unge ikke har midler til å få dekket billett på annen måte for eksempel ved at vedkommende er dekket opp i henhold til rundskriv "Retningslinjer for håndtering av saker med etterlatte barn i utlandet".2 Dersom Barne- og likestillingsdepartementet beslutter å dekke nødvendige hjemreiseutgifter legger den enkelte ambassade ut og sender refusjonskrav til Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet er kjent med at noen hjelpeorganisasjoner hjelper unge hjem fra land hvor det ikke er norsk ambassade. I slike tilfeller er det naturlig at akkreditert ambassade kontaktes. Dersom det ikke er mulig kan departementet også innvilge søknader fra hjelpeorganisasjoner på vegne av unge som de hjelper tilbake til Norge. Samme prosedyre som ovenfor må da følges. Dette vil imidlertid kun være i unntakstilfeller da det antas at i de fleste tilfeller vil hjemreise skje med ambassadens bistand. Denne ordningen gjelder også ved kjønnslemlestelsestilfeller. Med hils Hole.. ekspedisj ssjef Tove Friisø avdelingsdirektør Vedlegg:2 2 Utgitt av daværende Barne- og familiedepa rtementet i samarbeide med Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Justis- og politidepartementet i mai Side 7

10 Vedless 1 Lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven rav. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.). I l lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven ) gjøres følgende endringer: 3 første ledd nytt nr. 7 skal lyde: Krav fra den ene ektefellen mot den andre ektefellen om at ekteskapet er ugyldig eller om skilsmisse uten forutgående separasjon, jf. lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap 16 tredje og fjerde ledd og 23 i sak etter straffeloven 222 annet ledd. 427 tredje ledd skal lyde: Det samme gjelder krav mot siktedes foreldre etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning 1-2 nr. 2 og en ektefelles krav som nevnt i 3 nr. 7. II I lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap gjøres følgende endringer: 1 første ledd skal lyde: Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen. Fylkesmannen kan ikke gi tillatelse dersom den som søker, er under 16 år. 1 tredje ledd skal lyde: Fylkesmannen kan bare gi tillatelse når det foreligger sterke grunner for å inngå ekteskap. 16 tredje ledd skal lyde: Hver av ektefellene kan reise søksmål for å få kjent ekteskapet ugyldig dersom han eller hun er blitt tvunget til å inngå ekteskapet ved rettsstridig atferd. Dette gjelder uavhengig av hvem som har utøvd tvangen. Ny 18a skal lyde: 18a. Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet Side 8

11 Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes her i riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet. Et ekteskap anerkjennes likevel ikke dersom dette åpenbart ville virke støtende på norsk rettsorden (ordre public). Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes ikke her i riket dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet, og: a) ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen, b) en av partene var under 18 år, eller c) en av partene allerede var gift. Departementet kan likevel etter begjæring fra begge parter anerkjenn ekteskapet dersom sterke grunner taler for det. Overskriften til 23 skal lyde: 23. Skilsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap 23 annet ledd skal lyde: Krav om skilsmisse etter første ledd må være reist innen seks måneder etter at ektefellen fikk kjennskap til handlingen, og senest to år etter at den fant sted. 23 nytt tredje ledd skal lyde: En ektefelle kan også kreve skilsmisse dersom han eller hun har blitt tvunget til å inngå ekteskapet ved rettsstridig atferd. Dette gjelder uavhengig av hvem som har utøvd tvangen. 16 fjerde ledd gjelder tilsvarende. III I lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap gjøres følgende endring: 2 første ledd første punktum skal lyde: Ekteskapslovens kapittel 1 som gjelder vilkår for å inngå ekteskap og ekteskapsloven 18a får tilsvarende anvendelse ved registrering eller anerkjennelse av partnerskap. IV 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.' Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid. 2. Departementet kan gi nærmere overgangsregler i forskrift. 1 Fra 1 juni 2007 iflg. res. 18 jan 2007 nr. 57. Side 9

12 Ved1eim 2 Forskrift om når en utenlandsk statsborger skal anses å være fast bosatt i Norge i forbindelse med prøving av ekteskapsvilkår. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 5. november 1992 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap 7 bokstav h. Endret 5 juli 2004 nr Utenlandsk statsborger med bosettingstillatelse anses for å være fast bosatt i Norge. 2. Utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse kan etter en skjønnsmessig vurdering foretatt av folkeregisteret anses som fast bosatt i Norge. Det skal bl.a. legges vekt på utlendingens tilknytning til Norge, hvor lenge vedkommende har hatt opphold i Norge, om han/hun har til hensikt å bli boende, om utlendingen har nær familie i Norge, fast arbeid mv. 0 Endret ved forskrift 5 juli 2004 nr (i kraft 1 okt 2004). 3. Utenlandsk statsborger som har status som flyktning og som er innvilget asyl i Norge likestilles med norsk borger etter ekteskapsloven 7 h, selv om vedkommende ikke kan anses som fast bosatt i riket. 4. Folkeregisteret kan kreve den utenlandske statsborgerens pass og/eller andre relevante dokumenter fremlagt for å klarlegge vedkommendes fremmedrettslige status. 0 Endret ved forskrift 5 juli 2004 nr (i kraft 1 okt 2004). 5. Ved prøving av ekteskapsvilkårene for statsborger av annet nordisk land, gjelder bestemmelsene i Konvensjon 6. februar 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal -privatrettslige bestemmelser om ekteskap mv, jf lov 19. desember 1969 nr. 75 og Justis- og politidepartementets forskrift 19. desember Denne forskrift trer i kraft 1. januar I II Side 10

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12 Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Film med egne ord Innhold; En film om tvangsekteskap der ungdommer selv forteller sine

Detaljer

INNLEDNING OG BAKGRUNN

INNLEDNING OG BAKGRUNN Forslag til endring av ekteskapsloven 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Innledning Barne-,

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Innst. O. nr. 18. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 100 ( )

Innst. O. nr. 18. ( ) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 100 ( ) Innst. O. nr. 18 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 100 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Ot.prp. nr. 100 ( ) Om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.

Ot.prp. nr. 100 ( ) Om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv. Ot.prp. nr. 100 (2005 2006) Om lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.) Innhold 1 Hovedinnhold... 5 5 Statistikk... 22 1.1 Innledning...

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 2014/ Arkivkode: 008 Dato:

Deres ref: Vår ref: 2014/ Arkivkode: 008 Dato: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/59312-2 Arkivkode: 008 Dato: 10.07.2014 Høring om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova

Detaljer

Prop. 103 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 103 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 103 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

// ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref :Vår ref 11/12990 Saksb A. Magnussen Dato: Høring Anerkjennelse av farskap

Detaljer

RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE

RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE RUTINER FOR VIGSLER I VESTBY KOMMUNE Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Informasjon om endringer i ekteskapsloven Kommunale vigsler

Informasjon om endringer i ekteskapsloven Kommunale vigsler Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/73 Dato 30. juni 2017 Informasjon om endringer i ekteskapsloven Kommunale vigsler Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET

FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET Høringsnotat Lovavdelingen November 2016 Snr. 16/7071 FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM FORSVUNNE PERSONAR 8 - DØDSFORMODNING VED DØDSFALL I UTLANDET 1 INNLEDNING I dette høringsnotatet foreslår Justis- og

Detaljer

Regler om folkeregistrering mv. Harald Hammer Skattedirektoratet, Rettsavdelingen Spania

Regler om folkeregistrering mv. Harald Hammer Skattedirektoratet, Rettsavdelingen Spania Regler om folkeregistrering mv. Harald Hammer Skattedirektoratet, Rettsavdelingen Spania 02.2017 Registrering av utvandring Flyttingen meldes senest dagen før utreise Flytte til et bestemt land for å bosette

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Høring Forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering - merknad fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Høring Forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering - merknad fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) Skattedirektoratet Pb. 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/144088 17/432-13.03.2017 Høring Forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering - merknad fra Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200603652-/ CEF 2006/02438-4 008 22.11.2006 Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer

Deres ref.: 14/7056 Dato: 15. mai 2015

Deres ref.: 14/7056 Dato: 15. mai 2015 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 14/7056 Dato: 15. mai 2015 HØRING endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 10.01.2014 Høring - Gjennomføring av

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights

Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Equal Jus Database - European network for the legal support of LGBT rights Lov om adopsjon [adopsjonsloven]. Jf. tidligere lov 2 apr 1917 nr. 1. Jf. konvensjon 6 feb 1931 mellom Norge, Danmark, Finland,

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010 Vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Kommunal vigselsmyndighet

Kommunal vigselsmyndighet Arkivsaksnr.: 16/1591 Lnr.: 19231/17 Ark.: F82 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Kommunal vigselsmyndighet Lovhjemmel: Ekteskapslova, forskrift om kommunale vigsler Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP NAV KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp omfatter for det

Detaljer

Barnäktenskap juridiska förutsättningar i Norge. Anja Bredal, forsker NOVA /HIOA

Barnäktenskap juridiska förutsättningar i Norge. Anja Bredal, forsker NOVA /HIOA Barnäktenskap juridiska förutsättningar i Norge Anja Bredal, forsker NOVA /HIOA anja.bredal@nova.hioa.no Bakgrunn 1992: Første sak i media om tvangsekteskap 1998: Første handlingsplan mot tvangsekteskap

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Om endringer i introduksjonsloven

Om endringer i introduksjonsloven Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 60 (2006 2007) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 11. mai 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning

Detaljer

Høringsnotat Vigselsrett for skipsførere på norskregistrerte skip

Høringsnotat Vigselsrett for skipsførere på norskregistrerte skip 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat Vigselsrett for skipsførere på norskregistrerte skip 11. november 2010 2 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Vigselsrett...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende:

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 200805212 Vår ref: 09/3268-6/JHDA Oslo, 12.10.2009 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV

Detaljer

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Rundskriv Q 20/2007 13. september 2007 Erstatter rundskriv Q 20/2004 1. oktober 2004. Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Rundskriv Q 20/2007 13. september 2007 Erstatter rundskriv Q 20/2004 1. oktober 2004. Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap Rundskriv Q 20/2007 13. september 2007 Erstatter rundskriv Q 20/2004 1. oktober 2004 Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap Rundskriv Q 20/2007 13. september 2007 Erstatter rundskriv Q 20/2004 1. oktober

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer

Rundskriv Q 20/2009. Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Rundskriv Q 20/2009. Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap Rundskriv Q 20/2009 Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap Rundskriv Q 20/2009 Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap RUNDSKRIV OM EKTESKAP Side INNHOLD Innledning.......................................4 Del

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 ( )

Ot.prp. nr. 17 ( ) Ot.prp. nr. 17 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. november 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Haagkonvensjonen 1996

Haagkonvensjonen 1996 Haagkonvensjonen 1996 - Barnevern over landegrenser Foredragsholder Agnete Krogvig Side 1 Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 Haagkonvensjonen 1996 Ratifisert av Norge 1. april 2016 og trådte

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 Dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO postmottak@bld.dep.no Besøksadresse: Tollbugata

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Skattedirektoratet Oslo

Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet firmapost@skatteetaten.no Oslo 13.03.17 Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering - punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets

Detaljer

Vedlegg 9 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar Familieinnvandring

Vedlegg 9 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar Familieinnvandring Vedlegg 9 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Familieinnvandring Innledning I utlendingsloven 2008 er mange av bestemmelsene om familieinnvandring

Detaljer

Konvensjoner og lover om tvangsekteskap

Konvensjoner og lover om tvangsekteskap Konvensjoner og lover om tvangsekteskap Konvensjoner og lover om tvangsekteskap 1 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Internasjonale konvensjoner... 6 FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948...

Detaljer

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: FOR-2006-06-30-756

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Detaljer

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015)

Lovvedtak 100. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) Lovvedtak 100 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 329 L (2014 2015), jf. Prop. 102 LS (2014 2015) I Stortingets møte 11. juni 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om gjennomføring

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda Nr. Vår ref Dato G-03/2018 17/6448 22.01.2018 G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M. DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT Rundskriv Nr. Vår ref Dato I-4/2013 13/3500-09.09.2013 ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 Oslo Deres ref Vår ref Dato ESA/tjv 6549428.1 16/5759 20.10.2016 126113/87285 Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( )

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( ) Besl. O. nr. 96 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 66 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 39 (2007 2008) År 2008 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik

Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik Advokatfirmaet Storrvik v/advokat Øystein Storrvik Postboks 7050 St. Olavs plass 0130 OSLO Unntatt offentlighet jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 Deres ref Vår ref Dato 15/4771 04.05.2016

Detaljer

Haagkonvensjonen Barnevern over landegrenser

Haagkonvensjonen Barnevern over landegrenser Haagkonvensjonen 1996 - Barnevern over landegrenser Foredragsholder Bente Therese Bekkhus Side 1 Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 Haagkonvensjonen 1996 Ratifisert av Norge 1. april 2016 og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010

Nr. Vår ref Dato Q-06/2010 201003824 TJK/EFC 16.12.2010 Rundskriv Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Landets fylkesmenn Nr. Vår

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 15/8442 Vår ref: 16/03951-3 Dato: 30.09.2016 Utlendingsdirektoratets svar på høring om endringer i utlendingsloven - Utvisning

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 ( )

Ot.prp. nr. 13 ( ) Ot.prp. nr. 13 (2001-2002) Tilråding fra Utenriksdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 13 2 1 Proposisjonens innhold Utenriksdepartementet legger med dette

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN HEVET BOTIDSKRAV FOR PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE MV

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN HEVET BOTIDSKRAV FOR PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE MV Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo,

Detaljer

notat Datakvalitet DSF

notat Datakvalitet DSF Til Dato Referanse Arbeidsgruppen 28. juli 2006 Notat.datakv. Fra Harald Hammer Kopi Datakvalitet DSF Registerinnholdet er basert på meldinger fra de meldepliktige (borgere/ offentlige myndigheter). Folkeregistermyndigheten

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer