Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag"

Transkript

1 U i T N 0 R G E s ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/3834 1W0000 Dato: SakJF SAK JF Til: Fakulteisstyret Møtedato: 3. mars 2014 JF Årspian 2014 for Det juridiske fakultet Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag For 2014 stifies det ikke krav om at årspianen skal være en del av virksomhetsplanen. Universitetsdirektøren forutsetter likevel at det utarbeides planer for virksomheten på de enkelte enheter. Se disponeringsskrivet for budsjett 2014, s. 6-8 (ephorte 2013/1777). Det pågår et arbeid med UiTs fremtidige strategi for perioden som vil styrebehandles i løpet av våren Årsplanen er den delen av virksomhetsplanen som oppsummerer enhetens viktigste prioriteringer. Til grunn for disse ligger strategisk plan, og prioriterte tiltak beskrives med utgangspunkt i kritiske suksessfaktorer. Fakultetene skal med utgangspunkt i mål og strategiske valg beskrive hvilke prioriteringer som er nødvendige for å lykkes med å nå målene fastsatt i universitetets strategiske plan. Inntil ny strategisk plan er vedtatt, vil plandokumentene for perioden være gjeldende. Strukturen på årsplanen skal inneholde følgende punkter: Utdanning Forsknings- og utviklingsarbeid Innovasjon, formidling og profilering Organisasjon, forvaltning og infrastruktur Årspianene for 2014 skal ikke rapporteres til universitetsdirektøren, men være et internt verktøy på enheten. Vedlagt følger administrasjonens forslag til årsplan for 2014 for Det juridiske fakultet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø uit.no

2 Forslag til vedtak Saken legges frem for fakultetsstyret med følgende forslag til Vedtak Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til årsplan 2014 for Det juridiske fakultet. Trude Haugli / dekan Kirsti Anderssen fakultetsdirektør Saksbehandler: Tove Worum Vedlegg: Årsplan 2014 for Det juridiske fakultet UiT Postboks 6050 Larignes, N-9037 Tromsø uit.no

3 UNIVERSITETET I TROMSØ Det juridiske fakultet Årspian 2014 for Det juridiske fakultet Godkjent av fakuftetsstyret 3. mars 2014

4

5 Innhold lnnledningj 1.1 Utdanning Forsknings- og utviklingsarbeid K.G. Jebsen - senter for Havrett Innovasjon, formidling og profilering Organisasjon, forvaltning og infrastruktur 10

6

7 Årspian 2014 for Det juridiske fakultet Innledning Universitetsstyret vil sannsynligvis vedta en ny strategi for virksomheten i mars Fakultetet vil deretter utforme en ny strategi med utgangspunkt i den sentrale strategien. I og med at fakultetsstyret neppe vil vedta ny strategi før i juni, bygger årsplanen for 2014 på eksisterende strategi- og plandokumenter. 1.1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Hovedmål UiT: UiT skal ha gode og relevante utdanningstilbud basert på forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetet skal opprettholde bredde og mangfold i sitt samlende utdanningstilbud. Fakultetets prioriterte strategiske formuleringer Fakultetets overordnede strategi for utdanning har følgende generelle målsetting: Det overordnede mål for utdanningsvirksomheten ved Det juridiske fakultet er å tilby studieprogrammer med høy faglig, pedagogisk og administrativ kvalitet. Det skal være nær sammenheng mellom undervisning, øvinger underveis og prøving. Studentene skal bli godt trenet til de krav arbeids- og samfunnsliv stiller til en etisk og faglig forsvarlig yrkesutøvelse, og til deres muntlige og skriftlige fremstillingsevne. Utdanningsvirksomheten skal fortsette å være landsledende hva gjelder læringsmiljø. Utdanningsvirksomheten ved fakultetet skal bidra til at Universitet i Tromsø blir et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskapning i nordområdene. Følgende områder skal ha særlig prioritet i 2014: Opprettholde høy faglig, pedagogisk og administrativ kvalitet på studieprogrammene. Videreføre arbeidet med nær sammenheng mellom undervisning, øvinger underveis og prøving, særskilt med fokus på digitale løsninger. Arbeide for at masterutdanningen ved Det juridiske fakultet ved UiT fortsatt skal ha et godt læringsmiljø både når det gjelder trivsel og gode studiefasiliteter, som studentleseplasser. Videreføre satsningen på studietilbud innen miljø og havrett. Fortsatt utvikling av etter- og videreutdanningstilbudet. Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Kvalitet i studieprogrammene Fakultetet er midt inne i en kraftig økning av studenttallet på masterstudiet, i tillegg til at antallet spesialfag, etter/videreutdanningsemner og ønsker om bidrag inn i andre studieprogrammer øker. En kritisk suksessfaktor er å opprettholde kvaliteten på studietilbudet. økningen skal ikke gå på bekostning av kvaliteten.

8 Digitale løsninger i undervisning og på eksamen Et av særtrekkene i positiv forstand ved fakultetets undervisningstilbud, er fokuset på og arbeidet med nær sammenheng mellom den undervisning som gis, de øvinger og arbeidskrav som er underveis og de evalueringer vi har. Dette er et arbeid som kontinuerlig må videreføres, og hvor vii det kommende året vil jobbe særlig mot utvidelse av bruken av digitale løsninger, både i selve undervisningen og ved eksamen. Læringsmiljø lnfrastruktur og trivsel I ulike læringsmiljøundersøkelser de senere årene kommer masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT godt ut. En nøkkelfaktor er det nære og gode samarbeidet med studentene. Studentene involveres i stor grad både i kvalitetsarbeid og annet utviklingsarbeid ved fakultetet. Videre har studentene til nå hatt gode fasiliteter som rammer for sine studier. Ved tildelingen av K.G. Jebsens senter for Havrett måtte vi vi omgjøre en stor del av våre masterleseplasser til kontorer til Havrettssenteret. En kritisk suksessfaktor det neste året vil være å tilby tilstrekkelig antall leseplasser til masterstudentene. Studentrekruttering til de engelskspråklige studietilbudene Fakultetets satsning innenfor miljø og havrett har bidratt til etableringen av flere engelskspråklige studietilbud innen dette satsningsområdet, som det engelskspråklige masterprogrammet Law of The Sea, og spesialfagene Energy Law og Russian Law in the Arctic. Studietilbudene nyter godt av svært kvalifisert vitenskapelig personell tilknyttet av K.G. Jebsens senter for Havrett, og vi vil det neste året intensivere arbeidet med å rekruttere studenter til disse studietilbudene. Kritiske suksessfaktorer: Sikre rekruttering av godt kvalifisert vitenskapelig personell. Styrking av pedagogiske kvalifikasjoner hos vitenskapelig personell. Ytterligere digitalisering av eksamensarbeidet og studietilbudet. Opprettholde samarbeid med studentene med tanke på studiekvalitet. Sikre nye, samt alternative masterleseplasser som følge av etableringen av K.G. Jebsens senter for Havrett. Sikre god rekruttering til de engelskspråklige studietilbudene. Kvalitet: Milepæl for Milepælfor Systematisk og strategisk arbeid med rekruttering av vitenskapelig personell, nærmere om dette under forskning og utviklingsarbeid Løpende Innen en fireårsperiode Sikre at alle nytilsatte vitenskapelig ansatte må ta pedagogisk mappe, samt videreføre og utvide pedagogisk tilbud ved fakultetet Høst 2014 / løpende Høst2Ol4

9 Tilby juridisk pedagogisk opplæringsprogram for nytilsatte, midlertidig ansatte stipendiater og lektorer Mars 2014 Milepæl for Juni2014 Digitalisering: Videreføre og utvide forsøk med digitalisert skoleeksamen på flere spesialfag Vår 2014 Milepæl for Juni2014 Milepæl for Milepæl for Læringsmiljø: Milepæl for Starte opp pilotprosjektet fleksibelt og digitalisert videreutdanningstilbud i barnerett Vår 2014 Juni2014 øke andelen digitale utsendelser av øvinger og eksamener til sensorer Vår 2014 Juni2014 Skaffe tilstrekkelige antall alternative master leseplasser i planlagt modulbygg på campus August 2014 August 2014 Videreføre og sikre samarbeidet mellom studentene og fakultetets ledelse Løpende Milepæl for Desember 2014

10 Sikre studentenes deltagelse i kvalitetssikrings arbeidet gjennom støtte til tillitsvalgtordningen, gode rutiner for bruk av evalueringsskjema og gode rutiner i forbindelse med evalueringsmøter og oppfølgning av disse Løpende Milepæl for.. Desember2014 Studentrekruttering til de engelskspråklige studietilbud: Intensivere det internasjonale studentrekrutteringsarbeidet, med bl.a. rekrutteringsreiser November 2014 Milepæl for. November2014

11 1.2 Forsknings- og utviklingsarbeid Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Hovedmål UiT: U1T skal være en internasjonal institusjon for forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet. Universitetet skal bidra til at den nasjonale bredden i grunnforskningen blir ivaretatt. På utvalgte områder skal universitetet være internasjonalt ledende. Fakultetets prioriterte strategiske formuleringer Handlingsplan for forskning og publisering og Forskningsstrategi for Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø , ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer. Fakultetet har definert tre punkter fra den nevnte handlingsplanen som skal ha særlig prioritet i 2014: Forskerrekruttering/kompetansebygging Forskningsfinansiering Vitenskapelig publisering Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Forskerrekruttering/kompetansebygging Studentopptaket på masterstudiet økes med 50 % over 5 år, noe som fører til at vi trenger flere fast ansatte i vitenskapelige stillinger, I tillegg fører åpningen av K. G. Jebsen senter for havrett ved fakultetet til en økning i antall stipendiatstillinger, noe som betyr at vi må tiltrekke oss flere gode søkere til disse stillingene. Forskningsfinansiering Det følger av handlingsplanen at fakultetet skal arbeide for at en økt andel av forskningsvirksom heten blir eksternt finansiert. Dette er et område som ble grundig berørt i Forskningsrapport 2012, spesielt siden suksessraten innen FRIPRO for forskerprosjekter og postdoktorstipend var den laveste ved UiT noensinne. Dette er et område fakultetet ønsker å arbeide med. Vitenskapelig publisering Fakultetet har de siste årene hatt gode måltall når det gjelder publiseringspoeng og produksjon. Imidlertid kom kun 5,8 % av våre publiseringspoeng i 2012 fra kanaler på nivå 2. Fakultetet har som mål at 20 % av poengene skal komme fra publikasjoner på nivå 2. Kritiske suksessfaktorer: Rekruttere godt kvalifiserte søkere til faste vitenskapelige stillinger og stipendiatstillinger. øke andelen eksternt finansiert forskningsvirksomhet. øke produksjonen av vitenskapelig publisering på nivå 2.

12 Forskerrekruttering/kom petansebygging Ledelsen skal arbeide strategisk for rekruttering i tråd med kompetansebehovet Løpende Forskergruppelederne skal arbeide for å integrere studenter som skriver stor masteroppgave i forskermiljøet/forskergruppene Løpende Fakultetet skal arbeide for å tilby konkurransedyktige lønninger, særlig sett i forhold til offentlig ansatte jurister i domstolene Løpende Forskningsfinansiering Arrangere informasjonsmøter for forskere om generelle finansieringsprogrammer som mange kan ha interesse av Vår 2014 Tilby administrasjonen kurs og opplæring innen eksterne finansieringsordninger, slik at den kan gi støtte i søknadsprosesser Høst 2014 Fakultetsledelsen avholder årlige møter med forskergruppelederne for å bevisstgjøre og legge til rette for økt satsning på ekstern finansiering Høst 2014 Vitenskapelig publisering Arrangere et informasjonsmøte for de vitenskapelig ansatte med gjennomgang av vilkårene for å få publiseringspoeng for en publikasjon i CRlStin Høst 2014 Fakultetet skal årlig utarbeide en analyse av publiseringsaktiviteten og vurdere konkrete tiltak og virkemidler for å øke publiseringen Vår 2014 Forskere med 50 % tid til forskning bør over tid produsere gjennomsnittllg 2 publiseringspoeng i året Løpende

13 1.2.1 K.G. Jebsen - senter for Havrett K. G. Jebsen-senter for havrett ble etablert 1. september 2013, og er et samarbeid mellom UIT, Det juridiske fakultet og Stiftelsen K. G. Jebsen. Etableringen av K. G. Jebsen-senter for havrett passer godt inn i UiTs visjon om å bli internasjonalt ledende på nordområdeforskning, og er også godt forankret i Jur.faks forskningsstrategi, der et av hovedmålene er å bygge et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen hav- og miljørett i nordområdene. K. G. Jebsen-senter for havrett er etablert for perioden , og har for perioden bl.a. satt følgende mål: Rekruttere og utdanne 17 ph.d.-studenter og 2 postdoktorer. Kvalifisere 2 3 fremragende forskere for faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Publisere 60 fagfellevurderte artikler, 20 monografier og 3 antologier. 4 medieinnslag per år, deltagelse i TV- og radiointervju, aviser osv. Organisere 2 internasjonale konferanser og 10 workshops. Organisere 2 sommerskoler. Organisere 6 seminar med næringsliv og offentlig forvaltning som målgruppe. Være aktive i nasjonale forskningsprogram og også utvikling av EU-prosjekter. Kritiske suksessfaktorer og tiltak Rekruttering av mange og godt kvalifiserte søkere til fem stipendiatstillinger og en postdoktorstilling. Publisering av artikler og monografier i internasjonale tidsskrift/forlag. Aktiv formidling som synliggjør K. G. Jebsen-senter for havrett i mediebildet og ellers. Utvikle gode og funksjonelle nettsider. God planlegging for gjennomføring av planlagte aktiviteter og oppfyllelse av målene. Utlysning av stipendiatstillingene er spredt gjennom vårt internasjonale nettverk for å nå ut så bredt som mulig. Fokus på publisering og formidling i den daglige driften, samt tilby kurs i formidling. Samarbeid med IT-avdelingen og KSA for utvikling av nettsidene. Det er utarbeidet arbeidspianer for den enkelte forsker, for den enkelte arbeidspakke og en årsplan for senteret for å sikre gjennomføring og oppfølging av planlagte aktiviteter.

14 1.3 Innovasjon, formidling og profilering Universiteter og høyskoler skal være tydelige somfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Hovedmål UiT: UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon og formidling av sin faglige virksomhet. UiT skal være en sentral motor for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene. Fakultetets prioriterte strategiske formuleringer Fakultetets Medie- og formidlingsstrategi for perioden ligger til grunn for de tiltak man ønsker å gjennomføre i Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Videreutvikling av kompetansekatalog, bildearkiv og nettsider Audiovisuell teknologi Mediekontakt og formidling Kompetansekatalog, medietilgjengelighet og nettsider Fakultetets kompetansekatalog skal videreutvikles, fakultetets nettsider skal gjennomgås og informasjonen skal holdes oppdatert. Vi skal utarbeide et bildearkiv som ligger tilgjengelig for media til bruk i saker. Slik søker man å ivareta medias behov for bilder, samt gjøre fakultetet synlig på nett, også gjennom visuelle virkemidler. UiT lanserte høsten 2013 et Intranett. Samme høst var det planlagt å lansere Alumniportalen, et prosjekt hvor Juridisk fakultet er pilotfakultet. Imidlertid er denne, på grunn av omstendigheter utenfor fakultetets kontroll, forsinket. Det er nå en målsetning at denne portalen skal være lansert i løpet av våren/sommeren Juridisk fakultet er fremdeles tungt inne i dette prosjektet, med deltakelse både i prosjektgruppen og styrings gruppen. Når portalen lanseres, vil både IMA-JUS og LLm-programmets tidligere studenter få et alumni-nettverkstilbud gjennom denne portalen. Nettsidene er fremdeles under utvikling, og fakultetet avventer nå overgangen til nye enhetssider i forhold til ny profil, videreutvikling av intranett, samt etablering av en alumniportal og en HR-portal. Overgangen til en større inndeling med tanke på hvor informasjon presenteres, gir mulighet til å gjennomgå dagens informasjon og rydde i denne med tanke på å få på plass nettsider som først og fremst lett gir korrekt informasjon til brukeren. Audiovisuell teknologi Audiovisuell teknologi bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer som ikke befinner seg på campus. Målet her vil være å finne ut mer om mulighetene for å bruke audiovisuell teknologi i fakultetets arbeid, både innenfor undervisning, veiledning m.m. Sørge for at forskningen ved fakultetet i enda større grad gjøres tilgjengelig for publikum Alle forskergruppene har nå bloggmulighet i den nye forskergruppeportalen. K.G. Jebsen-senter for havrett har allerede tatt i bruk blogg. Det bør være et mål at flere av forskergruppene benytter seg av denne muligheten, men for å få dette til, må det komme klare signaler fra ledelsen ved fakultetet om at dette skal prioriteres og er ønskelig. Blogg er en mulighet for å tilgjengeliggjøre forskningen for en større gruppe. Samtidig må man se slike nye kommunikasjonstiltak i et videre perspektiv ved å opprette en «fakultetsblogg», vil man ha mulighet for å spre kunnskap også om det å jobbe eller studere på fakultetet, noe som igjen kan bidra til økt rekruttering, enten det gjelder studenter eller ansatte. Bloggmuligheter har man gjennom tilbud fra UiT i form av tilgang til site.uit.no og blogg.uit.no. Dersom ansatte allerede har egne blogger, kan disse hentes inn på 8

15 fakultetets sider. Bruk av Alumniportalen, når denne kommer opp, vil også være en potensiell ny kanal for å nå ut til omverdenen. Dette bør imidlertid avvente inntil nye enhetssider er på plass. Samtidig utvikler UIT en helt ny strategi for sin profilering og formidling, noe som også vil ha betydning for hvordan man jobber med disse punktene i året som kommer. Gjennom intern omorganisering, opprettet fakultetet høsten 2012 en administrativ stilling med ansvar for formidling og profilering. Ansvaret for å følge opp de særlige tiltak, samt Medie- og formidlingsstrategien generelt, tilligger denne stillingen. Forbedre fakultetets nettsider Gjennomgang av nettsidene August 2014 Øke bruken av audiovisuelle midler øke bruken av audiovisuell teknologi Løpende Øke kontakten med media Tit i a k~ Sørge grad gjøres for attilgjengelig forskningenfor vedpublikum fakultetet i enda større Løpende Øke formidlingsmengden Utvikle et bildearkiv tilgjengelig for media Løpende Bistå ved bruk av sosiale medier, for eksempel blogger for forskergrupper eller forskere/forskergrupper ved fakultetet Løpende Videreutvikle fakultetets kompetansekatalog Utgangen av 2014

16 1.4 Organisasjon, forvaltning og infrastruktur Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Hovedmål UiT: Universitetet i Tromsø skal ha en robust og fleksibel organisasjon som på best mulig måte bidrar til at de overordnede målsetningene i UiTs strategi og handlingsplaner nås. Fakultetets prioriterte strategiske formuleringer Av fakultetets rekrutteringsplan ( ) fremgår det at et sentralt mål for faku Itetet er å sikre en lærer- og forskerstab som står i forhold til dets oppgaver. Det fremheves videre at for å få de beste, er det viktig å kunne tilby konkurransedyktig lønn. Som en konsekvens av flere tilsatte, er fakultetet avhengig av flere kontorer. Følgende prioriteres: Rekruttering til alle typer vitenskapelige stillinger, herunder styrking av kvinneandelen, samt arbeide for flere stipendiatstillinger, herunder eksternt finansierte. Arbeide for fortsatt å kunne tilby konkurransedyktig lønn. Sørge for flere kontorer til tilsatte. Sørge for flere studentarbeidsplasser til masterstudentene. Fakultetets kritiske suksessfaktorer og tiltak Rekruttering Fakultetet har vært og er fortsatt i en vanskelig rekrutteringssituasjon. Det er derfor fortsatt svært viktig å arbeide for å rekruttere og beholde godt kvalifiserte både til topp-/og mellomstillinger, men også til stipendiatstillinger, da det erfaringsmessig er fra denne gruppen fakultetet har størst rekruttering til faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet vil fortsatt arbeide for å rekruttere kvinnelige søkere, men det vurderes ikke som nødvendig med ekstra tiltak, da kjønnsfordelingen er nokså jevn i alle stillingskategorier. I professorkategorien er det 43 % kvinner, førsteamanuensis stillingene besittes av 40 % kvinner og i stipendiatgruppen er det 50 % kvinner. Når det gjelder forventet avgang basert på alder, så er den så liten at det ikke kreves særskilte tiltak i den forbindelse. Lønn For å oppnå god rekruttering, er fakultetet avhengig av å kunne tilby gode lønnsbetingelser. Fakultetet arbeider derfor for å holde et konkurransedyktig lønnsnivå for de vitenskapelig tilsatte i topp-/ og mellomstillinger, helst på lagdommernivå, noe som er en stor utfordring, da lønnsnivået ved fakultetet er svært høyt pr i dag sammenlignet med øvrige fakulteter. Kontorer Arbeidet med å skaffe flere kontorer for tilsatte er et prioritert område innen fakultetets HMS arbeid. Prosessen med å få flere kontorer er svært krevende, da universitetet generelt har for liten bygningsmasse, og andre fakulteter har høyere prioritet enn vårt ved tildeling av nye areal. Løsningen har derfor vært ombygging av eget areal. Fakultetet er nå lovet arealer i Teorifagbygget når Handelshøyskolen flytter til Breivang, antakelig i 2016, samt at vi har lovnad om masterkontorer i et midlertidig modulbygg som er under oppføring på området. Dette bygget ventes ferdigstilt vår/høst I forbindelse med foretatte interne ombygginger for å frigi kontorer til tilsatte, herunder til etableringen av K.G. Jebsen-senter for havrett, har fakultetet måttet ta i bruk masterkontorer til tilsatte. Det har resultert i at vii dag kun har faste leseplasser til de av våre masterstudenter som 10

17 skriver masteravhandling. Dette er ikke tilfredsstillende, verken for fakultetet eller for masterstudentene. Fra 2011 har det årlige studentopptaket på masterstudiet i rettsvitenskap økt fra 100 til 150 studenter, en økning på 250 studenter på 5 år. I henhold til studieplanen skal alle studentene, det vil si 150 studenter, skrive masteroppgave det 4. eller 5. året. De fleste skriver masteroppgaven i løpet av 5. året, enten høsten eller våren. Masterstudentene som skriver masteroppgave, er i dag lokalisert på plan 3, hus 4 i Teorifagbygget. Studentene var opprinnelig tildelt 18 masterkontorer, hvert med leseplass til 6 studenter, til sammen 108 arbeidsplasser. På grunn av økt behov for kontorareal, disponerer masterstudentene i dag bare 10 kontorer, det vil si 60 arbeidsplasser. 4 masterkontorer ble bygd om til kontorarbeidsplasser i 2011, og i forbindelse med tildelingen av Havrettssenteret i 2013 er ytterligere 4 masterkontorer bygd om. Vi har i dag bare lesesalsplasser til 60 av dagens 100 masterstudenter. I tillegg øker antallet studenter som skriver masteroppgave, i løpet av 2015 er det 150 studenter som skriver masteroppgave. Havrettssenteret er nå lokalisert på plan 3, hus 4 i Teorifagbygget, og har fått tildelt alle kontorene som hittil er ombygd på plan 3. Havrettssenteret har signalisert fortsatt behov for 5 kontorarbeids plasser i økt studenttall har medført økt antall vitenskapelig tilsatte. Fakultetet har i henhold til rekrutteringsplanen behov for 10 nye kontorarbeidsplasser de nærmeste årene, og ytterligere 10 innen 2021, i tillegg til behovet ved Havrettssenteret. Forå løse Havrettssenterets og fakultetets øvrige kontorbehov, arbeider vi for at masterstudentene midlertidig gis lesesalsplass i modul bygget, og at de gjenstående masterkontorene på plan 3 i hus 4, Teorifagbygget, disponeres for å dekke kontorbehovet for de tilsatte. For å løse Jur.faks og Havrettssenterets kritiske kontorbehov, har vi bedt om at Jur.fak høsten 2014 tildeles 100 lesesalsplasser for masterstudenter i modulbygget ved NFH. Dette vil være en midlertidig løsning til det blir frigjort nødvendig areal for fakultetet i Teorifagbygget etter at Handelshøgskolen flytter til Breivang. Når det gjelder kontorer til tilsatte, så har fakultetet per i dag disponert samtlige kontorer. Der kontorinnehaver har fravær, som for eksempel forskningstermin og foreldrepermisjon, disponeres kontret av midlertidig tilsatte lektorer og stipendiater. Med andre ord står ingen kontorer ved fakultetet ubrukt. Kritiske suksessfaktorer Rekruttere flere tilsatte i topp- og mellomstillinger med kompetanse innen sentrale fagområder, herunder å opprettholde en god kjønnsbalanse Fortiøpende Arbeide for å få flere stipend iatstillinger, herunder eksternt finansierte Fortløpende Arbeide for fortsatt konkurransedyktig lønn Fortløpende Sørge for flere kontorer til tilsatte og studenter Fortløpende

18

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET

Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: IJNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R BE 5 Arkivref: 2013/4634 KGA000 ARKTISKE Dato: 19.09.2013 IJNIVERSITET SAK JF 52/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 28.10.2013 Vedtagelse av betenkning - postdoktor i

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad.

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2153 HSA003 Dato: 15.10.2014 SAK FS 36-2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. oktober 2014 Prosess for behandling av søknader

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: 12.09.2013 UNIVERSITET OTEREFER T Møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen/Kirsti Anderssen Sekretær:

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

~ ~1.e-. Jç Sir. 4. i. 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\

~ ~1.e-. Jç Sir. 4. i. 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\ (/6 5 fl, ds 3% I ~ ~1.e-. 4 Jç Sir 4. i 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\ Gabrielsen Kan Fra: Gabrielsen Karl Sendt: Til: 13. desember 2013 09:53 Paulsen Odd Arne Kopi: Anderssen Kirsti;

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET Sak JF 5/14

Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET Sak JF 5/14 U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: 3.2.2014 UNIVERSITET Sak JF 5/14 SAK JF 5)14 Til: Fakultetsstryet Møtedato: 24.2.2014 Betenkning stipendiat i rettsvitenskap

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/349 ELA031 Dato: 16.01.2015 Sak M 4/15 SAK M 4/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Bakgrunn

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo ARENA - Senter for europaforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Årsplan for 2012 Årsplanen for 2012 bygger videre på et kontinuerlig arbeid med videreutvikling av ARENA innenfor

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Arkivref: 2013/6154 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET. Handlingspian for reduksjon av antall midlertidig tilsatte ved Det juridiske fakultet

Arkivref: 2013/6154 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET. Handlingspian for reduksjon av antall midlertidig tilsatte ved Det juridiske fakultet U i T Det juridiske fakultet N 0 Il G E s Arkivref: 2013/6154 KGA000 ARKTISKE Dato: 15.1.2014 UNIVERSITET Sak JF 1/14 SAKJF 1/14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 27. januar 2014 Handlingspian for reduksjon

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 27/10 Møtedato: 25.10.10 Notatdato: 15.10.10 Saksbehandler: Annik M. Myhre Handlingsplan

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 6/13 - UTSATT SAK Til: fakultetsstyret Møtedato: 22.4.2013 Arkivref.: 2013/699 KGA000/ Utsatt sak - JF 6/13- Betenkning førsteamanuensisstillinger Forslag

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer