MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale."

Transkript

1 Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog : Kommunestyreseminar : Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall kan meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden : Kommunestyreseminar frå kl 09:00 til ca. kl.16:00. Endeleg program vert ettersendt/evt. omdelt.. Dagsorden : Kl. 09:00 10:00: Temadel: Kva er nøkkelen til den gode skulen? v/ingrid Syse. Kl. 10:00: Kommunestyremøte Forfall: Innkalla: Grete Netteland (AP) Liv Marit Menes Gunnar Yttri (SV) Steinar Øydvin Heidi-Kathrin Osland (SV) Vedrane Rajic SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 08/336 Kommunestyremøte Opning - orienteringar m.m. 6/08 07/2222 Slinde Eigedom AS - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 17/08 7/08 08/611 Hjorten Kro og Motell - Søknad om skjenkeløyve for perioden /08 07/688 Parkeringsplassar på Fosshaugane Campus 9/08 07/2157 Kontrollutval i perioden okt Ny samansetting i tida /08 07/2078 Utviklingskomite Ny samansetting i /08 07/1506 LIVSFASEGRUPPA - Seniordel

2 12/08 08/53 Sogndal Ølutsal 13/08 08/790 Endring av sals- og skjenkereglement for Sogndal kommune 14/08 08/685 Kvalitetsutvikling i skulane - tilskot og plankrav /08 08/845 Alarmsentralen i Sogn og Fjordane -selskapsavtalen 16/08 08/300 Nasjonal transportplan /08 08/897 Innføring av ny type SFO-plass ved Trudvang skule som del av prosjektet idretts-sfo 18/08 07/543 Plan for pleie og omsorgstenesta til eldre Planen i eige hefte.- 19/08 06/1301 SOGNEKRAFT AS-132 KV KRAFTOVERFØRING FRÅ FJÆRLANDSFJORDEN TIL GRINDSDALEN. HØYRING AV TILLEGGSUTGREIING- Saksframlegg m/vedlegg i eige hefte- 20/08 08/2 Årsrekneskap og årsmelding Sogndal kommune Jfr. eigne hefte. Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og Busenteret i Fjærland. Informasjon på heimesidene våre: Sogndal, 18.04,.2008 Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

3 Sogndal kommune Sak 5/08 Kommunestyret Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 065 Arkivsak: 08/336 Saksnr.: Utval Møtedato 1/08 Kommunestyret /08 Kommunestyret Sak 5/08 Kommunestyremøte Opning - orienteringar m.m. Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg sett med 24 representantar og følgjande vararepresentant tilstades: Innkalla: Liv Marit Menes (AP) for Grete Netteland Steinar Øydvin (SV) for Gunnar Yttri Vedrana Rajic (SV) for Heidi-Kathrin Osland * Innkalling og sakliste godkjenning. * Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. * Ope møte med unnatak av pkt. 2.B. * Framlegg: Representantane Bjørn Rune Nondal og Rita Navarete vert valde til å underteikne møteprotokollen. B. Protokoll frå møte Godkjenning. Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR. A. Orientering frå ordførar. B. Orientering frå rådmann i lukka møte: Orientering om resultat på skulane, ikkje offentleg, jfr. personopplysningslova. SKRIV OG MELDINGAR INTERPELLASJON. Ingen meldt pr. dato. Pkt. 5 DRØFTINGAR Sogndal, Gerd Kleiven -F.sekr. Side 3 av 40

4 Sogndal kommune Sak 6/08 Kommunestyret Saksh.: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 105/377 Arkivsak: 07/2222 Saksnr.: Utval Møtedato 121/07 Forvaltningsutvalet /08 Forvaltningsutvalet /08 Forvaltningsutvalet /08 Kommunestyret Sak 6/08 Slinde Eigedom AS - Klage på forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 17/08 Tilråding med 5 røyster (2AP, SV, SP,V): Forvaltningsutvalet opprettheld sitt vedtak i sak 17/08 av , då det ikkje føreligg nye opplysningar i saka. Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Handsaming i Forvaltningsutvalet den : Per Osvald Bøthun (KrF) la fram følgjande framlegg til vedtak: Forvaltningsutvalet gjev dispensasjon frå føremålet i reguleringsplan, jf. søknaden frå Slinde Transport til midlertidig utleige av hyblar gbnr. 105/377 i inntil 5 år. Det kan ikkje påreknast forlenging av dispensasjon. Særleg grunn for dispensasjon er: Base for renovasjonsbilar og kontor og hyblar i inntil 5 år. Forslaget fekk 2 røyster (FrP, KrF) og fall. Nils Slinde (FrP) la fram forslag om at vedtaket vert anka til kommunestyret. Forslaget fekk 2 røyster (FrP, KrF). Saka vert handsama i kommunestyret. Vedlegg: 1. Klage, dagsett Tilleggsbrev/e-post datert frå Magne Ahlin. Uprenta vedlegg: Vedtak i sak 17/08 m/saksdokument. Saksutgreiing: Bakgrunn: I møte den , sak 121/07, handsama Forvaltningsutvalet søknad frå Slinde Eigedom AS om mellombels dispensasjon i 5 år frå reguleringsplan for omdisponering av 200 m 2 i 2. etasje i industribygget til hyblar. Det vart fatta følgjande vedtak: Forvaltningsutvalet gjev dispensasjon frå føremålet i reguleringsplan, jf. søknaden frå Slinde Transport til midlertidig utleige av hyblar gbnr. 105/377 i inntil 5 år. Det kan ikkje påreknast forlenging av dispensasjon. Side 4 av 40

5 Sak 6/08 Særleg grunn for dispensasjon er: Base for renovasjonsbilar og kontor og hyblar i inntil 5 år. Saka vert sendt Fylkesmannen og Fylkeskommunen for fråsegn. Etter at kommunen har motteke evt. fråsegner, vert saka teken opp att i forvaltningsutvalet. Saka vart den oversendt Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til fråsegn. Frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga, mottok vi fråsegn den , jfr. vedlegg. Miljøvernavdelinga peika på at det kan vera konfliktfylt å blanda arealbruksføremåla industri og bustad. Til dømes kan aktiviteten på industriområdet ( t.d. i form av støy og trafikk) særleg på kveldar og i helgar, vera til sjenanse for bebuarane. Generelt bør kommunen unngå blanding av arealbruksføremål der det kan oppstå interessekonflikt. Miljøvernavdelinga vil minne om at dispensasjon frå reguleringsplanen berre kan gjevast dersom det ligg føre særlege grunnar, og at eit eventuelt posisivt vedtak må grunngjevast i utgangspunkt i dette kravet. Miljøvernavdelinga stiller spørsmål om det ligg føre særlege grunnar i dette tilfelle. Søknaden vart deretter teken opp til handsaming i Forvaltningsutvalet i møte den , sak 17/08. Det vart fatta følgjande vedtak: Forvaltningsutvalet viser til fråsegna frå Fylkesmannen si miljøvernavdeling og finn ikkje å kunna gi dispensasjon etter 7 i plan- og bygningslova frå arealbruksføremålet i reguleringsplanen til hybelutleige. Grunngjevinga er at det ikkje ligg føre særleg grunn for å dispensere frå reguleringsplanen. Trong for kontor/hyblar til renovatørar er ikkje ein særleg grunn. Vidare kan ei blanding av arealbruksføremålet industri og bustad medføre konflikt, då aktiviteten i industriområdet i form av støy og trafikk på kveldstid og i helgar kan vere til sjenanse for bebuarane. For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak Frå Slinde Transport v/magne Ahlin har vi motteke klage, dagsett , på dette vedtaket, jfr. vedlegg. Klagen er framsett innafor klagefristen i medhald av Forvaltningslova 28. Klagar viser til at han har vore forretningsdrivande i Sogndal i over 30 år og har fått mange avslag frå kommunen. I klagen vert vist til at denne saka gjeld husvære i 2. etasjen i industribygget til nyetablerte firma, Reno Norge AS, som frå har overteke renovasjonstransport for SIMAS i Sogn. Då det ikkje har lukkast å skaffa arbeidskraft her, har dei henta tilsette austfrå og frå utlandet. Dette er pendlarar. Firmaet må ha kontor og tilhald for bilmateriell på staden og vedlikehald for bilane. For å skapa sosialt nettverk gjennom jobben og for trivsel og stabilitet har klagar lagt til rette utleige av 2. etasjen og som rådmannen gav ei negativ innstilling til i sak 121/07. Det vert klaga på at saka vart teken opp på ny i forvaltningsutvalet, der dispensasjon ikkje vart gjeve. Underteikna ber om at saka vert teken opp og vedtak endra. Kommentar: Vi gjer merksam på at vedtaket i sak 121/07 vart oversendt Fylkesmannen og Sogn og Fjordane Fylkeskommunen i samsvar med vilkåra i 7 i plan- og bygningslova siste avsnitt, sitat: Side 5 av 40

6 Sak 6/08 Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra denne lovs 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis. Saka vert teken opp til ny handsaming i sak 17/08 i medhald av 95 i plan- og bygningslova, etter at fylkesmannen hadde gitt sin uttale. Vurdering: Rådmannen viser til at det her ikkje føreligg nye opplysningar i saka. Vedtaket i sak 17/08 av vert tilrådd oppretthalde. Saka vert oversendt Fylkesmannen for vidare handsaming. Jostein Aanestad -rådmann- Einar Nedrelo -tenesteleiar PN- Side 6 av 40

7 Sogndal kommune Sak 7/08 Kommunestyret Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: U63 &18 Arkivsak: 08/611 Saksnr.: Utval Møtedato 29/08 Forvaltningsutvalet /08 Kommunestyret Sak 7/08 Hjorten Kro og Motell - Søknad om skjenkeløyve for perioden Tilråding med 4 (2AP, SV, FrP) mot 3 (KrF, V, SP) røyster: 1. Hjorten Kro og Motell får skjenkeløyve for øl og vin opp til 22 volumprosent alkohol i restauranten jf. teikning dagsett Hjorten Kro og Motell får skjenkeløyve for øl og vin (opp til 22 % alkohol) på utearealet på sørsida framfor Hjorten kro. 3. Løyvet vert gjeve for perioden Skjenketidene skal vere i samsvar med vedtekne retningsliner i Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune Marit K. Flåten vert godkjend som skjenkestyrar. 6. Bente K. Flåten vert godkjend som varaskjenkestyrar. Rådmannen si tilråding: 1. Hjorten Kro og Motell får skjenkeløyve for øl og vin opp til 22 volumprosent alkohol i restauranten jf. teikning dagsett Det er eit vilkår for løyvet at døra mellom Hjorten Kro og Motell og storkiosken og tidlegare hovudinngang på framsida vert permanent stengde. Ny inngang til lokalet vert på kortsida av bygget. 3. Det er òg eit vilkår at utearealet får ei betre fysisk avskjerming mot trafikkarealet på framsida enn det som det har i dag. Administrasjonen får fullmakt til å godkjenne endeleg utforming. 4. Løyvet vert gjeve for perioden Skjenketidene skal vere i samsvar med vedtekne retningsliner i Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune Marit K. Flåten vert godkjend som skjenkestyrar. 7. Bente K. Flåten vert godkjend som varaskjenkestyrar. 8. Søknaden om skjenkeløyve for utservering vert avslegen grunna nærleik til areal retta mot motortrafikantar jf. sak 64/07 i forvaltningsutvalet. Handsaming i Forvaltningsutvalet den sak 29/08 Journalpost 08/611: Dag Olav Osen (AP) la fram følgjande forslag: Nytt punkt 2: Hjorten Kro og Motell får skjenkeløyve for øl og vin (opp til 22 % alkohol) på utearealet på sørsida framfor Hjorten kro. Punkt 3 og punkt 8 går ut. Punkty 1, 4, 5, 6, 7 følgjer rådmannens innstilling. Dette forslaget vart vedteke med 4 røyster (2AP, SV, FrP). Side 7 av 40

8 Sak 7/08 Synnøve Stalheim (SP) la fram forslag om mindretalsanke. Forslaget fekk 2 røyster (SP,V). Saka må då handsamast av kommunestyret før utviding av skjenkeløyve ev. vert iverksett. Uprenta vedlegg: 1. Søknadsskjema dagsett Alkohollova 3. Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune Saksutgreiing Kommunalt løyve til sal og skjenking av øl, vin og brennevin vert gjeve for fire år om gongen og opphøyrer seinast 30. juni etter at det er vald nytt kommunestyre. Eksisterande skjenkeløyve i kommunen går ut Alle som har skjenkeløyve, har i brev dagsett fått melding om at skjenkeløyvet må fornyast med søknadsfrist Det er forvaltningsutvalet som gjer vedtak i saka jf. delegasjonsreglementet. Søkjar har søkt om fornying av eksisterande løyve. I tillegg vert det søkt om løyve til å skjenke på utplass på kortsida av bygget. Det vart òg søkt om uteservering i Denne søknaden vart avslegen jf. sak 64/07 i forvaltningsutvalet. Søkjar har heller ikkje tidlegare hatt løyve til å skjenke ute. Grunngjevinga for avslaget var nærleik til areal retta mot motortrafikantar. I følgje punkt 3 i dei kommunale retningslinene skal det ikkje gjevast løyve til stader som er spesielt retta mot motortrafikantar eller kafear og restaurantar i tilknyting til butikksenter, kioskar, bensinstasjonar og likande. Avslaget på skjenking ute vart påklaga. Forvaltningsutvalet oppretthald vedtaket sitt, og i brev dagsett stadfestar fylkesmannen kommunen sitt vedtak. Framlegg til vedtak er identisk med det vedtaket forvaltningsutvalet gjorde i sak 64/07. Det har ikkje vore registrert brot på Alkohollova i samband med kommunen sin kontroll, og det har ikkje vore merknader knytt til trafikk- eller ordensmessige tilhøve. Skjenkestyrar og varaskjenkestyrar har gjennomført kunnskapsprøva i samsvar med Alkohollova 1-7c. Rådmannen har lagt føringar i Ruspolitisk handlingsplan og tidlegare vedtak til grunn for innstillinga. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 8 av 40

9 Sogndal kommune Sak 8/08 Kommunestyret Saksh.: Jostein Aanestad Arkiv: Q53 Arkivsak: 07/688 Saksnr.: Utval Møtedato 12/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Sak 8/08 Parkeringsplassar på Fosshaugane Campus Tilråding: 1. Sogndal kommune tingar 26 parkeringsplassar i nytt parkeringshus under nybygg til Sogndal vidaregåande skule, med ein samla kostnadsramme i 2010 på 5,6 mill. kroner, inkl. avgifter, prisstigning, uforutsett. Kommunen kan selja plassane vidare til dei andre utbyggarane på Fosshaugane campus på dei same vilkåra. 2. Kommunestyret ber rådmann, i tilknyting til økonomiplanarbeidet , vurdere finansiering av kjøpet av desse parkeringsplassane, der ein så stor del som mogleg vert finansiert gjennom inntekter frå parkeringsordninga på Fosshaugane campus. Vedlegg: Brev til SFFK, datert Referat frå møte med SFFK, datert Avtale mellom SIL-tribunen AS og Sogndal kommune om drift av parkeringsordning Bakgrunn: I samband med utbygging av Sogndal vidaregåande skule har Sogn og Fjordane Fylkeskommune (SFFK) spurd Høgskulen/Statsbygg, Sogndal fotball og Sogndal kommune om interessa for å tinga parkeringsplassar i nytt parkeringshus under grusbana. Sogndal kommune har tidlegare meldt interesse for å tinge 75 plassar, til ein samla kostnad på 7,5 mill. kroner eks. mva, jf vedlagd brev datert Det vart ikkje teke høgd for dette i økonomiplanen Etter at tilbod frå entreprenør no ligg føre, og etter at fylkestinget har vedteke utbyggingsramma for utbygginga, er det klarlagt frå fylkeskommunen at det vil bli bygd ut færre p-plassar under grusbana, og at kostnaden pr. plass vil bli høgare. SFFK ønskjer at kommunen kjøper 26 p-plassar i nytt parkeringshus til ein samla kostnad på 5,6 mill. kroner i 2010 inkl. avgifter, prisstigning og uføresett, jf vedlagd referat datert Plassane kan ev. nyttast til inndekning av parkeringskravet til andre utbyggjarar på Fosshaugane campus (FC). SFFK ønskjer også å få vurdert kravet til parkeringsdekking knyta til si utbygging. Dette kan vurderast som ein dispensasjonssøknad (handsaming i forvaltningsutvalet) eller i tilknyting til ein utbyggingsavtale. Det er allereie etablert ei parkeringsordning på Fosshaugane campus, jf vedlagd avtale i tilknyting til første byggjetrinn på FC. Det er føresett at ordninga vil bli utvida til heile FCområdet, gjeldane frå skuleåret 2008/09. Det vil bli inngått avtale mellom partane på FC om dette. Vurdering: Side 9 av 40

10 Sak 8/08 Det er viktig for kommunen at utbygginga på Fosshaugane campus vert gjennomført i samsvar med dei overordna planane som ligg føre, jf også 10-på-topp punktet i økonomiplanen for Utbygginga vil bidra sterkt til å styrkje Sogndal som skule- og utdanningsstad. Rådmannen tilrår at kommunen bidreg med kjøp av p-plassar for inntil 5,6 mill. i tilknyting til utbygginga av Sogndal vidaregåande skule, for å sikre realisering av dette prosjektet fullt ut. Kostnadene ved denne investeringa bør søkjas dekke så langt som mogleg innafor parkeringsordninga for FC-område, ev. ved vidaresal av plassane til andre partar innafor FCområde. Sogndal Jostein Aanestad rådmann Side 10 av 40

11 Sogndal kommune Sak 9/08 Kommunestyret Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 07/2157 Saksnr.: Utval Møtedato 47/07 Kommunestyret /07 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Sak 9/08 Kontrollutval i perioden okt Ny samansetting i tida Tilråding frå formannskapet: I tida får kontrollutvalet i Sogndal kommune slik samansetting: Medlemar AP/SV/KrF: Varamedlemer: 1. Berit Marie Njøs (AP) 1. Leif Norvald Fimreite (AP) 2. Heidi Myrvold (SV) 2. Kari Thorsen (SV) 3. Kai Lille-Homb (KrF) 3. Astrid Sønstegaard (KrF) SP/H/V: Laura Kvamme (SP) FrP: Kjell Fodnes Leiar: Laura Kvamme 1. Nils Tore Opheim (V) 2. Marit Reppen (H) 3. Solfrid Aaberge (SP) 1. Karin Vatne (FrP) 2. Magdalon Sætre 3. Ellen Navarsete Nestleiar: Kai Lille-Homb (KrF) I tida går Laura Kvamme ut som varamedlem til formannskap og forvaltningsutval. Opprykk på varamedlemslista. Saksutgreiing: Kontrollutvaler for kommunestyreperioden okt er samansett slik: Medlemar AP/SV/KrF: Varamedlemer: 1. Berit Marie Njøs (AP) 1. Leif Norvald Fimreite (AP) 2. Heidi Myrvold (SV) 2. Kari Thorsen (SV) 3. Kai Lille-Homb (KrF) 3. Astrid Sønstegaard (KrF) SP/H/V: Hallvard D. Falck Husum (SP) FrP: Kjell Fodnes Leiar: Hallvard D. Falsk Husum 1. Nils Tore Opheim (V) 2. Marit Reppen (H) 3. Solfrid Aaberge (SP) 1. Karin Vatne (FrP) 2. Magdalon Sætre 3. Ellen Navarsete Nestleiar: Kai Lille-Homb (KrF) Side 11 av 40

12 Sak 9/08 Hallvard David Falck Husum har eit engasjement i Sogndal kommune fram til 15. juli 2008, og kan av den grunn ikkje vere leiar eller medlem i kontrollutvalet. I perioden frå no og fram til engasjementet i kommunen er avslutta vert Laura Kvamme tilrådd valt som medlem og leiar i kontrollutvalet i hans stad. I juli månad er det ikkje politiske møte, difor set vi som tidspunkt for at Hallvard David Falck Husum er tilbake som medlem og leiar av kontrollutvalet. Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven - F.sekr.- Side 12 av 40

13 Sogndal kommune Sak 10/08 Kommunestyret Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 07/2078 Saksnr.: Utval Møtedato 45/07 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Sak 10/08 Utviklingskomite Ny samansetting i Tilråding: I tida får Utviklingskomiteen i Sogndal kommune slik samansetting: Medlemar: Personlege varamedlemar: Jarle Aarvoll (AP) Astrid Hove (AP) Heidi-Kathrin Osland (AP) Helge Torstad (KrF) Medlem: Hallvard David Falck Husum(SP) Karin Vikane (H) Saksutgreiing: Den sak 45/07 vedtok kommunestyre utviklingskomite med slik samansetting: Medlemar: Jarle Aarvoll (AP) Heidi-Kathrin Osland (AP) Medlem: Laura Kvamme (SP) Personlege varamedlemar: Astrid Hove (AP) Helge Torstad (KrF) Karin Vikane (H) På grunn av at Hallvard David Falck Husum har eit engasjement i Sogndal kommune fram til 15. juli 2008, kan han ikkje vere leiar eller medlem i kontrollutvalet. I perioden frå no og fram til engasjementet i kommunen er avslutta vert Laura Kvamme tilrådd valt som medlem og leiar i kontrollutvalet i hans stad. Hallvard D.Falck Husum vert tilrådd vald som medlem av utviklingskomiteen i det aktuelle tidsrommet. I juli månad er det ikkje politiske møte, difor set vi som tidspunkt for at utviklingskomiteen får tillbake samansettinga slik den var vald Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven - F.sekr.- Side 13 av 40

14 Sogndal kommune Sak 11/08 Kommunestyret Saksh.: Bente Bakke Arkiv: 450 Arkivsak: 07/1506 Saksnr.: Utval Møtedato / Arbeidsmiljøutvalet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Sak 11/08 LIVSFASEGRUPPA - Seniordel Tilråding: Kommunen innfører tiltak for å halde på arbeidstakarar etter fylt 62 år i samsvar med rapport frå Livsfasegruppa, datert og presiseringar i saksutgreiinga. For undervisningspersonell vert rundskriv 3/2008 frå KS lagd til grunn. Ordningane vert innført frå Det vert sett av kroner til fond for seniortiltak. Rådmann får fullmakt til å disponere fondet. Fond for seniortiltak vert i 2008 finansiert med disposisjonsfond MVA-kompensasjon kr , fond helsestasjon IT kr og fond for arbeidsmiljø Handsaming i formannaskapet , sak 16/08: B-rundskriv 3/2008 frå KS vart omdelt i møte. Rådmann la fram følgjande tillegg til tilrådinga: For undervisningspersonell vert rundskriv 3/2008 frå KS lagd til grunn. Vedlegg: Notatet Livsfaseorientert personalpolitikk Seniordel Innspel datert frå seniorlærarane i Undervisningsforbundet på Kaupanger skule Saksutgreiing: Bakgrunn: Det vart i arbeidsmiljøutvalet den sak 2/07 gjort vedtak om å opprette ei arbeidsgruppe som skal leggje fram ein plan for seniorarbeidet i kommunen. Fristen for arbeidet vart sett til Rådmann og hovudverneombod lagar mandat for arbeidsgruppa og oppnemnte kva personar som skal vere i gruppe. Desse vart oppnemnt i arbeidsgruppa: Tenesteleiar Jarle Helge Skaar, tenesteleiar Osvald Lykkebø, hovudtillitsvald Fagforbundet Eli Hjelmhaug og hovudtillitsvald Fagforbundet Per Farsund. Personalkonsulenten har vore sekretær for gruppa. Gruppa sitt arbeid skal vere å: Kome med forslag til tiltak for grupper/enkeltpersonar. Vurdere dei økonomiske konsekvensane av desse tiltak. Arbeidsgruppa gjennomførde ei spørjeundersøking blant alle medarbeidarar mellom 55 og 67 år om kva seniorpolitiske tiltak desse medarbeidarane meinte burde prioriterast. Det vart sendt ut 150 spørjeskjema, og det kom inn 55 svar. Flest ønska redusert stilling med full løn. Etter dette kom lønsutvikling ut over ordinær lønsutvikling og tilsetteleggingstilskot til avdelinga, jf nærare oversyn i vedlagde rapport. Side 14 av 40

15 Sak 11/08 I tilrådinga frå arbeidsgruppa heiter det at ein gjennom samtale mellom leiar og medarbeidar vert samde om kva tiltak som er aktuelle i kvart einskild tilfelle, og at tenesteleiar får mynde til å inngå avtale med den einskilde medarbeidar. Arbeidsgruppa sine vurderingar går fram av vedlagde notat Livsfaseorientert personalpolitikk Seniordelen.. Notatet vart sendt på høyring til organisasjonane med høyringsfrist Det har kome inn eit høyringssvar (vedlagd). Notatet har også vore drøfta i leiargruppa i kommunen. Vurdering: Den viktigaste føresetnaden for at administrasjonen skal kunne gjennomføre dei ønska kommunestyre har for god tenesteyting til innbyggjarane og utvikling av lokalsamfunnet er at vi klarer å rekruttere og behalde gode medarbeidarar. Medarbeidarane har ulike ønskje og forventingar til arbeidsgjevar i ulike livsfasar og fasar i arbeidslivet. Det har difor vore ei målsetting å utvikle ein livsfaseorientert personalpolitikk. Kommunen har difor m.a. utvikla ein velkomstpakke til nye medarbeidarar, med eit felles introduksjonsopplegg for alle nytilsette. Medarbeidarar som har vore lenge i arbeidslivet, seniorane, har brei kompetanse på sine arbeidsfelt. Seniorane vil vera viktige om kommunen også i framtida skal vera i stand til å levere gode tenester. Serleg med eit stramt arbeidsmarknad vil det vera viktig å legge forholda til rette for at medarbeidarane held fram i arbeidslivet etter dei har fylt 63 år. Rådmannen meiner at dei tiltaka som arbeidsgruppa har kome fram til vil bidra til at fleire medarbeidarar vil stå lengre i arbeidet, og at kommunen lengre kan nytta seg av den viktige kompetansen desse medarbeidarane representerer. Rådmannen vil rå til at dei føreslegne tiltaka med den ordning for gjennomføring som er skissert, vert innført i kommunen. Tiltaket AFP med angrefrist kan vera vanskeleg å gjennomføre dersom arbeidsgjevar har tilsett fast i den stillinga som vart ledig som følgje av AFP-uttaket, og dersom det ikkje er andre ledige stillingar. Det kan såleis vera trong for å ta atterhald om at det er tilgjengeleg stillingsressurs for dei som ønskjer å kome tilbake etter uttak av AFP ein periode. Utrekningane frå arbeidsgruppa viser at det også er god kommuneøkonomi om medarbeidarar meld fram i arbeidet etter fylte 63 år, framfor å ta ut AFP. Denne verknaden vil vise seg ved at det på sikt vert lågare pensjonskostnader for kommunen enn dersom ordningane ikkje vert gjennomført. Det vil like fullt vera initial-kostnader som det må finnast inndekking. Omfanget av desse vil vera avhengig av kva tiltak som vert vald og omfanget av det. Skal dette kunne gjennomførast i praksis må det etablerast eit fond som rådmann har mynde til å trekke av og overføre midlar til einingane etter omfanget av seniortiltak på kvar eining. Fondet bør årleg tilførast nok midlar i samsvar med omfanget av seniortiltak. Det vil vera trong for noko tid til å førebu innføring av ordninga, med felles opplæring av leiarar, utarbeiding av standardavtale m.m. Ordninga kan setjast i verk frå Med dei føresetnader som er gjort av arbeidsgruppa vil kostnaden for 2008 vera kroner. Rådmannen vil råd til at desse midlane i 2008 vera henta frå fond, medan trongen for framtidlige løyvingar vert handsama i samband med økonomiplan Fastsetting av løn er delegert til rådmann. Delar av dei tiltaka som er aktuelle å gjennomføre knytt til seniorpolitikken gjeld fastsetjing av løn. Rådmann vil delegere mynde til seniorpolitiske tiltak til tenesteleiar, inkl. dei tiltaka som har lønsverknad. Side 15 av 40

16 Sak 11/08 Det vil etter rådmannen si vurdering vera naturleg at dei seniorpolitiske tiltaka vert evaluert etter nokre år. Sogndal Jostein Aanestad rådmann Side 16 av 40

17 Sogndal kommune Sak 12/08 Kommunestyret Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: U62 Arkivsak: 08/53 Saksnr.: Utval Møtedato 21/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Sak 12/08 Sogndal Ølutsal Tilråding med 8 røyster (3AP, 2FrP, H, SV, SP): 1. FK Sogndal Ølutsal vert lagt ned frå Ordninga med ølmonopol vert avvikla, og det vert opna for sal av øl opp til 4,75 volumprosent alkohol i butikkane frå Dei kommunale retningslinene for sal og skjenking av alkohol vert endra i samsvar med punkt 1 og 2. Handsaming i Formannskapet den , sak 21/08: Rådmann orienterte om venta årsresultat for 2007 for Sogndal Ølutsal KF. Astrid Hove (AP) la fram følgjande forslag til vedtak: 1. FK Sogndal Ølutsal vert lagt ned frå Ordninga med ølmonopol vert avvikla, og det vert opna for sal av øl opp til 4,75 volumprosent alkohol i butikkane frå Dei kommunale retningslinene for sal og skjenking av alkohol vert endra i samsvar med punkt 1 og 2. Helge Torstad (KrF) la fram følgjande forslag til vedtak: Sogndal kommune opprettheld Sogndal Ølutsal som kommunalt føretak og ordninga med ølmonopol. Forslaga vart sett opp mot kvarandre. Forslaget frå Astrid Hove (AP) fekk 8 røyster (3AP, 2FrP, H, SV, SP). Forslaget frå Helge Torstad (KrF) fekk 1 røyst (KrF). Uprenta vedlegg 1. Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune Årsmelding og rekneskap for Sogndal Ølutsal Notat frå styret i Sogndal Ølutsal til kommunestyret dagsett Saksutgreiing Bakgrunn I følgje økonomiplanen skal vi i 2008 ha vurdert avvikling av KF Sogndal Ølutsal med eventuell verknad frå Det er eigaren det vil seie Sogndal kommune, som må gjere vedtak om eventuell avvikling av selskapet. Formannskapet har vedteke slik framdriftsplan: Side 17 av 40

18 Sak 12/08 Vurdering/eventuelt vedtak om avvikling i formannskapet den 17. april og i kommunestyret den 24. april med verknad frå Ved eventuell avvikling må dei kommunale reglane for sal og skjenking av alkohol endrast (punktet om at vi berre skal ha eitt salsløyve for øl med filial i Fjærland). Endring av salsog skjenkereglementet kan handsamast parallelt, men som eiga sak. Avvikling av ølutsalet og endring av sals- og skjenkereglementet vil opne for søknader om sal av øl i butikk. Handsaming av moglege søknader om sal av øl i butikk kan skje i forvaltningsutvalet den 19. juni med verknad frå Sogndal Ølutsal I perioden var Sogndal Ølutsal eigd av næringslivet i kommunen. Sogndal kommune overtok verksemda i 1993, og organiserte verksemda som ei kommunal særverksemd. Frå 2003 har ølutsalet vore organisert som eit kommunalt føretak. Verksemda har 1,7 årsverk fordelt på 2 fast tilsette samt 20% ekstrahjelp. Det er Sogndal kommune som har arbeidsgjevaransvaret. Sogndal Ølutsal har sidan september/oktober 2003 slite med fallande omsetnad og dårleg inntening. Dette har gjeve utslag i eit stort underskot i 2004, eit mindre overskot i 2005 og eit mindre underskot i Utan eigenkapital har dette ført til ein særdeles vanskeleg likvid situasjon. Resultat for Sogndal Ølutsal År Overskot Underskot 2002/ * * Rekneskapen for 2007 er ikkje revidert og vert først handsama av kommunestyret i juni I perioden ølutsalet var eigd av næringslivet ( ), hadde verksemda eit overskot på 4,7 mill. kroner. Desse vart fordelt med 2 mill. kroner til næringslivet og 2,7 mill. kroner til lag og organisasjonar. I perioden har verksemda hatt eit overskot på om lag 3 mill kroner som kommunen har fordelt på ulike tiltak. For å betre økonomien i Sogndal Ølutsal vedtok kommunestyret i april 2006 å bidra med kr i innbetaling av kapital i verksemda. Summen vart avrekna mot uteståande gjeld til kommunen (ikkje overført overskot), slik at det likviditetsmessig vart utbetalt kr For vidare å styrke økonomien i selskapet vart det vedteke at overskot i 2005, 2006 og 2007 vart ståande i selskapet. Ein føresetnad for denne løysinga var at verksemda over tid hadde eit positivt resultat jf. notat frå styret. I samband med handsaming av rekneskapen for 2006 (i april 2007) ba kommunestyret om at styret for ølutsalet kom med ei vurdering av om det var forretningsmessig grunnlag for vidare drift av ølutsalet i si noverande form. Kommunestyret fekk ei slik vurdering i møte den Styret peikar på to tilhøve som har gjort drifta utfordrande. Det kommunale føretaket vart etablert nesten utan eigenkapital. Det vart avsett kr i Overskotet i 10 av 12 år er Side 18 av 40

19 Sak 12/08 vorte overført til Sogndal kommune, og verksemda har såleis ikkje hatt høve til å bygge opp ein likviditetsreserve. Styret konkluderer med at det har vore, og er, vanskelege driftstilhøve ved ølutsalet. Dårleg likviditet har gjort sitt til at verksemda til ei kvar tid er på etterskot med å betale rekningar. Styret ser det som vanskeleg å betre innteninga vesentleg, noko som vil vere naudsynt for å få ro kring drifta. Styret meiner dei har gjort dei tiltaka som ein kan forvente. t.d. tiltak for å auke omsetnaden, redusere driftskostnadene til det minimale, tilpasse bemanninga m.m. Utifrå forretningsmessige vurderingar finn styret det vanskeleg å halde fram drifta av Sogndal Ølutsal i si noverande form. Ruspolitisk handlingsplan Kommunane er i følgje Alkohollova pålagd å utarbeide ruspolitiske handlingsplanar. Eksisterande plan gjeld for perioden og vart handsama i kommunestyret den Planen vart utarbeidd av ein sakskomite. Under vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen vert det i planen peika på følgjande: Barn og unge er i ei særstilling når det gjeld bruk av rusmidlar og negative konsekvensar av slikt bruk og bør ha eit særleg krav på å verte skjerma for negative konsekvensar av sitt eige og andre sitt rusmisbruk. Førebyggjande arbeid mellom barn og ungdom er difor eit sentralt område i handlingsplanen. Kommunen har eit godt førebyggjande arbeid og ei relativ restriktiv haldning til sal og skjenking av alkohol med m.a. ølmonopol og ei restriktiv haldning til utvida skjenketid utandørs i sentrum. Kan hende som eit resultat av dette, har ikkje kommunen store og alvorlege problem knytt til rusmisbruk, men dei er alvorlege nok for dei det gjeld. Misbruket i Sogndal er lågare enn landsgjennomsnittet, og har dei siste åra lege på eit stabilt nivå. I einskilde ungdomsmiljø er det ei meir aksepterande haldning til bruk/misbruk av alkohol og narkotika (Kjelde: Politiet si ungdomsgransking). I planen vert det vidare peika på følgjande viktige utfordringar for kommunen: Kommunen er ein ungdoms- og idrettskommune og har eit særskilt ansvar for denne aldersgruppa. Dette utfordrar kommunen både når det gjeld førebyggjande tiltak og kommunale reglar for sal og skjenking av alkohol. Oppretthalde og vidareutvikle det førebyggjande barne- og ungdomsarbeidet. Ha eit særskilt fokus på ungdomsskuleelevane både når det gjeld debutalder og regelmessig bruk. Etablere ein god dialog med foreldra når det gjeld haldningar til alkoholbruk. Dei som driv daglegvarebutikkar i kommunen, ønskjer sal av øl i butikkane. I dag (2006) er det att berre 25 av 450 kommunar i landet (2 i Sogn og Fjordane) som har ølmonopol. Samstundes peikar politiet, ungdomsrådet, brukarorganisasjonar og fagfolk innan rusomsorg på at auka tilgang aukar bruken òg langing. Hovudmålet for Sogndal kommune sin rusmiddelpolitikk er å redusere dei samla rusmiddelskadane og dei belastingane rusmisbruk fører med seg. Arbeidet skal ha særleg fokus på ungdom og rusmiddel. Delmål Side 19 av 40

20 Sak 12/08 Gjennom haldningsskapande arbeid gjere kvar einskild bevisst på kva konsekvensar bruk av rusmiddel kan ha. Redusere alkoholbruken i ungdomsmiljøa og heve debutalderen for alkohol gjennom førebyggjande tiltak. Sikre trygge og rolege utemiljø i kommunen. Førebygge og hindre tilbakefall hos rusmisbrukarar ved generell styrking av ettervernarbeidet. Sikre at skjenking av alkoholhaldig drikk skjer på ein måte som gjer at skadeverknadene vert avgrensa og sosiale omsyn vert ivaretekne. Regelverket skal ta omsyn til at Sogndal er ein kommune med ein stor del skuleungdom. I samband med utarbeiding av ruspolitisk handlingsplan hadde sakskomiteen møte med faginstansar i kommunen, politi, brukarorganisasjonar og ungdomsrådet. Desse peika på at det var viktig med førebyggjande tiltak og eit godt behandlings- og etterverntilbod. Det vart òg peika på at lettare tilgang til alkohol aukar faren for misbruk, og at dette er særskild utfordrande for dei som misbruker alkohol. Ungdomsrådet gav uttrykk for at kommunen burde halde fram med ordninga med ølmonopol, og peika på at sjølv om det var sal av øl i butikkane i nabokommunane, vart det likevel vanskelegare for dei yngste ungdomane å få ta i alkohol med ølmonopol i bygda (jf. sakskomiteen si saksutgreiing til kommunestyret). I 2007 har vi sett ein auke i talet på registrerte rusmisbrukarar. Brukarane vert yngre og vi ser at fleire får dobbeltdiagnose rus/psykiske lidingar. Kommunen har i dag 26 registrerte brukarar innan rus/psykisk helse. Vi har òg ungdom under barnevernet, der rus eit eitt aspekt. Ungdomsgranskinga som til vanleg vert gjennomført av politiet, vart av kapasitetsmessige grunner ikkje gjennomført i Vi har såleis ikkje oppdatert informasjon om det generelle ungdomsmiljøet i høve til bruk av alkohol og narkotika. Ny kartlegging er planlagt gjennomført våren Vurdering Konklusjonen i 2006 var at selskapet skulle får tilført meir eigenkapital og drive vidare i ein periode. Forventningane om overskot i denne perioden er ikkje fullt ut innfridd, og verksemda har mellom anna teke opp kassekreditt grunna dårleg likviditet. Rådmannen syner til styret sin konklusjon om framtidig drift. Rådmannen syner vidare til dei vurderingar som kommunestyret gjorde i 2006 i samband med handsaming av ruspolitisk handlingsplan, der ein så på ølmonopol som eit viktig førebyggjande tiltak. I den vurderinga kommunestyret skal gjere, må ein leggje til grunn både selskapet sin vanskelege driftssituasjon og moglege behov for tilføringa av kapital, og ølmonopolet si rolle i ein alkoholpolitisk samanheng. Moglege alternativ: 1. Sogndal Ølutsal vert oppretthalde slik som i dag (som kommunalt føretak). 2. Sogndal kommune opprettheld ordninga med ølmonopol, men ikkje som eit kommunalt selskap. Løyvet til å drive ølmonopol i kommunen vert lyst ut. Det vil seie at det kommunale selskapet vert avvikla eller eventuelt overført til andre aktørar. Det er lita erfaring med denne typen ordningar, og vi har ikkje kjennskap til om det er interesse for ei slik ordning. 3. Sogndal kommune avviklar Sogndal Ølutsal, og ordninga med ølmonopol vert avvikla. Det vil seie at dei kommunale reglande for sal og skjenking av alkohol må endrast på dette punktet, og at det vert opna for søknad om sal av øl i butikkar. Side 20 av 40

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll (10/137)

Møteprotokoll (10/137) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/137) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 15:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/86 Formannskapet 21.01.2010 -

Detaljer

Møteprotokoll (09/3276)

Møteprotokoll (09/3276) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/3276) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/47 Formannskapet 10.12. 2009

Detaljer

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT SOGNDAL KOMMUNE SAL- OG SKJENKEREGLEMENT Utdrag frå RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN for Sogndal kommune 2009-2012 7. KOMMUNALE REGLAR FOR SAL OG SKJENKING AV ALKOHOL Dette kapitlet skal omhandle følgjande område:

Detaljer

Møteprotokoll (09/426)

Møteprotokoll (09/426) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/426) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: 09:00 11:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/09 09/47 Formannskapet 19.02.2009, kl.

Detaljer

Møteprotokoll (13/3385)

Møteprotokoll (13/3385) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/3385) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 09:00-14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/424 Formannskapet 03.10. 2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Møteprotokoll (09/1650)

Møteprotokoll (09/1650) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1650) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: 09:00 13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/09 09/47 Formannskapet 4.juni 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Møteprotokoll (13/643)

Møteprotokoll (13/643) Sogndal kommune Møteprotokoll (13/643) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 13:00 18:00 Tema: 13:00 14:00: Sogn Næring ved dagleg leiar Per-Odd Grevsnes. 14:00: Kommunestyremøte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Møteinnkalling (13/2602)

Møteinnkalling (13/2602) Sogndal kommune Møteinnkalling (13/2602) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.08.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteprotokoll (11/3603)

Møteprotokoll (11/3603) Sogndal kommune Møteprotokoll (11/3603) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09:00 17:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/11 11/54 Formannskapet 24.11. 2011

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Møteprotokoll 12/717)

Møteprotokoll 12/717) Sogndal kommune Møteprotokoll 12/717) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 09:00 12:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/158 Formannskapet 16.02.2012 -

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Hotell Scandic Byparken, Bergen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 12:00-16:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Møteprotokoll (08/2186)

Møteprotokoll (08/2186) Sogndal kommune Møteprotokoll (08/2186) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 09:00 14:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 90/08 08/202 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer