MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 21/14 PS 22/14 PS 23/14 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Oppstart av sentrumsutviklingsprosjektet Mellom bygningane i Volda. Side2

3 PS21/14Godkjenningavinnkallingogsakliste PS22/14Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Hanna Spilling Arkivsak nr.: 2013/2215 Arkivkode: L05 Utvalsaksnr Utval Møtedato 23/14 Formannskapet Kommunestyret OPPSTART AV SENTRUMSUTVIKLINGSPROSJEKTET MELLOM BYGNINGANE I VOLDA. Administrasjonen si tilråding: 1. Formannskapet vedtek oppstart og gjennomføring av del 1 av sentrumsutviklingsprosjektet Mellom bygningane i Volda. Prosjektet vert finansiert med kommunal del sentrumsutvikling (jf. budsjett 2014) og fylkeskommunale midlar, jf. tilsegn om tilskot inntil kr ,- 2. Formannskapet godkjenner vedlagte partnerskapsavtale for sentrumsutvikling i Volda, mellom Volda kommune, Volda Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er ein føresetnad at dei andre partane også vedtek avtalen. 3. Formannskapet vert representert i prosjektgruppa til Mellom bygningane i Volda med 1 representant:.. 4. Prosjektet si styringsgruppe vert 50/50 styret i Volda Næringsforum og Volda kommune. Følgjande 5 formannskapsmedlemmar vert representantar i styringsgruppa:.. Vedleggsliste: 1) Søknad om fylkeskommunale midlar, Side4

5 2) Brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune datert : tilsegn om tilskot inntil kr ,- 3) Partnerskapsavtale for sentrumsutvikling i Volda. Avtale mellom Volda kommune, Volda Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune, datert Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Sentrumsutviklingsprosjektet Mellom bygningane i Volda er eit samarbeid mellom Volda kommune, Volda næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet har som mål å heve kvaliteten på areala mellom bygningane i sentrum. Dette for å skape gode opphaldsrom, etablere møteplassar og å legge til rette for opplevingar som igjen trekkjer folk til sentrum. Ønsket resultat er ei sentrum og tettstad som vert meir attraktivt for studentar, voldingar, handel og besøkande/turistar. Prosjektet vil gjennom prosess, planar, raud tråd og gjennomføring også vere klart omdømebyggjande for Volda som studiestad og tettstad. Prosjektet har også som mål å vise korleis overordna planar og grunnlagsdokument kan realiserast/følgjast opp gjennom ulike fysiske tiltak i uterom. Prosjektet vil såleis nytte og byggje vidare på dei føringar og tilrådingar som kjem fram i til dømes tettstadsanalysen (2007) kommunedelplan for sentrum (2010), Felles handelsanalyse for Ørsta og Volda (2012) og sist oppsummert og tilrådd i LUK-rapport Strategiar for regionalt knutepunkt i Furene/Hovdebygda (2013). Saksopplysningar: Volda kommune har i budsjett og økonomiplan for som intensjon å setje av totalt kr. 5 mill inkl. mva som kommunaldel til sentrumsutvikling. Styret for stiftinga Kontoret for Næringslivet i Volda (som no er nedlagt), i dag Volda Næringsforum har løyvd kr ,- Dette som delfinansiering frå næringslivet til sentrumsutviklinga. Midlane disponerast av Volda Næringsforum. Møre og Romsdal fylkeskommune v/regional- og næringsavdelinga har løyvd eit tilskot på inntil kr ,- til del 1 av prosjektet Mellom bygningane i Volda. Kostnadsoverslag for del 1 av prosjektet er på kr ,-. Desse midlane skal gå til prosess og planlegging, samt minst tre HER&NO prosjekt. HER&NO prosjekt er mindre fysiske tiltak i sentrum som vert realisert undervegs i prosessen, og parallelt med utarbeiding av parkeringsanalyse, handlingsplan for handel og ein masterplan for sentrum. (utanomhusplan) Del 1 av prosjektet Mellom bygningane i Volda startar opp i januar Del 2 har som intensjon å starte opp i januar 2015 når masterplanen ligg føre, Volda kommune sitt budsjett for 2015 er godkjent, det ligg føre avtalar med private aktørar og grunneigarar, og tilsegn om midlar frå tettstadsprogrammet. Partnerskapsavtalen må Side5

6 reviderast for å omhandle utbyggingsfasen med forankring av 1/3 finansiering frå kvar av partane Volda kommune, private og fylkeskommunen. Søknad om fylkeskommunale midlar (1/3) til del 2 av prosjektet vert å sende inn når utkast til masterplan er klart, og ein har eit betre innblikk i kva voldingar og andre involverte aktørar ynskjer byggjetrinn 1 skal vere. Organisering og ansvarsfordeling Utvikling av Volda sentrum vert gjennomført som partnerskapsprosjekt. Volda kommune og Volda næringsforum er prosjekteigar. Det totale prosjektet vert ført i Volda kommune sitt rekneskap i samsvar med godkjende budsjett og rammer for dei ulike fasane i prosjektet. Volda næringsforum er prosjektleiar og er på oppdrag frå Volda kommune ansvarleg for gjennomføring av del 1 av prosjektet (fram til byggjetrinn 1). Dette gjeld total oppfølging av prosjektet inkl. leiing, anbod- og kontraktsstyring, framdrift og økonomisk styring i samsvar med prosjektbudsjett og framdriftsplan som ligg ved partnerskapsavtalen. Volda kommune stiller med planleggingskompetanse. Styringsgruppe vert 50/50 styret i Volda Næringsforum (ekskl. ordførar og rådmann) og Volda kommune, representert ved formannskapet. Styringsgruppa skal handsame og gi råd i saker som vert lagt fram av prosjektleiar. Styringsgruppa skal bidra til at prosjektet får naudsynte ressursar, status og gi prosessleiar aktiv støtte for å sikre framdrift. Prosjektgruppa vil fungere som sparringspart for prosjektleiar og kommuneplanleggar. Prosjektgruppa vert å bestå av partar som har eit engasjement for utvikling av sentrum og med ulik kompetanse som representerer forskjellig ståstad i høve sentrumsutvikling. Formannskapet vert representert med 1 representant. Ein forventar at prosjektgruppa bidreg med faglege råd, organisering og aktiv hjelper prosjektleiar og kommuneplanleggar med å legge til rette for gjennomføring av dei ulike fasane i prosjektet. Prosjektgruppa får stor muligheit til å påverke og vere med til å definere og utvikle innhald i prosjektet. Volda kommune er ansvarleg for gjennomføring av del 2. Byggjetrinn 1 (del 2) skal vere i samsvar med masterplan, finansiering og rammer som vert regulert i eiga avtale med grunneigarane og særskilt godkjenning i Volda kommunestyre. Volda kommune syt for søknad om midlar frå tettstadsprogrammet. (Del 2 av prosjektet) Vurdering og konklusjon: Rådmannen tilrår vedtak om oppstart og gjennomføring av del 1 av prosjektet Mellom bygningane i Volda og at formannskapet vel 1 representant til å sitje i prosjektgruppa og 5 medlemmar frå formannskapet til å vere del av styringsgruppa. Rådmannen tilrår at vedlagt partnerskapsavtale for sentrumsutvikling i Volda, mellom Volda kommune, Volda Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune vert vedteken, under føresetnad at avtalen vert godkjent av partane sine styrande organ eller organ med fullmakt for godkjenning av avtalen. Side6

7 Helse og miljøkonsekvensar: Ein kan på noverande tidspunkt ikkje sjå nokon negative konsekvensar for helse og miljø. Ein vurderar at prosjektet vil fremja, og ha positive helse og miljøkonsekvensar. Økonomiske konsekvensar: Utover dei midlane avsett i budsjett for 2014 vil ein måtte påregne kommunal eigeninnsats frå ulike seksjonar, t.d. i samband med arbeid knytt til prosjektgruppa, som referanse ressurs m.m. Dersom nokon eller delar av HER&NO prosjekta vert permanent på sikt vil det sannsynligvis medføre kostnader i samband med vedlikehald og drift. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen som ein kan sjå på noverande tidspunkt. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Leiar Volda Næringsforum, Stefan Halck Tettstadskoordinator ved Møre og Romsdal fylkeskommune, Arne-Dag Gjærde Leiar Teknisk, Rune Totland Leiar Seksjon Utvikling, Jørgen Vestgarden Kommuneplanleggar Hanna Spilling Side7

8 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Handlingsprogram verdiskaping/reg.utviklingsmidler Mellom bygningane i Volda Kort beskrivelse sjå vedlegg Prosjektbeskrivelse sjå vedlegg Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Volda kommune og Volda Næringsforum Org.nr: Stefan Halck eller Hanna Spilling Stormyra VOLDA Stormyra VOLDA Prosjektleder Stefan Halck og Hanna Spilling Stormyra VOLDA Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 2012 LUK inntil til prosjektet" Furene/Hovdebygda strategiar for regionalt knutepunkt Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling - Tilsegn om tilskot på inntil kroner til Volda kommune, StudiebygdA Spesifikasjon Bakgrunn Ulike planar og grunnlagsdokument, og andre stadsutviklingsprosjekt og prosessar, peikar på kor viktig det er med eit attraktivt og levande sentrum om Volda skal fortsette å være ei attraktiv kommune. LUK-prosjektet som nett er fullført inneheld klåre anbefalingar om å satse på Volda og Ørsta sentrum dersom Volda/Ørsta skal vidareutvikle seg som eit regionalt knutepunkt. Med Eiksundsambandet og Kvisvegen er det lagt grunnlag for ein ny ABS-region på Søre Sunnmøre og indre Nordfjord. Volda sentrum har ei sentral plassering noko som gir nye muligheiter og utfordringar. Sentrumsutviklinga må ta høgde for dette og posisjonere seg slik at Volda kan utnytte muligheiteneog verte eit enda meir attraktivt tettstad for voldingar, studentar, næringsliv, potensielle nye næringsetablerarar, potensielle tilflyttarar, besøkjande frå regionen og turistar. Volda har gjennom mellom anna KDP for sentrum, tettstadsanalyse og prosess knytt til planstrategien og LUK-prosjektet definert visjonar, omsyn ein bør ta, utfordringar og muligheiter. Prosjektet Mellom bygningane i Volda vil byggje vidare på eksisterande planar, analysar og rapporter Side8

9 RF Mellom bygningane i Volda vil utgjere ein heilskap for dei ulike pågåande prosessar og prosjekt i kommunen. Skal til dømes prosjektet StudiebygdA lukkast med å nå målsettinga si, er det avhengig av ei satsing på sentrum og sentrumstiltak som gjer det meir attraktivt også å vere student i Volda. Prosjektmål Overordna mål: Auka aktivitet, opplevingar og betre tilrettelagt bruk av sentrum gjer at Volda sentrum og tettstad vert meir attraktivt for voldingar, studentar, potensielle tilflyttarar, næringsdrivande, besøkande frå regionen og turistar. Sentrum framstår som eit langsiktig, truverdig og attraktivt område for nyetableringar innan handel og anna næringsliv. Gode, definerte uterom skal gje rom for opplevingar og stimulere til opphald og aktivitet. Det skal leggje ferdselsvilkåra for mjuke trafikantar til rette på ein hensiktsmessig måte samstundes som vilkåra for handel, privatbilisme, parkering og varelevering samt andre servicebehov i sentrumsområdet skal betrast/ivaretakast. Delmål: 1)Definere og styrke den raude tråd (Volda si profil) som framhever Volda sitt særpreg og identitet. Raud tråd skal sikre heilskap og samle dei ulike utviklingsprosjekt i kommunen under ein paraply. 2) Masterplan for sentrum som fokuserer på oppgradering og tiltak mellom bygningane. Masterplanen skal konkretisere raud tråd, konklusjonar i parkeringsanalysen og vere i samsvar med handlingsplan for handelsnæringa. Planen skal også kartlegge og legge rammer for heilskapeleg framtidig utvikling av sentrum. 3) Gjennomføre minst tre HER&NO - prosjekt som synleggjer potensialet til ulike uteareal mellom bygningane. Desse skal fungere som inspirasjon til korleis Volda sentrum kan utviklast og korleis ein kan nytte sentrum som møteplass, ein stad for oppleving, opphald og rekreasjon. HER&NO prosjekta skal sikre forankring, deltaking og engasjement kring den overordna målsettinga i det vidare arbeidet med tettstadsutviklinga. 4) Partnarskapsavtale mellom næringsliv/handelstand/grunneigarar i sentrum, kommunen og fylkeskommunen. Målsettinga med avtalen er å prosjektere og realisere meir av masterplanen samt legge grunnlaget for vidare satsing på sentrum, der raud tråd vert ein integrert del av utviklinga. Ved måloppnåing av pkt. 2-4 vil føresetnadane for at ein slik avtale kan opprettast, truleg vere gode. 5) Prosjektere og realisere utvald(e) område/tiltak frå masterplan. 6)Prosessen og prosjektet vert ein viktig del av kommunen sine overordna styringsverkty og skal vere godt integrert i kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Forankring Prosjektet høver inn under både nasjonale og regionale mål om satsing på berekraftige og levande sentrum. Alle lokale politiske parti er samde om at sentrumsutvikling er viktig, noko som mellom anna gjenspeglar seg i Volda kommune sin planstrategi og i budsjett/ økonomiplan. Prosjektet er forankra i næringsliv og handelsstanden gjennom Volda næringsforum. Volda næringsforum er allereie sterkt involvert og har teke initiativ til-, og gjennomført eit formøte med grunneigarar, drivarar og handelsaktørar i sentrum. Prosjektorganisering Prosjekteigar: Volda kommune og Volda næringsforum Prosjektansvarleg: Rådmann Styringsgruppe 1. Styret i næringsforumet og like mange Formannskapsmedlemmer Side9

10 RF Prosjektleiar: Leiar i Volda næringsforum ( vara planleggar frå kommunen) Koordinerings- og samordningsansvar. Prosjektgruppa: Prosjektleiar, vara planleggar 1-2 aktive drivarar i sentrum, 1 rep. frå teknisk i kommunen, 1-2 politisk rep., 1 rep frå Statens vegvesen(?), 1 rep. frå grunneigar, 1 rep for studenttinget, ein frå ungdomsrådet og tettstadskoordinator i M.R.Fylkeskommune. Referansegruppe 1: Handelsstanden, næringsliv, grunneigar og andre aktørar i sentrum Referansegruppe 2. Administrasjon i kommunen (plan, bygg, næring, teknisk, grunnkjøp, kultur og etter behov vert andre trekt inn) Eldrerådet, FUNK, ungdomsrådet, barne rep. Andre ressursar: Prosjektleiar for sentrumsutviklingsprosjekt i Ørsta kommune. Ørsta er også i startgropa for eit sentrumsprosjekt. Det kan vere prosjekta kan dra vekselverknader frå kvarandre og ev. kan det vere aktuelt å samarbeide på einskilde område. Det er aktuelt å organisere kvartalsvise møte mellom prosjektleiarane i Ørsta og i Volda. Utarbeiding av masterplan, handlingsplan for handelsnæringa, parkeringsanalyse, samt prosjektering og realisering av utvalde område/tiltak i situasjonsplan vert i hovudsak utført av eksterne firma. Ein må her vurdere om eit firma skal stå for alt eller om dette skal delast opp og ulike firma stå for ulike delar. Raud tråd og rammeverket for HER& NO vert i hovudsak definert og styrt av prosjektgruppa. Arbeidsgruppe pr. HER &NO prosjekt vert oppretta undervegs. Minst ein frå prosjektgruppa skal delta i ei slik arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa vert i hovudsak beståande av dei som skal designe og gjennomføre installasjonen/tiltaket. Prosjektgruppa skal så langt råd legge til rette for at ulike miljø/faggrupper/kunstnarar (Til dømes: animasjonsmiljøet i Volda) frå lokalmiljøet kan få utvikle og realisere sitt HER& NO prosjekt. Desse HER&NO - prosjekta vert ein integrert del av Mellom bygningane i Volda og må følgje raud tråd og overordna styringsverkty. Samarbeidspartnere Møre og Romsdal fylkeskommune, ved tettstadsprogrammet Volda Næringsforum Volda kommune StudiebygdA Drivarar i sentrum Grunneigarar i sentrum Ulike lokale krefter og ildsjelar Aktiviteter 1) Mellombelse installasjonar/tiltak i sentrum (HER&NO). 2) Kickoff arrangement for Mellom bygningane i Volda i samband med fyste HER&NO prosjekt 3) Minst to til HER&NO - installasjon eller liknande mellom bygningane i sentrum vert realisert/gjennomført. 4) Mindre seansar og aktivitetar som har som mål å involvere og skape forankring hjå ulike partar. 5) Utarbeiding av Masterplan. 6) Utarbeiding av Parkeringsanalyse 7) Utarbeiding av Handlingsplan for handel. 8) Innbyggjarar stemmer fram kva del av Masterplan ein skal prosjektere og realisere. Kva som vert byggjetrinn1 9) Søknad om midlar til byggjetrinn1 prosjekt. 1/3 finansiering Side10

11 RF ) Partnarskapsavtale som gjer det mulig å detaljprosjektere og gjennomføre byggjetrinn1 11) Prosjektering og realisering av byggjetrinn1 12) Opning av prosjekt byggjetrinn1 og formell avslutning av prosjektet Mellom bygningane i Volda I tillegg må ein kontinuerlig arbeide for medverknad og forankring av dei ulike delmomenta i prosjektet. Ein forpliktande partnarskapsavtale mellom det private, kommunen og fylkeskommunen vert føresetnad for at prosjektet Mellom bygningane i Volda faktisk resulterer i permanente fysiske uteromstiltak i sentrum, byggjetrinn Prosjekt slutt 13) Vidareutvikle og styrke samarbeid og partnarskapsavtalar 14) Prosjektering og realisering av andre uterom/tiltak. Jf. masterplan, raud tråd og andre prinsipp frå prosjektet 15) Handlingsplan for handel vert eit godt verkty for organisering av handel i Volda sentrum. Målgrupper Aktørar i sentrum, politikarar, administrasjon i kommunen, voldingar, studentar, potensielle tilflyttarar og nye næringsetablerarar. Resultat Synleggjere Volda si kunnskaps- og studieprofil som raud tråd gjennom prosjektet. Bygge opp under det positive og unike Volda har - alt frå personar, til aktivitetar til stadar. Synleggjort korleis innbyggjarar kan vere med for å påverke dei fysiske omgivnader, gjennom samarbeid, innsats, vilje og dugnadsånd. Minimum tre HER&NO - prosjekt som viser potensial og muligskapar ved å gjøre tiltak mellom bygningane. Tiltak skal byggjast på tettstadsanalyse og KDP for sentrum. Ei parkeringsanalyse som syner parkeringsbehov, utgreier konsekvensar av parkeringsavgift i Volda sentrum og korleis ein ut frå dette kan/bør organisere parkering. Kartlagt tilgjengeleg areal for handel i og grensande til sentrum. Strategi for korleis handelsnæringa skal gjære seg meir attraktiv for aktørar og framstå som eit samla sterkt handelssentrum. Ein masterplan for eit avgrensa område (Volda sentrum) som viser korleis tiltak mellom bygningane kan skape aktivitet, opphaldsoner, fornuftig rørslemønster for både gåande og for motorisert køyrety, samt framheve Volda sin identitet og særpreg Realisering av byggjetrinn1. Effekter Prosjektet og prosessen dannar grunnlag for partnarskapsavtale, der partane forpliktar seg til å investere og satse på sentrumsutvikling, følgje opp Masterplan og integrere raud tråd i alt tettstadsutviklingsarbeid. Initiativ, lyst og vilje til investering og vidare satsing på romma mellom bygningane i Volda. Felles aksept for parkeringsbehov/utfordringar og korleis dette skal løysast. Voldingar, studentar og besøkande finn sentrum meir attraktiv og vel å bruke sentrum meir både til opphald, for opplevingar, som møteplass og til aktivitet Andre utviklingsprosjekt i Volda får glede av resultatet i prosjektet Mellom bygningane i Volda Side11

12 RF Tids- og kostnadsplan Tidsplan sjå vedlegg Kostnadsplan Tittel SUM #1 HER&NO #2 HER&NO #3 HER&NO Arbeidsinnsats Arbeidsinnsats Vnf Byggjetrin1 kommunal del Dokumentasjon Formøte med grunneigare Handlingsplan for handelsnæringa HER&NO"fødselshjelp" for framtidige HER&NOprosjekt Kickoff Marknadsføring Masterplan Parkeringsanalyse Raud tråd Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Byggjetrinn1. kommunaldel planlegging og prosess tettstadsprogrammet planlegging og prosess kommunen Sum finansiering Geografi 1519-Volda Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Prosjektomtale, framdrift, finansiering og kostnadsoverslag.docx Side12

13 Prosjektnamn MELLOM BYGNINGANE I VOLDA Prosjektomtale Volda har fleire relativt ferske grunnlagsdokument og planar som omhandlar sentrum. (Til dømes: KDP arealdel for sentrum (2010),tettstadsanalyse (2007), Handelsanalyse(2012), LUK-rapport (2013) m.m.) Og i dei seinare åra har det vore og er- fleire prosjekt og prosessar (Til dømes: StudiebygdA, prosess i samband med KDP for sentrum ( ),planstrategien (2012)) som har peika på kor viktig det er å etablere eit levande og attraktivt sentrum. Dette baserer seg på eit ønskje om at Volda skal fortsette å vere ei attraktiv kommune med gode kultur- og handelstilbod både i regional samanheng, for dei som allereie bur her, for studentar, for potensielle tilflyttarar og for besøkande/turistar. Det er på høg tid å rette fokus på utviklinga av sentrumsmiljøet i Volda! Sentrumssatsing er eit generelt interessefelt mellom voldingar, politikarar, administrasjon, næringsliv, handelsstanden og andre aktørar. Nemnde prosjekt, planar, prosessar og grunnlagsdokument peikar i hovudsak på dei same moment, behov og grep som må til for å styrke Volda som ein attraktiv tettstad: Fortetting, kontakt til sjø, kulturtilbod i sentrum, gode opphaldsrom i sentrum, framheving av det særeigne ved Volda sentrum (eldre trehusbebyggelse i området Halkjelsgata, gardstun midt i sentrum, hamneområdet med moloen, kyrkjebygget m.m.). Vidare er det trong for å utvikle fleire og betre rekreasjonsmuligheiter, nok og fornuftig parkeringstilbod, gode trafikkale løysingar og gode handelsmuligheiter og tilbod m.m. Prosjektet skal fokusere på, og har som mål å gjennomføre tiltak som støtter opp under visjon og intensjon i allereie utarbeidde analyser, planar og rapportar, og prosjektet vil såleis legge til grunn dei føringar og tilrådingar som kjem fram i nemnde dokument, sist oppsummert og tilrådd i LUK-rapport. Prosjektet har som delmål å vise korleis overordna planar og grunnlagsdokument kan realiserast/følgjast opp gjennom ulike fysiske tiltak i uterom. Tiltaka skal ha som mål å heve kvaliteten på areala mellom bygningane i sentrum. Dette for å skape gode opphaldsrom, etablere møteplassar og å legge til rette for opplevingar som igjen trekkjer folk til sentrum og gjer området meir attraktivt for studentar, voldingar, besøkande/turistar. Prosjektet vil gjennom prosess, planar, raud tråd og gjennomføring også vere klart omdømebyggjande for Volda som studiestad og tettstad. For å avgrense prosjektet: Mellom bygningane i Volda, som er tenkt retta mot uteromma vil ein fokusere på kvalitet mellom bygningane og i augehøgde. Side13

14 Ein viktig føresetnad for prosjektet er god involvering av ulike partar. Prosjektet er avhengig av solid forankring politisk, mellom grunneigarar, handelsaktørar, drivarar i sentrum, administrasjon i kommunen, mfl. I tillegg er prosjektet avhengig av engasjement og deltaking hjå innbyggarane. Det må leggast opp til ein open og inkluderande prosess. For å sikre tiltru til at prosjektet resulterer i fysiske tiltak i sentrum og betring av sentrumsmiljø ser ein føre seg fleire ulike delprosjekt i Mellom bygningane i Volda, der mellombelse mindre avgrensa prosjekt langsmed har ei sentral rolle. 1) Raud tråd Raud tråd som premiss for prosjektet, tiltak og generelt tettstadsutvikling vert definert. Raud tråd kan til dømes vere kunnskapsformidling På den måte vil ein kunne femne om og byggje vidare på Volda som utdanningsstad. Konkret vil da tiltak i sentrum på ein eller annan måte omhandle kunnskapsformidling. Målsetting vert då: I alle sentrumstiltak skal det formidlas kunnskap om noko det kan vere alt frå Volda si historie, fun-facts om Volda, kunnskap i form av sanselege opplevingar, studie gjennom interaksjon osv. Ein robust raud tråd som vert fylgd opp i dei ulike delprosjekta og i den generelle tettstadsutvikling, vil kunne fremje særprega til Volda sentrum og dermed styrke identitet og vise fram de unike kvalitetar til Volda. grønsakshagar. Berlin mobile Side14

15 Sønderborg, aktivitets- og opphaldsplass langs strandpromenaden 2) HER&NO Fleire mindre prosjekt/installasjonar vert realisert undervegs i prosessen til Mellom bygningane i Volda. Dette vert ein muligheit til å realisere HER&NO tiltak parallelt med utarbeiding av heilskapelig strategi og plan for sentrumsutvikling. HER&NO- prosjekta skal demonstrere potensialet og mangfaldet av korleis ulik bruk av uterom i Volda kan bidra til ei positiv sentrumsutvikling. HER&NO- prosjekta vert utstillingsvindauge for prosessen og Mellom bygningane i Volda. Innbyggarane får ein indikator på korleis Mellom bygningane i Volda utviklar seg. Hensikta er å sikre forankring, involvering og engasjement hjå voldingar og aktørar i sentrum. Med HER&NO vert innbyggarane gjort merksam på sentrumssatsinga, og ved å vise at det skjer noko i sentrum kan ein halde engasjement oppe samt skape tiltru til at prosjektet er noko meir enn enda ein rapport/plan. Installasjonane/tiltaka er i utgangspunktet midlertidige (jf. pbl ), men kan også verte permanente. Dette vert å avklare ved kvart enkelt HER&NO prosjekt. Raud tråd og andre føringar frå Mellom bygningane i Volda skal vere styrande for HER&NOprosjekta. Samstundes skal HER&NO - prosjekta utviklast basert på initiativ og innspel frå ulike aktørar/miljø i Volda. Lokale kreftar utviklar innhaldet etter egen interesse innanfor dei muligheiter som ligg innanfor rammene. Fyrste HER&NO får ei rolle som kickstartar for Mellom bygningane i Volda. Og i samband med dette vert det arrangert ei formell opning i det uterom kor fyrste HER&NO - prosjekt er oppført. Byskoven, Horsens Tullinløkka, Oslo Side15

16 (Dt.no) 3) MASTERPLAN A) Parkeringsanalyse. Parkering er eit stadig tilbakevendande tema og det er behov for ei objektiv vurdering av det reelle behov og konsekvensar ved ulike typar parkeringsmodellar i sentrum. Analysen må settast i samanheng med ein ev. felles parkeringsmodell for Søre Sunnmøre. Ein analyse utarbeidast og konklusjonar i analysen innarbeidast i masterplanen. Parallelt med arbeidet med parkeringsanalysen vert skiltplan for Volda kommune iverksatt B) Handlingsplan for handelsnæringa i sentrum. Analyse/strategi for korleis handelsnæringa i Volda kan organiserast, slik at ein får oversikt over mellom anna ledige lokale, kan tilby rett type lokale til riktig type aktørar og det vert ei betre samordning mellom handelsaktørar, grunneigarar og kommunen. Betre samordning vil kunne bidra til å gjere sentrum meir konkurransedyktig når aktørar ynskjer å etablere seg/utvide-, eller liknande. Frå handelsnæringa i sentrum er det klart definert at langsiktige og føreseielege rammer for handel er nødvendig for å kunne gjere nødvendige investeringar, og for å tiltrekke seg nyetablerarar. Som grunnlag for handlingsplanen (og masterplan, pkt. C under) vert det utført ei arealanalyse som skal kartleggje tilgjengeleg areal for utbygging Side16

17 av handel i og grensande til sentrum. Prosessen vil også prøve å kartlegge ev. konkrete utbyggingsprosjekt i sentrum. C) Ein masterplan for Volda sentrum. Masterplanen er geografisk avgrensa til sentrum. Fokus i masterplanen vert areala mellom bygningane frå golvet og opptil augehøgde. Masterplanen vert ein detaljert arealplan, med forslag til tiltak/funksjonar i arealet mellom bygningane, i augehøgde. T.d. parkering, opphald, leikeplass, aktivitetsfunksjonar, varelevering, trafikkmønster, avfallsstasjonar m.m. Masterplanen bygg vidare på KDP for sentrum, tettstadsanalysen, LUK-rapport og andre eksisterande planar og dokument. Masterplanen vert eit muligskapsstudie og ser dei ulike interesser og omsyn under eit. Raud tråd, parkeringsanalyse og handlingsplan for handelsnæringa vert grunnlagsdokument som skal integrerast i masterplanen. Denne del av prosjektet vert i hovudsak utført av eksterne konsulentar og i samarbeid med ev. aktørar som har konkrete utbyggingsplanar. Masterplan vert også eit grunnlag for ev. ny reguleringsplan for sentrum og vert å leggje til grunn i arbeidet med revisjon av kommuneplanen sin samfunns- og arealdel. 4) SLUTT. START NO! Masterplan er ferdig. Innbyggjarane får høve til å stemme fram gjennom sosialemedia, lokalavis, postkasser på hjørnet og liknande, den del/tiltak i masterplanen som fyrst skal realiserast. Partnarskapsavtale mellom fylket, kommunen og næringsliv/private sikrar at det utvalde område/tiltak vert realisert. Eit prosjekt er stemt fram og partnarskapsavtale sikrar at ein kan starte på byggjetrinn1 i masterplan. Avhengig av kva type prosjekt som skal realiserast vert byggjeperiode definert. Det bør leggast opp til ei relativt kort, intensiv byggeperiode, slik at byggjetrinn1 kan stå ferdig til sluttmarkering for prosjektet Mellom bygningane i Volda. I samband med sluttmarkering vert det arrangert ein opningsfest for realisert byggjetrinn1. Arrangementet vil fokusere på at sjølv om prosjektet Mellom bygningane i Volda vert avslutta vil satsinga på sentrumsutvikling i Volda fortsetje. Med realiseringa av byggjetrinn1 er det NO ein for alvor startar arbeidet med tettstadsutviklinga. Med prosessen, raud tråd, HER&NO - prosjekt, partnarskapsavtale, masterplan og byggjetrinn1 av masterplan realisert, er det no lagt et solid fundament for ei vidare heilskapeleg sentrumsutvikling i Volda. Ein føresetnad for vidare framdrift i prosjektet er at det er etablert vilje til å samarbeide og til å investere i realisering av andre tiltak basert på masterplan og raud tråd. For å sikre gjennomføring og føreseielege rammer skal prosjektet sin masterplan og konklusjonar leggast til grunn ved revisjon av kommunedelplan for Volda. Side17

18 Raud tråd Side18

19 Tidsplan JAN. 14 ORG. HER&NO RAUD TRÅD HANDEL PARKERING MASTERPLAN (forprosjekt, ill.plan) Formøte Søknad og Forankring Avtale mellom kommunen og Volda næringsforum Søknad og forankring Planlegge fyste H&N (#1) Avtale med grunneigar og designar av (#1) FEB. Fyste møte prosjektgruppa Søknader? MARS Møte i Byggje #1 prosjektgruppa ca 1 gang i mnd. APRIL under prosjekt - MAI periode Opning #1 og kickoff fest. Workshop for å definere andre H&N prosjekt. JUNI PLANLEGGE #2: søknader JULI Løyve AUG SEPT. Byggje og opne #2 OKT. Søknad om tettstadsmidla r til byggjetrinn1. 1/3 finansiering NOV. Planlegge #3 Løyve DES. JAN 15 FEB. MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG. Byggje Opne #3 (nr4??) Oppsummering evaluering og dokumentasjonsrapport utarbeides St.yrke/fra mheve raud tråd RAUD TRÅD SOM PREMISS!! SEPT. OKT. NOVdes.. Bestillingsdokument. organisering og ansvarsavklaring Bestille konsulent Delleveranse? STRATEGIEN KLAR? Forpliktende avtale mellom handels standen Bestillingsdokument Bestille konsulent Utkast til gjennomsyn? P-ANALYSE KLAR Utarbeide anbodsdokument. Anbod og val av leverandør Konsulent, synfaring og deltek på kickoff fest Midtvegsaktivitet/møte? Masterplan ferdig folke avstemning kva og kor første byggjetrinn Søknader, løyver, vedtak. Prosjektere og finne entreprenør Byggje SEPT. Opning byggetrinn 1 SLUTT. START NO!!!! OKT. Arbeidsgruppe eller PARTNERSKAPS AVTALE Starte prosess med å få partnarskapsavtale. Aktiv arbeidsfase for å få i stand en partnarskapsavtale Partnerskapsavtale Side19

20 Nov Rapportering, regnskap. Evaluering. Sluttrapport liknande som skal legge til rette for vidare sentrumsutvikling og tiltak. Byggjetrinn 2? Kostnadsplan/Finansieringsplan Styret for stiftelsen Kontoret for Næringslivet i Volda (som no er nedlagt) har løyvd kr ,- som næringslivets delfinansiering av sentrumsutviklinga I budsjett og økonomiplanen er det sett av 1mill. til planlegging i 2014 og 4 mill til gjennomføring av tiltak i Fylkeskommunen kan dekke inntil 50% på prosess og planlegging. 1/3 på prosjekt/tiltak Prosess og planlegging. Formøte med grunneigarar ( kantina Scana) Organisering søknad Kven utførar arbeid Hovudansvar utgifter Stefan og Hanna. Odd Vnf.. Odd Midtskog. midtskog servering Volda kommune og Volda næringsforum #1 HER&NO Eigeinnsats V.K.+V.N, dugnad, goodwill, sponsor KICK OFF Eigeinnsats V.K. og V.N. +prosjektgruppa HER&NO fødselshjelp for framtidige HER& NO prosjekt Konsulent og prosjektleiar (gruppe) med studenthjelp frå plan og admin? V.K. og Vnf.. Eigeinnsats V.K Vnf. Material /utstyr Vnf. Vnf. og V.K. Mindre servering. Underholdning? Materiale, konsulent Parkeringsanalyse Ekstern konsulent Vnf. Konsulent. Ev. SSBdata og liknande Handlingsplan for Ekstern konsulent Vnf. Ev. SSBdata og handelsnæringa liknande Raud tråd Prosjektgruppa og Vnf. Konsulent, styringsgruppe? material, print Masterplan Ekstern Konsulent Vnf. og V.k. Konsulent #2 HER&NO Eigeinnsats V.K.+V.N, dugnad, goodwill, Vnf. Material /utstyr Side20

MØTEINNKALLING VOLDA KOMMUNE. Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: Tid: 18:10

MØTEINNKALLING VOLDA KOMMUNE. Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: Tid: 18:10 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.11.2015 Tid: 18:10 MØTEINNKALLING Møtet vart halde i pausen i kommunestyret 26.11.2015. Side1 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0050 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn FOR EIGEN MASKIN Kort beskrivelse Fase 2 skal innehalde

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013 Surnadal kommune Anne Saltrø Polden 6650 SURNADAL Deres ref. Vår ref. Dato 13/540-13 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: Eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: Eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2014 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Strategiar for sentrumsutvikling i Ørsta og Volda, og utvikling av Furene og Hovdebygda som regionalt knutepunkt

Strategiar for sentrumsutvikling i Ørsta og Volda, og utvikling av Furene og Hovdebygda som regionalt knutepunkt Strategiar for sentrumsutvikling i Ørsta og Volda, og utvikling av Furene og Hovdebygda som regionalt knutepunkt Plannettverksamling 19.06.2013, Runde Foto: Gunnar Wangen Volda Næringsforum Bakgrunn Mobilisering

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Tilsegn folkehelsearbeid 2017 Kvinnherad kommune

Tilsegn folkehelsearbeid 2017 Kvinnherad kommune REGIONALAVDELINGA Seksjon for næring- og lokalsamf utvikl - REG AVD KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Dato: 23.05.2017 Vår ref.: 2017/4365-2 Saksbehandlar: elsaaro1 Dykkar ref.: Att. geir.ove.fosse@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0102 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0102 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0102 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Flå Veksthus Kort beskrivelse Med opninga av vegprosjektet Sokna Ørgenvika i 2014 vil Hallingdal og Flå kunne

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gro Anita Bårdseth Arkivsak: 2012/1410 Løpenr.: 12023/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gro Anita Bårdseth Arkivsak: 2012/1410 Løpenr.: 12023/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gro Anita Bårdseth Arkivsak: 2012/1410 Løpenr.: 12023/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet 27.11.2013 Saka gjeld: FERDIGSTILLING AV LUK-PROSJEKT: FURENE/HOVDEBYGDA

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Agro Business Park SA v/ Sigmund Vereide Postboks 300 6821 Sandane Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskot på inntil 240 000 kroner til

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gro Anita Bårdseth Arkivsak: 2012/1410 Løpenr.: 13108/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gro Anita Bårdseth Arkivsak: 2012/1410 Løpenr.: 13108/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gro Anita Bårdseth Arkivsak: 2012/1410 Løpenr.: 13108/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: FERDIGSTILLING AV LUK-PROSJEKT: FURENE/HOVDEBYGDA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Grunnskulane i Volda Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/815 6819/2017 A20 SVK/ SONHAV 29.05.2017

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR VEDTEKTER FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR NORDDAL KOMMUNE Vedtak iformannskapet 16.11.04: Handlingsplanen for SMIL + skogbrukstiltak vert vedteken slik som utkastet. Vedtektene for SMIL

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Tilskotsbrev prosjekt Taredyrkarnettverket for mat

Tilskotsbrev prosjekt Taredyrkarnettverket for mat Side 1 av 5 Nærings - og kulturavdelinga Det Kongelige Selskap for Norges Vel v/lill - Ann Gundersen Tollbodallmenningen 1 B 5004 BERGEN Sakshandsamar: Lena Merete Søderholm E - post: lena.soderholm@sfj.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 18. juli /146.3/OYSIMS 2011/2357-2

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 18. juli /146.3/OYSIMS 2011/2357-2 11111 HORDALAND W FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen ;) KOMMUNE Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL 2 1 JULI 2011 r vu 57 `. r v e beh:lar. r v e op : Vår ref.: (nyttast ved

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE Mars 2013 1. Formål med og målgruppe for ordninga Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr KS Kommunestyret 28.03.2012 018/12 Arkiv: K1-143 Arkivsaknr: 12/772-1 OPPSTARTSAK : NY KULTURPLAN 2013-2023 FOR ØYGARDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer