MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 21/14 PS 22/14 PS 23/14 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Oppstart av sentrumsutviklingsprosjektet Mellom bygningane i Volda. Side2

3 PS21/14Godkjenningavinnkallingogsakliste PS22/14Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Hanna Spilling Arkivsak nr.: 2013/2215 Arkivkode: L05 Utvalsaksnr Utval Møtedato 23/14 Formannskapet Kommunestyret OPPSTART AV SENTRUMSUTVIKLINGSPROSJEKTET MELLOM BYGNINGANE I VOLDA. Administrasjonen si tilråding: 1. Formannskapet vedtek oppstart og gjennomføring av del 1 av sentrumsutviklingsprosjektet Mellom bygningane i Volda. Prosjektet vert finansiert med kommunal del sentrumsutvikling (jf. budsjett 2014) og fylkeskommunale midlar, jf. tilsegn om tilskot inntil kr ,- 2. Formannskapet godkjenner vedlagte partnerskapsavtale for sentrumsutvikling i Volda, mellom Volda kommune, Volda Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er ein føresetnad at dei andre partane også vedtek avtalen. 3. Formannskapet vert representert i prosjektgruppa til Mellom bygningane i Volda med 1 representant:.. 4. Prosjektet si styringsgruppe vert 50/50 styret i Volda Næringsforum og Volda kommune. Følgjande 5 formannskapsmedlemmar vert representantar i styringsgruppa:.. Vedleggsliste: 1) Søknad om fylkeskommunale midlar, Side4

5 2) Brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune datert : tilsegn om tilskot inntil kr ,- 3) Partnerskapsavtale for sentrumsutvikling i Volda. Avtale mellom Volda kommune, Volda Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune, datert Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Sentrumsutviklingsprosjektet Mellom bygningane i Volda er eit samarbeid mellom Volda kommune, Volda næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet har som mål å heve kvaliteten på areala mellom bygningane i sentrum. Dette for å skape gode opphaldsrom, etablere møteplassar og å legge til rette for opplevingar som igjen trekkjer folk til sentrum. Ønsket resultat er ei sentrum og tettstad som vert meir attraktivt for studentar, voldingar, handel og besøkande/turistar. Prosjektet vil gjennom prosess, planar, raud tråd og gjennomføring også vere klart omdømebyggjande for Volda som studiestad og tettstad. Prosjektet har også som mål å vise korleis overordna planar og grunnlagsdokument kan realiserast/følgjast opp gjennom ulike fysiske tiltak i uterom. Prosjektet vil såleis nytte og byggje vidare på dei føringar og tilrådingar som kjem fram i til dømes tettstadsanalysen (2007) kommunedelplan for sentrum (2010), Felles handelsanalyse for Ørsta og Volda (2012) og sist oppsummert og tilrådd i LUK-rapport Strategiar for regionalt knutepunkt i Furene/Hovdebygda (2013). Saksopplysningar: Volda kommune har i budsjett og økonomiplan for som intensjon å setje av totalt kr. 5 mill inkl. mva som kommunaldel til sentrumsutvikling. Styret for stiftinga Kontoret for Næringslivet i Volda (som no er nedlagt), i dag Volda Næringsforum har løyvd kr ,- Dette som delfinansiering frå næringslivet til sentrumsutviklinga. Midlane disponerast av Volda Næringsforum. Møre og Romsdal fylkeskommune v/regional- og næringsavdelinga har løyvd eit tilskot på inntil kr ,- til del 1 av prosjektet Mellom bygningane i Volda. Kostnadsoverslag for del 1 av prosjektet er på kr ,-. Desse midlane skal gå til prosess og planlegging, samt minst tre HER&NO prosjekt. HER&NO prosjekt er mindre fysiske tiltak i sentrum som vert realisert undervegs i prosessen, og parallelt med utarbeiding av parkeringsanalyse, handlingsplan for handel og ein masterplan for sentrum. (utanomhusplan) Del 1 av prosjektet Mellom bygningane i Volda startar opp i januar Del 2 har som intensjon å starte opp i januar 2015 når masterplanen ligg føre, Volda kommune sitt budsjett for 2015 er godkjent, det ligg føre avtalar med private aktørar og grunneigarar, og tilsegn om midlar frå tettstadsprogrammet. Partnerskapsavtalen må Side5

6 reviderast for å omhandle utbyggingsfasen med forankring av 1/3 finansiering frå kvar av partane Volda kommune, private og fylkeskommunen. Søknad om fylkeskommunale midlar (1/3) til del 2 av prosjektet vert å sende inn når utkast til masterplan er klart, og ein har eit betre innblikk i kva voldingar og andre involverte aktørar ynskjer byggjetrinn 1 skal vere. Organisering og ansvarsfordeling Utvikling av Volda sentrum vert gjennomført som partnerskapsprosjekt. Volda kommune og Volda næringsforum er prosjekteigar. Det totale prosjektet vert ført i Volda kommune sitt rekneskap i samsvar med godkjende budsjett og rammer for dei ulike fasane i prosjektet. Volda næringsforum er prosjektleiar og er på oppdrag frå Volda kommune ansvarleg for gjennomføring av del 1 av prosjektet (fram til byggjetrinn 1). Dette gjeld total oppfølging av prosjektet inkl. leiing, anbod- og kontraktsstyring, framdrift og økonomisk styring i samsvar med prosjektbudsjett og framdriftsplan som ligg ved partnerskapsavtalen. Volda kommune stiller med planleggingskompetanse. Styringsgruppe vert 50/50 styret i Volda Næringsforum (ekskl. ordførar og rådmann) og Volda kommune, representert ved formannskapet. Styringsgruppa skal handsame og gi råd i saker som vert lagt fram av prosjektleiar. Styringsgruppa skal bidra til at prosjektet får naudsynte ressursar, status og gi prosessleiar aktiv støtte for å sikre framdrift. Prosjektgruppa vil fungere som sparringspart for prosjektleiar og kommuneplanleggar. Prosjektgruppa vert å bestå av partar som har eit engasjement for utvikling av sentrum og med ulik kompetanse som representerer forskjellig ståstad i høve sentrumsutvikling. Formannskapet vert representert med 1 representant. Ein forventar at prosjektgruppa bidreg med faglege råd, organisering og aktiv hjelper prosjektleiar og kommuneplanleggar med å legge til rette for gjennomføring av dei ulike fasane i prosjektet. Prosjektgruppa får stor muligheit til å påverke og vere med til å definere og utvikle innhald i prosjektet. Volda kommune er ansvarleg for gjennomføring av del 2. Byggjetrinn 1 (del 2) skal vere i samsvar med masterplan, finansiering og rammer som vert regulert i eiga avtale med grunneigarane og særskilt godkjenning i Volda kommunestyre. Volda kommune syt for søknad om midlar frå tettstadsprogrammet. (Del 2 av prosjektet) Vurdering og konklusjon: Rådmannen tilrår vedtak om oppstart og gjennomføring av del 1 av prosjektet Mellom bygningane i Volda og at formannskapet vel 1 representant til å sitje i prosjektgruppa og 5 medlemmar frå formannskapet til å vere del av styringsgruppa. Rådmannen tilrår at vedlagt partnerskapsavtale for sentrumsutvikling i Volda, mellom Volda kommune, Volda Næringsforum og Møre og Romsdal fylkeskommune vert vedteken, under føresetnad at avtalen vert godkjent av partane sine styrande organ eller organ med fullmakt for godkjenning av avtalen. Side6

7 Helse og miljøkonsekvensar: Ein kan på noverande tidspunkt ikkje sjå nokon negative konsekvensar for helse og miljø. Ein vurderar at prosjektet vil fremja, og ha positive helse og miljøkonsekvensar. Økonomiske konsekvensar: Utover dei midlane avsett i budsjett for 2014 vil ein måtte påregne kommunal eigeninnsats frå ulike seksjonar, t.d. i samband med arbeid knytt til prosjektgruppa, som referanse ressurs m.m. Dersom nokon eller delar av HER&NO prosjekta vert permanent på sikt vil det sannsynligvis medføre kostnader i samband med vedlikehald og drift. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen som ein kan sjå på noverande tidspunkt. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Leiar Volda Næringsforum, Stefan Halck Tettstadskoordinator ved Møre og Romsdal fylkeskommune, Arne-Dag Gjærde Leiar Teknisk, Rune Totland Leiar Seksjon Utvikling, Jørgen Vestgarden Kommuneplanleggar Hanna Spilling Side7

8 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Handlingsprogram verdiskaping/reg.utviklingsmidler Mellom bygningane i Volda Kort beskrivelse sjå vedlegg Prosjektbeskrivelse sjå vedlegg Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Volda kommune og Volda Næringsforum Org.nr: Stefan Halck eller Hanna Spilling Stormyra VOLDA Stormyra VOLDA Prosjektleder Stefan Halck og Hanna Spilling Stormyra VOLDA Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja 2012 LUK inntil til prosjektet" Furene/Hovdebygda strategiar for regionalt knutepunkt Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling - Tilsegn om tilskot på inntil kroner til Volda kommune, StudiebygdA Spesifikasjon Bakgrunn Ulike planar og grunnlagsdokument, og andre stadsutviklingsprosjekt og prosessar, peikar på kor viktig det er med eit attraktivt og levande sentrum om Volda skal fortsette å være ei attraktiv kommune. LUK-prosjektet som nett er fullført inneheld klåre anbefalingar om å satse på Volda og Ørsta sentrum dersom Volda/Ørsta skal vidareutvikle seg som eit regionalt knutepunkt. Med Eiksundsambandet og Kvisvegen er det lagt grunnlag for ein ny ABS-region på Søre Sunnmøre og indre Nordfjord. Volda sentrum har ei sentral plassering noko som gir nye muligheiter og utfordringar. Sentrumsutviklinga må ta høgde for dette og posisjonere seg slik at Volda kan utnytte muligheiteneog verte eit enda meir attraktivt tettstad for voldingar, studentar, næringsliv, potensielle nye næringsetablerarar, potensielle tilflyttarar, besøkjande frå regionen og turistar. Volda har gjennom mellom anna KDP for sentrum, tettstadsanalyse og prosess knytt til planstrategien og LUK-prosjektet definert visjonar, omsyn ein bør ta, utfordringar og muligheiter. Prosjektet Mellom bygningane i Volda vil byggje vidare på eksisterande planar, analysar og rapporter Side8

9 RF Mellom bygningane i Volda vil utgjere ein heilskap for dei ulike pågåande prosessar og prosjekt i kommunen. Skal til dømes prosjektet StudiebygdA lukkast med å nå målsettinga si, er det avhengig av ei satsing på sentrum og sentrumstiltak som gjer det meir attraktivt også å vere student i Volda. Prosjektmål Overordna mål: Auka aktivitet, opplevingar og betre tilrettelagt bruk av sentrum gjer at Volda sentrum og tettstad vert meir attraktivt for voldingar, studentar, potensielle tilflyttarar, næringsdrivande, besøkande frå regionen og turistar. Sentrum framstår som eit langsiktig, truverdig og attraktivt område for nyetableringar innan handel og anna næringsliv. Gode, definerte uterom skal gje rom for opplevingar og stimulere til opphald og aktivitet. Det skal leggje ferdselsvilkåra for mjuke trafikantar til rette på ein hensiktsmessig måte samstundes som vilkåra for handel, privatbilisme, parkering og varelevering samt andre servicebehov i sentrumsområdet skal betrast/ivaretakast. Delmål: 1)Definere og styrke den raude tråd (Volda si profil) som framhever Volda sitt særpreg og identitet. Raud tråd skal sikre heilskap og samle dei ulike utviklingsprosjekt i kommunen under ein paraply. 2) Masterplan for sentrum som fokuserer på oppgradering og tiltak mellom bygningane. Masterplanen skal konkretisere raud tråd, konklusjonar i parkeringsanalysen og vere i samsvar med handlingsplan for handelsnæringa. Planen skal også kartlegge og legge rammer for heilskapeleg framtidig utvikling av sentrum. 3) Gjennomføre minst tre HER&NO - prosjekt som synleggjer potensialet til ulike uteareal mellom bygningane. Desse skal fungere som inspirasjon til korleis Volda sentrum kan utviklast og korleis ein kan nytte sentrum som møteplass, ein stad for oppleving, opphald og rekreasjon. HER&NO prosjekta skal sikre forankring, deltaking og engasjement kring den overordna målsettinga i det vidare arbeidet med tettstadsutviklinga. 4) Partnarskapsavtale mellom næringsliv/handelstand/grunneigarar i sentrum, kommunen og fylkeskommunen. Målsettinga med avtalen er å prosjektere og realisere meir av masterplanen samt legge grunnlaget for vidare satsing på sentrum, der raud tråd vert ein integrert del av utviklinga. Ved måloppnåing av pkt. 2-4 vil føresetnadane for at ein slik avtale kan opprettast, truleg vere gode. 5) Prosjektere og realisere utvald(e) område/tiltak frå masterplan. 6)Prosessen og prosjektet vert ein viktig del av kommunen sine overordna styringsverkty og skal vere godt integrert i kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Forankring Prosjektet høver inn under både nasjonale og regionale mål om satsing på berekraftige og levande sentrum. Alle lokale politiske parti er samde om at sentrumsutvikling er viktig, noko som mellom anna gjenspeglar seg i Volda kommune sin planstrategi og i budsjett/ økonomiplan. Prosjektet er forankra i næringsliv og handelsstanden gjennom Volda næringsforum. Volda næringsforum er allereie sterkt involvert og har teke initiativ til-, og gjennomført eit formøte med grunneigarar, drivarar og handelsaktørar i sentrum. Prosjektorganisering Prosjekteigar: Volda kommune og Volda næringsforum Prosjektansvarleg: Rådmann Styringsgruppe 1. Styret i næringsforumet og like mange Formannskapsmedlemmer Side9

10 RF Prosjektleiar: Leiar i Volda næringsforum ( vara planleggar frå kommunen) Koordinerings- og samordningsansvar. Prosjektgruppa: Prosjektleiar, vara planleggar 1-2 aktive drivarar i sentrum, 1 rep. frå teknisk i kommunen, 1-2 politisk rep., 1 rep frå Statens vegvesen(?), 1 rep. frå grunneigar, 1 rep for studenttinget, ein frå ungdomsrådet og tettstadskoordinator i M.R.Fylkeskommune. Referansegruppe 1: Handelsstanden, næringsliv, grunneigar og andre aktørar i sentrum Referansegruppe 2. Administrasjon i kommunen (plan, bygg, næring, teknisk, grunnkjøp, kultur og etter behov vert andre trekt inn) Eldrerådet, FUNK, ungdomsrådet, barne rep. Andre ressursar: Prosjektleiar for sentrumsutviklingsprosjekt i Ørsta kommune. Ørsta er også i startgropa for eit sentrumsprosjekt. Det kan vere prosjekta kan dra vekselverknader frå kvarandre og ev. kan det vere aktuelt å samarbeide på einskilde område. Det er aktuelt å organisere kvartalsvise møte mellom prosjektleiarane i Ørsta og i Volda. Utarbeiding av masterplan, handlingsplan for handelsnæringa, parkeringsanalyse, samt prosjektering og realisering av utvalde område/tiltak i situasjonsplan vert i hovudsak utført av eksterne firma. Ein må her vurdere om eit firma skal stå for alt eller om dette skal delast opp og ulike firma stå for ulike delar. Raud tråd og rammeverket for HER& NO vert i hovudsak definert og styrt av prosjektgruppa. Arbeidsgruppe pr. HER &NO prosjekt vert oppretta undervegs. Minst ein frå prosjektgruppa skal delta i ei slik arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa vert i hovudsak beståande av dei som skal designe og gjennomføre installasjonen/tiltaket. Prosjektgruppa skal så langt råd legge til rette for at ulike miljø/faggrupper/kunstnarar (Til dømes: animasjonsmiljøet i Volda) frå lokalmiljøet kan få utvikle og realisere sitt HER& NO prosjekt. Desse HER&NO - prosjekta vert ein integrert del av Mellom bygningane i Volda og må følgje raud tråd og overordna styringsverkty. Samarbeidspartnere Møre og Romsdal fylkeskommune, ved tettstadsprogrammet Volda Næringsforum Volda kommune StudiebygdA Drivarar i sentrum Grunneigarar i sentrum Ulike lokale krefter og ildsjelar Aktiviteter 1) Mellombelse installasjonar/tiltak i sentrum (HER&NO). 2) Kickoff arrangement for Mellom bygningane i Volda i samband med fyste HER&NO prosjekt 3) Minst to til HER&NO - installasjon eller liknande mellom bygningane i sentrum vert realisert/gjennomført. 4) Mindre seansar og aktivitetar som har som mål å involvere og skape forankring hjå ulike partar. 5) Utarbeiding av Masterplan. 6) Utarbeiding av Parkeringsanalyse 7) Utarbeiding av Handlingsplan for handel. 8) Innbyggjarar stemmer fram kva del av Masterplan ein skal prosjektere og realisere. Kva som vert byggjetrinn1 9) Søknad om midlar til byggjetrinn1 prosjekt. 1/3 finansiering Side10

11 RF ) Partnarskapsavtale som gjer det mulig å detaljprosjektere og gjennomføre byggjetrinn1 11) Prosjektering og realisering av byggjetrinn1 12) Opning av prosjekt byggjetrinn1 og formell avslutning av prosjektet Mellom bygningane i Volda I tillegg må ein kontinuerlig arbeide for medverknad og forankring av dei ulike delmomenta i prosjektet. Ein forpliktande partnarskapsavtale mellom det private, kommunen og fylkeskommunen vert føresetnad for at prosjektet Mellom bygningane i Volda faktisk resulterer i permanente fysiske uteromstiltak i sentrum, byggjetrinn Prosjekt slutt 13) Vidareutvikle og styrke samarbeid og partnarskapsavtalar 14) Prosjektering og realisering av andre uterom/tiltak. Jf. masterplan, raud tråd og andre prinsipp frå prosjektet 15) Handlingsplan for handel vert eit godt verkty for organisering av handel i Volda sentrum. Målgrupper Aktørar i sentrum, politikarar, administrasjon i kommunen, voldingar, studentar, potensielle tilflyttarar og nye næringsetablerarar. Resultat Synleggjere Volda si kunnskaps- og studieprofil som raud tråd gjennom prosjektet. Bygge opp under det positive og unike Volda har - alt frå personar, til aktivitetar til stadar. Synleggjort korleis innbyggjarar kan vere med for å påverke dei fysiske omgivnader, gjennom samarbeid, innsats, vilje og dugnadsånd. Minimum tre HER&NO - prosjekt som viser potensial og muligskapar ved å gjøre tiltak mellom bygningane. Tiltak skal byggjast på tettstadsanalyse og KDP for sentrum. Ei parkeringsanalyse som syner parkeringsbehov, utgreier konsekvensar av parkeringsavgift i Volda sentrum og korleis ein ut frå dette kan/bør organisere parkering. Kartlagt tilgjengeleg areal for handel i og grensande til sentrum. Strategi for korleis handelsnæringa skal gjære seg meir attraktiv for aktørar og framstå som eit samla sterkt handelssentrum. Ein masterplan for eit avgrensa område (Volda sentrum) som viser korleis tiltak mellom bygningane kan skape aktivitet, opphaldsoner, fornuftig rørslemønster for både gåande og for motorisert køyrety, samt framheve Volda sin identitet og særpreg Realisering av byggjetrinn1. Effekter Prosjektet og prosessen dannar grunnlag for partnarskapsavtale, der partane forpliktar seg til å investere og satse på sentrumsutvikling, følgje opp Masterplan og integrere raud tråd i alt tettstadsutviklingsarbeid. Initiativ, lyst og vilje til investering og vidare satsing på romma mellom bygningane i Volda. Felles aksept for parkeringsbehov/utfordringar og korleis dette skal løysast. Voldingar, studentar og besøkande finn sentrum meir attraktiv og vel å bruke sentrum meir både til opphald, for opplevingar, som møteplass og til aktivitet Andre utviklingsprosjekt i Volda får glede av resultatet i prosjektet Mellom bygningane i Volda Side11

12 RF Tids- og kostnadsplan Tidsplan sjå vedlegg Kostnadsplan Tittel SUM #1 HER&NO #2 HER&NO #3 HER&NO Arbeidsinnsats Arbeidsinnsats Vnf Byggjetrin1 kommunal del Dokumentasjon Formøte med grunneigare Handlingsplan for handelsnæringa HER&NO"fødselshjelp" for framtidige HER&NOprosjekt Kickoff Marknadsføring Masterplan Parkeringsanalyse Raud tråd Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Byggjetrinn1. kommunaldel planlegging og prosess tettstadsprogrammet planlegging og prosess kommunen Sum finansiering Geografi 1519-Volda Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Prosjektomtale, framdrift, finansiering og kostnadsoverslag.docx Side12

13 Prosjektnamn MELLOM BYGNINGANE I VOLDA Prosjektomtale Volda har fleire relativt ferske grunnlagsdokument og planar som omhandlar sentrum. (Til dømes: KDP arealdel for sentrum (2010),tettstadsanalyse (2007), Handelsanalyse(2012), LUK-rapport (2013) m.m.) Og i dei seinare åra har det vore og er- fleire prosjekt og prosessar (Til dømes: StudiebygdA, prosess i samband med KDP for sentrum ( ),planstrategien (2012)) som har peika på kor viktig det er å etablere eit levande og attraktivt sentrum. Dette baserer seg på eit ønskje om at Volda skal fortsette å vere ei attraktiv kommune med gode kultur- og handelstilbod både i regional samanheng, for dei som allereie bur her, for studentar, for potensielle tilflyttarar og for besøkande/turistar. Det er på høg tid å rette fokus på utviklinga av sentrumsmiljøet i Volda! Sentrumssatsing er eit generelt interessefelt mellom voldingar, politikarar, administrasjon, næringsliv, handelsstanden og andre aktørar. Nemnde prosjekt, planar, prosessar og grunnlagsdokument peikar i hovudsak på dei same moment, behov og grep som må til for å styrke Volda som ein attraktiv tettstad: Fortetting, kontakt til sjø, kulturtilbod i sentrum, gode opphaldsrom i sentrum, framheving av det særeigne ved Volda sentrum (eldre trehusbebyggelse i området Halkjelsgata, gardstun midt i sentrum, hamneområdet med moloen, kyrkjebygget m.m.). Vidare er det trong for å utvikle fleire og betre rekreasjonsmuligheiter, nok og fornuftig parkeringstilbod, gode trafikkale løysingar og gode handelsmuligheiter og tilbod m.m. Prosjektet skal fokusere på, og har som mål å gjennomføre tiltak som støtter opp under visjon og intensjon i allereie utarbeidde analyser, planar og rapportar, og prosjektet vil såleis legge til grunn dei føringar og tilrådingar som kjem fram i nemnde dokument, sist oppsummert og tilrådd i LUK-rapport. Prosjektet har som delmål å vise korleis overordna planar og grunnlagsdokument kan realiserast/følgjast opp gjennom ulike fysiske tiltak i uterom. Tiltaka skal ha som mål å heve kvaliteten på areala mellom bygningane i sentrum. Dette for å skape gode opphaldsrom, etablere møteplassar og å legge til rette for opplevingar som igjen trekkjer folk til sentrum og gjer området meir attraktivt for studentar, voldingar, besøkande/turistar. Prosjektet vil gjennom prosess, planar, raud tråd og gjennomføring også vere klart omdømebyggjande for Volda som studiestad og tettstad. For å avgrense prosjektet: Mellom bygningane i Volda, som er tenkt retta mot uteromma vil ein fokusere på kvalitet mellom bygningane og i augehøgde. Side13

14 Ein viktig føresetnad for prosjektet er god involvering av ulike partar. Prosjektet er avhengig av solid forankring politisk, mellom grunneigarar, handelsaktørar, drivarar i sentrum, administrasjon i kommunen, mfl. I tillegg er prosjektet avhengig av engasjement og deltaking hjå innbyggarane. Det må leggast opp til ein open og inkluderande prosess. For å sikre tiltru til at prosjektet resulterer i fysiske tiltak i sentrum og betring av sentrumsmiljø ser ein føre seg fleire ulike delprosjekt i Mellom bygningane i Volda, der mellombelse mindre avgrensa prosjekt langsmed har ei sentral rolle. 1) Raud tråd Raud tråd som premiss for prosjektet, tiltak og generelt tettstadsutvikling vert definert. Raud tråd kan til dømes vere kunnskapsformidling På den måte vil ein kunne femne om og byggje vidare på Volda som utdanningsstad. Konkret vil da tiltak i sentrum på ein eller annan måte omhandle kunnskapsformidling. Målsetting vert då: I alle sentrumstiltak skal det formidlas kunnskap om noko det kan vere alt frå Volda si historie, fun-facts om Volda, kunnskap i form av sanselege opplevingar, studie gjennom interaksjon osv. Ein robust raud tråd som vert fylgd opp i dei ulike delprosjekta og i den generelle tettstadsutvikling, vil kunne fremje særprega til Volda sentrum og dermed styrke identitet og vise fram de unike kvalitetar til Volda. grønsakshagar. Berlin mobile Side14

15 Sønderborg, aktivitets- og opphaldsplass langs strandpromenaden 2) HER&NO Fleire mindre prosjekt/installasjonar vert realisert undervegs i prosessen til Mellom bygningane i Volda. Dette vert ein muligheit til å realisere HER&NO tiltak parallelt med utarbeiding av heilskapelig strategi og plan for sentrumsutvikling. HER&NO- prosjekta skal demonstrere potensialet og mangfaldet av korleis ulik bruk av uterom i Volda kan bidra til ei positiv sentrumsutvikling. HER&NO- prosjekta vert utstillingsvindauge for prosessen og Mellom bygningane i Volda. Innbyggarane får ein indikator på korleis Mellom bygningane i Volda utviklar seg. Hensikta er å sikre forankring, involvering og engasjement hjå voldingar og aktørar i sentrum. Med HER&NO vert innbyggarane gjort merksam på sentrumssatsinga, og ved å vise at det skjer noko i sentrum kan ein halde engasjement oppe samt skape tiltru til at prosjektet er noko meir enn enda ein rapport/plan. Installasjonane/tiltaka er i utgangspunktet midlertidige (jf. pbl ), men kan også verte permanente. Dette vert å avklare ved kvart enkelt HER&NO prosjekt. Raud tråd og andre føringar frå Mellom bygningane i Volda skal vere styrande for HER&NOprosjekta. Samstundes skal HER&NO - prosjekta utviklast basert på initiativ og innspel frå ulike aktørar/miljø i Volda. Lokale kreftar utviklar innhaldet etter egen interesse innanfor dei muligheiter som ligg innanfor rammene. Fyrste HER&NO får ei rolle som kickstartar for Mellom bygningane i Volda. Og i samband med dette vert det arrangert ei formell opning i det uterom kor fyrste HER&NO - prosjekt er oppført. Byskoven, Horsens Tullinløkka, Oslo Side15

16 (Dt.no) 3) MASTERPLAN A) Parkeringsanalyse. Parkering er eit stadig tilbakevendande tema og det er behov for ei objektiv vurdering av det reelle behov og konsekvensar ved ulike typar parkeringsmodellar i sentrum. Analysen må settast i samanheng med ein ev. felles parkeringsmodell for Søre Sunnmøre. Ein analyse utarbeidast og konklusjonar i analysen innarbeidast i masterplanen. Parallelt med arbeidet med parkeringsanalysen vert skiltplan for Volda kommune iverksatt B) Handlingsplan for handelsnæringa i sentrum. Analyse/strategi for korleis handelsnæringa i Volda kan organiserast, slik at ein får oversikt over mellom anna ledige lokale, kan tilby rett type lokale til riktig type aktørar og det vert ei betre samordning mellom handelsaktørar, grunneigarar og kommunen. Betre samordning vil kunne bidra til å gjere sentrum meir konkurransedyktig når aktørar ynskjer å etablere seg/utvide-, eller liknande. Frå handelsnæringa i sentrum er det klart definert at langsiktige og føreseielege rammer for handel er nødvendig for å kunne gjere nødvendige investeringar, og for å tiltrekke seg nyetablerarar. Som grunnlag for handlingsplanen (og masterplan, pkt. C under) vert det utført ei arealanalyse som skal kartleggje tilgjengeleg areal for utbygging Side16

17 av handel i og grensande til sentrum. Prosessen vil også prøve å kartlegge ev. konkrete utbyggingsprosjekt i sentrum. C) Ein masterplan for Volda sentrum. Masterplanen er geografisk avgrensa til sentrum. Fokus i masterplanen vert areala mellom bygningane frå golvet og opptil augehøgde. Masterplanen vert ein detaljert arealplan, med forslag til tiltak/funksjonar i arealet mellom bygningane, i augehøgde. T.d. parkering, opphald, leikeplass, aktivitetsfunksjonar, varelevering, trafikkmønster, avfallsstasjonar m.m. Masterplanen bygg vidare på KDP for sentrum, tettstadsanalysen, LUK-rapport og andre eksisterande planar og dokument. Masterplanen vert eit muligskapsstudie og ser dei ulike interesser og omsyn under eit. Raud tråd, parkeringsanalyse og handlingsplan for handelsnæringa vert grunnlagsdokument som skal integrerast i masterplanen. Denne del av prosjektet vert i hovudsak utført av eksterne konsulentar og i samarbeid med ev. aktørar som har konkrete utbyggingsplanar. Masterplan vert også eit grunnlag for ev. ny reguleringsplan for sentrum og vert å leggje til grunn i arbeidet med revisjon av kommuneplanen sin samfunns- og arealdel. 4) SLUTT. START NO! Masterplan er ferdig. Innbyggjarane får høve til å stemme fram gjennom sosialemedia, lokalavis, postkasser på hjørnet og liknande, den del/tiltak i masterplanen som fyrst skal realiserast. Partnarskapsavtale mellom fylket, kommunen og næringsliv/private sikrar at det utvalde område/tiltak vert realisert. Eit prosjekt er stemt fram og partnarskapsavtale sikrar at ein kan starte på byggjetrinn1 i masterplan. Avhengig av kva type prosjekt som skal realiserast vert byggjeperiode definert. Det bør leggast opp til ei relativt kort, intensiv byggeperiode, slik at byggjetrinn1 kan stå ferdig til sluttmarkering for prosjektet Mellom bygningane i Volda. I samband med sluttmarkering vert det arrangert ein opningsfest for realisert byggjetrinn1. Arrangementet vil fokusere på at sjølv om prosjektet Mellom bygningane i Volda vert avslutta vil satsinga på sentrumsutvikling i Volda fortsetje. Med realiseringa av byggjetrinn1 er det NO ein for alvor startar arbeidet med tettstadsutviklinga. Med prosessen, raud tråd, HER&NO - prosjekt, partnarskapsavtale, masterplan og byggjetrinn1 av masterplan realisert, er det no lagt et solid fundament for ei vidare heilskapeleg sentrumsutvikling i Volda. Ein føresetnad for vidare framdrift i prosjektet er at det er etablert vilje til å samarbeide og til å investere i realisering av andre tiltak basert på masterplan og raud tråd. For å sikre gjennomføring og føreseielege rammer skal prosjektet sin masterplan og konklusjonar leggast til grunn ved revisjon av kommunedelplan for Volda. Side17

18 Raud tråd Side18

19 Tidsplan JAN. 14 ORG. HER&NO RAUD TRÅD HANDEL PARKERING MASTERPLAN (forprosjekt, ill.plan) Formøte Søknad og Forankring Avtale mellom kommunen og Volda næringsforum Søknad og forankring Planlegge fyste H&N (#1) Avtale med grunneigar og designar av (#1) FEB. Fyste møte prosjektgruppa Søknader? MARS Møte i Byggje #1 prosjektgruppa ca 1 gang i mnd. APRIL under prosjekt - MAI periode Opning #1 og kickoff fest. Workshop for å definere andre H&N prosjekt. JUNI PLANLEGGE #2: søknader JULI Løyve AUG SEPT. Byggje og opne #2 OKT. Søknad om tettstadsmidla r til byggjetrinn1. 1/3 finansiering NOV. Planlegge #3 Løyve DES. JAN 15 FEB. MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG. Byggje Opne #3 (nr4??) Oppsummering evaluering og dokumentasjonsrapport utarbeides St.yrke/fra mheve raud tråd RAUD TRÅD SOM PREMISS!! SEPT. OKT. NOVdes.. Bestillingsdokument. organisering og ansvarsavklaring Bestille konsulent Delleveranse? STRATEGIEN KLAR? Forpliktende avtale mellom handels standen Bestillingsdokument Bestille konsulent Utkast til gjennomsyn? P-ANALYSE KLAR Utarbeide anbodsdokument. Anbod og val av leverandør Konsulent, synfaring og deltek på kickoff fest Midtvegsaktivitet/møte? Masterplan ferdig folke avstemning kva og kor første byggjetrinn Søknader, løyver, vedtak. Prosjektere og finne entreprenør Byggje SEPT. Opning byggetrinn 1 SLUTT. START NO!!!! OKT. Arbeidsgruppe eller PARTNERSKAPS AVTALE Starte prosess med å få partnarskapsavtale. Aktiv arbeidsfase for å få i stand en partnarskapsavtale Partnerskapsavtale Side19

20 Nov Rapportering, regnskap. Evaluering. Sluttrapport liknande som skal legge til rette for vidare sentrumsutvikling og tiltak. Byggjetrinn 2? Kostnadsplan/Finansieringsplan Styret for stiftelsen Kontoret for Næringslivet i Volda (som no er nedlagt) har løyvd kr ,- som næringslivets delfinansiering av sentrumsutviklinga I budsjett og økonomiplanen er det sett av 1mill. til planlegging i 2014 og 4 mill til gjennomføring av tiltak i Fylkeskommunen kan dekke inntil 50% på prosess og planlegging. 1/3 på prosjekt/tiltak Prosess og planlegging. Formøte med grunneigarar ( kantina Scana) Organisering søknad Kven utførar arbeid Hovudansvar utgifter Stefan og Hanna. Odd Vnf.. Odd Midtskog. midtskog servering Volda kommune og Volda næringsforum #1 HER&NO Eigeinnsats V.K.+V.N, dugnad, goodwill, sponsor KICK OFF Eigeinnsats V.K. og V.N. +prosjektgruppa HER&NO fødselshjelp for framtidige HER& NO prosjekt Konsulent og prosjektleiar (gruppe) med studenthjelp frå plan og admin? V.K. og Vnf.. Eigeinnsats V.K Vnf. Material /utstyr Vnf. Vnf. og V.K. Mindre servering. Underholdning? Materiale, konsulent Parkeringsanalyse Ekstern konsulent Vnf. Konsulent. Ev. SSBdata og liknande Handlingsplan for Ekstern konsulent Vnf. Ev. SSBdata og handelsnæringa liknande Raud tråd Prosjektgruppa og Vnf. Konsulent, styringsgruppe? material, print Masterplan Ekstern Konsulent Vnf. og V.k. Konsulent #2 HER&NO Eigeinnsats V.K.+V.N, dugnad, goodwill, Vnf. Material /utstyr Side20

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer